o4 attract-vet dĀcĪbu progradda · attract-vet projektu finansē erasmus+ programma ar zviedrijas...

of 151 /151
www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 0 / 150 O4 – ATTRACT-VET MĀCĪBU PROGRAMMA Rokasgrāmata un mācību materiāli 2017. gada februāris Izstrādāja: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Upload: hoangkiet

Post on 18-Feb-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 0 / 150

O4 – ATTRACT-VET MĀCĪBU PROGRAMMA

Rokasgrāmata un mācību materiāli

2017. gada februāris

Izstrādāja: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung

und Personaltraining GmbH

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 1 / 150

Saturs

Ievads................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.

ATTRACT-VET rokasgrāmata.................................................................................................6

ATTRACT-VET ietvars: uz sasniedzamajiem rezultātiem balstīta izglītība (SRBI) ......................7

SRBI principi................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

SRBI mērķi un uzdevumi................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

SRBI pamati ................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

ATTRACT-VET programma: pārskats ................................................................................... 11

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu strukturēšana ............ Fel! Bokmärket är inte definierat.

Mācīšanas komponentes un mācīšanās procesa organizēšana .......... Fel! Bokmärket är inte

definierat.

Vērtēšana ATTRACT-VET................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

ATTRACT-VET programma: ieviešana praksē ....................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

1. vienība: Ievads par Eiropas instrumentiem: EKI, ECVET and EQAVET Fel! Bokmärket är inte

definierat.

2. vienība: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) ......................................................... 16

3. vienība: Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)........ Fel! Bokmärket är inte

definierat.

4. vienība: Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā

(EQAVET)

5. vienība: Eiropas mobilitāte .......................................................................................... 19

ATTRACT-VET INSTRUMENTI .............................................................................................. 20

AKTIVITĀTES ...................................................................................................................... 21

Darbnīcas par Eiropas pārneses instrumentiem ............................................................. 21

Stiprās un vājās puses.................................................................................................. 23

Īsi stāsti par starptautiskās karjeras veidošanas pieredzi ............................................... 24

Nacionālās sistēmas un Eiropas instrumenti ................................................................. 25

Pamatelementu tabula ................................................................................................ 26

Profesionālās izglītības (pār-)definēsana....................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 2 / 150

Eiropas un nacionālo kvalifikāciju apraksti ................................................................... 28

Visa pamatā sasniedzamie mācīšanās rezultāti ............................................................. 29

Ieteikumi sasniedzamo mācīšanās rezultātu ieviešanai .................................................. 30

Sasniedzamo rezultātu ekspertu semināri ..................................................................... 31

Orientēšanās uz izglītības programmas saturu .............................................................. 32

Zināšanas, prasmes un kompetences profesionālajā izglītībā ......................................... 33

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības ................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

ECVET mācību aktivitāšu plānošana ............................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Dažādas lomas ECVET ................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

ECVET rokasgrāmata ................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

ECVET izmantošana pārkvalifikācijā ............................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Kā popularizēt neformālo un ikdienas mācīšanos .......... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Galvenie principi ......................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Kvalitātes salīdzināšana .............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Kvalitātes novērtēšanas komanda ............................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Kvalitātes novērtēšanas SVID analīze............................................................................ 43

Kvalitātes vērtēšanas spēles......................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Indikatoru izvēle.......................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Prasības mobilitātei..................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Mobilitātes pārbaudes veidlapa ................................................................................... 47

Mobilitātes plusi un mīnusi ......................................................................................... 48

Mobilitātes veidošanas prasme .................................................................................... 49

Mobilitātes posmi ....................................................................................................... 50

Mobilitātes novērtēšana .............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

IZDALES MATERIĀLI ........................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sadarbība, lietojot Eiropas caurviju instrumentus .......................................................... 53

Ka lietot Eiropas caurviju instrumentus ......................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sadarbība un integrācija ............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sasniedzamie mācīšanas rezultāti praktiskā lietošanā ................................................... 59

Pieredzes apmaiņa par sasniedzamo mācīšanās rezultātu lietošanu ............................... 61

Diskusijas platforma par kvalifikāciju ietvarprogrammu ................................................ 62

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 3 / 150

ECVET tehniskie aspekti .............................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

ECVET praktiskā lietošana............................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.

Diskusijas jautājumi par ECVET .................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

EQAVET metodes pašvērtējumā ................................................................................... 68

Kāpēc EQAVET?........................................................................................................... 69

Soli pa solim ar EQAVET ............................................................................................... 71

Līgums par personāla mobilitāti ................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Atbalsts izglītojamajiem mobilitātē .............................. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Mobilitātes īstenotāji .................................................................................................. 75

Darba lapas ....................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

1. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

2. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

3. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

4. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

5. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Veidlapas........................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

1. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

2. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

3. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

4. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

5. vienība.................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 4 / 150

Ievads

“Atract-VET rokasgrāmata” ir 4. intelektuālais rezultāts Erasmus+ projektā “EQF, ECVET,

EQAVET praktiska ieviešana profesionālās izglītības iestādēs Eiropā” (ATTRACT -VET).

ATTRACT-VET projektā ir plānots izstrādāt jaunu, inovatīvu un multidisciplināru pieeju,

lai rosinātu profesionālās izglītības īstenotājus Eiropā lietot esošās ietvarstruktūras. Ir

paredzēts, ka līdz projekta beigām profesionālajā izglītībā strādājošie būs informēti un

zinoši par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI), kredītu piešķiršanu profesionālo

iestāžu audzēkņiem (ECVET) un kvalitātes nodrošināšanas standartiem profesionālajā

izglītībā (EQAVET). ATTRACT-VET projekta partneri strādā, lai sasniegtu šos mērķus un

lai modernizētu un uzlabotu Eiropas profesionālās izglītības kvalitāti un pievilcību

audzēkņu vidū, tādējādi veicinot kvalificēta darbaspēka mobilitāti Eiropā. ATTRACT-VET

projektu finansē Erasmus+ programma ar Zviedrijas Nacionālās aģentūras starpniecību.

Projektu īsteno partnerinstitūcijas no Austrijas, Kipras, Grieķijas, Īrijas, Latvijas,

Portugāles un Zviedrijas. Projekts beigsies 2017. gada augustā.

Projekta rezultāts “O4 – ATTRACT-VET mācību programma” piedāvā aptverošu

ietvarstruktūru, tajā skaitā inovatīvas pedagoģiskās pieejas un mācību vajadzībām

piemērotus materiālus. Programma ir veidota divās daļās:

ATTRACT-VET rokasgrāmata piedāvā faktus, teorētisku aprakstu un kā soli pa

solim īstenot ATTRACT-VET mācības;

ATTRACT-VET materiāli piedāvā praktiski izmantojamus materiālus, tajā skaitā

aktivitātes, darba lapas un veidlapas .

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 5 / 150

Mācību programma ir veidota, izmantojot sasniedzamos mācīšanās rezultātus, kas

aprakstīti “O3 ATTRACT-VET Programmas saturs un materiāli” un ir pieejami projekta

dalībvalstu valodās – angļu, vācu, grieķu, latviešu, portugāļu, zviedru.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 6 / 150

ATTRACT-VET

ROKASGRĀMATA

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 7 / 150

ATTRACT-VET ietvars: uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem

balstīta izglītība (SRBI)1

Rezultāts demonstrē mācīšanās procesā sasniegto. Tas parāda to, kas izglītojamajam

jāsasniedz izglītības procesa noslēgumā. Uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem

balstīta izglītība (SRBI) ir pieeja, ko izmanto profesionālajā izglītībā, kur lēmums par

izglītības programmas apguvi tiek pieņemts, balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem,

kurus izglītojamam ir jāspēj demonstrēt mācību noslēgumā. SRBI varētu raksturot kā

rezultātu orientētu pieeju, kas ir pretstats izglītības procesā balstītai pieejai, kurā

galvenā loma ir izglītības procesam un kurā jebkurš rezultāts ir labs.

Amerikas Savienotajās valstīs lielu ieguldījumu uz mācīšanās rezultātiem balstītas

izglītības attīstībā ir devis V.Speidijs (W.Spady). Dž.S.Koulmens (J.S.Coleman) 1966. gadā

publicētais ziņojums parāda problēmas pirmsuniversitātes izglītības sistēmā, tās

sasaistot ar izglītojamo sociāli ekonomisko stāvokli un etnisko izcelsmi. Ziņojums

akcentēja nepieciešamību reformēt Amerikas izglītības sistēmu. Šīs reformas stūrakmeņi

bija mērķu skaidrība, plašākas iespējas un augsti sagaidāmie rezultāti. Reformas

īstenošanā tika izmantota Kerola un Blūma (Carroll and Bloom) pieredze. Kerols

pierādīja, ka nevar noteikt konkrētu ilgumu mācībām un sagaidīt no izglītojamiem

daudzveidīgus mācīšanās rezultātus. Bija nepieciešams izstrādāt vienotu minimālo

standartu, kuru visi izglītojamie varētu sasniegt, kā arī atvēlēt pietiekamu laiku šo

rezultātu sasniegšanai. Blūms, balstoties uz Kerola idejām, ieviesa jēdzienu “meistarības

ieguve”. Tas apzīmē konkrētu snieguma līmeni, kas izglītojamajiem jāsasniedz, izmainot

attiecību starp mācīšanos un tai nepieciešamo laiku.

Mācīšanās kļuva par fiksētu lielumu, bet tai nepieciešamais laiks ir mainīgs. Vēlāk šīs

idejas kļuva par pamatu uz rezultātiem balstītas mācīšanās principiem.

1www.jfn.ac.lk/OBESCL/MOHE/OBE-Articles/Academic-documents-articles/6.OBE-Davis.pdf

[21.11.2016]

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 8 / 150

SRBI principi2

Mērķu skaidrība: visām mācīšanas un mācīšanās aktivitātēm ir jābūt sistēmiski

saistītām ar vispārīgiem un specifiskiem rezultātiem, kas jāsasniedz mācīšanās

laikā un kurus izglītojamie pilnībā izprot. Šos rezultātus var sasniegt dažādos

veidos.

Balstīšanās uz rezultātiem: programmas saturs jāveido, no vispārīgiem

rezultātiem pārejot uz specifiskiem sasniedzamiem rezultātiem un tālāk uz

mācīšanās aktivitātēm. Vērtēšanai saskaņoti jāiekļaujas šajā procesā.

Augstas gaidas attiecībā uz visiem izglītojamiem: šis princips nosaka, ka visiem

izglītojamajiem jānodrošina iespēja piedalīties izaicinājumiem pilnā mācību

procesā un sasniegt augstus standartus.

Profesionālās izglītības nodrošinātājiem jāpiedāvā audzēkņiem iespēja sasniegt

rezultātus dažādos veidos. Vadoties pec iepriekšējā principa, tas ir uzskats, ka

dažādi izglītojamie var izvēlēties dažādus ceļus un laiku konkrēto rezultātu

sasniegšanai, kā arī izmantot vairākas reizes, lai sasniegtu rezultātu.

SRBI atziņas3

Visi izglītojamie var mācīties un būt sekmīgi, bet ne vienā un tai pašā dienā un

veidā.

Panākumi veicina panākumus.

Profesionālās izglītības nodrošinātāji ir tie, kas kontrolē apstākļus panākumu

sasniegšanai.

SRBI akcentē autentiskus, sasniedzamus un novērtējamus mācīšanās rezultātus.

2 www.ied.edu.hk/obl/fi les/pratical_guide_5.pdf [21.11.2016] 3 www.ied.edu.hk/flanobl/view.php?secid=784 [21.11.2016]

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 9 / 150

SRBI vispirms rūpējas, lai izglītjamie tiktu atbilstoši sagatavoti sasniegto rezultātu

demonstrēšanai izglītības noslēguma posmā. Mācību programma un vērtēšana

ir cieši saistīta ar sasniedzamajiem rezultātiem mācību procesa noslēgumā.

SRBI ir atbildība gan pret izglītojamajiem, gan profesionālās izglītības

īstenotājiem, gan darba devējiem un citām iesaistītajām pusēm.

SRBI ievieš pārmaiņas profesionālajā izglītībā, tajā skaitā mācību programmā,

mācīšanā un vērtēšanā.

SRBI pamati

SRBI svarīgi ir nevis tas, ko māca, bet gan tas, ko iemācās.

Profesionālās izglītības nodrošinātājiem ir jānosaka atbilstoši mācīšanās

rezultāti, nevis mācīšanas mērķi.

Saskaņošana: tam, ko mēs mācām, kā mācām un kā vērtējam, jābūt saskaņotam

ar sagaidāmajiem mācīšanās rezultātiem, lai tie būtu sasvstarpēji atbilstīgi.

Mācīšanas kvalitāte jāvērtē atbilstoši mācīšanās kvalitātei.

SRBI pieeja izmanto kriteriālu vērtēšanu un tā koncentrējas uz to, kā izglītojamais

var izmantot mācīšanās rezultātus pēc mācību beigšanas .

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 10 / 150

“Sistēmas uzskata KO un VAI izglītojamie apgūst mācību procesā par

svarīgākiem, nekā KAD un KĀ viņi to apgūst”

Speidijs (Spady), 1994

SASNIEDZAMIE MĀCĪŠANĀS

REZULTĀTI

MĀCĪŠANAS UNMĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

UZ MĀCĪŠANOSORIENTĒTA IZGLĪTĪBA

VĒRTĒŠANASMETODES

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 11 / 150

ATTRACT-VET Programma: Pārskats

ATTRACT-VET programmā ir piecas sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības, kas

paredzētas EKI 5. līmenim, ņemot vērā sarežģītība pakāpi, apjomu un līmeni.

Programma kopumā paredzēta 125 stundām, kas atbilst 5 ECVET punktiem, ka parādīts

tabulā.

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības ECVET

punkti

Vidējais

laiks

1.vienība: Ievads par Eiropas instrumentiem EKI, ECVET

and EQAVET 1 25 stundas

2.vienība: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI) 1 25 stundas

3.vienība: Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai

(ECVET) 1 25 stundas

4.vienība: Eiropas kvalitātes nodrošināšanas

ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET)

1 25 stundas

5.vienība: Eiropas mobilitāte 1 25 stundas

Kopā 5 100 stundas

Katra vienība ietver deviņus mācīšanas rezultātus, kas izteikti kā zināšanas, prasmes un

kompetences, nosakot teorētiski, praktiski un individuāli apgūstamās daļas. Lai apgūtu

uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem orientēto programmu, tās dalībniekiem

nevien jāapgūst tēmas par Eiropas caurskatāmības instrumentiem, bet arī praktiski

jāizmanto tās ikdienā.

Ņemot vērā atgriezenisko saiti no nacionālajām konsultācijām, katrs sasniedzamais

mācīšanās rezultāts tiek apzīmēts kā obligāts vai izvēles atkarībā no nacionālo ekspertu

vērtējuma.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 12 / 150

Kritērijus, kas piešķirti sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, ECVET punktu skaitu un

kopīgo stundu skaitu var mainīt atbilstoši nacionālajām vajadzībām un standartiem,

kultūras īpatnībām un programmas vadītāju pieredzei .

Programmas daļu strukturēšana

Pirmajai vienībai jābūt pirms katras no nākamajām. 2., 3. un 4., un 5. vienība var tik

īstenota brīvā secībā vai atsevišķi pa vienai. Lai mācības būtu efektīvas , 5. vienību var

īstenot pirms 3.

Vienību apraksti:

1. vienība nodrošina vispārēju informāciju par Eiropas instrumentiem EKI, ECVET

un EQAVET un ir pamats visu pārējo vienību apguvei;

2. vienība domāta profesionālās izglītības nodrošinātājiem, lai palīdzētu integrēt

EKI vadlīnijas profesionālās izglītības programmās un ieviest uz mācīšanās

rezultātiem balstītu pieeju;

3. vienība palīdzēs profesionālās izglītības nodrošinātājiem īstenot ECVET

vadlīnijas un tehniskās komponentes profesionālās izglītības programmās;

4. vienība piedāvā palielināt izpratni par EQAVET principiem, kvalitātes ciklu un

indikatoriem, lai pilnveidotu kvalitātes nodrošināšanas pieredzi profesionālās

izglītības iestādē;

5. vienība palīdzēs labāk izprast mobilitātes procesu Eiropā un tā prasības.

Mācīšanās komponenti un mācību procesa organizēšana

ATRACT-VET mācību programmas īstenošanai ir nepieciešama laba mācīšanās vide, lai

praktiskā darbā iegūtu prasmes caurskatāmības instrumentu ikdienas lietošanai.

Uz praktiskām mācībām orientēta pieeja ir vispiemērotākā ATRACT-VET mācību

programmas īstenošanai, lai nodrošinātu profesionāļus ar nepieciešamajām zināšanām,

prasmēm un kompetencēm Eiropas instrumentu profesionālajā izglītība lietošanai . Šim

mērķim ir izstrādāti praktiskie materiāli, kurus ir ērti lietot un pielāgot dažādām mācī bu

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 13 / 150

situācijām un mācību saturam. Kopumā šī mācību stratēģija ir paredzēta tam, lai

mazinātu profesionāļu un profesionālās izglītības iestāžu atturīgo attieksmi pret Eiropas

instrumentu profesionālajā izglītībā lietošanu.

Ir ieteicams īstenot pilnu, 125 stundu, ATRACT-VET programmu, kuru veido

kontaktstundas, praktiskais darbs, patstāvīgais darbs un vērtēšana.

Tālākajā tekstā ir tabulas ar ieteikto stundu sadalī jumu programmas vienībās un tēmās.

Kritēriji šo stundu sadalījumam ir balstīti uz katra sasniedzamā mācīšanās rezultāta

saturu, kas ir aprakstīts mācību materiālā. Šo dalījumu var pārskatīt un pielāgot

nacionālajām vajadzībām, prasībām, kultūras specifikai un treneru pieredzei.

Stundu sadalījums

Kontaktstundas Praktiskais darbs

Patstāvīgais

darbs Novērtēšana Kopā

1. vienība 3 4 11 7 25

2. vienība 3 4 13 5 25

3. vienība 3 4 11 7 25

4. vienība 3 4 9 9 25

5. vienība 2 5 12 6 25

Kopā 14 21 56 34 125

Vērtēšana ATTRACT-VET

Katram sasniedzamajam mācīšanās rezultātam ir ieteicamas atšķirīgas vērtēšanas

metodes. Arī treneris var pats izvēlēties savas metodes vērtēšanai.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 14 / 150

Vadlīnijas ieviešanai

ATTRACT-VET programma var tikt ieviesta kā pilna mācību programma ar visām piecām

vienībām vai atsevišķas vienības, tas ir atkarīgs no īstenošanas mērķiem. Neskatoties uz

to, kāda veida programma tiek īstenota, ir noteikti jāiekļauj 1. vienība kā ievaddaļa.

Katrai vienībai un katram sasniedzamajam mācīšanās rezultātam ir izstrādāti mācību

materiāli, kuri sastāv no 91 praktiska materiāla, kas izstrādāti mācību procesa

nodrošināšanai.

Šie mācību materiāli ir:

• 30 aktivitātes (A), to mērķis ir atbalstīt treneri un nodrošināt dalībnieku

zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību soli pa solim, sasniegto rezultātu

novērtēšanu un ieteicamos avotus (pievienojot nacionālos avotus, kur vien tas

ir iespējams un nepieciešams);

• 15 izdales materiāli (IM) ar mērķi atbalstīt patstāvīgo darbu (pašmācības,

apgūstot nepieciešamās kompetences);

• 30 darba lapas (DL) ar mērķi piedāvāt mācību materiālu un vadlīnijas mācību

procesa atbalstam;

• 16 veidlapas (VL) ar mērķi atbalstīt mācību procesa praktiskā darba daļu.

Tabulās, kas ir dotas tālākajā tekstā, ir apkopots mācību nodarbību plānojums katrai no

piecām ATTRACT-VET programmas vienībām, ietverot mērķi, vienības pārskatu,

ieteicamo mācību stundu sadalījumu, norises laiku sasniedzamo mācīšanās rezultātu

apguvei, nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu un attiecīgo identifikāciju.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 15 / 150

1. vienība: Ievads Eiropas instrumentos EQF, ECVET un EQAVET

MĒRĶIS Šajā vienībā tiks nodrošināta informācija par Eiropas instrumentiem EQF, ECVET un EQAVET, lai sagatavotos nākamo vienību apgūšanai

STUNDU SKAITS

25

Kontaktstu

ndas 4 stundas

Praktiskais

darbs 3 stundas

Patstāvīgais

darbs 11 stundas

Novērtēšana

7 stundas

SASNIEDZAMIE MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI

Materiāli Mācību

materiāli

Laiks (stunda

s)

Zināšanas

Z1.1 Nodarbības par Eiropas instrumentiem A1.1, DL1 4.30

Z1.2 Īsumā par iespēju veidot starptautisku karjeru A1.3, DL3 3.00

K1.3 Tabula ar svarīgākajiem elementiem A1.5, DL5, VL3 3.30

Prasmes

S1.1 “Par” un “pret” argumentu saraksts A1.2, DL2, VL1 3.00

S1.2 Nacionālās sistēmas un Eiropas instrumenti A1.4, DL4, VL2 3.00

S1.3 Profesionālās izglītības pārdefinēšana A1.6, DL6 3.00

Kompetences

C1.1 Darbs ar Eiropas instrumentiem IM1.1 1.30

C1.2 Kā lietot Eiropas instrumentus IM1.2 1.30

C1.3 Sadarbība un integrācija IM1.3 2.00

PĀRSKATS

Šajā vienībā semināra dalībnieki iegūst ievadinformāciju, lai labāk izprastu Eiropas caurskatāmības instrumentu profesionālajā izglītībā nozīmi un funkcijas, lai pēc tam varētu iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences darbam ar katru no tiem atsevišķi katrā no nākamajām vienībām. Dalībniekiem ir jāzina termini un konteksts, kā arī attīstība Eiropas līmenī, priekšrocības un struktūra lietošanai nacionālajā līmenī. Darbā teorētiskai apguvei galvenokārt tiek izmantota praktiskās informācijas avoti un diskusijas ar kolēģiem, lai veidotu labus pamatus iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču pielietošanai ikdienas darbā. Veicot novērtēšanu katrā vienībā, dalībnieki ieraksta reģistra žurnālā, ko viņi ir ieguvuši attiecīgajā nodarbībā, citu atbilstošu informāciju viņi ir saņēmuši, saites, jautājumus utt., kas viņiem ir būtiski, lai uzlabotu darbu ar Eiropas caurskatāmības instrumentiem profesionālajā izglītībā, lai dokumentētu mācīšanās procesu. Ieraksti reģistra žurnālā ir jāveic par katru mācību stundu.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 16 / 150

2. vienība: Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

Mērķis Šīs vienības mērķis ir atbalstīt profesionāļus, lai labāk integrētu EKI vadlīni-jas un ieviestu uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem balstītu pieeju

profesionālās izglītības programmās

Mācību stundas − 25 25H

Kon-taktstun-

das − 4

Praktiskais darbs – 3

stundas

Individuālais darbs – 13 stun-

das

Novērtēšana – 5 stundas

5h SASNIEDZAMIE

MĀCĪŠANĀS RE-ZULTĀTI

Materiāli Mācību līdze-

klis

Laiks

(stun-das)

Zināš

anas

Z2.1 Eiropas un nacionālo kvalifikāciju apraksti A2.1, DL7 3.00

Z2.2 Vadlīnijas sasniedzamo mācīšanās rezultātu ie-

viešanai A2.3, DL9 4h.00

Z2.3 Orientēšanās uz izglītības programmas saturu A2.5, DL11, VL6

3.00

Pras

mes

P2.1 Vispirms sasniedzamo mācīšanās rezultātu formu-

ēšana A2.2, DL8, VL4 3.30

P2.2 Sasniedzamo mācīšanās rezultātu darbnīcas A2.4, DL10, VL5

3.30

P2.3 Zināšanas, prasmes un kompetences profesionālajā

izglītībā A2.6, DL12, VL7

3.00

Kom-

pe-

tenc

es

K2.1 Sasniedzamie mācīšanās rezultāti praktiskajās

mācībās IM2.1 1.00

K2.2 Profesionālā pieredzes apmaiņa par sasniedzamo

mācīšanās rezultātu lietošanu IM2.2 1.00

K2.3 Diskusijas par kvalifikāciju ietvarstruktūras plat-formu

IM2.3 1.00

PĀRSKATS

Šajā otrajā vienībā semināra dalībnieki padziļinās savas zināšanas par Eiropas

kvaliffikāciju ietvarstruktūru (EKI). Īpaša vērība tiek veltīta nacionālo kvalifikāciju

ietvarstruktūru pielīdzināšanai EKI un līmeņu aprakstiem. Šajā kontekstā pāreja

uz sasniedzamo mācīšanās rezultātu pieeju ir ļoti svarīga. Dalībnieki izpratīs

saniedzamo mācīšanās rezultātu lietošanas mērķi un funkcijas un ar to ieviešanu

saistītās parmaiņas un veicamos uzdevumus. Dalībnieki aprakstīs uz

sasniedzamajiem rezultātiem balstības pieejas ietekmi uz profesionālās izglītības

saturu, profesionālajā izglītībā iesaistītajiem, apspriedīs sasniedzamo rezultātu

ieviešanas praktiskos aspektus.

Semināros, kuros pārsvarā tiks izmantotas praktiskā darba metodes, dalībnieki

izstrādās materiālus, kas būs noderīgi viņu ikdienas darbā un kuri noderēs

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 17 / 150

novērtēšanā. Dalībniekiem vēl būs javeic papildu uzdevumi, lai nostiprinātu

semināra aktivitātēs iegūtās zināšanas.

3. vienība: Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)

Mērķis Atbalstīt profesionāļus profesionālās izglītības programmu veidošanā, izmantojot ECVET vadlīnijas un principus

Mācību stundas: 25

Kontaktstundas: 3

Praktiskais darbs: 4 stundas

Patstāvīgais darbs: 11 stundas

Novērtēšana: 7 stundas

Sasniedzamie

mācīšanās

rezultāti Materiāli

Metodiskais

materiāls

Ilgums

(stundas)

Zināš

anas

Z3.1 Sasniedzamie rezultāti A3.1 13, VL8 3.30

Z3.2 Dažādi ECVET principu pielietojumi A3.3, DL15 3.00

Z3.3 ECVET pārkvalifikācijā A3.5, DL17 4.00

Pras

mes

P3.1 ECVET mācību aktivitāšu plānošana A3.2, DL14 5.00

P3.2 ECVET rokasgrāmata A3.4, DL16 3.00

P3.3 Neformālās un ikdienas mācīšanās novērtēšana A3.6, DL18 3.30

Kom

pete

nces

K3.1 ECVET tehniskie aspekti IM3.1 1.00

K3.2 ECVET praksē IM3.2 1.00

K3.3 Diskusijas jautājumi par ECVET IM3.3 1.00

Pārskats

3. vienībā semināra dalībnieki iepazīsies ar ECVET sistēmu. ECVET teorētiskais

pamatojums un apraksts ir izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas dokumentiem.

Dalībnieki spēs noteikt sasniedzamo rezultātu vienības, to lietošanu mobilitātēs

un citās jomās. ECVET principu lietošana neformālās un ikdienas mācīšanās

rezultātu atzīšanā veicinās dalībnieku izpratni par to, kā ECVET lietošana padara

mācību procesu pārskatāmu, atvieglo mācīšanās rezultātus novērtēšanu.

Izdales materiāli palīdzēs dalībniekiem izprast ECVET būtību un motivēs viņus

uzzināt vairāk. Praktiskie uzdevumi attīstīs viņu prasmes pielietot ECVET

elementus.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 18 / 150

4. vienība: Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra profesionālajā izglītībā (EQAVET)

MĒRĶIS Šīs vienības mērķis ir piedāvāt padziļinātu izpratni par EQAVET principiem, kvalitātes ciklu, lai ieviestu kvalitātes nodrosināšanas principus savās profe-sionālās izglītības organizācijās un institūcijās .

MĀCĪBU STUN-

DAS −

25

Kon-taktstun-das − 3

Praktiskās mācības – 4 stundas

Individuālais darbs – 9 stun-das

Novērtēšana − 9 stundas

SASNIEDZAMIE

MĀCĪŠANĀS RE-

ZULTĀTI

Materiāli Mācību līdze-

kļi

Laiks (stun-

das)

Zināš

anas

Z4.1 Galvenie principi A4.1, DL19 4.00

Z4.2 Kvalitātes nodrošināšanas komanda A4.3, DL21, VL10

4.00

Z4.3 Mācību spēles par kvalitātes nodrošināšanas tēmām

A4.5, DL23, VL12

4.00

Pras

mes

P4.1 Kvalitātes salīdzināšana A4.2, DL20,VL9 3.30

P4.2 Kvalitātes nodrošināšanas SVID analīze A4.4, DL22, VL11

3.30

P4.3 Indikatoru izvēle A4.6, DL24, VL13

3h00

Kom-

pe-

tenc

es

K4.1 EQAVET metodes pašvērtējuma veikšanai IM4.1 1.00

K4.2 Kāpēc nepieciešams EQAVET? IM4.2 1.00

K4.3 Soli pa solim ar EQAVET IM4.3 1.00

PĀRSKATS

4. vienībā semināra dalībnieki tiks ievirzīti kvalitātes ndrosināšanas procesos, iz-

mantojot EQAVET. Viņi iepazīsies ar kvalitātes nodrošināšanas vispārējiem princip-

iem un izmantos savā darbā EQAVET indikatorus. Īpaša vērība tiks veltīta EQAVET

standartu atbilstībai kvalitātes nodrošināšanas sistēmai darba devēju organizācijās.

