1st grading 4th grading musika

of 52/52
1 st Grading MUSIKA VI Date: _____________ I. Layunin: Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't ibang palakumpasan II. Paksang-Aralin: Palakumpasang 2/4 at 3/4 Sanggunian: RBEC A.1 Umawit at Gumuhit 6 ph. 6-7 Kagamitan: Iskor ng awit sa tsart "Magtanim ay di Biro" Eb 2/4 TX ph. 6 "Pobreng Alindahaw" C 3/4, TX ph. 7 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata' ang "Lupang Hinirang". 2. Iwasto ang mga bahagi na dapat iwawasto. B. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskor ng mga awit no "Magtanim ay di Biro" at "Pobrt Alindahaw". 2. Ituro ang mga awit sa pamamaraanc, pagagad, at pag-usapan an; nilalaman ng awit. 3. Pabigyan ng kahulugan ang mga awit sa pamamagitan ng angkop na kilos ang awit. 4. Sabihin: Papatayuin natin ang unang hanay habng ang mga nakaupo ay umaawit. Tingnan natin kung maikikilos nila ng wasto ayon sa ritmo ng awit. 5. Gayundin ang gawain ng mga bata sa ibang hanay. C. Pangwakas na Gawain: Itanong: 1. Anong ritmo ang nadama ninyo sa "Magtanim ay di Biro"? 2. Anong ritmo ang nadama ninyo sa awit na "Pobreng Alindahaw"? 3. Ano ang palakumpasan ng bawat awit?

Post on 25-Jul-2015

1.034 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. 1st GradingMUSIKA VI Date: _____________ I. Layunin: Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't ibang palakumpasan II. Paksang-Aralin: Palakumpasang 2/4 at 3/4 Sanggunian: RBEC A.1 Umawit at Gumuhit 6 ph. 6-7 Kagamitan: Iskor ng awit sa tsart "Magtanim ay di Biro" Eb 2/4 TX ph. 6 "Pobreng Alindahaw" C 3/4, TX ph. 7 III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata' ang "Lupang Hinirang". 2. Iwasto ang mga bahagi na dapat iwawasto. B. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskor ng mga awit no "Magtanim ay di Biro" at "Pobrt Alindahaw". 2. Ituro ang mga awit sa pamamaraanc,pagagad, at pag-usapan an; nilalaman ng awit. 3. Pabigyan ng kahulugan ang mga awit sa pamamagitan ng angkop na kilos ang awit. 4. Sabihin: Papatayuin natin ang unang hanay habng ang mga nakaupo ay umaawit. Tingnan natin kung maikikilos nila ng wasto ayon sa ritmo ng awit. 5. Gayundin ang gawain ng mga bata sa ibang hanay. C. Pangwakas na Gawain: Itanong: 1. Anong ritmo ang nadama ninyo sa "Magtanim ay di Biro"? 2. Anong ritmo ang nadama ninyo sa awit na "Pobreng Alindahaw"? 3. Ano ang palakumpasan ng bawat awit? 4. Ano ang isinasaad ng mga bilang na nasa palakumpasan? Ipaliwanag, 5. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawa? IV. Pagtataya: Itanong: 1. Paano ninyo ikinilos ang ritmo ng awit? 2. Nakagawa ba kayo ng angkop na kilos ng katawan para sa mga awit? 3. Anu-ano ang mga bahagi ng katawan ang ginamit ninyo? 4. Paano ninyo binigyang kahulugan ang mga awit? 5. Nasabayan ba ninyo ang pulso ng awit? V. Takdang Aralin: Pag-aralan ang ritmo at kabisaduhin ang awit. 2. MUSIKA VI Date: _____________ I. Layunin: Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't bang palakumpasan II. Paksang-Aralin: Palakumpasang 4/4 at 2/2 Sanggunian: RBEC A.1 Umawit at Gumuhit ph. 9 Kagamitan: Iskor ng awit "It's a Small World", "Family" III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Magsanay sa tinig 2. Pagsanayang awtin ang "Lupang Hinirang". 3. Magbalik-awit sa "Magtanim ay di Biro" at "Pobreng Alindahaw", habang sinasabayan ng kilos ng katawan. Tiyakin na ang kanilang ikinikilos ay ayon sa ritmo. B. Panlinang na Gawain: 1. Sabihin: Kahapon ay umawit at kumilos kayo ayon sa palakumpasang 2/4 at . Ngayon ay tingnan ninyo ang iskor ng awit. 2. Ituro ang awit na "Family" sa pamamaraang pagagad. Pagkatapos ay ipaawit sa mga mag-aaralang "It's a Small World". 3. Pangkatin ang mga bata at palikhain sila ng mga angkop na kilos para sa bawat awit. Paghandaan din ang bawat pangkat na ipaliwanag ang palakumpasan ng awit. 4. Tawagin sa harap ang bawat pangkat upang ipakita ang kanilang inihanda. C. Pangwakas na Gawain: Itanong: 1. Paano nagkakaiba-iba ang ritmo at palakumpasan ng mga awit? 2. Anu-ano ang pagkakaiba ng mga awit na Magtanim ay di Biro, Pobreng Alindahaw, Family at It's a Small World? IV. Pagtataya: Itanong: 1. Nakagawa ba kayo ng angkop na kilos ng katawan para sa mga awit? 2. Paano ninyo nabigyang kahulugan ang mga awit? V. Takdang Aralin: Magdala ng tape ng mga iba't ibang tugtugin at ikikilos natin ayon sa tutugin. 3. MUSIKA VI Date: _____________ I. Layunin: Nasasabiang katuturan ng 2/2 o c cut time Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o c cut time II. Paksang-Aralin: Palakumpasang 2/2 o c cut time Sanggunian: RBEC I2, 2.1 ph. 90 Kagamitan: Tsart ng "Halaga ng mga Nota at Pahinga sa Palakumpasang ng 2/2 o c cut time Iskor ng Awit: "It's a Small World" III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig (1 minuto) ma-ha-ha-ha (1 tono) 2. Pagbabalik-awit, "Pobreng Alindahaw". Pakilusin at pakumpasin ang mga bata habang umaawit. B. Panlinang na Gawain: 1. Ituro ang awit na "Its a Small WorldI", sa pagagad na pamamaraan. 