schoolgids 2014-2015 montessorischool leeuwarden

24
www.montessorileeuwarden.nl informatiegids schooljaar 2014 - 2015

Upload: st-proloog

Post on 02-Apr-2016

221 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

www.montessorileeuwarden.nl

informatiegidsschooljaar 2014 - 2015

Page 2: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden
Page 3: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 3

VO

ORW

OO

RD

e e n wo o r d vo o ra f

Dit is de schoolgids van de Leeuwarder Montessorischool.

De informatie is op alfabetische volgorde weergegeven.

De jaarkalender vindt u op de websites www.montessorileeuwarden.nl

Page 4: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

4 / i n f o r m a t i e g i d s

INH

OU

DSO

PG

AVE

i n h o u d s o p g ave

Adresgegevens 5

Bedrijfshulpverlening (BHV) 5

Burgerschapsvorming en sociale integratie 5

Fruit eten 5

GMR 6

Groepsindeling 6

Gymnastiek 7

Gymrooster 7

Halen en brengen 7

ICT 7

Informatiebronnen 8

Interne Begeleiding (IB) 8

Klachtenregeling 8

Kosmisch Onderwijs 9

Kijkochtenden 10

Leerresultaten 10

Leesouder 11

Medezeggenschapsraad (MR) 11

Mobiele telefoons 12

Montessori Info 12

Peutergroep Toermalijn-Montessori 12

Peutergroep Toermalijn 13

Voor– en naschoolse opvang 13

Nieuwe leerlingen 14

Onderwijsaanbod 14

Ouderavonden 14

Ouderhulp 15

Oudervereniging (OV) 15

Overblijven (TSO) 16

Overgang naar het voortgezet onderwijs 16

Parkeren 17

Plantjes 18

Schoolfonds 18

Schoolreisje 19

Schooltijden 19

Speelgoed kleuters 19

Studiedagen 19

Toelatingsbeleid 20

Tussentijdse overgang 20

Vakantieregeling 20

Verjaardagen 21

Verslaggeving 21

Vrijstelling onderwijsactiviteiten (HVO) 21

Was 21

Ziekmelding 21

Zorg voor kinderen 22

Page 5: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 5

AdresgegevensLeeuwarder Montessorischool

Droppingsstraat 4

8923 BW Leeuwarden

Tel: (058) 266 57 58

E-mail: [email protected]

Directeur: J. Ploegstra

www.montessorileeuwarden.nl

Bestuursbureau Proloog

Onze school wordt bestuurd door Proloog,

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Leeuwarden.

Bestuursbureau:

Proloog

Fonteinland 11

8913 CZ Leeuwarden

Tel: (058) 234 75 20

Fax: (058) 294 89 39

E-mail: [email protected]

www.proloog.nl

BedrijfshulpverleningDe ARBO-wetgeving schrijft voor dat iedere organisatie bedrijfshulpverleners moet hebben.

Voor onze school zijn dat: Froukje Harmse en Johan Ploegstra. Onze school heeft ook een

schoolveiligheidsplan. Dit ligt op school ter inzage. Voor algemene informatie van Proloog

over de bedrijfshulpverlening verwijzen wij graag naar de algemene informatiegids van

Proloog voor ouders / verzorgers.

Burgerschapsvorming en sociale integratieBurgerschapsvorming wordt niet als apart vak gegeven, maar komt voor in de aangeboden

lessen “Kosmisch Onderwijs” en “Verstand van Nederland”. Het doel is dat leerlingen al vroeg

leren hun verantwoordelijkheid te nemen in onze democratische samenleving. Ook de

werking van onze parlementaire democratie komt ruimschoots aan de orde.

Fruit eten’s Morgens voor of na de pauze wordt er in alle groepen gezamenlijk fruit gegeten. Het fruit

kunt u in een trommeltje doen, met daarop de naam van uw kind. De kinderen willen ook

graag iets drinken. We proberen gezond eten en drinken te stimuleren. We zien dit hapje als

een tussendoortje en niet als maaltijdvervanger . In het nieuwe schooljaar doet de school mee

aan het project gratis-fruit. Dit betekent dat er in de eerste helft van het schooljaar 3 dagen

per week fruit wordt bezorgd. Nadere informatie volgt nog.

Page 6: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

6 / i n f o r m a t i e g i d s

GMROmdat overleg met het schoolbestuur en elke MR zeer tijdrovend zou zijn, is er een Gemeen-

schappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De GMR vertegenwoordigt alle scholen

van Proloog Leeuwarden.

