ריקציה

of 3 /3
הההההה םםםםםםםם םםםם םםםם םםםםם םםםםם םםםםםםםם, םםםםם םםם םםםםם. םםם םםםםם, םםם םם םםםםםםםםם, םםםםםםםםםםם םםםםםםםםםם םםםםם םםםם םםםםםםםם םםםםםםםם םםםםם םםםם םם םםםםםםם. םםםם םםםם: םםםםםם םםםםםם םםםםםם םםםםם םםםםםם םםםםם םםםםם םםםםם םםםםםם םםםם. םם םםםםםם םם םםם םםםםםם םם םםםםםם םם םםםםםם. םםםםםם םםםםםם םםםםםם םםםםםםם םםםםםםם םםםםם םםםםםם םםם םםםםםם םםםםם. םםםםם םםםםםםםם)םםם םםםם( םםם םםםםםםםםםםםםםםםםםם( .) םםםםם םםםםםם םםםםםםם םםםם םםם םםםםםם םםםם9-10 םםםםם םםםםםם םםםםם םםםםם םםםםם םםםםם םםםםםם. םםםםםם םםםםםם םםםםםם םםם, םם םםםם םםםםם םם םם םםםםםם. םםםםם םםםםםם םםםםםם Spotted fever םםםם- םםםםםם, םםםםם ם"ם םםםםםםם םםםםםם םםםםConorii םםםםם םםםם םםםםםם םם םםם םםםםםם. םם םם םםםם םםםםםםם םםםם. םםםם םםםם םםםmurins typhus םםםםםם ם"ם םםםםםםtyphi םםםםםם ם"ם םםםםםםם םם םםםםםם. םםםםםם םםםםםםם םםםםם םםם םםםםםם. םםםם םםםםםםם םםםם םם םםםםםםם םםם םםםם םםםם םםםםם םםםםםםם םםםםםםםםםםם םםםםם. םםםםםם םםםםםם םםםםם םםםם םםםםם םםםם םםם םםםם םםם םם םםםם םםםם םםםםםם םםםםםםםםםם םם םםםםם. םםםםם םם םםםם םםם םםםם םם םם םם םםםםםם םםםם םםםם םםםםםםם. םםםםם םםםםם םםםםם םםםם- םםםםם םDIC . םםם םםםםם םםםם םםםםם םםםםם םםםםםם םםםםם םםםםם םםםםם םם םםם םםם. םםםםם םםםם םםםם םםם םםם םםם םםםםםם םם םםםם םםםםםםםםםםםםם םםםםם םםםםם םםםםם. םםם םםםםםם םםםםם םםםםם םםםם םםםםם םםםםם םםם םםםם םםםםם םםם םםםםם םם םםםםם םםםםםם םם םםםם םםםםםםם. םםםםם םםםםםם םםםםם םםםםםםםםם םםםםםםם( םםםםםם םםםםםם) םםםםםם םםםםם םםםםם םםםםם םםם םםםם, םםםם םםם םםםםםםם, םםםםם םםםםם םםם, םםםם םםםםםם םםםם םםםםם םםםםםם . םםםם3-4 םםםם םםםםםם םםםםם םם םםםםם םםםםםם םםםםםםם םםםםם םם' ם"ם םםם םםםםם.)םםםם םםםםםם( םםםםםםםם םם םםם םםם םםם םם םםםםםם, םםםםםם םםםםם םםםם.םםםםם םםםםםם םםם םםםםם םםםםםם םםםםםםםםםםם םםםםם,( םם םםםםםם

Upload: nadav-shalit

Post on 15-Aug-2014

676 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

one of a set of notes on different bacteria and treatments (hebrew)

TRANSCRIPT

Page 1: ריקציה

ריקציהמאפיינים

,מרחק גנטי מקביל למרחק גיאוגרפי פיזור כלל עולמי.

,גרם שלילי, סוג של קוקובצילי איבדו גנים– אינטרצלולרי אובליגטורי

המאפשרים מטבוליזם עצמאי ולכן הםפרזיטים.

מעגל חיים: קרציות נגועות מטילות כניסהלרווה נגועהביצות נגועות

למכרסם בריא. אם למכרסם יש עוד הן יידבקו. הלרווה–קרציות לא נגועות

הנגועה ניזונה מהמכרסם ומתפתחתנכנסת למכרסם אחר ומטילה

)דור לדור(העברה ורטיקליתביצים. )לקרציות אחרותוגם הוריזונטלית

במכרסם(. לאחר–הריקציה מסבה נזק לקרציה

דורות הקרציה מאבדת יכולת9-10להטיל ביצים פוריות.

הקרציה מזריקה ריקציה לדם, לא ברור לאיזה תא הן עוברות.

