benefits of breast feeding

Download Benefits of Breast Feeding

Post on 16-Aug-2015

304 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

l;kl;

TRANSCRIPT

BREASTFEEDINGA. BENEFITS of BREASTFEEDING:B ondingR esistanceE conomicalA llergy-freeS afeT imesavingFamily planningE nergy givingE rror free formulaD igestibleI nexhaustible supplyN o vitamin neededG uaranteed as best milk for babyB. Kahalagahan ng pagpapasuso:Ang pagpapasuso ng ina sa kanyang sanggol aynagbibigay ng pinakamabisang proteksiyon, pagpapakain sa inyongsanggol. Ang gatas ng ina ay may kalakip na sangkap, na mula sakatawan ng isang ina, para sa kalusuganng sanggol laban sa mgasakit. Ang pagpapasuso ay hindi na nangangailangan ngkaragdaganpangpagkainparasasanggol, anggatasnginaaysapat ngpagkain para sa sanggol, marapat lamangna ito aypatuloynaibinibigay at nasaoras kungkailanangsanggol aykailangan ng pakainin.C. Kailan dapat simulan at ipagpatulo ang pagpapasuso sasanggol:! E"s in B#$astf$$ding:1. As Early as possible2. Exclusive for 4- months!. Extended up to 2 yearsAngpagpapasusoaymarapat namagsimulapagkalabaspalamangngbatasasinapupunanngina, pagtaposiaanakangsanggol nakungsaaninilalagayngmgadoktorongkumadronaangsanggol sadibdibnginamatapossiyangiluwal "#atch-on$.%amantala, angpagpapasusoaydapat ipagpatuloymula4-nabuwan matapos ipanganak ang bata, at mas mainam kunghanggang sa ang bata ay makarating na sa ikalawang taong gulang.Ang pagpapasuso ay hindi dapat biglaang itinitigil, marapatna dahan-dahan ipakilalasabataang mgapagkainna kapalitnggatas ngina, halimbawa, anggatas nanabibili, lugaw, cereals"cerelac$, mga buong pagkain tulad ng mga carrots sticks, kanin atibapa. &abangangbataaykumakainpasapamamagitanngpagsuso, ang bata ay hindi dapat bigyan ng 'pacifiers(, dahil ito aynagpapalito sa bata sa utong ng ina, dulot nito ay mas matindingpagkagat ngbatasautongnginahabangnagpapasuso, dahilanupang masugatan ang utong ng ina at ang isa pang dulot nito ayang pagsipsip ng bata sa kanyang daliri "thumb-sucking$.D. %aghahanda pa#a sa pagpapasuso:%AG&I&INIS NG 'T(NG:Ang utong ng ina ay nililinis ng tubig athindi ginagamitanngsabondahil magdudulotito ng pagkatuyo ng utong resultang ngmedalingpagkakasugat ngutong. #inisinangutongpalabas, mulasabrownnapalibot nabalat sa utong palabas ng dulo ng utong.)umamit ng basing tela sa paglilinis at iwasanang bulakat tissue dahil maaringmaiwanangmga hibla nito sa utong na maaaring makain ngsanggol sa pagsuso.*ahalagang linisin ang utong ng ina upang maiwasan angkung anu-anong maaring masama sa pagsuso ng sanggol at parana rin maiwasan ang impeksyon sa suso ng ina at ang paglipat nitosa sanggol sa pamamagitan ng pagsuso.+agopasusuhinangsanggol at ayawtumulonggatas,maaring lapatan ng towel o tela na basa ng mainit na tubig ang susong ina. ,lapat ang tela sa suso hindi sa utong ng ina. ,to ay mabisaparalumabasanggatasgayundinsapababawasngpagsakit ngsuso.E. %aano malalaman )ung )ailan dapat pasusuhin angsanggol at ilang *$s$s+-uwing umiiyak ang sanggol, hindi ito nangangahulugan nagutom ang bata. .apat malaman ng ina kung ano ang daing ng pag-iyak ng sanggol. /ung ang iyak ng bata ay malakas at hinditumatahan kahit sa pagkarga at pag-alok ng suso para sapagpapadede, malamangmayibangdaingangbataat hindi siyanagugutom.%amantala, ang bata ay maaring pakainin matapos ang 2hanggang!orasmataposanghulingpagsuso.Angunangsusoginamit ng sanggol, &alimbawa ang kaliwang suso ng ina, aymaaaring magpasuso sa loob ng 10 minuto, samantala angsusunodoipapalit nasuso, halimbawangkananaymaaaaringgamitinsaloobngnaminuto. %asusunodnapagpapasusomatapos ang dalawang oras, unahin ang suso na ginamit ngsanggolna nauna niyang supsupin. &alimbawa sa naunang kaso,unahin muli ang kaliwang dibdib.F. %apaano )ung hindi ma#unong sumupsop ang *ata sa di*di*ng ina+*aari turuan ng ina ang kanyang anak. 1na, dahan-dahanhaplusin paikot ang pisngi ng sanggolgamit ang