thailand mould and die industry · 2020-01-16 · thailand mould and die industry q3-2019 - world...

of 30 /30
THE QUARTERLY REPORT THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical and Electronics Industry - Overview of the Thailand Mould and Die Industry คณะผู้จัดทำ: ศิโรรัตน์ สุภาษา กนิษฐา ศรนิล อภิรักษ์ เอนกบริบูรณ์ www.tgi.or.th (038) 215033-39

Upload: others

Post on 11-Mar-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 1

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

THE QUARTERLY REPORT THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY

Q3-2019

- World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical and Electronics Industry - Overview of the Thailand Mould and Die Industry

คณะผจดทำ: ศโรรตน สภาษา กนษฐา ศรนล อภรกษ เอนกบรบรณ www.tgi.or.th (038) 215033-39

Page 2: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 2

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Contents Pages

ภาพรวมเศรษฐกจโลกไตรมาส 3 ป 2562 4 ภาพรวมเศรษฐกจไทยไตรมาส 3 ป 2562 8 ภาพรวมการผลตอตสาหกรรมยานยนตไตรมาส 3 ป 2562 10 ภาพรวมการผลตอตสาหกรรมอตสาหกรรมไฟฟาและอเลคทรอนกสไตรมาส 3 ป 2562 17 ภาวะอตสาหกรรมแมพมพไตรมาส 3 ป 2562 20 ภาคผนวก 28

รายงานนนำเสนอขอมลทมการรวบรวม เรยบเรยง รวมถงการแปลจากภาษาตางประเทศและการเชอมโยงขาวสารจากแหลงตางๆ เพอใหเกดความสะดวกตอผใชงาน สถาบนไทย-เยอรมน ไมมสวนเกยวของหรอมสวนไดสวนเสยกบแหลงขาว จงขอสงวนสทธทจะไมรบผดชอบตอความสญเสยหรอเสยหายใดๆ ไมวาทางตรงหรอทางออม ทเกยวเนองหรอเปนผลสบเนองจากการนำขอมลในรายงานไปใช

The information contained herein has been prepared to provide facts accurate as possible and does not purport to be all inclusive. The reader may not rely on this document in making reference. While the information contained herein is believed to be accurate, TGI has not independently verified any of the information contained herein and no representation or warranty is made by TGI as to the accuracy, reliability or completeness of this report. TGI expressly disclaims any and all responsibility or liability for any written or oral representations provided to the reader. Copyright@2016 Thai-German Institute (TGI). All rights reserved

QUARTERLY REPORT Q3 2019

ภาวะอตสาหกรรมแมพมพประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2562

เรองในฉบบ

Page 3: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 3

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Page 4: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 4

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

World Economic

Outlook

Page 5: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 5

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

ในไตรมาสทสามของป 2562 เศรษฐกจโลกยงคงมทศทางชะลอตวตอเนองจากครงแรกของป ตามการชะลอตวของประเทศเศรษฐกจหลกซงเขาส การขยายตวตำสดในรอบหลาย ไตรมาส โดยเฉพาะเศรษฐกจสหรฐฯ (ตำสดในรอบ 12 ไตรมาส) และเศรษฐกจจน (ตำสดในรอบ 111 ไตรมาส) ทามกลางแรงกดดนจากมาตรการกดกนทางการคาททวความรนแรงมากขน และทศทางของมาตรการกดกนทางการคาทมความไมแนนอนตลอดทงไตรมาส รวมทงการเพมขนของความวตกกงวลเกยวกบการแยกตวของสหราชอาณาจกรจากสหภาพยโรปแบบไรขอตกลง การชะลอตวของประเทศเศรษฐกจหลกและแรงกดดนจากมาตรการกดกนทางการคาสงผลใหการสงออกและเศรษฐกจของกลมประเทศอตสาหกรรมใหม กลมประเทศอาเซยน และประเทศกำลงพฒนาทสำคญอนๆ สวนใหญยงคงมทศทางชะลอตวลงอยางตอเนอง การชะลอตวของเศรษฐกจทามกลางความไมแนนอนของมาตรการกดกนทางการคาและอตราเงนเฟอทยงอยในระดบตำกวาเปาหมายของนโยบายการเงน ทำใหธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกจสำคญๆผอนคลายนโยบายการเงนเพมเตมอยาง

ตอเนอง โดยธนาคารกลางสหรฐฯปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงตดตอกนสองครง ธนาคารกลางยโรปทดำเนนมาตรการผอนคลายทางการเงนเพมเตม โดยการปรบลดอตราดอกเบยเงนฝากและเพมปรมาณการเขาซอพนธบตรเชนเดยวกบธนาคารกลางของประเทศในเอเชยหลายประเทศท ผ อนคลายนโยบายการเงนเพ มเตม เชน ธนาคารกลางจน เกาหลใต อนโดนเซย และฟลปปนส เศรษฐกจสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 2.0 ชะลอลงจากรอยละ 2.3 ในไตรมาสกอนและเปนอตราการขยายตวตำสดในรอบ 12ไตรมาส เปนผลจากการลดลงของการผลตภาคอตสาหกรรม สะทอนจาก การปรบตวลดลงของดชนผจดการฝายซอภาคอตสาหกรรมทอยในระดบ 49.4 ซงเปนระดบตำกวา 50 และตำสดในรอบ 15 ไตรมาส นอกจากนการลงทนภาคเอกชนชะลอตวลงและมอตราขยายตวตำสดในรอบ 12 ไตรมาส ตามการชะลอตวของการลงทนทไมใชทอย อาศยเปนสำคญ ในขณะท แรงสนบสนนการขยายตวของเศรษฐกจมาจากการบรโภคภาคเอกชนทยงขยายตวอยางตอเนอง สอดคลองกบการปรบตวดขนของภาคการจางงาน ซงสงผลให