EQAVET indikatori un kvalitātes cikls ir svarīgi instrumenti, lai ieviestu kvalitātes

nodrosināšanas pieeju profesionālās izglītības organizācijās. Praktiskās EQAVET

lietošanas un labās prakses piemēri un atbilstošu mācību materiālu lietošana

palīdzēs dalībniekiem izprast EQAVET būtību.

Papildu katras aktivitātes novērtēšanai dalībnieki veiks pierakstus dienasgrāmatā:

aktivitāšu dokumentācija, jautājumi un idejas, kas radušās attiecībā uz EQAVET. Ak-

tivitātēm ir plānotas 4 papildu stundas.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 19 / 150

5. vienība: Europas mobilitāte

MĒRĶIS Šīs vienības mērķis ir veidot izpratni par Eiropas mobilitātes procesu un prasībām tās organizēšanai.

MĀCĪBU STUN-

DAS −

25

Kon-

takstundas −

2

Prakstiskās

mācības − 5 stundas

Individuālais

darbs − 12 stundas

Novērtēšana −

6 stundas

Sasniedzamie

mācīšanās re-

zultāti Materiāli

Mācību līdze-kļi

Laiks

(stun-das)

Zināš

anas

Z5.1 Prasības mobilitātes organizēšanai A5.1, DL25,

VL14 3.30

Z5.2 Mobilitātes plusi un mīnusi A5.3, DL27 3.00

Z5.3 Mobilitātes posmi A5.5, DL29,

VL16 4.00

Pras

mes

P5.1 Mobilitātes pārbaudes lapa A5.2, DL26,

VL15 2.30

P5.2 Prasme organizēt mobilitāti A5.4, DL28 6.00

P5.3 Mobilitātes novērtēšana A5.6, DL30 3.00

Kom-

pe-

tenc

es

K5.1 Mobilitātes līgums IM5.1 1.00

K5.2 Atbalsts izglītojamajam mobilitātē IM5.2 1.00

K5.3 Mobilitātē iesaistītie IM5.3 1h00

PĀRSKATS

Šajā pēdējā vienībā semināra dalībnieki padziļinās savas zināšanas par ECVET

lietošanu mobilitātēs. Viņi iepazīsies ar dažādiem mobilitātes posmiem un

veicamajiem uzdevumiem, lai izstrādātu un īstenotu veiksmīgas un kvalitatīvas mo-

bilitātes programmas, kā arī uzzinās par personām, kas iesaistītas mobilitātē

nacionālajā un Eiropas līmenī. Vissvarīgākā nozīme mobilitātes organizēšanā un

īstenošanā ir veiksmīgai starpinstitucionālajai sadarbībai un atbalsta sniegšanai

izglītojamajam. Semināra dalībnieki iegūs zināšanas par mobilitātes sagatavošanu,

uzraudzību un vērtēšanu, kā arī iegūs prasmes pielietot iegūtās zināšanas praktisku

uzdevumu, kas saistīti ar mobilitātes īstenošanu, izpildei.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 20 / 150

ATTRACT-VET

MĀCĪBU MATE-

RIĀLI

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 21 / 150

ACTIVITĀTES

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A1.1 Precizēt Eiropas caurskatāmības instrumentu – EKI, ECVET, EQAVET – nozīmi, funkcijas un pielietošanas jomu

Z1.1 NOSAUKUMS

Semināru cikls par Eiropas caurskatāmības instrumentiem METODES

Diskusijas, izpēte, praktiskais dabs, grupu darbs

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Darba lapa 1, dators, interneta pieslēgums, papīrs, rakstāmpie-

derumi, papīra tāfele

4.30

DARBĪBU SECĪBA

1. Uzdevums semināra dalībniekiem, strādājot 3 grupās, veikt izpēti par Eiropas

caurskatāmības instrumentiem.

2. Viena grupa veic izpēti par EKI, otra grupa par ECVET, bet trešā par EQAVET.

3. Izpētes rezultātiem ir jāatspoguļo Eiropas caurskatāmības instrumentu nozīme, funk-

cijas un pielietojums. Dalībnieku atbalstam tālākajā tekstā ir doti ieteicamie avoti.

4. Katra grupa parāda dažādus instrumentu aspektus atbilstoši izpētes jautājumiem un

atbilstošajām darba lapām.

5. Papildus šim uzdevumam dalībnieki sagatavo materiālu pārējo semināra dalībnieku in-

formēšanai: prezentācijas, diskusijas, viktorīnas u.c. Šo uzdevumu mērķis ir papildināt

pārējo semināra dalībnieku zināšanas par Eiropas caurskatāmības instrumentu gal-

venajiem aspektiem.

6. Pēc izpētes posma un darbnīcas sagatavošanas viena grupa pēc otras vada darbnīcas

pārējiem semināra dalībniekiem.

7. Semināra vadītājs atbalsta grupas un palīdz kliedēt iespējamās šaubas par instrumen-

tiem un to lietošanu.

NOVĒRTĒŠANA

• Mutisks uzdevums: pēc darbnīcu posma semināra vadītājs ierosina īsu refleksiju ciklu,

lai saprastu, kā dalībnieki jūtas pēc ievaddaļas, un lai atbildētu uz iespējamajiem

jautājumiem.

• Darbnīca: vērtējumam tiek apskatīti dalībnieku izstrādātie materiāli, prezentācijas un

grupu darbs, kā arī dalība sarunās un diskusijās.

• Reģistra žurnāls: dalībnieki atzīmē izpētē atklātās saites, grupu diskusiju un prezentāciju

vērtējumus.

IETEICAMIE AVOTI

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 22 / 150

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQF PORTAL: ec.europa.eu/eqf

• EUROPEAN ECVET NETWORK: www.ecvet-team.eu

• ECVET PILOT PROJECTS: www.ecvet-projects.eu

• ECVET TOOLKIT: www.ecvet-toolkit.eu

• EQAVET COMMUNITY OF PRACTICES: www.eqavet.eu

Latvijas resursi

• http://www.aic.lv/portal/nkp

• http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktiv-

itate/

• http://ikvd.gov.lv/kvalitates-novertesana-eqavet.html

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 23 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A1.2 Apspriest par un pret viedokļus saistībā ar Eiropas caurskatāmības instrumentu ieviešanu

P1.1 NOSAUKUMS

Par un pret argumentu saraksts METODES

Pārdomas, vērtējums

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDU

SKAITS

2. darba lapa. 1. veidlapa, dators, interneta pieslēgums 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu strādāt individuāli, lai sagatavotos diskusijai par Eiropas

caurskatāmības instrumentu ieviešanu profesionālajā izglītībā.

2. Dalībnieki var izmantot A1.1. rezultātus vai arī tālākajā tekstā norādītās saites, lai

iegūtu nepieciešamo informāciju par instrumentiem.

3. Dalībnieki lieto atbilstošo veidlapu, lai veidotu sarakstu ar argumentiem par un pret

Eiropas instrumentu ieviešanai.

4. Katram argumentam ir jābūt pamatotam un/vai paskaidrotam ar piemēru.

5. Balstoties uz sarakstu, dalībnieki veic rakstisku uzdevumu.

NOVĒRTĒŠANA

• Uzdevuma apjoms 600-800 vārdi (1-2 lapas): izpildītajam darbam jāietver diskusijas

materiāls par norādītajiem pamatajautājumiem, ieteikumi un secinājumi.

• Reģistra žurnāls: dalībnieki dokumentē savas aktivitātes, cenšas atbildēt uz

jautājumiem, kas radušies darba gaitā un atspoguļo savas pārdomas par mācīšanās

procesu.

IETEICAMIE AVOTI

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQF PORTAL: ec.europa.eu/eqf

• EUROPEAN ECVET NETWORK: www.ecvet-team.eu

• ECVET PILOT PROJECTS: www.ecvet-projects.eu

• ECVET TOOLKIT: www.ecvet-toolkit.eu

• EQAVET COMMUNITY OF PRACTICES: www.eqavet.eu

Latvijas resursi

• http://www.aic.lv/portal/nkp

• http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktiv-

itate/

• http://ikvd.gov.lv/kvalitates-novertesana-eqavet.html

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 24 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASANIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A1.3 Izprast Eiropas caurskatāmības instrumentu nozīmi un pozitīvo ietekmi uz nacionālo izglītības sistēmu un profesionālās izglītības organizācijām

Z1.2 NOSAUKUMS

Īsi pieredzes stāsti par starptautiskās karjeras iespējām METODES

Stāstniecība, izpēte un piemēri

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDU

SKAITS

3. darba lapa 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu izlasīt īsu pieredzes aprakstu attiecīgajā darba lapā.

2. Pēc izlasīšanas dalībnieki atbild uz jautājumiem, kas doti zem teksta.

3. Balstoties uz diskusijā iegūto informāciju, dalībnieki iztēlojas iespējamo starptautiskās

karjeras ceļu vienam no treneriem un uzraksta nelielu stāstiņu par to.

4. Dalībnieki apraksta nevis indivīda karjeras ceļu, bet viņi to apraksta no profesionālās

izglītības organizācijas atbildības perspektīves.

5. Stāstiņam ir jāiekļauj aspekti, kā Eiropas caurskatāmības instrumenti paaugstina profe-

sionālās izglītības organizācijas kapacitāti, atbalstot treneru starptautiskās sadarbības

iespējas profesionālajā pilnveidē.

6. Veicot uzdevumu, dalībniekiem jāņem vērā mobilitātes aspekti, indivīda kvalifikācijas

līmenis utt.

NOVĒRTĒŠANA

• Pārdomu dienasgrāmata: novērtējuma saņemšanai dalībnieki atzīmē savas pārdomas

grupas reģistra žurnālā.

• Reģistra žurnāls: dalībnieki dokumentē aktivitātes procesu, ieskaitot grupas darbu un

iespējamās problēmas, mainot perspektīvu no indivīda uz organizāciju. Dalībnieki

atzīmē, kādas ir galvenās aktivitātes, kas ir jāveic organizācijai, lai ieviestu Eiropas

caurskatāmības instrumentus.

IETEICAMIE AVOTI

• Allen, Margaretha/ Hallin, Ulrika (2012): Sara's path. How common EU tools offer op-

portunities for learners. Retrieved from http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-

press/news/saras-path

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 25 / 150

AK-TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A1.4 Analizēt nacionālās sistēmas struktūru, lai precīzāk noteiktu līmeni, iespējas, sasaisti un sinerģiju starp Ei-ropas caurskatāmības instrumentiem

P1.2 NOSAUKUMS

Nacionālās sistēmas un Eiropas instrumenti METODES

Izpēte, diskusijas

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

4. darba lapa, 2. veidlapa, dators, interneta pieslēgums 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu individuāli veikt izpēti par valsts institūcijām, kas ir ie-saistītas Eiropas caurskatāmības instrumentu ieviešanā.

2. Izmantojot izpētes rezultātus, dalībnieki aizpilda attiecīgo tabulu un veidlapu. 3. Darba rezultātā ir aizpildīta tabula, kas dod pārskatu par nacionālās sistēmas struktūru

dažādos līmeņos un Eiropas caurskatāmības instrumentu ieviešanā iesaistīto atbildību.

NOVĒRTĒŠANA

• Referāts: dalībnieki raksta referātu, lai iegūtu vispārēju izpratni par Eiropas caurskatāmības instrumentu ieviešanas soļiem un līmeni dažādās nacionālajās or-ganizācijās.

• Reģistra žurnāls: dalībnieki dokumentē savu darba procesu un atzīmē iespējamos jautājumus, idejas utt.

IETEICAMIE AVOTI

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu Latvijas resursi

• http://www.aic.lv/portal/nkp

• http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktiv-

itate/

• http://ikvd.gov.lv/kvalitates-novertesana-eqavet.html

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 26 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANAS REZULTĀTS ZPK

A1.5 Aprakstīt Eiropas politikas pamatelementus un pieredzi, kas atvieglo EKI, ECVET un EQAVET instru-mentu integrāciju

Z1.3 NOSAUKUMS

Pamatelementu tabula METODES

Diskusijas, izpēte, grupu darbs

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDU

SKAITS

5. darba lapa, 3. veidlapa, dators, interneta pieslēgums, papīrs,

pildspalvas, papīra tāfele

3.30

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu sagatavot tabulu ar atbilstošiem kritērijiem, lai izvērtētu

Eiropas politikas un pieredzes pamatelementus, kas veicina EKI, EQAVET un ECVET in-

tegrēšanu.

2. Treneris uzraksta kritērijus uz papīra tāfeles un lūdz dalībniekiem atzīmēt tabulās un

veidlapās.

3. Vispirms visa grupa ar prāta vētras metodi izvērtē un vienojas par atbilstošiem kritēri-

jiem.

4. Treneris lūdz dalībniekus sadalīties mazās grupās, katrā pa trim.

5. Mazās darba grupas pētī interneta resursus par Eiropas līmeņa pasākumiem, kas tiek

veikti, lai uzlabotu Eiropas caurskatāmības instrument ieviešanu.

6. Viena grupa ir atbildīga par EKI, cita par EQAVET, vēl cita par ECVET.

7. Dalībnieki aizpilda tabulas un veidlapas, ierakstot informāciju par pasākumiem, kas

tiek veikti, lai uzlabotu Eiropas caurskatāmības instrumentus.

8. Dalībnieki varēs izmantot aizpildītās tabulas sava ikdienas darbā.

NOVĒRTĒŠANA

• Reģistra žurnāls: lai stiprinātu savas zināšanas, dalībnieki dokumentē aktivitātes un

grupu darba procesu. Vērtējumam dalībnieki saņem citu grupu aizpildītas tabulas un

rakstiski sakārto visus pamatelementus loģiskā un strukturētā kārtībā.

IETEICAMIE AVOTI

• ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en (pieejami

visas Eiropas Savienības oficiālajās valodās)

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 27 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A1.6 Izmantot pamatkonceptus, kas attiecas uz Eiropas caurskatāmības instrumentu lietošanu, izstrādājot profesionālās izglītības programmmas

P1.3 NOSAUKUMS

Profesionālās izglītības (pār-) definēšana METODES

Praktiskais darbs, teksta analīze, pāru darbs

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

6. darba lapa 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Katrs dalībnieks saņem uzdevumu lasīt tekstu attiecīgajā darba lapā.

2. Dalībnieki veido piezīmes, kas galvenokārt jāievēro, lai izstrādātu uz sasniedzamajiem

mācīšanās rezultātiem balstītas profesionālās izglītības programmas.

3. Dalībnieki izvēlas savas organizācijas īstenotu vai organizācijas vajadzībām atbilstošu

profesionālās izglītības programmu un pārnes informāciju no savām piezīmēm uz pro-

grammu.

4. Dalībnieki izskaidro, kā tekstā aprakstītās koncepcijas var tikt pārnestas uz viņu or-

ganizācijas izstrādāto izglītības programmu.

5. Dalībnieki atzīmē, kādi resursi ir nepieciešami programmas īstenošanai.

6. Strādājot pāros ar kolēģiem, dalībnieki apmainās ar darba uzmetumiem, novērtē viens

otra darbu un tā struktūru.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstisks uzdevums: programmu uzmetumu pārskatīšana var tikt izmantota dalībnieku

sasniegto rezultātu novērtēšanā un ikdienas darbā.

• Reģistra žurnāls: dalībnieki veic piezīmes par novērtēto partnera darbu. Viņi atzīmē per-

sonas vārdu, informāciju par personu, informāciju par organizāciju, kā arī uzmetumos

trūkstošo informāciju. Noslēgumā dalībnieki uzraksta pārdomas par partnera darbu un

īsus secinājumus.

IETEICAMIE AVOTI

• Cedefop (2010): RESEARCH PAPER No 6. Learning outcomes approaches in VET curric-

ula: A comparative analysis of nine European countries. Luxembourg: Publications Of-

fice of the European Union.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 28 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A2.1 Izprast EKI un nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras, līmeņu aprakstus, atšķirību starp zināšanām, prasmēm un kompetencēm

Z2.1 NOSAUKUMS

Eiropas un nacionālo kvalifikāciju apraksti METODES

Diskusijas, izpēte, prezentācijas

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

7. darba lapa, dators, interneta pieslēgums, papīrs, pildspalvas,

papīra tāfele

3.00

DARBĪBU SECĪBAS

1. Dalībnieki saņem uzdevumu izlasīt nacionālos ziņojumus par nacionālo kvalifikāciju iet-varstruktūru (https://ec.europa.eu/ploteus/documentation#documentation_76).

2. Koncentrējoties uz jautājumiem, kas ir doti attiecīgajā darba lapā, dalībnieki izstrādā darba materiālu, kurā ir atspoguļota saistība starp EKI un nacionālo kvalifikāciju ietvar-struktūru, sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, zināšanām, prasmēm un kompe-tencēm.

3. Dalībnieki var brīvi izvēlēties darba veidu (ilustrācijas, tabulas, rakstīts teksts utt.) un formātu (teksts, excel, prezentācija, pašu idejas), galvenais ir tas, vai paši dalībnieki izprot saistību.

VĒRTĒJUMS

• Prezentācija: dalībnieki prezentē savus izstrādātos darbus pārējiem dalībniekiem un izs-

kaidro savu pieeju, kā labāk izprast saistību starp EKI un nacionālajiem kvalifikāciju

līmeņu aprakstiem.

• Reģistra žurnāls: dalībnieki uzraksta piezīmes par savu pieredzi, veidojot prezentācijas,

novērtē savu darbu un pastāsta pārējiem, ko jaunu viņi ir iemācījušies, kādas jaunas at-

ziņas guvuši.

IETEICAMIE AVOTI

• https://ec.europa.eu/ploteus/documentation#documentation_76

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQF PORTAL: ec.europa.eu/eqf

Latvijas resursi

• http://www.aic.lv/portal/nkp

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 29 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A2.2 Formulēt un/vai pārformulēt sasniedzamos mācīšanās

rezultātus

P2.1 NOSAUKUMS

Sākums − sasniedzamo mācīšanās rezultātu formu-lēšana METODES

Praktiskais darbs

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

8. darba lapa, 4. veidlapa, dators, internera pieslēgums 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu izlasīt doto informāciju par sasniedzamo rezultātu formu-

lēšanu.

2. Dalībnieki meklē nacionālajās publiski piejamajās datu bāzēs profesionālās kvalifikāci-

jas, kas tiek apgūtas profesionālajā sākotnējā izglītībā.

3. Dalībnieki lasa kvalifikāciju aprakstus un nosaka atbilstošo kvalifikācijas līmeni.

4. Dalībnieki formulē sasniedzamos rezultātus, izmantojot informāciju, kas dota darba

lapā.

5. Sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem jāatspoguļo sasniedzamie mācīšanās rezultāti,

kas izglītojamajiem jāiegūst profesionālās sākotnējās izglītības programmas apguves

rezultātā.

6. Dalībnieki darbā izmanto tabulas attiecīgajā veidlapā.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstisks uzdevums: novērtēšanai izmanto noformulētos sasniedzamos mācīšanās re-

zultātus.

IETEICAMIE AVOTI

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQF PORTAL: ec.europa.eu/eqf

• Cedefop (2009): The shift to learning outcomes. Policies and practices in Europe. Cedefop Reference series; 72 Luxembourg: Office for Official Publications of the Euro-pean Communities.

Latvijas resursi

• http://www.aic.lv/portal/nkp

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 30 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASANIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A2.3 Apkopot informāciju par to, kā formulēt sasniedzamos mācīšanās rezultātus, izmatojot EKI

Z2.2

NOSAUKUMS

Vadlīnijas sasniedzamo mācīšanās rezultātu iz-mantošanai METODES

Piemēru iegūšana, iepazīstoties ar pētījumu

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

9. darba lapa, dators, interneta pieslēgums 4.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Semināra dalībnieki saņem uzdevumu izlasīt pētījumu, kas dots darba lapā.

2. Lasot pētījumu, dalībnieki veic piezīmes par galvenajām tēmām, kas atspoguļotas

tekstā.

3. Pēc teksta izlasīšanas dalībnieki atbild uz jautājumiem, kas doti teksta lejasdaļā.

4. Nākamajā posmā, izmantojot iegūto informāciju un pētījuma rezultātus, dalībnieki i z-

strādā strukturētas vadlīnijas.

5. Dalībnieki veido rokasgrāmatu ar vadlīnijām, kā izstrādāt un ieviest uz sas-

niedzamajiem mācīšanās rezultātiem balstītas profesionālās izglītības programmas

viņu organizācijās/institūcijās.

NOVĒRTĒŠANA

• Uzdevums 300 vārdu apjomā: dalībnieki sniedz pārskatu par savu rokasgrāmatu un

apraksta tās struktūru.

IETEICAMIE AVOTI

• Adamson, Lena/ Becerro, María/ Peter Cullen, Laureano González-Vega, Juan José So-

brino, Norma Ryan (2010): Quality Assurance and Learning Outcomes. ENQA work-

shop report 17.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 31 / 150

AK-TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A2.4 Izskaidrot līdzdalībniekiem un izglītojamajiem, kā ieviest uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem balstītu pi-eeju profesionālās izglītības programmās

P2.2 NOSAUKUMS

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu ekspertu darbnīcas METODES

Diskusijas, izpēte, prezentācijas

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

10. darba lapa, 5. veidlapa, dators, interneta pieslēgums 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu sadalīties grupās pa 2-4 cilvēki katrā. 2. Šajā aktivitātē dalībnieki pārstāv ekspertu darba grupu, kuras uzdevums ir sniegt

prezentāciju saviem kolēģiem, izglītojamajiem un sociālajiem partneriem. 3. Komanda var izvēlēties, uz ko vērst galveno uzmanību savā prezentācijā, kā arī var

izvēlēties mērķa grupu, bet prezentācijai ir jāietver skaidra un praktiska informācija, kā ieviest uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem balstītu pieeju profesionālās izglītības programmās.

4. Šī uzdevuma veikšanai dalībnieki saņem 5. veidlapu, kurā dalībnieku radošās iztēles ve-icināšanai ir doti piemēri − sasniedzamo mācīšanās rezultātu formulējumi.

5. Dalībnieki veic tālāku izpēti, lai prezentācijas saturu pielāgotu mērķa grupas va-jadzībām, kā arī specifiskajām normatīvo aktu prasībām valstī.

NOVĒRTĒŠANA

• Prezentācija: katra grupa izskaidro kontekstu, kas tika ņemts vērā, veidojot prezentāciju. Visas grupas prezentē savus rezultātus un pārējiem dalībniekiem uzdod jautājumus, un lūdz sniegt atgriezenisko saiti. Prezentācijas var izmantot novērtēšanai, ņemot vērā to saturu, skaidrību un materiāla galvenos aspektus.

IZMANTOJAMIE AVOTI

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQF PORTAL: ec.europa.eu/eqf

Latvijas resursi

• http://www.aic.lv/portal/nkp

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 32 / 150

AK-

TIVITĀTE

KSC

A2.5 Aprakstīt mācību programmas saturu saistībā ar sas-niedzamo mācīšanās rezultātu lietošanu.

Z2.3 NOSAUKUMS

Orientēšanās uz izglītības saturu METODES

Teksta analīze, vērtēšana

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

11. darba lapa. 6. veidlapa, profesionālās izglītības programma 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu šai aktivitātei sagatavot īsu, bet organizācijai atbilstošu

izglītības programmu.

2. Dalībnieki izmato atbilstošu darba lapu, lai apgūtu zināšanas par veicamajiem soļiem

uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem balstītas izglītības programmas izveidē.

3. Dalībnieki rūpīgi izlasa izglītības programmu.

4. Dalībnieki aizpilda veidlapu ar informāciju par izglītības programmu.

5. Izmantojot veidlapā ierakstīto informāciju, dalībnieki soli pa solim rekonstruē mācību

procesu, izmantojot uz sasniedzamajiem rezultātiem balstītu pieeju.

NOVĒRTĒJUMS

• Reģistrācijas žurnāls: dalībnieki ieraksta atbilstošo informāciju par aktivitāti, kurā tika pārskatīta profesionālās izglītības programma, īpašu uzmanību pievēršot satura iz-strādei. Dalībnieki veido piezīmes, kas būs noderīgas turpmākajam darbam izglītības programmu pārskatīšanā.

IETEICAMIE AVOTI

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQF PORTAL: ec.europa.eu/eqf

Latvijas resursi

• http://www.aic.lv/portal/nkp

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 33 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A2.6 Analizēt zināšanas, prasmes un kompetences, kas veido sasniedzamo mācīšanās rezultātu izglītības programmā

P2.3

NOSAUKUMS

Zināšanas, prasmes, kompetences profesionālajā izglītībā METODES

Vērtēšana

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

12. darba lapa, 7. veidlapa 5.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Semināra dalībnieki saņem uzdevumu izpētīt vai izmantot trīs aktivitātes no savas or-

ganizācijas izglītības programmām.

2. Aktivitātēm jābūt no dažādām profesionālās izglītības programmām.

3. Dalībnieki lieto atbilstošas veidlapas, lai šajās aktivitātēs analizētu:

- kursa veids,

- kursa mērķa grupa,

- aktivitātes sasniedzamie mācīšanās rezultāti.

4. Dalībnieki analizē un definē visu triju aktivitāšu sasniedzamos mācīšanās rezultātus.

5. Galvenā vērība aktivitātē tiek vērsta uz saistību starp zināšanām, prasmēm un kompe-

tencēm.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstisks uzdevums: Novērtēšanai var izmantot analīzi, ko dalībnieki ir veikuši.

• Referāts: vēl papildus veiktajam uzdevumam dalībnieki raksta referātu par savu pieeju

sasniedzamo mācīšanās rezultātu lietošanā, ietverot izmantotos avotus izvēlētās ak-

tivitātes īstenošanai, sasniedzamos mācīšanās rezultātu veidošanas metodiku, ak-

tivitāšu analīzi un "pārtulkošanu" sasniedzamajos mācīšanās rezultātos, secinājumus.

IETEICAMIE AVOTI

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQF PORTAL: ec.europa.eu/eqf

Latvijas resursi

• http://www.aic.lv/portal/nkp

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 34 / 150

AKTIVIT

ĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A3.1 Noteikt sasniedzamo rezultātu vienības, lietojot

ECVET

Z3.1 Nosaukums

Sasniedzamo rezultātu vienības

METODES

Praktiskais darbs

MATERIĀLI MĀCĪBU LAIKS

(stundas)

13. darba lapa, 8. veidlapa, dators, interneta pieslēgums 3.30

DARBA PLĀNOJUMS

1. Dalībnieki saņem uzdevumu izlasīt informāciju darba lapās par sasniedzamo rezultātu vienībām.

2. Dalībnieki nolemj, kas jādara, lai noteiktu sasniedzamo rezultātu vienības. 3. Dalībnieki izdomā, kā jāveido mācību programma, kas visprecīzāk atbilstu viņu iestādes

vajadzībām. 4. Dalībnieki izmanto informāciju darba lapās un savas piezīmes, lai veidotu sasniedzamo

rezultātu vienības savai izglītības progammai. 5. Dalībnieki aizpilda sasniedzamo rezultātu vienības veidlapu. 6. Dalībnieki tiek mudināti jau laikus atrast partneri, kas novērtēs viņa(-as) izveidotās

sasniedzamo rezultātu vienības. 7. Pāri savā starpā apmainās ar sasniedzamo rezultātu vienību veidlapām.

NOVĒRTĒŠANA

• Novērtēšana pāros: dalībnieki novērtē viens otra darba uzmetumu: sasniedzamo rezultātu vienības. Dalībnieki pārskata novērtētās veidlapas.

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t2n972

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 35 / 150

AKTIVI

TĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A3.2 Plānot izglītības programmu, nosakot nepieciešamo stundu skaitu, kredītu skaitu, programmas īstenošanas ilgumu

P3.1 NOSAUKUMS

Mācību nodarbību plānošana

METODES

Praktiskais darbs

MATERIĀLI Mācību ilgums

(stundas)

14. darba lapa, 8. veidlapa, A3.1 nodarbības darba lapa un veidlapa 5.00

DARBA PLĀNOJUMS

1. Dalībnieki ņem veidlapas ar jau iepriekšējā nodarbībā pārskatītajām sasniedzamo rezultātu vienībām.

2. Dalībnieki lieto A3.1 informāciju un tabulu. 3. Izmantojot šos materiālus, dalībnieki izstrādā mācību plāna struktūru un uzmetumu

iepriekšējā nodarbībā izveidotās sasniedzamo rezultātu vienības apguvei.

