ใช กระบวนการอ านสร างความรู...

46
แผนการจัดการเรียนรูทีสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปทีหนวยการเรียนรูทีเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋ว เวลา ๑๑ ชั่วโมง หัวขอเรื่อง การสรางประสบการณทางเนื้อหา เวลา ชั่วโมง มาตรฐาน ท .ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน ตัวชี้วัด มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓ / ๔ ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่อง ที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ สาระสําคัญ ทักษะการฟงเปนการสรางประสบการณอยางหนึ่ง ที่ทําใหมีความรูจากสิ่งที่ฟง สามารถ เลาเรื่องและตอบคําถามจากเรื่องไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู ๑. ฟงเรื่อง“ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว” แลวตอบคําถามและเลาเรื่องไดถูกตอง ๒. อานเรื่องที่เลาไดถูกตอง ๓. คัดเรื่องจากแผนภูมิลงสมุดไวฝกอานไดถูกตอง คุณลักษณะอันพึงประสงค ๑. รักและชื่นชมในเอกลักษณไทย ๒. มีความซื่อสัตยสุจริต ๓. มีวินัยในตนเอง ๔. มีความสนใจใฝเรียนรู ๕. อยูอยางพอเพียง สาระการเรียนรู การสรางประสบการณทางเนื้อหา

Upload: others

Post on 12-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ สาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เร่ืองปฏิบัติการสายลับจิ๋ว เวลา ๑๑ ช่ัวโมง หัวขอเรื่อง การสรางประสบการณทางเนื้อหา เวลา ๑ ช่ัวโมง มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ

แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๓ / ๔ ลําดับเหตุการณและคาดคะเนเหตุการณจากเรื่อง ที่อานโดยระบุเหตุผลประกอบ

สาระสําคัญ ทักษะการฟงเปนการสรางประสบการณอยางหนึ่ง ที่ทําใหมีความรูจากส่ิงที่ฟง สามารถ

เลาเรื่องและตอบคําถามจากเรื่องไดถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู ๑. ฟงเรื่อง“ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว” แลวตอบคําถามและเลาเรื่องไดถูกตอง ๒. อานเรื่องที่เลาไดถูกตอง ๓. คัดเรื่องจากแผนภูมิลงสมุดไวฝกอานไดถูกตอง

คุณลักษณะอันพึงประสงค ๑. รักและชื่นชมในเอกลักษณไทย ๒. มีความซื่อสัตยสุจริต ๓. มีวินัยในตนเอง ๔. มีความสนใจใฝเรียนรู ๕. อยูอยางพอเพียง สาระการเรียนรู

การสรางประสบการณทางเนื้อหา

Page 2: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

- การตอบคําถามจากเรื่อง “ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว” - การเลาเรื่อง “ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว” - การฟงเรื่อง “ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว”

กระบวนการจัดการเรียนรู นําสูกระบวนการเรียนรู

๑.นักเรียนทําแบบทดสอบกอนการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ ๑ (ภาคผนวก) ๒. ครูและนักเรียนทบทวนหลักการปฏิบัติในการฟง จาก ใบความรู (ภาคผนวก) กระบวนการเรียนรู

๑. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาชื่อเรื่อง “ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว”โดยใชคําถาม ๑.๑. ใครเคยดูหนังเกี่ยวกับสายลับหรือนักสืบบาง

๑.๒. ผลของการปฏิบัติการสายลับ เปนอยางไรบาง ๒. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน ดังนี ้ ๒.๑. ดูภาพตัวละครในเรื่อง และภาพเหตุการณตอนใดตอนหนึ่ง ๒.๒. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพโดยตอบคําถามวาใครทําอะไร ที่ไหน อยางไร เหตุการณตอนนี้เปนอยางไร เพราะเหตุใด ๒.๓. นักเรียนฝกเลาหรือทํานายเรื่องจากภาพวานาจะมีเหตุการณอยางไร ๓. นักเรียนฟงครูอานเรื่องหรือเลาเรื่อง “ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว” จากบทเรียนโดยเนนมารยาทในการฟง โดยนักเรียนตอบคําถามปากเปลาดังนี ้

๓.๑. เรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋ว มีตัวละครกี่ตัว ๓.๒. อะไรเปนตนเหตุของเรื่องนี ้๓.๓. กอนปฏิบัติงานของนักปฏิบัติการสายลับจิ๋ว ทําอยางไร ๓.๔. ผลของการปฏิบัติงานของสายลับจิ๋วเปนอยางไร

๓.๕. เรื่องนี้ใหขอคิดอยางไร ๔. นักเรียนชวยกันเลาเรื่องที่ฟง ถาเลาไมไดครูถามนําใหนักเรียนตอบ ๕. ครูเขียนขอความหรือประโยคหรือเรื่องที่นักเรียนเลาลงในแผนภูม ิ๖. นักเรียนฝกอานขอความในแผนภูมิจนคลอง

Page 3: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

๗. นักเรียนคัดขอความในแผนภูมิลงในสมุดเพื่อฝกอาน สงครูตรวจ สรุปกระบวนการเรียนรู

๑. นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยอานประโยคขอความ แลวคัดลงสมุด ๒. นักเรียนทําแบบฝกพัฒนาการเรียนรู (ภาคผนวก) ๓. นักเรียนเลนเกมสืบสวน(ภาคผนวก) ๔. มอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทักษะภาษา หนวยที่ ๑ (การบาน)

สื่อและแหลงการเรียนรู ๑. แบบทดสอบกอนการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ ๑ ๒. บัตรคําใหม, คํายาก ๓ รูปภาพ ๔. กระเปาผนัง ๕. พจนานุกรม

๖. หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เลม ๑ ชุด ภาษาพาท ี๗. แบบฝกหัดทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ๘. แบบฝกพัฒนาการเรียนรู ๙. เกมสืบสวน ๑๐. คลิปวิดีโอ เรื่อง มารยาทในการอาน ป.3 จากเว็บไซต ทรูปลูกปญญา

กระบวนการวัดผลและประเมินผล ๑. วิธีการ

๑.๑. สังเกต การอาน/เลาเรื่อง การคัดลายมือ ความสนใจในการเรียน กระบวนการทํางาน การฟงเรื่องที่เลา

Page 4: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

๑.๒. ตรวจผลงาน สมุดงาน แบบฝกพัฒนาการเรียนรู

๒. เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล แบบสังเกตพฤติกรรม สมุดงาน แบบฝกพัฒนาการเรียนรู แบบทดสอบกอนการเรียนรู

๓. เกณฑการวัดและประเมินผล ใชการผานเกณฑรอยละ ๗๐ ขึ้นไป

Page 5: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองจํานวนนับไมเกิน 100,000 เวลา 24 ช่ัวโมง แผนการเรียนรูที่ 12 การเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวน เวลา 2 ช่ัวโมง *********************************************************************** มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนใน

ชีวิตจริง

ตัวชี้วัด มาตรฐาน ค 1.1 ป.3 / 2 ๒. เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไมเกิน หนึ่งแสนและศูนย

สาระสําคัญ จํานวนสองจํานวนเมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน อาจมีคาเทากัน มากกวา หรือ นอยกวากัน

จุดประสงคการเรียนรู สามารถเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวน ที่ไมเกิน 100,000 และใชสัญลักษณ , , , ได

คุณลักษณะอันพึงประสงค 1. กลาแสดงออกในทางที่ดี 2. มีความมุงมั่นพยายาม 3. ทํางานรวมกับผูอื่นได 4. มีความสนใจใฝเรียนรู 5. ประหยัดและอยูอยางพอเพียง

Page 6: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

สาระการเรียนรู การเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวน

1) การเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนที่มีหลักไมเทากัน 2) การเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวนที่มีหลักเทากัน