World Economic Outlook

เศรษฐกจโลก ไตรมาส 3 ป 2562

Page 6: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 6

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

อตราการวางงานลดลงมาอยท รอยละ 3.3 ตำสดในรอบ 50 ป ขณะทการสงออกลดลงรอยละ 1.8 เปนการลดลงตดตอกนสองไตรมาส และการนำเขาลดลงรอยละ 1.4 ซงเปนการลดลงครงแรกนบตงแตไตรมาสทสามของป 2559 ขณะท การสงออกลดลงรอยละ 1.8 เป นการลดลงตดตอกน สองไตรมาส และการนำเขาลดลงรอยละ 1.4 ซงเปนการลดลงครงแรกนบตงแตไตรมาสทสามของป 2559 สำหรบอตราเงนเฟอพนฐานอยทรอยละ 1.8 เทากบไตรมาสกอนหนา และตำกวาเปาหมายนโยบายการเงนท ร อยละ 2.0 สงผลใหธนาคารกลางสหรฐฯ ปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงเปนครงแรกในรอบ 11 ปในการประชมเมอวนท 31 กรกฎาคมและปรบลดตดตอกนเปนครงทสองในการประชมเมอวนท 18 กนยายน ลาสดเมอวนท 29 - 30 ตลาคม ไดปรบลดอตราดอกเบยนโยบายลงมาทรอยละ 1.50 - 1.75 ซงเปนการปรบลดเปนครงท 3 ของ ป 2562 เศรษฐกจกลมประเทศยโรโซน ขยายตวรอยละ 1.2 เทากบไตรมาสก อนหนา เป นการขยายต วในเกณฑ ต ำของเศรษฐกจเน องมาจากการลดลงของการผลตภาคอตสาหกรรมซ งไดรบผลกระทบจากการชะลอตวของประเทศคคาและมาตรการกดกนทางการคา รวมทงการปรบมาตรฐานไอเสยใหมทสงผลกระทบตอการผล ตในหมวดยานยนต โดยด ชน ผ จ ดการฝ ายจ ดซอภาคอตสาหกรรมอยทระดบ 46.4 ซงเปนระดบตำสดในรอบ 28 ไตรมาส สอดคลองกบอตราการใชกำลงการผลตภาคอตสาหกรรมซงอยทรอยละ 82.2 ตำทสดในรอบ 10 ไตรมาส อยางไรกตาม การใชจายภาคครวเรอนยงคงขยายตวไดตอเนอง สะทอนจากดชนการคาปล กในเด อนสงหาคม ขยายตวต อเน องร อยละ 2.2 ส อ ด ค ล อ ง ก บอ ต ร า ก า ร ว า ง ง า นท อ ย ใ น ร ะด บต ำ ท รอยละ 7.3 ตำสดในรอบ 48 ไตรมาส ในขณะทอตราเงนเฟอทวไปเฉลยอยทรอยละ 0.9 ลดลงจากรอยละ 1.4 ในไตรมาสท 2 สงผลใหในการประชมเมอวนท 12 กนยายน 2562 ธนาคารกลางยโรปปรบลดอตราดอกเบยเงนฝากลงรอยละ 0.1 สงผลให อตราเงนเบยเงนฝากอยทรอยละ –0.5 โดยเปนการปรบลดอตราดอกเบยครงแรกนบตงแตมนาคม 2559 ควบค ไปกบมาตรการเพมปรมาณการเขาซ อพนธบตร (Asset Purchase Programme) เดอนละ 2 หมนลานยโร มาตรการสนเชอดอกเบยตำใหแกธนาคารพาณชยรอบท 3 (TLTROs III) และการกำหนดจำนวนเงนสดสำรองขนตำซงจะไมถกคดอตราดอกเบยตดลบ (Two-tier System) เศรษฐกจญปน ขยายตวรอยละ 1.3 เรงขนจากรอยละ 0.9 ใน ไตรมาสกอนหนา ตามการเรงตวขนของการบรโภคภาคเอกชน

กอนการปรบขนภาษการบรโภคจากเดมในอตรารอยละ 8.0 เปนรอยละ 10.0 ซงจะเรมมผลบงคบใชในวนท 1 ตลาคม 2562 โดยการบรโภคภาคเอกชนขยายตวรอยละ 1.3 เรงขนจากรอยละ 0.8 ในไตรมาสกอนหนา นอกจากน ยงมแรงสนบสนนจากการใชจายภาครฐและการลงทนรวมทขยายตวรอยละ 2.5 และรอยละ 4.1 เร งข นจากรอยละ 2.1 และรอยละ 0.8 ในไตรมาสกอนหนา ตามลำดบ อยางไรกตาม แรงสนบสนนจากการสงออกสนคาและบรการสทธปรบตวลดลง โดยการสงออกสนคาและบรการลดลงรอยละ 1.2 เทยบกบทลดลงรอยละ 2.2 ในไตรมาสกอนหนา ขณะทการนำเขาสนคาและบรการขยายตวรอยละ 2.0 เรงขนจากรอยละ 0.3 ในไตรมาสกอนหนา สำหรบอตราเงนเฟอลดลงมาอยท รอยละ 0.3 ตามการปรบตวลดลงของราคาหมวดอาหารและพลงงาน ซงตำกวาเปาหมายนโยบายการเงนทระดบรอยละ 2.0 สงผลใหในการ ประชมเมอวนท 31 ตลาคม 2562 ธนาคารกลางญปน (BOJ) ยงคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบเดม แตไดสงสญญาณผอนคลายนโยบายการเงนเพมเตมหากมความจำเปน เศรษฐกจกลมประเทศอาเซยน เศรษฐกจกลมประเทศอาเซยนสวนใหญมลคาการสงออกยงลดลง แตเร มปรบตวดข น โดยเศรษฐกจอนโดนเซยและมาเลเซย ขยายตวรอยละ 5.0 และรอยละ 4.4 ตามลำดบ ชะลอลงจากรอยละ 5.1 และรอยละ 4.9 ในไตรมาสกอนหนา ตามการชะลอตวของอปสงคภายในประเทศ และการสงออกทยงคงปรบตวลดลง ในขณะทเศรษฐกจเวยดนามขยายตวรอยละ 7.3 เรงขนจากรอยละ 6.7 ในไตรมาสกอนหนา ตามการขยายตวเรงขนของการผลตภาคอตสาหกรรม ภาคบรการ และการสงออก สวนเศรษฐกจฟลปปนสขยายตวรอยละ 6.2 เรงขนจากรอยละ 5.5 ในไตรมาสกอนหนา ตามการเรงตวขนของการใชจายภายในประเทศ ขณะทการสงออกสทธชะลอตว สำหรบอตราเงนเฟอของเวยดนามและฟลปปนสปรบตวลดลงตามราคาสนคาในหมวดอาหารและพลงงาน ในขณะทอตราเงนเฟอของอนโดนเซยและมาเลเซยปรบตวเพมขนตามราคาหมวดอาหารเปนสำคญ เศรษฐกจจน ขยายตวรอยละ 6.0 ชะลอลงจากรอยละ 6.2 ในไตรมาสกอนหนา และเปนอตราการขยายตวตำสดในรอบเกอบ 28 ป ตามการชะลอตวของอปสงคภายในประเทศทงในดานการบรโภคภาคเอกชนและการลงทนในสนทรพยถาวร รวมทงการลดลงของการสงออกทเกดจากผลกระทบของมาตรการกดกนทางการคาและการชะลอตวของเศรษฐกจประเทศคคา โดยการสงออกสนคา

