a.p report

of 13 /13

Upload: chubbychibs

Post on 10-Apr-2015

785 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: A.p Report
Page 2: A.p Report
Page 3: A.p Report

Ano ang Ano ang nasyonalismonasyonalismo??

Page 4: A.p Report

Ang Ang nasyonalismonasyonalismo ay ay nangangahulugan ng pagmamahal sa nangangahulugan ng pagmamahal sa bayan;bayan;

Ito ay ang pagtatanggol sa bansa Ito ay ang pagtatanggol sa bansa laban sa mga dayuhang manlulupig;laban sa mga dayuhang manlulupig;

Ito rin ang pagnanais ng pulitikal na Ito rin ang pagnanais ng pulitikal na kalayaan lalo na ng isang bansang kalayaan lalo na ng isang bansang nasa ilalim ng pamumuno ng mga nasa ilalim ng pamumuno ng mga dayuhan;dayuhan;

Pagiging makabayan at mapagmalaki Pagiging makabayan at mapagmalaki sa sariling bansa.sa sariling bansa.

Page 5: A.p Report

Nasyonalismo sa Nasyonalismo sa Hilagang AsyaHilagang Asya

Page 6: A.p Report

Ang nasyonalismo ng mga Mongol ay Ang nasyonalismo ng mga Mongol ay iniluwal ng mababangis na lupain ng mgainiluwal ng mababangis na lupain ng mga steppe, taigasteppe, taiga

at at tundra.tundra.

Dahil bigo sila sa pagsasaka, sila’y naging Dahil bigo sila sa pagsasaka, sila’y naging pastol ngunit hindi ito sapat para sila ay pastol ngunit hindi ito sapat para sila ay umunlad.umunlad.

Kung dati rati ay mayroon silang Kung dati rati ay mayroon silang mapayapang pamumuhay, ito ay nauwi sa mapayapang pamumuhay, ito ay nauwi sa pakikidigma.pakikidigma.

Page 7: A.p Report

Paano nagsimula Paano nagsimula ang kanilang ang kanilang

digmaan?digmaan?

Page 8: A.p Report

Dahil ito sa kakulangan sa pang-Dahil ito sa kakulangan sa pang-araw-araw na pangangailagan na araw-araw na pangangailagan na nagbunsod sa kanilang makidigma.nagbunsod sa kanilang makidigma.

Mayayaman ang mga kalapit-rehiyon Mayayaman ang mga kalapit-rehiyon tulad ng Silangan at Timog Asya kaya tulad ng Silangan at Timog Asya kaya nilusob nila ito sa panahon ni nilusob nila ito sa panahon ni

Page 9: A.p Report

Sino si Genghis Khan?Sino si Genghis Khan?

Page 10: A.p Report

Si Genghis Khan ay Si Genghis Khan ay isang manlulupig na isang manlulupig na Mongol. Ipinanganak Mongol. Ipinanganak noong 1162. Tinawag noong 1162. Tinawag muna siya bilang muna siya bilang Temujin bago ang Temujin bago ang pangalang “Genghis pangalang “Genghis Khan” na ang ibig Khan” na ang ibig sabihin ay sabihin ay “pandaigdigang “pandaigdigang namumuno” Siya ang namumuno” Siya ang nagtatag ng nagtatag ng Mongol Mongol EmpireEmpire. . Nang siya ay Nang siya ay namatay, hinati niya ang namatay, hinati niya ang imperyo at iniwan ang imperyo at iniwan ang pamumuno sa kanyang pamumuno sa kanyang apat na anak.apat na anak.

Page 11: A.p Report

Tuluyan ding nagkaisa ang mga Mongol sa Tuluyan ding nagkaisa ang mga Mongol sa pamumuno ni Genghis Khan.pamumuno ni Genghis Khan.

Ang mga sumunod na panahon ay ang Ang mga sumunod na panahon ay ang pagtatangka nilang maibalik ang pagtatangka nilang maibalik ang kapayapaan at panatilihing buhay ang kapayapaan at panatilihing buhay ang nasyonalismo.nasyonalismo.

Sa halip na maibalik ang dati nitong Sa halip na maibalik ang dati nitong ningning sa pagiging imperyo, ang ningning sa pagiging imperyo, ang Hilagang asya ay nauwi na lamang sa Hilagang asya ay nauwi na lamang sa pagiging autonomong republika.pagiging autonomong republika.

Page 12: A.p Report

Hindi naging sapat ang nasyonalismo Hindi naging sapat ang nasyonalismo upang pag-isahin ulit sila gaya ng ginawa upang pag-isahin ulit sila gaya ng ginawa dati ni Genghis Khan.dati ni Genghis Khan.

Gayunpaman, hindi nawala ang pangarap Gayunpaman, hindi nawala ang pangarap nilang magkaisa muli bilang isang lahi.nilang magkaisa muli bilang isang lahi.

Isang patunay ay ang pagkabighani nila sa Isang patunay ay ang pagkabighani nila sa prinsipyong pan-Mongolism na pangarap prinsipyong pan-Mongolism na pangarap sa lahat ng Mongol.sa lahat ng Mongol.

Ibig sabihin nito ay matatag at Ibig sabihin nito ay matatag at nagkakaisang lahi.nagkakaisang lahi.

Page 13: A.p Report