a.p. athens

17
Isang Dakilang Polis Isang Dakilang Polis

Upload: dranel

Post on 28-Nov-2014

138.206 views

Category:

Education


7 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: A.P.  Athens

Isang Dakilang PolisIsang Dakilang PolisIsang Dakilang PolisIsang Dakilang Polis

Page 2: A.P.  Athens
Page 3: A.P.  Athens
Page 4: A.P.  Athens

Pinagmulan ng “Athens”Pinagmulan ng “Athens” Nagtalo sina Poseidon at Athena sa pagiging patron ng Nagtalo sina Poseidon at Athena sa pagiging patron ng

polis sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo:polis sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo:

Gumawa ng isang saltwater spring na nagpapakita ng kapangyarihan ng tubig

(pinaburan ng mga kalalakihan)

Gumawa ng isang Olive Tree, na simbolo ng kapayapaan at kasaganaan

(pinaburan ng mga kababaihan)

Page 5: A.P.  Athens

Cecrops, ang hari Cecrops, ang hari ng Athens:ng Athens:

Pinili ang puno ng Pinili ang puno ng

Olive Olive

Pinagmulan ng “Athens”Pinagmulan ng “Athens”

Page 6: A.P.  Athens

Heograpiya ng AthensHeograpiya ng AthensHeograpiya ng AthensHeograpiya ng Athens

Page 7: A.P.  Athens
Page 8: A.P.  Athens

Heograpiya ng AthensHeograpiya ng AthensHeograpiya ng AthensHeograpiya ng Athens

Binubuo ng dalawang Binubuo ng dalawang bahagi:bahagi: Upper City – AcropolisUpper City – Acropolis Lower City – lupain na Lower City – lupain na

napalilibutan ng mga napalilibutan ng mga paderpader

Malapit sa karagatan Malapit sa karagatan (kalakalan)(kalakalan)

Kapatagan na may Kapatagan na may mga burol at bundok mga burol at bundok (Mt. Lyccabettus)(Mt. Lyccabettus)

Page 9: A.P.  Athens

PamahalaanPamahalaan

Iniwasan ang sentralisadong Iniwasan ang sentralisadong pamumuno at monarkiyapamumuno at monarkiyaAng huling monarkiyang hari ng Athens Ang huling monarkiyang hari ng Athens

ay si Kodrosay si Kodros Itinatag ang Oligarchy – ang Itinatag ang Oligarchy – ang

pamahalaan ay hawak ng isang pamahalaan ay hawak ng isang lupon ng mga dugong-bughaw kung lupon ng mga dugong-bughaw kung saan pinipili ang susunod na harisaan pinipili ang susunod na hari

Isinilang ang DEMOKRASYA – Isinilang ang DEMOKRASYA – pamahalaan ng nakararamipamahalaan ng nakararami

Page 10: A.P.  Athens

Pamahalaan (HARI)Pamahalaan (HARI) Solon (638-559 BCE)Solon (638-559 BCE)

Council of 400 (Boule) – 100 kinatawan mula Council of 400 (Boule) – 100 kinatawan mula sa 4 na pangunahing tribo (phyle) ng Athenssa 4 na pangunahing tribo (phyle) ng Athens

Magiging mamamayan ng Athens ang mga Magiging mamamayan ng Athens ang mga hindi ipinanganak dito kung lilipat ang buong hindi ipinanganak dito kung lilipat ang buong pamilyapamilya

Tinanggal ang oligarch o upper classTinanggal ang oligarch o upper class Nagtatag ng KonstitusyonNagtatag ng Konstitusyon Tinanggal ang pagkakautangTinanggal ang pagkakautang Pinayabong ang kalakalan Pinayabong ang kalakalan

Pisistratus (608-527 BCE)Pisistratus (608-527 BCE) Pinsan ni SolonPinsan ni Solon Ipinagtanggol ang katayuan ng mga Ipinagtanggol ang katayuan ng mga

mahihirapmahihirap Ipinamahagi ang mga lupain at ari-arian ng Ipinamahagi ang mga lupain at ari-arian ng

mayayaman sa mga mahihirapmayayaman sa mga mahihirap Nagtatag ng unang aklatan para sa panitikan Nagtatag ng unang aklatan para sa panitikan

ng Gresyang Gresya

Page 11: A.P.  Athens

Pamahalaan (Hari)Pamahalaan (Hari) Cleisthenes Cleisthenes

Ostracism – pinahihintulutan ang mga mamamayan Ostracism – pinahihintulutan ang mga mamamayan na palayasin ang sinumang opisyal na mapanganib na palayasin ang sinumang opisyal na mapanganib sa Athenssa Athens

