personality 360 degree - disc-u.net personality 360 degree.pdf · personality 360 degree....

of 26 /26
แบ่งเป็น 3 ส่วน I ขั้นตอนเตรียมการ (เพื่ อกําหนดจํานวนและรายละเอียดของผู้ประเมิน) HR/ผู้ประสานงาน เป็นผู้ดําเนินการ II ขั้นตอนทําแบบประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ให้ Feedback (ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใต้บังคับบัญชา/เพื่ อนร่วมงาน/ลูกค้า/......) III ขั้นตอนพิมพ์รายงาย HR/ผู้ประสานงาน เป็นผู้ดําเนินการ (เมื่อทําครบทุกคนแล้ว) Personality 360 Degree

Author: doandien

Post on 29-Jun-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3 I ()

  HR/ II

  Feedback

  (////......) III

  HR/ ()

  Personality 360 Degree

 • I

  HR/

  Personality 360 Degree

 • LOGIN

  www.disc-u.net/test/login.php

  HR/

  ONLINE TEST

  www.disc-u.net

  1

  ONLINE

  2

  1

  2

  Personality 360 Degree

 • HR/

  Vxxxxxxx

  Personality 360 Degree

 • HR/

  Personality 360 Degree

 • II

  - - Personality

  - Personality feedback Feedback

  (////......)

  Personality 360 Degree

 • Personality 360 Degree

 • LOGIN

  www.disc-u.net/test/login.php

  ONLINE TEST

  www.disc-u.net

  1

  2

  1

  ONLINE

  2

  Personality 360 Degree

 • pxxxxxxx

  Personality 360 Degree

 • ( 10 ) ()

  Personality 360 Degree

 • 1 24

  24

  Personality 360 Degree

 • Personality 360 Degree

 • Personality

  Personality 360 Degree

 • LOGIN sxxxxxxx

  Personality 360 Degree

 • Personality 360 Degree

 • 1 12

  12

  Personality 360 Degree

 • Personality 360 Degree

 • Feedback (////......)

  Personality

  Personality 360 Degree

 • LOGIN

  www.disc-u.net/test/login.php

  ONLINE TEST

  www.disc-u.net

  1

  2

  1

  ONLINE

  2

  Feedback

  Personality 360 Degree

 • LOGIN xxxxxxxx-xx

  Feedback

  Personality 360 Degree

 • Personality 360 Degree

  Feedback

 • 1 12

  12

  Personality 360 Degree

  Feedback

 • Personality 360 Degree

  Feedback

 • III

  HR/

  Personality 360 Degree

 • -> LOGIN

  r-xxxxxxx

  HR/

  Personality 360 Degree

 • HR/

  .pdf save

  Personality 360 Degree