מחלות ריקציה בישראלSpotted fever,קדחת הכתמים -

נגרמת ע"י הוריאנט המקומי מסוגConoriiהמצוי באגן המזרחי של הים

התיכון. זן זה עובר בקרציית הכלב. murins typhusמחלה דומה בשם

מועברת ע"יtyphiמועברת ע"י ריקציה פרעושים של חולדות.

הריקציה נכנסת לתא אנדותל.–מנגנון כאשר האנדותל מכיל את הריקציה

הוא מושך אליו טסיות השולחות פסאודופודים לתוכו. הצמדות הטסיות יוצרת קריש שראשו תקוע בתא והוא

גדל עד שהוא מביא לחסימה ולהיפוקסיה של הרקמה. תהליך זה קורה בכל רקמה בה יש תא אנדותל

מחלה סיסטמית.–נגוע -ניצול גורמי קרישה רבים מוביל לDIC.התא הנגוע מאבד יכולת לווסת חדירות

ונוזל מתחיל לעזוב את כלי הדם. מצטבר נוזל סביב כלי הדם ובו אקסודט

תהליך–של תאים מונונוקלאריים דלקתי ובצקת. מתן נוזלים לחולה

שיהיה בהלם יעזור לטווח קצר בלבד ולאחר מכן יגביר את הבצקת ויחמיר

את המצב הנשימתי.

המחלה מופיעה כשבוע לאחר העקיצה מאחורי–)עקיצה במקומות נסתרים

האוזן( חום גבוה, כאבי–תחילת המחלה

ראש ועיניים, הרגשה כללית רעה, .קשיים בהליכהכאבי רגליים קשים

ימים מופיעה פריחה עם3-4לאחר כתמים עגולים ומורמים בקוטר מס' מ"מ אשר בתוכם הריקציות )קדחת

הכתמים(. כל כתם הוא כלי דם שהודבק, והבצקת מרימה אותו.פיזור

הכתמים הוא בעיקר בחלקים דיסטליים של איברים )קצה גפיים,

קצות אף/אזניים(, מעט במרכז הגוף)העדפת טמפ' קרה יותר(.

–אין איחוי כתמים ו/או הצטופפויות כל כתם לעצמו.

כאבי–ביטויים סיסטמיים בישראל שרירים, כאב בטן, בחילות, הקאות,

שיעול וכו'.נראה בלוטות מוגדלות, כבד וטחול

מוגדלים, לעתים סימני בצקת ריאות,פרי/מיוקרדיטיס.

מעבדה וסטיה שמאלהירידה בכד"ל –לוקופניה

)שחרור מרכיבים מוקדם מדי]?[(ירידה בטרומבוציטיםריכוז נתרן נמוך בדם )הלך לבצקת יחד

עם הנוזל(שלושת הנ"ל מאוד אופיינים לקדחת

הכתמים. לא תמיד מופיעה פריחה, אך הופעתה עוזרת לאבחן את המחלה. בחולים בהם הפריחה מאחרת רבים

האבחונים השגויים והם מצויים בסיכון גבוה יותר למות מהמחלה. בחולים

כהים קשה לראות פריחה. מ1% מקדחת הכתמים ו3%תמותה

murins typhus-.אפידמיולוגיה

בד"כ התפרצויות בקיץ, בארץ בשל מז"א חם יחסית, יהיה יותר בקיץ אך

נראה גם בחודשי החורף.,)בד"כ ילדי בי"ס )חשיפה לכלבים

נדבקים יותר זכרים מנקבות, נדירבתינוקות, אין העברה מאדם לאדם.

יש אנשים שנחשפים, מפתחים תגובה חיסונית אך ביטוי המחלה הוא

לא ברור מה מבדיל בין מי–תת-קליני שיפתח מחלה למי שלא.

Page 2: ריקציה

דיאגנוזה מטפלים לפני שיש–אם יש חשד

אישור דיאגנוסטי. ע"מ לגדל ריקציות צריך תאים חיים–

מושג ע"י תרביות תאים, חיות מעבדה, כיום–או הזרקה לביצה מופרית

משתמשים במצע תאים. רק בנסציונה.

זיהוי ע"יPCR –.לא כיום אין זיהויAgיש אבחון סרולוגי על כל ,

בעיותיו המוכרות )מוקדם מדי אין, יכול להיות שהיה מזמן, קרוס ריאקציה עם חיידקים אחרים וכו'(. ברב האוכלוסיה

נוגדנים.4%יש ל-טיפול

טיפול אנטיביוטי לפתוגן אינטרצלולרי בדגש על יכולת כניסה לתאי אנדותל.–

טטרציקלינים )צובע–המומלצים שיניים בילדים( וקווינולונים )אפשרות

תיאורטית לפגיעה בסחוסים(. כיוון שרב המקרים הם בילדים לא נותנים קווינולונים וכן נותנים טטרציקלינים

24 עד ירידת חום + –לטיפול קצר ימים ואין3-4שעות. הטיפול הוא בד"כ

צביעת שיניים.