heineken rules

Download Heineken rules

Post on 25-Jul-2016

229 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.pivo-lasko.si/fileadmin/dokumenti/Razni_dokumenti/HEI_dokumenti/HEINEKEN_Rules.pdf

TRANSCRIPT

 • Pravila

  HEINEKEN

 • Dokument: Pravila HEINEKEN Razliica/datum prevoda: 12. 2.2016

  Naslov izvirnika: Heineken Rules Razliica/datum izvirnika: september 2015

  Stran 1

  Nagovor direktorja

  Igramo na zmago po pravilih

  HEINEKEN je v zadnjih letih zelo poveal okvir in obseg svojega poslovanja, zato je na cilj, da tudi v

  prihodnje sledimo nai, v rast usmerjeni strategiji. Da bo ta rast trajnostna, moramo doloiti pravila,

  po katerih bomo igrali nao igro.

  Trajnostna rast zahteva poteno ravnanje in spotovanje naih dolgoletnih vrednot: Uivanje v

  ivljenju, Spotovanje ljudi in planeta, Blagovne znamke, ki jih ljudje ljubijo in Strast za kakovost. Za to

  sta potrebni tudi celovitost in disciplina. Naa HEINEKEN Rules (Pravila HEINEKEN; v nadaljevanju:

  Pravila HeiRules) opredeljujejo nain dela in opravljanja naih vsakodnevnih nalog.

  Pravila HeiRules smo poenostavili in zoili tako, da pokrivajo zlasti pravila, ki so nastala predvsem na

  podlagi prevladujoih tveganj. Posledino smo tevilo pravil HeiRules zmanjali na 25 in jih

  reorganizirali po podrojih delovanja. Vsa ta pravila nam omogoajo doseganje poslovnih ciljev,

  minimiziranje finannih in z ugledom povezanih tveganj ter varujejo zdravje in varnost naih

  zaposlenih. Zaradi tega se o Pravilih HEINEKEN ter povezanih standardih in postopkih ni mogoe

  pogajati.

  Razumevanje in upotevanje Pravil HEINEKEN je kljuno za na dananji in jutrinji uspeh. Spodbujam

  vas, da si vzamete as, da se z njimi spoznate, pri tem pa bodite posebej pozorni na tista pravila, ki

  veljajo za vas in va poloaj v drubi HEINEKEN. Prvo pravilo se nanaa na Kodeks poslovanja (ang. Code

  of Business Conduct). Nanj je treba gledati kot na temeljno pravilo, ki je osnova za vsa druga pravila.

  Zato prosim, da ste na to pravilo posebej pozorni, ker velja in se nanaa na prav vsakega izmed nas.

  HEINEKEN je odlino podjetje. Zdruevanje naega strokovnega znanja in strasti z najbolj etinim

  ravnanjem ter skupno delovanje kot One HEINEKEN (En HEINEKEN), v skladu s temi Pravili HEINEKEN,

  bo tlakovalo nao pot do prihodnjih uspehov.

  Hvala za va nadaljnji prispevek.

  Jean-Francois van Boxmeer Predsednik uprave Heineken N.V.

 • Dokument: Pravila HEINEKEN Razliica/datum prevoda: 12. 2.2016

  Naslov izvirnika: Heineken Rules Razliica/datum izvirnika: september 2015

  Stran 2

  Zakaj Pravila HEINEKEN?

  Pravila HEINEKEN so temeljni kamen naega poslovnega okvira

  Zakaj imamo Pravila HEINEKEN in kako se skladajo z naim poslovnim

  okvirom?

  Na poslovni okvir prikazuje vodenje naega poslovanja v skladu z naimi vrednotami, ambicijami,

  strategijo in naeli upravljanja.

  Nae dolgoletne vrednote (Uivanje v ivljenju, Spotovanje ljudi in planeta, Blagovne znamke, ki jih

  ljudje ljubijo in Strast za kakovost) uteleajo tisto, za kar se zavzemamo kot poslovni subjekt dravljan,

  poslovni partner in delodajalec. Te vrednote vodijo nao vsakodnevno vedenje. Vpete so v nao

  organizacijo in predstavljajo srce naega kodeksa poslovanja.