Groepsindeling1/2 ma t/m vr: Esther Heeringa

1/2 ma. t/m do: Annet Dijkstra vr: Marianne Richtering-Blenken

3/4/5 ma t/m vr: Bianca Rodrigues

3/4/5 di t/m vr: Wil Lintveld vr: Marianne Richtering-Blenken

6/7/8 ma t/m vr: Kim Knoppien

6/7/8 di t/m vr: Nelly Zijlstra ma: Sara Kleibeda

Directie ma t/m do: Johan Ploegstra

Interne Begeleiding Inge Wietsma

Administratie ma t/m vr: Tjitske Hiemstra

HVO Karin van Eis

Cultuurcoach Jenny Nijkamp

Page 7: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 7

GymnastiekVoor de onderbouwgroepen wordt elke dag tijd voor spel en beweging ingeruimd. Dit kan

zowel in het speellokaal als buiten zijn. De midden- en bovenbouwgroepen hebben twee keer

per week bewegingsonderwijs. De ene keer een materiaalles en de andere keer een spelles.

De gymlessen worden gegeven in de gymzaal van ons eigen gebouw het “MFC Mozaïek”.

GYMROOSTER MIDDEN - EN BOVENBOUW 2014/2015Bianca 3/4/5: Wil 3/4/5:

maandag 11.15-12.00 uur maandag 09.00-9.45 uur

donderdag 11.15-12.00 uur donderdag 09.00-9.45 uur

Kim 6/7/8: Nelly 6/7/8:

maandag 14.15-15.00 uur maandag 13.15-14.00 uur

donderdag 14.15-15.00 uur donderdag 13.15-14.00 uur

Wilt u er op toezien dat uw kind in het bezit is van een gymbroek, een T-shirt en gymschoenen?

Alle leerlingen krijgen een gymzak in bruikleen van school. Leerlingen die na de gymles een

deodorant willen gebruiken, mogen alleen een zogenaamde deo-roller meenemen. Het

gebruik van spuitbussen is niet toegestaan.

Halen en brengenAls uw kind ’s morgens op school komt, krijgt het de mogelijkheid om direct de klas in te gaan

en een werkje te kiezen. De deuren staan vanaf 8.15 uur open. Na de leidster een hand te

hebben gegeven, kiest het een activiteit en gaat aan de slag. Om uw kind de rust en de ruimte

te geven, hanteren we de volgende afspraken voor het halen en brengen:

• De kleuters worden door de ouder/verzorger in het lokaal gebracht. Daar wordt afscheid

genomen en vangt de leidster uw kind op. Op donderdagmorgen bent u als ouder welkom

om tot 08.30 uur het werk van uw kind te bekijken

• De kinderen van groep 3/4/5 komen alleen of onder begeleiding de school in. In de hal bij de

trap wordt afscheid genomen en gaat uw kind naar de groep. Op maandagmorgen bent u tot

08.30 uur welkom om het werk van uw kind te bekijken.

Na schooltijd kunt u als ouder/verzorger van de kleuters uw kind ophalen in het lokaal. In het

lokaal is overzicht of elk kind is opgehaald. Als ouder/verzorger van alle kinderen vanaf groep

3 geldt: uw kind buiten of in de hal van de onderbouw opwachten.

ICT Alle scholen van Proloog zijn voorzien van dezelfde standaard netwerken ‘Skool’.

Dit netwerk wordt volledig ondersteund door Skool. Alle educatieve software kan hier

probleemloos op draaien. Verder is onze school voorzien van nieuwe werkstations en tablets.

Daarnaast beschikken alle groepen over digitale schoolborden. De genoemde ontwikkelingen

hebben er toe geleid dat ICT volledig geïntegreerd is in de dagelijkse onderwijspraktijk.

De voordelen van de Montessori werkwijze komen nu nog beter tot z’n recht.

Page 8: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

8 / i n f o r m a t i e g i d s

Informatiebronnen Op verschillende manieren kunt u meer te weten komen over de ideeën van Maria Montessori,

grondlegster van ons onderwijssysteem. Op school liggen verschillende brochures ter inzage

of om mee te nemen. Onder andere de eigen folder van onze school. Aarzel niet om ze te

lenen, mee te nemen en te lezen. Ook is aanwezig het schoolplan waarin staat hoe alle ideeën

in de praktijk worden gebracht. Tevens uiteraard de schoolgids met daarin alle voor u belangrijke

feiten op een rij.

Veel informatie is te vinden op onze websites: www.montessorileeuwarden.nl

Ook de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft een website: www.montessori.nl.

Interne Begeleiding (IB)Op onze school is één interne begeleider aanwezig die de zorg voor leerlingen coördineert.