กระบวนการจัดการเรียนรู 1. ทําแบบฝกการคิดเลขเร็ว เพื่อฝกทักษะใหเกิดความชํานาญ แมนยําและรวดเร็ว นักเรียนและครูรวมกันเฉลยคําตอบพรอมทั้งแนะนําหลักเกณฑในการคิด 2. นําบัตรตัวเลข เชน ใหนักเรียนบอกวา จํานวนใดมากกวา นอยกวา หรือเทากัน เพื่อทบทวนการเปรียบเทียบจํานวนที่ไมเกิน 1,000 3. ใหอานบัตรตัวเลขที่ติดไวบนกระดานแมเหล็ก เปนคูทีละจํานวนพรอมกัน เชน 7,625 กับ 16,720 1,250 กับ 1,000 + 200 + 50 7,500 กับ 750 หาอาสาสมัคร 3 คน หยิบบัตรสัญลักษณ , , ที่ครูเตรียมไวคนละ 1 ใบ ใหเปรียบเทียบจํานวนแตละคูวาควรใชบัตรสัญลักษณกับจํานวนเลขคูใด แลวติดบัตรสัญลักษณระหวางบัตรตัวเลข 2 จํานวนบนกระดานแมเหล็ก เพื่อใหไดประโยคที่เปนจริงดังนี้ 7,625 16,720 1,250 1,000 + 200 + 50 7,500 750 4. นักเรียนและครูรวมกันตรวจสอบความถูกตอง แลววิเคราะหการเปรียบเทียบดังนี้ 1) เปรียบเทียบจํานวนหลักกอนถามีจํานวนหลักมากกวาคือจํานวนที่มีคามากกวา 2) ถาจํานวนหลักเทากันใหเปรียบเทียบคาของตัวเลขที่อยูในหลักซายมือสุดกอน ถายังเทากันอีกใหเปรียบเทียบตัวเลขที่อยูในหลักถัดไปทางขวามือ 5. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 3 คน ชวยกันเปรียบเทียบจํานวนสองจํานวน จากบัตรตัวเลขที่ติดไวบนกระดานแมเหล็ก เชน 2,436 2,463

158 450 720 400 + 45 + 9

Page 7: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

5,708 7,508 10,756 9,924 และใชสัญลักษณ = หรือ = จากบัตรตัวเลข เชน 5,000 + 180 5,180 4,962 4,000 + 900 + 2 นักเรียนและครูรวมกันตรวจสอบความถูกตอง ชมเชยกลุมที่ทําไดถูกตองมากที่สุด ถากลุมใดไมเขาใจอธิบายเพิ่มเติม

7. ทําแบบฝกหัด คณิตศาสตรในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 8. นักเรียน และครูรวมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับจํานวนสองจํานวนเมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน

มีคาเทากัน มากกวากัน หรือนอยกวากัน ขึ้นอยูกับจํานวนที่นํามาเปรียบเทียบ สื่อและแหลงการเรียนรู

1. แบบฝกการคิดเลขเร็ว 2. บัตรตัวเลข (ติดแมเหล็ก) 3. บัตรสัญลักษณ (ติดแมเหล็ก) 4. กระดานแมเหล็ก 5. แบบฝกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 6. แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร บทที่ 1 7. คูมือประกอบการใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร 8. คลิปวิดีโอ เรื่องการเปรียบเทียบโดยการใชเครื่องหมาย ป.3 ตอนที่ 1-5 จากเว็บไซต

ทรูปลูกปญญา

กระบวนการวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตและบันทึกลงในแบบสังเกต

Page 8: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

- ความสามารถในการคิดเลขเร็ว - การรวมกิจกรรมเปรียบเทียบจํานวน - การรวมกิจกรรมกลุม - ความต้ังใจทําแบบฝกหัด

2. ตรวจผลงาน - แบบฝกการคิดเลขเร็ว - แบบฝกหัดคณิตศาสตรในหนังสือเรียน - แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร

ภาคผนวก

1. แบบฝกการคิดเลขเร็ว 2. แบบบันทึกการสังเกต

Page 9: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

แผนการจัดการเรียนรู สาระวิทยาศาสตร

หนวยการเรียนรูท่ี 1 ชีวิตสัมพันธ

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 10 การปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เวลา 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ

ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและ นําความรูไปใชประโยชน

ตัวช้ีวัด ว 1.2 ป.3/4 สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบางชนิดท่ีสูญพันธุไปแลว และท่ีดํารงพันธุ

มาจนถึงปจจุบัน

มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ

แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน

ตัวช้ีวัด 1. ว 8.1 ป.3/1 ต้ังคําถามเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะศึกษาตามท่ีกําหนดใหและตาม

ความสนใจ 2. ว 8.1 ป.3/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธสีํารวจตรวจสอบ ศึกษาคนควา โดยใชความคิดของตนเอง

ของกลุม และคาดการณสิ่งท่ีจะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 3. ว 8.1 ป.3/3 เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ และบันทึกขอมูล

4. ว 8.1 ป.3/4 จัดกลุมขอมูล เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีคาดการณไวและนําเสนอผล

Page 10: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

5. ว 8.1 ป.3/5 ต้ังคําถามใหมจากผลการสํารวจตรวจสอบ 6. ว 8.1 ป.3/6 แสดงความคิดเห็นและรวบรวมขอมูลจากกลุมนําไปสูการสรางความรู

7. ว 8.1 ป.3/7 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สํารวจตรวจสอบตามความเปนจริง มีแผนภาพประกอบคําอธิบาย

8. ว 8.1 ป.3/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ

1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับวิธีการปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตได (P) 2. เขียนผังความคิดเกี่ยวกับวิธีการปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตได (P) 3. เขียนคําขวัญรณรงคเพ่ือปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตได (P) 4. ระบุวิธีการปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตได (K) 5. เปนคนชางสังเกต ชางคิดชางสงสัย และเปนผูท่ีมีความกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรู (A)

ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ วิธีการปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตโดยศึกษาดวยการใชวิธีการสืบสอบ รูปแบบวงจรการเรียนรู 5E เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง และการใชคําถาม และประเมินตามสภาพจริง

การไมตัดไมทําลายปา การปลูกปาชายเลน การไมทําลายแหลงปะการัง การไมลาสัตวหรือไมจับสัตวในฤดูผสมพันธุ การไมจับสัตวน้ําโดยไมถูกวิธี ลวนเปนตัวอยางวิธีปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต

สาระการเรียนรู

สาระสําคัญ

จุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัด

Page 11: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

1. ความสามารถในการสื่อสาร การอาน การเขียนคําขวัญ การเขียนผังความคิด 2. ความสามารถในการคิด การคิดวิเคราะห การอภิปราย การสื่อความหมาย การจัดระบบความคิดเปนแผนภาพ การสืบคน

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 3. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต การแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพ่ือนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน 4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ใฝเรียนรู ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการ

เลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

มุงมั่นในการทํางาน ตัวชี้วัดที่ 6.1 ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน มีจิตสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 8.2 เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

Page 12: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

คําขวัญ การรณรงคปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต

วิธีการปองกันการสูญพันธุและอนุรักษสิ่งมีชีวิตทําไดอยางไร

ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ (engagement) (5 นาที) 1. ครูทบทวนเกี่ยวกับสาเหตุการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต 2. ครูถามคําถามกระตุนความคิดนักเรียน ดังนี ้

2.1 วิธีการปองกันการสูญพันธุและอนุรักษสิ่งมีชีวิตทําไดอยางไร (ตัวอยางคําตอบ ไมตัดไมทําลายปา ปลูกปาชายเลน) ขั้นท่ี 2 สํารวจและคนหา (exploration) (20 นาที) 1. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันระดมความคิดและสืบคนเกี่ยวกับวิธีการปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวติ จากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน อินเทอรเน็ต 2. ใหนักเรียนแตละกลุมออกแบบบันทึกผลการระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการปองกัน การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของผังความคิดใหนาสนใจ ขั้นที่ 3 อธิบายและลงขอสรุป (explanation) (20 นาที) 1. ใหผูแทนนักเรียนแตละกลุมนําเสนอผังความคิด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 2. ครูนําการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตท่ีนักเรียนแตละกลุมนําเสนอ โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี ้

การจัดกจิกรรมการเรียนรู

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน รองรอยแสดงความรู)

คําถามทาทาย

Page 13: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ความเหมือนและความแตกตางเกี่ยวกับวิธีการปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต วิธีการปองกันนอกเหนือจากท่ีนักเรียนนําเสนอ 3. ใหนักเรียนรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับการรณรงคใหชวยกันปองกันการทําลายสิ่งมีชีวิต และวิธีปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต หรือทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงพันธุอยูได เปนแผนภาพ ใหไดประเด็นตามจุดประสงคการเรียนรู ดังนี ้

แผนภาพ ตัวอยางวิธีปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต

ขั้นที่ 4 ขยายความรู (elaboration) (10 นาที) 1. ใหนักเรียนทํากิจกรรมวิทยาศาสตรสรางสรรคสูความเขาใจอาเซียนเพ่ิมเติม ดังนี ้ “สิ่งมีชีวิตตางรักชีวิตของตน” ในฐานะท่ีนักเรียนเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียน และมีอิทธิพลมากกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น นักเรียนมีวิธีการแสดงความรักสิ่งมีชีวิตอื่นดวยการ ออกแบบโปสเตอรเพ่ือรณรงคปองกันและอนุรักษสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีกําลังเปน ปญหาของประเทศ ของประชาคมอาเซียน และของโลก ในการสรางโปสเตอรเชิญชวนขอใหใช วัสดุท่ีประหยัดท่ีสุดแตใหผลคุมคา 2. ใหนักเรียนแตงคําขวัญรณรงคเพ่ือปองกันการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตในประเทศ และโลกของเรา จัดทําเปนช้ินงาน