2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 3. Ano ang masasabininyo sa mundo? 4. Pagsanayin awitin ang awit at pakilusin ang mga bata habang umaawit. 5. Ipasuri sa mga bata ang palakumpasan at mga sukat ng awit. C. Pangwakas na Gawain: Itanong: 1. Ano ang palakumpasan ng awit? 2. Ilang kumpas mayroon ang bawat sukat sa palakumpasang 2/2 o c cut time? 3. Anong uri ng nota at pahinga ang tumatanggap ng isang kumpas, ng isa't kalahating kumpas at kalahating kumpas? IV. Pagtataya: Itanong 1. Ano ang katuturan ng mga bilang sa palakumpasang 2/2 o c cut time? 2. Ilang bilang ang tinatanggap ng iba't ibang nota at pahinga sa bawat sukat? V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang mga nota at pahinga sa palakumpasang 2/2 o c cut time. 4. MUSIKA VI Date: _____________ I. Layunin: Nakabubuo ng hulwarang panritmoi -g ginagamitan ng iba't ibang uri ng mca nota at pahinga para sa palakumpasang 2/2 o c cut time II. Paksang-Aralin: Mga Hulwarang Ritmo para sa Palakumpasang 2/2 o c cut time Sanggunian: RBEC A 2.2 ph. 91 Umawit at Gumuhit 6 ph. 15 Kagamitan: Iskor ng Awit: "It's a Small World" III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik-aralan ang awiting "It's a Small World" 2. Ipalakpak ang pulso ng awit. B. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang piyesa ng awit. 2. Ipalakpak ang mga sumusunod: 3. Ipagbigkas ang mga titik ng bawat parirala ayon sa hulwarang panritmo nito. 4. Ituro ang himig sa pamaraang pagagad. C. Pangwakas na Gawain: Buuin ang mga sumusunod na hulwarang ritmo para sa palakumpasang 2/2 o c cut time? IV. Pagtataya: Buuin ang mga hulwarang ritmo. Isulat ang angkop na nota at pahinga. 5. V. Takdang Aralin: Umisip pa at humanap ng awit na may palakumpasang 2/2 o c cut time at sumulat ng 5 hulwarang ritmo nito. 6. MUSIKA VI Date: _____________ I. Layunin: Naisasagawa ang palakumpasang 2/2, o c sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan a. katamtaman ang bills (regular na indayog ng 2/2) b. mabilis (sa indayog ng 2/4) II. Paksang-Aralin: Iba't bang Kilos sa Palakumpasang 2/2 o c cut time Sanggunian: RBEC I 2.2.3 ph. Umawit at Gumuhit 6 ph. 9 Kagamitan: Iskor ng Awit: "It's a Small World" III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig 2. Pag-uusap tungkol sa regular na indayog ng palakumpasang 22 o cut time. 3. Itanong/Sabihin: a. Ano ang katuturan ng mga bilang sa palakumpasang 2/2 o cut time? b. Paano ka bumibilang sa palakumpasang 2/2? c. Awitin ang "It's a Small World" habang ikinikilos ang katawan. B. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang tsart ng "It's a Small World". 2. Itanong: a. Ano ang palakumpasan ng "It's a Small World"? b. Ano ang kahulugan ng bawat bilang na nasa palakumpasan? c. Paano ka bumibilang sa palakumpasang 2/2 o cut time? 3. Ipaawit sa mga bata ang "It's a Small World" sa iba't bang kilos. 4. Pakilusin ang mga bata habang inaawit ang iba't ubang indayog sa palakaumpasang 2/2 o cut time. C. Pangwakas na Gawain: Itanong: Anu-ano ang iba't ibang kilos ng pag awit sa palakumpasang 2/2 o cut time? IV. Pagtataya: Ipagawa sa mga mag-aaral. Umisip ng iba pang mga awit na nasa palakumpasang 2/2 at awitin sa ibang paraan. V. Takdang Aralin: Lumikha pa ng hulwarang ritmo sa palakumpasang 2/2 o cut time para sa palakumpasang 2/4. 7. MUSIKA VI Date: _____________ I. Layunin: Natutukoy ang pagkakaugnay ng huling sukat sa ibang sukat -ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas II. Paksang-Aralin: Pagkakaugnay sa Huling Sukat sa Ibang Sukat ng Awit na Hindi Nagsisimula sa Unang Kumpas Awit: Pilipinas kong Mahal Santa Clara Kagamitan: Mga awitin sa tsart,mapa ng Pilipinas III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak (Ipakita ang mapa ng Pilipinas) Anong mapa ang nakikita ninyo? Bilang mamamayan ng Pilipinas, paano ninyo maipakikita ang pagmamahal ninyo dito? 2. Balik-aral Talakayin muli ang tungkol sa katuturan ng 2/2 o cut time. Ano ang ipinahihiwatig sa bilang na nasa itaas? sa ibaba? B. Panlinang na Gawain: 1. Iparinig ang awiting "Pilipinas kong Mahal" habang kinukumpasan ng guro. 2. Pagsabay ng mga bata sa awitin (Ipapansin ang pagkakaugnay ng huling sukat sa ibang sukat ng awitin). Pilipinas Kong Mahal Unang Taludtod Ang ba-yan ko'y ta-nging -ikaw Huling Taludtod Pi-li-pi-nas kong hi-rang 3. Ipaliwanag na maaaring maging magkaugnay ang huling sukat sa ibang sukat na hindi nagsisimula sa unang kumpas. C. Paglalahat Ganyakin ang mga bata na magbigay ng sariling paglalahat sa natutuhang aralin. D. Pangwakas na Gawain Iparinig ang awiting "Santa Clara". IV. Pagtataya: Ipatukoy sa awiting "Santa Clara" kung alin ang may pagkakaugnay. V. Takdang Aralin: Pag-aralang awitin ang "Pilipinas Kong Mahal" at "Santa Clara". 