Page 7: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 7

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

ลดลงตดตอกนเปนไตรมาสทสองคอลดลงรอยละ 0.4 ในขณะท การนำเขาสนคาลดลงตดตอกนเปนไตรมาสทสามทรอยละ 6.5 โดยการสงออกไปยงสหรฐฯลดลง รอยละ 15.1 ขณะทการนำเขาจากสหรฐฯลดลงรอยละ 19.1 ดานเสถยรภาพทางเศรษฐกจ อตราเงนเฟออยทรอยละ 2.9 เรงขนจากรอยละ 2.6 ในไตรมาสกอนหนาและเปนอตราสงสดในรอบ 23 ไตรมาส โดยเปนผลจากการเร งตวข นของราคาหมวดอาหารโดยเฉพาะเน อหมซ งได รบผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคอหวาตแอฟรกาในสกร และการเพมข นของภาษสนคานำเขาหลายรายการโดยเฉพาะจากสหรฐฯ ในขณะททนสำรอง ระหวางประเทศปรบตวลดลงเปน 3.09 ลานลานดอลลาร สรอ. ณ สนเดอนกนยายน 2562 ซงเปนระดบตำสดในรอบ 7 เดอน สอดคลองกบออนคาของเงนหยวนอยางตอเนองมาอยทเฉลย 6.9917 หยวนตอดอลลาร สรอ. เศรษฐกจกลมประเทศอตสาหกรรมใหม NIEs)สวนใหญชะลอลงจากไตรมาสก อนหน า ตามการ ชะลอต วของ การผลตภาคอตสาหกรรมและการลดลงของการสงออกซงไดรบผลกระทบจากการชะลอตวของเศรษฐกจ ประเทศคคาและแรงกดดนจากการดำเนนมาตรการกดกนทางการคา รวมท งผลกระทบจากเหตการณประทวงทยดเยอในฮองกงซงสงผลใหเศรษฐกจฮองกงลดลงรอยละ 2.9 เปนการลดลงคร งแรกในรอบ 40 ไตรมาส ในขณะทเศรษฐกจสงคโปรขยายตวในเกณฑตำรอยละ 0.1 เทากบไตรมาสกอนหนา เศรษฐกจเกาหลใตมการขยายตวรอยละ 2.0 เทากบไตรมาสกอนหนา ในขณะทเศรษฐกจไตหวนขยายตวรอยละ 2.9 สงสดในรอบ 5 ไตรมาส โดยมแรงขบเคลอนหลกจากการเรงตวขนของการสงออกสนคาและบรการสทธ และการใชจายภาครฐ ทกลบมาขยายตวครงแรกในรอบ 3 ไตรมาส สำหรบอตราเงนเฟอสวนใหญปรบตวลดลงจากไตรมาสกอนหนา ตามการลดลงของราคาหมวดพลงงาน ยกเวนฮองกงทอตราเงนเฟอเรงข นเปนรอยละ 3.3 สงสดในรอบ 18 ไตรมาส เนองจากการเพมขนของราคาเนอหมทไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคอหวาตแอฟรกาในสกร

แนวโนมเศรษฐกจโลกป 2563 เศรษฐกจและปรมาณการคาโลกยงมแนวโนมทจะขยายตวในเกณฑตำตามแนวโนมการชะลอตวลงอยางชาๆ ของเศรษฐกจสหรฐฯ จน และญปน และผลกระทบจากมาตรการกดกนทางการคาททวความรนแรง อยางตอเนองตลอดชวง 2 ปท ผ านมา แมกระน นคาดวาการทวความรนแรงของมาตรการกดกนทางการคาจะเรมผอนคลายลง ซงจะชวยใหระบบ การคาโลกเรมปรบตวเขาสเสถยรภาพมากขน เมอรวมกบการ

ผ อนคลายนโยบายการเง นอย างเร งร บของประเทศตางๆ ในป 2562 คาดวาจะเอ ออำนวยตอการเร มฟนตวของประเทศสำคญอนๆมากขน โดยเฉพาะอนเดย ประเทศอตสาหกรรมใหม อาเซยน อนเดย และประเทศกำลงพฒนาอนๆ ซงบางสวนไดรบประโยชนจากการเบยงเบนของทศทางการคาและและการปรบตวของทศทางการลงทนระหวางประเทศ เมอรวมกบแนวโนมการฟนตวของกลมประเทศยโรโซน คาดวาจะทำใหปรมาณการคาโลกและเศรษฐกจโลกเร มปรบตวดข นอยางชาๆ ในกรณท ไมมการดำเนนมาตรการกดกนทางการคาและพฒนาการของความเสยงสำคญๆเพมเตม คาดวาเศรษฐกจโลกและปรมาณการคาโลกใน ป 2563 จะขยายตวรอยละ 3.3 และรอยละ 2.8 ตามลำดบ เทยบกบการขยายตวรอยละ 3.1 และรอยละ 1.5 ในป 2562

Page 8: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 8

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Thailand Overview

Page 9: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 9

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

สาขาการผลตอตสาหกรรม ปรบตวลดลงรอยละ 1.5 ตอเนองจากการลดลงรอยละ 0.2 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกบการลดลงของการสงออก ท ไดร บผลกระทบจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกและมาตรการกดกนทางการคา โดยดชนผลผลตอตสาหกรรมทมสดสวนการสงออกในชวง รอยละ 30 –60 และดชนผลผลตอตสาหกรรมการผลตเพอการสงออก สดสวนสงออกมากกว าร อยละ 60 ลดลงร อยละ 5.9 และด ชน ผลผลต อตสาหกรรมกลมการผลตเพอบรโภคภายในประเทศ สดสวนสงออกนอยกวารอยละ 30 ลดลงรอยละ 2.3 อตราการใชกำลงการผลตเฉลยอยทรอยละ 65.0 ลดลงจากรอยละ 65.6 ในไตรมาสกอนหนา และรอยละ 68.7 ในไตรมาสเดยวกนของปกอน ดชนผลผลตอตสาหกรรมสำคญ ๆ ท ลดลง เชน การผลตยานยนต (ลดลงรอยละ 6.3) การผลตผลตภณฑปโตรเลยม (ลดลงรอยละ 7.4)

Thailand Overview

เศรษฐกจไทย ไตรมาส 3 ป 2562

เศรษฐกจไทยไตรมาส 3 ป 2562 ขยายตวรอยละ 2.4 ตอเนองจากการขยายตวรอยละ 2.3 ในไตรมาสกอนหนา ดานการใชจาย มปจจยสนบสนน จากการขยายตวตอเนองของการบรโภคภาคเอกชน และการขยายตวเรงขนของการลงทนภาคเอกชน การลงทนภาครฐ และการใชจายของรฐบาล ในขณะทปรมาณการสงออกสนคาลดลง ดานการผลต การผลตสาขาเกษตรกรรมกลบมาขยายตว การผลตสาขาทพกแรมและบรการดานอาหารขยายตวเรงข น การผลตสาขาการขนสงและสถานทเกบสนคาขยายตวตอเนอง ในขณะทการผลตสาขาการขายสง การขายปลก และการซอมฯ สาขากอสราง และสาขาไฟฟา กาซฯ ชะลอตวลงจากไตรมาสกอนหนา สวนสาขาอตสาหกรรมปรบตวลดลงตอเนอง เมอปรบผลของฤดกาลออกแลว เศรษฐกจไทยในไตรมาสทสามของป 2562 ขยายตวจากไตรมาสทสองของป 2562 รอยละ 0.1 (QoQ_SA) รวม 9 เดอนแรกของป 2562เศรษฐกจไทยขยายตวรอยละ 2.5

Page 10: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 10

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

และการผลตผลตภณฑยางอน ๆ (ลดลงรอยละ18.2) เปนตน ดชนผลผลตอตสาหกรรมสำคญ ๆ ทเพมขน เชน การตม การกลน และการผสมสรา (ร อยละ 36.1) การผลตพลาสตกและยาง (รอยละ 3.8) และการผลตสตวนำและผลตภณฑสตวนำสดแชเยนหรอแชแขง (รอยละ 10.3) เปนตน

รวม9เด อนแรกของป 2562 การผลตสาขาการผลตอตสาหกรรมลดลงรอยละ 0.3 โดยดชนผลผลตอตสาหกรรมลดลงรอยละ2.6 อตราการใชกำลง การผลตเฉลยอยทรอยละ 67.3