ตัวอยางวิธีปองกัน การสูญพันธุ ของสิ่งมีชีวิต

ไมตัดไมทําลายปา ปลูกปาชายเลน ไมทําลาย

ไมบุกรุกปาเพ่ือทําสนามกอลฟ บานจัดสรร ตัดถนน

ไมใชอวนตาถี่ในการจับปลา หรือไมจับปลาโดยใชวิธีท่ีไม

ถูกตอง

ไมลาสัตว หรือจับสัตวในฤดูผสม

ไมสนับสนุนการคาสัตวปา พืชปา

ไมใชสินคาท่ีทํามาจากหนังสัตว

Page 14: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation) (5 นาที) 1. ใหนักเรียนประเมินตนเองโดยพูดแสดงความรูสึกหลังการเรียนในประเด็น ดังนี ้

1.1 สิ่งท่ีไดจากการเรียน 1.2 สิ่งท่ีประทับใจในการเรียน 1.3 สิ่งท่ีตองการทราบเพ่ิมเติม

2. ครูประเมินการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทํางานรวมกัน สังเกตการตอบคําถามของนักเรียนในช้ันเรียน ศึกษาผลการประเมินตนเองของนักเรียนจากการพูดแสดงความรูสึกหลังการเรียน ประเมินการสืบคนของนักเรียน ประเมินคําขวัญ และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยใชแบบประเมินตามสภาพจริง

1. ครูกระตุนใหผูเรียนตอบคําถามโดยไมตองกังวลเร่ืองถูกผิด ชวยกันปรับปรุงแกไข 2. ครูแสดงความช่ืนชมตอความคิด ความสามารถของนักเรียน และควรแสดงผลงานของ

นักเรียนเพ่ือเปนแรงจูงใจใหนักเรียนผลิตผลงานท่ีดี และไดเห็นผลงานท่ีหลากหลายของเพ่ือน เปนการเปดความคิดของนักเรียนใหกวางไกลขึ้น

แหลงเรียนรูภายในและภายนอกช้ันเรียน

คลิปวิดีโอ เรื่องสัตวสูญพันธุ ป.3 ตอนท่ี 1-3 จากเว็บไซต ทรูปลูกปญญา

สื่อ/แหลงการเรียนรู

การจัดบรรยากาศเชิงบวก

Page 15: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ครูอาจใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี ้ กิจกรรม การปองกันการสูญพันธุของส่ิงมีชีวิต

วัสดุอุปกรณ 1. กระดาษ 1 แผน 2. สีเทียน 1 กลอง 3. วัสดุเหลือใช

วิธีทํา 1. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนขอความ เพ่ือรณรงคใหชวยกันปองกันการทําลาย

สิ่งมีชีวิตไมใหเกิดการสูญพันธุ โดยเขียนลงบนกระดาษท่ีกําหนดให 2. เขียนภาพประกอบ พรอมท้ังตกแตงใหสวยงามโดยใชสีเทียนและวัสดุท่ีเหลือใชอื่น ๆ

กิจกรรมเสนอแนะ

Page 16: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

สัตวปาสงวน หมายถึง สัตวปาที่หายาก หามลาและมีไวครอบครอง มี 15 ชนิด ดังนี ้

แรด กระซู กูปรี ควายปา

ละองหรือละม่ัง กวางผา เลียงผา สมัน

สมเสร็จ เกง พะยูน

แมวลายหินออน นกกระเรียน นกเจาฟาหญิงสิรินธร นกแตวแรวทองดํา

ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู

Page 17: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการเรียนรูที ่1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัต ิ

แผนการจัดการเรียนรูที ่1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ เปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย

ช้ันประถมศึกษาปที ่3 เวลา 1 ช่ัวโมง มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกตอง ยึดม่ัน และปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติสุข

ตัวช้ีวัด ส 1.1 ป.3/1 อธิบายความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ในฐานะท่ีเปนรากฐาน

สําคัญของวัฒนธรรมไทย

จุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัด 1. อธิบายพระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคญัของวัฒนธรรมไทย (K) 2. จําแนกวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดจากพระพุทธศาสนา (P) 3. เห็นคุณคาและช่ืนชมในวัฒนธรรมไทย (A)

สาระสําคัญ

พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคญัของวัฒนธรรมไทย มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต ของสังคมไทย

สาระการเรียนรู รากฐานวัฒนธรรมไทย

Page 18: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ใฝเรียนรู ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ความสามารถในการคิด

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน รองรอยแสดงความรู)

1. แผนภาพวัฒนธรรมไทย 2. ช้ินงานท่ี 1 เร่ือง พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคญัของวัฒนธรรมไทย

คําถามทาทาย วัฒนธรรมไทยเปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงความเปนไทย นักเรียนมีแนวทางท่ีจะสืบสานและดํารงรักษาวัฒนธรรมไทยใหมั่นคงอยูคูกับชาติไทยตลอดไปไดอยางไร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู

1. ครูติดบทอาขยานบนกระดานและอานใหนักเรียนฟง จากนั้นใหนักเรียนอานตาม โดยพรอมเพรียงกัน

Page 19: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

2. ใหนักเรียนรวมกันสรุปบทอาขยานลงในแผนภาพบนกระดาน โดยครูใชคําถาม ดังนี ้ จากบทอาขยาน มีสิ่งใดบางท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย ในโลกนี้มีอะไรเปนไทยแท ของไทยแนนั้นหรือคือภาษา

ซึ่งผลิดอกออกผลแตตนมา รวมเรียกวาวรรณคดีไทย อนึ่งศิลปงามเดนเปนของชาต ิ เชนปราสาทปรางคทองอันผองใส อีกดนตรีรํารายลวดลายไทย อวดโลกไดไทยแทอยางแนนอน และอยาลืมจิตใจแบบไทยแท เช่ือพอแมฟงธรรมคําสั่งสอน กําเนิดธรรมจริยาเปนอาภรณ ประชากรโลกเห็นเราเปนไทย

หมอมหลวงปน มาลากุล จากหนังสืออาขยานภาษาไทย ชวงช้ันท่ี 1 - ชวงช้ันท่ี 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาษาไทย

ศิลปะและดนตรีไทย

บทอาขยาน วัฒนธรรมไทย

วรรณคดีไทย

อุปนิสัยของคนไทย

Page 20: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

3. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา ไดแก วัฒนธรรมดานประเพณ ีวัฒนธรรมดานอุปนิสัย วัฒนธรรมดานกิริยา- มารยาท วัฒนธรรมดานวิถีชีวิตความเปนอยู 4. ใหนักเรียนดูภาพวัฒนธรรมที่ดีงามท่ีไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา เชน ภาพการเวียนเทียน จากนั้นใหนักเรียนรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม ดังนี ้ การกระทําในภาพแสดงถึงวัฒนธรรมในดานใด (วัฒนธรรมดานประเพณี) วัฒนธรรมดังกลาว เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาอยางไร (เปนการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาท่ีมีตอพุทธศาสนิกชน)

5. ครูทําบัตรคําเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานตาง ๆ มาอยางละ 2 ดาน จากนั้นใหนักเรียนจําแนกบัตรคําวาเปนวัฒนธรรมดานใด วัฒนธรรมดานประเพณ ี

วัฒนธรรมดานอุปนิสัย วัฒนธรรมดานกิริยามารยาท วัฒนธรรมดานวิถีชีวิตความเปนอยู

6. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยท่ีมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา โดยครูใชคําถาม ดังนี ้ วัฒนธรรมใดบางท่ีมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา (ตัวอยางคําตอบ วัฒนธรรมดานกิริยามารยาท เชน การกราบไหว การกมตัวขณะเดินผานผูใหญ) 7.ใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังนี้ นักเรียนสามารถสรุปไดวา พระพุทธศาสนาเปนรากฐานของวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปนสิ่งท่ี ดีงาม มีคุณคาตอสังคมไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน 8.ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถามทาทาย ดังนี ้