Ginawang 10 ang pangunahing phyle, at 50 Ginawang 10 ang pangunahing phyle, at 50 kinatawan sa bawat isa ang pinipili para sa Council kinatawan sa bawat isa ang pinipili para sa Council of 500 (Boule)of 500 (Boule)

Dumami ang nabigyan ng pagkakataong lumahok at Dumami ang nabigyan ng pagkakataong lumahok at magpatakbo sa pamahalaanmagpatakbo sa pamahalaan

Unang demokratikong konstitusyonUnang demokratikong konstitusyon Freedom of speechFreedom of speech

Pericles (443 – 429 BCE)Pericles (443 – 429 BCE) Tugatog ng demokrasyaTugatog ng demokrasya Pag-upo sa opisina ng mga karaniwang Pag-upo sa opisina ng mga karaniwang

mamamayanmamamayan Direct DemocracyDirect Democracy – direktang nakababahagi – direktang nakababahagi

ang mga Athenians sa pagpili ng kinatawan at ang mga Athenians sa pagpili ng kinatawan at maaaring manungkulanmaaaring manungkulan Subalit hindi kasama ang mga babae at banyagaSubalit hindi kasama ang mga babae at banyaga

Page 12: A.P.  Athens

Kultura (lalaki)Kultura (lalaki) Lahat ng mga lalaki ay edukadoLahat ng mga lalaki ay edukado

Sa edad na 7 – 18 taong gulang, sila ay pinag-aaral sa mga Sa edad na 7 – 18 taong gulang, sila ay pinag-aaral sa mga pribadong paaralan o mga pribadong tutor; walang pribadong paaralan o mga pribadong tutor; walang pampublikong paaralanpampublikong paaralan

PagbasaPagbasa PagsulatPagsulat MathMath PalakasanPalakasan Pagkanta at Paggamit ng mga instrumentoPagkanta at Paggamit ng mga instrumento

Pagdating ng 18 taong gulang, sila ay sumusumpa sa Pagdating ng 18 taong gulang, sila ay sumusumpa sa harap ni Zeus, pamilya at kaibigan upang ganap ng harap ni Zeus, pamilya at kaibigan upang ganap ng maging mamamayan ng Athensmaging mamamayan ng Athens

Katungkulan: sa umaga - magtrabaho, sa gabi - Katungkulan: sa umaga - magtrabaho, sa gabi - makipagpulongmakipagpulong

I promise to make Athens better in war, uphold their constitution and respect

their religion

Page 13: A.P.  Athens

Kultura (babae)Kultura (babae)

Nanatili sa bahay at nag-aaral ng Nanatili sa bahay at nag-aaral ng mga gawaing-pambahay gaya ng mga gawaing-pambahay gaya ng pananahi, atbp.pananahi, atbp.

Kapag mayaman, maaaring kumuha Kapag mayaman, maaaring kumuha ng pribadong guro at mag-aralng pribadong guro at mag-aral PagbasaPagbasa PagsulatPagsulat LyreLyre

Nagpapakasal pagdating ng 14-15 Nagpapakasal pagdating ng 14-15 taong gulangtaong gulang Mag-alaga ng mga bata, at ng tahananMag-alaga ng mga bata, at ng tahanan Hindi maaaring umalis ng walang Hindi maaaring umalis ng walang

kasamang lalakikasamang lalaki

Page 14: A.P.  Athens

Katangi-tangi sa AthensKatangi-tangi sa Athens Istruktura:Istruktura:

Parthenon – templo na parangal kay Parthenon – templo na parangal kay AthenaAthenaPhidias – gumawa ng palamuti ng ParthenonPhidias – gumawa ng palamuti ng Parthenon

Agora – parisukat na lugar bukas para sa Agora – parisukat na lugar bukas para sa mga pagsasalo at pagtitiponmga pagsasalo at pagtitipon

Temple of Olympian Zeus – templo Temple of Olympian Zeus – templo parangal kay Zeus, ang ang hari ng parangal kay Zeus, ang ang hari ng Olympian GodsOlympian Gods