การบรโภคภาคเอกชน: ขยายตวในเกณฑดรอยละ 4.2 ตอเนองจากการขยายตวรอยละ 4.6 ในไตรมาสกอนหนา โดยไดรบปจจยสนบสนนจากอตรา ดอกเบย อตราเงนเฟอ และอตราการวางงานทยงอยในระดบตำ และการดำเนนมาตรการดแลผมรายไดนอยของภาครฐ การขยายตวของการใชจายภาคครวเรอนในไตรมาสนสอดคลองกบการขยายตวตอเน องของเคร องช ดานการใชจายสำคญ ๆ โดยเฉพาะดชนปรมาณการใชไฟฟาภาคครวเรอน ดชนปรมาณการจำหนายนำมนเบนซน แกสโซฮอล และนำมนดเซล และดชนปรมาณการนำเขาสนคาหมวดส งทอเคร องน งหม ซงขยายตวรอยละ 8.3 รอยละ 4.7 และรอยละ 5.0 ตามลำดบ ในขณะทยอดขายรถยนตนงสวนบคคลปรบตวลดลงรอยละ 6.5 ความเชอมนของผบรโภคเก ยวกบภาวะเศรษฐกจโดยรวมอยทระดบ 60.8 เทยบกบระดบ 64.8 ในไตรมาสกอนหนา การใชจายเพอการอปโภคของรฐบาลขยายตวรอยละ 1.8 เรงข นจากการ ขยายตวรอยละ 1.1 ในไตรมาสกอนหนา อตราการเบกจายงบประมาณรายจายรวมในไตรมาสนอยท รอยละ 21.0 (สงกวาอตราเบกจายรอยละ 20.5 ในไตรมาสเดยวกนของปกอน) รวม 9 เดอนแรกของป 2562 การบรโภคภาคเอกชนขยายตวรอยละ 4.5 และการใชจายของรฐบาลขยายตวรอยละ 2.1

การลงทนรวม: เพมขนรอยละ 2.8 เรงขนจากการขยายตวรอยละ 1.9 ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทนภาคเอกชนขยายตวรอยละ 2.4 เรงข นจาก การขยายตวรอยละ 2.1 ในไตรมาสกอนหนา เปนผลจากการลงทนในเครองมอเครองจกรทขยายตวรอยละ 3.1 ในขณะทการลงทนในสงกอสรางทรงตว สวนการลงทนภาครฐเพมขนรอยละ 3.7 เรงขนจากการเพมขนรอยละ 1.4 ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทนของรฐบาลขยายตวรอยละ 5.6 ขณะท การลงทนของรฐวสาหกจลดลงรอยละ 0.8 สำหรบอตราการเบกจายงบประมาณรายจายลงทนในไตรมาสนอยทรอยละ 21.6 เทยบกบอตราการเบกจาย รอยละ 16.8 ในไตรมาสกอนหนาและรอยละ 19.9 ในชวงเดยวกนของปกอน รวม 9 เดอนแรกของป 2562 การลงทนรวมขยายตวรอยละ 2.6 โดยการลงทนภาครฐขยายตวรอยละ 1.7 และการลงทนภาคเอกชนขยายตวรอยละ 3.0

Page 11: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 11

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

45

การสงออกสนคา มมลคา 63,295 ลานดอลลาร สรอ. ทรงตว เทยบกบการลดลงรอยละ 4.2 ในไตรมาสกอนหนา โดยปรมาณการสงออกลดลงรอยละ 0.4 ในขณะทราคาสงออกเพมขนรอยละ 0.4 กลมสนคาสงออกทมลคาขยายตวเชน นำตาล (รอยละ 5.1) ช นส วนและอปกรณยานยนต (ร อยละ 0.3) รถกระบะและรถบรรท ก (ร อยละ 0.5) รถจ กรยานยนต (ร อยละ 19.5) เครองปรบอากาศ (รอยละ 4.0) และผลไม (รอยละ 41.4) เปนตน กลมสนคาสงออกทมลคาลดลง เชน ขาว (ลดลงรอยละ 35.1) มนสำปะหลง (ลดลงรอยละ 27.3) ยางพารา (ลดลงรอยละ 3.9) แผงวงจรรวมและช นสวน (ลดลงรอยละ 8.4) เคร องจกรและอปกรณ (ลดลงรอยละ 7.2) ผลตภณฑยาง (ลดลงรอยละ 14.2) รถยนตนง (ลดลงรอยละ 4.4) ชนสวนและอปกรณคอมพวเตอร (ลดลงรอยละ 10.6) ผลตภณฑปโตรเลยม (ลดลงรอยละ 29.3) และเคมภณฑ (ลดลงรอยละ 18.8) เปนตน การสงออกสนคาไปยงตลาดสหรฐฯ จน ญป น ออสเตรเลย และตะวนออกกลาง (15) ขยายตว ขณะทการสงออกไปยงอาเซยน (9) และสหภาพยโรป (15) ปรบตวลดลง เมอหกการสงออกทองคำทยงไมขนรปออกแลว มลคาการสงออกลดลงรอยละ 4.8 เมอคดในรปของเงนบาท มลคาการสงออก สนคาลดลงรอยละ 6.9 รวม 9 เดอนแรกของป 2562 การสงออกสนคามมลคา 183,700 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 2.7 โดยปรมาณการสงออกลดลงรอยละ 3.0 ในขณะทราคาสงออกเพมขนรอยละ 0.3 เมอคดในรปของเงนบาท การสงออกมมลคา 5,748 พนลานบาท ลดลงรอยละ 5.3

การนำเขาสนคา มลคาการนำเขาสนคาในรปเงนดอลลาร สรอ. ลดลงตอเนองจากไตรมาสกอนหนา สอดคลองกบการลดลงของความตองการสงออก ในไตรมาสทสามของป 2562 การนำเขามมลคา 55,333 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง รอยละ 6.8 (ปรบตวลดลงตอเนองเปนไตรมาสทสาม) เทยบกบการลดลงรอยละ 3.4 ในไตรมาสกอนหนา โดย ปรมาณการนำเขาลดลงรอยละ 6.6 เทยบกบการลดลงรอยละ 3.3 ในไตรมาสกอนหนา ซ งเปนการลดลงของ ปรมาณการนำเขาในหมวดวตถดบและสนคาขนกลางรอยละ 3.8 สอดคลองกบการลดลงของความตองการสงออก ขณะทราคานำเขาปรบตวลดลงรอยละ 0.2 เทยบกบการลดลง รอยละ 0.1 ในไตรมาสกอนหนา เมอหกการนำเขาทองคำออกแลว มลคาการนำเขาลดลงรอยละ 2.6 ทงน หากไมรวมการนำเขาทองคำและนำมนดบ มลคาการนำเขาลดลงรอยละ 0.4 ในรปของเงนบาท การนำเขาสนคามมลคารวม 1,700 พนลานบาท ลดลงรอยละ 13.2 เทยบกบการลดลงรอยละ 4.3 ในไตรมาสกอนหนา ในรายหมวดมลคาการนำเขาสนคาวตถดบและสนคาขนกลางและสนคานำเขาอนๆปรบตวลดลง ในขณะทมลคาการนำเขาสนคาอปโภคบรโภค และมลคาการนำเขาสนคาทนเพมขน มลคาการนำเขาหมวดวตถดบและสนคาข นกลางลดลงรอยละ 7.0 โดยปรมาณการนำเขาลดลงรอยละ 3.8 สอดคลองกบการลดลงของความต องการส งออกและการผล ตภาคอ ตสาหกรรม สวนราคานำเขาลดลงรอยละ 3.3 สนคาทมมลคาการนำเขาลดลง ไดแก นำมนดบ เคมภณฑ แผงวงจรรวมและชนสวน และวสดททำดวยโลหะ เปนตน มลคาการนำเขาหมวดสนคาทน เพมขนรอยละ 4.1 โดยเปนการเพมขนของปรมาณและราคานำเขารอยละ 2.3 และรอยละ 1.7 ตามลำดบ เน องจากการนำเขาสนคาในกลมอากาศยาน เรอ แทน และรถไฟขยายตวรอยละ 89.4 ขณะทการนำเขาในหมวดเครองจกร อปกรณ และเครองใชประกอบปรบตวลดลงร อยละ 0.2 ส นค าท ม ลค าการนำเข าเพ มข น ได แก คอมพวเตอร เคร องช ง ตวง วด และเคร องจกรกลอน ๆ และชนสวน มลคาการนำเขาหมวดสนคาอปโภคบรโภคขยายตว