พิธีบวช การทําบุญขึ้นบานใหม

การปลอยปลา การทําทาน

การกราบผูใหญ การพูดจาไพเราะ

การประกอบอาชีพสุจริต

ความประหยัด อดออม

• •

Page 21: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

วัฒนธรรมไทยเปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงความเปนไทย นักเรียนมีแนวทางท่ีจะสืบสานและดํารงรักษาวัฒนธรรมไทยใหม่ันคงอยูคูกับชาติไทยตลอดไปไดอยางไร 9. ใหนักเรียนทําชิ้นงานท่ี 1 เร่ือง พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย

การจัดบรรยากาศเชิงบวก

ใหนักเรียนอานบทอาขยานแลวชวยกันสรุปบทอาขยานเปนแผนภาพลงบนกระดาน สื่อการเรียนรู

1. บทอาขยานวัฒนธรรมไทย 2. บัตรคําวัฒนธรรมไทย 3. ช้ินงานที่ 1 เรื่อง พระพุทธศาสนาเปนรากฐานสําคญัของวัฒนธรรมไทย 4. คลิปการสอนเรื่อง ศาสนาพุทธ ป.1-ป.3 จากเว็บไซต ทรปูลูกปญญา

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 1. วิธีการวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 1.2 ตรวจช้ินงานท่ี 1 2. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 3. เกณฑการประเมิน การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม ผานตั้งแต 2 รายการ ถือวา ผาน ผาน 1 รายการ ถือวา ไมผาน

Page 22: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู สุขศึกษาและพละศึกษา หนวยการเรียนรูที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 พัฒนาการทางดานรางกาย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เวลา 1 ช่ัวโมง มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู พ 1.1 เขาใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ตัวชี้วัด พ 1.1 ป.3/1 อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของรางกายมนุษย 1. อธิบายพัฒนาการทางดานรางกาย (K) 2. ปฏิบัติตนเพ่ือใหมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีสมวัย (P) 3. ตระหนักถึงความสําคัญของการมีพัฒนาการทางดานรางกายที่สมวัย (A) ลักษณะการเจริญเติบโตทางดานรางกายของแตละคนจะมีความแตกตางกันไปตามเพศ และอายุ การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมจะทําใหมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีสมวัย พัฒนาการทางดานรางกาย

สาระการเรียนรู

สาระสําคัญ

จุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัด

Page 23: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ใฝเรียนรู ตัวชี้วัดท่ี 4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

ความสามารถในการคิด

- แผนภาพการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางดานรางกาย

- ผูท่ีมีรางกายอวน จัดวาเปนผูมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดีหรือไม เพราะอะไร 1. ครูนําภาพการเจริญเติบโตของแตละชวงวัยใหนักเรียนดู ดังนี ้ ภาพท่ี 1 ชวงเด็กเล็กอายุ 1-3 ป ภาพท่ี 2 ชวงเด็กกอนวัยเรียน อายุ 3-6 ป ภาพท่ี 3 ชวงเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ป จากนั้นใหนักเรียนรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถาม ดังนี ้ ๐ ภาพท่ี 1 เปนภาพของเด็กวัยใด อายุเทาไร (ตัวอยางคําตอบ เด็กเล็กอายุ 1-3 ป) ๐ ภาพท่ี 2 เปนภาพของเด็กวัยใด อายุเทาไร (ตัวอยางคําตอบ เด็กวัยกอนเรียน อายุ 3-6 ป) ๐ ภาพท่ี 3 เปนภาพของเด็กวัยใด อายุเทาไร (ตัวอยางคําตอบ เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ป)

๐ นักเรียนอยูในชวงวัยใด (ตัวอยางคําตอบ ชวงเด็กวัยเรียน)

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน รองรอยแสดงความรู)

คําถามทาทาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

Page 24: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

2. ใหนักเรียนแบงกลุม 3 กลุมแลวจับสลากเลือกภาพชวงวัยจากนั้น แตละกลุมนําภาพ จากครู ไปรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตของชวงวัยนั้น และสงตัวแทนออกมารายงานหนาช้ันทีละกลุมจนครบทุกกลุม

3. ใหผูแทนนักเรียนออกมาอานบัตรคําพัฒนาการทางดานรางกาย ของเพศชายและเพศหญิง และใหนักเรียนรวมกันจําแนกวาเปนพัฒนาการของเพศชายหรือเพศหญิง โดยครูเขียนขอความ ในบัตรคํานั้นลงในแผนภาพบนกระดาน

ตัวอยางบัตรคํา ตัวอยางแผนภาพ

พัฒนาการของเพศชาย พัฒนาการของเพศหญิง

4. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน รวมกันคิดการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

เพ่ือใหเหมาะสมกับพัฒนาการทางดานรางกาย จากนั้นออกมาแสดงหนาชั้นเรียนทีละกลุม 5. ครูถามคําถามนักเรียนวา ควรปฏิบัติตนอยางไร เพื่อใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย

ท่ีเหมาะสมตามวัย โดยครูสรุปคําตอบของนักเรียนเปนแผนภาพความคิด ดังนี ้

หนาอกใหญขึ้น เอวเล็กลง สะโพกผาย กลามเนื้อเปนมัด

กระดูกแข็งแรง มีเสียงแหบหาว เสียงแหลมใส

Page 25: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

6. ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถาม ดังนี ้ ๐ การมีพัฒนาการทางดานรางกายที่เหมาะสมตามวัยจะสงผลอยางไร (ตัวอยางคําตอบ ทําใหรางกาย

แข็งแรง ไมเจ็บปวยงาย อยูในสังคมไดอยางมีความสุข) ถามีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีไมเหมาะสมตามวัยจะสงผลอยางไร (ตัวอยางคําตอบ รางกายไม

แข็งแรง เจ็บปวยบอย) นักเรียนจะปฏิบัติตนเพ่ือใหมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีเหมาะสมตามวัยไดอยางไร (ตัวอยาง

คําตอบ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนครบท้ัง 5 หมู ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ พักผอนอยางเพียงพอ) 7. ครูแจกกระดาษเปลาใหนักเรียนจินตนาการวาดภาพตนเองท่ีมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดีใน

อนาคตอีก 10 ปขางหนา และออกมานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนทีละคนพรอมท้ังบอกวิธีการปฏิบัติตนที่ทําใหตนเองมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดีมาคนละ 2 ขอ โดยครูคอยตรวจสอบและใหคําแนะนําเพิ่มเติม

8. ใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังนี้ การเจริญเติบโตของรางกายมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย และแตกตางกันไป

ตามเพศ ท้ังลักษณะรูปราง น้ําหนัก และสวนสูง การปฏิบัติตนใหเหมาะสมจึงมีสวนสําคัญ ในการทําใหมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดี

9. ใหนักเรียนรวมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นโดยครูใชคําถามทาทาย ดังนี้ ผูที่มีรางกายอวน จัดวาเปนผูมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีดีหรือไม เพราะอะไร

อยูในท่ีท่ีมีอากาศ บริสุทธิ ์

อาบน้ําทําความสะอาด รางกายทุกวัน

ออกกําลังกายสม่ําเสมอ

พักผอนอยางเพียงพอ

รับประทานอาหารครบ 5 หมู

การปฏิบัติตน เพ่ือใหมีพัฒนาการ

ทางดานรางกาย ท่ีเหมาะสม

ตามวัย

Page 26: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ครูใหคําชมเชยนักเรียนท่ีวาดภาพตนเองไดสวย และใหเพ่ือน ๆ ปรบมือ

1. ภาพการเจริญเติบโตของแตละชวงวัย 2. บัตรคํา 3. กระดาษเปลา 4. คลิปวิดีโอ เรื่องการดูแลรางกาย ป.3 จากเว็บไซตทรูปลูกปญญา 5. คลิปวิดีโอ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู ป.3 จากเว็บไซตทรูปลูกปญญา

1. วิธีการวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมกลุม 2. เครื่องมือ 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 3. เกณฑการประเมิน 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม ผานต้ังแต 2 รายการ ถือวา ผาน ผาน 1 รายการ ถือวา ไมผาน

การจดับรรยากาศเชิงบวก

สื่อการเรียนรู

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

Page 27: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก คะแนน 7-8 ระดับ ดี คะแนน 5-6 ระดับ พอใช คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง

Page 28: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

จุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัด

สาระสําคัญ

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู ศิลปะ หนวยการเรียนรูท่ี 1 สังเกตสูสรางสรรค

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 การถายทอดความรูสึกท่ีเห็นออกมาเปนผลงาน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เวลา 1 ช่ัวโมง มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู

ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ตัวช้ีวัด ศ 1.1 ป.3/3 จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลป

โดยเนนเร่ือง เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว 1. อธิบายความรูสึกตอสิ่งตาง ๆ ท่ีพบเห็น (K) 2. ถายทอดความรูสึกท่ีเห็นออกมาเปนผลงาน (P) 3. ช่ืนชมผลงานของตนเองและผูอื่น (A)

ความงามของรูปราง รูปทรง เสน สี และความสมดุลของธรรมชาติรอบ ๆ ตัว สามารถเปนตนแบบและแรงบันดาลใจใหศิลปนเกิดความซาบซึ้งและอยากบันทึกไวเปนผลงาน

Page 29: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน รองรอยแสดงความรู)

การถายทอดความรูสึกท่ีเห็นออกมาเปนผลงาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ใฝเรียนรู ตัวชี้วัดที่ 4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่อ

อยางเหมาะสม บันทึกความรู วิเคราะห สรุปเปนองคความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ความสามารถในการคิด

ภาพท่ีถายทอดความรูสึกตอสิ่งตาง ๆ ท่ีพบเห็น

ถานักเรียนตองการเปนจิตรกรวาดภาพท่ีมีชื่อเสียงจะเริ่มตนฝกฝนตนเองอยางไร

1. ครูติดภาพวาดสิ่งตาง ๆ เชน ภาพหมูมวลดอกไม ภาพวิวชายทะเล ภาพกลวยไม ใหนักเรียนดูบนกระดาน จากนั้นรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถาม ดังนี ้

ภาพท่ีนักเรียนเห็นมีภาพอะไรบาง (ตัวอยางคําตอบ ภาพวิวทิวทัศน)

สาระการเรียนรู

คําถามทาทาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู

Page 30: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ภาพตาง ๆ ท่ีนักเรียนเห็นสวยหรือไม (ตัวอยางคําตอบ สวย) ภาพตาง ๆ ท่ีเห็น มีรูปราง รูปทรง เสน สี พ้ืนผิว เปนอยางไร (นักเรียนตอบตามประสบการณ) นักเรียนคิดวาศิลปนท่ีวาดภาพตาง ๆ เหลานี้ตองการสื่อความหมายอะไร (ตัวอยางคําตอบ

ความงามของดอกไมชนิดตาง ๆ ความสวยงามและเย็นสบายของชายทะเล ความสวยงามและเปนเอกลักษณของกลวยไม)

นักเรียนเคยพบเห็นสิ่งตาง ๆ แลวเกิดความประทับใจหรือไม (ตัวอยางคําตอบ เคย) นักเรียนเคยมีความคิดอยากท่ีจะบันทึกสิ่งตาง ๆ ท่ีตนเองประทับใจไวเปนผลงานของตนเอง

หรือไม (ตัวอยางคําตอบ เคยคิด) 2. ครูอธิบายใหนักเรียนฟงวา ความงามของรูปราง รูปทรง เสน สี และความสมดุลของธรรมชาติรอบ ๆ ตัว

สามารถเปนตนแบบและแรงบันดาลใจใหศิลปนเกิดความซาบซึ้ง และอยากบันทึกไวเปนผลงาน เชน ดอกไมหลากชนิดหลากสีสันสวยงามทามกลางหมูแมลง หรือชายทะเลท่ีสวยสดใส มีกอนเมฆรูปรางแปลกตานาชม แสงอาทิตยสีสมสองมายังชายหาดสีทอง เสนของเกลียวคลื่นท่ีมวนตัวเขามากระทบฝง สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งบันดาลใจใหศิลปนในการสรางสรรคผลงาน

3. ครูใหนักเรียนเลาประสบการณความประทับใจตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเคยพบเห็น คนละ 1 ประสบการณ 4. นักเรียนเตรียมวัสดุ อปุกรณในการวาดภาพระบายส ี5. นักเรียนถายทอดความประทับใจตอสิ่งตาง ๆ ออกมาเปนภาพวาด คนละ 1 ภาพ ในระหวางท่ี

นักเรียนสรางสรรคผลงานการวาดภาพสิ่งท่ีตนเองประทับใจ ครูใหขอสังเกตกับนักเรียนวา ในการวาดภาพระบายสีไมจําเปนตองวาดภาพระบายสีจนเหมือนภาพจริง นักเรียนอาจจะมีจินตนาการใชสีท่ีเหนือจริง เรียกวา การเขียนสีตามความรูสึก ซึ่งไมใชการเขียนตามท่ีตามองเห็นโดยตรง ก็จะไดภาพที่นาชมไปอีกแบบ และอาจ ตัดทอนหรือแตงเติมรายละเอียดของภาพไดตามความคิดสรางสรรค

6. นักเรียนนําผลงานของตนเองมารวมช่ืนชมและวิจารณผลงานรวมกับเพ่ือน 7. นักเรียนแสดงความรูสึกหลังจากท่ีไดสรางสรรคผลงานการวาดภาพ 8. ครูใหความรูเพ่ิมเติมกับนักเรียนวา ธรรมชาติและสิ่งของรอบ ๆ ตัวเราสามารถเปนครูใหกับเราได ถา

นักเรียนรูจักสังเกตและมองดวยสายตาของศิลปน นักเรียนจึงตองสังเกตดูสีสันท่ีเห็นในสิ่งแวดลอมใหเขาใจแลวฝกการวาดภาพ ระบายสีใหชํานาญจนสามารถถายทอดสีท่ีตาเห็นออกมาเปนภาพไดอยางลงตัว

9. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู ดังนี้ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว สามารถเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ถาเรารูจักสังเกตและมองสิ่งตาง ๆ เหลานั้นดวยสายตาของศิลปน

Page 31: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

10. ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถามทาทาย ดังนี้ ถานักเรียนตองการเปนจิตรกรวาดภาพที่มีช่ือเสียงจะเร่ิมตนฝกฝนตนเองอยางไร

นักเรียนวาดภาพสิ่งท่ีตนเองสนใจและประทับใจคนละ 1 ภาพ แลวนําผลงานของตนเองมาช่ืนชมและวิจารณรวมกับเพ่ือน ๆ

1. กระดาษวาดเขียน 2. ดินสอ 3. สีไมหรือสีเทียน 4. คลิปวิดีโอ เรื่องการวาดภาพตามจินตนาการ ป.1- ป.3 จากเว็บไซต ทรูปลูกปญญา

1. วิธีการวัดและประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 2. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 3. เกณฑการประเมิน การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม ผานต้ังแต 2 รายการ ถือวา ผาน ผาน 1 รายการ ถือวา ไมผาน

การจัดบรรยากาศเชิงบวก

สื่อการเรียนรู

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

Page 32: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรูท่ี 4 งานเกษตร

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 17 หลักการปลูกผักสวนครัวและเคร่ืองมือท่ีใช ในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เวลา 1 ชั่วโมง มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิต และครอบครัว ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชนการทํางานเพ่ือชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ง 1.1 ป.3/2 ใชวัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือตรงกับลักษณะงาน

1. อธิบายหลักการปลูกผักสวนครัว (K)

2. ใชเครื่องมือในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะไดเหมาะสมกับลักษณะงาน (P) 3. เห็นประโยชนของการใชเคร่ืองมือในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะไดเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน (A)

จุดประสงคการเรียนรูสูตัวช้ีวัด

Page 33: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

1. หลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ ไดแก การเตรียมภาชนะในการปลูกใหเหมาะสม การเตรียม

พันธุพืชท่ีดีมาปลูก การปลูกตามฤดูกาลและศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวแตละชนิดใหเขาใจกอนปลูก 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะแตละชนิดมีประโยชนแตกตางกัน จึงตองเลือกใชใหเหมาะสม จึงจะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใชงานของเครื่องมือเพ่ือประหยัดคาใชจายในการซื้อใหม

หลักการปลูกผักสวนครัวและเครื่องมือท่ีใชในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ

มุงมั่นในการทํางาน ตัวชี้วัดที่ 6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน ความสามารถในการคิด

1. ภาพวาดและระบายสีผักสวนครัวท่ีนักเรียนรูจัก 2. แผนภาพหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะท่ีนักเรียนบอกใหครูเขียน 3. การจับคูบัตรภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะกับแถบประโยค

ประโยชนของเครื่องมือ

สาระสําคัญ

สาระการเรียนรู

ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน รองรอยแสดงความรู)

คุณลักษณะอันพึงประสงค คุณลักษณะอันพึงประสงค

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

Page 34: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ภาชนะเหลือใชในบานที่สามารถนํามาปลูกผักสวนครัวไดมีอะไรบาง