Zij draagt o.a. geschikte leermiddelen aan, geeft adviezen bij het opzetten van handelings-

plannen, toetst en observeert leerlingen en begeleidt waar nodig nieuwe leerlingen gedurende

de eerste weken. Verder neemt zij met de leerkrachten regelmatig de zorgleerlingen door.

De Interne begeleider is voorzitter van de leerling-bespreking en vertegenwoordigt de school

in het leerlingenzorgteam.

KlachtenregelingOuders zijn welkom bij de groepsleerkracht om zaken te bespreken waar ze niet tevreden

over zijn. Samen zoeken we naar een goede oplossing. U kunt uw vragen, problemen,

klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken ook voorleggen aan

de directeur. Deze zal het probleem met alle betrokkenen bespreken en zoeken naar een

oplossing. Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt

opgepakt, kunnen zij contact opnemen met de contactpersoon van de school, of een stap

verder, met één van de vertrouwenspersonen van het bestuur.

• De contactpersonen voor onze school zijn: Inge Wietsma en Bianca Rodrigues

De onafhankelijke vertrouwenspersonen van Proloog voor ouders en leerlingen is:

• Clementine van den Hoek, 06 25 07 61 00

De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor personeel is.

• Mw. Margriet Veenstra, bedrijfsmaatschappelijk werker GIMD,

Abe Lenstra Boulevard 10, Postbus 632, 8440 AP Heerenveen, e-mail: [email protected]

Page 9: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 9

Klachten kunt u indienen bij:

Bestuur van de Stichting (bevoegd gezag) Proloog, Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden, tel.

(058) 234 75 20, fax 058 – 2948939. e-mail: [email protected], website: www.proloog.nl

Landelijke Klachtencommissie (LKC)

LKC, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht,

tel. (030) 2809590. e-mail: [email protected]

website: www.onderwijsgeschillen.nl

Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de algemene informatiegids van

Proloog voor ouders / verzorgers en naar de klachtenprocedure Proloog die op school

aanwezig zijn.

Kosmisch onderwijs De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie worden op onze school geïntegreerd

aangeboden als Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (KOO). In de visie van Maria Montessori moet

KOO ervoor zorgen dat bij kinderen het inzicht ontstaat, dat feiten en verschijnselen waar

kinderen dagelijks mee te maken hebben, een onderdeel zijn van een groter geheel. Dit betekent

dat de grenzen tussen bovengenoemde vakken kunnen vervallen en onderwijs als een geheel

moet worden aangeboden. Op deze wijze zullen kinderen beter onderlinge verbanden en

samenhang zien. Van de leerkracht is een bijzondere houding vereist, kinderen moeten

worden uitgedaagd en geprikkeld. Pas dan zal er werkelijk inzicht ontstaan

waardoor ze zich de stof eigen kunnen maken. Voor de uitwerking

van KOO is gekozen voor het leerplan van “Da Vinci”.

Page 10: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

10 / i n f o r m a t i e g i d s

Kijkochtenden Als ouder/verzorger zult u best nieuwsgierig zijn naar hoe uw kind werkt in de klas. Het is

daarom best eens fijn om een kijkje te nemen in de klas als de kinderen aan het werk zijn.

Ouders worden in de gelegenheid gesteld om een deel van de ochtend in de groep mee te

draaien. De kinderen en de leerkracht zijn aan het werk en u kunt rustig om u heen zien hoe

dat gaat in een Montessori-groep. Als u belangstelling heeft kunt u een afspraak maken

met de leerkracht van uw kind.

Leerresultaten: Hoe worden ze gemeten en vastgelegd?Het meten van de leerresultaten is nodig. Op de eerste plaats om te kijken hoe het leer- en

ontwikkelingsproces zich per leerling en/of per groep ontwikkelt. Daarnaast geeft het de

leerkracht informatie hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of

leerlingen extra of speciale aandacht / hulp nodig hebben.

Page 11: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 11

De leerresultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Naast methodegebonden

toetsen worden de volgende toetsen gebruikt:

VAKGEBIED TOETSTaalontwikkeling en wiskundige Oriëntatie in de onderbouw

Gr 1 en 2 Cito Taal voor KleutersGr 1 en 2 Cito OrdenenGr 1 en 2 Ontwikkelings volg model (OVM)

Technisch lezen Gr. 3 t/m 8 DMT

Begrijpend lezen Gr. 4 t/m 8 Cito Toetsen Begrijpend Lezen

Rekenen en wiskunde Gr. 3 t/m 8 Cito Rekenen en Wiskunde

Spelling Gr. 3 t/m 8 Cito Schaal Vorderingen

Spellingvaardigheid

Sociaal-emotionele ontwikkeling Scol

Woordenschat Cito Woordenschat

Eindtoets Gr. 8 Cito Eindtoets De school verantwoordt zich met de volgende toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem:Rekenen en Wiskunde en Begrijpend Lezen

Meer informatie hierover vindt u in de algemene gedeelte van deze informatiegids.