4. Dalībniekiem ir jāņem vērā sasniedzamo rezultātu formulējums, mācību ilgums un ECVET punkti.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstveida uzdevums: dalībnieki apraksta četras mācību nodarbības (atsevišķi katrai

sasniedzamo rezultātu vienībai).

IETEICAMIE AVOTI

• EIROPAS ECVET TĪKLS: www.ecvet-team.eu

• ECVET INSTRUMENTI: www.ecvet-toolkit.eu

• ECVET PILOTPROJEKTI: www.ecvet-projects.eu

• O1 Good Practices @Catalogue EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

Latvijas resursi

• http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktivitate/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 36 / 150

AKTIVIT

ĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪSANĀS REZULTĀTS ZPK

A3.3 Noteikt atšķirības starp ECVET punktiem, kredītu pārnesi un uzkrāšanu

Z3.2 NOSAUKUMS

DAŽĀDĪBA ECVET PIELIETOJUMĀ

METODES

Grupu darbs, prezentācijas

MATERIĀLI MĀCĪBU

STUNDAS

15. darba lapa 3.00

DARBA PLĀNOJUMS

1. Dalībnieki sadalās nelielās grupās, 3 – 5 cilvēki katrā. 2. Dalībnieki lasa tekstu, iepazīst darba lapu/veikto pētījumu. 3. Strādājot mazās grupās, dalībnieki veido lomu spēli, kurā darbojas divu vai vairāku

dažādu ECVET ieviešanā iesaistīto pušu pārstāvji (eksperti, izglītojamie, skolotāju tālākizglītotāji, valsts pārvaldē strādājošie utt.).

4. Mērķis ir noskaidrot atšķirības starp ECVET terminiem. 5. Katra grupa prezentē savu scenāriju. 6. Pēc lomu spēles dalībnieki sniedz savu vērtējumu. 7. Nodarbības vadītājs atzīmē iespējamās neskaidrības. 8. Pēc katras grupas prezentācijas dalībnieki pārdomā un pasaka, kas bija

neskaidrs/nesaprotams. 9. Pēc visu grupu prezentācijām katra grupa izskaidro, kāda bija lomu spēles galvenās

idejas, ko viņi darīja, lai palīdzētu izprast terminus un idejas.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstveida pārbaudījums: dalībnieki uzraksta savas zināšanas par to, kāda ir atšķirība starp ECVET punktiem, kredīta pārnesi un uzkrāšanu.

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t3n973

Latvijas resursi

• http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktivitate/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 37 / 150

AKTIVI

TĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A3.4 Ieviest ECVET tehniskās komponentes profesionālās izglītības programmās savā institūcijā

P3.2 NOSAUKUMS

ECVET rokasgrāmata

METODES

Prāta vētra

MATERIĀLI MĀCĪBU

STUNDAS

16. darba lapa, dators, interneta pieslēgums 3h00

DARBĪBAS

1. Dalībnieki ar prāta vētras metodi nosaka ECVET tehniskās komponentes. 2. Dalībnieki uz papīra atzīmē attiecīgos terminus un izveido atbilstošus uzdevumus katram

terminam, kas apzīmē tehniskās komponentes. 3. Dalībnieki var darbā izmatot iepriekšējās nodarbības materiālus un piezīmes. 4. Ja nepieciešams, viņi var veikt papildu izpēti. 5. Pēc prāta vētras, kurā tika izvirzītas idejas par terminiem un uzdevumiem saistībā ar

ECVET tehniskajām komponentēm, dalībnieki strukturē un veido sarakstu. 6. Dalībnieki, izmantojot nodarbības rezultātus, raksta vadlīnijas ECVET tehnisko

komponenšu ieviešanai savās institūcijās.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstisks vērtējums: dalībnieki aizpilda (cik plaši tas ir iespējams) saprašanās memorandu un mācību līgumu, izmantojot "ATTRACT-VET curriculum and Toolkit".

IETEICAMIE AVOTI

• ATTRACT-VET curriculum and Toolkit

• EIROPAS ECVET TĪKLS: www.ecvet-team.eu

• ECVET INSTRUMENTI: www.ecvet-toolkit.eu

• ECVET PILOTPROJEKTI: www.ecvet-projects.eu

• O1 Good Practices @Catalogue EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

Latvijas resursi

• http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktivitate/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 38 / 150

AKTIVIT

ĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A3.5 Veicināt izpratni par to, kā ECVET veicina pārkvalifikāciju

Z3.3 NOSAUKUMS

ECVET un pārkvalifikācija

METODES

Praktiskais darbs, grupu darbs

MATERIĀLI MĀCĪBU

ILGUMS

(STUNDAS)

17. darba lapa, dators ar interneta pieslēgumu 4.00

AKTIVITĀTES

1. Dalībnieki saņem uzdevumu iepazīties ar informāciju attiecīgajā darba lapā.

2. Dalībnieki, izmantojot doto piemēru, veido paši savus piemērus.

3. Dalībnieki izpēta kādu kvalifikāciju un izveido savus piemērus.

4. Piemēri atspoguļo to, kā ir iegūstama kvalifikācija.

5. ECVET loma tiek atspoguļota ļoti detalizēti.

VĒRTĒJUMS

• Dienasgrāmata: dalībnieki veic piezīmes par uzdevumu un atspoguļo iespējamos izaicinājumus nacionālajā līmenī, kā risināt izaicinājumus ar ECVET palīdzību, lai veicinātu pārkvalifikāciju.

IETEICAMIE AVOTI

• Using ECVET to Support Lifelong Learning annotated examples of how ECVET can be used to support lifelong learning. Note prepared by the ECVET Users’ Group, 2012.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 39 / 150

AKTIVI

TĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A3.6 Izveidot neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanas piemērus, izmantojot ECVET

P3.3 NOSAUKUMS

Neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana

METODES

Pētījums

MATERIĀLI Mācību ilgums

(stundas)

18. darba lapa 3.30

DARBĪBAS

1. Dalībnieki saņem uzdevumu izlasīt tekstu attiecīgajā darba lapā.

2. Dalībnieki veic izpēti par neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanu.

3. Dalībnieki atrod vienu labu piemēru neformālās izglītības un vienu labu piemēru ikdienas

mācīšanās apstiprināšanā.

4. Dalībnieki apraksta, kā attiecīgajos labās prakses piemēros tiek īstenota sasniegto

mācīšanās rezultātu apstiprināšana.

NOVĒRTĒŠANA

• Dalībnieki izveido divus scenārijus, kuros tiek īstenota neformālā un ikdienas mācīšanās un tiek veikta atzīšana. Dalībnieki lieto ECVT terminus.

IETEICAMIE AVOTI

• Using ECVET to Support Lifelong Learning annotated examples of how ECVET can be

used to support lifelong learning. Note prepared by the ECVET Users’ Group, 2012.

• http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t6n984

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 40 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A4.1 Nosaukt galvenos principus kvalitātes novērtēšanai profesionālajā izglītībā

Z4.1 NOSAUKUMS

Galvenie principi METODES

Diskusijas, prezentācijas, grupu darbs

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

19. darba lapa, dators, interneta pieslēgums, papīrs, pildspalvas,

papīra tāfele

4.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu attiecīgajā darba lapā izlasīt vispārējos kvalitātes novērtēšanas principus.

2. Mazās darba grupās (2 – 4 cilvēki katrā) dalībnieki apspriež katru jautājumu. 3. Darba mērķis ir atrast piemērus katram principam. 4. Pēc diskusijas katra grupa prezentē savus rezultātus pārējiem dalībniekiem. 5. Treneris moderē prezentāciju procesu un atzīmē iespējamos jautājumus.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstisks uzdevums: novērtēšanai katrs dalībnieks ar saviem vārdiem apraksta principus

ar sakārto tekstu punktos un apakšpunktos.

• Pārdomu dienasgrāmata: dalībnieki atzīmē atbilstošo informāciju, kas iegūta grupu

darbā un prezentācijās.

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/c/common-principles-quality-assurance.aspx

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQAVET COMMUNITY OF PRACTICES: www.eqavet.eu

Latvijas resursi

• http://ikvd.gov.lv/kvalitates-novertesana-eqavet.html

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 41 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A4.2 Salīdzināt EQAVET principus ar organizācijas kvalitātes nodrošināšanas principiem

P4.1 NOSAUKUMS

Kvalitātes salīdzināšana METODES

Vērtēšana

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

20. darba lapa. 9. veidlapa, dators, organizācijas kvalitātes

novērtēšanas dokumenti

3.30

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu paņemt savas organizācijas kvalitātes novērtēšanas doku-

mentus un pašu izveidoto sarakstu ar vispārējiem kvalitātes novērtēšanas principiem.

2. Dalībnieki izmato atbilstošo veidlapu un tajā aizpilda tabulu.

3. Dalībnieki salīdzina organizācijas kvalitātes novērtēšanas dokumentus ar pašu izvei-

doto kvalitātes novērtēšanas principu sarakstu.

4. Dalībnieki analizē līdzības un atšķirības

5. Dalībnieku izveidotie saraksti tiek izmantoti, veicot novērtēšanu.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstisks uzdevums: dalībnieki raksta tekstu par kvalitātes novērtēšanas principiem.

Nobeigumā viņi izdara secinājumus par kvalitātes uzlabošanu.

• Pārdomu dienasgrāmata: dalībnieki atzīmē savas pārdomas par aktivitātēm un precizē

principus, ko viņi ir aprakstījuši iepriekš, izmantojot jaunus šīs aktivitātes materiālus.

IETEICAMIE AVOTI

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQAVET COMMUNITY OF PRACTICES: www.eqavet.eu

Latvijas resursi http://ikvd.gov.lv/kvalitates-novertesana-eqavet.html

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 42 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A4.3 Izprast EQAVET kvalitātes ciklu

Z4.2

NOSAUKUMS

Kvalitātes nodrošināšanas komanda METODES

Praktiskais darbs, prezentācijas

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

21. darba lapa, 10. veidlapa 4.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki tiek aicināti sadalīties mazās grupās (3 – 5 cilvēki katrā). 2. Dalībnieki izlasa atbilstošo darba lapu par četriem soļiem kvalitātes nodrošināšanā. 3. Šajā aktivitātē dalībnieki darbojas grupā, veicot uzdevumu par kvalitātes

nodrošināšanu profesionālās izglītības organizācijā. 4. Dalībnieki var brīvi izvēlēties tēmu (organizācijas vajadzības, kvalitātes trūkums utt.) 5. Strādājot mazās grupās, dalībnieki izveido EQAVET cikla ieviešanas plānu savai profe-

sionālās izglītības organizācijai. 6. Dalībnieki dotajā veidlapā apraksta savu organizāciju un tās statusu, kā arī ie-

guvumus, kādi varētu būt, ieviešot EQAVET ciklu. 7. Katra grupa prezentē savus rezultātus. 8. Rakstisks novērtējums: katrā prezentācijā ir atspoguļots un norādīts, kāda ir pozitīvā

pieredze, kas un kādā veidā vēl būtu jāuzlabo.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstisks novērtējums: katrs dalībnieks atzīmē atbilstošu informāciju, kas iegūta šajā aktivitātē un apraksta, kā ir izpratis EQAVET kvalitātes ciklu. Var tikt veikta turpmākā izpēte.

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.eqavet.eu/qc/gns/home.aspx

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQAVET COMMUNITY OF PRACTICES: www.eqavet.eu

Latvijas resursi

http://ikvd.gov.lv/kvalitates-novertesana-eqavet.html

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 43 / 150

AK-TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A4.4 Plānot aktivitātes, kas nepieciešamas, lai izveidotu kvalitātes ciklu

P4.2 NOSAUKUMS

Kvalitātes nodrošināšanas SVID analīze METODES

Vērtēšana

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

22. darba lapa, 11. veidlapa 3.30

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu izlasīt instrukcijas atbilstošajās darba lapās. 2. Dalībnieki saņem attiecīgās veidlapas. 3. Lietojot atbilstošas veidlapas, dalībnieki veic SVID analīzi. 4. Aktivitātes mērķis ir novērtēt organizācijas kvalitātes situāciju.

VĒRTĒŠANA

• Rakstisks uzdevums: dalībnieki ieskicē aktivitāšu plānojumu, balstoties uz veikto novērtēšanu, veicot SVID analīzi. Dalībnieki apraksta pašreizējo situāciju organizācijā, balstoties uz veikto SVID analīzi. Šīm aktivitātēm ir jāatspoguļo EQAVET standarti un funkcijas, kas palīdz uzsākt kvalitātes cikla ieviešanu.

• Pārdomu dienasgrāmata: dalībnieki atspoguļo savas pādomas par veiktās SVID analīzes rezultātiem un izdara secinājumus par to, kas vēl ir jāveic kvalitātes cikla ieviešanai.

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/Modules/Module2.aspx

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

• EQAVET COMMUNITY OF PRACTICES: www.eqavet.eu

Latvijas resursi

http://ikvd.gov.lv/kvalitates-novertesana-eqavet.html

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 44 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A4.5 Veidot EQAVET indikatoru sarakstu

Z4.3

NOSAUKUMS

Mācību metodes “spēles” izmatošana seminārā par

kvalitātes nodrošināšanu

METODES

Praktiskais darbs, grupu darbs

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

23. darba lapa, 12. veidlapa, dators, interneta pieslēgums, papīrs,

pildspalvas, papīra tāfele

4.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu attiecīgajā darba lapā izlasīt informāciju par kvalitātes in-

dikatoriem.

2. Dalībnieki sadalās mazās grupās pa trim katrā.

3. Dalībnieku uzdevums ir izstrādāt mācību aktivitāti/spēli izmantošanai macību semi-

nārā par kvalitātes nodrošināšanu.

4. Pēc sagatavošanas grupa testē aktivitāti/spēli, iesaistot tajā citus dalībniekus.

5. Starp grupu aktivitātēm ir nepieciešami īsi pārtraukumi.

6. Šajos pārtraukumos dalībnieki individuāli veido piezīmes par to, ko viņi ir ieguvuši ak-

tivitātēs.

7. Pēc tam, kad katra grupa ir prezentējusi savu aktivitāti/spēli, dalībnieki, izmantojot

savas piezīmes, dod atgriezenisko saiti un nosaka, kurās aktivitātēs viņiem vislabāk

veicies.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstiks uzdevums: dalībnieki attiecīgajā veidlapā veido indikatoru sarakstu.

• Pārdomu dienasgrāmata: dalībnieki atspoguļo savas pārdomas par diskusijām darba

grupās, kuras aktivitātes un kāpēc bija noderīgas izpratnes par indikatoriem ve-

icināšanai.

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.eqavet.eu/Libraries/Quality_cycle_websites/GUIDE_-

_VET_providers_selfmonitoring_by_using_the_EQAVET_toolbox_of_indicators.sflb.a

shx

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 45 / 150

AK-TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A4.6 Izvēlēties EQAVET indikatorus, kurus varētu lietot pašu organizācijā un noteikt pieejamos datus par kvalitātes novērtēšanu

P4.3 NOSAUKUMS

Indikatoru izvēle METODES

Praktiskais darbs, novērtēšana, izpēte

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

24. darba lapa, 13. veidlapa 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu izlasīt piemēru attiecīgajā darba lapā.

2. Dalībnieki izvēlas vismaz piecus indikatorus, par kuriem viņi mācījās iepriekšējā ak-

tivitātē.

3. Izvēlētajiem indikatoriem jābūt noderīgiem un pielietojamiem pašu organizācijā.

4. Dalībnieki noskaidro, kādi resursi ir nepieciešami izvēlēto indikatoru ieviešanai un vai

tie ir pieejami.

5. Dalībnieki veic izpēti par atbilstošajiem pieejamajiem datiem un avotiem, kuri ir ne-

pieciešami izvēlēto indikatoru ieviešanai.

6. Dalībnieki ievieto datus un informāciju attiecīgās veidlapas tabulā.

7. Iegūtā izpratne un idejas dalībniekiem noderēs praktiskajā darbā ikdienā.

NOVĒRTĒŠANA

• Reģistra žurnāls: dalībnieki dokumentē, kurus indikatorus un kāpēc viņi izvēlējās, viņi

apraksta, kā šie indikatori var tikt izmatoti viņu organizācijā un kādi resursi nepieciešami

to ieviešanai.

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.eqavet.eu/qa/tns/building-your-system/planning/indicators.aspx

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 46 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A5.1 Izprast normatīvo aktu prasības, organizatoriskās un individuālās vajadzības mobilitātes sagatavošanai

Z5.1 NOSAUKUMS

Prasības mobilitātes organizēšanai METODES

Izpēte

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

25. darba lapa, 14. veidlapa, dators, interneta pieslēgums 3.30

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu veikt izpēti par sekojošām aktivitātēm pirms dalības mo-bilitātē: apdrošināšana

finansiālais atbalsts

ceļojuma organizēšana (ierašanās un došanās prom) apmešanās

izglītojamo sagatavošana mobilitātei. 2. Veicot izpēti, galvenā vērība ir jāveltī gan vietējiem pasākumiem, gan Eiropas līmeņa

pasākumiem. 3. Dalībnieki ieraksta informāciju attiecīgo veidlapu tabulās.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstisks uzdevums: dalībnieki uzraksta darba plānu mobilitātes sagatavošanai, ie-

kļaujot visus aspektus, kas jāņem vērā.

IETEICAMIE AVOTI

• Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture (2012): ECVET-Let´s go Eu-

rope! Guidelines for the application of ECVET in the course of mobility periods in VET.

• Finnish national board of education (2012): Finecvet as a pioneer. From Piloting to Im-

plementation. Starting Points for Implementing the European Credit System for Voca-

tional Education and Training

Latvijas resursi

• http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktiv-

itate/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 47 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A5.2 Veidot pamataktivitāšu uzskaitījuma pārbaudes veid-lapu ar atbilstošu informāciju un prasībām konkrētai mobilitātei: kas-ko dara-kādā veidā-dokumentācija

P5.1 NOSAUKUMS

Mobilitātes pārbaudes veidlapa METODES

Prāta vētra

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

26. darba lapa, 15. veidlapa 2.30

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu domāt par uzdevumiem un prasībām attiecībā uz mobili-tātes organizēšanu.

2. Dalībnieki grupē savas idejas atsevišķās sekcijās: kas-ko dara-ko-kādā veidā. 3. Ja ir nepieciešams, dalībnieki veic tālāku izpēti. 4. Dalībnieki lieto atbilstošu veidlapu, lai veidotu sarakstu ar nepieciešamajām darbībām

mobilitātes organizēšanai. 5. Dalībnieki tiek mudināti, strādājot patstāvīgi, atrast atbilstošus kritērijus un izveidot

struktūru mobilitātes organizēšanai veicamo darbību sarakstam. 6. Šim mērķim dalībnieki piedalās prāta vētras aktivitātē, pārskata iepriekšējās aktivitātes,

ja nepieciešams, veic tālāku izpēti, lai savāktu informāciju dotās tabulas aizpildīšanai. 7. Dalībnieku atbalstam tabulā jau ir ietverti norādījumi uzdevuma veikšanai.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstiks uzdevums: dalībnieki pārnes informāciju no pārbaudes lapas uz atbilstošu

dokumentu, kurā ietverti mobilitātes organizēšanai veicamie uzdevumi un prasības, kas

jāņem vērā.

IETEICAMIE AVOTI

• ECVET Key Actions Checklist: What-Who-How-Documentation

Latvijas resursi

• http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktiv-

itate/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 48 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A5.3 Nosaukt galvenos ieguvumus un izaicinājumus mobili-tātes procesā

Z5.2 NOSAUKUMS

Mobilitātes plusi un mīnusi METODES

Grupu darbs, prezentācijas

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

27. darba lapa 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu sadalīties mazās grupās: katrā pa 3 – 5. 2. Grupās dalībnieki diskutē par organizācijas ieguvumiem un izaicinājumiem mobilitātes

procesā. 3. Dalībnieki mēģina nosaukt apakštēmas par ieguvumiem un izaicinājumiem mobilitātes

procesā. 4. Dalībnieki veido diskusijas jautājumu sarakstu. 5. Dalībnieki apkopo rezultātus un sagrupē apgalvojumus vismaz trīs kategorijās. 6. Pēc akivitātes dalībnieki dod atgriezenisko saiti. 7. Dalībnieki atzīmē galvenos atzinumus un neskaidrības. 8. Pēc katras prezentācijas grupa izvērtē aktivitāti, īpašu vērību veltot tam, kas sagādāja

grūtības un palika neskaidrs.

NOVERTĒŠANA

• Rakstisks uzdevums: katrs dalībnieks izvēlas vienu identificētu ieguvumu un vienu identificētu izaicinājumu un diskutē par to, kā veicināt ieguvumus un pārvarēt izai-cinājumus.

IETEICAMIE AVOTI

• Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture (2012): ECVET-Let´s go Eu-rope! Guidelines for the application of ECVET in the course of mobility periods in VET.

Latvijas resursi

• http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktiv-

itate/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 49 / 150

AK-TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A5.4 Izstrādāt mobilitātes scenāriju un attiecīgos dokumen-tus

P5.2 NOSAUKUMS

Mobilitātes veidošanas māksla METODES

Praktiskais darbs

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

28. darba lapa, dators, interneta pieslēgums 6.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu izveidot iespējamās mobilitātes struktūru. 2. Dalībnieki vispirms veic izpēti par iespējamo partnerorganizāciju, plāno savas or-

ganizācijas mērķa grupu mobiltātei (piem., konkrēta kursa dalībnieki, kursi varētu piedalīties mobilitātē).

3. Pēc tam dalībnieki, izmantojot iegūto informāciju, apraksta partnerorganizāciju un izglītojamos, kas varētu piedalīties mobilitātē.

4. Tad dalībnieki pieraksta visu nepieciešamo informāciju mobilitātes organizēšanai: veicamos uzdevumus, nepieciešamo dokumentāciju.

5. Dalībnieki raksta scenāriju, kā mobilitātes programma var tikt izveidota un īstenota viņu organizācijā.

6. Dalībnieki veido mobilitātes dokumentu uzmetumus, lietojot ATTRACT-VET veidlapas.

NOVĒRTĒŠANA

• Ziņojums: dalībnieki raksta ziņojumu partnerorganizācijas trenerim par iedomātu mo-bilitāti. Viņš/-a apraksta sagatavošanos, mobilitātes norisi, novērtēšanu un mobilitātes atzīšanu.

IETEICAMIE AVOTI

• ATTRACT-VET curriculum and toolkit

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 50 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A5.5 Nostiprināt zināšanas par ECVET mobilitātes procesu un posmiem: pirms mobilitātes, mobilitātes laikā un pēc mobilitātes

Z5.3 NOSAUKUMS

Mobilitātes posmi METODES

Labā pieredze

MATERIĀLI MACĪBU STUNDAS

29. darba lapa, 16. veidlapa, dators, interneta pieslēgums 4.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībnieki saņem uzdevumu izpētīt, kā un kādas mobilitātes programmas ir īstenotas

valstī.

2. Aktivitātes mērķis ir noskaidrot labās prakses piemērus valstī, organizējot izglītības un

darba pieredzes apmaiņas mobilitātes.

3. Dalībnieki atrod vismaz trīs piemērus, kuros kāds posms (uzdevums pirms mobilitātes,

mobilitātes laikā vai pēc mobilitātes) vai kāds moblilitātes aspekts (komunikācija starp

organizācijām, atbalsta sniegšana izglītojamajiem) ir uzskatāma par labās prakses

piemēru.

4. Dalībnieki apraksta labās prakses piemēru.

5. Dalībnieki lieto attiecīgās veidlapas labās pieredzes aprakstīšanai.

6. Nākamajā posmā dalībnieki apvieno visus savāktos pozitīvos aspektus vienā labas mo-

bilitātes piemērā.

7. Mērķis ir izveidot labas pieredzes piemēru, kurā ir ietverti vairāki aspekti, paraugu

tam, kā organizēt un īstenot labu mobilitāti, izmantojot iespējas un resursus, kādi ir pi-

eejami valstī.

NOVĒRTĒŠANA

• Pārdomu dienasgrāmata: dalībnieki atspoguļo savas pārdomas par labās prakses piemēriem un diskutē, vai un kāpēc ir jāveic dažādu posmu aktivitātes, organizējot un īstenojot mobilitātes.

IZMANTOJAIMIE AVOTI

• O1 Good Practices @Catalogue on EQF-ECVET-EQAVET: www.attractvet.eu

Latvijas resursi

• http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktiv-

itate/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 51 / 150

AK-

TIVITĀTE

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

A5.6 Vērtēt mobilitātes procesus, sasniegtos rezultātus

S5.3

NOSAUKUMS

Mobilitātes vērtēšana METODES

Novērtēšana

MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

30. darba lapa 3.00

DARBĪBU SECĪBA

1. Dalībniekiem tiek dots uzdevums izlasīt tekstu un atbilstošu darba lapu, kurā ir in-formācija un norādījumi, kā vērtēt mobilitāti.

2. Dalībnieki veic pierakstus par mobilitātes vērtēšanu. 3. Dalībnieki izveido sarakstu ar vismaz piecām metodēm un paņēmieniem, kā vērtēt

izglītojamā dalību mobilitātē:

• sasniegtie mācīšanās rezultāti (konkrēti indikatori, kas izsaka sasniegtos re-zultātus),

• profesionālā vērtība (piemēram, ikdienas mācīšanās, valodas prasmes),

• personīgā pieredze un attīstība. 4. Sarakstā ir jāietver apraksts, vērtēšanas mehānisms.

NOVĒRTĒŠANA

• Rakstisks uzdevums: dalībnieki izdomā mobilitātes scenāriju (vai arī izmanto to, kas jau

ir izveidots iepriekšējā nodarbībā) un apraksta vismaz vienas metodes vai paņēmiena

no izveidotā saraksta pielietošanu, izvērtējot mobilitātes procesu, sasniegumus un re-

zultātus.

IETEICAMIE AVOTI

• Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture (2012): ECVET-Let´s go Eu-rope! Guidelines for the application of ECVET in the course of mobility periods in VET.

Latvijas resursi

• http://www.viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/ecvet_aktiv-

itate/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 52 / 150

IZDALES MATERIĀLI

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 53 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLS

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

IM1.1 Diskutēt par Eiropas caurskatāmības instrument prak-tiskās pielietošanas aspektiem

K1.1 NOSAUKUMS

(Sa-)darbība ar Eiropas caurskatāmības instrumentiem MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Informācija par darba grupām (piemēram, nacionālie/Eiropas saarbības

tīkli)

1.30

SATURS

NETINVET ir Eiropas sadarbības tīkls, kas apvieno mācību centrus un uzņēmumus, kuru

mērķis ir nodrošināt jauniem cilvēkiem, kas vēl mācās, starptautiskās mobilitātes iespējas

tirdzniecības, transporta un loģistikas nozarēs. Sadarbība tīklā darbojas organizācijas no

deviņam valstīm: Beļģijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Portugāles, Rumānijas, Slo-

venijas un Spānijas. Valsts iestādes (ministrijas, nacionālās aģentūras, profesionālās/arodor-

ganizācijas) ir asociētie partneri, lai atbalstītu un veicinātu sadarbības tīkla izveidošanu un

darbību. Sadarbības tīklā darbojas 50 mācību centri un 150 uzņēmumi.

NETINVET darbība ir centrēta uz:

• mobilitātes veicināšanu, izmantojot sadarbības tīkla iespējas,

• kvalitātes nodrošināšanu, izmantojot hartas un līmeņa rādītājus,

• kopīgu mācību resursu izmantošanu profesionālajā sagatavošanā,

• ECVET principu izmantošanu sasniegto mācīšanās rezultātu pārnesē,

• paņēmienu izmantošanu, lai īstenotu un uzraudzītu mobilitāti sadarbības tīkla ietvaros.

NETINVET izglītojamo mobilitātes atbalstīšanai izmanto sekojošus paņēmienus:

• interneta vietne ir publiski pieejama sadaļa, kurā ir publicēta informācija par sadarbības

tīklu un sadaļa tikai sadarbības tīkla partneru lietošanai: komunikacijai, mobilitātes or-

ganizēšanas vajadzībām, pieredzes apmaiņai, sadarbības tīkla darbības vērtēšanai.

• Kvalitātes novērtēšanas sistēma, lai uzraudzītu un novērtētu izmantotos paņēmienus, kā

arī sadarbības tīkla darbu kopumā.