Page 12: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 12

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

รอยละ 8.9 โดยปรมาณการนำเขาเพมขนรอยละ 7.7 สวนราคานำเขาเพมขนรอยละ 1.1 สนคาทมมลคาการนำเขาเพมขน ไดแก อาหาร เครองดม ผลตภณฑนม เครองใชไฟฟาในบาน และสงทอ เปนตน มลคาการนำเขาหมวดสนคาอนๆ ลดลงรอยละ 29.3 ตามการลดลงของการน าเขาทองคำ (ไมรวมทองรปพรรณ) ซงลดลงรอยละ 56.6

อตราการคา (Term of Trade) ปรบตวเพมข นจากไตรมาสเดยวกนของปกอนหนา เนองจากราคาสงออก เพมขนรอยละ 0.4 ขณะทราคานำเขาลดลงรอยละ 0.2 สงผลใหอตราการคาปรบตวเพมขนจากระดบ 107.7 ในไตรมาสเดยวกนของปกอนหนา เปนระดบ 108.3 ในไตรมาสทสามของป 2562

ดลการคา ดลการคาเกนดล ในไตรมาสท สามของป 2562 ดลการคาเกนดล 7.9 พนลานดอลลาร สรอ. (244.5 พนลานบาท) สงกวาการเกนดล 5.7 พนลานดอลลาร สรอ. (178.6 พนลานบาท) ในไตรมาสกอนหนา และการเกนดล 3.9 พนลาน ดอลลาร สรอ. (129.4 พนลานบาท) ในไตรมาสเดยวกนของปกอน

แนวโนมเศรษฐกจไทยป 2563 แนวโนมเศรษฐกจไทยป 2563 คาดวาจะขยายตวรอยละ 2.7 – 3.7 โดยมแรงสนบสนนสำคญ ประกอบดวย (1) แนวโนมการขยายตวในเกณฑท นาพอใจของ อปสงคภายในประเทศท งในดานการใชจ ายภาคคร วเร อน การลงทนภาคเอกชนและการลงทนภาครฐ (2) การปรบตวดขนของการสงออก ภายใตแนวโนมการปรบตวดขน ของเศรษฐกจโลก และการปรบตวของภาคการสงออกตอมาตรการกดกนทางการคา (3) การดำเนนมาตรการขบเคลอนเศรษฐกจของภาครฐ และ (4) การปรบตวดข นของภาคการทองเทยว ทงน คาดวามลคาการสงออกสนคาจะขยายตวรอยละ 2.3 การบรโภคภาคเอกชน และการลงทนรวมขยายตวรอยละ 3.7 และรอยละ 4.8 ตามลำดบ อ ตราเง นเฟ อท วไปเฉล ยอย ในช วงร อยละ 0.5–1.5 และ บญชเดนสะพดเกนดลรอยละ 5.6 ของ GDP

Page 13: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 13

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Automotive Industry in Thailand

Page 14: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 14

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Explanation Thailand Automotive Industry

- Production (Passenger car + Commercial vehicles)

- Passenger car (< 1200 CC.), (1201-1500 CC.), (1501-1800 CC.), (1801-2000 CC.), (2001-2500 CC.), (2501-3000 CC.), (> 3000 CC.), (ไมระบCC.)

- Commercial vehicles (รถขบเคลอน 4 ลอ), (รถต+รถโดยสาร), (รถโดยสาร<10ตน), (รถโดยสาร>10ตน), (รถกระบะ<1ตน), (รถกระบะ1ตน), (รถยนตนงทมกระบะ), (รถยนตนงกงบรรทก), (รถกระบะ<5ตน), (รถกระบะ5-10ตน), (รถกระบะ>10ตน)

- Export Export (CBU)

506,682

261,240 238,077

-

200,000

400,000

600,000

201

5/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

6/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

7/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

8/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

9/Q

1

Q2

Q3

Overview of the Thailand Automotive Industry

Production (Units)Exports (Units)Domestic Sales (Units)

ภาพรวมการผลตของอตสาหกรรมยานยนตไทย ไตรมาส 3 ป 2562 มการผลตยานยนตอยท 506,682 คน ขยายตวขนเมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา รอยละ 0.4 และหดตวลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนในปกอน รอยละ 7 เปนผลมาจากการหดตวของการผลตยานยนตนงสวนบคคล ซงหดตวลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนในปกอนและไตรมาสกอนหนา รอยละ 11 และรอยละ 1 ตามลำดบ และการหดตวของการผลตรถยนตเพ อการพาณชย หดตวลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนในปกอน รอยละ 5 และขยายตวเพมขนเมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา รอยละ 1 การจำหนายยานยนต ภายในประเทศไตรมาสน อย ท 238,077 คน ปรบตวลดลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนในปกอน และไตรมาสกอนหนา รอยละ 8 และรอยละ 9 ตามลำดบ แบงเปนการจำหนายยานยนตประเภทรถยนตน งส วนบคคลจำนวน 115,067 คน ซงปรบตวลดลงจากไตรมาสเดยวกนในปกอนและไตรมาสกอนหนา รอยละ 6 และรอยละ 6 ตามลำดบ สวนการจำหนายรถยนตเพอการพาณชยภายในประเทศไตรมาสนมจำนวน 122,955 คน ปรบตวลดลงจากไตรมาสเดยวกนในปกอนและ ไตรมาสกอนหนา รอยละ 9 และรอยละ 10 ตามลำดบ ปร มาณการส งออกยานยนต ของไทยไตรมาสน อย ท 261,240 คน ปรบตวลดลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนในปกอน รอยละ 12 และขยายตวเพมขนเม อเทยบกบไตรมาสกอนหนา รอยละ 0.5 เปนการสงออกยานยนตประเภทรถยนตนงสวนบคคลจำนวน 88,638 คน และยานยนตประเภทรถยนตเพอการพาณชย จำนวน 172,602 คน

Automotive Industry in Thailand อตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทย

ไตรมาส 3 ป 2562

Page 15: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 15

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

199,541

307,141

0

200,000

400,000

201

5/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

6/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

7/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

8/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

9/Q

1

Q2

Q3

Thailand Automotive Industry Production

Passenger Cars (Units)

Commercial Vehicles (Units)

115,067

122,955

0

50,000

100,000

150,000

200,000

20

15

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

16

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

17

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

18

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

19

/Q1

Q2

Q3

Thailand Automotive Industry Domestic Sales

Passenger Cars (Units)

Commercial Vehicles (Units)

Explanation MoM (Month on Month), YoY (Year on Year)

506,682

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

200,000

400,000

600,000

20

15

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

16

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

17

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

18

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

19

/Q1

Q2

Q3

Thailand Automotive Industry Production %Growth

Production (Units, left scale)

QoQ %Growth (right scale)

YoY %Growth (right scale)