8. MUSIKA VI Date: _____________ I. Layunin: Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang pansaliw sa mga tula, maikling kwento o komposisyong musikal II. Paksang-Aralin: Paglikha ng Hulwarang Ritmo Bilang Pansaliw III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pambungad na Awit O Kay Lilt ng Mundo 2. Balik-aral Pagbibigay ng mga halaga ng mga nota at pahinga. Halimbawa: Pagpalakpak sa mga halaga ng bawat nota at pahinga. B. Paglalahad: 1. Pagpapakita ng hulwarang ritmo. 2. Ibigay ang mga halaga nito. 3. Ipatapik/Ipapalakpak ito sa mga bata. 4. Paggawa ng mga bata ng ibang hulwarang ritmo sa pisara. C. Pangwakas na Gawain: 1. Pangkatin ang mga bata sa apat na pangkat. Magpagawa ng mga hulwarang ritmo sa bawat pangkat at ipalakpak/ipatapik ito sa harap. 2. Pagpapakita ng bawat pangkat. IV. Pagtataya: Gumawa ng 5 hulwarang ritmo. V. Takdang Aralin: Maghanda para sa isang pagsusulit. 9. 3rd Grading MUSIKA VI Date: ___________ I. LAYUNIN: Nabibigyang halaga ang timbre sa pag-awit II. PAKSANG-ARALIN: Iba't ibang Timbre ng Tinig, TX p. 55 Mga Kagamitan: "Cassette Player" "Tape" ng mga awit III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. B. Pagbabalik-aral: 1. Ipaawit sa mga bata ang "Yes, I Love You", "My Lord, What a Morning" at "Swing Low, Sweet Chariot". 2. Pag-usapan ang anyo ng mga awit .. 3. Sabihin/ltanong: Ano ang kahulugan ng anyo? Paano malalaman ang anyo ng isang awit C. Panlinang na Gawain: 1. Hayaang makinig ang mga bata sa radyo o cassette tape. Iparinig sa kanila ang sari- saring tinig. 2. Pag-usapan ang mga tinig ng taong umaawit. 3. Itanong: Sinu-sino ang mga umaawit? Paano mo sila nakilala? Anu-anong uri ng tinig ang naririnig mo? D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na magbigay ng paglalahat ng kanilang natutuhan sa aralin. 2. Ipasagot ang mga sumusunod na tanong: Ilang uri ng tinig mayroon ang mga babae sa pag-awit? Ano ang pagkakaiba ng bawat isa? Ilang tinig mayroon ang mga lalaki sa pag-awit? Ano ang pagkakaiba ng bawat isa? E. Pangwawakas na Gawain: 1. Ipagawa sa mga bata: Pakinggan ang tinig ng mga kamag-aral sa pag-awit at sabihin kung ano ang timbre ng kanilang tinig. Ipagaya sa mga bata ang tinig ng mga kilalang mang-aawit. IV. PAGTATAYA: 10. Pangkatin ang klase sa dalawa at ipaawit nang wasto ang awit na "Yes, I Love You, pag-usapan ang anyo ng timbre ng himig. V. TAKDANG-ARALIN: Anu-ano ang ibat ibang timbre ng Tining? 11. MUSIKA VI Date: ___________ I. LAYUNIN: Naibibigay ang katawagang soprano at alto sa tinig ng mga babae at tenor at baho o "bass" sa tinig ng mga lalaki II. PAKSANG-ARALIN: Iba't ibang Timbre ng Tinig, TX p. 55 Mga Kagamitan: "Cassette Player" "Tape" ng mga awit III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. B. Pagbabalik-aral: 1. Ipaawit sa mga bata ang "Yes, I Love You", "My Lord, What a Morning" at "Swing Low, Sweet Chariot". 2. Pag-usapan ang anyo ng mga awit .. 3. Sabihin/ltanong: Ano ang anyong "binary"? Ano ang anyong "ternary"? C. Panlinang na Gawain: 1. Hayaang makinig ang mga bata sa radyo o cassette tape. Iparinig sa kanila ang sari- saring tinig. 2. Pag-usapan ang mga tinig ng taong umaawit. 3. Itanong: Sinu-sino ang mga umaawit? Paano mo sila nakilala? D. Paglalahat: 1. Ganyakin ang mga bata na magbigay ng paglalahat ng kanilang natutuhan sa aralin. Ano ang timbre? Saan ito tumutukoy? Anu-ano ang mga halimbawa ng timbre ng tinig? E. Pangwawakas na Gawain: 1. Ipagawa sa mga bata: Pakinggan ang tinig ng mga kamag-aral sa pag-awit at sabihin kung ano ang timbre ng kanilang tinig. IV. PAGTATAYA: Pangkatin ang klase sa dalawa at ipaawit nang wasto ang awit na "Yes, I Love You, pag-usapan ang anyo ng mga anyo. V. TAKDANG-ARALIN: 1. Ganyakin ang mga bata upang mangalap ng mga impormasyon o magsaliksik tungkol sa mga instrumento ng banda ng musiko. Ipasagot sa kanila ang mga sumusunod: Anu-ano ang mga instrumento ng banda? Ilarawan ang bawat isa at sabihin kung ano ang tunog ng mga ito. 12. MUSIKA VI Date: ___________ I. LAYUNIN: Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo ng banda (brass band) II. PAKSANG-ARALIN: Mga Instrumentong Bumubuo ng Banda, TX p. 58 Mga Kagamitan: Larawan ng mga instrumento ng banda. Mga "tape" na tugtog ng banda at rondalya III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. B. Pagbabalik-aral: Itanong: Anu-ano ang mga uri ng tinig ng mga lalaki at babaing mang-aawit? C. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang mga bagay-bagay tUflgkol sa banda. 2. Itanong/Sabihin: Anu-ano ang makikita ninyong tumutugtog sa mga prusisyon, pistang bayan o parada? Saan pa ninyo makikitang tumutugtog ang mga banda ng musiko? D. Paglalahat: 1. Itanong/Sabihin: Anu-ano ang iba't ibang instrumento na ginagamit sa banda? Ilarawan ang bawat isa. Ano ang itsura ng bawat isa? Sa anong pangkat sila nabibilang? 2. Iparinig sa mga bata ang tunog ng mga instrumento at patuloy na ipatukoy sa kanila ang mga tunog ng mga instrumentong di-kuwerdas, hinihipan at mula sa metal. IV. PAGTATAYA: Sabihin sa mga bata na magmasid tuwing may mga pagtitipon sa paaralan, bayan o barangay lalo na kung may pista at mga pambansang palatuntunan. V. TAKDANG-ARALIN: Anu-ano ang tatlong pangkat ng mga instrumento na bumubuo sa banda? 13. MUSIKA VI Date: ___________ I. LAYUNIN: Nakikilala ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa banda II. PAKSANG-ARALIN: Mga Instrumentong Bumubuo ng Banda, TX p. 58 Mga Kagamitan: Larawan ng mga instrumento ng banda. Mga "tape" na tugtog ng banda at rondalya III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. B. Pagbabalik-aral: Itanong: Ano ang pagkakaiba ng bawat tinig? Ano ang timbre? C. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa banda. 2. Itanong/Sabihin: Saan pa ninyo makikitang tumutugtog ang mga banda ng musiko? 3. Habang ibinibigay ng mga mag-aaral ang pangalan ng mga instrumento ay isulat ang mga ito sa pisara ayon sa pangkat na kinabibilangan ng mga ito 4. Papiliin ang mga bata kung saang pangkat nila nais mag ulat. 5. Tawagin ang bawat pangkat upang iulat ang kanilang mga nakuhang impormasyon. Magtakda ng mga pamantayan sa pag-uulat. D. Paglalahat: 1. Itanong/Sabihin: Anu-ano ang iba't ibang instrumento na ginagamit sa banda? Ilarawan ang bawat isa. Ano ang itsura ng bawat isa? Sa anong pangkat sila nabibilang? Paano sila tinutugtog? Ano ang katangian ng tunog ng bawat isa? 2. Iparinig sa mga bata ang tunog ng mga instrumento at patuloy na ipatukoy sa kanila ang mga tunog ng mga instrumentong di-kuwerdas, hinihipan at mula sa metal. IV. PAGTATAYA: Iparinig sa mga bata ang tugtog ng rondalya at banda at itanong sa mga bata kung anong pangkat ang tumutugtog. V. TAKDANG-ARALIN: Magbigay ng mga halimbawa ng instrumentong perkusyon at ilarawan ang nalilikha nitong tunog. 14. MUSIKA VI Date: ___________ I. LAYUNIN: Nasasabi ang katangian ng tunog na nililikha ng ibat ibang instrumento ng banda II. PAKSANG-ARALIN: Mga Instrumentong Bumubuo ng Banda, TX p. 58 Mga Kagamitan: Larawan ng mga instrumento ng banda. Mga "tape" na tugtog ng banda at rondalya III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. B. Pagbabalik-aral: Itanong: Paano mo mapagaganda ang timbre ng iyong tinig? Bakit kailangan maging maganda ang timbre ng tinig sa pag-awit? C. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang mga bagay-bagay tUflgkol sa banda. 2. Itanong/Sabihin: Anu-ano ang mga alamninyong instrumento ng banda? Ang banda ay binubuo ng tatlong pangkat ng instrumento: ang perkusyon, tanso at kahoy. Isa-isahin natin ngayong pag-aralan ang mga instrumentong binubuo ng banda. 3. Habang ibinibigay ng mga mag-aaral ang pangalan ng mga instrumento ay isulat ang mga ito sa pisara ayon sa pangkat na kinabibilangan ng mga ito 4. Papiliin ang mga bata kung saang pangkat nila nais magulat. 5. Tawagin ang bawat pangkat upang iulat ang kanilang mga naku-hang impormasyon. Magtakda ng mga pamantayan sa pag-uulat. E. Paglalahat: 1. Itanong/Sabihin: Anu-ano ang tatlong pangkat ng mga instrumento na bumubuo ng banda? Bakit ninyo nasabi ito? 2. Iparinig sa mga bata ang tunog ng mga instrumento at patuloy na ipatukoy sa kanila ang mga tunog ng mga instrumentong di-kuwerdas, hinihipan at mula sa metal. 3. Iparinig naman ang mga tugtog ng rondalya at banda at itanong sa mga bata kung anong pangkat ang tumutugtog. IV. PAGTATAYA: Sabihin sa mga bata na magmasid tuwing may mga pagtitipon sa paaralan, bayan o barangay lalo na kung may pista at mga pambansang palatuntunan. V. TAKDANG-ARALIN: Magbigay ng halimbawa ng mga instrumentong di kuwerdas. Pano sila tinutugtog? 15. MUSIKA VI Date: ___________ I. LAYUNIN: Nasasabi kung ang narinig na tugtugin ay mula sa banda o rondalya . II. PAKSANG-ARALIN: Mga Instrumentong Bumubuo ng Banda, TX p. 58 Mga Kagamitan: Larawan ng mga instrumento ng banda. Mga "tape" na tugtog ng banda at rondalya III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. B. Pagbabalik-aral: Itanong: Paano mo mapagaganda ang timbre ng iyong tinig? Bakit kailangan maging maganda ang timbre ng tinig sa pag-awit? C. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang mga bagay-bagay tUflgkol sa banda. 