Kvalitātes process

Lai nodrošinātu izglītojamajiem labas pieredzes iegūšanu mobilitātes laikā, sadarbības tīkla

partneri var iegūt visu nepieciešamo informāciju par mācību saturu un norisi, apmešanās

nodrošinājumu mobilitātes laikā, uzraudzību mācību procesā un ārpus tā. Domājot plašāk

par mobilitāti, galvenais ir nodrošināt mobilitātē sasniegto mācīšanās rezultātu atzīšanu. Šim

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 54 / 150

mērķim NETINVET ir izveidots kvalitātes process, lai pārvarētu izaicinājumus moblitātes

īstenošanā. Mobilitātes kvalitātes process ir balstīts uz 3 pīlāriem:

• Kopīga Eiropas kvalifikāciju un izglītības ietvarstruktūra, ko iesaka Eiropas Komisija.

• Kvalitātes nodrošināšana, ko brīvprātīgi veic sadarbības tīklā iesaistītie mācību centri, kas

tieši īsteno kvalitātes nodrošināšanas procesu.

• Mobilitātes sagatavošana, uzraudzība un novērtēšana balstās uz hartām un sadarbības

tīkla principiem kvalitātes un caurskatāmības nodrošināšanai.

Jautājumi pārdomām

• Kas ir galvenie darītāji un kādi ir viņu pienākumi?

• Kādas ir sadarbības tīkla stiprās puses?

• Kādi aspekti, kas apptiecas uz nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru (LKI) ir jaņem vērā,

kopīgi sadarbojoties mācību aktivitātes īstenošanā?

• Ko organizācija iegūst, lietojot ECVET?

• Kā starp organizācijām tiek veicināti kvalitātes nodrošināšanas procesi?

IZMANTOJAMIE AVOTI

• www.netinvet.eu (available in EN and FR)

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 55 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLI

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

IM1.2 Ieteikumi Eiropas caurskatāmības instrumentu lietošanai dažādos kontekstos

K1.2 NOSAUKUMS

Kā lietot Eiropas caurskatāmības instrumentus MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Pārbaudes lapa, labās prakses piemēri 1.30

SATURS

Konsultēt Eiropas caurskatāmības instrumentu lietošanā ir sarežģīti, jo procesā tiek iesaistīti

daudzi dalībnieki. Sekojošā pārbaudes veidlapa dod pamatinformāciju, kas varētu būt

noderīga, diskutējot par Eiropas caurskatāmības instrumentu ieviešanu:

✓ Skaidra un praktiska pamatinformācija

✓ Informācija par praktisko pieredzi

✓ Sasniedzamo mācīšanās rezultātu ilustratīvi piemēri

✓ Īpašs atbalsts un ieteikumi ECVET ieviešanai

✓ Vērtēšanas kritēriju un apstiprināšanas paņēmienu pielietošanas piemēri

✓ Konkrēti atzīšanas un kredīta uzkrāšanas formulējumi

✓ Vienotas veidlapas sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienību un partnerības

aprakstīšanai

✓ Pedagoģiskā personāla sagatavotība ECVET ieviešanai

✓ Sadarbības tīklu izveide, praktislo lietotāju kopienas.

Turpmāk ir aprakstīts labās prakses piemērs: Lielbritānijas izglītības organizācijas pieredze

ECVET ieviešanā noteiktā kontekstā

ECVET darbībā

Lielbritānijas organizācija “South West Durham Training” (SWDT) piedalījās iepriekšējā Leo-

nardo da Vinči mobilitātes projektā un sadarbojās ar Vācijas Enerģētikas nozares uzņēmumu

"Siemens AG". Pirmā kursa inženierzinātnes programmas audzēkņi , praktikanti, piedalījās di-

vas nedēļas garā mobilitātē Siemes AG uzņēmumā. Izglītojamajiem bija iespēja apgūt da-

tordizaina (CAD) tēmas 2. līmeni, un viņu sasniegtie mācīšanās rezultāti tika atzīti. Lai ieviestu

ECVET savā projektā, SWDT nodefinēja mācību praksei sasniedzamos mācīšanās rezultātus

zināšanu, prasmju un kompetenču izteiksmē, kas audzēknim bija jāapgūst prakses laikā.

Nosūtošā institūcija SWDT ar uzņemošo organizāciju "Siemens AG"parakstīja saprašanās

memorandu, kurā atspoguļoti pamatprocesi un pieejas mobilitātes īstenošanā. Tāpat arī abas

organizācijas izveidoja mācību līgumus, kurus parakstīja abas organizācijas un arī izglītojamie,

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 56 / 150

kas piedalījās mobilitātē. Tādējādi katra iesaistītā puse apstiprināja to, ko sagaida viens no

otra.

Eiropas Komisija piedāvā izstrādātas veidlapas mobilitātes organizēšanai.

Mobilitātes programmā ietilpst profesionālā apmācība, kā arī valodas un kultūras apmācība.

Izmantojot Europass Mobility instrumentu, tās prasmes, kas ir apgūtas mobilitātes laikā, tiek

reģistrētas. Papildu konsultācijas, iespēja salīdzināt un nodrošināt papildu apliecinājumus, kas

nepieciešami izglītojamo portfolio veidošanai, kā arī regulāra novērtēšana visas mobilitātes

laikā veicina augstu mobilitātes kvalitāti. Mobilitātes rezultāts ir Siemens AG izsniegti sertif-

ikāti ar atzītiem izglītojamo sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem. Pēc mobilitātes dalībnieki

saglabāja visus sekmju izrakstus, portfolio un citus pierādījumus par ārējo apstiprināšanu.

Jautājumi pārdomām

• Kādas ir pamatdarbības, kas organizācijai jāveic ECVET ieviešanai? • Kādus aspektus apmaiņas mobilitāte ietver?

• Ko izglītojamie iegūst atzīšanas un visas mobilitātes rezultātā?

• Vai sarunas un darbošanās ar Eiropas causkatāmības instrumentiem ir vieg-lāka/veiksmīgāka, ja partneri ir labi zināmi?

IETEICAMIE AVOTI

• South West Durham Training :

www.ecvetexperts.org.uk/wp-content/uploads/2013/08/ECVET-Case-Study_SWDT.pdf

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 57 / 150

IZDALES

MATERIĀ

LS

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

IM1.3 Veidot sadarbību ar partneriem profesionālās izglītības jomā, lai veicinātu Eiropas instrumentu lietošanu nacionālajā līmenī K1.3

NOSAUKUMS

Sadarbība un integrācija

MATERIĀLI Mācību ilgums

(stundas)

Satura izklāsts, pārbaude 2.00

SATURS

Dotajos piemēros ir aprakstīti veidi sadarbībai starp dažādiem partneriem profesionālās

izglītības jomā.

ECVET 3. ikgadējais forums “Nākamais solis: kopienas veidošana ECVET praktiskai

lietošanai” tika organizēts ar mērķi veicināt ECVET tīkla sadarbību ar citiem ECVET lietošanā

ieinteresētajiem. 2012. gadā politikas veidotāji, profesionālās izglītības īstenotāji, sociālie

partneri, nozaru un sektoru organizāciju pārstāvji, pētnieki tikās, lai veidotu kopienu ECVET

praktiskai lietošanai. Foruma dalībnieki iepazina dažādu valstu pieredzi ECVET ieviešanā

nacionālajā līmenī.

Forumā galvenā uzmanība tika veltīta ECVET praktiskai lietošanai, galvenajiem

sasniegumiem un izaicinājumiem.

Vienā no sesijām tika apspriesta ECVET praktisko lietotāju komūnas definīcija. Šajā sesijā tika

apspriests, kāds ir sociālo partneru profils, pienākumi, kādi resursi ir nepieciešami, kāda ir katra

partnera loma ECVET ieviešanā. Foruma programma tika izveidota, lai dalībniekus virzītu uz

kopīgas ECVET ieviešanas stratēģijas izstrādi visu ieinteresēto pušu kopīgai darbībai, veicinot

ECVET lietošanu un uzlabošanu.

Sadarbības ar sociālajiem partneriem veicināšanai nepieciešams:

1) Noskaidrot, kuras tēmas un jautājumi ir svarīgi. Ņemt vērā projekta mērķus un apspriežamos jautājumus (vispārējo zināšanu līmeni, jautājuma sarežģītību utt.).

2) Noskaidrot, kādus sociālos partnerus ir nepieciešams iesaistīt. Pirmās trīs rekomendācijas ir efektīvas partnerības veidošanai. Sociālo partneru iesaistīšanai ir svarīgi noskaidrot “ko iesaistīt?” un “kāpēc iesaistīt?”. Tas nozīmē, ka ir jānosaka sociālo partneru lomas un tās jāizskaidro.

3) Analizēt dažādu sociālo partneru potenciālu. Sociālo partneru mērķus un resursus ir nepieciešams izvērtēt.

4) Attīstīt stratēģiju, kā iesaistīt sociālos partnerus. Sociālo partneru dalības plānošanai nepieciešama stratēģiska plānošana un strukturēšana. Ir jāplāno katrs projekta posms un solis. Plāns tiek izstrādāts, balstoties uz partneru iesaistīšanas principiem, skaidriem mērķiem, uzdevumiem, atbildības jomām un skaidri izstrādātu laika grafiku. Stratēģija ietver skaidru partneru iesaistīšanas aktivitāšu plānojumu (metodes, paņēmieni un instrumenti), kā arī partneru iesaistes līmeni un apjomu. Šiem mērķiem nepieciešama:

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 58 / 150

- laika un budžeta plānošana, - sociālo partneru atbilstība un iespējas viņus iesaistīt atsevišķos projekta posmos, - partneru ieinteresētība, resursi un kapacitāte, - informācija un pārskatāmība, - mērķiem, uzdevumiem, partneru profilam un resursiem piemērotu iesaistīšanas

metožu un paņēmienu (piem., aptaujas, intervijas, diskusiju grupas) izvēle, 5) sociālo partneru konsultēšana.

Komunikācija tiek plānota, tā ir regulāra, tiek organizēta kā savstarpēja pieredzes apmaiņa vai

diskusija.

6) Vērtēšana un atgriezeniskā saite tiek nodrošināta visā procesa gaitā. Ieteikumi efektīvai vērtēšanai:

- centies iekļaut konsultāciju ar partneriem rezultātus, cik lielā mērā vien tas ir

iespējams,

- regulāri nodrošini informāciju partneriem par viņu ieguldījumu,

- vērtē gan konsultācijas procesu, gan rezultātus,

- izstrādā vērtēšanas indikatorus jau iepriekš, lai iegūtu precīzu un noderīgu

informāciju,

- sagatavo vērtēšanas plānu un vērtē iesaistīto partneru vajadzības visa procesā!

Jautājumi pārdomām

• Kā un kādās ECVET aktivitātēs var iesaistīt dažādus sabiedrības pārstāvjus (piem., ekspertus, trenerus, profesionālās izglītības organizāciju pārstāvjus, valsts iestāžu darbiniekus)?

• Kā ECVET aktivitātēs var iesaistīt sociālos partnerus?

• Kāpēc ir svarīgi noteikt mērķus un sekot līdzi tam, kā mērķi tiek sasniegti?

IETEICAMIE AVOTI

• www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/3rd-annual-ecvet-forum

• CITIVAS (2011): Involving Stakeholders: Toolkit on Organising Successful

Consultation. Retrieved from

www.civitas.eu/sites/default/files/brochure_stakeholder_consultation_web_0.pdf, p.6 et

seq.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 59 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLS

SASNIEDZAMIE MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI ZPK

IM2.1 Veikt uzdevumus par sasniedzamo mācīšanās re-zultātu formulēšanu un pārskatīšanu

K2.1 NOSAUKUMS

Sasniedzamie mācīšanās rezultātu lietošana izglītībā MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Raksts 1.00

SATURS

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu lietošana praksē. Atbilstoši EKI lietošanas nosacījumiem izglītības programmu veidošanā un īstenošanā profesionālās izglītības īstenotājiem ir jāņem vērā, ka mainās izglītības paradigma: orientēšanos uz izglītības procesu nomaina orientēšanās uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem. Profesionālās izglītības īstenošanā ir jāņem vērā sekojoši aspektI: Kvalifikāciju aprakstīšana, balstoties uz sasniedzamo mācīšanās rezultātu noteikšanu. Kvalif-ikācijām un izglītības piedāvājumam ir jābūt aprakstītam, lietojot sasniedzamos mācīšanās re-zultātus, kas izglītojamajam ir jāiegūst izglītības procesā. Sasniedzami mācīšanās rezultāti sa-dala mācīšanos zināšanās, prasmēs un kompetencēs. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti tiek formulēti atbilstoši vidējam līmenim kvalifikācijas apguvei, bet ne katram individuālajam izglītojamajam.

Mācīšanas un mācīšanās pielāgošana Līdz ar sasniedzamo mācīšanās rezultātu ieviešanu ir jāmaina mācīšanas un mācīšanās paņēmieni, tiem ir jāatbilst jaunajām prasībām izglītībā. Izglītībai nepārprotami ir jābūt mērķētai uz zināšanu, prasmju un kompetenču, kas ir aprakstītas attiecīgajos standartos, apguvi. Lai iegūtu plānotos sasniedzamos mācīšanās re-zultātus, izglītības procesā tiek pielietotas tādas mācību metodes kā simulācija, mācīšanās darba vidē, problēmsituāciju risināšana, projekta darbs. Atkarībā no izglītības prakses vēl ne-pieciešams padomāt par nākones prespektīvu un ieviešanas iespējām. Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vērtēšana Vērtēšanai mācību procesā ir jābūt balstītai uz sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem. Iz-strādājot vērtēšanas metodiku, jāņem vērā dažādie deskriptori – zināšanas, prasmes un kom-petences. Īpaši svarīgi ir novērtēt prasmju un kompetenču pielietojumu, kas vispārliecinošāk parāda mācību rezultātus. Tomēr jāņem vērā, ka izglītības pārmaiņu apjoms ir atkarīgs no izglītības īstenotāju profesionālās sagatavotības. Tālāk dotā informācija praktiskai sasniedzamo mācīšanās rezultātu pieejas ieviešanai profe-sionālajā izglītībā ir atrodama euVETsupport vietnē, kur ir ievietota arī euVETsupport vadlīnijas

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 60 / 150

praktiskai sasniedzamo mācīšanās rezultātu pieejas ieviešanai (pieejams valodās: EN / DE / NL / IT / ES / FR). Jautājumi pārdomām

• Kādus konkrētus praktiskus izglītības aspektus pāreja uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem ietekmē?

• Kas ir jādara, lai sasniedzamo mācīšanās rezultātu pieeja būtu izdevīga gan pedagog-iem, gan izglītojamajiem?

• Kādi ir vislabākie paņēmieni izglītojamo iesaistīšanai šajā pieejā?

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.euvetsupport.eu/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 61 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLS

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

IM2.2 Mācīšanās vienam no otra aktivitāšu EKI ieviešanai va-dīšana

K2.2 NOSAUKUMS

Profesionālajā pieredzē sasniegtie mācīšanās rezultāti MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Raksts 1.00

SATURS

Strādāšana kopā un mācīšanās vienam no otra sasniedzamo mācīšanās rezultātu satura un

profila veidošanā, pamatojoties uz “Cedefop 2. darba grupas rezultātiem, 2015. gada 25.

septembris

Galvenais izaicinājums, formulējot sasniedzamos mācīšanās rezultātus, ir skaidri aprakstīt, ko

sagaidīt no izglītojamā izglītības programmas vai kursa noslēgumā. Nākamais izaicinājums ir

izzināt, kādas zināšanas, prasmes un kompetences ir nepieciešamas uzņēmuma un darba tir-

gus vajadzību apmierināšanai, vai kvalifikācijas saturs un apraksts atbilst kvalitātes prasībām

darba tirgū. Atbilstoši kvalifikācijas saturam tiek noteikti plašāki mērķi profesionālajai

izglītībai, piemēram, izglītības programmās iekļaujot pamatkompetenču apguvi. Vadot darba

grupu, jāņem vērā iepriekš sacītais. Darbai grupai ir jābūt skaidram priekšstatam par ak-

tivitātes mērķiem. Procesam jābūt moderētam un uzraudzītam. Grupas iekšējie rezultāti var

tikt prezentēti grupā, lai pārbaudītu darba procesa atbilstību mērķiem. Dalībnieku dažādība,

uzskatu un pieredzes dažādība var būt ne tikai grupas darba pievienotā vērtība, bet arī kon-

fliktu un nesaskaņu cēlonis. Grupas dalībniekiem vajadzētu noformulēt uzvedības kodu at-

tiecībā uz komunikāciju, atbildību, uzdevumu sadalījumu un izpildi.

Darba uzdevuma veikšanai būtu labi piedāvāt materiālus, kas noder darba uzsākšanai,

piemēram, kāds raksts vai jautājumi grupai. Grupai ir jādod iespēja izlemt, uz kuriem

jautājumiem vērst uzmanību, brīvi piedalīties diskusijās un uzdod jautājumus.

Jautājumi grupas un dalībnieku pašrefleksijai

1. Cik detalizētiem un aprakstošiem sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem ir jābūt? 2. Kādiem standartiem sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem ir jāatbilst? 3. Kā dažādu sabiedrības pušu pārstāvji var piedalīties sasniedzamo mācīšanās rezultātu

ieviešanā, un kādas viņu vajadzības ir nepieciešams ņemt vērā? 4. Kā sasniedzamie mācīšanās rezultāti palīdz noturēt līdzsvaru starp profesijas specifiku

un pārnesamajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm?

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/events/policy-learning-forum-definition-and-writing-learning-outcomes-vet/conference-documents

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 62 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLS

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

IM2.3 Apmainīties ar viedokļiem ar pārējiem grupas dalīb-niekie par EKI un NKI abos kontekstos – gan Eiropas, gan nacionālajā K2.3

NOSAUKUMS

Diskusijas par kvalifikāciju ietvarstruktūras platformu MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Informācija par sadarbības tīklu darba grupām: gan nacionālajām, gan

Eiropas

2.00

SATURS

Kvalifikāciju platforma Pirms pieciem gadiem ETF (The European Training Foundation) izstrādāja Kvalfikāciju plat-formu. Platformas izstrādes mērķis bija veicināt profesionālo pieredzes apmaiņu Eiropas poli-tikas, nacionālo sistēmu, profesionālās izglītības jautājumos. Platforma nodrošina informāci-jas ieguvi par kvalifikācijām, kvalifikāciju ietvarstruktūrām, kā arī veicina diskusi ju un ek-spertīzes apmaiņu, piem., bloga veidā. Kvalifikāciju platforma ir tiešsaistes forums, kuram pašlaik ir 750 reģistrētie lietotāji. Platforma kvalificētiem speciālistiem piedāvā pieeju dokumentiem, debates un sadarbības tīklus. Lai gan lielākā daļa dokumentu ir angļu valodā, lietotāji var vietnē meklēt informāciju arī franču, itāļu, krievu un arabu valodā, ir arī apakšgrupas speciāli krievu valodas lietotājiem. Platforma piedāvā iespēju iegūt atjauninātu detalizētu informāciju par jaunumiem profesionālajā, lik-umdošanas, izglītības un citās svarīgās jomās, kā arī blogu sadaļā visplašāko informāciju par aktualitātēm, viedokļus, komentārus. Ieteikumi:

• Izmanto tīmekļa vietnes, lai atrastu piedāvājumus! • Izlasi dažādu valstu pārstāvju viedokļus!

• Reģistrējies: https://connections.etf.europa.eu/homepage/login, lai iegūtu pieeju mate-riāliem, kas pieejami tikai lietotājiem

• Komunicē un apmainies ar viedokļiem ar citiem profesionāļiem

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Status_update:_Qualifications_Platform_Corr

espondents_Network__EN

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 63 / 150

DARBA

LAPA

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS ZPK

IM 3.1 Darbs ar ECVET tehniskajām komponentēm

Z3.1 NOSAUKUMS

ECVET tehniskie aspekti

MATERIĀLI MĀCĪBU

STUNDAS

Ilustratīvi piemēri 1.00

SATURS

ECVET lietošana galvenokārt ir vērsta uz atsevišķām tehniskajām komponentēm, kuras ir aprakstītas tālākajā tekstā. ECVET mērķis ir uzlabot kvalifikāciju atzīšanas procesu Eiropā. Sekmīgai ECVET ieviešanai mobilitātēs un sasniegto mācīšanās rezultātu atzīšanai ir nepieciešams aprakstīt kvalifikācijas, balstoties uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, kas ir apkopoti vienībās, kas veido kvalifikāciju un tiek izmantotas, piešķirot kvalifikāciju. Sagatavojot mobilitāti, partnerinstitūcijas organizē un vienojas par novērtēšanas, apstiprināšanas un atzīšanas procesu, kas tiek veikts atbilstoši nacionālajai likumdošanai, reģionālajai vai institucionālajai kārtībai. Vienotie Eiropas dokumenti un veidlapas, kas veicina mobilitāšu kvalitāti, ir:

• Saprašanās memorands (MU): brīvprātīga vienošanās starp kompetentajām institūcijām, nosaka kārtību, kā tiks veikta kredītu pārnese un uzkrāšana; saprašanās memorands nosaka, kā kompetentās institūcijas atbilstoši ECVET principiem par savstarpējo uzticēšanos vienojas par procedūru.

• Mācību līgums (LA): trīspusējs līgums, kuru paraksta visu mobilitātē iesaistīto pušu pārstāvji, ieskaitot izglītojamo. Mācību līgums nosaka mācību ilgumu mobilitātē, sasniedzamos rezultātus, mehānismu, kā sasniedzamie rezultāti tiks novērtēti, apstiprināti un atzīti.

• Personas sekmju izraksts. Tas satur informāciju par novērtētajiem sasniedzamajiem rezultātiem, vienībām, par piešķirtajiem kredītiem. Personas sekmju izraksts ir dokuments, kas tiek izsniegts pašam izglītojamajam un pieder viņam.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 64 / 150

Jautājumi pārdomām

• Kuros posmos tiek lietotas dažādas tehniskās komponentes? • Kādi ir veicamie uzdevumi?

• Kā jāplāno uzdevumi, lai noorganizētu veiksmīgu mobilitāti?

• Kuras personas ir jāiesaista uzdevumu veikšanā?

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t9n989

• http://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/ecvet-principles-and-technical-components

• Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture (2012): ECVET. Let´s go Europe! Guidelines for the application of ECVET in the course of mobility periods in VET.

Sasniegto mācīšanās rezultātu atzīšana

kvalifikācijas ieguvei

Kvalifikācijas caurskatāmība

Kvalifikācijas

Sasniedzamo rezultātu vienības

ECVET punkti

Uzkrāšanas process

Sasniedzamo rezultātu vērtēšana

Sasniegto mācīšanās rezultātu

apstiprināsana

Sasniedzamo rezultātu atzīšana

Pārneses process

Saprašanās memorands

Mācību līgums

Izglītojamā sekmju izraksts Te

hn

iskā

s ko

mp

on

ente

s

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 65 / 150

DARBA

LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

IM 3.2 Savstarpējās mācīšanās metodes pielietojums ECVET ieviešanā

K3.2 NOSAUKUMS

ECVET praktiskā pielietošana

MATERIĀLI MĀCĪBU

STUNDAS

Ziņojums, ieteikumi 1.00

SATURS

ECVET izmatošana profesionālajā izglītībā un uzņēmumos

Starptautiskās mobilitātes izmatošana jauno profesionāļu izglītošanā var būt izaicinājums. Lai izmantotu mobilitātes iespējas, izglītības iestādēm ir jābūt labi sagatavotām un pārliecinātām par uzņemošās valsts izglītības kvalitāti un attiecīgās izglītības programmas atbilstību mobilitātes mērķiem. Pirms ECVET mobilitātes nosūtošā institūcija izveido partnerību un sadarbojas ar uzņemošo institūciju. Savstarpēji vienojoties, abas institūcijas izveido un abpusēji paraksta saprašanās memorandu un mācību līgumus. Sadarbībai ir jābūt stingrai, lai atbalstītu vienam otru un izglītojamo, kas dodas mobilitātē. Pēc mobilitātes izglītojamā mācību sasniegumi tiek novērtēti un atzīti. Institūcijas savstarpēji sadarbojas, novērtējot mobilitātes kvalitāti. Lai nodrošinātu labu mobilitātes programmu izveidi un īstenošanu, ECVET lietojums ir svarīgs indikators. Darba grupas ir izveidojušas ieteikumus ECVET principu lietošanai:

• Jāveicina sasniedzamo mācīšanās rezultātu pārnese kvalifikācijas veidošanai (balstoties uz EKI), lai uzlabotu izglītības iestādes darbu saistībā ar mobilitāti un sasniedzamo mācīšanās rezultātu atzīšanu;

• Ir nepieciešams ECVET savienot ar citiem instrumentiem un procedūrām (EUROPASS, Prasmju pase);

• Jāatspoguļo mobilitāšu pozitīvā ietekme uz darba tirgu/ nodarbinātību (piem., ietekme uz izglītojamo, kas piedalījās mobilitātē);

• Jāveicina visu ieinteresēto pušu iesaistīšanās ECVET procesos;

• Jāizskaidro un jāprecizē ECVET mērķi mobilitātes veicināšanā, starptautiskajā sadarbībā un izglītības pārskatāmībā.

Diskusijas darba grupā turpmāk tiek vērstas uz komunikācijas (gan iekšējās, gan ārējās) uzlabošanu saistībā ar ECVET.

Darba grupā tiek izmantotas:

• Brošūras un ziņu lapas

• Jautājumu un atbilžu sadaļas mājas lapā

• Tīmekļa vietnes (gan iekšējās, gan ārējās)

• Tikšanās un sanāksmes, lai darba devējiem, profesionālās izglītības īstenotājiem, izglītojamajiem un sociālajiem partneriem izskaidrotu ECVET būtību.

IETEICAMIE AVOTI

• Euro Apprenticeship (2013): The European network to promote, implement and enhance learning mobility for apprentices. Report on the peer-learning activities.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 66 / 150

IZDALES

MATERIĀ

LS

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

IM 3.3 Apmainīties ar viedokļiem par ECVET lietošanu nacionālā un starptautiskā kontekstā

K3.3 NOSAUKUMS

Diskusija par ECVET

MATERIĀLI MĀCĪBU

ILGUMS

(STUNDAS)

ZIŅOJUMS 1.00

SATURS

Ikgadējais ECVET forums “Eiropas nākotnes prasmes un kvalifikācijas, par kurām mēs varam būt droši”. Darba programmā bija ne tikai darba grupas un sesijas, bet arī jautājumu un atbilžu sesija kopā ar Eiropas Komisiju un labas ECVET prakses prezentācijas. Darba grupās darbs bija organizēts sesijās: Sesija Nr. 1: Uzkrātās pieredzes izmantošana, lai veidotu diskusiju par nākotni: pieredze, kas iegūta ECVET; Sesija Nr. 2: Sagatavošanās nākotnei. Diskusijas, ECVET lietotāju grupas viedokļi; Sesija Nr. 3: Domājot par nākotni: kāda tā varētu būt? Lai parādītu dažādus uzskatus attiecībā uz redzējumu par ECVET nākotni, arī kritisku viedokli par tā lomu un pielietojumu, ir apkopoti četri dažādu pārstāvju, kas piedalījās ECVET forumā (EFT; Cedefop; Vācijas valdības, Francijas privātā sektora), pausti viedokļi.