  Kodeks in politike se osredotoajo zlasti na to, kako se vedemo. Doloajo osnovna naela, ki jih mora

  upotevati vsak zaposleni, ko ravna za raun in v imenu drube HEINEKEN.

  Pravila HEINEKEN (v nadaljevanju: HeiRules) opredeljujejo, kako delamo. So kljuni element v

  upravljanju nae drube ter prevajanju naih ciljev in strategij v jasna navodila; povedo nam, kako

  naj opravljamo nae vsakodnevno delo. Zavedanje in upotevanje pravil HeiRules je zato kljuno za

  doseganje naih poslovnih ciljev ob hkratnem minimiziranju finannih in z ugledom povezanih tveganj

  ter varovanju zdravja in varnosti naih zaposlenih v drubi HEINEKEN.

  Izvrevanje in upravljanje sprememb

  Spremljanje in zavarovanje

  Zakoni in predpisi

  Standardi in postopki

  Politike

  HEINEKEN Vizija, namen in vrednote

  Ravnanje (Behaviours) Kako ravnamo?

  Strategija Nae globalne prioritete

  One (En) HEINEKEN Kako rastemo od znotraj?

  Kodeks poslovanja Kako se vedemo?

  Strategija Nae globalne prioritete

  Upravljanje tveganj Kako upravljamo tveganja?

  Ljudje Procesi Sistemi Podatki

  Notranji nadzor in upravljanje tveganj

  Poslovni okvir HEINEKEN

 • Dokument: Pravila HEINEKEN Razliica/datum prevoda: 12. 2.2016

  Naslov izvirnika: Heineken Rules Razliica/datum izvirnika: september 2015

  Stran 3

  One HEINEKEN (En HEINEKEN) predstavlja na okvir delovanja. Ubeseduje naa naela delovanja,

  organizacijsko strukturo, pooblastila in naine sodelovanja znotraj organizacije (skupine (Group), regije

  (Region), funkcije (Function) in samostojne drube (OpCo)). Poleg tega opredeljuje cikel vodenja,

  vkljuno z dolgoronim, srednjeronim in letnim nartovanjem, procesom odloanja, ter s tem

  povezane mejnike in priakovanja na ravni globalne funkcije (Global Function), regije (Region) in OpCo.

  Na koncu je tu upravljanje tveganj, ki je pomembna sestavina naega vodenja. Doloa in usmerja

  proces in metodologijo za prepoznavanje in upravljanje tveganj drube. Pravila HeiRules in z njimi

  povezani obvezni standardi in postopki nam omogoajo, da upravljamo, nadziramo in ublaimo

  tveganja na sprejemljivo raven, medtem ko e vedno ostajamo odprti za nove prilonosti.

 • Dokument: Pravila HEINEKEN Razliica/datum prevoda: 12. 2.2016

  Naslov izvirnika: Heineken Rules Razliica/datum izvirnika: september 2015

  Stran 4

  O pravilih HeiRules

  Pravila HeiRules veljajo za zaposlene HEINEKEN glede na njihovo

  funkcijo in posamezno vlogo

  Za koga veljajo pravila HEINEKEN?

  Pravila HeiRules veljajo za tiste zaposlene v drubi HEINEKEN, ki so navedeni ob vsakem posameznem

  pravilu. Zaposleni HEINEKEN-a so vsi zaposleni v kateri koli drubi HEINEKEN, vkljuno z upravo, ne

  glede na vrsto pogodbe (za doloen ali nedoloen as); to zajema tudi osebe, ki so zaposlene prek

  tretjih oseb, in zaasne delavce.

  Meane drube in imetniki licenc

  Pravila HeiRules ne veljajo za meane drube in imetnike licenc, razen e je to izrecno doloeno v

  partnerski oz. licenni pogodbi. Kljub temu moramo pravila HeiRules deliti z naimi poslovnimi partnerji

  in imetniki licenc, da lahko dobijo predstavo o nainu poslovanja in priakovanem poslovnem vedenju

  drube HEINEKEN.