2. Itanong/Sabihin: Anu-ano ang mga alamninyong instrumento ng banda? Ang banda ay binubuo ng tatlong pangkat ng instrumento: ang perkusyon, tanso at kahoy. Isa-isahin natin ngayong pag-aralan ang mga instrumentong binubuo ng banda. Anu-ano ang mga instrumento ng banda? 3. Habang ibinibigay ng mga mag-aaral ang pangalan ng mga instrumento ay isulat ang mga ito sa pisara ayon sa pangkat na kinabibilangan ng mga ito 4. Papiliin ang mga bata kung saang pangkat nila nais magulat. 5. Tawagin ang bawat pangkat upang iulat ang kanilang mga naku-hang impormasyon. Magtakda ng mga pamantayan sa pag-uulat. F. Paglalahat: 1. Itanong/Sabihin: Anu-ano ang tatlong pangkat ng mga instrumento na bumubuo ng banda? Bakit ninyo nasabi ito? 2. Iparinig sa mga bata ang tunog ng mga instrumento at patuloy na ipatukoy sa kanila ang mga tunog ng mga instrumentong di-kuwerdas, hinihipan at mula sa metal. 3. Iparinig naman ang mga tugtog ng rondalya at banda at itanong sa mga bata kung anong pangkat ang tumutugtog. IV. PAGTATAYA: Pangkatin ang klase sa 4 pangkat ipasuri ang mga instrumentong ginagamit at ipatukoy ang mga pangalan ng instrumento. V. TAKDANG-ARALIN: Magbigay ng halimbawa ng instrumentong metal at sabihin ang uri ng kanilang tunog. 16. MUSIKA VI Date: ___________ I. LAYUNIN: Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig ang tunog ng mga instrumentong di-kuwerdas, hinihipan at mula sa instrumentong metal. II. PAKSANG-ARALIN: Mga Instrumentong Bumubuo ng Banda, TX p. 58 Mga Kagamitan: Larawan ng mga instrumento ng banda. Mga "tape" na tugtog ng banda at rondalya III. PAMAMARAAN: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. B. Pagbabalik-aral: Itanong: Anu-ano ang tatlong pangkat ng mga instrumento na bumubuo ng banda? C. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa banda. 2. Itanong/Sabihin: Anu-ano ang mga alamninyong instrumento ng banda? Ang banda ay binubuo ng tatlong pangkat ng instrumento: ang perkusyon, tanso at kahoy. Isa-isahin natin ngayong pag-aralan ang mga instrumentong binubuo ng banda. Anu-ano ang mga instrumento ng banda? Titingnan ko kung maiuulat ninyo ang inyong mga nasaliksik. 3. Habang ibinibigay ng mga mag-aaral ang pangalan ng mga instrumento ay isulat ang mga ito sa pisara ayon sa pangkat na kinabibilangan ng mga ito 4. Papiliin ang mga bata kung saang pangkat nila nais magulat. 5. Tawagin ang bawat pangkat upang iulat ang kanilang mga naku-hang impormasyon. Magtakda ng mga pamantayan sa pag-uulat. G. Paglalahat: 1. Itanong/Sabihin: Magbigay ng halimbawa ng instrumentong di-kuwerdas.Pano sila tinutugtog? Anong uri ng Tunog ang nalilikha nila? Magbigay ng halimbawa ng instrumentong metal at sabihin ang uri ng kanilang tunog? 2. Iparinig sa mga bata ang tunog ng mga instrumento at patuloy na ipatukoy sa kanila ang mga tunog ng mga instrumentong di-kuwerdas, hinihipan at mula sa metal. IV. PAGTATAYA: Pangkatin ang klase sa 4 pangkat ipasuri ang mga instrumentong ginagamit at ipatukoy ang mga pangalan ng instrumentong metal at sabihn ang uri ng kanilang tunog. V. TAKDANG-ARALIN: Anu-anong uri ng awit ang inaawit ng mgay katamtamang lakas? 17. 4th GradingMUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Napahahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa damdaming ibinibigay ng musika. Naiuugnay ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks tulad ng mahinang pag-awit ng isang malungkot na himig o awit sa pagpapatulog. II. Paksang-Aralin: Mahinang Pag-awit Mga Kagamitan: Iskor ng awit na Ili-Ili Tulog Anay III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig B. Pagbabalik-aral: 1. ltanong: Anu-ano ang tatlong pangkat ng mga instrumento na bumubuo sa banda? Magbigay ng mga halimbawa ng instrumentong perkusyon at ilarawan ang nalilikha nitong tunog. Magbigay ng halimbawa ng mga instrumentong dikuwerdas. Paano sila tinutugtog? Anong uri ng tunog ang nalilikha nila? Magbigay ng halimbaawa ng mga instrumentong metal at sabihin ang uri ng kanilang tunog Soon ginagamit ang banda? C. Panlinang na Gawain: 1. Paghahanda a. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. b. Magbigay ng pagsasanay sa himig. 2. Ituro ang awit na "Ili-Ili Tulog Anay" sa pamamaraang "sight reading", TX p. 66 3. Pag-usapan ang nilalaman ng awit at ang mungkahing pamamaraan ng pag-awit nito. 4. Itanong: I Ano ang isinasaad ng awit? Paano dapat awitin ito? Bakit? Anong panandang pandaynamiks ang iminumungkahi sa pag-awit nang mahina? Anu-anong mga panandang pandaynamiks ang inilalagay sa iskor ng mga awit na dapat awitin nang mahina? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Ili-ili Tulog Anay" nang may angkop na damdamin at sinusunod ang wastong antas ng daynamiks. V. Takdang Aralin: 18. Paano napahahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa damdaming ibinibigay ng musika. 19. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Naiuugnay ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks tulad ng may katamtamang lakas ng pag-awit ng isang masiglang himig II. Paksang-Aralin: Katamtamang Lakas ng Pag-awit, TX p. 65 Mga Kagamitan: Iskor ng ng awit na Pamulinawen" III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig sa mga pantig na i-ya-iya-o at himig na do-re-do-re-do B. Pagbabalik-aral: 1. Ipaawit sa mga bata ang "Ili-ili Tulog Anay". 2. Pag-usapan -kung paano ito dapat awitin at kung anong simbolong pandaynaniiks ang dapat iangkop dito. C. Panglinang na Gawain: 1. Ituro ang awit na "Pamulinawen", TX pp. 66-67, sa pamamaraang pagagad. 2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 3. Ang "Pamulinawen" ay isang katutubong awiting Ilocano. Ito ay isang awit ng panunuyo sa isang dilag mi matigas ang puso. Ang binata ay nagsusumamo na sana ay pansinin dahil siya ay labis na nagmamahal at humahanga sa kariktan at kagandahan ng kanyang nililiyag. 4. Itanong: Ano ang isinasaad ng awit? Paano dapat awitin ito? Bakit? Anong simbolong pandaynamiks ang iminumungkahi sa awit na "Pumalinawen"? D. Paglalahat: 1. Itanong: Anu-anong uri ng awit ang inaawit nang may katamtamang lakas? Anong panandang pandaynamiks ang inilalagay sa iskor ng mga awit na dapat awitin nang may katamtamang lakas? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Pamulinawen" nang may angkop na damdamin at wastong antas ng daynamiks. V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang awit na Pamulinawen ng may angkop na damdamin at wastong antas ng daynamiks. 20. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Naiuugnay ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks tulad ng malakas na pag-awit sa mga bahaging binigyan ng diin II. Paksang-Aralin: Malakas na Pag-awit ng mga Bahaging Binibigyan ng Diin, TX p.65 Mga Kagamitan: Iskor ng ng awit na Bayan Ko" III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig B. Pagbabalik-aral: 1. Ipaawit sa mga bata ang Ili-iIi Tulog Anay at Pamulinawen at pag-usapan ang antas ng daynamiks ng mga ito. C. Panlinang na Gawain: 1. Ituro ang awit na "Bayan Ko", TXp. 67-68. 2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit. 3. ltanong: Paano inilalarawan ang Bayang Pilipinas sa awit? Saan inihalintulad ang Pilipinas? Ano ang minimithi ng may likha ng awit sa Bayang Pilipinas? Anong bahagi ng awit ang dapat awitin nang mahina? ... nang malakas? Anong bahagi ang binibigyang diin? D. Paglalahat: 1. Itanong: Paano mo dapat awitin ang mga bahagi ng awit na binibigyang diin? Anong mga simbolong pandaynamiks ang inilalagay sa mga bahaging binibigyang diin? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Bayan Ko" nang may damdamin. Ipaawit sa mga mag-aaral ang mga simbolong pandaynamiks sa pag-awit. V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang awit na Bayan Ko nang may angkop na damdamin at wastong antas ng daynamiks. 21. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Naaawit ang isang himig nang may kaukulang lakas sa bahaging nasa kasukdulan (climax) II. Paksang-Aralin: Madamdaming Pag-awit,TX p.70 Mga Kagamitan: Iskor ng mga awit na "Pilipinas Kong Mahal" TX p. 17 III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig 2. Ipaawit sa mga bata ang "Hi-Hi Tulog Anay", "Pamulinawen" at "Bayan Ko" . 3. Ipasunod sa kanila ang mga simbolong pandaynamiks. B. Panlinang na Gawain: 1. Pag-usapan ang mga tunog na naririnig sa paligid, tulad ng "echo" o mahinang alingawngaw, ang tigatik ng ulan, ang malakas na dagundong ng kulog, ang lagaslas ng tubig at ibapa. 2. Sabihin: Sa paligid ay mapapansin mo na may mga bagay na sad yang malakas ang tunog at mayroong sad yang mahina ang tunog. Ang tawag dito ay "tindi" o intensity" na madarama sa ibang mga awit. C. Paglalahat: 1. Itanong: Paano ka makaaawit nang may damdamin? Kailan mo masasabi naang isang bahagi ng awit ay nasa kasukdulan? Ano ang kahulugan ng bawat simbolong nagpapahiwatig ng antas ng daynamiks? IV. Pagtataya: Ganyakin ang mga bata na awitin ang awit na Pilipinas Kong Mahal na may kaukulang lakas sa bahaging nasa kasukdulan. Tiyakin na hindi humihiyaw ang mga bata sa bahaging kasukdulan. Laging ipaalala sa kanila ang wastong gamit ng headtone. V. Takdang Aralin: 22. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nadarama ang iba't ibang antas ng daynamiks sa isang awitin/ tugtuging naririnig II. Paksang-Aralin: Madamdaming Pag-awit Mga Kagamitan: Iskor ng mga awit na "Maria Clara's Lullaby" III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig 2. Ipaawit sa mga bata ang awit na Pilipinas Kong Mahal 3. Ipasunod sa kanila ang lahat ng mga panandang pandaynamiks. 