88,638

172,602

0

100,000

200,000

300,000

20

15

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

16

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

17

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

18

/Q1

Q2

Q3

Q4

20

19

/Q1

Q2

Q3

Thailand Automotive Industry Exports

Passenger Cars (Units)

Commercial Vehicles (Units)

0.4%

-7%

238,077

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

200,000

400,000

201

5/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

6/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

7/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

8/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

9/Q

1

Q2

Q3

Thailand Automotive Industry Domestic Sales %Growth

Domestic Sales (Units, left scale)

YoY %Growth (right scale)

QoQ %Growth (right scale)

-8%

-9%

261,240

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

100,000

200,000

300,000

400,0002

015/

Q1

Q2

Q3

Q4

201

6/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

7/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

8/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

9/Q

1

Q2

Q3

Thailand Automotive Industry Exports %Growth

Export (Units, left scale)

QoQ %Growth (right scale)

YoY %Growth (right scale)

0.5%

-12%

Page 16: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 16

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Units

30,560

18,115

13,059 10,528

8,056 5,246

3,074

-

10,000

20,000

30,000

40,000

Asia Oceania Europe NorthAmerica

MiddleEast

Central& SouthAmerica

Africa

Thailand Export Passenger Cars Q3-2019

55,467 54,115

30,481

12,307 11,645

4,375 4,212

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Asia Oceania MiddleEast

Central& SouthAmerica

Europe NorthAmerica

Africa

Thailand Export Commercial Vehicles Q3-2019

Units

Page 17: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 17

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Electrical and Electronics Industry

Page 18: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 18

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

10.8

14.712.6 13.4 13.5

4.05.8 5.2 5.4 5.2

6.98.3 7.8 8.1 8.1

0

5

10

15

20

2015/Q3 2016/Q3 2017/Q3 2018/Q3 2019/Q3

Thailand Electrical and Electronic Industry(Q3 2015-2019)

Production (Million Units)

Domestic Sales (Million Units)

Exports (Million Units)

Million Units Production Domestic Exports

Washing Machine 1.4 0.4 1.3

Conditioner (CDU, FCU)

4.5 0.8

3.8

Compressor 2.6 1.2 1.3

Refrigerator 1.8 0.4 1.4

Household Fans 2.4 1.7 0.2

Rice Cooker 0.9 0.7 0.2

13.4

16.4

13.5

8.110.4

8.1

5.46.4 5.2

0

5

10

15

20

20

15/

Q1

Q2

Q3

Q4

20

16/

Q1

Q2

Q3

Q4

20

17/

Q1

Q2

Q3

Q4

20

18/

Q1

Q2

Q3

Q4

20

19/

Q1

Q2

Q3

Overview of the Thailand Electrical and Electronics Industry

Production (Million Units)

Exports (Million Units)

Domestic Sales (Million Units)

Electrical and Electronics

Industry in Thailand อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส ของประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2562

Page 19: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 19

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

4.5

2.6 2.41.8 1.4

0.9

Split Type AirConditioner(CDU, FCU)

Compressor HouseholdFans

Refrigerator WashingMachine

Rice Cooker

Thailand Electrical and Electronic Industry Production (Million Units)

-18%-50%

0%

50%

100%QoQ %Growth

1%

-50%

0%

50%

YoY %Growth

1.7

1.20.8

0.70.4 0.4

HouseholdFans

Compressor Split Type AirConditioner(CDU, FCU)

Rice Cooker WashingMachine

Refrigerator

Thailand Electrical and Electronic IndustryDomestic Sales (Million Units)

-19%-50%

0%

50%

100%

QoQ %Growth

-4%-50%

0%

50%

100%

YoY %Growth

3.8

1.4 1.3 1.3

0.2 0.2

Split TypeAir

Conditioner(CDU, FCU)

Refrigerator Compressor WashingMachine

HouseholdFans

Rice Cooker

Thailand Electrical and Electronic IndustryExport (Million Units)

0.3%

-50%

0%

50%QoQ %Growth

3%

-20%

0%

20%

40% YoY %Growth

Q1 2015

Q1 2015

ปรมาณการผลตเครองใชไฟฟาไตรมาส 3 ป2562 อยท 13.5 ล านหนวย หดตวลงเม อเทยบกบไตรมาสกอนหนา รอยละ 18 และขยายตวเพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนในปกอน รอยละ 1

Q1 2015

Q1 2015

สำหรบปรมาณเคร องใชไฟฟาท จำหนายในประเทศ ไตรมาสนอยท 5.2 ลานหนวย หดตวลงเมอเทยบกบไตรมาสกอนหนาและชวงเวลาเดยวกนของปกอน รอยละ 19 และ รอยละ 4 ตามลำดบ

Q1 2015

Q1 2015

ปรมาณการสงออกเคร องใชไฟฟาไตรมาสท 3 ป2562 อยท 8.1 ลานหนวย หดตวลงเมอเทยบกบไตรมาสกอนหนาและชวงเวลาเดยวกนของปกอน รอยละ 22 และ รอยละ 0.3 ตามลำดบ

Q3 2019

Q3 2019

Q3 2019

Q3 2019

Q3 2019

Q3 2019

Page 20: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 20

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Thailand

Mould and Die Industry

Page 21: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 21

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

10,914 9,451 10,653 9,2936,559

28,448 27,991 25,665 26,92722,532

-17,534 -18,540-15,013

-17,635 -15,973

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2015 2016 2017 2018 2019(Q1-Q3)

Exports Imports Trade Balance

Mould and Die Trade Value Chart 2015-2019

Overview of the Thailand

Mould and Die Industry

QUARTER 3 2019

ไตรมาส 3 ของป 2562 ประเทศไทยขาดดลการคาในกลมส นคาประเภทแมพมพอย ท 5,133 ลานบาท -8% (QoQ), 12% (YoY) กลมสนคาแมพมพทไทยขาดดลการคามากทสดคอกลมแมพมพยางและพลาสตกคดเปนรอยละ 58 รองลงมาคอกลมแมพมพโลหะรอยละ 29

การสงออกแมพมพของไทย มมลคาการสงออกแมพมพอยท 2,478 ลานบาท 15% (QoQ), 8% (YoY) โดยรอยละ 44 เปนการสงออกแมพมพยางและพลาสตก รองลงมา รอยละ 43 เปนการสงออกแมพมพโลหะ

การนำเขาแมพมพของไทย มมลคาการนำเขาแมพมพอยท 7,611 ลานบาท -2% (QoQ), 11% (YoY) โดยรอยละ 54 เปนการนำเขาแมพมพยางและพลาสตก รองลงมารอยละ 34 เปนการนำเขาแมพมพโลหะ

2,478

7,611

-8,000

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

201

5/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

6/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

7/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

8/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

9/Q

1

Q2

Q3

Exports (Millions THB, left scale)

Imports (Millions THB, left scale)

Trade Balance (Millions THB, right scale)

1,093

1,080

5

299

4,081

2,576

117

838

-2,988

-1,495

-111

-538

Moulds for Rubber or Plastics

Tools and Die

Moulds for Glass

Others

Overview Q3-2019

Export (Millions THB) Import (Millions THB) Trade Balance (Millions THB)

-5,133

Millions THB.

Page 22: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 22

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Thailand Mould and Die Industry (Import) 53.6% Moulds for Rubber or Plastic (4,081 Millions THB.) 33.8% Tools and Die (2,576 Millions THB.) 1.5% Moulds for Glass (117 Millions THB.) 11.0% Others (838 Millions THB.)