ETF: ECVET ir instruments, kas lietojams projektu līmenī. Politikas līmenī dalībvalstīm turpmāk būtu jāievieš ECVET principi nacionālajās kvalifikāciju sistēmās un izmantojot sasniedzamos mācīšanās rezultātus. Eiropas fondu izmantošanas iespējām šiem mērķiem ir jābūt ierobežotiem. Ja izglītojamā mobilitātei netiek piešķirts nacionālais finansējums, šī mobilitāte nevar notikt un pilnībā ieviest ECVET nebūs iespējams. Cedefop: Jautājums par ECVET ir nonācis sastinguma fāzē. Ir nepieciešams saprast, vai ECVET ir sasniedzis savus mērķus un nojaucis robežas izglītības jomā. Vai ECVET uzlabo mobilitāti? Vai tiek veidoti un īstenoti individuālie izglītības ceļi jeb individuālās izglītības programmas? Vai ECVET ir veicinājis labāku sadarbību starp izglītību un darba tirgu? Pastāvošās nacionālās kredītsistēmas liecina, ka ECVET principi darbojas. Virzoties tālāk, mums jādomā par izglītojamo un to, kā ECVET un citas kredītsistēmas var atbalstīt indivīdu un būt vērstas uz viņa vajadzībām. Hessena, Vācija: Mums ir nepieciešams paātrināt profesionālās izglītības reformas. Mūsu darbā ir jāatceras, ka mums ir divi klienti: izglītojamie un darba devēji. Darba devēji vēlas kvalificētus darbiniekus, un izglītojamie vēlas iegūt kvalifikāciju, kas palīdzēs veiksmīgi iekļūt darba tirgū vai turpināt izglītību. ECVET ir labs instruments izglītības programmu veidošanai, balstoties uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, bet ir nepieciešams to lietot kopā ar kvalitātes mehānismiem, lai būtu iespējams nodrošināt atzīšanu. Mums ir jāpanāk ciešāka sadarbība Eiropas instrumentu lietošanā, kombinēt sasniedzamos jeb mācīšanās rezultātus un novērtēšanas stratēģijas ar kvalitātes nodrošināšanas mehānismiem.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 67 / 150

ANFA ģenerāldirektora vietnieks: Skatoties no uzņēmuma un nozares perspektīvas, attiecībā uz ECVET man ir optimistisks viedoklis. Eiropas instrumenti ir dažādi vienas puzles gabaliņi, kas kopā veido izglītības sistēmas kopainu tādu, kādu mēs gribam un kāda mums ir nepieciešama. Francijā mēs izmantojam dažādus šīs puzles gabaliņus vienkopus: mums ir iepriekš iegūtās izglītības atzīšanas mehānisms, gandrīz visas izglītības programmas ir modulāras utt. Mūsu sektorā (tāpat kā 27 citos sektoros) mēs esam izveidojuši personīgos izglītības kontus, tas palīdz darba ņēmējiem konsekventi atspoguļot savu izglītības līmeni un sasniegumus, kvalifikāciju. Kopš 2015. gada Francijas darba ņēmēji mūsu sektorā izmanto šos personīgos izglītības kontus, kuru uzturēšanu finansē uzņēmums. Tas palīdz mums sasniegt mērķi − atbalstīt katru darba ņēmēju, kurš ir sasniedzis kādu noteiktu prasmju un kompetenču līmeni, dodot viņam iespēju pāriet uz nākamo līmeni. Šī ir viena no daudzajām iniciatīvām šajā sektorā, to mērķis ir stiprināt nodarbināmību, atbalstīt uzņēmumu ilgtspējību un veicināt nodarbinātības vajadzības. Grūtības, ar ko mēs saskaramies, ir pārliecināt nodarbinātos lietot šo instrumentu. Mums nepieciešams apgūt prasmi komunicēt un rūpēties par nodarbinātību un uzņēmuma ilgspējību. Ja pareizi to izmanto, Eiropas instrumenti kalpo uzņēmuma vajadzībām.

Jautājumi pārdomām • Vai mēs piekrītam/nepiekrītam iepriekš izteiktajiem apgalvojumiem un kāpēc? • Kāds ir ECVET ieviešanas un ietekmes līmenis mūsu valstī?

• Vai iepriekš izteiktie izaicinājumi ir svarīgi un diskutējami Eiropas līmenī?

IETEICAMIE AVOTI

• www.ecvet-secretariat.eu

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 68 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLI

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

IM4.1 Izstrādāt ieteikumus izmaiņu veikšanai iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, izmantojot EQAVET principus K4.1

NOSAUKUMS

EQAVET metodes pašvērtējuma veikšanai MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Gadījuma izpēte 1.00

SATURS

Gadījuma izpēte: iekšējais pašvērtējums Austrijā visaptveroša kvalitātes pārvaldības sistēmas pieeja ir integrēta sākotnējā

profesionālajā izglītībā. Šī iniciatīva ir nosaukta “Profesionālās izglītības kvalitātes ini-ciatīva” ( QualitätsInitiative BerufsBildung (QIBB)), tā ietver mācīšanu, mācīšanos , ad-ministratīvos procesus visu veidu izglītības iestādēs un visos kvalifikāciju līmeņos profesionālās izglītības sistēmā. Sistēma ir balstīta uz PDCA (Plan-Do-Check-Act: plāno-dari-pārbaudi-rīkojies), ciklu un ir saskaņā ar EQAVET standartiem. Katra or-ganizācija ir autonoma un atbildīga par kvalitātes nodrošināšanas ciklu. Lai gan or-ganizācijas piedalās brīvprātīgi, ir izveidota skaidra ietvarstruktūra un noteikts pro-cesā iegūstamo rezultātu kopums, kas tiek vērtēts kā laba vadības sistēma. Cita līmeņa līgumi attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem ir noslēgti starp izpildvadību un viņu kolēģiem organizācijas ietvaros. Dalīborganizācijas kā daļu no Profesionālās izglītības kvalitātes iniciatīvas (QIBB) brīvprātīgi veic iekšējo pašvērtējumu, lai novērtētu,

piemēram, izglītības iestādes vadību un noteiktu, kuri mērķi ir sasniegti. Iekšējās novērtēšanas ietvaros kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji tiek savākti, lieto-

jot dažādus novērtēšanas rīkus un procesus. Šie rīki katrai profesionālās izglītības ie-stādei ir pieejami QIBB novērtēšanas platformā. Kvantitatīvie un kvalitatīvie indi-

katori (izvietoti uz Q-matricas) palīdz pārbaudīt, vai izvirzītie mērķi ir sasniegti. Papildu tam internetā katru gadu tiek noteiktas prioritātes nacionālās sistēmas

novērtēšanai. QIBB iniciatīvas mērķis ir integrēt ārējās novērtēšanas elementus, (piem., mācoties vienam no otra) iekšējās sistēmās, kā tas tiek īstenots projektā . Jautājumi pārdomām

• Kā tiek noteikti novērtēšanas mērķi? • Kādas pamatdarbības var tikt noteiktas?

• Kāda nozīme ir tam, ka ir pieejami rīki brīvprātīgai novērtēšanai?

• Ko organizācija iegūst, izmantojot vienotu pieeju novērtēšanai?

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.eqavet.eu/qa/gns/case-studies/2008-Case-Studies/Austria-internal-self-

evaluation.aspx

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 69 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLI

SASNIEDZAMIE MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI ZPK

IM 4.2 Sadarboties, lai reorganizētu kvalitātes nodrosināšanas pieeju pašu organizācijā

K4.2 NOSAUKUMS

Kāpēc EQAVET? MATERIĀLI MACĪBU STUNDAS

Ieteikumi 1.00

SATURS

Kāpēc lietot EQAVET kvalitātes nodrošināšanai?

EQAVET ir kopīgi izstrādāta metodoloģija, lai atbalstītu Eiropas Savienības dalībvalstis profe-sionālās izglītības kvalitātes uzlabošanā. Plašākā mērogā EQAVET mērķi ir uzlabot profe-sionālās izglītības caurskatāmību, atbilstību darba tirgum, kvalifikāciju pastāvību un pārnesamību Eiropā.

Eiropas līmenī EQAVET ir saistīts ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI) un Eiropas kredītsistēmu profesionālajā izglītībā (ECVET). Šajā sakarā galvenā uzmanība ir centrēta uz regulāru uzraudzību (ieskaitot iekšējo un ārējo mehānismu lietošanu) un progresa ziņojumiem. EQAVET sistēma lieto kopīgus kvalitātes kritērijus un indikatīvos deskriptorus, lai atbalstītu uzraudzības un ziņošanas kārtību.

EQAVET ir veidots kā kopīga ietvarstruktūra un instruments visu Eiropas Savienības dalībvalstu profesionālās izglītības sistēmām un profesionālas izglītības īstenotājiem. EQAVET atbalsta kvalitātes uzlabošanu gan nacionālā, gan institucionālā līmenī ar:

• indikatīvajiem deskriptoriem, lai vērtētu pašreizējo situāciju profesionālās izglītības sis-tēmā,

• indikatīvajiem deskriptoriem, lai vērtētu kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

B Ieguvumi no EQAVET:

• Tas veicina profesionālās izglītības apakšsistēmu efektivitāti vietējā līmenī; • Tas uzlabo profesionālās izglītības nodrošinājuma kvalitāti ; • Tas uzlabo komunikāciju starp galvenajiem sadarbības partneriem profesionālajā

izglītībā • Tas paaugstina izglītojamo, personāla un citu profesionālajā izglītībā iesaistīto mo-

tivāciju; • Tas vairo ticamību un leģitimitāti sadarbībā ar sociālajiem partneriem, īpaši valsts pār-

valdes institūcijām un darba devējiem; • Tas veicina radošo domāšanu, jaunu perspektīvu saskatīšanu un jaunu darba metožu

radīšanu, īpaši attiecībā uz tik sarežģītiem jautājumiem kā atbilstība jaunajām darba tir-gus prasībām, izglītojamo atbirums;

• Tas uzlabo profesionālo izglītību laika gaitā, ne tik daudz atbilstību jau esošajiem standartiem.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 70 / 150

Jautājumi pārdomām

• Kāpēc profesionālās izglītības sistēmai/profesionālās izglītības īstenotājiem ir ne-pieciešama kvalitātes nodrošināšana?

• Vai manā organizācijā tiek izmantota EQAVET pieeja? • Kuras plaisas attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu manā organizācijā varētu tikt

novērstas, ieviešot EQAVET?

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.eqavet.eu/Libraries/Quality_cycle_websites/GUIDE_-_VET_providers_self-monitoring_by_using_the_EQAVET_toolbox_of_indicators.sflb.ashx

• http://www.eqavet.eu/qa/gns/about-us/QA-Reference-Framework.aspx • http://www.eqavet.eu/qc/tns/building-your-system/evaluation/descriptors-list.aspx

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 71 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLI

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI ZPK

IM4.3 Pārvaldīt EQAVET indikatoru ieviešanas procesus or-ganizācijā

K4.3 NOSAUKUMS

Soli pa solim ar EQAVET MATERIĀLI Mācību stundas

Ilustratīva tabula 1.00

SATURS

EQAVET kvalitātes cikls ir izveidots profesionālās izglītības īstenotāju lietošanai paškontroles procesam, lietojot EQAVET indikatorus. Tas ilustrē savstarpēji saistītos četrus soļus, kas jāveic profesionālās izglītības īstenotājiem uzraudzības procesā pašu organizācijā, lietojot EQAVET indikatorus kā pārneses elementus.

Jautājumi pārdomām

• Kāds ir konkrēts piemērs katram solim? • Kā ir ieviešami indikatori šajā kontekstā? • Kā paškontrole var veicināt profesionālās izglītības īstenotāja kvalitāti?

EQAVET indikatori

1. solis: profesionālās izglītības īstenotāju

paškontroles procesa organizēšana,

koncentrējoties uz mērķiem profesionālās izglītības nodrošināšanā,

lietojot EQAVET indikatorus

2. solis: paškontroles plāna īstenošana,

vadoties pēc ieteikumiem un ieviešamajiem

EQAVET indikatoriem

3. solis: datu savākšana un analīze,

informācijas apstrāde, balstoties

uz iegūtajiem datiem, sadarbības

atspoguļošana

4. solis: informācijas apstrāde, pieņemot lēmumus, nosakot

prioritātes, nolemjot, kādas izmaiņas ir

jāveic

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 72 / 150

• Kādi varētu būt izaicinājumi īstenošanai?

IETEICAMIE AVOTI

• VET providers' self-monitoring by using the EQAVET toolbox of indicators (A Guide for

National Reference Points): http://www.eqavet.eu/Libraries/Quality_cycle_web-

sites/GUIDE_-_VET_providers_self-monitoring_by_using_the_EQAVET_toolbox_of_indi-

cators.sflb.ashx

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 73 / 150

IZDALES MA-TERIĀLI

SASNIEDZAMIE MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI ZPK

IM5.1 Risināt Eiropas mobilitātes praktiskos aspektus

K5.1 NOSAUKUMS

Personas mobilitātes līgums MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Tiešsasaistes rīki 1.00

SATURS

Eiropas mobilitātes interneta vietne nodrošina informāciju un rīkus, kas nepieciešami darba un izglītības pieredzes gūšanai ārzemēs; informācija ir pieejama 21 valodā. Viens no atbalsta veidiem ir iespēja tiešsaistē izveidot pielāgotu līguma dokumentu. Procesa apraksts: Tiešsaistē tiek izveidots personas mobilitātes līgums atbilstoši savas valsts un uzņemošās valsts likumdošanai. Process var tikt veikts dažos īsos soļos. Pilna instrukcija ir aprakstīta in-terneta vietnē. 1. Pirmais solis, sākot darbu. Jātzīmē informācijas punkti, kas attiecas uz izglītības aktivitāti un mobilitātes projektu. 2. Lietotājam(-ai) ir jāieraksta viņa/-as personīgā informācija, kā arī informācija par or-ganizācijām, ka piedalās mobilitātes projektā. 3. Sistēmā tiek ģenerēts līguma melnraksts. Kreisajā pusē ir aprakstīti līguma panti atbilstoši nosūtošās valsts likumdošanai. Labajā pusē ir līguma panti atbilstoši uzņemošās valsts likumdošanai. Šajā posmā ir izveidots personas līguma uzmetums. Ja informācija ir ievadīta pareizi, process ir pabeigts. Visbeidzot dokuments tiek saglabāts un ir gatavs printēšanai. Ierosinājumi:

• Atver interneta vietni un paskaties, ko tā piedāvā!

• Pārbaudi rīkus un iegūsti informāciju tavā valsts valodā! • Reģistrējies: http://extranet.european-mobility.eu/, lai iegūtu piekļuvi lietotāju sadaļai!

IETEICAMIE AVOTI

• http://www.european-mobility.eu/

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 74 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLI

SASNIEDZAMIE MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI ZPK

IM5.2 Atbalstīt indivīdus mobilitātes procesā

K5.2 NOSAUKUMS

Izglītojamo atbalsta aktivitātes MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Pārbaudes lapa, ieteikumi 1.00

SATURS

Lai mobilitāte būtu sekmīga, viens no galvenajiem uzdevumiem ir atbalstīt izglītojamos viņu mobilitātē. Tam ir nepieciešams gan individuāls, gan institucionāls atbalsts. Galvenie faktori, kas jāievēro organizācijām:

• ir jāsniedz atbalsts izglītojamajiem, lai paaugstinātu viņu pārliecību, dotu iedvesmu, vadītu, palīdzētu, motivētu;

o ja nepieciešams, ir jāatrod piemērota darba vieta izglītojamajam, kas ierodas mobilitātē, o jāpārliecinās, vai izglītojamā dokumenti un Europass ir aizpildīti un parakstīti;

• jākoordinē prakses rūpīgi, izmantojot pastāvīgus kontaktus ar uzņemošās valsts uz-ņēmumiem un profesionālās izglītības centriem, kas ir iesaistīti projektā;

o jāpārliecinās par to, ka mobilitātes laikā izglītojamajam ir iespēja sasniegt mācīšanās re-zultātus, par kuriem ir iepriekš notikusi vienošanās;

o jāizvirza mērķi, kas jāsasniedz mobilitātes laikā; o jāpiedalās izglītojamo sasniegto mācīšanās rezultātu novērtēšanā; o jādokumentē novērtēšanas process; o jāveic diskusijas ar izglītojamo un prakses uzņemumu, lai iegūtu atgriezenisko saiti; o javeic diskusijas ar nosūtošo organizāciju, lai iegūtu atgriezenisko saiti;

• jāpārliecinās, vai pirms prakses un prakses laikā saniegtie rezultāti ir atzīti (izmantojot ECVET sistēmu) un ir noderīgi izglītojamajam.

Jautājumi pārdomām

• Vai vari nosaukt vēl citus faktorus, kas būtu jāņem vērā, lai atbalstītu izglītojamā mobilitāti?

• Ko darīt, ja rodas problēmas, piemēram, izrādās, ka laika ir par maz, lai saniegtu plānotos rezultātus?

• Ko darīt, ja izglītojamais vēlas pārtraukt mobilitāti pirms tās beigām?

IETEICAMIE AVOTI

• Euro Apprenticeship (2013): The European network to promote, implement and en-hance learning mobility for apprentices. Report on the peer-learning activities.

• Finnish national board of education (2012): Finecvet as a pioneer. From Piloting to Implementation. Starting Points for Implementing the European Credit System for Vocational Education and Training

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 75 / 150

IZDALES MA-

TERIĀLI

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS ZPK

IM5.3 Sadarboties ar dažādiem partneriem gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī

K5.3 NOSAUKUMS

Partneri mobilitātē MATERIĀLI MĀCĪBU STUNDAS

Informācija par darba grupām, piemēram, nacionālie/Eiropas sadar-

bības tīkli

1.00

SATURS

Lai sagatavotu mobilitāti, vairāki partneri ir iesaistīti, ne tikai nosūtošā organizācija. Šeit ir pieminētas 2 organizācijas: kompetenta institūcija pašu zemē un partneru jeb uzņemošā in-stitūcija ārzemēs. 1. Kompetenta institūcija Kompetenta institūcija ir institūcija, kas ir atbildīga par kvalifikāciju veidošanu un piešķiršanu vai kvalifikācijas vienību atzīšanu, vai citu uzdevumu saistībā ar ECVET veikšanu, piemēram, ECVET punktu piešķiršanu kvalifikācijām un vienībām, sasniedzamo mācīšanās rezultātu vērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu atbilstoši attiecīgo valstu normatīvo aktu prasībām. Viens no galvenajiem izaicinājumiem kopīgas metodoloģiskās ietvarstruktūras izveidei, līdzīgi kā ta sir ECVET Eiropas profesionālās izglītības jomā, ir institūciju, kam ir dažādas funkcijas kvalifikāciju sistēmās, iesaistīšana. Atkarībā no sistēmas vienu un to pašu funkciju ( piemēram, kvalifikāciju un vienību veidošana) var veikt vairākas institūcijas (piemēram, nacionālās un reģionālās ministrijas, sociālie partneri, profesionālās izglītības īstenotāji). Lai pārvarētu šos izaicinājumus, ECVET vairāk attiecas uz dažādām funkcijām kvalifikāciju sistēmās, ne uz in-stitūciju, kas iesaistītas procesā, veidiem. 2. Partneru/uzņemošā organizācija Iespējamo partnerinstitūciju var atrast Eiropas interneta vietnēs un datubāzēs (piemēram, Le-onardo da Vinči programmas gala produktu porāls “ADAM datubāze”, interneta vietne par izglītības iespējām Eiropā “Ploteus”. Meklēt var, izmantojot iespējamās partnerinstitūcijas nosaukumu vai atbilstošās kvalifikācijas nosaukumu. Mobilitātes organizēšanai var izmantot Europass sertifikāta pielikumu, kuru var atrast nacionālajās Europass interneta vietnēs. Ar šo materiālu var tālāk griezties atbilstošajā in-stitūcijā. Kad atbilstoša partnerinstitūcija ir atrasta, ir ieteicams vispirms iegūt visu nepieciešamo in-formāciju par piedāvāto profesionālās izglītības programmu (profesionālās izglītības īstenotājs, izglītības programmas īstenošanas plāns, peejamība, eksāmenu veidi, mācību valoda), saistītās kvalifikācijas (piemēram, sasniedzamie mācīšanās rezultāti, iegūstamie ap-stiprinājumi, iespējas darba tirgū, iespējas apgūt citas izglītības programmas). Partnerin-stitūcijām ir nepieciešams apmainīties ar informāciju par pašu institūciju īstenotajām

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 76 / 150

izglītības programmām, par nacionālajām izglītības kvalifikāciju sistēmām, par nacionālajām izglītības sistēmām. Vēl ir ieteicams izpētīt partnervalsts profesionālās izglītības sistēmu, lai labāk izprastu ap-stākļus, kādos mobilitāte tiks īstenota. Lai apmainītos ar nepieciešamo informāciju mobilitātes organizēšanai, var rīkot sagatavošanas vizītes uz partnerinstitūciju.

IETEICAMIE AVOTI

• Austrian Federal Ministry for Education, Arts and Culture (2012): ECVET-Let´s go Europe!

Guidelines for the application of ECVET in the course of mobility periods in VET.

• http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t10n990

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 77 / 150

DARBA LAPAS

1. VIENĪBA

Ievads par Eiropas instrumentu – EKI, ECVET and EQAVET − lietošanu

1. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z1.1

Precizēt Eiropas caurskatāmības instrumentu – EKI, ECVET, EQA-VET nozīmi, funkcijas un ieviešanas jomas

AKTIVITĀTE A1.1

Darba grupas Eiropas caurskatāmības instrumentu ieviešanai

IETEIKUMI/INSTRUMENTI

Darba grupas

• 1. grupa: Termini, kas saistīti ar EKI • 2. grupa: Termini, kas saistīti ar ECVET

• 3. grupa: Termini, kas saistīti ar EQAVET

• Apmēram 1 stunda

Jautājumi izpētei • Kā instrumenti ir nosaukti? Vai to nozīme ir skaidra?

• Kādas funkcijas veic caurskatāmības instrumenti?

• Kādās jomās EKI, ECVET un EQAVET tiek ieviesti? Semināra sagatavošana

• Izpētes materiāls tiek prezentēts dažādās aktivitātēs

• Aktivitātes var ietvert PowerPoint prezentācijas, rakstiskus ziņojumus, viktorīnas jautājumus, plakātus, tādas metodes kā “pasaules kafejnīca” utt.

• Katrai grupai ir brīva izvēle, kā organizēt semināra darbu un prezentāciju saturu.

• Apmēram 1 stunda. Darba grupu prezentācijas=praktiskais darbs

• Katras grupas darbam un Eiropas caurskatāmības instrumentu prezentēšanai

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 78 / 150

1. VIENĪBA

Ievads par Eiropas instrumentiem: EKI, ECVET un EQAVET

2. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MACĪŠANĀS REZULTĀTS P1.1

Diskusija pa Eiropas caurredzamības instrumentu ieviešanas plusiem un mīnusiem

ACTIVITĀTE A1.2

Par un pret argumentu saraksts

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Saraksta sagatavošana (1. veidlapa)

• Saraksts tiek sagatavots, strādājot individuāli . • Darbā var tikt izmantoti materiāli no iepriekšējās aktivitātes vai papildu materiāli .

• Sarakstā ir jābūt detalizētam par un pret argumentu uzskaitījumam.

• Katram agumentam ir jābūt vispusīgi aprakstītam un jābūt pamatojumam un/vai piemēriem.

• Aktivitātes ilgums apmēram vienu stundu.

Uzdevumi

• Balstoties uz izveidoto sarakstu, katrs dalībnieks uzraksta pārdomas 1-2 lappušu apjomā, apkopojot domas:

o galvenie argumenti (par un pret argumenti katram instrumentam) o ieteikumi o secinājumi

• Aktivitātes ilgums apmēram vienu stundu.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 79 / 150

1. VIENĪBA

Ievads par Eiropas instrumentiem: EKI, ECVET un EQAVET

3. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MACĪŠANĀS REZULTĀTS Z1.2

Vispusēji izprast ietekmi un ieguvumus no Eiropas caurskatāmības instrumentu lietošanas nacionālajās sistēmās un profesionālās izglītības organizācijās

ACTIVITĀTE A1.3

Īsi stāsti par starptautiskās karjeras ceļiem

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Sagatavošana

• Lasi tekstu! • Pēc teksta izlasīšanas atbildi uz dotajiem jautājumiem!

• Darba ilgums apmēram 45 minūtes. Uzdevumi • Nākamajā solī katrs dalībnieks saņem uzdevumu izveidot stāstu par profesionālās

izglītības organizāciju, kas lieto Eiropas caurskatāmības instrumentus, lai sadarbotos ar starptautiskajām organizācijām, organizējot darba un mācību mobilitātes.

• Aktivitātes ilgums apmēram 75 minūtes.

Ieteicamie temati stāstam par profesionālās izglītības organizāciju • sasniegto mācīšanās rezultātu caurskatāmība,

• starptautiskā atzīšana.

• starptautiskā sadarbība starp organizācijām/mobilitāte, • jautājumi par Eiropas caurskatāmības instrumentu integrēšanu jau esošajās izglītības

programmās,

• pašreizējā situācija nacionālajā līmenī. Sāras stāsts par to, kādas iespējas kopīgie Eiropas instrumenti piedāvā izglītojamajiem Sārai, zviedru sievietei, patīk ceļot, tāpēc viņa ir ieinteresēta apgūt profesiju tūrisma nozarē. Viņa mācās viesnīcu vadības un tūrisma programmā un plāno nākotnē strādāt ārzemēs. Viņa izvēlējās mācīties vidusskolā Stenungsundā (Zviedrija), kura sadarbojās starptautiskajā pro-jektā ar Spāniju. Šīs sadarbības ietvaros skolas audzēkņiem bija iespēja strādāt praksē citā valstī. Šajā posmā Sāras skolas diploms atbilstoši Zviedrijas izglītības kvalifikāciju ietvar-struktūrai bija 3. līmenis. Pirmajā gadā Sāra strādāja divos uzņēmumos, ieskaitot spa atpūtas centru Orust salā. Darba devējs Sārai iedeva sertifikātu, kas atspoguļoja, kādus dažādus uzdevumus viņa bija veikusi, tie bija nosaukti arī Europass CV. Savā trešajā vidusskolas mācību gadā Sāra piedalījās praksē Beļģijā. Viņas skola un Beļģijas partnerskola parakstīja mācību līgumumu, kurā bija noteiktas tās kursa daļas, kas tiks apgūtas Beļģijā un kāda ir to vērtība, izteikta ar ECVET punktiem. Beļģijas skolas kvalitātes standarti atbilda starptautiskajai EQAVET sistēmai, kas tika lietota, aprakstot mācību moduļus, EQAVET sistēmas standarti tika aprakstīti mācību līgumā. Sasniegto rezultātu

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 80 / 150

novērtēšanu veica Beļģijas darba devējs un uzņemošā skola. ECVET punkti tika atzīti Zvie-drijā. Līdz ar to Sārai nevajadzēja atkārtot mācību kursa saturu, lai nokārtotu testu. Vēl papildus Sāra saņēma Europass mobilitātes dokumentu, kurš dokumentēja viņas darba un mācību sasniegumus, kas bija iegūti Beļģijā. Kopā ar vidusskolas diplomu Sāra saņēma Europass diploma pielikumu: angļu valodā aprakstīti sasniegtie rezultāti prakses laikā. Pielikumā bija arī noteiktas profesijas, kurās būtu iespējams strādāt nākotnē. Šajā posmā Sārai tika noteikts 4. Zviedrijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis. Pēc tam vasaras brīvlaikā Sāra strādāja kūrorta viesnīcā Beļgijā. Viņa ieguva papildu pieredzi, kas tika atspoguļota viņas Europass CV. Atgriežoties atpakaļ Zviedrijā, Sāra pieteicās darbā kūrortā “Selma Lagerlöf”. Viņa nosūtīja savu Eiropas prasmju pasi, kurā ietilpa Europass CV, diploma kopija ar pielikumu (arī nacionālajās valodās pieejams). Sāra dabūja šo darbu. Strādājot šajā darbā, Sāra saprata, ka viņa gribētu specializēties tūrisma nozares spa un labsajūtas sektorā. Viņa iestājās augstskolā, lai studētu profesionālajā programmā “Spa tūrisms un veselības uzlabošana”. Mācību ilgums bija divi gadi. Beidzot studijas, Sāra ieguva 6. līmeni Zviedrijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā. Sāras jaunais diploms un Europass diploma pielikums palīdzēja viņai iegūt veselības treneres darbu Marbellas viesnīcā. Viņa ieguva Europass pieredzi: Spānijā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstu. Pēc darba ārzemēs Sāra gribēja atgriezties Zviedrijā. Viņa uzzināja, ka trūka skolotāju un treneru viesnīcu menedžmenta un tūrisma nozarē. Lai iestātos kursos, viņa izpētīja Gēte-burgas Universitātes interneta vietni un atrada iestāšanās noteikumus EKI 5. līmeņa profe-sionālajā studiju programmā. Sāra pieteicās un tika uzņemta studiju programmā. Viņas neformālās un ikdienas mācīšanās ceļā iegūtā izglītības un darba pieredze tika atzīta, un tas ļāva Sārai iestāties vēl divos kursos. Pēc studijām Sāra sāka strādāt nepilnu slodzi kā profesionālās izglītības skolotāja savā ie-priekšējā vidusskolā. Tajā pašā laikā viņa mācījās tālmācības kursos kādā citā kursā, sas-niegtie mācīšanās rezultāti tika atzīti. Jautājumi pārdomām:

• Kāda veida kvalifikācija/prasmes utt. līdztekus formālajai izglītībai var būt iekļautas Eu-ropass CV?

• Kāds ir ieguvums no šīs iespējas, salīdzinot to ar nacionālo CV?

• Ko iegūst profesionāļi no EKI līmeņu klasifikācijas?

• Ko iegūst profesionāļi no darba/mācību mobilitātes ārzemēs?

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 81 / 150

1. VIENĪBA

Ievads par Eiropas instrumentiem: EKI, ECVET un EQAVET

4. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P1.2

Analizēt nacionālo sistēmu struktūras, lai labāk noteiktu līmeni, iespējas pielīdzināšanai un sinerģijai starp Eiropas caurskatāmības instrumentiem

ACTIVITĀTE A1.4

Nacionālās sistēmas un Eiropas instrumenti

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Izpētes uzdevums Individuāli veicama izpēte interneta resursos par nacionālajām organizācijām, kuras ir ie-saistītas Eiropas caurskatāmības instrumentu īstenošanā. • Izmantojot izpētē iegūto informāciju, aizpildi matricu (2. veidlapa), lai iegūtu pārskatu

par nacionālās sistēmas struktūru un tās saikni ar Eiropas caurskatāmības instrumen-tiem.