LeesouderVanaf groep 3 t/m 5 worden er 2 ochtenden per week gelezen buiten de klas. Uw kind leest

onder begeleiding van een ‘ leesouder ‘ op zijn/haar eigen niveau. Alle stagiaires lezen elke

dag van 8.30 tot 9.00 met de leerlingen van leerjaar 3.

Medezeggenschapsraad (MR)In de MR zijn vertegenwoordigd:

Personeelgeleding: Annet Dijkstra (secretariaat) , Esther Heeringa en Bianca Rodrigues

Oudergeleding: Ingrid van Zanten (voorzitter), Shadya Martines en Ido van der Gunst

Mogelijkheden en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad

De schooldirecteur en het bovenschools management (directie en bestuur Proloog) kunnen

niet zomaar hun gang gaan op “hun” basisschool; voor veel belangrijke beleidsbeslissingen

zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dit moet gebeuren via de

Medezeg- genschapsraad (MR)

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

• die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren

• die waarover de MR eerst advies moet geven

• die waarvoor instemming van de MR vereist is.

Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie maar een MR kan de informatie vaak wel

goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor

verbeteringen te doen. Wanneer de raad advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te

betekenen dat de schoolleiding de door de MR gesuggereerde richting inslaat. De directie kan

het advies van de MR naast zich neerleggen maar moet dat wel motiveren.

Page 12: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

12 / i n f o r m a t i e g i d s

De meest formele invloed heeft de MR bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is

voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen.

Heeft u vragen of wilt u ook meedenken, meebeslissen, invloed uitoefenen op beleid en

besluit- vorming, neem dan gerust contact met ons op voor informatie. Contactgegevens van

de leden kunt u opvragen bij de schooladministratie.

Mobiele telefoonsHet is op school en tijdens de les niet toegestaan dat leerlingen hun mobiele telefoon aan

hebben staan. Dit geldt ook voor andere apparatuur waarmee beeld en geluidsopnamen

kunnen worden gemaakt.

Hiermee wordt voorkomen dat:

• Het overgaan van telefoons de les verstoort

• Ongewenste berichten via de mobiele telefoon worden verstuurd, denk aan pest sms-jes,

het maken en verspreiden van geluid - en beeldopnamen zonder toestemming, etc.

In uitzonderingsgevallen kan een leerkracht een leerling toestemming verlenen om

de mobiele telefoon binnen de afgesproken tijdsgrenzen aan te zetten.

Omschrijving begrip school:

• Het plein en het gebouw van de Leeuwarder Montessorischool.

• Alle activiteiten die plaatsvinden onder schooltijd en waar de school dus verantwoordelijk

voor is.

Montessori Info“Montessori Info” is een nieuwsbrief die elke maand verschijnt. U vindt hierin mededelingen

van allerlei aard. Lees het goed door, dan bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

PeutergroepenMFC Mozaïek heeft twee peutergroepen. Een algemene peutergroep en een peutergroep die

werkt volgens de principes van Maria Montessori:

Peutergroepen Toermalijn-MontessoriDe Montessori peutergroep werkt volgens de principes van Maria Montessori. De methodiek

is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid van de peuters, waarbij keuzevrijheid

voorop staat. De 2- en 3-jarigen zitten in verticale groepen, zodat de oudste peuters leren om

de jongsten te helpen en de jongsten zich kunnen optrekken aan de oudsten. Kinderen kunnen

het materiaal zelf pakken en er is specifiek materiaal voor de zintuiglijke en motorische ontwik-

keling. De speelzaal is 40 weken per jaar open, gedurende twee dagdelen van 2,5 uur per week.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Pytsje van Haskera of Elske Wietses 06-81285815.

maandagmorgen: 08.30-12.00 uur

dinsdagmorgen 08.30-12.00 uur

woensdagmorgen: 08.30-12.00 uur

donderdagmorgen 08.30-12.00 uur

Page 13: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 13

ToermalijnDe leidsters van deze groep bieden een gestructureerd programma aan. De zelfredzaamheid

van peuters staat daarbij voorop. Hierdoor is de peuterspeelzaal een goede voorbereiding op

de basisschool. Door een nauwe samenwerking met de scholen is er een doorgaande lijn in

het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Fien Buising 058-2664237.

maandagmorgen 08.15-11.45 uur

dinsdagmorgen 08.15-11.45 uur

woensdagmorgen 08.15-11.45 uur

donderdagmorgen 08.15-11.45 uur

vrijdagmorgen 08.15-11.45 uur

Voor – en naschoolse opvang Voor onze leerlingen zijn er mogelijkheden voor

Voor- en naschoolse opvang in het gebouw.