1. ใหนักเรียนแตละคนทบทวนความรูเกี่ยวกับผักสวนครัว โดยวาดภาพและระบายสีผักสวนครัวที่ตนเองรูจัก แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถาม ดังนี ้

ผักสวนครัวท่ีนักเรียนวาดคืออะไร (ตัวอยางคําตอบ ผักบุง) สวนใดของผักท่ีนํามาประกอบอาหารได (ตัวอยางคําตอบ ใบและลําตน) ผักสวนครัวในภาพนํามาประกอบอาหารอะไรไดบาง (ตัวอยางคําตอบ

ผัดผักบุงไฟแดง) ถาตองการปลูกผักสวนครัวดังกลาวตองทําอยางไรบาง (ตัวอยางคําตอบ

เตรียมเมล็ดพันธุ เตรียมดิน เตรียมอุปกรณในการปลูก) 2. ครูอธิบายหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ ประโยชนของเคร่ืองมือที่ใชในการ ปลูกผักสวนครัวในภาชนะและการเก็บรักษาท่ีถูกวิธีใหนักเรียนฟงแลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใชคําถาม ดังนี้

หลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะมีอะไรบาง จากนั้นครูบันทึกคําตอบของนักเรียนลงในแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุม

ดังตัวอยาง

คําถามทาทาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู

หลักการปลูกผักสวนครัว

การเตรียมพันธุพืชที่ดีมาปลูก เตรียมภาชนะในการปลูกใหเหมาะสม

การปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาล การศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัว แตละชนิดใหเขาใจกอนปลูก

Page 35: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

เคร่ืองมือท่ีใชในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะมีอะไรบาง (ตัวอยางคําตอบ กะละมังชํารุดเล็กนอย ชอนปลูก บัวรดน้ํา สอมพรวน)

การใชและเก็บรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะได เหมาะสมมีประโยชนอยางไร (ตัวอยางคําตอบ การทํางานมีประสิทธิภาพ สามารถยืดอายุการใชงานของเครื่องมือเพ่ือประหยัดคาใชจายในการซื้อใหม)

3. ครูติดบัตรภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะกับแถบประโยคประโยชนของเคร่ืองมือบนกระดาน อานขอความในบัตรภาพและแถบประโยคใหนักเรียนฟงและใหนักเรียนอานตาม จากนั้นใหนักเรียนออกมาชวยกันจับคูบัตรภาพเคร่ืองมือที่ใชในการปลูก ผักสวนครัวในภาชนะกับแถบประโยคประโยชนของเคร่ืองมือใหสัมพันธกัน 4. ใหนักเรียนรวมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวาการจับคูบัตรภาพเครื่องมือท่ีใชในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะกับแถบประโยคประโยชนของเครื่องมือถูกตองสัมพันธกันหรือไม ถาไมถูกตองสัมพันธกันจะปรับเปลี่ยนอยางไร 5. ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใชคําถามทาทาย ดังนี ้

ภาชนะเหลือใชในบานท่ีสามารถนํามาปลูกผักสวนครัวไดมีอะไรบาง 6. ใหนักเรียนรวมกันสรุปความรู ดังนี้ การเตรียมภาชนะในการปลูกใหเหมาะสม การเตรียมพันธุพืชที่ดีมาปลูก การปลูกตามฤดูกาลและศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวแตละชนิดใหเขาใจกอนปลูก เปนหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะและการใชงานเคร่ืองมือในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะใหมีประสิทธิภาพ สามารถยืดอายุการใชงานของเคร่ืองมือเพ่ือประหยัดคาใชจายในการซื้อใหม ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับประโยชนของเคร่ืองมือแตละชนิด

ใหนักเรียนรวมกันตอบคําถามทาทายอยางอิสระโดยไมเนนถูกผิด แตตองอธิบาย

เหตุผลได

การจัดบรรยากาศเชิงบวก

Page 36: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

1. ภาพวาดและระบายสีผักสวนครัวท่ีนักเรียนรูจัก 2. อุปกรณวาดภาพและระบายส ี 3. บัตรภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะกับแถบประโยคประโยชน

ของเครื่องมือ 4. คลิปวิดีโอ เรื่องพืชผักสวนครัว ป.3 จากเว็บไซต ทรูปลูกปญญา 5. คลิปวิดีโอ เรื่อง วิธีการปลูกผัก ป.1-ป.3 จากเว็บไซต ทรูปลูกปญญา

1. วิธีการวัดและประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 2. เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 3. เกณฑการประเมิน การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม ผานต้ังแต 2 รายการ ถือวา ผาน ผาน 1 รายการ ถือวา ไมผาน

ใหนักเรียนรวมกันรองเพลงปลูกมะเขือ ดังนี ้

สื่อการเรียนรู

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรมเสนอแนะ

เพลงปลูกมะเขือ มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ ปลูกมะเขือตรงไหนใหไดผลงามดี ปลูกตรงนี้ดินสวยดี ปลูกตรงนี้แหละเหมาะ

Page 37: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 1. สาระสําคัญ คนเราทุกคนเปนเพ่ือนกันไดทั้งท่ีมีเชื้อชาติเดียวกันหรือตางเช้ือชาติกัน

2. เปาหมายการเรียนรู • ปฏิบัติตามคําสั่งและคําขอรองท่ีฟงหรืออาน (ต 1.1 ป.3/1) • ตอบคําถามจากการฟงหรืออานประโยค บทสนทนา หรือนิทานงายๆ (ต 1.1 ป.3/4) • พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งายๆ ในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟง (ต1.2 ป.3/1) • พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบที่ฟง (ต 1.2 ป.3/4) • บอกความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ใกลตัว หรือกิจกรรมตาง ๆตามแบบที่ฟง (ต 1.2 ป.3/5) • พูดใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว (ต 1.3 ป.3/1) • พูดและทําทาประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจาของภาษา (ต 2.1 ป.3/1) • เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย (ต 2.1 ป.3/3) • บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คํา กลุมคําและประโยคงาย ๆ ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ป.3/1) • บอกคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น (ต 3.1 ป.3/1) • ฟง/พูดในสถานการณงาย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในหองเรียน (ต 4.1 ป.3/1) • ใชภาษาตางประเทศเพ่ือรวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของใกลตัว (ต 4.2 ป.3/1)

เวลา 9 ช่ัวโมง

Page 38: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

3. จุดประสงคของบทเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในเรื่องตอไปนี้ คือ สามารถ • กลาวทักทายผูอื่นไดอยางถูกตองและเหมาะสม • พูดขอและใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพ่ือนตามแบบท่ีฟงได • พูดโตตอบดวยคําสั้น ๆ งายๆ เพ่ือในการสื่อสารระหวางบุคคลตามแบบท่ีฟงได • แสดงทาทางประกอบการพูดโตตอบไดอยางถูกตองและเหมาะสม • ตอบคําถามจากการฟงและอานเรื่องสั้น ๆ งาย ๆ ได • บอกคําศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เชน ช่ือประเทศตาง ๆ ได • เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมในช้ันเรียนได

4. เน้ือหาทางภาษา โครงสรางประโยค : Good morning. Welcome back to school. This is Miko. Where are you from? I am from Japan.

คําศัพท : new, nice, chubby, slim, happy, best, friend, brown, blond, China, Japan, Korea, Singapore, England, Australia, USA, Thailand

ส่ือการเรียนรู : บัตรคํา บัตรภาพ แถบประโยค ตุกตากระดาษ 8 ตัว ธงชาติ 8 ชาติ (จีน ญี่ปุน เกาหล ี อังกฤษ สิงคโปร อเมริกา ออสเตรเลีย ไทย) CD Track 1 - 4

คลิปวิดีโอ เรื่อง ประโยค ป.3 จากเว็บไซต ทรูปลูกปญญา

5. กิจกรรมการเรียนรู ช่ัวโมงที ่1

FIRST TRY นําเขาสูบทเรียน

ทบทวนและเตรียมความพรอม (Warm Up and Review)