• Aktivitātes ilgums apmēram 1 stundu. Uzdevums • Uzrakstīt ziņojumu, izmantojot matricā apkopoto informāciju un atbildot uz

jautājumiem: o Cik lielā mērā nacionālajā līmenī ir ieviesti Eiropas caurskatāmības instru-

menti? o Kur ir dažādu instrumentu atskaites punkti? o Kā instrumenti papildina viens otru?

• Aktivitātes ilgums apmēram 1 stundu.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 82 / 150

1. VIENĪBA

Ievads par Eiropas instrumentiem: EKI, ECVET un EQAVET

5. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z1.3

Aprakstīt Eiropas politikas pamatelementus un pieredzi, kas ve-icina EKI, ECVET un EQAVET integrāciju

ACTIVITĀTE 1.5

Pamatelementu tabula

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Darba grupas

• 1. grupa: EKI ieviešanas pasākumi • 2. grupa: ECVET ieviešanas pasākumi

• 3. grupa: EQAVET ieviešanas pasākumi

• Katra grupa meklē interneta resursos aktivitātes un pasākumus, kas tiek veikti Eiropas līmenī, lai veicinātu Eiropas caurskatāmības instrumentu ieviešanu (ec.europa.eu/edu-cation/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en).

• Aizpilda doto tabulu (3. veidlapa).

• Aktivitātes ilgums apmēram 1 stundu. Sekojoši uzdevumi un novērtējums • Darba grupas apmainās ar tabulām.

• Strādājot individuāli, dalībnieki rakstiski atzīmē visus pamatelementus loģiskā secībā (piem., hronoloģiskā)

• Aktivitātes ilgums apmēram 1 stundu.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 83 / 150

1. VIENĪBA

Ievads par Eiropas instrumenntiem: EKI, ECVET un EQAVET

6. DARBA LAPA

SASNIEDZAMIE MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI P1.3

Lietot pamatkonceptus, kas attiecas uz Eiropas caurskatāmības in-strumentiem, veidojot profesionālās izglītības programmas

ACTIVITĀTE A1.6

Profesionālās izglītības (pār-)definēšana

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Sagatavošanās

• Individuāli lasīt tekstu. • Pierakstīt galvenās atziņas attiecībā uz programmas veidošanu.

• Aktivitātes ilgums apmēram 30 minūtes. Uzdevums

• Izveidot pieeju profesionālās izglītības iestādei atbilstošas izglītības programmas izveidei.

• Lietojot savas piezīmes, salīdzināt profesionālās izglītības programmas stuktūru ar pa-matkonceptiem Eiropas caurskatamības instrumentu lietošanai.

• Izveidot uzmetumu, ietverot: o vispusīgu aprakstu, kā tekstā aprakstītie koncepti var būt pārnesti uz or-

ganizācijas programmu, o kādi resursi ir nepieciešami, o vai ir iespējams nodrošināt šos resursus, o kā var nodrošināt.

• Aktivitātes ilgums apmēram 1 stundu. Darbs pāros • Dalībnieki savā starpā apmainās ar saviem darbiem.

• Dalībnieki novērtē otra kolēģa struktūru, ņemot vērā iepriekš iegūto informāciju un pieredzi, kā arī tekstā doto informāciju.

• Aktivitātes ilgums apmēram 30 minūtes. Teksta analīze:

• Teksta izvilkumā no CEDEFOP pētījuma ir aprakstīti interesanti metodoloģijas piemēri un stāstīts, kādi un kā instrumenti tiek lietoti dažādās valstīs. Tomēr jāatzīmē, ka šo pieredzi nevar attiecināt uz visām valstīm, kvalifikāciju veidiem, izglītības sistēmām un apakšsistēmām.

“Sasniedzamo mācīšanās rezultātu pieeja profesionālās izglītības programmās. Salīdzinoša deviņu Eiropas valstu pieredzes analīze. Metodes, kas lietotas profesionālās izglītības programmu veidošanā”

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 84 / 150

Šajā pētījumā ir aprakstīti visu deviņu valstu pieredze, izstrādājot trīs posmus profesionālās izglītības programmām, kas balstītas uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, lai stiprinātu saikni starp darba tirgus prasībām un profesionālās izglītības piedāvājumu. 1. Darba tirgus vajadzību analīze Vispirms tiek veikta darba tirgus vajadzību analīze un noteiktas vajadzīgās prasmes. Daudzos gadījumos eksperti ar dažādu pieredzi ( īpaši darba devēji un ņēmēji) tiek iesaistīti šajā posmā. Viņu ieguldījums analīzes veikšanā, izstrādājot rezultātus un sniedzot atgriezen-isko saiti, ir dažādā profesionālā un personīgā pieredze . Lai noteiktu darba tirgus vajadzības un prasības profesionālās izglītības piedāvājumam, ir nepieciešams analizēt darba tirgu, ražošanas procesus. Šim mērķim profesijas tiek sadalītas atsevišķos uzdevumos un pienākumos, lai noteiktu prasmes un zināšanas, kas ne-pieciešamas attiecīgajā darba vietā. Iegūtā informācija tiek sagrupēta un noformulēta sas-niedzamajos mācīšanās rezultātos ar atbilstošajiem vērtēšanas kritērijiem. Papildu tam lielākajā daļā valstu, kas piedalījās pētījumā, nosaka trūkstošās prasmes un darba tirgus prasības, izmantojot dažādas empīriskas pētījuma metodes. Bieži vien universitātes, sabie-driskie pētījumu vai konsultāciju centri veic šos pētījumus. Viņi izmanto savas petījumu metodes, lai iegūtu nepieciešamo informāciju un datus. 2. Profesionālās izglītības programmu izstrāde, balstoties uz darba tirgus prasībām Otrajā profesionālās izglītības programma izstrādes posmā attiecīgo profesiju standartu prasības tiek iestrādātas profesionālās izglītības programmās. Atkarībā no profesionālās izglītības programmas struktūras un satura šajā procesā tiek lietotas dažādas metodes, kas katrā valstī ir atšķirīgas. Uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem balstītā pieejā tiek noteikti plānotie sasniedzamie mācīšanās rezultāti, vērtēšanas kritēriji, vienības un tiek izveidots mācību laika grafiks. Pētījums liecina, ka pašlaik notiek debates par to, kādā pakāpē plānotajiem sas-niedzamajiem mācīšanās rezultātiem jāatbilst profesiju standartos noteiktajām prasībām. Profesionālajā tālākizglītībā kvalifikācijas ir specializētākas un sasniedzamie mācīšanās re-zultāti ir formulēti precīzāk atbilstoši darba tirgus prasībām. Savukārt sakotnējā profesion-alajā izglītībā kvalifikācijas bieži vien ir balstītas uz vairāku profesiju standartu prasībām . Lai formulētu sasniedzamos mācīšanās rezultātus un vērtēšanas kritērijus, kā arī izstrādātu profesionālās izglītības programmu, mācību laika grafiku, ir nepieciešami pieredzējuši skolotāji un izglītotāji. Viņi tiek nodrošināti ar instrumentiem un vadlīnijām, piemēram, satura izstrādei un sasniedzamo mācīšanās rezultātu formulēšanai. Šajā kontekstā kā instruments sasniedzamo rezultātu grupēšanai bieži tiek citēta Blūma taksonomija. Pētījums liecina, ka Īrijā tiek lietota taksonomija, ko ir publicējusi Profesionālās tālākizglītības padome. Šajā taksonomijā ietilpst vadlīnijas sasniedzamo mācīšanās rezultātu rakstīšanai, balstoties uz labākajiem nacionālās un starptautiskās prakses kritērijiem (FETAC, 2005, lpp. 20). Galvenie punkti, kas jāievēro: (a) sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir kodolīgi apgalvojumi, kas ir neatkarīgi no izpildes veida un vietas, skaidri un nav ambiciozi; (b) sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir izteikti ar darāmās kārtas nākotnes laika darbības vārdu, kas visprecīzāk apraksta vēlamo iznākumu. Katrs sasniedzamais mācīšanās rezultāts ir formulēts ar vienu darbības vārdu, kas raksturo gan līmeni, gan veidu; (c) tie ir formulēti, ņemot vērā vērtēšanu;

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 85 / 150

(d) sasniedzamo mācīšanās rezultātu lietošanai ir nepieciešams ieviest jaunu vērtēšanas metodoloģiju; (e) sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir novērojami un izmērāmi; (f) darbības vārds, kas ir izvēlēts katra sasniedzamā mācīšanās rezultāta formulēšanai , no-sauc darbību, ko var izmērīt; (g) piemēri darbības vārdu izvēlei: komplektē, izveido, plāno, pārskata, analizē, veido, savāc, pārstrādā, pielieto, demonstrē, sagatavo, lieto, novērtē, diskutē, izskaidro, paredz, nosaka, salīdzina, normē, kritiski izvērtē; (h) darbības vārdus, kas ir nespecifiski un nav izmērāmi, nevajadzētu lietot, piemēram: zina, ir pārliecināts, saprot, mācās, uzskata, pazīst. 3. Profesionālās izglītības programmas veidošana tiek balstīta uz saturu Tas ietver planošanu pašā īstenošanas vietā, lai atbilstu katra izglītojamā vajadzībām noteiktā vietā un laikā.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 86 / 150

2. VIENĪBA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

7. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z2.1

Vispusīgi saprast EKI un nacionalo kvalifikācijas līmeņu aprakstus un redzēt atšķirību starp zināšanām, prasmēm un kompetencēm

ACTIVITĀTE A2.1

Eiropas un nacionālo kvalifikāciju apraksti

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Lasīšana • Dalībnieki lasa ziņojumu par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru, lai atbildētu uz

dotajiem jautājumiem.

• Aktivitātes ilgums apmēram 1 stundu Uzdevumi • Dalībnieki saņem uzdevumu izveidot prezentāciju, kurā atspoguļota izpratne par

atšķirību starp EKI, NKI un līmeņu aprakstiem

• Dalībnieki uzmanīgi lasa un paši saviem vārdiem vispusīgi apraksta: - Kā tavas valsts NKI ir veidota? - Kādas ir tās funkcijas? - Kādi ir salīdzināmo nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu uzdevums? - Kādā līmenī NKI ir ieviests? - Īpaša uzmanība tiek koncentrēta uz NKI un EKI līmeņu aprakstu atbilstību. • Aktivitātes ilgums apmēram 1 stundu. Prezentācija

• Katrs dalībnieks pārējiem grupas dalībniekiem prezentē savus rezultātus. • Grupa tiek aicināta sniegt atgriezenisko saiti.

• Aktivitātes ilgums apmēram 30 minūtes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 87 / 150

2. VIENĪBA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

8. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MACĪŠANĀS REZULTĀTS P2.1

Veidot un/vai pārformulēt sasniedzamos mācīšanās rezultātus

ACTIVITĀTE A2.2

Sākuma rezultāti

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI/TOOLS

Izpēte

• Dalībnieki izlasa doto tekstu. • Dalībnieki veic izpēti, izmantojot nacionālos publiskos resursus par profesionālajām

kvalifikācijām

• Aktivitātes ilgums apmēram 1 stundu. Sasniedzamo mācīšanās rezultātu saraksta izveidošana (4. veidlapa)

• Teksts dod pamatinformāciju, arī iepriekšējo aktivitāšu piezīmes var būt noderīgas (piem., A1.6)

• Strukturē profesijas vai darba uzdevumus atbilstoši darba jomām un/vai darba procesam.

• Sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem ir jābūt precīziem, bet nav jāraksturo visa kvalifikācija.

• Darbs apmēram 1 stundai. Uzdevumi

• Balstoties uz doto informāciju, katrs dalībnieks saņem uzdevumu uzrakstīt iespējamos sasniedzamos mācīšanās rezultātus kādai nacionālajai profesionālajai kvalifikācijai, lietojot 4. darba lapu.

• Darba ilgums apmēram 1 stundu. Blūma taksonomijas (1972. gads) darbības vārdu saraksts Blūms nošķir sešus kognitīvos līmeņus pieaugošā sarežģītības līmenī. Šeit doti piemēri dar-bības vārdiem, kas nosauc darbību katrā līmenī: 1. Zināšanas. Spēt atcerēties un nodot informāciju, cik vien precīzi tas ir iespējams. Piemēram, darbības vārdi šajā līmenī: sakārtot, definēt, aprakstīt, atcerēties, atkārtot, re-producēt, atlasīt, konstatēt. 2. Izpratne. Spēt interpretēt informāciju, atstāstīt un dot kopsavilkumu saviem vārdiem. Piemēram, darbības vārdi šajā līmenī: klasificēt, pārvērst, aizstāvēt savu viedokli, aprakstīt, diskutēt, atšķirt, novērtēt, izskaidrot, izteikt viedokli, paplašināt domu, vispārināt, dot piemērus, identificēt, indicēt, secināt, izvietot, pārfrazēt, paredzēt, atpazīt, pārskatīt, pārrakstīt, izvēleties, apkopot, tulkot. 3. Lietošana. Spēt lietot abstrakcijas (likumus, metodes utt.) konkrētās situācijās. Piemēram, darbības vārdi šajā līmenī: aprēķināt, demonstrēt, attīstīt, interpretēt, izvērtēt, pielāgot, organizēt, paredzēt, izvēlēties, ieskicēt, pārnest.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 88 / 150

4. Analīzes spējas: spēt sadalīt idejas un problēmas atsevišķās mazākās daļās un salīdzināt . Piemēram, darbības vārdi šajā līmenī: analizēt, novērtēt, salīdzināt, izdarīt secinājumus, noteikt, izšķirt, eksperimentēt, ilustrēt, secināt, testēt. 5. Vērtēšanas spējas. Spēja apvienot atsevišķas idejas un veidot jaunu veselumu. Piemēram, darbības vārdi šajā līmenī: argumentēt, vērtēt, salīdzināt, nolemt, izvērtēt, paredzēt, ieteikt, veidot kopsavilkumu, apstiprināt. 6. Radīšana. Spēja veidot kvalificētu vērtējumu. Piemēram, darbības vārdi šajā līmenī: argumentēt, paplašināt domu, attiecināt, vispārināt, ģenerēt, kombinēt, apvienot. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tālāk ar darbu un nozari specifiskie darbības vārdi var tikt pievienoti šim sarakstam, lai varētu aprakstīt praktiskās prasmes, piemēram, montēt komponentes, instalēt vai konfigu-rēt (datoru programmatūra), sagatavot un sadalīt porcijās (pārtika).

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 89 / 150

UNIT 2

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

9. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z2.2

Atsvaidzināt informāciju, kā formulēt sasniedzamos mācīšanās re-zultātus, izmantojot EKI

ACTIVITĀTE A2.3

Vadlīnijas sasniedzamo mācīšanās rezultātu lietošanai

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Sagatavošanās

• Dalībnieki lasa tekstu par izpētes rezultātiem. • Pēc teksta izlasīšanas viņi atbild uz dotajiem pārdomu jautājumiem.

• Darbs apmēram 30 minūtēm. Uzdevumi

• Dalībnieki saņem uzdevumu rakstīt melnrakstu rokasgrāmatai, kas ietvertu praktisku informāciju un vadlīnijas tam, kā formulēt sasniedzamos mācīšanās rezultātus savai organizācijai.

• Šim mērķim var izmantot informāciju, kas iegūta iepriekšējās aktivitātēs. Vēl ir jāveic tālāka izpēte, izmantojot attiecīgos materiālus.

• Dokumentam jābūt struktūrētam atbilstoši saturam, kurā ietverta pamatinformācija sasniedzamo mācīšanās rezultātu formulēšanai.

• Darba apjoms apmēram 3 stundas. Gadījuma izpēte: pieredze sasniedzamo mācīšanās rezultātu lietošanā – Korkas Univer-sitātes Koledža Universitāte piedalījās starptautiskā projektā par sasniedzamo mācīšanās rezultātu ie-viešanu. Uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem balstīto pieeju bija paredzēts ieviest pirms un pēc diploma studiju programmās. Pamatresurss bija projekta komandas zināšanas. Komandas dalībnieki piedāvāja seminārus un mentoringu dažādos institūcijas departamen-tos un fakultātēs. Vēl viena svarīga aktivitāte bija rokasgrāmatas izstrāde un publicēšana. Rokasgrāmata ietvēra skaidras vadlīnijas, kā formulēt sasniedzamos mācīšanās rezultātus, lietojamo terminoloģiju un ieteicamo detalizācijas pakāpi, kāda jaievēro universitātes formālajās publikācijās. Papildu tam Universitātes Mācīšanas un mācīšanās atbalsta centrs nodrošināja atbalstu, organizējot nepārtrauktu darbnīcu un semināru ciklu par sasniedzamo rezultātu ieviešanu. Piedāvātie darbnīcu un semināru temati ietvēra vērtēšanas metodiku, pedagoģiskās metodes mācīšanās rezultātu sasniegšanai. Galvenais mērķis universitātei bija pielīdzināt izglītības programmas nacionālajai kvalif-ikāciju ietvarstruktūrai (NKI). Galvenie apsvērumi izglītības programmu un moduļu līmenī bija:

• sasniedzamo mācīšanās rezultātu formulēšana atbilstoši metodiskajā literatūrā sniegtajām vadlīnijām,

• sasniedzamo mācīšanās rezultātu formulēšana atbilstoši institūcijā izstrādātajām vadlīnijām.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 90 / 150

Visas universitātes piedāvātās programmas tika pārstrukturētas sasniedzamo mācīšanās re-zultātu ieviešanai. Sasniedzamo mācīšanās rezultātu moduļi ietver vērtēšanas aprakstu, skaidru moduļa aprakstu un citu atbilstošo informāciju. Viss personāls tika iesaistīts, lai nodrošinātu nepārtrauktu rezultātu pārskatīšanu, moduļu aprakstu uzlabošanu, ieskaitot sasniedzamo mācīšanās rezultātu formulējumus un vērtēšanas kritērijus, mācību metodes un paņēmienus. Iesaistītie studenti atzinīgi novērtēja skaidrību un caurskatāmību, ko jaunā pieeja ieviesa viņu studiju programmās. Darba devēji un citi sociālie partneri arī atzinīgi uz-ņēma Universitātes pūles skaidri un caurskatāmi parādīt visus aspektus programmu īstenošanā. Institūcija ir atbildīga par sasniedzamo mācīšanās rezultātu ieviešanas procesa pārskatīšanu, tā īstenošanu mācību procesā un par sociālo partneru pārliecināšanu, ka: 1. sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir aprakstīti moduļu un modulāro programmu izveidei; 2.sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir vērsti uz noteiktu standartu sasniegšanu; 3. izglītojamie un personāls tiek informēti kā sasniedzamie mācīšanās rezultāti var tikt ie-gūti; 4. personāls tiek sagatavots un atbalsīts sasniedzamo mācīšanās rezultātu ieviešanā; 5. institūcija ir apmierināta ar jauno pieeju, un atbalsts personālam nav simbolisks; 6. sasniedzamo mācīšanās rezultātu kvalitāte tiek novērtēta; 7. sasniedzamie mācīšanās rezultāti moduļos un programmās ir atbilstoši nacionālajai kvalif-ikāciju ietvarstruktūrai. Jautājumi pārdomām • Kādas ir galvenās darbības, lai nodrošinātu atbilstību nacionālajai kvalifikāciju ietvar-

struktūrai?

• Kas ir iesaistīti procesā?

• Kas ir jāmaina, lai ieviestu sasniedzamo mācīšanās rezultātu pieeju? • Kādas ir atšķirības starp sasniedzamo mācīšanās rezultātu integrāciju augstākajā

akadēmiskajā izglītībā un profesionālajā izglītībā?

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 91 / 150

2. VIENĪBA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

10. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS S2.2

Izskaidrot kolēģiem un izglītojamajiem, kā ieviest sasniedzamos mācīšanās rezultātus profesionālās izglītības programmās

ACTIVITĀTE A2.4

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu ekspertu darbnīcas

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Sagatavošana

• Dalībnieki sadalās grupās pa 2-4 cilvēki katrā. • Šajā aktivitātē viņi pārstāv ekspertu darba grupu, kuras uzdevums ir sagatavot

prezentāciju un prezentēt kolēģiem, izglītojamajiem un sociālajiem partneriem.

• Darba grupa nolemj par to, kāds būs prezentācijas formāts, kur prezentācija notiks (piem., ekspertu darbnīcas, student seminars utt.).

• Darba grupa vienojas par šādiem aspektiem: mērķa grupa, auditorijai atvilstošs prezentācijas saturs, ilgums.

• Darbs apmēram 15 minūtēm. Izpēte

• Dalībnieki saņem 4. veidlapu, kurā ir dota tabula ar aizpildāmajām sadaļām sas-niedzamo mācīšanās rezultātu fomulēšanai.

• Dalībnieki veic izpēti, izmantojot interneta resursus, lai sagatavotu prezentāciju.

• Darba ilgums apmēram 45 minūtes.

Prezentācija • Katra grupa īsi izstāsta savas prezentācijas mērķus un plānojumu.

• Katra grupa prezentē rezultātus.

• Pēc katras prezentācijas dalībnieki pārrunā saturu un prezentācijas veidu. • Dalībnieki atzīmē attiecīgos konstatējumus un secinājumus.

• Darbs apmēram 1 stundu.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 92 / 150

2. VIENĪBA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

11. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MACĪŠANĀS REZULTĀTS Z2.3

Aprakstīt izglītības programmas, kas balstītas uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, saturu

ACTIVITĀTE A2.5

Uzmanības koncentrēšana uz izglītības programmas saturu

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Sagatavošana

• Dalībnieki sagatavo aktivitātei īsu izglītības programmu, ko viņu profesionālās izglītības organizācija īsteno

Lasīšana

• Dalībnieki lasa doto tekstu, lai iegūtu zināšanas, kā soli pa solim izstrādāt uz sas-niedzamajiem rezultātiem balstītu profesionālās izglītības programmu.

• Darbs apmēram 15 minūtes. Uzdevumi

• Izlasīt sagatavoto izglītības programmu.

• Izmantot veidlapu, tajā atspoguļojot profesionālā izglītības programmas saturu.

• Darbs apmēram 2 stundas. Darbības profesionālās izglītības programmas pārskatīšanai :

• Identificē kompetences: kompetences ir pilnībā vienotas ar profesiju standartiem. Ja ir izstrādāts profesijas standarts, kvalifikācijas līmenis atbilstoši EKI un NKI jau ir noteikts!

• Identificē līmeni: nosaki ieejas līmeni un prasības.! • Nosaki mācību kursa mērķus: specifiskus, izmērāmus, sasniedzamus, reālistiskus,

īstenojamus laikā, izveidotus, ņemot vērā pamatkompetences!

• Uzraksti sasniedzamos mācīšanās rezultātus (zināšanas, prasmes, kompetences): sas-niedzami mācīšanās rezultāti ideāli saskan ar profesiju standartos definētajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm! Uzraksti sasniedzamos mācīšanās rezultātus saskaņā ar EKI/NKI līmeņu aprakstiem!

• Plāno mācību aktivitātes: nosaki mācību kursa ilgumu, atbilstošo mācību stundu skaitu! o Kontaktstundu skaits atbilst teorētisko (ne praktisko) stundu skaitam. Individuālā

darba stundas ir tas mācību laiks, kad izglītojamais mācās patstāvīgi, nevis tiešā uz-raudzībā un mācību telpā (piemēram, individuāls uzņēmuma apmeklējums utt.). Praktiskā darba stundas ir praktiska uzdevuma veikšana, kas var būt uzraudzīta (uzraudzīti uzņēmuma apmeklējumi). Novērtēšanas stundas ietver laiku, kas ir ne-pieciešams, lai sagatavotos uzdevuma izpildei. Ja tas ir eksāmens, tad tās ir tikai stundas eksāmena kārtošanai.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 93 / 150

• Plāno sasniedzamo mācīšanās rezultātu vērtēšanu: vērtēšana precīzi atspoguļo plāno-tos sasniedzamos rezultātus.

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vērtēšanas metodes:

• Eksaminācija

• Stažēšanās

• Reģistrācijas žurnāls

• Eseja • Mentorings

• Formatīvā novērtēšana

• Mutiskā vērtēšana • Prakse

• Portfolio

• Praktiska vērtēšana

• Prezentācijas projekts

• Pārdomu dienasgrāmata

• Ziņojums

• Pētījums

• Pašvērtējums • Semināra piezīmes

• Prasmju demon-strēšana

• Strukturēta atgriezen-iskā saite, sanāksmes/diskusijas

• Tēzes vai disertācija

• Ieraksti

• Darba burtnīca

• Darba piemēri • Darbnīcas

• Rakstisks uzdevums

• Rakstisks darbs • Rakstisks tests

• Cits (lūdzu, norādiet!)

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 94 / 150

2. VIENĪBA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

12. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P2.3

Analizēt izglītības programmas rezultātus, nosakot zināšanas, prasmes un kompetences

ACTIVITĀTE A2.6

Zināšanas, prasmes un kompetences profesionālajā izglītībā

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Pētījuma udevums

• Dalībnieki izpēta trīs dažādu profesionālās izglītības programmu (piemēram, dažādas mērķa grupas, dažāda īstenošanas forma, dažāds saturs) mācību aktivitātes;

• Var izmantot izglītības programmas, ko īsteno semināra dalībnieku darba devēju or-ganizācija, mācību aktivitātes.

• Darbs apmēram 1 stundai. Uzdevumi • Lietojot atbilstošo veidlapu, dalībnieki īsi apraksta aktivitāti un atzīmē macību kursu,

kurā šī aktivitāte tiek īstenota, kā arī mērķa grupu.

• Katrai aktivitatei dalībnieki nosaka atbilstošus sasniedzamos mācīšanās rezultātus.

• Ir jābūt skaidri noteiktai saiknei starp zināšanām, prasmēm un kompetencēm. • Ja dalībnieki redz, ka nav saistības starp zināšanām, prasmēm un kompetencēm, (Z, P,

K), viņiem ir jāpievieno trūkstošais, lai būtu iekļauti visi mācīšanās aspekti.

• Darbs apmēram 3 stundām (1 stunda katrai aktivitātei).

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 95 / 150

3. VIENĪBA

Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)

13. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS Z3.1

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienību veidošana, lietojot ECVET

AKTIVITĀTE A3.1

Sasniedzamo rezultātu vienības

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Lasīšana

• Lasi informāciju par sasniedzamo rezultātu vienībām!

• Veido piezīmes par to! Kādi soļi ir jāveic, lai veidotu sasniedzamo rezultātu vienības?

• Darba ilgums apmēram 60 minūtes.

Uzdevums

• Plānot mācību programmu, kas atbilst darba devēju organizācijas vajadzībām.

• Izmantot informāciju darba lapā un piezīmes, lai plānotu sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības programmas veidošanai.

• Kontaktēties ar grupas dalībniekiem.

• Apmainīties ar darba lapām un papildu piezīmēm par sasniedzamo rezultātu vienībām.

• Darba ilgums apmēram 90 minūtes.

Vērtējums

• Katrs dalībnieks novērtē viņa/-as partnera piezīmes un darba lapu ar sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībām.

• Darba ilgums 30 minūtes.

• Dalībnieki pārskata un novērtē darba lapas. • Darba ilgums apmēram 30 minūtes.

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība: Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība ir kvalifikācijas daļa, kas sastāv no nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kuras var novērtēt un apstiprināt. Pārnesot un uzkrājot sasniedzamos mācīšanās rezultātus, pakāpeniski var iegūt kvalifikāciju. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir novērtējami, pārnesami un uzkrājami, tādējādi atzīstot to, ka izglītojamais ir sasniedzis plānotos mācīšanās rezultātus. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības var atbilst vairākām kvalifikācijām vai arī būt specifiskas tikai vienai konkrētai kvalifikācija i. Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības tiek uzkrātas, balstoties uz prasībām, kas nosaka kārtību, kā tiek veidotas kvalifikācijas. Šīs prasības var būt vairāk vai mazāk ierobežojošas atbilstoši kārtībai, kā tiek veidotas kvalifikāciju sistēmas un izstrādāti profesiju standarti. Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības var tikt izmantotas, lai strukturētu formālo izglītību un veidotu izglītības programmas. Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības struktūra: Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības tiek veidotas atbilstoši kvalifikācijai. Lai sasniedzamos rezultātus grupētu vienībās, ir nepieciešams noskaidrot, kuri sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir savstarpēji saistīti. Ir dažādi kritēriji saniedzamo mācīšanās rezultātu

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 96 / 150

grupēšanai vienībās, un šo kritēriju izvēli nosaka kvalifikāciju sistēma. Piemēram, sasniedzamie mācīšanās rezultāti var tikt grupēti atbilstoši darbību secībai ražošanas procesā vai pakalpojuma sniegšanā (piem.,sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība “Klienta informēšana par apkopes veikšanas kārtību”). Sasniedzamie mācīšanās rezultāti atbilstoši tam, kādas zināšanas, prasmes un kompetences ir nepieciešamas vienai tēmai vai jomai (piemēram, svešvalodu kompetences var būt atsevišķā vienībā utt.) Profesionālās kvalifikācijas var veidot tādi sasniedzamie mācīšanās rezultāti, kas saistīti ar personas spēju veikt specifiskus tehniskus darba uzdevumus un vienlaikus ietver arī pamatkompetences. Atkarībā no kvalifikāciju sistēmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti, kas ir saistīti ar specifiskiem profesionāliem darba uzdevumiem, ir grupējami vienībās kopā ar pamatkompetencēm vai arī sasniedzamie mācīšanās rezultāti, kas attiecas uz pamatkompetencēm, ir grupējami atsevišķās vienībās.