Hiervoor kunt u terecht bij:

Stichting Kinderopvang Friesland

Postbus 134

8800 AC Franeker

Tel: (0517) 38 06 80

www.kinderopvangfriesland.nl

Page 14: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

14 / i n f o r m a t i e g i d s

Nieuwe leerlingen Voor kleuters die vier worden en dus naar de

basisschool mogen, bestaat de mogelijkheid

om enkele ochtenden te komen kijken.

Zij kunnen alvast wennen aan de leerlingen en de

leerkrachten van de nieuwe groep.

De leerkrachten nemen hierover contact op

met de ouders.

OnderwijsaanbodOnze school maakt gebruik van de volgende onderwijsmethoden/methodieken:

VAKGEBIED METHODE/METHODIEK GROEPKleuterontwikkeling Montessori-materiaal 1 en 2

Aanvankelijk lezen Montessori-materiaal en de Leesplank 1 t/m 2

Technisch lezen Leeslijn 3 t/m 6

Begrijpend lezen Goed gelezen 4 t/m 8

Nederlandse taal Montessori Taalsets, Montessori Taaldozen en Taaljournaal

3 t/m 8

Friese taal School TV programma’s Omrop Fryslan, met ondersteunend materiaal Cedin en AFUK.

1 t/m 3

Friese taal Studio F 4 t/m 8

Engelse taal Just do it 6 t/m 8

Rekenen / wiskunde Montessori rekenmateriaal Rekenrijk 1 t/m 84 t/m 8

Schrijven Schrijven in de basisschool 3 t/m 8

Aardrijkskunde Kosmisch Onderwijs volgens het leerplan van Da Vinci

3 t/m 8

Geschiedenis

Biologie en natuurkunde

Burgerschap en integratie Verstand van Nederland, Da Vinci en Het werkplan Burgerschap en Integratie voor Montessorischolen

7 t/m 8

Verkeer Wegwijs 1 t/m 8

Muziek Moet je doen 3 t/m 8

Expressie ‘Handvaardig’ 3 t/m 8

Gymnastiek Basislessen 3 t/m 8

Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de algemene informatiegids van

Proloog voor ouders / verzorgers.

Ouderavonden en oudermiddagenIeder jaar organiseren de leerkrachten van elke groep een ouderavond. Op deze avonden

maakt u kennis met elkaar en wordt getracht een beeld te schetsen over het reilen en zeilen in

de klas. Natuurlijk zal aan u het een en ander worden verteld over de lesmaterialen, manier

van werken of het weekprogramma. Verdere informatie in “Montessori Info”.

Ouder café: elke eerste woensdag van 8.30 tot 9.30 uur.

Page 15: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 15

OuderhulpWe proberen op allerlei manieren de ouders bij de school te betrekken. Het feit dat ouders

meehelpen op school draagt er zeker toe bij dat uw kind zich meer thuis voelt op school.

Een schooljaar staat bol van de activiteiten en op de aan u uitgereikte lijsten kunt u aangeven

waar u bij wilt helpen. Ouderhulp is onmisbaar in de school en we hopen op een fijne

samenwerking met alle ouders.

OuderverenigingDe oudervereniging (OV) organiseert in samenwerking met het team een aantal vaste

seizoensactiviteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, de avondwandeling,

het paasontbijt, de jaarlijkse actiedag, de sportdag, de avondvierdaagse en het eindfeest.

De leden zijn: Agaath Smith (moeder van Esmee en Nynke Smit), Ineke Runia (moeder van

David en Daniël) , Daniëlle Walstra (moeder van Larissa Slotemaker), Isabel de Winter (moeder

van Kane, Quentin en Angelina), Jolanda de Vries (moeder van Doris), Sandra Vet (moeder Noa

en Eva), Nelly Zijlstra (contactpersoon namens het team).

Page 16: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

16 / i n f o r m a t i e g i d s

OverblijvenDe tussenschoolse opvang ( TSO) wordt geregeld door de Stichting Kinderopvang Friesland.

Het overblijven wordt verzorgd door een aantal vaste krachten; dit zijn veelal vertrouwde

gezichten van de school. De tussenschoolse opvang vindt plaats tussen de middag van 12.00

tot 12.55 uur. Wanneer de kinderen ’s middags vrij zijn is er geen tussenschoolse opvang. Als

uw kind incidenteel overblijft, wilt u dit dan laten weten vóór 09.00 ’s morgens? U kunt bellen

met telefoonnummer 06-51 88 31 79 U krijgt dan de voice-mail, waarop u kunt inspreken.