Page 39: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ครูทักทายนักเรียน แนะนําตนเอง และใหนักเรียนแตละคนแนะนําตนเองใหเพื่อน ๆรูจัก ดังนี ้ T : Good morning/ (Good afternoon). My name is Miss. (Wanee). / I am Miss (Wanee) . What’s your name? S1 : My name is (Siri) . S2 : My name is (Sompong) . S3 : I’m (Nicha) . การดําเนินการสอน (Presentation) สอนคําศัพท เม่ือนักเรียนทุกคนแนะนําตนเองครบทุกคนแลว ครูบอกนักเรียนวาเรามีนักเรียนมาใหม 7 คน เพ่ือนใหมของนักเรียนมาจากประเทศใดบาง ใหชวยกันทาย ครูหยิบตุกตากระดาษ 8 ตัว ธงชาติ 8 ชาติ 1. ครูสอนคําศัพทคําวา China T : This is Lee. He is from C __ __ __ __. ครูติดธงชาติจีน (ทําดวยกระดาษ) และตุกตาจีนบนกระดาน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนทายช่ือประเทศ เมื่อนักเรียนทายถูกตอง ครูเติมอักษรตัวตอไปบนกระดาน Ch i n a 2. ครูเติมอักษรจนครบชื่อประเทศ China ครูออกเสียงนําและใหนักเรียนออกเสียงตามโดยสะกดคําศัพท 2-3 คร้ัง T : China Ss : China C-h-i-n-a C-h-i-n-a 3. ครูสอนคําศัพทคําวา Japan, England, Singapore, Korea, USA, Australia และ Thailand โดยดําเนินการตามวิธีขางตน สอนประโยคคําถาม Where are you from? 1. ครูนําตุกตากระดาษติดลงบนถุงกระดาษทําเปนหุนถุงมือ ครูแนะนําตุกตากระดาษ ดังนี ้ T : This is Miko. She’s new. Ss : Hello, Miko. Puppet Miko : Hello, friends. T : Where are you from? ใหนักเรียนพูดตาม Ss : Where are you from? Puppet Miko : I’m from Japan. Ss : I’m from Japan.

Page 40: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

2. ครูติดแถบประโยค Where are you from? และประโยคคําตอบ I’m from (Japan). บนกระดาน 3. ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 8 กลุม แจกบัตรคําชื่อประเทศและธงชาติชาติตาง ๆใหกลุมละ 1 ใบ จากนั้นสนทนาถามตอบกับนักเรียน ดังนี้ T : Where are you from? Gp1 : I’m from (Thailand). นักเรียนลุกขึ้นยืนตอบพรอม ๆ กับชี้ไปท่ีตัวเองและโบกธงชาติไทย 4. ครูใหนักเรียนพูดประโยคคําถาม-คําตอบ เปนลูกโซ โดยกลุม 1 ถามกลุม 2 กลุม 2 ถามกลุม 3 กลุม 3 ถามกลุม 4

ช่ัวโมงที ่2

การฝก (Practice) 1. ครูเปด CD Track 1 ใหนักเรียนฟงและพูดตาม 2. ใหนักเรียนเปดชุดกิจกรรมการเรียนรูหนา 9-10 ครูเปด CD Track 1 ใหนักเรียนฟง และอานตามทีละประโยค 3. ใหนักเรียนเปดชุดกิจกรรมการเรียนรูหนา 11 ครูสนทนากับนักเรียนถึงช่ือตัวละคร และช่ือประเทศ โดยใหนักเรียนชวยกันอาน ครูอธิบายใหนักเรียนจับคูกันสนทนา แนะนําตนเอง โดยสมมุติเปนนักเรียนใหม มาจากประเทศตาง ๆ ตามตัวอยางบทสนทนาหนา 12 ดังนี ้ S1 : Hello. I’m Lee. I’m new. S2 : Where are you from? S1 : I’m from China.

4. ครูเปดเพลงที่ 31 ใน CD ใหนักเรียนฟงและรองตาม

ช่ัวโมงที ่3

STUDY MORE กิจกรรมการเรียนรู

ทบทวน (Review)

Page 41: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ครูแบงนักเรียนเปน 8 กลุม ผูแทนกลุมออกมาจับสลากชื่อประเทศ แตละกลุมปรึกษากันวาจะต้ังช่ือสมาชิกในกลุมวาอะไร ครูเริ่มการทบทวน T : ช้ีไปที่กลุม 2 Gp2 : ผูแทนกลุม 2 ยืนขึ้นแนะนําตนเอง I’m Nid. I’m new. Gps : Where are you from? GP2 : I’m from Thailand. สมาชิกในกลุม 2 จะเลือกใหเพ่ือนกลุมอื่นแนะนําตนเอง เวียนไปจนครบทุกกลุม สวนกลุมอื่น ๆ จะเปนผูถามคําถามพรอมกัน

การดําเนินการสอน (Presentation) สอนคําศัพท friend, best, same, nice, slim, brown, blond, chubby, happy 1. ครูติดบัตรคําหรือเขียนคําศัพทบนกระดาน ใหนักเรียนอานออกเสียงตามครู โดยสะกดคําศัพท คําละ 2-3 คร้ัง 2. ครูยกตัวอยางประโยคเพ่ือแสดงความหมายของคําศัพท เชน Puntip, Yupin, Suchat are my friends. Yupin is my best friend. Yupin and I sit in the same class. 3. ครูชูภาพ Yupin และ Suchat พรอมกับพูดอธิบายภาพ T : Yupin, she is nice and slim. Suchat, he is chubby and happy. 4. ครูติดบัตรคําหรือเขียนคําศัพท nice, slim, chubby, happy บนกระดาน ใหนักเรียนอานออกเสียง และสะกดคําศัพท คําละ 2-3 คร้ัง 5. ครูติดกระดาษแผนภูมิบนกระดานซึ่งมีประโยค ดังนี้ ________ and I are best ________. We are in the ________ class. He/She is ________. 6. สุมเรียกนักเรียนใหพูดเปนประโยคที่สมบูรณ สอนประโยคคําถามคําตอบ Where is he/she from? 1. ครูติดภาพ มิโกะ บนกระดาน ช้ีไปท่ีภาพ และถามคําถาม T : Look at this picture. Who is she? Ss : She is Miko. T : Where is she from?

Page 42: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

Ss : She’s from Japan. 2. ครูติดแถบประโยคคําถามและคําตอบบนกระดาน และใหนักเรียนเขียนประโยคคําถามคําตอบอีกครั้ง

ช่ัวโมงที ่4

การฝก (Practice) 1. ครูเปด CD Track 2 ใหนักเรียนฟงและพูดตาม 2. ใหนักเรียนเปดชุดกิจกรรมการเรียนรูหนา 12 ครูเปด CD Track 2 ใหนักเรียนฟงและอานตามทีละประโยค 3. ครูเปดชุดกิจกรรมการเรียนรูหนา 13 ช้ีไปท่ีตัวละครท้ัง 4 อานช่ือและคําศัพทใตภาพใหนักเรียนฟง 4. ครูช้ีไปที่ภาพ ใหนักเรียนบอกช่ือ และคําศัพทใตภาพ จากนั้นครูทบทวนกับนักเรียน ตัวละครท้ัง 4 มาจากประเทศอะไรบาง 5. ครูช้ีไปที่ภาพท่ี 1 และใหนักเรียนพูดตาม ดังนี้ T : Miko is my best friend. Ss : Miko is my best friend. T : She’s new. Ss : She’s new. T : Where is she from? Ss : Where is she from? T : She’s from Japan. Ss : She’s from Japan. T : She has black hair. Ss : She has black hair. T : She’s nice. Ss : She’s nice. 6. ครูใหนักเรียนฝกพูดตามตัวอยาง โดยใหนักเรียนจับกลุม กลุมละ 3 คน ผลัดกันถามคําถามภาพท่ี 2, 3 และ 4 ในชุดกิจกรรมการเรียนรูหนา 13 โดยใหเพ่ือนในกลุมชวยกันแนะนําและแกไขซึ่งกันและกัน ครูเดินสังเกตการฝกพูดของนักเรียน

ช่ัวโมงที ่5

Page 43: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

สรุป (Wrap Up) ครูและนักเรียนชวยกันสรุปหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 1. คําศัพทชื่อประเทศตาง ๆเชน Japan, Korea, Singapore, England, Australia คําศัพทบอกลักษณะ และคําศัพทอื่น ๆเชน new, friend, same, best, brown, blond 2. การกลาวคําสวัสดี ในภาษาอังกฤษมีหลายคํา เชน Hello, Hi ใชกับเพ่ือน ใชไดทุกเวลาและโอกาส Good morning ใชกลาวในตอนเชา ในตอนกลางวันและตอนเย็นจะใช Good afternoon และ Good evening ตามลําดับ คําสวัสด ี3 คํานี ้จะใชกับผูท่ีอาวุโสกวาหรือไมคุนเคย เชน “Good morning, Miss.” ใชกับครูหรือผูอาวุโสหรือผูไมคุนเคยท่ีเปนหญิง “Good morning, Sir.” ใชกับครูหรือผูอาวุโสหรือผูท่ีไมคุนเคยท่ีเปนชาย 3. เม่ือตองการทราบวาผูท่ีพูดดวยมาจากประเทศอะไร จะใชคําถาม Where are you from? คําตอบ คือ I’m from _______ (ช่ือประเทศ). 4. เม่ือตองการบอกวาเพ่ือนมาจากประเทศอะไร จะพูดประโยค He/She is from _______ (ช่ือประเทศ). 5. คําบอกลักษณะ nice, happy, chubby, slim ใชกับกริยา to be (is, am, are ตามประธาน) ขอแนะนําเพ่ิมเติม : ครูควรอธิบายใหนักเรียนไดเขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษาดวย เชน จะ

ไมพูดวาใครอวนโดยใชคําวา fat แตจะพูดวา He is chubby. (รูปรางทวม )ๆ She is thin. ก็จะไมนิยมพูด จะพูดวา She is slim. (สะโอดสะอง) แตเปนสัตวพูดไดวา It is fat.

