baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

13
SVTH: Mai Thị Giang Thùy GVDH: Nguyễn Thị Ngọc Hoa Lớp: Tin 4 MSSV: 35.103.070 Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh Khoa: Công Nghệ Thông Tin

Upload: thuymtg

Post on 29-Jun-2015

329 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

SVTH: Mai Thị Giang ThùyGVDH: Nguyễn Thị Ngọc HoaLớp: Tin 4MSSV: 35.103.070

Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí MinhKhoa: Công Nghệ Thông Tin

Page 2: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

Kiểm tra bài cũ:Bài toán :

- Tính n! với n! = 1.2.3…..n, n là số nguyên.

Câu hỏi:

+ BT trên lặp lại thao tác gì? Lặp lại bao nhiêu lần?

+ Viết ra câu lệnh lặp cho thao tác lặp trên.

+ Với n=5, em hãy thực hiện thao tác lập trên bảng và đưa ra kết quả.

Page 3: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

])(

1...

)2(

1

)1(

1

/a\

1n

NaaaS

Tong_1: Tính tổng S với a là số nguyên và a>2

Tong_1: Tính tổng S với a là số nguyên và a>2

Với N=100Với N=100

...)(

1...

)2(

1

)1(

1

a

1

NaaaS

Cho đên khi: Cho đên khi: 0001.0)(

1

Na

Tong_2: Tính tổng S với a là số nguyên và a>2Tong_2: Tính tổng S với a là số nguyên và a>2

Xét bài toán Tong_1 và Tong_2 (SGK/42)

Biêu thưc tính S trong bài toán Tong_1 và bài toán Tong_2 là giống nhau.

S đươc tính theo cách công dồn.

1

1

a 2

1

a 100

1

aa

S1

Bài toán Tong_1 dưng lại khi N=100. Khi đo vong lặp đã chạy đươc 100 lần. Bài toán Tong_2 dưng lại khi 1/(a+N)<0.0001. Ta không đếm đươc số lần đã thực hiện thao tác công dồn.

Nhận xet: thuật toán Tong_1 thì ta đếm đươc số lần lặp, con trong thuật toán Tong_2 thì không.

Kết Luận: Ta gọi bài toán Tổng 2 là bài toán lặp với số lần chưa xác định hay lặp với điều kiện dưng cho trước.

+…+…

Page 4: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

Cú pháp: while <điều kiện> do <câu lệnh>;

3. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do

Điều kiện

Câu lệnh

Trong đó:•Điều kiện là biểu thức thức logic;•Câu lệnh là một câu lệnh đơn hoặc ghép;

Page 5: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

3. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do

Ý nghĩa: Trong khi ĐIÊU KIÊN vân con đung thì tiếp tuc thực hiện các CÂU LÊNH lặp, nếu ĐIÊU KIÊN sai thì kết thuc lặp.

Hoạt động của vòng lặp:

Page 6: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

3. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do

ĐIÊU KIÊN và CÂU LÊNH ?Mô tả hoạt đông của vong lặp? Khi nào vong lặp trên dưng?Vong lặp trên không dưng đươc vì điều kiện luôn đung do CÂU LÊNH không làm thay đổi giá trị của ĐIÊU KIÊN

Vòng lặp vô tậnTránh tạo ra CÂU LÊNH không làm thay đồi giá trị của ĐIÊU KIÊN

Page 7: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

3. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do

BAI TOAN TONG_1BAI TOAN TONG_1 BAI TOAN TONG_2BAI TOAN TONG_2

FOR - DO WHILE – DO

Page 8: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

3. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do

FOR - DO WHILE – DO

+ Biến đếm i (biến_đếm) tự đông tăng lên 1.+ Kết thuc khi i >giá_trị_cuối.+ Biến đếm i (biến_đếm) tự đông tăng lên 1.+ Kết thuc khi i >giá_trị_cuối.

Trong câu lệnh while_do ta co thê:+ Thực hiện lệnh tăng biến_đếm lên 1 bằng cách thực hiện câu lệnh gán: biến_đếm :=biến_đếm +1.+ Đưa điều kiện biến_đếm i > Giá_trị_cuối vào trong điều kiện kiêm tra vong lặp while_do.

Trong câu lệnh while_do ta co thê:+ Thực hiện lệnh tăng biến_đếm lên 1 bằng cách thực hiện câu lệnh gán: biến_đếm :=biến_đếm +1.+ Đưa điều kiện biến_đếm i > Giá_trị_cuối vào trong điều kiện kiêm tra vong lặp while_do.

Page 9: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

3. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do

FOR - DOWHILE – DO

-Xác định đươc Giá_trị_đầu và Giá_trị_cuối-Xác định đươc Giá_trị_đầu và Giá_trị_cuối

-Không xác định đươc Giá_trị_cuối-Không xác định đươc Giá_trị_cuối

Page 10: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

3. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do

Vd: Chuyên tư for_do sang while_do cho bài toán tong_1a:

S:=1/a;N:=1;While Not (N>100) do Begin S:=S+1/(a+N); N:=N+1;

Page 11: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

3. Lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh while-do

Hoạt động nhóm

Page 12: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3

Củng cố bài

Page 13: Baigiang tin11 chuong3_bai_tiet3