Ook afmeldingen kunt u inspreken op de voice-mail. Graag duidelijk de naam van het kind en

de groep en de boodschap inspreken. Het is voor ons belangrijk om te weten welke kinderen

er bij de overblijf horen te zijn. En we willen graag weten hoeveel kinderen er komen i.v.m. het

inzetten van overblijfkrachten. . Wilt u contact hebben over andere zaken dan aan- en

afmeldingen m.b.t. TSO, dan kunt contact opnemen met Jitske Arendz locatiemanager:

062662016.

U kunt op verschillende manieren TSO afnemen.

• Betaling via strippenkaarten – de strippenkaarten zijn verkrijgbaar in de vorm van 20-strippen

en 40-strippen en kunnen via bankmachtiging betaald worden.

• Betaling via een jaarabonnement – Voor kinderen die op vaste dagen gebruik maken van de

TSO (minimaal 1 keer per week een vaste dag) kan een abonnement afgesloten worden.

Betaling van een abonnement vindt plaats via een bankmachtiging. Het verschuldigde

bedrag wordt in één keer voldaan of indien gewenst in 10-maandelijkse termijnen.

De Stichting hanteert een opzegtermijn van 1 maand; dit dient de ouder/verzorger schriftelijk

te doen. Een jaarabonnement kost € 60,00 per vaste dag op jaarbasis. Abonnementen die

gedurende het schooljaar worden afgesloten worden rato verrekend.

De vergoeding voor het overblijven wordt gebruikt om de overblijfkrachten te betalen en

speelgoed aan te schaffen. De mensen van de TSO volgen regelmatig scholing. Voor uitge-

breide informatie kunt u de folder over de TSO lezen, deze is verkrijgbaar bij de coördinator.

Hebt u nog vragen dan kunt u die stellen aan de coördinator Jitske Arendz

(058) 266 20 16 of Soenita Jankipersadsing 06-51 88 31 79.

Overgang naar het voortgezet onderwijsWettelijk is voorgeschreven dat een school naast het advies van de school zelf, een ‘tweede

criterium’ hanteert in het kader van het advies over de schoolkeuze in het voortgezet onder-

wijs. Om tot dat advies aan de ouders te komen, wordt door de leerkracht van groep 8 naast

zijn / haar eigen waarnemingen gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:

• een systematisch bijgehouden leerlingvolgsysteem

VANAF 18 AUGUSTUS 2014 VANAF 1 JANUARI 201520 strippen € 40,- € 45,-

40 strippen € 80,- € 90,-

Incidenteel overblijven € 3,- € 3,-

Page 17: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 17

• zo nodig leerling-besprekingen binnen het team

• de resultaten van de leerling met de Cito Eindtoets. De ouders worden geïnformeerd over de

resultaten van deze door de school gehanteerde toets.

Het percentage leerlingen dat naar diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van

jaar tot jaar. Dit is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. In onderstaand overzicht kunt

u lezen naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze leerlingen zijn gegaan.

SCHOOLTYPE 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014VMBO BL 1 leerling 0 leerlingen 2 leerlingen 5 leerlingen 4 leerlingen

VMBO KL 3 leerlingen 8 leerlingen 8 leerlingen

VMBO TL MAVO 5 leerlingen 6 leerlingen 4 leerlingen 1 leerling 1 leerling

HAVO 0 leerlingen 3 leerlingen 3 leerlingen 4 leerlingen 5 leerlingen

VWO 2 leerlingen 1 leerling 0 leerlingen 0 leerlingen 1 leerling

• Het VMBO staat voor: Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het is een samenvoe-

ging van het vroegere VBO en MAVO. Binnen het VMBO zijn 4 leerwegen te onderscheiden.

ParkerenNoodzakelijkerwijs worden een aantal kinderen met de auto naar

school gebracht. Realiseert u zich dat de parkeerplaatsen

beperkt zijn? Denkt u om uw snelheid?

Direct voor het gebouw geldt een parkeerverbod!

Page 18: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

18 / i n f o r m a t i e g i d s

PlantjesElk kind mag een plantje meenemen om te verzorgen. Het plantje blijft in de klas en in de

langere vakanties neemt u het tijdelijk mee naar huis.

SchoolfondsOnze school kent een schoolfonds. Met deze bijdrage wordt door de oudervereniging

verschillende activiteiten georganiseerd: de avondwandeling, Sinterklaas, de kerstviering, de

avondvierdaagse, de sportdag, de musical, het schoolvoetbaltoernooi. Eenmaal per jaar zal u

om een bijdrage gevraagd worden, deze is op vrijwillige basis!

