doc. ing. josef seják, csc., doc. rndr.pavel cudlín, csc

16
EKOLOGICKO-EKONOMICKÁ EKOLOGICKO-EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST OBNOV POŠKOZENÉ EFEKTIVNOST OBNOV POŠKOZENÉ KRAJINY KRAJINY Úvodem k metodice efektivnosti revitalizací Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc. FŽP UJEP Ústí n.L., Centrum výzkumu globální změny AV ČR,v.v.i. Motto: „Být ekologicky vzdělán znamená porozumět principům organizace ekologických společenstev (tj. ekosystémů) a užívat tyto principy pro vytváření udržitelných lidských společností“ F. Capra, Tkáň života, Nová syntéza mysli a hmoty, Academia 2004 „Uznáním hodnoty služeb ekosystémů zlepšit řízení a vyloučit nadměrné čerpání přírodních zdrojů“ Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU přijatá Radou EU 15/16 června 2006

Upload: naiara

Post on 11-Jan-2016

88 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

EKOLOGICKO-EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST OBNOV POŠKOZENÉ KRAJINY Úvodem k metodice efektivnosti revitalizací. Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc. FŽP UJEP Ústí n.L., Centrum výzkumu globální změny AV ČR,v.v.i. Motto: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

EKOLOGICKO-EKONOMICKÁ EKOLOGICKO-EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST OBNOV EFEKTIVNOST OBNOV POŠKOZENÉ KRAJINYPOŠKOZENÉ KRAJINY

Úvodem k metodice efektivnosti revitalizací

Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc.FŽP UJEP Ústí n.L., Centrum výzkumu globální změny AV ČR,v.v.i. 

Motto:

„Být ekologicky vzdělán znamená porozumět principům organizace ekologických společenstev (tj. ekosystémů) a užívat tyto principy pro

vytváření udržitelných lidských společností“ F. Capra, Tkáň života, Nová syntéza mysli a hmoty, Academia 2004

„Uznáním hodnoty služeb ekosystémů zlepšit řízení a vyloučit nadměrné čerpání přírodních zdrojů“

Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU přijatá Radou EU 15/16 června 2006

Seminář MŽP, 1. 3. 2011

Page 2: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

O čem by mohl být dnešní seminář?

1. O tom, jak začít zahrnovat efekty – funkce a služby - přirozených ekosystémů (které tvoří základní podmínky pro naši existenci) do lidského rozhodování.

2. O tom, jak poznání hodnot základních funkcí a služeb ekosystémů začlenit do plánování obnov poškozené krajiny tak, aby tyto přinášely v součtu co nejlepší ekologické i ekonomické výsledky.

3. O tom, že zejména povrchovými těžbami uhlí v SHP vznikají plošně největší ekologické újmy na krajině ČR. Lomy a vnitřními i vnějšími výsypkami vznikají rozsáhlá území s primární sukcesí, do které je dosud více či méně vhodně či nevhodně zasahováno rekultivacemi a revitalizacemi. „Přímo odstrašujícím příkladem je rozsáhlá Radovesická výsypka“ (Ložek V., Po stopách pravěkých dějů, 2011, s. 168).

4. O vznikající metodice integrovaného vyhodnocování ekologicko-ekonomické efektivnosti obnov krajiny po těžbách, která jednoznačně ukazuje na potřebu daleko masivnější obnovy přirozené vegetace na poškozených územích na bázi primárního návratu povrchových vod.

Page 3: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

K metodice ekologicko-ekonomické efektivnosti obnov krajiny

• Vznikající metodika využívá metody hodnocení biotopů ČR (Seják, Dejmal a kol. 2003) a metody hodnocení funkcí a služeb ekosystémů ČR (Seják a kol. 2010).

• Vychází ze stoletého hodnocení alternativ revitalizačních akcí, se spontánní sukcesí jako referenční alternativou.