Thailand imports from 7 regions, 46 Countries. Ratio, - Asia 19 Countries. 7,149 Millions THB. - Europe 18 Countries. 311 Millions THB. - North America 3 Countries. 148 Millions THB. - Antarctica 1 Countries. 2 Millions THB.

- Australia 1 Countries. 1 Millions THB.

- Africa 2 Countries. 1 Millions THB.

- South America 2 Countries. 0.2 Millions THB.

Top 5 Export

Top 5 Import

Thailand Mould and Die Industry (Export) 44.1% Moulds for Rubber or Plastic (1,093 Millions THB.) 43.6% Tools and Die (1,080 Millions THB.) 0.2% Moulds for Glass (5 Millions THB.) 12.1% Others (299 Millions THB.) Thailand exports to 7 regions, 53 Countries. Ratio, - Asia 23 Countries. 1,985 Millions THB. - North America 4 Countries. 300 Millions THB. - Europe 16 Countries. 98 Millions THB. - Africa 6 Countries. 46 Millions THB.

- South America 2 Countries. 44 Millions THB.

- Australia 1 Countries. 6 Millions THB.

- Antarctica 1 Countries. 0.2 Millions THB.

Thailand Top Five Import Countries

for Moulds and Die.

- Japan 3,257 Millions THB. (43%)

- China 2,180 Millions THB. (29%)

- Republic of Korea 913 Millions THB. (12%)

- Taiwan 391 Millions THB. (5%)

- Malaysia 162 Millions THB. (2%)

- Others 710 Millions THB. (9%)

Thailand Top Five Export Countries

for Moulds and Die.

- Japan 578 Millions THB. (23%)

- Vietnam 457 Millions THB. (18%)

- India 283 Millions THB. (11%)

- USA 251 Millions THB. (10%)

- China 149 Millions THB. (6%)

- Others 761 Millions THB. (31%)

Page 23: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 23

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Moulds for Rubber or Plastics

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding

patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal

carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics.

Description Export

(Millions THB.) Import

(Millions THB.)

- Injection or compression types

- Other

622

472

3,426

656

ไตรมาสท 3 ป 2562 ประเทศไทยขาดดลการคาในกลมสนคาประเภทแมพมพยางและพลาสตก อยท 2,988 ลานบาท มมลคาการสงออก อยท 1,093 ลานบาท หดตวลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนในปกอนและไตรมาสกอนหนา รอยละ 1 และรอยละ 5 ตามลำดบ ตลาดสงออกหลก ไดแก ญปน สหรฐอเมรกา จน เวยดนาม และอนเดย การนำเขามมลคาอยท 4,081 ลานบาท หดตวลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนในปกอนรอยละ 6 และขยายตวเพมขนเมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา รอยละ 0.3 ตามลำดบ โดยการนำเขาสวนใหญมาจาก จน ญปน เกาหลใต ไตหวน และเยอรมน

4,081

1,093

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

201

5/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

6/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

7/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

8/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

9/Q

1

Q2

Q3

Overview of the Thailand Mould and Die Industry(Moulds for Rubber or Plastics)

Imports (Millions THB, left scale)Exports (Millions THB, left scale)Trade Balance (Millions THB, right scale)

Top 5 Export Top 5 Import Thailand Top Five Export Countries

for Moulds for Rubber or Plastics.

- Japan 274 Millions THB. (25%)

- USA 214 Millions THB. (20%)

- China 116 Millions THB. (11%)

- Vietnam 63 Millions THB. (6%)

- India 49 Millions THB. (4%)

- Others 377 Millions THB. (34%)

Thailand Top Five Import Countries

for Moulds for Rubber or Plastics.

- China 1,542 Millions THB. (38%)

- Japan 1,278 Millions THB. (31%)

- Republic of Korea 567 Millions THB. (14%)

- Taiwan 223 Millions THB. (5%)

- Germany 84 Millions THB. (2%)

- Others 386 Millions THB. (9%)

-2,988

Thailand exports to 7 regions, 43 Countries.

Thailand imports from 7 regions, 36 Countries.

.

Q3 2562

Page 24: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 24

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Tools and Die

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding

patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal

carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics. Description

Export (Millions THB.)

Import (Millions THB.)

- Moulding boxes for metal foundry

- Moulding patterns :

- - Of copper

- - Other

- Moulds for metal or metal carbides :

- - Injection or compression types

- - Other

43

0

8

102

109

40

3

45

798

121

Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-

operated, or for machine-tools (for example, for pressing,

stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring,

broaching, milling, turning or screw driving), including dies for

drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools.

Description Export

(Millions THB.) Import

(Millions THB.)

- Dies for drawing or extruding metal 819 1,564

2,576

1,080

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

0

1,000

2,000

3,000

201

5/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

6/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

7/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

8/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

9/Q

1

Q2

Q3

Overview of the Thailand Mould and Die Industry(Tools and Die)

Imports (Millions THB, left scale)Exports (Millions THB, left scale)Trade Balance (Millions THB, right scale)

Thailand Top Five Import Countries

for Tools and Die.

- Japan 1,593 Millions THB. (62%)

- China 339 Millions THB. (13%)

- Republic of Korea 225 Millions THB. (9%)

- Taiwan 109 Millions THB. (4%)

- USA 107 Millions THB. (4%)

- Others 203 Millions THB. (8%)

Thailand Top Five Export Countries

for Tools and Die.

- Vietnam 305 Millions THB. (28%)

- Japan 280 Millions THB. (26%)

- India 233 Millions THB. (22%)

- Indonesia 42 Millions THB. (4%)

- Cambodia 37 Millions THB. (3%)

- Others 184 Millions THB. (17%)

ไตรมาสท 3 ป 2562 ประเทศไทยขาดดลการคาในกลม สนคาประเภทแมพมพโลหะ อยท 1,495 ลานบาท การสงออกแมพมพโลหะมมลคา อยท 1,080 ลานบาท ขยายตวเพมขนจากชวงเวลาเดยวกนในปกอนและไตรมาสกอนหนา รอยละ 11 และ รอยละ 53 ตามลำดบ ตลาดสงออกหลกไดแก เวยดนาม ญปน อนเดย อนโดนเซย และกมพชา มลคาการนำเขาอยท 2,576 ลานบาท ขยายตวเพมขนจากชวงเวลาเดยวกนในปกอนและไตรมาสกอนหนา รอยละ 9 และรอยละ 50 ตามลำดบ โดยการนำเขาแมพมพโลหะสวนใหญมาจาก ญปน จน เกาหลใต ไตหวน และสหรฐอเมรกา

Top 5 Export Top 5 Import

Q3 2562

Thailand exports to 7 regions, 38 Countries.

-1,495

Thailand imports from 5 regions, 31 Countries.

.

Page 25: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 25

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

117

5

-300

-200

-100

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

201

5/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

6/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

7/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

8/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

9/Q

1

Q2

Q3

Overview of the Thailand Mould and Die Industry(Moulds for Glass)

Imports (Millions THB, left scale)Exports (Millions THB, left scale)Trade Balance (Millions THB, right scale)

-111

Thailand Top Five Import Countries

for Moulds for Glass.

- China 93.2 Millions THB. (80%)

- Taiwan 12.9 Millions THB. (11%)

- USA 6.0 Millions THB. (5%)

- United Kingdom 2.5 Millions THB. (2%)

- Germany 1.8 Millions THB. (2%)

- Others 0.4 Millions THB. (0.3%)

Thailand Top Five Export Countries

for Moulds for Glass.