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLFONDSeerste kind € 20,-

twee kinderen € 30,-

drie kinderen of meer € 40,-

Bankrekeningnummer: 5231482

t.n.v. Oudervereniging Leeuwarder Montessorischool

Leeuwarden, o.v.v. voor- en achternaam van het kind en groep (1/2 of 3/4/5………….)

Page 19: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 19

SchoolreisjeHet schoolreisje maakt onderdeel uit van ons onderwijsprogramma. Wij achten het dan ook

van wezenlijk belang dat kinderen meegaan op schoolreis. Alleen in zeer bijzondere situaties

kan daarvan worden afgeweken. Ouders/verzorgers dienen daartoe contact op te nemen met

de directie van de school. Mocht na onderling overleg worden besloten dat uw kind niet

meegaat, dan zorgt de school voor een passend onderwijsaanbod binnen een andere groep.

Alle leerlingen gaan in dit schooljaar één dag op schoolreis.

KOSTEN SCHOOLREISJEGroepen 1 t/m 8 € 15,-

De genoemde bedragen kunt u overmaken naar de schoolreisrekening van de school.

Dit is rekeningnummer: 5231482 t.n.v. Oudervereniging Leeuwarder Montessorischool.

Even erbij vermelden: naam van uw kind en de groep. De schoolreisjes worden dit schooljaar

in september georganiseerd. Meteen na de zomervakantie wordt u geïnformeerd over de

feitelijke data.

SchooltijdenGROEP 1 T/M 8Maandag 08.30 12.00 13.15 15.15

Dinsdag 08.30 12.00 13.15 15.15

Woensdag 08.30 12.30

Donderdag 08.30 12.00 13.15 15.15

Vrijdag 08.30 12.30

Speelgoed kleutersKleuters hechten aan hun speelgoed. Ander speelgoed, bijvoorbeeld dat van klasgenoten

geeft soms een extra prikkel om verder te spelen. Ze willen graag ‘lenen’. Lenen, delen,

hebben en houden zijn voor kleuters nog lastige begrippen. Om onrust en teleurstellingen te

voorkomen hebben we op school afgesproken dat we één ochtend voor eigen meegebracht

speelgoed reserveren. ‘Speelgoeddag’ is op vrijdagmorgen.

StudiedagenOp studiedagen vergaderen de juffen en meesters en heeft uw kind vrij!

De data vindt u in de kalender, bovendien wordt er melding van gemaakt in “Montessori Info”

en op de website.

Page 20: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

20 / i n f o r m a t i e g i d s

Toelatingsbeleid en Passend OnderwijsIn de informatiegids 2014-2015 van Proloog staat uitgebreide informatie over: de procedure

van aanmelding/inschrijving van een leerling, onderwijsondersteuning en arrangementen,

het Zorgadviesteam (ZAT) en het expertisecentrum.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Leeuwarder Montessorischool

Het ondersteuningsprofiel van de school wordt in belangrijke mate bepaald door de

montessoriwerkwijze. Doordat er wordt gewerkt met heterogene groepen kan er op meerdere

ontwikkelingsniveaus worden gewerkt. De werkwijze biedt aan zowel meerbegaafde en

minderbegaafde leerlingen goede ontwikkelingsmogelijkheden.

Binnen de school is veel aandacht voor het vergroten van de woordenschat, er wordt gewerkt

met het programma “Met Woorden In De Weer”. Binnen het team is een woordenschatcoördi-

nator aanwezig.

De school is gehuisvest in een multifunctioneel centrum, binnen het gebouw is een gymzaal,

invalidentoilet, een lift en een onderzoeksruimte. In het gebouw zijn meerdere partijen actief:

peuterpeelzalen, kinderopvangopvang en een wijkteam. Na schooltijd zijn er veel activiteiten

op het gebied van cultuur en bewegen onder leiding van een cultuur- en beweegcoördinator.

Met alle genoemde partijen word intensief samengewerkt in het kader van de Bredeschool.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in het Schoolondersteuningsprofiel van de school.

Tussentijdse overgangHet komt wel voor dat kinderen wat betreft hun ontwikkeling er aan toe zijn om naar een

volgende groep te gaan. Hierover wordt uitgebreid gesproken met de ouders. De tussentijdse

overgang vindt meestal plaats in januari of februari. Afspraken over dit onderwerp zijn

vastgelegd in het protocol Instroom, doorstroom en uitstroom.