  Kako so strukturirana pravila HeiRules?

  Pravila HeiRules so oblikovana tako, da vsebujejo tudi ustrezne utemeljitve. V njih je obrazloeno, za

  koga doloena pravila HeiRules veljajo oz. na koga se nanaajo, zajemajo pa tudi kljune napotke glede

  zapovedi in prepovedi, medtem ko vsebujejo tudi seznam povezanih in obvezanih standardov in

  postopkov.

  Pravila HeiRules temeljijo na mednarodno sprejetem modelu ORCA, ki opredeljuje cilje (Objectives),

  tveganja (Risks) ter z njimi povezane mehanizme nadzora (Controls) in jamstva (Assurance). Model

  prikazuje, katere kljune mehanizme nadzora (KeyControls) je opredelil HEINEKEN za zagotavljanje

  doseganja doloenih ciljev in ustrezno ublaitev tveganja. Izvajanje kljunih mehanizmov nadzora je

  zato obvezno.

  Vsako pravilo HeiRule ime tudi skrbnika vsebine. Ta oseba je odgovorna za posodabljanje tega pravila

  HeiRule. Navedeno kontaktno osebo lahko kontaktirate v primeru nejasnosti ali e potrebujete pomo

  oz. podporo.

  Kje lahko najdemo pravila HeiRules ter povezane standarde in postopke?

  Do pravil HeiRules lahko preprosto dostopamo prek povezave na domai strani Heliport (na globalni

  intranet) in portala znanja ONE2Share. e imate ustrezna pooblastila, lahko neposredno dostopate

  tudi do obveznih standardov in postopkov. e nimate dostopa do teh informacij, a bi ga glede na vao

  funkcijo morali imeti, vas prosimo, da kontaktirate naslednje osebe:

  e delate za OpCo: vao kontaktno toko slube za upravljanje znanja

  (KnowledgeManagement) za portal One2Share oz. lokalnega IT-managerja.

 • Dokument: Pravila HEINEKEN Razliica/datum prevoda: 12. 2.2016

  Naslov izvirnika: Heineken Rules Razliica/datum izvirnika: september 2015

  Stran 5

  e delate na upravi skupine (Corporate Office): slubo za upravljanje znanja

  (KnowledgeManagement), ki je odgovorna za vao globalno funkcijo (GlobalFunction).

 • Dokument: Pravila HEINEKEN Razliica/datum prevoda: 12. 2.2016

  Naslov izvirnika: Heineken Rules Razliica/datum izvirnika: september 2015

  Stran 6

  Skladnost in ohranjanje

  Izvajanje pravil HeiRules je pogojeno s komunikacijo,

  usklajevanjem, upotevanjem in ohranjanjem

  Spremembe, potrditev in izjeme

  Pravila HeiRules lahko spreminja ustrezna globalna funkcija (GlobalFunction), ki je lastnica vsebine,

  spremembe pa se poljejo v potrditev upravi. Ko uprava spremembe potrdi, zane pravilo HeiRule

  veljati na naslednji datum veljavnosti (tj. 1. januarja) v naslednjem koledarskem letu.

  Sporoanje kakrnih koli sprememb pravil HeiRules poteka prek ustreznih kanalov Slube za globalne

  korporativne odnose (GlobalCorporateAffairs). Poleg tega se od globalnih funkcij priakuje, da bodo

  kakrne koli spremembe svojih pravil ustreznim zaposlenim sporoile prek svojih lastnih kanalov.

  Pronje za izjeme je treba poslati v pisni obliki vodji ustrezne globalne funkcije, potrditi pa jih mora

  uprava.

  Samoocenjevanje, ocenjevanje in izjava O nadzoru

  Enkrat letno vsak OpCo ali globalna funkcija izvede postopek samoocenjevanja, da oceni izvajanje in

  izvrevanje pravil HeiRules ter uinkovitost kljunih nadzornih mehani