hintuturo ng ina,dulot nito ay ang pagbuka ng bibig at paglabas ng dila ng sanggol.,pagpatuloy ang paghaplos hanggang ang bata ay kusangmagpakitangkakayahansapagsipsipat patuloynapaglabasngdila, at ito ang pagkakataon na maaari ng ilapat ang utong sa bibigng bata. .apat ang utong hanggang sa brown na balat ang sakopng bibig ng sanggol para sa mas epektibong pagsuso.G. %aano malalaman )ung *usog na si *a*+/apag busog na si baby, titigil na siya sa pagsuso at kahitalukin pa s2ya ng pagsuso ay hindi na niya ito isusubo. Ang sanggolay maari ring mabusog na sa loob ng 10 minuto ng pagpapasuso.,. -a dapat *a )ong ga.in pagtapos dum$d$ ni *a*+3agtapos sumuso ni baby maari rin siyang padighayin paramaiwasan angkabagat pagsuka. *aramingparaanpara gawin ito4&awakanangsanggol padapasabalikat atdahan-dahan tapikin ang likuran ni baby hanggang siyaay mapadighay. *aari rin gawin ito habang nakadapa sibaby sa hita at saka tapikin ang kanyang likod. )awinito tuwing matapos pasusuhin si baby.I. %apaano )o naman mapapasuso ang ana) )o )ung)ailangan )ong magt#a*aho+*aari pa ring mapakain ang sanggol sa pamamagitan nggatas ng ina ang sanggol sa pamamagitan ng paglalagay sa bote nggatas mula sa suso ng ina.*aglaanngisangboteoanumanglalagyanmaaringtakpan.&ugasan ito gamit ang sabonat mainit na tubig at banlawan gamitang mainit na tubig. 3igainangsusomulasabrownnabalat at idiretsoanggatas sa bote. *aari rin gumamit ng breast pump para kumuha nggatas mula sa dibdib ng ina. ,lagay lamang ang gatas sa bote nasapat para sa isang pagdede ng sanggol./apag ihahain na ang gatas sa bote, initin ito sapamamagitan ng tubig na mainit at ibabad ito saloob ng isang minuto. ,wasan painitan ito direktasa apoy o sa oven o sa microwave. /unghumiwalay na ang mga laman ng gatas ng ina,alugin ng bahagya ang bote para mulingmagsama ang sangkap ng gatas ng ina.%iguraduhing tamalamanganginit nggataspara hindi mapaso ang bata.Ang gatas ng ina ay maaring itago sa loob ng refrigeratorpara sa mga susunod na panahon pagpapakain sa sanggol. *aaariitong ilagay sa refrigerator na maaring magamit sa mga susunod napanahon4ITAGO SA: MAARI ITONG MAKONSUMO SALOOB NG:Roomtemperature8 10 hoursRefrigerator 48hoursFreezer 3 monthsDeep freezer 6 months%AGK,AKAB /&ATC,ING0 NI BAB1A. -A&ING %AG,AKAB 5%umususo ang +aby sa utong lamang5*alayo at hindi gaanong nakabuka ang bibig ni +aby5*alayo ang baba sa suso5 Angpagsusosagabitongposisyonaynagdudulot ngsakit o kirot sa suso ng *ommyB. TA-ANG %AG,AKAB*alaki ang buka ng bibi ni +aby *as maraming itim na bahagi "areola$ sa itaas ngbibig ni +aby kumpara sa ilalim ng bibig6akalapat ang itaas at ibaba ng abi ni +aby Ang baba ni +aby ay nakadikit sa suso ni *ommy 7alangsakit nanararamdamansapaligidngutong habang nagpapasusoKE1 -ESSAGE (N FEEDING BABIES (2ER SI3 -(NT,S1. Angpatuloynapagpapasusosabatahangganggulang2opataas ay nagkakaroon ng mas malakas at malusog napangangatawan.2. 6akakatulong din ang pagbibigay sa bata ng iba2t ibang pagkainsabay ng pagpapasuso ng nanay kapag higit anim na buwan na angbata.!. 3akainin ang bata ng pagkain na makapagbibigay lakas sa bata.4. Ang mga pagkaing nagbibigay ng protina sa katawan na galingkadalasan sa hayop ay nakakatulong sa mabilis na paglaki ng bataat nagbibigay lakas sa katawan.8. 3eas, beans, nuts at seeds ay maganda rin para sa mga bata.. Ang mga gulay at mga dilaw na prutas ay nakakapagpalinaw ngmata sa mga bata at naiiwasan nilla ang pagkakaroon ngimpeksyon.9. Ang bata ay kailangang kumain ng ! beses sa isang araw at 1beses na meryenda. *aghanda ng iba2t ibang pagkain sa araw nakung saaan kasya ang budget ng pamilya.:. &abang lumalaki ang bata dumarami din ang kanya kinakain.;. /ailangan ding matuto ang bata kumain ng hinditinutulungan ng iba at kailangan magkaroon ng mahabang pasesyaang magulang ng bata.10. /apagmaysakit angbatapilitinsyangmakakainupangmadali syang gumaling sa sakit nya.Tamang %osison ng %agpapasuso