- Japan 4.8 Millions THB. (88.4%)

- Vietnam 0.2 Millions THB. (4.3%)

- China 0.2 Millions THB. (4.2%)

- Taiwan 0.2 Millions THB. (2.8%)

- Malaysia 0.01 Millions THB. (0.2%)

Top 5 Export Top 5 Import

Q3 2562

Thailand exports to 1 regions, 5 Countries.

Thailand imports from 3 regions, 8 Countries.

.

Moulds for Glass

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding

patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal

carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics.

Description Export

(Millions THB.) Import

(Millions THB.)

- Moulds for glass 5 117

ไตรมาสท 3 ป 2562 ประเทศไทยขาดดลการคาในกลมสนคาประเภทแมพมพแกว อยท 111 ลานบาท

มลคาการสงออกแมพมพแกว อยท 5 ลานบาท หดตวลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนในปกอน รอยละ 11 และขยายตวขนเมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา รอยละ 28 ตลาดสงออกหลก ไดแก ญปน เวยดนาม จน ไตหวน และมาเลเซย

การนำเขาแมพ มพแกวมม ลคา อย ท 117 ลานบาท ขยายตวเพมขนจากชวงเวลาเดยวกนในปกอนและไตรมาสกอนหนา รอยละ 5 และรอยละ 24 ตามลำดบ โดยการนำเขาสวนใหญมาจาก จน ไตหวน สหรฐอเมรกา สหราชอาณาจกร และเยอรมน

Page 26: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 26

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Others Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding

patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal

carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics.

Description Export

(Millions THB.) Import

(Millions THB.)

- Mould bases

- Moulds for mineral materials

12

31

144

66

Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding

patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal

carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics.

Description Export

(Millions THB.) Import

(Millions THB.)

-Tools for pressing, stamping or

punching 256 628

ไตรมาสท 3 ป 2562 ประเทศไทยขาดดลการคาในกลมสนคาประเภทแมพมพอนๆ อยท 538 ลานบาท

มลคาการสงออกแมพมพอนๆ อยท 299 ลานบาท ขยายตวเพ มข นจากชวงเวลาเดยวกนในปกอนและไตรมาสกอนหนา รอยละ 42 และรอยละ 2 ตามลำดบ ตลาดสงออกหลก ไดแก ปากสถาน เวยดนาม ญปน ฟลปปนส และมาเลเซย

การนำเขาแมพมพอ นๆมม ลค า อย ท 838 ลานบาท ขยายตวเพมขนจากชวงเวลาเดยวกนในปกอน รอยละ 16 และหดตวลงเมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา รอยละ 31 โดยการนำเขาสวนใหญมาจาก ญปน จน เกาหลใต ไตหวน และอตาล

838

299-1,000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

201

5/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

6/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

7/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

8/Q

1

Q2

Q3

Q4

201

9/Q

1

Q2

Q3

Overview of the Thailand Mould and Die Industry(Others)

Imports (Millions THB, left scale)Exports (Millions THB, left scale)Trade Balance (Millions THB, right scale)

-538

Thailand Top Five Import Countries

for Others.

- Japan 386 Millions THB. (46%)

- China 206 Millions THB. (25%)

- Republic of Korea 121 Millions THB. (14%)

- Taiwan 46 Millions THB. (5%)

- Italy 20 Millions THB. (2%)

- Others 60 Millions THB. (7%)

Thailand Top Five Export Countries

for Others.

- Pakistan 122 Millions THB. (41%)

- Vietnam 88 Millions THB. (29%)

- Japan 19 Millions THB. (6%)

- Philippines 13 Millions THB. (4%)

- Malaysia 11 Millions THB. (4%)

- Others 46 Millions THB. (15%)

Top 5 Export Top 5 Import

Q3 2562

Thailand exports to 5 regions, 29 Countries.

Thailand imports from 7 regions, 35 Countries.

.

Page 27: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 27

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Page 28: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 28

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

ภาคผนวก

Moulds for Rubber or Plastics Tools and Die Moulds for Glass Others

848071 82072000 84805000 82073000 84807110 84801000 84802000 84807190 84803010 84806000

848079 84803090 84864030 84807910 84804100 84807990 84804900

HS Code Others

8207

- Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools.

- เครองมอชนดถอดสบเปลยนได สำหรบเครองมอทใชงาน ดวยมอซงจะขบดวยกำลงอยางอนหรอไมกตามหรอสำหรบ เครองมอกล (เชน สำหรบอด ตอกพมพ ตอกร ทำเกลยวใน ทำเกลยวนอก เจาะ ควาน ตกแตง ขดผว กลงหรอ ไขตะปควง) รวมถงแมพมพ (ดาย) สำหรบดงหรอ อดรดโลหะและเครองมอสำหรบเจาะหนหรอเจาะดน

82072000 - Dies for drawing or extruding metal

- แมพมพ (ดาย) สำหรบดงหรออดรดโลหะ

82073000 - Tools for pressing, stamping or punching

- เครองมอสำหรบอด ตอกพมพ หรอตอกร

8480

- Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics.

- หบแบบหลอสำหรบใชในงานหลอโลหะ ฐานแบบหลอ หนแบบหลอ รวมทงแบบหลอสำหรบใชกบโลหะ (นอกจากแบบหลออนกอต) โลหะคารไบด แกว วตถจำพวกแร ยาง หรอพลาสตก

84801000 - Moulding boxes for metal foundry

- หบแบบหลอสำหรบใชในงานหลอโลหะ

84803010 - Of copper

- ทำดวยทองแดง

84803090 - Other

- อน ๆ

84804100 - Injection or compression types

- ชนดฉดหรออด

84804900 - Other

- อน ๆ

848071 - Injection or compression types

- ชนดฉดหรออด

HS CODE

Page 29: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 29

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

HS Code Others

84807110 - Moulds for footwear soles

- แบบหลอสำหรบใชกบพนรองเทา

84807190 - Other

- อน ๆ

848079 - Other :

- อน ๆ

84807910 - Moulds for footwear soles

- แบบหลอสำหรบใชกบพนรองเทา

84807990 - Other

- อน ๆ

84805000 - Moulds for glass

- แบบหลอสำหรบใชกบแกว

84802000 - Mould bases

- ฐานแบบหลอ

84806000 - Moulds for mineral materials

- แบบหลอสำหรบใชกบวตถจำพวกแร

8486

- Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, Semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panell displays; machines and apparatus specified in Note 9 (C) To this Chapter; parts and accessories.

- เครองจกรและเครองอปกรณชนดทใชเฉพาะหรอสวนใหญ ใชสำหรบการผลตแทงบลสหรอเวเฟอรกงตวนำ อปกรณกงตวนำ วงจรรวมอเลกทรอนกสหรอจอแสดงผล แบบแบน เครองจกรและเครองอปกรณทระบไวใน หมายเหต ขอ 9 ค. ของตอนน รวมทงสวนประกอบและอปกรณประกอบ

84864030 - Moulds for manufacture of semiconductor devices

- แบบหลอสำหรบการผลตอปกรณกงตวนำ

Page 30: THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY · 2020-01-16 · THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q3-2019 - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 30

ทมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมา : รายงานภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสทสาม ทงป 2561 และแนวโนมป 2562 สำนกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต Apirak Anekboriboon รปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com