Visbeidzot, kvalifikācijas ieguvei sasniedzamie mācīšanās rezultāti noteikti ir jāvērtē tikai vienreiz (ja vien vērtējums nav plānots augstāka kvalifikācijas līmeņa piešķiršanai). Līdz ar to viens un tas pats sasniedzamais mācīšanās rezultāts nevar būt vairākās sasniedzamo macīšanās rezultātu vienībās. Tomēr dažos gadījumos ir iespējams, ka ir nepieciešams noteikt dažas zināšanas, prasmes, kompetences, kas attiecas uz visām kvalifikācijas vienībām vai vienību grupu, piemēram, tie sasniedzamie mācīšanās rezultāti, kas attiecas uz darba drošību un veselības aizsardzību, vides aizsardzību, higiēnu vai papamtkompetencēm. Pat ja šie sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir pārnesami kopīgi visai kvalifikācijai, tiem ir jābūt skaidri noteiktiem un aprakstītiem. Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības apraksts (vienības nosaukums): Ja sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība satur sasniedzamos mācīšanās rezultātus, kas ir tieši saistīti ar specifisku darba uzdevumu veikšanu darba vietā, vienības nosaukumam ir jābūt skaidri atpazīstamam darba tirgū. Vienlaicīgi nosaukumam ir jāatspoguļo sasniedzamo mācīšanās rezultātu pieeja, citiem vārdiem sakot, tam jāatspoguļo zināšanas, prasmes, kompetences, kas nepieciešamas darbā, nevis mācību priekšmets. Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības apraksts ir veidots atbilstoši tam, kam tas tiek lietots. Ja sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības apraksts ir veidots, lai par tā saturu informētu izglītojamos un darba devējus, apraksts ir mazāk detalizēts nekā tad, kad šis apraksts tiek lietots, lai plānotu vērtēšanas procesu. Ir jāuzsver tas, ka sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības aprakstam ir divi līmeņi: kopsavilkums, kas tiek lietots vispārējā komunikācijā ar sabiedrību un detalizēts apraksts, kas veidots izglītības mērķiem: pedagogu un vērtētāju lietošanai. Detalizēts vienības apraksts ietver sasniedzamo mācīšanās rezultātu vērtēšanas procedūras un kritērijus, vienībai piešķirto ECVET punktu skaitu (vairāk informācijas sadaļā par ECVET punktiem), apguves ilgumu. Ja valsts standarti nosaka speciālas papildu prasības vai ierobežojumus sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībām, piemēram, noteiktu apguves ilgumu, tad aprakstā tas ir arī jānorāda.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 97 / 150

3. VIENĪBA

Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)

14. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS 3.1

Plānot mācību aktivitātes, nosakot mācību stundu skaitu,

ECVET punktu skaitu

AKTIVITĀTE A3.2

ECVET mācību aktivitātes plānošana

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

SAGATAVOŠANĀS

• Izmantot iepriekšējā nodarbībā pārskatīto 8. darba lapu.

• Izmantot 2.5 aktivitātes darba materiālu. UZDEVUMS

• Izmantojot iepriekšējā nodarbībā pārskatīto 8. darba lapu un 2.5 aktivitātes darba materiālus, plānot aktivitātes, to struktūru iepriekš izveidotajām sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībām (vismaz vienu aktivitāti katrai vienībai).

• Ņemt vērā: - sasniedzamo mācīšanās rezultātu formulēšanu - katras aktivitātes ilguma noteikšanu - mācību stundu skaita aprēķināšanu - kredītus Darba ilgums apmēram 3 stundas.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 98 / 150

3. VIENĪBA

Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)

15. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z3.2

Noteikt atšķirības starp ECVET punktiem, kredītu pārnesi un

uzkrāšanu

AKTIVITĀTE A3.3

Dažādas lomas ECVET lietošanā

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Darba grupas

• Izveido darba grupas no 2 – 4 cilvēkiem katrā!

• Izlasi tālāk doto tekstu, ja nepieciešams, izpēti terminus: ECVET punkti, kredītu pārnese, uzkrāšana!

• Rūpīgi izlasi informāciju! • Strādājot grupās, izveido scenāriju attiecībā uz šiem terminiem un izveido lomu spēli

divām sabiedrības pusēm, kas iesaistītas ECVET lietošanā (piem., izglītojamie, profesionālās izglītības iestādes, organizācijas, valsts pārvaldes pārstāvji utt.)!

• Vērs uzmanību uz to, ka sarunas mērķis ir precizēt terminus!

• Nodarbības ilgums ir 90 minūtes.

Prezentācijas

• Katra grupa prezentē savu scenāriju pārējiem dalībniekiem.

• Pēc katras prezentācijas grupa saņem atsauksmes no pārējiem dalībniekiem.

• Pēc tam, kad visas grupas ir prezentējušas savas lomu spēles, dalībnieki sagrupē atsauksmes un nosaka, kuras no tām ir galvenās un kā tās palīdz izprast galvenos terminus.

• Nodarbības ilgums apmēram 60 minūtes.

ECVET punkti: ECVET punkti ir skaitliski izteikta sasniedzamo rezultātu vērtība attiecībā pret visu kvalifikāciju un sasniedzamo rezultātu vienības vērtība attiecībā pret kvalifikāciju. Kopā ar sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībām, sasniedzamo mācīšanās rezultātu aprakstiem, kvalifikācijas līmeni ECVET punkti var palīdzēt saprast kvalifikāciju. Kvalifikācijai piešķirtie ECVET punkti kopā ar citu specifisku informāciju var palīdzēt noteikt, piemēram, vai kvalifikācija ir plaša vai šaura. ECVET punkti, kas piešķirti sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībai, var palīdzēt izglītojamajam saprast, cik lielu daļu no kvalifikācijas attiecīgā vienība veido, cik liela daļa no kvalifikācijas jau apgūta vai vēl jāpagūst. Atšķirības starp ECVET punktiem un kredītu: ECVET punkti ir atšķirīgi no kredīta. Kredīts norāda, kādi ir sasniegtie mācīšanās rezultāti. ECVET punkti sniedz informāciju par kvalifikāciju un sasniedzamo mācīšanās rezultātu

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 99 / 150

vienībām. Citiem vārdiem sakot, kredīti attiecas uz personas individuālajiem sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem (kredīts nepastāv pats par sevi, tikai tad, kad kāds/-a to ir ieguvis). ECVET punkti ir saistīti ar kvalifikāciju struktūru un kvalifikācijas aprakstu (neatkarīgi no tā, vai kāds ir apguvis kvalifikāciju vai tās daļu vai arī nē). Kredītu var pārnest un uzkrāt, ja kompetenta institūcija atzīst, ka kredīts, ko izglītojamais ir ieguvis, ir atbilstošs un var tikt ņemts vērā kā kvalifikācijas, kuru izglītojamais vēlas iegūt vai ir jau ieguvis, daļa. ECVET punkti sniedz informāciju par kredītu, ko izglītojamais ir pārnesis un uzkrājis (piem., kāda ir sasniedzamo mācīšanās rezultātu, ko izglītojamais ir ieguvis, vērtība). Kredītu pārnese ir process, kurā izglītojamā sasniegtos rezultātus, kas iegūti vienā kontekstā, pārnes un atzīst citā kontekstā. Kredītu pārnese balstās uz novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu. Lai sasniegtos mācīšanās rezultātus varētu pārnest, tie ir jānovērtē. Novērtēšanas rezultāti ir atzīmēti izglītojamā sekmju izrakstā un veido kredītu. Balstoties uz novērtētiem sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem, kredīts var tikt automātiski apstiprināts un atzīts citā kompetentā institūcijā. Kredīta pārnese tiek veikta partnerībā (partneriem vienojoties par procedūru) vai arī ārpus tās. Ja kredīta pārnese notiek organizētā mobilitātē, balstoties uz mācību līgumu, ja novērtējums ir pietiekamā līmenī, kredītu vajadzētu apstiprināt un atzīt automātiski. Kredīta uzkrāšana: Kredīta uzkrāšana ir process, kurā izglītojamais var iegūt kvalifikāciju pakāpeniski, iegūstot pozitīvi novērtētus, apstiprinātus un atzītus sasniedzamos rezultātus. Par kredītu piešķiršanu lemj kompetenta institūcija, kas ir atbildīga par kvalifikācijas piešķiršanu. Kad izglītojamais ir uzkrājis nepieciešamo kredītu un kad visi citi nepieciešamie priekšnosacījumi ir izpildīti, izglītojamajam tiek piešķirta kvalifikācija. ECVET lietošana sekmē kredīta uzkrāšanu, pakāpeniski novērtējot, apstiprinot un atzīstot sasniegtos rezultātus. Kredīta uzkrāšana ir balstīta uz kvalifikāciju sistēmu, noteikumiem un prasībām attiecībā uz uzkrāšanu. Šie noteikumi nosaka, kādi sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir jāiegūst kvalifikācijai, kā tos novērtēt un apstiprināt.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 100 / 150

3. VIENĪBA

Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)

16. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P3.2

Ieviest ECVET tehniskās komponentes institūcijas profesionālās izglītības programmā

AKTIVITĀTE A3.4

ECVET rokasgrāmata

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Prāta vētra

• Dalībnieki piedalās prāta vētrā par ECVET tehniskajām komponentēm. • Atzīmē katru terminu, kas attiecas uz ECVET komponentēm.

• Pēc tam atzīmē katru uzdevumu, kas veicams attiecībā uz ECVET tehniskajām komponentēm.

• Mēķis ir noteikt katru terminu un uzdevumu, kas attiecas uz ECVET tehniskajām komponentēm.

• Ja nepieciešams, veic papildu izpēti.

• Rezultātus strukturē un apkopo sarakstā. • Darba ilgums apmēram 30 minūtes. Uzdevumi

• Uzraksti vadlīnijas, kā ieviest ECVET tehniskās komponentes savā institūcijā, izmantojot nodarbības rezultātus!

• Darba ilgums apmēram 90 minūtes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 101 / 150

3. VIENĪBA

Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)

17. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z3.3

Izprast, kā ECVET uzlabo pārkvalifikāciju

ACTIVITĀTE A3.5

ECVET izmantošana pārkvalifikācijā

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Lasīšana

• Izlasi doto tekstu!

• Ilgums apmēram 30 minūtes. Uzdevumi

• Balstoties uz doto piemēru, izveidot līdzīgu stāstu.

• Stāstam ir jābūt par reālu kvalifikāciju un par to, kā tā ir iegūstama. • Ir detalizēti jāparaksta ECVET lietošana.

• Ilgums apmēram 150 minūtes. Kā jau iepriekš tika atzīmēts, ECVET lieto kvalifikācijas vai tās daļas atzīšanai. Bieži vien sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir kopīgi ne vienai vien profesijai (piemēram, vienas nozares sektora profesijām vai pat atšķirīgu sektoru profesijām). Līdz ar to ir iespējams noteikt sakritību vai līdzību starp sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībām dažādās kvalifikācijās. Institūcija var lietot konceptu par kopīgajām sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībām, jo kopīgas sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības var tikt konstatētas vairākās kvalifikācijās. Ja tiek konstatēta līdzības starp atsevišķu profesiju sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībām, institūcija var atzīt šīs vienības par apgūtām bez papildu mācīšanās un apguves apliecinājumiem arī tad, ja sasniedzamie mācīšanās rezultāti šajās līdzīgajās vienībās nav pilnīgi vienādi. Lietojot ECVET, ir iespējams saīsināt jaunas kvalifikācijas ieguves ceļu personām, kam jau ir līdzīga kvalifikācija, liekot viņiem iegūt tikai tās sasniedzamo rezultātu vienības, kuru vēl nav trūkst pilnai kvalifikācijai. Piemērs tam, kā ir iespējams saīsināt kvalifikācijas ieguves ceļu, lietojot ECVET: Konteksts Papīra ražošanas nozarē reģionā samazinās ražošana. Viena no papīra fabrikām tiek slēgta. Kvalificēti darbinieki paliek bez darba. Savukārt jauna papīra otrreizējās pārstrādes rūpnīca tiek atvērta šajā pašā reģionā un aicina darbā jaunus darbiniekus. Lai ražošana atbilstu ekoloģijas kvalitātes prasībām, šīs rūpnīcas vadība ir pieņēmusi lēmumu nodarbināt tikai kvalificētus speciālistus šajā sektorā. Bez darba palikušajiem strādniekiem, kuri strādāja papīra ražošanā, ir kvalifikācijas papīra ražošanā, ir liela daļa zināšanu, prasmju un kompetenču, kas ir nepieciešamas, lai strādātu papīra otrreizējās pārstrādes sektorā. Jaunās rūpnīca ir ieinteresēta pieņemt darbā dažus no šiem strādniekiem. Risinājums

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 102 / 150

Kvalifikāciju, kura nepieciešama darbam jaunajā papīra otrreizējās pārstrādes rūpnīcā piešķir izglītības iestāde, kas ir atbildīga par izglītības īstenošanu un kvalifikāciju piešķiršanu šajā nozarē. Jaunā papīra otrreizējās pārstrādes rūpnīca, kurai ir nepieciešami darbinieki, lūdz izglītības iestādi eksaminēt strādniekus, kuriem ir kvalifikācijas papīra ražošanas sektorā, un novērēt, vai viņi var saņemt atbilstošo kvalifikāciju papīra otrreizējās pārstrādes sektorā. Pārkvalifikācija un ECVET Kvalifikācijas papīra otrreizējās pārstrādes sektorā ir veidotas, izmantojot ECVET tehniskās komponentes, kas ir balstītas uz sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienībām, kuras var novērtēt, apstiprināt, atzīt un uzkrāt. Izglītības iestādes piedāvā nepieciešamo apmācību trūstošo zināšanu, prasmju un kompetenču apguvei, kā arī novērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un prasībām nozarē. Izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmas papīra otrreizējās pārstrādes sektorā, veic apstiprināšanas un atzīšanas procedūras, lai varētu novērtēt indivīda sasniegtos mācīšanās rezultātus. Izglītības iestāde, izmantojot sasniedzamo mācīšanās rezultātu aprakstus abu kvalifikāciju (gan papīra ražošanā, gan papīra otrreizējā pārstrādē) vienībās, salīdzina un analizē abas kvalifikācijas, nosaka kopīgos un atšķirīgos sasniedzamos

mācīšanās rezultātus. Izglītības iestāde papīra otrreizējās pārstrādes sektorā uzticas kvalifikācijas piešķiršanas procedūrai papīra ražošanas sektorā. Izglītības iestāde, kas veic kvalifikācijas piešķiršanas procedūru, noskaidro līdzību starp atsevišķām vienībām abās kvalifikācijās, kas tiek salīdzinātas. Tas kredīts, ko strādnieks jau ir ieguvis par sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem papīra ražošanas sektorā, tiek pārnests uz iegūstamo jauno kvalifikāciju papīra otrreizējās pārstrādes sektorā. Rezultātā tiek saīsināts mācību process jaunu vienību apguvei, lai strādnieki varētu iegūt jaunu kvalifikāciju, jo viņu iepriekš sasniegtie mācīšanās rezultāti tiek pārcelti uz jauno kvalifikāciju un izglītības procesā strādnieki iegūst tikai trūkstošos sasniedzamos mācīšanās rezultātus. Izglītības iestāde izveido pārneses ceļu starp piešķiramo kvalifikāciju un to kvalifikāciju, kas jau ir pieškirta. Starptautiskajās mobilitātēs novērtēšanas, apstiprināšanas, atzīšanas, pārnešanas un uzkrāšanas īstenošanai izglītības iestādes sadarbojas savā starpā, parakstot saprašanās memorandu. Šis pārneses veids no vienas kvalifikācijas citā var tikt plaši izmantots.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 103 / 150

3. VIENĪBA

Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)

18. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P3.3

Atrast piemērus ārpusformālās izglītības atzīšanai, izmantojot ECVET

ACTIVITĀTE A3.6

Kā uzlabot neformālās un ikdienas mācīšanās prestižu

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Lasīšana

• Lasi doto tekstu un atzīmē galvenās atziņas! • Ilgums apmēram 15 minūtes. Uzdevums

• Veic izpēti un atrodi vienu piemēru neformālās izglītības apstiprināšanai un vienu piemēru ikdienas mācīšanās apstiprināšanai!

• Lietojot piemērus, detalizēti apraksti, kā ārpusformālās izglītības apstiprināšana tiek īstenota!

• Ilgums apmēram 120 minūtes. Uzdevums • Novērtēšanai dalībnieki uzraksta divus scenārijus neformālās un ikdienas mācīšanās

apstiprināšanai.

• Scenārijā dalībnieki detalizēti apraksta, kā apstiprināšana notiek .

• Ilgums apmēram 75 minūtes. Neformālās un ikdienas mācīšanās apstiprināšana dod indivīdiem iespēju atzīt tos mācīšanās rezultātus, kas sasniegti profesionālajā darbā, brīvajā laikā, brīvprātīgajā darbā vai citās aktivitātēs. Neformālās un ikdienas mācīšanās apstiprināšana un atzīšana var notikt dažādās formās (piem., darba devēja novērtējums vai darba piedāvājums, izglītības programmas apguves novērtēšana un atzīšana, atsevišķu kvalifikācijas vienību, kas jau ir iegūtas, atzīšana un pārcelšana uz citu pilnu vai kvalifikāciju vai nepilnu kvalifikāciju, ko indivīds vēlas iegūt. Apstiprināšanas un atzīšanas process neformālajā un ikdienas izglītībā ir balstīts uz: • standartiem, kuros ir noteiktas personai nepieciešamās zināšanas, prasmes un

kompetences ( tas var būt nodarbinātības apraksts, profesijas apraksts, sasniedzamo rezultātu vienības, moduļa apraksts);

• procesu, kurā personas individuālie sasniegtie mācīšanās rezultāti tiek identificēti un salīdzināti ar standartu: tiek novērtēti un apstiprināti;

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 104 / 150

• Kompetentas institūcijas var lemt, vai lietot ECVET, lai atbalstītu neformālās un ikdienas mācīšanās apstiprināšanu.

Ja institūcija izvēlas ECVET, tad sekojošie ECVET aspekti var atvieglot šo procesu:

• ECVET ir atšķirības starp novērtēšanas, apstiprināšanas un atzīšanas procesiem. Novērtēšanas procesā tiek noteikts, kuri sasniedzamie mācīšanās rezultāti ir iegūti neatkarīgi no ieguves veida. Šie novērtētie sasniegtie rezultāti tiek apstiprināti, balstoties uz sasniedzamo mācīšanās rezultātu aprakstu. Tad apstiprinātie sasniegtie rezultāti tiek atzīti.

• Personas neformālās un ikdienas mācīšanās apstiprināšanas procesa veikšana tiek dokumentēta, izmantojot ECVET,

• Lietojot ECVET, profesionālās izglītības iestādēm un kompetentajām institūcijām jāievēro prasības kvalitātes nodrošināšanai novērtēšanas, apstiprināšanas un atzīšanas procesā.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 105 / 150

4. VIENĪBA

Europas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

19. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z4.1

Kopējie principi kvalitātes nodrošināšanā profesionālajā izglītībā

ACTIVITĀTE A4.1

Galvenie principi

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Lasīšana

• Izlasi par kopīgajiem principiem kvalitātes nodrošināšanai! Darba grupas • Sadalīties mazās darba grupās, katrā pa 2-4 cilvēki.

• Izlasīt katru punktu.

• Atrast piemērus, kas ilustrē katru principu. • Izvēlēties vienu principu un izveidot par to prezentāciju, piemēram, praktisku piemēru

ieviešanai uzņēmējdarbībā.

• Šim merķim ir nepieciešams veikt turpmāku izpēti.

• Apmēram 90 minūtes. Prezentācijas

• Pēc diskusijas katra grupa prezentē savus rezultātus pārējiem dalībniekiem (Power Point Presentation.)

• Iespējamie pārējo dalībnieku uzdotie jautājumi var dot skaidrojumu un atgriezenisko saiti.

• Apmēram 30 minūtes. Kopīgi principi kvalitātes nodrošināšanai Šim principu kopumam būtu jānodrošina atbildība un augstākās izglītības un profesionālās izglītības uzlabošanu Eiropas Savienībā, piemēram:

• kvalitātes nodrošināšanas politikai un procedūrām jāatbalsta visi Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi,

• kvalitātes nodrošināšanai ir jābūt neatņemamai profesionālās izglītības institūcijas ie-kšējās vadības sastāvdaļai,

• kvalitātes nodrošināšanā ietilpst regulāra institūcijas, īstenoto programmu, kvalitātes nodrosināšanas sistēmas novērtēšana, ko veic ārējās uzraudzības iestādes vai aģentūras,

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 106 / 150

• ārējās uzraudzības iestādes vai aģentūras, kuras veic kvalitātes nodrošināšanu, tiek reg-ulāri pārskatītas,

• kvalitātes nodrošināšanā ietilpst satura, ieguldījuma, procesa un rezultātu dimensija, galvenais uzsvars ir uz iznākumiem, uz sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem,

• kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ietilpst sekojoši elementi: - skaidri un izmērāmi mērķi un standarti, - vadlīnijas ieviešanai, - sociālo partneru iesaistīšana, - pietiekami resursi, - pastāvīgas novērtēšanas metodes, - pašvērtējums un ārējais vērtējums - atgriezeniskās saites mehānisms un uzlabošanas procedūras, - plaši peejami vērtēšanas rezultāti.

• Kvalitātes nodrošināšanas iniciatīvām starptautiskā, nacionālā un reģionālā līmenī jābūt koordinētām, lai nodrošinātu pārskatāmību, saskaņotību, sinerģiju un visas sis-tēmas analīzi.

• Kvalitātes nodrošināšanai ir jābūt sadarbības procesam visos izglītības līmeņos un sis-tēmās, iesaistot attiecīgos sociālos partnerus, Eiropas dalībvalstīs un visā Eiropas kopienā.

• Kvalitātes nodrošināšanas virziens Eiropas kopienas līmenī var dot atskaites punktus vērtēšanai un iespējai mācīties vienam no otra.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 107 / 150

4, VIENĪBA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

20. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P4.1

Salīdzināt EQAVET principus ar atsaucēm uz pašu organizācijas kvalitātes nodrošināšanu

ACTIVITĀTE A4.2

Kvalitātes salīdzināšana

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Sagatavošanās

• Dalībnieki saņem uzdevumu paņemt iepriekšējā aktivitātē sagatavoto sarakstu ar prin-cipiem.

• Vēl ir nepieciešamas atsauces par darba devēju organizācijas kvalitātes nodrošināšanu.

Lasīšana

• Dalībnieki izlasa abus dokumentus. • Viņi mēģina atrast lietas, ko var salīdzināt.

• Apmēram 1 stunda.

Tabulas aizpildīšana

• Sarakstā ieraksti: 1. kopīgie principi, 2. atsauces par kvalitātes nodrošināsanu or-ganizācijā, 3. līdzīgais/atšķirīgais!

• Pēdējā kolonnā pa labi ieraksti papildu piezīmes!

• Apmēram 30 minūtes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 108 / 150

4. VIENĪBA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

21. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z4.2

Vispusīgi saprast EQAVET kvalitātes ciklu

ACTIVITĀTE A4.3

Kvalitātes nodrošināšanas komanda

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Sagatavošana

• Dalībnieki lasa doto tekstu. Darba grupas • Dalībnieki sadalās mazās grupās pa 3-5 cilvēki katrā.

• Strādājot darba grupās, dalībnieki izdomā scenāriju par profesionālās izglītības or-ganizāciju.

• Dalībnieki apraksta savas organizācijas profilu. • Dalībnieki apraksta iespējamos kvalitātes trūkuma gadījumus.

• Uzdevums ir ieviest kvalitātes nodrošināšanas sistēmu četros posmos, kā tas ir aprakstīts turpmākajā tekstā.

• Mazās grupās strādājot, dalībnieki izveido iespējamo scenāriju pašreizējai situācijai un nākotnei (piemēram, īstermiņa pasākumi, specifiskas organizācijas jomas utt.), aprakstot organizāciju pirms un pēc kvalitātes nodrošināšanas pasākumu ieviešanas.

• Apmēram 2 stundas. Prezentācijas • Katra grupa prezentē savu organizāciju, kvalitātes pieeju un rezultātus.

• Visa grupa dod atgriezenisko saiti un pārdomas par uzdevumiem.

• Apmēram 30 minūtes. Uzdevumi • Uzraksti piezīmes par grupas darbu (ieskaitot savu grupu) un diskutē par sekojošajiem

jautājumiem:

• Kas bija labs? Ko varētu darīt labāk? Kādā veidā?

• Apmēram 1 stunda. Kvalitātes nodrošināšanas posmi atbilstoši EQAVET

1. Plānošana: nosaki skaidrus, atbilstošus un izmērāmus mērķus saistībā ar politiku, pro-cedūru, uzdevumiem un cilvēkresursiem!

2. Ieviešana: ievies procedūras, lai sasniegtu mērķus (piemēram, partnerības izvei-došana, sociālo partneru iesaistīšana, resursu piešķiršana, organizatoriskas un oper-atīvas procedūras)!

3. Vērtēšana: izstrādā mehānismu sasniegumu un rezultātu vērtēšanai, savācot un ap-strādājot datus, lai nodrošinātu informāciju vērtēšanai!

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 109 / 150

4. Pārskatīšana: Ievies procedūras, lai sasniegtu plānotos rezultātus un/vai jaunus mērķus! Pēc atgriezeniskās saites iegūšanas galvenie sociālie partneri diskutē un ana-lizē rezultātus, lai izdomātu, kādas izmaiņas procedūrā ir jāveic.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 110 / 150

4. VIENĪBA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

22. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P4.2

Plānot aktivitātes, kas nepieciešamas kvalitātes cikla izveidošanai

ACTIVITĀTE A4.4

Kvalitātes nodrošināšanas SVID analīze

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

SVID analīze

• Dalībnieki novērtē darba devēju organizācijas pašreizējo stāvokli atbilstoši kvalitātes nodrošināšanas indikatoriem.

• Stiprās puses nosauc mērķus, kas sasniegti, un panākumus, kamēr vājās puses nosauc neveiksmes, sarežģījumus un nepārvaramos šķērsļus. Tie visi ir organizācijas iekšējie faktori.

• Ārējie faktori ir iespējas, kā piemēram, tendencies un vēlmes, kamēr draudi nosauc šķēršļus, pretestību un traucējošus faktorus.

• Dalībnieki izveido sarakstu ar konkrētiem punktiem katrai SVID analīzes daļai (mini-mums 3 katrā daļā).

• Apmēram 30 minūtes.

Uzdevumi

• Dalībnieki paņem savas SVID analīzes un vispusīgi apraksta savas organizācijas pašreizējo situāciju.

• Sarakstā iekļautajām stiprajām pusēm, vājajām pusēm, iespējām un draudiem izplāno aktivitātes.

• Katra aktivitāte ir jāapraksta un jāapstiprina atbilstoši EQAVET. • Mērķis ir atspoguļot pašreizējo situāciju un sākuma punktu kvalitātes cikla izveidošanai.

• Apmēram 120 minūtes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 111 / 150

4. VIENĪBA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

23. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS K4.3

Izveidot EQAVET indikatoru sarakstu

ACTIVITĀTE A4.5

Kvalitātes spēles

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Lasīšana

• Lasi par indikatoriem attiecīgajā darba lapā! • Apmēram 15 minūtes. Darba grupas

• Dalībnieki sadalās trīs mazās grupās.

• Dalībnieki piedalās prāta vētras aktivitātē par metodisko un didaktisko pieeju, lai iemācītos un atcerētos labākos indikatorus.

• Dalībniekiem ir dots uzdevums izdomāt aktivitāti/spēli par indikatoriem.

• Apmēram 1 stunda. Aktivitāte “prezentācija = praktiskais darbs” • Katrai grupai ir 20 minūtes aktivitātes īstenošanai.

• Pēc katras aktivitātes ir 5 minūtes partraukums.

• Aktivitātes laikā dalībnieki individuāli veido piezīmes par to, ko ir iemācījušies. • Pēc tam, kad katra grupa ir prezentējusi savu aktivitāti, spēli, dalībnieki katrai grupai

sniedz atgriezenisko saiti, izmantojot individuālās piezīmes.