Vakantieregeling 2014-2015Eerste dag Laatste dag

Eerste schooldag ma 18 augustus 2014

Herfstvakantie za 11 oktober zo 19 oktober

Kerstvakantie vrij 19 december zo 4 januari 2015

Voorjaarsvakantie za 21 februari zo 1 maart

Paasvakantie vr 3 april ma 6 april

Koningsdag za 25 april ma 27 april

Meivakantie za 2 mei zo 10 mei

Hemelvaart do 14 mei zo 17 mei

Pinkstervakantie za 23 mei ma 25 mei

Zomervakantie vr 3 juli Zo 16 augustus

* Data studiedagen staan op de jaarkalender en op de website.

Page 21: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

m o n t e s s o r i s c h o o l / 21

VerjaardagenWe vinden het leuk als uw kind jarig is en trakteert. En om de tanden te sparen hebben we

het liefst verstandige traktaties. Traktaties die gezond zijn en tandvriendelijk! Het alternatief

voor snoep hoeft niet duur te zijn : fruit, worst en kaas, noten of popcorn (leuk om met uw

kind samen te maken en in te pakken). Ook het onderwijzend personeel houdt hiervan, dus

u hoeft voor hen geen uitzondering te maken (cake of koek).

VerslaggevingIn oktober/november en in april ontvangen de ouders een schriftelijk verslag. Op de daarop

volgende 15 min. avonden wordt het verslag toegelicht en kunnen er vragen worden gesteld.

Ook worden ouders geïnformeerd over de toetsuitslagen van het Cito leerlingvolgsysteem.

Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteitenOp onze school wordt het vak godsdienst en/of levensbeschouwelijk onderwijs gegeven.

Het is mogelijk vrijstelling te krijgen van deze schoolactiviteiten. Voor kinderen van ouders

die bezwaar hebben tegen het volgen van lessen Humanistisch Vormings Onderwijs of

Godsdienstig Vormings Onderwijs worden er onder leiding van de leerkracht andere lessen

gegeven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de algemene informatiegids van

Proloog voor ouders / verzorgers.

WasWekelijks wordt de was gedaan door ouders. Zij krijgen hiervoor een

vergoeding op basis van de gemaakte kosten. Dit schooljaar neemt

Agaath Smit deze taak voor haar rekening.

ZiekmeldingAls uw kind ziek is, wilt u dit dan aan de school melden?

De leerkracht wordt dan op de hoogte gebracht. U kunt bellen

tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Tel: (058) 266 57 58.

Overigens nemen wij aan dat afspraken met artsen,

tandartsen enz. zo veel mogelijk buiten schooltijd

worden gemaakt.

Page 22: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

22 / i n f o r m a t i e g i d s

Zorg voor kinderenIn de algemene informatiegids van Proloog voor ouders / verzorgers staat het algemene

zorgbeleid beschreven. Het specifieke zorgbeleid van onze school binnen de kaders van

Weer Samen Naar School (WSNS) staat vermeld in:

• het protocol instroom, doorstroom en uitstroom

• het pestprotocol

• het protocol kindermishandeling

• het protocol veiligheid

Begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben

Verloopt de ontwikkeling van een kind anders dan verwacht dan bespreekt de leerkracht dit

in een leerling-bespreking. Deze leerling-besprekingen, waar kinderen door het gehele team

worden besproken, vinden één keer per maand plaats. De ouders geven altijd eerst toestem-

ming, voordat hun kind wordt besproken in de leerling-bespreking. Naar aanleiding van de

leerling-bespreking, observaties of een signaleringstoets kunnen extra onderzoeken nodig

zijn. Hiervoor zijn een aantal hulpmiddelen op school aanwezig. Vervolgens kan een andere

aanpak worden aanbevolen in de groep. De te volgen stappen worden vastgelegd in een

handelingsplan. Voor rugzakleerlingen wordt in de eerste maand van het schooljaar in overleg

met de ambulante begeleider een handelingsplan geschreven. Hierin staat waar het komende

schooljaar aan gewerkt gaat worden, met wie, waar (binnen of buiten de klas) en welke

doelen er gesteld worden. Met de ouders en de ambulant begeleider wordt besproken welke

boeken/materialen er aangeschaft zouden kunnen worden voor de leerling. Het plan wordt

getekend door de ouders bij het jaarlijkse startgesprek. Vervolgens is er twee keer per jaar een

evaluatie met de ouders, de ambulant begeleider, de leerkracht en de intern begeleider.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de algemene informatiegids van

PROLOOG voor ouders/verzorgers.

Page 23: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden
Page 24: Schoolgids 2014-2015 Montessorischool Leeuwarden

montessorischool is onderdeel van proloogwww.proloog.nl