Transcript
Page 1: -REPORT -3rd Grading -Grade8

Epekto ng mga Samahang Kababaihan at ng mga

Kalagayang Panlipunan sa Buhay ng Kababaihan

Tungo sa Pagkakapantay- pantay

Inihanda ng: Petronas’ Architects

Page 2: -REPORT -3rd Grading -Grade8

Kilusang Pangkababaiha

n

Page 3: -REPORT -3rd Grading -Grade8

Kilusang Pangkababaihan

Pangunahing tagapagtaguyod ng mga karapatan sa

kababaihan

Timog Asya

Kanlurang Asya

India

PakistanSri-

Lanka

Bangladesh

Arab Region

Page 4: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1851

1870

1880

1891

1905

1917

1919

1925

1948

1950

1952

1955

1970

1972

1973

1974

Timeline ng Pagkakabuo ng mga Samahan Pangkababaihan sa

India

Page 5: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1851

Mga unyon sa industriya ng tela ay nangampanya

laban sa Child Labor

Page 6: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1870

Nabuo ang Bharat Aslam sa pamumuno ni Keshab

Chunder Sen ng Bramo Samaj

Page 7: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1880

Nabuo ang Arya Mahila Samaj ni Pandita Ramabai

at Justice Ranade

Page 8: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1891

INDIAN FACTORY ACT- binigyang-pansin ang hindi

makatuwirang bilang ng oras ng pagtatrabaho ng kababaihan

ALL INDIAN COORDINATION COMMITTEE-binigyang-pansin ang hindi makatuwirang isyu tulad ng:

Benepisyo sa pagbubuntis

Pantay na sahod

Mga pasilidad sa day care

Page 9: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1905

Nabuo ang Bharat Mahila Parishad at Anjuman-e-

Khawatin-e-Islam ni Amir-un-Nisa

Page 10: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1917

Women’s Indian Association

National Council of Indian Women

Nangampanya sa mga mababatas upang makapagdulot ng mga pagbabago sa pamumuhay ng kababaihang Indian

Page 11: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1919

Nanguna sa paghimok sa mga kababaihang gumagawa at bumibili ng asin na huwag bayaran ang buwisPinamunuan ang Women’s India Association na mangampanya upang nag kababaihan ay mabigayn ng karapatang bumoto

Sarojini Naidu

Page 12: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1925

ALL INDIAN WOMEN’S CONFERENCE-tinalakay ang mga isyu sa:

Paggawa

Rekonstruksyon ng mga

kanayunan, opyo at batas ukol sa

bata at maagang pagpapakasal

Page 13: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1948

FACTORIES ACT

Ipinagbawal ang pagtatrabaho ng kababaihan sa mga

delikadong makinarya habang umaandar ang mga ito

Nagbigay ng wastong pasilidad na pangkalinisan, daycare, kompulsaryong maternity

leave

Page 14: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1950

Ang karapatng bumoto ng mga kababaihan na ipinaglaban ng Women’s India Association ay

iginawad na sa mga kababaihan

Page 15: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1952

MINE’S ACT

- Nagtatalaga ng hiwalay na palikuran para sa lalaki

at babae

Page 16: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1955

HINDU MARRIAGE ACT

-ginawang legal ang dibursyo

Page 17: -REPORT -3rd Grading -Grade8

1970 1972 1973 1974

Kilusang Shahada

Shramik Sangatana

at Self- Employed Women’s

Association

United Women’s Anti- Price Rise Front

NavNirman

Tinutulan ng mga kilusang ito ang mga isyu gaya ng karahasan sa tahanan at di- makatarungang pagtaas ng presyo ng mga

bilihin.


Top Related