• Apmēram 90 minūtes. Uzdevumi

• Dalībnieki paņem attiecīgās veidlapas un ieraksta indikatorus. • Apmēram 15 minūtes. EQAVET indicatori – kvalitātes rādītāji profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanai4 1. indikators Kvalitātes nodrošināšanas sistēma profesionālās izglītības īstenotājiem: (a) profesionālās izglītības īstenotāju dalība iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ie-viešanā, ko nosaka tiesību akti vai pašu iniciatīva, (b) akreditētu profesionālās izglītības īstenotāju dalība. 2. indikators Skolotāju un treneru ieguldījums: (a) skolotāju un treneru dalība tālākizglītībā,

4 ANNEX I of the RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the es-tablishment of a European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Train-

inghttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:EN:PDF

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 112 / 150

(b) ieguldīto fondu apjoms. 3. indikators Apmeklētības rādītāji profesionālās izglītības programmās: Dalībnieku skaits profesionālās izglītības programmās (1) atbilstoši programmas veidam un individuālajiem kritērijiem (2) (1) Profesionālajā sākotnējā izglītībā: sešu nedēļu mācību periods ir nepieciešams, līdz persona tiek ieskaitīta izglītojamo skaitā. Mūžizglītībā: profesionālās izglītības programmās uzņemto procentuālās attiecības pret iedzīvotāju kopējo skaitu. (2) Līdztekus pamatinformācijai par dzimumu un vecumu, citiem sociālajiem kritērijiem, varētu būt ieviesti arī vēl citi, piemēram, priekšlaicīgi izglītību pametušie, augstākie izglītības rādītāji, migranti, personas ar speciālajām vajadzībām, bezdarba perioda ilgums. 4. indikators Konkurences rādītāji profesionālās izglītības programmās: Sekmīgo beidzēju, priekšlaicīgi pametušo skaits profesionālās izglītības programmās atbilstoši programmas veidam un individuālajiem kritērijiem. 5. indikators Darba vietu nodrošinājums pēc profesionālās izglītības programmu beigšanas: a) to izglītojamo, kuri iegūst savu izvēlēto darbu pēc profesionālās izglītības programmas beigšanas, skaits, ņemot vērā programmas veidu un individuālos kritērijus (3) b) nodarbināto profesionālās izglītības programmu beidzēju īpatsvars noteiktā brīdī pēc mācību beigšanas atbilstoši programmas veidam un individuālaj iem kritērijiem. (3) Profesionālā sākotnējā izglītība: ieskaitot informāciju par priekšlaicīgi izglītību pametušo turpmākās gaitas. 6. indikators Apgūto prasmju izmantošana darba vietā: a) informācija par profesijām, kuras ir apguvuši indivīdi pēc izglītības programmas pabeigšanas atbilstoši programmas veidam un individuālajiem kritērijiem, b) indivīdu un darba devēju apmierinātības ar apgūtajām prasmēm un kompetencēm līmenis. 7. indikators Bezdarba līmenis (4) atbilstoši individuālajiem kritērijiem (4) Definīcija abilstoši ILO un OECD: indivīdi, vecumā no 15 līdz 74 gadu vecumam, kuri ir bez darba, bet aktīvi to meklē un gatavi sākt darbu. 8. indikators Sociāli neaizsargāto iedzīvotāju grupas apjoms: a) profesionālās izglītības dalībnieku ar sociālajām vajadzībām procentuālais lielums (noteiktā reģionā vai teritorijā, kurā tā ir īpaši izteikta problēma) atbilstoši vecumam un dzimumam; b) sasniegumu līmenis darbā ar sociāli nelabvēlīgajām grupām atbilstoši vecumam un dzimumam 9. indikators Mehānisms darba tirgus prasību attiecībā pret izglītību noteikšanai : a) informācija par mehānismu, kas izveidots mainīgās darba tirgus prasības dažādos līmeņos; b) pierādījumi par mehānisma efektivitāti. 10. indikators

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 113 / 150

Shēmas, kas tiek lietotas, lai uzlabotu profesionālas izglītības pieejamību; a) informācija par esošajām shēmām dažādos līmeņos, b) pierādījumi par šo shēmu efektivitāti.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 114 / 150

4. VIENĪBA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

24. DARBA LAPA

SASNIEDZAMIE MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI P4.3

Izvēlēties EQAVET indikatorus, kurus pašu dalībnieku organizācijas varētu lietot, un identificēt atbilstošus pieejamos datu avotus

ACTIVITĀTE A4.6

Indikatoru atlase

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Sagatavošanās

• Izlasi piemēru par indikatoru ieviešanas pasākumiem! Uzdevumi • Izvēlies vismaz 5 EQAVET indikatorus, kuri ir aprakstīti iepriekšējā darba lapā!

• Indikatoriem ir jābūt noderīgiem iespējamai ieviešanai darba devēju organizācijā.

• Dod piemērus, kā indikators tiek saprasts konkrētajā darbībā, kā indikatoru izpilde var uzlabot kvalitāti organizācijā!

• Tad izpēti pieejamos datus un avotus, lai aizpildītu tabulu atbilstoši kritērijiem!

• Šis koncepts var tikt pielietots praksē.

• Apmēram 150 minūtes. Piemērs. 5. indikators: Darba vietu nodrošinājums pēc profesionālās izglītības programmu beigšanas:

5. indikators Operatīvā definīcija Piemēri Kāpēc tas var noderēt a ) to i zglītojamo, kuri ie-gūst savu izvēlēto darbu pēc profesionālās

i zgl ītības programmas beigšanas, skaits, ņemot vērā programmas veidu

un individuālos kritēri-jus ,

b) nodarbināto profe-s ionālās i zglītības pro-

grammu beidzēju īpatsvars noteiktā brīdī pēc mācību beigšanas atbi lstoši programmas veidam un individuāla-jiem kritērijiem.

a.Profesionālās i zglītības programmu beidzēju, kuri i r va i nu ieguvuši

darbu, turpina mācīties ci tā programmā (ieskai-tot augstāko izglītības

iestādi) va i arī ir no-darbināts kādā ci tā

veidā 12-36 menešus pēc programmas pabeigšanas, propor-

cionālais skaits;

b. profesionālās i zgl ītības programmu beidzēju, kuri ir no-darbināti vienu gadu pēc programmas beigšanas, procentuālais skaits.

4-identificēt in-formāciju un da-tus

7-atgriezeniskā sa ite

10-iesaistīšanās

4- pārbaudītas informāciju sis-tēmas un datu vākšanas sis-tēmas izmantošana palīdz

vērtēt progresu sistemātiskā un konsekventā veidā

7 – atgriezeniskās saites no darba devējiem, studentiem un

ci tiem iesaistītajiem lietošana var pa l īdzēt saprast, cik lielā mērā profesionālās izglītības

programmas beigšana izgl ītojamajiem nodrošina darba iespējas 10 – ja sociālie partneri, īpaši darba devēji i r aktīvi iesaistīti profesionālās programmas iz-s trādē, viņi būs pārliecinātāki

par programmas beidzēju spējām.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 115 / 150

5. VIENĪBA

Eiropas mobilitāte

25. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z5.1

Vispusīgi saprast likumdošanas, organizatoriskās un individuālās prasības mobilitātes sagatavošanai

ACTIVITĀTE A5.1

Prasības mobilitātei

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Pētījums • Atrodi informāciju par sekojošajām aktivitātēm, kas veicamas pirms mobilitātes:

- apdrošināšanas veikšana (nacionālie informācijas avoti) - Eiropas informācijas avoti - ceļojuma turp un atpakaļ organizēšana - apmešanās organizēšana - izglītojamā, kas piedalās mobilitātē, sagatavošana.

• Apmēram 120 minūtes. Uzdevumi

• Lieto atbilstošu veidlapu un aizpildi tabulā prasīto informāciju!

• Apmēram 30 minūtes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 116 / 150

5. VIENĪBA

Eiropas mobilitāte

26. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P5.1

Izveidot pamatdarbību pārbaudes sarakstu ar nepieciešamo in-formāciju un prasībām noteiktai mobilitātei: kas-ko dara-kādā veidā-dokumentācija

ACTIVITĀTE A5.2

Mobilitātes pārbaudes lapa

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Prāta vētra

• Domā par veicamajiem uzdevumiem un prasībām mobilitātes organizēšanai! • Sagrupē idejas grupās kas-ko dara-kādā veidā-dokumentācija!

• Ja nepieciešams, veic izpēti!

• Apmēram 30 minūtes. Uzdevumi

• Lieto attiecīgo veidlapu, lai izveidotu veicamo darbību sarakstu mobilitātes procesa or-ganizēšanai!

• Atrodi atbilstošos kritērijus un struktūru saraksta veidošanai, lai tajā iekļautu visas ne-pieciešamās darbības mobilitātes organizēšanai!

• Šim mērķim lieto prāta vētras rezultātus, pārskati iepriekšējās aktivitātes, veic tālāko izpēti, ja nepieciešams, lai savāktu informāciju dotās tabulas aizpildīšanai!

• Atbalstam tabulas aizpildīšanai doti norādījumi uzdevuma veikšanai

• Apmēram 60 minūtes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 117 / 150

5. VIENĪBA

Eiropas mobilitāte

27. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z5.2

Aprakstīt galvenos ieguvumus un izaicinājumus mobilitātes pro-

cesā

ACTIVITĀTE A5.3

Mobilitātes plusi un mīnusi

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Darba grupas • Dalībnieki sadalās mazās grupās pa 3-5 cilvēkiem katrā.

• Dalībnieki diskutē par mobilitātes procesu no profesionālās izglītības iestādes viedokļa, īpašu uzmanību vēršot uz ieguvumiem un izaicinājumiem

• Viens grupas dalībnieks protokolē par visiem diskusijas punktiem. • Apmēram 60 minūtes.

• Pēc diskusijas dalībnieki apkopo diskusijas rezultātus un grupē atziņas vismaz trīs dažādās kategorijās (piem., birokrātiskais slogs, mobilitātes ietekme uz organizāciju utt.).

• Katra grupa prezentē savus rezultātus citiem dalībniekiem.

• Pēc visām prezentācijām grupas atspoguļo galvenās atziņas, kas iegūtas, kādas neskaidrības radušās.

• Apmēram 60 minūtes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 118 / 150

5. VIENĪBA

Europas mobilitāte

28. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P5.2

Uzrakstīt mobilitātes scenārija uzmetumu un atbilstošos doku-mentus

ACTIVITĀTE A5.4

Mobilitātes veidošanas māksla

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Mobilitātes scenārija uzmetums

• Dalībnieki izveido iespējamās mobilitātes struktūru. • Pirmais solis – dalībnieki veic izpēti, meklējot iespējamo partnerorganizāciju, plāno sa-

vas organizācijas mērķa grupu mobilitātei (piemēram, kāda noteikta kursa dalībnieki), kuri varētu un arī gribētu piedalīties mobilitātē.

• Dalībnieki apraksta partnerorganizāciju un izglītojamos, kas piedalās mobilitātē.

• Nākamais solis – dalībnieki pieraksta informāciju, kas saistīta ar mobilitāti, ieskaitot ne-pieciešamos dokumentus.

• Apmēram 120 minūtes. Praktiskais darbs

• Katrs dalībnieks raksta vispusīgu scenāriju, kā mobilitātes programma tiek veidota un īstenota viņu organizācijā.

• Dalībnieki aizpilda nepieciešamos dokumentus, lietojot ATTRACT-VET veidlapas.

• Apmēram 180 minūtes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 119 / 150

5. VIENĪBA

Eiropas mobilitāte

29. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z5.3

Atkārtot iegūtās zināšanas par ECVET mobilitātes procesu un tā posmiem: pirms-mobilitātes laikā-pēc mobilitātes

ACTIVITĀTE A5.5

Mobilitātes posmi

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Pētījums

• Dalībnieki veic pētījumu par mobilitātēm, kas tiek īstenotas viņu valstī. • Aktivitātes mērķis ir atrast labas prakses nacionālos piemērus par apmaiņas mobili-

tātēm mācībām un darbam.

• Dalībnieki atrod vismaz trīs piemērus, kurus viņi uzskata par labu praksi, piemēram, labi īstenoti mobilitātes posmi (pirms-mobilitātes laikā-pēc mobilitātes) vai specifiski aspekti (komunikācija starp organizācijām, izglītojamo atbalsts)

• Apmēram 120 minūtes.

Uzdevumi

• Apkopot praktiskās pieerdzess piemērus un tos vispusīgi aprakstīt.

• Attiecīgajā veidlapā ierakstīt labās pieredzes aspektus, izmantojot dažādu mobilitāšu pieredzi.

• Nākamais solis – apvienot visus savāktos aspektus un meģināt tos apkopot pašu izvei-dotā mobilitātes piemērā.

• Mērķis ir izveidot labas pieredzes piemēru, ņemot vērā dažādus aspektus, iegūt vienu labu piemēru, kā īstenot labu mobilitāti, izmantojot nacionālos resursus un iespējas.

• Apmēram 90 minūtes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 120 / 150

5. VIENĪBA

Europas mobilitāte

30. DARBA LAPA

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P5.3

Vērtēt mobilitātes procesus, ieguvumus un rezultātus

ACTIVITĀTE A5.6

Mobilitātes vērtēšana

VADLĪNIJAS/INSTRUMENTI

Lasīšana

• Lasīt doto tekstu par aktivitātēm pēc mobilitātes un mobilitātes programmas vērtēšana • Veidot piezīmes par pamatinformāciju, kas nepieciešama mobilitātes programmas

vērtēšanai.

• Apmēram 15 minūtes. Uzdevumi Veido sarakstu ar vismaz trim metodēm un instrumentiem izglītojamā mobilitātes or-ganizēšanai, ņemot vērā

• sasniedzamos mācīšanās rezultātus (mācīšanās sasniegumu konkrētus vērtēšanas indikatorus),

• ikdienas mācīšanās rezultātus (valodas un citas prasmes),

• personas pieredzi un attīstību. • Sarakstā ir jāiekļauj apraksts, vērtēšanas mehānisms utt.

• Apmēram 105 minūtes.

Mobilitātes vērtēšana Pēc mobilitātes beigšanas dalībniekiem jābūt iespējai dot atgriezenisko saiti par dažādiem programmas aspektiem, piemēram, veiktajām darba un mācību aktivitātēm, kultūras pieredzi, personīgo ieguvumu utt. Mobilitāte var būt apvienota ar kāda uzdevuma veikšanu, piemēram, ziņojuma veidošanu, lai mobilitāte būtu dokumentēta, lai motivētu dalībniekus pabeigt nobilitāti līdz galam. Mobilitātes vērtēšanas piemērs: Džons ir viesnīcas administrators un četras nedēļas strādāja viesnīcā Prāgā. Pēc atgriešanās Lielbritānijā viņa profesionālās izglītības skolotājs salīdzina mācību līguma informāciju ar in-formāciju viņa sekmju izrakstā. Atbilstoši vērtējumam tās zināšanas, prasmes, kompetences, kas bija plānotas apgūt mobilitātes laikā, tika apgūtas un pozitīvi novērtētas partneror-ganizācijā. Tas nozīmē, ka Džona mācīšanās rezultāti tiek atzīti un var būt noderīgi darba iegūšanai. Organizācija lika Džonam sagatavot ziņojumu par viņa mobilitāti ārzemēs, šis ziņojums dokumentē viņa mobilitātes procesu un atspoguļo viņa viedokli par to, kā viņš strādāja un kas turpmāk ir jāuzlabo. Papildu šim dokumentam, kas abām organizācijām palīdz uzlabot mobilitāšu kvalitāti, arī skolotāji izsaka savu viedokli par mobilitātes procesu, tas palīdz uzlabot sadarbību nākotnē.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 121 / 150

VEIDLAPAS

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 122 / 150

1. VIENĪBA

1. VEIDLAPA

Ievads par Eiropas instrumentiem: EKI, ECVET un EQAVET

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P1.1

Diskutēt par argumentiem attiecībā uz Eiropas caurskatāmības instrumentu integrāciju

ACTIVITĀTE A1.2

Saraksts ar par un pret argumentiem

PAR PRET

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 123 / 150

1. VIENĪBA

2. VEIDLAPA

Ievads par Eiropas instrumentiem: EKI, ECVET un EQAVET

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P1.2

Analizēt nacionālo sistēmu struktūras, lai precīzi noteiktu līmeni, iespējas pielīdzināšanai un sinerģijai starp Eiropas

caurskatāmības instrumentiem

ACTIVITĀTE A1.4

Nacionālās sistēmas un Eiropas instrumenti

EIROPAS INSTRUMENTI EKI ECVET EQAVET NACIONĀLĀS VALSTS IESTĀDES

ID

Saites

VALSTS POLITIKU VEIDOJOŠĀS IESTĀDES ID

Saites

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 124 / 150

NACIONĀLAIS INFORMĀCIJAS CENTRS ID

Saites

Eksperti šajā jomā

ID

Saites

GALVENĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ID

Saites

STIPRĀS PUSES

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 125 / 150

IESPĒJAS

VĀJĀS PUSES

DRAUDI

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 126 / 150

1. VIENĪBA

3. VEIDLAPA

Ievads par Eiropas instrumentiem: EKI, ECVET un EQAVET

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS Z1.3

Aprakstīt Eiropas politikas un prakses pamatelementus, kas veicina EKI, ECVET un EQAVET instrument ieviešanu

ACTIVITĀTE A1.5

Pamatelementu tabula

APRAKSTS FUNKCIJA IETEKME … … 1. PAMATELEMENTS

2. PAMATELEMENTS

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 127 / 150

2. VIENĪBA

4. VEIDLAPA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P2.1

Definēt un pārformulēt sasniedzamos mācīšanās rezultātus

ACTIVITĀTE A2.2

Sākumā rezultāti

ZINĀŠANAS PRASMES KOMPETENCES UZDEVUMS:

UZDEVUMS:

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 128 / 150

2. VIENĪBA

5. VEIDLAPA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P2.2

Izskaidrot kolēģiem un izglītojamajiem, kā ieviest sasniedzamos mācīšanās rezultātus profesionālās izglītības pro-

grammās

ACTIVITĀTE A2.4

“Sasniedzamo mācīšanās rezultātu ekspertu darbnīcas”

KUR VAR ATRAST SASNIEDZAMOS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTUS

SASNIEDZAMO MĀCĪŠANĀS REZULTĀTU DEFINĒŠANAS MĒRĶI

PROFESIJU STANDARTI Profesiju standartos sasniedzamie mācīšanās rezultāti nosaka uzdevumus un sagaidāmos rezultātus attiecīgajā profesijā. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti tiek izmantoti, aprakstot darba praksi, profesionālo tālākizglītību utt. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti tiek lietoti, veidojot profesionālās kvalifikācijas.

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Profesionālās izglītības programmās sasniedzamie mācīšanās rezultāti nosaka, kas izglītojamajiem ir jāsasniedz izglītības aktivitātē. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti palīdz skolotājiem izglītības procesā, kā to organizēt, kādas metodes izvēlēties utt. Izglītojamie ir iesaistīti procesā, kuru sasniedzamie rezultāti padara caurskatāmu, ir saprotams, kādas zināšanas, prasmes un kompetences ir jāapgūst izglītības procesa rezultātā.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI/SPECIFIKĀCIJA

Novērtēšanā sasniedzamie mācīšanās rezultāti nosaka, kas ir jānovērtē. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti nodrošina viendabīgumu izglītojamo sasniegumu vērtēšanā.

KVALIFIKĀCIJA Kvalifikācijās sasniedzamie mācīšanās rezultāti nosaka kopumā, kas personai ar attiecīgo kvalifikāciju ir jāspēj darīt. Līdz ar to sasniedzamie mācīšanās rezultāti nodrošina caurskatāmību, kad darba devējs pieņem darbā kādu personu. Sasniedzamie rezultāti palīdz cilvēkiem orientēties, izvēloties savu izglītības ceļu, kā arī palīdz karjeras konsultantiem Visbeidzot, sasniedzamie mācīšanās rezultāti tiek lietoti kvalifikāciju sistēmu veidošanā, jo tie palīdz noteikt nepieciešamās prasmes.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 129 / 150

KVALIFIKĀCIJU IETVARSTRUKTŪRA

Izglītības kvalifikāciju ietvarstruktūrā sasniedzamie mācīšanās rezultāti nosaka izglītības līmeni valstī un palīdz ietvarstruktūrā klasificēt dažādu veidu un formu kvalifikācijas atbilstoši to līmenim. Sasniedzamie mācīšanās rezultāti uzlabo starpnacionālo saprašanos attiecībā uz kvalifikāciju līmeņiem atsevišķās valstīs.

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 130 / 150

2. VIENĪBA

6. VEIDLAPA

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS K2.3

Aprakstīt mācību programmas saturu, kas izstrādāts, balstoties uz sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem

ACTIVITĀTE A2.5

Orientēšanās uz izglītības programmas saturu

Modulis: Ilgums:

Kontaktstundas: Praktiskais darbs: Individuālais darbs: Novērtēšana (stundas):

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti

Zināšanas: Prasmes: Kompetences:

Activitātes apraksts: Aktivitātes pēc mācību procesa un novērtēšana (ievieto metodes no atbilstošās darba lapas):

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 131 / 150

2. VIENĪBA

7. VEIDLAPA

EIiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P2.3

Analizēt eksistējošas mācību aktivitātes rezultātus zināšanu, prasmju un kompetenču izteiksmē

ACTIVITĀTE A2.6

Zināšanas, prasmes, kompetences profesionālajā izglītībā

1. activitāte Īss apraksts:

Kurss:

Mērķa grupa:

Zināšanas Prasmes Kompetences

2. aktivitāte Īss apraksts:

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 132 / 150

Kurss:

Mērķa grupa:

Zināšanas Prasmes Kompetences

3. aktivitāte Īss apraksts:

Kurss:

Mērķa grupa:

Zināšanas Prasmes Kompetences

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 133 / 150

3. VEIDLAPA

8. VEIDLAPA

Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS K3.1

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienību noteikšana, lietojot ECVET

ACTIVITĀTE A3.1

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti vienībās

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības ECVET punkti

Mācību stundas

1. vienība:

2. vienība:

3. vienība:

4. vienība:

Kopā:

1. vienība: Sasniedzamie mācīšanās rezultāti Vienības apguves beigās izglītojamais spēj

Zināšanas

Z1.1

Z1.2

Prasmes

P1.1

P1.2

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 134 / 150

Kompetence

s

K1.1

K1.2

2. vienība: Sasniedzamie mācīšanās rezultāti Vienības apguves beigās izglītojamais spēj

Zināšanas

Z2.1

Z2.2

Prasmes

P2.1

P2.2

Kompetence

s

K2.1

K2.2

3. vienība: Sasniedzamie mācīšanās rezultāti Vienības apguves beigās izglītojamais spēj

Z3.1

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 135 / 150

Zināšanas

Z3.2

Prasmes

P3.1

P3.2

Kompetence

s

K3.1

K3.2

4. vienība: Sasniedzamie mācīšanās rezultāti Vienības apguves beigās izglītojamais spēj

Zināšanas

Z4.1

Z4.2

Prasmes

P4.1

P4.2

Komp

K4.1

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 136 / 150

etence

s K4.2

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 137 / 150

3. vienība: Eiropas kredītsistēma profesionālajā izglītībā (ECVET)

Šīs sadaļas mērķis ir atbalstīt profesionāļus labākai ECVET elementu ieviešanā profesionālās izglītības programmās

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti Vienības apguves beigās izglītojamais spēj

Zināšanas, prasmes,

kompetences (būtiskums)

Zināšanas

Z3.1 Definēt sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienības, lietojot ECVET būtiski

Z3.2 Noteikt atšķirību starp ECVET punktiem, kredīta pārnesi un uzkrāšanu būtiski

Z3.3 Izprast, kā ECVET atvieglo pārkvalifikācijas procesu papildus

Prasmes

P3.1 Plānot profesionālās uzglītības programmu: mācību aktivitātes, nosakot mācību stundu skaitu, ECVET punktu skaitu, norises laiku

būtiski

P3.2 Lietot ECVET tehniskās komponentes izglītības iestādēs, veidojot un īstenojot profesionālās

izglītības programmas būtiski

P3.3 Dot labas prakses piemērus par neformālās un ikdienas izglītības apstiprināšanu, lietojot ECVET papildus

Kompete

K3.1 Izstrādāt uzdevumus, izmantojot ECVET tehniskās komponentes būtiski

K3.2 Īstenot mācīšanās vienam no otra metodi, lai veicinātu ECVET ieviešanu papildus

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 138 / 150

nces

K3.3 Apmainīties pieredzē un uzskatos par ECVET gan nacionālajā, gan starptautiskajā kontekstā papildus

4. VIENĪBA

9. VEIDLAPA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P4.1

Salīdzināt EQAVET principus ar pašu organizācijas kvalitātes nodrošināšanas principiem

ACTIVITĀTE A4.2

Kvalitātes salīdzināšana

Kvalitātes nodrošināšanas vispārējie principu

Kvalitātes nodrošināšana pašu organizācijā

Līdzīgais Atšķirīgais Piezīmes nakotnei

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 139 / 150

4. VIENĪBA

10. VEIDLAPA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS K4.2

Vispusīgi izprast EQAVET kvalitātes ciklu

ACTIVITĀTE A4.3

Kvalitātes nodrošināšanas komanda

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 140 / 150

4. VIENĪBA

11. VEIDLAPA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS S4.2

Izveidot EQAVET indikatoru sarakstu

ACTIVITĀTE A4.4

Kvalitātes nodrošināšanas SVID analīze

Vērtēšana

PārskatīšanaPlānošana

Ieviešana

Plānot Darīt Pārbaudīt Darboties

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 141 / 150

Iekšēji faktori Ārēji faktori

Stiprās puses

Iespējas

Vājās puses

Draudi

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 142 / 150

4. vienība

12. VEIDLAPA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS K4.3

Veidot EQAVET indikatoru sarakstu

ACTIVITĀTE A4.5

Kvalitātes spēles

1. indikators

2. indikators

3. indikators

4. indikators

5. indikators

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 143 / 150

6. indikators

7. indikators

8. indikators

9. indikators

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 144 / 150

4. VIENĪBA

13. VEIDLAPA

Eiropas kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā (EQAVET)

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P4.3

Izvēlēties EQAVET indikatorus, kas varētu tikt lietoti pašu organizācijā un identificēt pieejamos datu avotus

ACTIVITĀTE A4.6

Indikatoru atlase

Indikators… Darbības definīcija Piemēri Kāpēc tas varētu derēt

Indikators… Darbības definīcija Piemēri Kāpēc tas varētu derēt

Indikators… Darbības definīcija Piemēri Kāpēc tas varētu derēt

Indikators… Darbības definīcija Piemēri Kāpēc tas varētu derēt

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 145 / 150

Indikators… Darbības definīcija Piemēri Kāpēc tas varētu derēt

Indikators… Darbības definīcija Piemēri Kāpēc tas varētu derēt

Indikators… Darbības definīcija Piemēri Kāpēc tas varētu derēt

Indikators… Darbības definīcija Piemēri Kāpēc tas varētu derēt

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 146 / 150

5. VIENĪBA

14. VEIDLAPA

Eiropas mobilitāte

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS K5.1

Vispusīgi saprast tiesisko regulējumu, organizācijas un individuālās vajadzības mobilitātes sagatavošanai

ACTIVITĀTE A5.1

Prasības mobilitatei

Apdrosināšana Finansiālie jautājumi Ceļojums turp un atpakaļ Apmešanās Izglītojamā sagatavošana

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 147 / 150

5. VIENĪBA

15. VEIDLAPA

Eiropas mobilitāte

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS P5.1

Izveidot pamatdarbību pārbaudes sarakstu ar nepieciešamo informāciju un prasībām konkrētai mobilitātei: kas-ko

dara-kā-kāda dokumentācija

ACTIVITĀTE A5.2

Mobilitātes pārbaudes lapa

Mobi litātes periods 1. 2. 3. 4. Jautā jumi, kas attiecas uz mobilitāti

Kas?

Ko dara?

Kā?

Dokumentācija

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 148 / 150

16. VEIDLAPA

Eiropas mobilitāte

SASNIEDZAMAIS MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS K5.3

Atcerēties ECVET mobilitātes procesu un tā posmus: pirms-mobilitātes laikā-pēc mobilitātes

ACTIVITĀTE A5.5

Mobilitātes posmi

Prakses nosaukums:

Valsts:

Apjoms/joma:

Organizācija:

Apraksts:

Mērķa grupa:

Rezultāti/Ietekme:

Pārneses aspekts:

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 149 / 150

Prakses nosaukums:

Valsts:

Apjoms/joma:

Organizācija:

Apraksts:

Mērķa grupa:

Rezultāts/Ietekme:

Pārneses aspekts:

www.attractvet.eu Copyright © ATTRACT-VET Project Consortium. All Rights Reserved 150 / 150