• Metodika nabízí rozsáhlou tabulku revitalizačních řad hlavních skupin biotopů a díky peněžnímu hodnocení biotopů i služeb ekosystémů a díky zahrnutí vlivu času je schopna identifikovat nejvhodnější alternativy postupu.

Page 4: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Co je pro efektivní obnovu krajiny důležitéCo je pro efektivní obnovu krajiny důležité

• To, že příroda na kontinentech se pod vlivem denních a ročních pulzů sluneční energie samoorganizovaně rozvíjí v sukcesních procesech obvykle až ke klimaxové vegetaci

• Klimaxová vegetace maximalizuje cyklické procesy vody a živin při minimalizaci jejich ztrát z ekosystému (Ripl, 1995, 2003). (Ekologie jako Ekonomika přírody, Haeckel 1869)

• Než lidé začali výrazně krajinu měnit, bylo území ČR kryto asi z 90 % listnatými opadavými lesy.

• Přirozené smíšené lesy dokáží nejlépe držet vodu a živiny, tvořit úrodnou půdu a nejlépe mírnit teplotní extrémy, lépe než vodní plochy.

• Proto obnova listnatých lesů na základě prvotního vracení povrchových vod je prvním požadavkem na cíle obnov po těžbách.

Page 5: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Příklad jak pracuje příroda Podkrušnohoří (vyjádřený v podrobnějších položkách přirozené vegetace)

Page 6: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Klimaxový pokryv území Podkrušnohoří (vyjádřený v agregovaných položkách CLC)

Page 7: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Pokryv území Podkrušnohoří v r. 2000

Page 8: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Třířádové rozdíly mezi ekologickými a ekonomickými efekty ekosystémů

Když shrneme přírodní a přírodě blízké ekosystémy do agregovaných skupin lesní a křovinné vegetace a porovnáme

s agroekosystémy, travními a vodními ekosystémy, máme násl. relace jejich ročních netržních ekologických služeb a roční

tržních ekonomických výnosů

Podíl v ČR v %

Podíl na celk. službách v %

Ekosyst. sl.Kč m-2 rok-1

Ekonom. efektyKč m-2 rok-1

Lesy a křoviny 35 48 3000-5000 1-2

Agroekosystémy 35 21 1400 2,25

Travní ekosystémy 17 17 1900-2900 1-2

Vodní ekosystémy 1 1,4 3740 1

Tyto třířádové rozdíly mezi netržními ekologickými efekty (podpůrnými a regulačními službami ekosystémů) na jedné straně a tržními ekonomickými efekty (zásobovacími službami ekosystémů) na straně druhé, ukazují na potřebu zacílit revitalizace na co nejrychlejší a nejširší obnovu směrem k přirozené vegetaci listnatých lesů.

Page 9: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Co se vytýká dosavadním rekultivacím a revitalizacím?

1. Že se do revitalizovaného území nevrací co nejdříve povrchová voda

2. Že zastaralý horní zákon nařizuje jen zemědělskou a lesnickou obnovu a způsoby jejího provádění jsou drahé a neefektivní

3. Že se ponechává málo území spontánní sukcesi4. Že lesnické obnovy jsou prováděny bez

výběrových řízení nelesnickými firmami za velké peníze

5. Že často jsou revitalizace orientovány na rekreační cíle, při nichž se jen zčásti vykompenzuje ekologická újma na krajině vzniklá za dobu těžeb.

Page 10: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Krajinný pokryv 5.5.1986 Krajinný pokryv 1.7.1995 Krajinný pokryv 10.8.2004

Relativní teplota krajinného pokryvu

5.5.1986 1.7.1995 10.8.2004

Page 11: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Hodnocení realizačních

nákladů

Hodnocení času, potřebného

k dosažení cílovéhostavu

Hodnocení rizik

Hodnoceníekologických

funkcí

Hodnocení bioty

Multikriteriální analýza

Schéma metodiky – multikriteriální analýza

Váhy jednotlivých kritérií se mění podle konkrétních typů ekosystémů:

Podle typu ekosystému

• rovnovážný

• dynamický

Podle stavu poškození

• degradovaný

• silně narušený

• mírně narušený

Stav biotopů

Uspořádání biotopů

v ekosystému

v krajině

Page 12: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Biota

Funkce

Čas

Rizika

NákladyBiota

Funkce

Čas

Rizika

Náklady

Biota

Funkce

Čas

Rizika

Náklady

Náhradní biotop

Zjednodušený biotop

Zjednodušený biotop

Biotop přírodě blízký

Biotop přírodě blízký

Biotop přírodě blízký

RO

ZD

ĚL

EN

Í E

KO

SY

ST

ÉM

ŮR

EV

ITA

LIZ

MO

ŽN

OS

TI

HO

DN

OC

EN

Í V

AR

IAN

TV

ÝS

LE

DK

Y A

R

CÍL

OV

ÉH

O B

IOT

OP

U

BiotaFunkce

Čas

Rizika

NákladyBiota

Funkce

Čas

Rizika

NákladyBiota

Funkce

Čas

Rizika

Náklady

Hodnocení realizačních

nákladů

Hodnocení času, potřebného

k dosažení cílovéhostavu

Hodnocení rizik

Hodnoceníekologických

funkcí

Hodnocení strukturekosystémů

Multikriteriálníanalýza

Hodnocení realizačních

nákladů

Hodnocení času, potřebného

k dosažení cílovéhostavu

Hodnocení rizik

Hodnoceníekologických

funkcí

Hodnocení strukturekosystémů

Multikriteriálníanalýza

Hodnocení bioty

Hodnocení funkcí

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Hodnocení bioty

Hodnocení funkcí

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Page 13: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Výsadba aleje Dlouhá Stropnice - Paseky - Dobrá Voda, porovnání vývoje bodové hodnoty BVM u revitalizace a přirozené sukcese

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 30,00 40,00 50,00

Roky

BVM

(bod

y) Sukcese

Revitalizace

Page 14: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Hodnocení přínosu revitalizace Výsadba oboustranné aleje (do 50 let)

0

5

10

15

20

25

30

35

Revitalizace Sukcese Přínos díkyrevitalizaci

Pro

cen

tick

é p

lněn

í ek

osy

stém

ový

ch

fun

kcí

/ b

od

ová

ho

dn

ota

BV

M

BVM

EF

Page 15: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Z výsledků ekonomického hodnocení čtyř služeb ekosystémů lze učinit následující závěry:

1. peněžní hodnocení ukazují, že ekosystémy listnatých lesů mají vyšší hodnotu ročních služeb (4400-5000 Kč/m2) než ostatní přirozené ekosystémy. Výsledky hodnocení za ČR potvrzují, že samoorganizovaný vývoj ekosystémů směrem ke klimaxové podobě listnatého lesa je směřováním k maximálnímu využití energo-materiálových toků v ekosystémech při minimalizaci ztrát látek z jejich území.

2. Peněžní hodnoty služeb ekosystémů výrazně, a to nejčastěji až o několik řádů, převyšují ekonomické užitky z využívání území k ekonomickým účelům. Přesto ekonomickému využití k účelům vlastního prospěchu vlastníka příp. uživatele území je dávána přednost.

3. Vládou chystaná privatizace Lesů ČR bude protispolečenským aktem vůči občanům ČR, který ohrozí udržení životodárných podmínek.

4. Výsledky propočtů peněžních hodnot ekologických služeb ekosystémů zároveň zvýrazňují potřebu vrátit kompetence v územním plánování do resortu životního prostředí a ochranu přírody a krajiny pojmout v udržitelné podobě integrovaného posuzování ekologických, ekonomických a sociálních stránek rozvoje území ČR.

Page 16: Doc. Ing. Josef Seják, CSc., Doc. RNDr.Pavel Cudlín, CSc

Knižní publikace

„Hodnocení a oceňování biotopů ČR“ a

„Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů ČR“

najdete na : fzp.ujep.cz/Projekty

Děkuji Vám za pozornost !