personality 360 degree - disc-u.net personality 360 degree.pdf · personality 360 degree....

of 26 /26
แบ่งเป็น 3 ส่วน I ขั้นตอนเตรียมการ (เพื่ อกําหนดจํานวนและรายละเอียดของผู้ประเมิน) HR/ผู้ประสานงาน เป็นผู้ดําเนินการ II ขั้นตอนทําแบบประเมิน ผู้รับการประเมิน ผู้ให้ Feedback (ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใต้บังคับบัญชา/เพื่ อนร่วมงาน/ลูกค้า/......) III ขั้นตอนพิมพ์รายงาย HR/ผู้ประสานงาน เป็นผู้ดําเนินการ (เมื่อทําครบทุกคนแล้ว) Personality 360 Degree

Upload: doandien

Post on 29-Jun-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

แบงเปน 3 สวน I ขนตอนเตรยมการ (เพอกาหนดจานวนและรายละเอยดของผประเมน)

HR/ผประสานงาน เปนผดาเนนการ II ขนตอนทาแบบประเมน

• ผรบการประเมน• ผให Feedback

(ผบงคบบญชา/ผใตบงคบบญชา/เพอนรวมงาน/ลกคา/......) III ขนตอนพมพรายงาย

HR/ผประสานงาน เปนผดาเนนการ (เมอทาครบทกคนแลว)

Personality 360 Degree

I ขนตอนเตรยมการ

HR/ผประสานงาน เปนผดาเนนการ

• กาหนดจานวนและรายละเอยดของผประเมน • สงรหสผานใหผประเมนทเกยวของ

Personality 360 Degree

เลอก LOGIN เขาสระบบ

หรอ เขาโดยตรงไปท www.disc-u.net/test/login.php

สาหรบ HR/ผประสานงาน

คลกเมน ONLINE TEST

เขาไปท www.disc-u.net

1

เลอก แบบทดสอบ ONLINEสาหรบองคกร

2

1

2

Personality 360 Degree

สาหรบ HR/ผประสานงาน

ใสรหสผาน Vxxxxxxx และกดเขาสระบบ

กรอกรายละเอยด กาหนดจานวนผใหขอมล กดบนทกขอมล

Personality 360 Degree

สาหรบ HR/ผประสานงาน

สงรหสผาน ใหผเกยวของแตละคน เพอทาแบบประเมน

Personality 360 Degree

II ขนตอนทาแบบประเมน

- ประเมนลกษณะสวนบคคลของตนเอง - ประเมน Personality ของตนเอง ผรบการประเมน

- ประเมน Personality ของผรบfeedbackผให Feedback ทเกยวของ

(ผบงคบบญชา/ผใตบงคบบญชา/เพอนรวมงาน/ลกคา/......)

Personality 360 Degree

ผรบการประเมน

ทาแบบทดสอบเพอประเมนลกษณะสวนบคคล

Personality 360 Degree

เลอก LOGIN เขาสระบบ

หรอ เขาโดยตรงไปท www.disc-u.net/test/login.php

คลกเมน ONLINE TEST

เขาไปท www.disc-u.net

1

2

1

เลอก แบบทดสอบ ONLINEสาหรบองคกร

2

สาหรบ ผรบการประเมน

Personality 360 Degree

กรอกและบนทกขอมล

ใสรหสผาน pxxxxxxx และกดเขาสระบบ

สาหรบ ผรบการประเมน

Personality 360 Degree

ขอแนะนาทควรเนนยากบผทา • ทาในชวงเวลาทไมถกรบกวน (เวลาทาประมาณ 10 นาท) • นกถงตวเราในตอนทางาน • เลอกลกษณะทตรงกบเรา (ไมใชสงทเราอยากเปน) • ทาแตละขอโดยไมตองใชเวลามากนก

เรมทา

อานคาอธบายในการทา

สาหรบ ผรบการประเมน

Personality 360 Degree

เรมจากขอท 1 ไปทละขอจนถงขอท 24

เมอครบ 24 ขอ กดประมวลผล

สาหรบ ผรบการประเมน

Personality 360 Degree

เสรจสนขนตอนการทา

สาหรบ ผรบการประเมน

Personality 360 Degree

ผรบการประเมน

ทาการประเมน Personality ของตนเอง

Personality 360 Degree

LOGIN เขาสระบบ ใสรหสผาน sxxxxxxx และกดเขาสระบบ

สาหรบ ผรบการประเมน

Personality 360 Degree

เรมทา

อานคาอธบายในการทา

สาหรบ ผรบการประเมน

Personality 360 Degree

เรมจากหนาท 1 ไปทละขอจนถงหนาท 12

เมอครบ 12 หนา กดบนทกขอมล

สาหรบ ผรบการประเมน

Personality 360 Degree

เสรจสนขนตอนการทา

สาหรบ ผรบการประเมน

Personality 360 Degree

ผให Feedback ทเกยวของ (ผบงคบบญชา/ผใตบงคบบญชา/เพอนรวมงาน/ลกคา/......)

ทาการประเมน Personality ใหกบผรบการประเมน

Personality 360 Degree

เลอก LOGIN เขาสระบบ

หรอ เขาโดยตรงไปท www.disc-u.net/test/login.php

คลกเมน ONLINE TEST

เขาไปท www.disc-u.net

1

2

1

เลอก แบบทดสอบ ONLINEสาหรบองคกร

2

สาหรบ ผให Feedback

Personality 360 Degree

LOGIN เขาสระบบ ใสรหสผาน xxxxxxxx-xx และกดเขาสระบบ

สาหรบ ผให Feedback

Personality 360 Degree

เรมทา

อานคาอธบายในการทา

Personality 360 Degree

สาหรบ ผให Feedback

เรมจากหนาท 1 ไปทละขอจนถงหนาท 12

เมอครบ 12 หนา กดบนทกขอมล

Personality 360 Degree

สาหรบ ผให Feedback

เสรจสนขนตอนการทา

Personality 360 Degree

สาหรบ ผให Feedback

III ขนตอนพมพรายงาน

HR/ผประสานงาน เปนผดาเนนการ

Personality 360 Degree

เมอทาการประเมนครบ ทกคนแลว

-> LOGIN เขาสระบบ ใสรหสผานสาหรบดรายงาน

r-xxxxxxx

กดเพอสรางรายงาน

สาหรบ HR/ผประสานงาน

Personality 360 Degree

สาหรบ HR/ผประสานงาน

กดดรายงาน

สามารถเลอกไดทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ รายงานอยในรปแบบของไฟล .pdf สามารถ save เกบไวได

Personality 360 Degree