Page 15: A.P.  Athens

Katangi-tangi sa AthensKatangi-tangi sa Athens AghamAgham

Pythagoras – Geometry (Pythagorean Theorem)Pythagoras – Geometry (Pythagorean Theorem) Archimedes – circumference ng bilog; specific Archimedes – circumference ng bilog; specific

gravitygravity Euclid – Ama ng GeometryEuclid – Ama ng Geometry Aristarchus – rebolusyon at rotasyon ng mundoAristarchus – rebolusyon at rotasyon ng mundo Erastosthenes – circumference ng daigdig; latitude Erastosthenes – circumference ng daigdig; latitude

at longitude sa mapaat longitude sa mapa DramaDrama

Aristophanes – tanyag sa pagsulat ng komedyaAristophanes – tanyag sa pagsulat ng komedya Aeschylus,Sophocles, Euripedes – drama/trahedyaAeschylus,Sophocles, Euripedes – drama/trahedya

MedisinaMedisina Hippocrates – Ama ng MedisinaHippocrates – Ama ng Medisina Herophilus – Ama ng AnatomyHerophilus – Ama ng Anatomy Erasistratus – Ama ng PhysiologyErasistratus – Ama ng Physiology

Page 16: A.P.  Athens

Katangi-tangi sa AthensKatangi-tangi sa Athens KasaysayanKasaysayan

Herodotus – Ama ng KasaysayanHerodotus – Ama ng Kasaysayan Thucydes – sumulat ng History of the Peloponnesian Thucydes – sumulat ng History of the Peloponnesian

WarWar PilosopiyaPilosopiya

Socrates – katwiran at hindi emosyon ang dapat Socrates – katwiran at hindi emosyon ang dapat manaig sa pag-uugali; manaig sa pag-uugali;

““the unexamined life is not worth living”the unexamined life is not worth living” Plato – estudyante ni Socrates; Plato – estudyante ni Socrates;

ang batas ay para sa lahat; ang batas ay para sa lahat; tanging mga pilosopo ang maaaring maging matalino at tanging mga pilosopo ang maaaring maging matalino at

magagaling na pinunomagagaling na pinuno Aristotle – estudyante ni Plato; guro ni Alexander the Aristotle – estudyante ni Plato; guro ni Alexander the

GreatGreat pinag-aralan ang mga hayop, halaman, astronomiya, at pinag-aralan ang mga hayop, halaman, astronomiya, at

pisika; pisika; tiningnan ang iba’t ibang uri ng pamahalaantiningnan ang iba’t ibang uri ng pamahalaan

KasaysayanKasaysayan Herodotus – Ama ng KasaysayanHerodotus – Ama ng Kasaysayan Thucydes – sumulat ng History of the Peloponnesian Thucydes – sumulat ng History of the Peloponnesian

WarWar PilosopiyaPilosopiya

Socrates – katwiran at hindi emosyon ang dapat Socrates – katwiran at hindi emosyon ang dapat manaig sa pag-uugali; manaig sa pag-uugali;

““the unexamined life is not worth living”the unexamined life is not worth living” Plato – estudyante ni Socrates; Plato – estudyante ni Socrates;

ang batas ay para sa lahat; ang batas ay para sa lahat; tanging mga pilosopo ang maaaring maging matalino at tanging mga pilosopo ang maaaring maging matalino at

magagaling na pinunomagagaling na pinuno Aristotle – estudyante ni Plato; guro ni Alexander the Aristotle – estudyante ni Plato; guro ni Alexander the

GreatGreat pinag-aralan ang mga hayop, halaman, astronomiya, at pinag-aralan ang mga hayop, halaman, astronomiya, at

pisika; pisika; tiningnan ang iba’t ibang uri ng pamahalaantiningnan ang iba’t ibang uri ng pamahalaan

Page 17: A.P.  Athens

Katangi-tangi sa AthensKatangi-tangi sa Athens

PamahalaanPamahalaanPagsilang ng Pagsilang ng DemokasyaDemokasya, ang , ang

pamahalaan ng nakararami o pamahalaan ng nakararami o mamamayanmamamayan

Unang demokratikong konstitusyonUnang demokratikong konstitusyonSentro ng kultura at kalakalan ng Sentro ng kultura at kalakalan ng

GresyaGresya““Cradle of the Western Civilization”Cradle of the Western Civilization”