กิจกรรมเสริม (PRODUCTION) ช่ัวโมงที ่6

LET’S READ อานคลอง Can you read? 1. ครูเปดชุดกิจกรรมการเรียนรูหนา 16 ชูใหนักเรียนดูภาพตัวละคร แนะนําแมวชื่อ Snow และสุนัขช่ือ Go-Go พรอมกับอานเรื่องใหนักเรียนฟง 2. ครูใหเวลานักเรียนอานในใจ แลวต้ังคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจ เชน Tell me the name of the cat and the dog. Where is the cat? Where is the dog? Is Go-Go fat? Is Snow slim? Are they happy? 3. ครูเปด CD Track 3 ใหนักเรียนฟง และอานตามทีละประโยค จากนั้นใหนักเรียนอานพรอมกันอีกครั้ง และสุมใหนักเรียนอานทีละคน และเปนกลุม 4. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัด How well did you read? ในชุดกิจกรรมการเรียนรูหนา 16 โดยตรวจคําตอบพรอมกันบนกระดาน

ช่ัวโมงที ่7

Page 44: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

LET’S THINK คิดวิเคราะห 1. ครูนําภาพธงชาติ ญี่ปุน สิงคโปร จีน อังกฤษ และเกาหล ี ติดบนกระดาน ใหนักเรียนชวยกันบอกวาเปนธงชาติของประเทศใดบาง จากนั้นใหนักเรียนอานชื่อตัวละครพรอม ๆกัน 2. ครูใหนักเรียนเปดชุดกิจกรรมการเรียนรูหนา 17 ครูอธิบายวิธีการทําแบบฝกหัด ดังนี้ 2.1 ช้ีไปท่ีช่ือ Lee อานออกเสียง ใหนักเรียนบอกวา Lee มาจากชาติอะไร เม่ือนักเรียนตอบวาประเทศจีน ครูโยงเสนช่ือ Lee ไปยังธงชาติจีน 2.2 เขียนชื่อ Lee ในชองวางขอ 4 อานประโยค Lee is my best friend. 2.3 เขียน He ในชองวางและอานประโยค He is from China. อธิบาย Lee เปนช่ือผูชาย จึงใชคําสรรพนาม He แทน แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัดขอท่ีเหลือ EXTRA! EXTRA! กิจกรรมเสริมทักษะ 1. ใหนักเรียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของนักเรียน 1 คน โดยติดภาพเพ่ือนในชุดกิจกรรมการเรียนรูหนา 18 แลวเขียนช่ือ ช้ัน อายุ ส ี อาหาร และงานอดิเรกท่ีชอบ รวมท้ังหมายเลขโทรศัพทของเพ่ือนดวย ใหนักเรียนทํากิจกรรมลงในใบงาน 2. ใหนักเรียนฝกออกเสียงคําในหัวขอ Say the words. ท่ีหนา 14 ของชุดกิจกรรมการเรียนรู 3. ครูแบงนักเรียนเปนกลุม ๆ นําแผนท่ีภาษาอังกฤษมาแจกให แลวใหนักเรียนเลือกชื่อประเทศบนแผนท่ีท่ีกลุมของตนเองสนใจ มาเขียนลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู ขอ G หนา 23 โดยสะกดใหถูกตอง 4 ช่ือ ฝกอาน ช่ือเหลานั้น โดยใหคุณครูชวย และใหนักเรียนในกลุมชวยกันหาความรูเกี่ยวกับประเทศที่เลือกมาเสนอตอช้ันเรียน สั้น ๆ 1 ประเทศ

แบบฝกหัดทายหนวยการเรียนรูท่ี 1: Friends

ช่ัวโมงที ่8 หนา 19 กิจกรรมขอ A. Listen and match. 1. ครูอธิบายวิธีทําแบบฝกหัดโดยใหนักเรียนฟง CD Track 4 จากนั้นใหนักเรียนโยงเสนจากช่ือในคอลัมน A ไปยังช่ือประเทศในคอลัมน B 1. I’m Miko. I’m from Japan. 2. I’m Lee. I’m from China. 3. I’m Kim. I’m from Korea. 4. I’m Susan. I’m from Australia. 5. I’m Mali. I’m from Thailand.

Page 45: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

2. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจคําตอบบนกระดาน ดังนี ้

Key: Mali - Thailand, Susan - Australia, Miko - Japan, Kim - Korea, Lee - China

หนา 19 กิจกรรมขอ B. Look, spell and circle. ครูแนะนําวิธีหาคําศัพท โดยใหสังเกตทีละบรรทัดตามแนวนอนและแนวต้ัง เม่ือพบคําศัพทใหวงกลมลอมรอบ ดังตัวอยางในหนังสือแบบฝกหัดหนา 6

Key:

C H I L D O H A P P Y D A D O

P S L M N E A P E L N I C E Y

S I Y N T F P P N I C Y N E T

L T T O O R P L A Y S O C O T I N K C H I L D R E N P E G G

M A N T N E Y O Y O E P E N T C H I E R N R E D Y W H N U T

X N A W K D O G F A T H E R O

W U S P L T H A I L A N D R I หนา 20 กิจกรรมขอ C. Answer the questions. ใหนักเรียนตอบคําถามโดยใชชื่อประเทศตาง ๆท่ีอยูทางดานลางของคําถาม และใช สรรพนามแทนช่ือ He ใชแทนช่ือผูชาย และ She ใชแทนชื่อผูหญิง

Key: 1. I am from Thailand. 2. He is from China. 3. She is from Singapore. 4. He is from the USA. 5. She is from Korea.

ช่ัวโมงที ่9 หนา 21 กิจกรรมขอ D. Fill in the missing words.

Page 46: ใช กระบวนการอ านสร างความรู และความคิดเพื่อนําไปใช ตัดสิน ...€¦ · หัวข

ใหนักเรียนเติมคําศัพทเพ่ือเขียนถึงเพ่ือนท่ีดีท่ีสุด วาช่ืออะไร อายุเทาไร และลักษณะรูปรางอยางไร ไมชอบด่ืมอะไร ครูสามารถแนะนําคําศัพทตาง ๆ ใหกับนักเรียนได เชน five, six, seven, happy, chubby, milk, coffee, tea, juice จากนั้นวาดภาพตามประโยคที่เติมคําศพัทลงในกรอบ พรอมระบายสีใหสวยงาม

Key: This is my best friend. His name is Fred. He is nine years old. He is not chubby. He is slim. He does not like drinking milk. หนา 22 กิจกรรมขอ E. MY FRIEND ใหนักเรียนวาดภาพเพ่ือน 1 คน วาดสิ่งของท่ีเพ่ือนม ีระบายสีใหสวยงาม จากนั้นเติมคําในชองวางใหไดใจความท่ีสมบูรณ

หนา 23 กิจกรรมขอ F. Write the words. ครูใหนักเรียนเขียนคําศัพทตามรูปแบบคําท่ีกําหนดให

หนา 24-25 Test ใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายหนวยการเรียนรูท่ี 1

Key: 1. a 2. c 3. c 4. b 5. a 6. c 7. b 8. a 9. b 10. a

6. การวัดและประเมินผล 1. สังเกตการโตตอบสนทนากับครูและเพ่ือน ๆ 2. สังเกตความคลองแคลวชัดเจนในการพูด 3. ตรวจแบบฝกหัดทายบทเรียนและการทําแบบทดสอบ

7. ความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน 1. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ: ทัศนศิลป มฐ.ศ 1.1 ป.3/4 ดนตรี มฐ.ศ 2.1 ป.3/4 2. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มฐ.ส 5.1 ป.3/1