4. Itanong kung ano ang kaugnayan ng daynamiks sa damdaming ibinibigay ng musika. B. Panlinang na Gawain: 1. Ipaawit sa mga bata ang "Pilipinas Kong Mahal" at ipasunod sa kanila ang lahat ng mga panandang pandaynamiks. Kumpasan ang mga bata upang maibigay nila ang angkop na damdaming hinihingi ng iskor ng awit. 2. Itanong: Anu-anong bahagi ng awit ang binibigyan ng karagdagang bigat o pagpapahalaga? Anu-anong mga simbolo ang nagbibigay ng iba't ibang antas ng daynamiks? Anong bahagi ng awit ang nasa kasukdulan? C. Paglalahat: 1. Itanong: Paano ka makaaawit nang may damdamin? Kailan mo masasabi naang isang bahagi ng awit ay nasa kasukdulan? Ano ang kahulugan ng bawat simbolong nagpapahiwatig ng antas ng daynamiks? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Maria Clara's Lullaby" na may kaukulang lakas sa bahaging nasa kasukdulan. Tiyakin na hindi humihiyaw ang mga bata sa bahaging kasukdulan. Laging ipaalala sa kanila ang wastong gamit ng "headtone". V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang awit na Maria Claras Lullaby na may kaukulang lakas sa bahaging nasa kasukdulan. 23. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nakatutugon sa damdarning ipinahihiwatig ng iba't ibang uri ng tempo mula sa pinakamabagal hanggang sa pinakarnabilis na tempo Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo tulad ng lento. II. Paksang-Aralin: Lento, TXp. 73 Awit: "Daniw", TX p. 74 Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Daniw" na nasa tsart Larawan ng mga bagay na kumikilos III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig (1 minuto) 2. Pagsasanay sa himig (3 minuto ) B. Pagbabalik-aral: 1. Magbalik-awit sa mga awiting "Pilipinas kong Mahal" at "Maria Clara's Lullaby" 2. lpasunod sa mga bata ang daynamiks upang makaawit nang may damdamin. 3. ltanong: Paano mo nagawa ang pag-awit nang may damdamin? Anu-anong daynamiks ang iyong sinunod? Magbigay ng halimbawa. C. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita sa mga mag-aaral ang sumusunod na mga larawan - tumatakbong kuneho - orasan - bagyo at hangin - tumatakbong pagong - "electric fan" 2. Pag-usapan ang kilos ng bawat nakalarawan at iugnay sa tempo ng mga awit. 3. Ituro ang awit na "Daniw" sa pamamaraang "sight reading". Gabayan ang mga bata sa pag- awit ng "Daniw" sa tempong "lento" 4. ltanong: Paano mo inaawit ang "Daniw"? Ano ang nilalaman ng awit na ito? Bakit kailangangawitin ito nang mabagal? D. Paglalahat: 1. Itanong: Ano ang tempong "lento"? Paano inaawit ang komposisyong may tempong "lento"? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Daniw" sa wastong tempo ng lento . V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang awit na Daniw na nasusunod ang wastong tempo ng lento. 24. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo tulad ng andante. II. Paksang-Aralin: Andante, TX p. 73 Awit: "Dandansoy" , TX p. 75 Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Dandansoy" na nasa tsart III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig (l minuto) 2. Pagsasanay sa himig (3 minuto) B. Pagbabalik-aral: 1. Pag-usapan ang tempong lento. 2. Ipaawit ang "Daniw". C. Panlinang na Gawain: 1. Ituro ang awit na "Dandansoy" sa pamamaraang "sight reading". 2. Gabayan ang mga bata sa pag-awit ng "Dandansoy" sa tempong "andante". 3. ltanong: Paano mo inaawit ang "Dandansoy"? Ano ang nilalaman ng awit na ito? 4. Linangin ang salitang "andante". D. Paglalahat: 1. Itanong: Ano ang tempong "andante"? Paano inaawit ang komposisyong may tempong "andante"? Ano ang pagkakaiba ng tempong lento" sa tempong "andante" IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga mag-aaral ang Daniw, Dandansoy sa wastong tempo. V. Takdang Aralin: Pag-aralang awitin ang awit na Dandansoy na nasusunod ang wastong tempo ng andante. 25. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo tulad ng allegro II. Paksang-Aralin: Moderato, TX p. 73 Awit: "Rock-a-Bye. Baby" , TX pp. 75 - 76 Mga Kagamitan: Iskor ng awit na "Rock-a-Bye, Baby'' na nasa tsart III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig (l minuto) 2. Pagsasanay sa himig (3 minuto) mi - so - mi - re - do - mi fa - mi . re - do - la - so la- so - do - fa - mi B. Pagbabalik-aral: 1. Pag-usapan ang mga tempong lento at andante. 2. Ipaawit ang "Daniw" at "Dandansoy". C. Panlinang na Gawain: 1. Ituro ang awit na "Rock-a-Bye, Baby" sa pamamaraang "sight reading". 2. Gabayan ang mga bata sa pag-awit ng "Rock-a-Bye, Baby" sa tempong moderato. 3. ltanong: Paano mo inaawit ang "Rock.-a-Bye, Baby"? Ano ang nilalaman ng awit na ito? D. Paglalahat: 1. Itanong: Angkop ba ang tempong moderato sa awit? Bakit? Ano ang tempong moderato? Paano inaawit ang komposisyong may tempong moderato? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga mag-aaral ang "Daniw", "Dandansoy" at "Rock-a-Bye, Baby" sa kani- kaniyang tempo. V. Takdang Aralin: Pag-aralang awitin ang awit na Rock-a-Bye, Babay na nasusunod ang wastong tempo ng moderato. 26. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nakasusunod sa mga sagisag ng tempo tulad ng allegro II. Paksang-Aralin: Allegro, TX p. 73 Awit: "Rikiting-kiting", TX p. 76 Mga Kagamitan: Iskor ng "Rikiting-kiting" III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig (1 minuto) 2. Pagsasanay sa himig (3 minuto) B. Pagbabalik-aral: 1. Pag-usapan ang pagkakaiba-iba ng tempong lento, andante at moderato 2. Ipaawit ang "Daniw", "Dandansoy" at "Rock -a- Bye, Baby" . C. Panlinang na Gawain: 1. Ituro ang awit na "Rikiting-kiting" sa pamamaraang "sight reading". 2. Gabayan ang mga bata sa pag-awit ng "Rikiting-kiting" sa tempong "allegro". 3. ltanong: Paano mo inawit ang "Rikiting-kiting"? Ano ang nilalaman ng awit na ito? 4. Linangin ang katagang "allegro". 5. Ipaawit na muli ang "Rikiting-kiting" sa tempong "allegro". D. Paglalahat: 1. Itanong: Anu-ano ang iba't ibang tempo ng awit? Ipaliwanag ang bawat isa. Ano ang pagkakaiba ng bawat isa? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang mga alam na nila at ipasuri ang tempo ng bawat awit. V. Takdang Aralin: Gumawa ng paglalagom sa mga natutunang aralin. 27. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: 1. Napahahalagahan ang mga awitin/tugtuging may iba't ibang tekstura 2. Naaawit nang wasto ang "rounds" na may tatlong bahagi 3. Naaawit nang maayos at wasto ang "Music Alone Shall Live" at "Dona Nobis Pacem" II. Paksang-Aralin: Armonya sa Tatlong Bahaging Round, TX p. 77 Mga Kagamitan: Iskor ng mga sUIilusunod na awit na nasa tsart: "Music Alone Shall Live", F : do TX p. 78 "Dona Nobis Pacem". F : do TX p. 79 . III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasana sa Tinig B. Pagbabalik-aral: 1. Pag-uusap tungkol sa kasukdulan ng isang awit. 2. Ipaawit sa mga bata ang "Pilipinas Kong Mahal" at "Maria Clara's Lullaby" nang may damdamin at may kaukulang lakas sa kasukdulan. 3. ltanong: 4. Paano mo nagagawa ang madamdaming pag-awit? C. Panlinanag na Gawain: 1. Ituro ang awit na, "Music Alone Shall Live" sa pamaraang pagagad. 2. Pag-usapan ang nilalaman ng awit at ihanda ang mga bata sa pag-awit ng round. 3. Sabihin/ltanong: Ano ang nilalaman ng awit tungkol sa musika? Totoo ba ang isinasaad ng mga titik ng awit? Bakit? D. Paglalahat: 1. Itanong: Ano ang tatlong bahaging "round"? Paano inaawit ang tatlong bahaging "round"? IV. Pagtataya: Hatiin ang mga bata sa tatlong pangkat at ibigay sa kanila ang kaukulang kumpas ng pagsisimula. Paawitin ang mga bata ng tatlong magkakasunod na ulit upang marinig nila ang armonya. V. Takdang Aralin: Pag-aralan ang awit na "Dona Nobis Pacem"at awitin sa pamamaraang "round" 28. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nasasabiang tekstura ng mga himig na naririnig tulad ng monoponya. Naaawit ang "Music Alone Shall Live" sa komposisyong monoponya. II. Paksang-Aralin: Monoponya Mga Kagamitan: Mga iskor ng "Music Alone Shall Live" sa komposisyong monoponya III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig B. Pagbabalik-aral: 1. Pag-usapan ang tatlong bahaging round 2. Itanong: Paano inaawit ang tatlong bahaging round? Ano ang nangyayari kapag ang isang awit ay inaawit mo sa pamamaraang round? C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang mga iskor ng "Music Alone Shall Live" na may komposisyong monoponya. 2. Ipaawit sa mga bata ang tuluy-tuloy na himig nito. Ipakilala ang salitang "monoponya". 3. Sabihin/Itanong: Ang pagkakaayos na ito ng himig ng "Music Alone Shall Live" ay tinatawag na monoponya. Ito ang pangunahing melodiya ng awit. Ilang himig ang dumadaloy sa kabuuan ng awit? Ito ba ay may kasaliw o kasabay na iba pang tunog o himig? Ilang tunog o himig ang naririnig mo sa isang pagkakataon? Ang pinakapayak o simpleng kaayusan ng mga himig ay monoponya. Ang tekstura nito ay payak din at manipis. D. Paglalahat 1. Itanong: Ano ang monoponya? Saan mo maririnig ang armonya - sa monoponya? Ano ang tekstura ng monoponya? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Music Alone Shall Live" sa teksturang monoponya. V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang awit na Music Alone Shall Live sa teksturang monoponya. 29. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nasasabiang tekstura ng himig na naririnig tulad ng poliponya. Naaawit ang "Music Alone Shall Live" sa komposisyong poliponya. II. Paksang-Aralin: Poliponya Mga Kagamitan: Mga iskor ng "Music Alone Shall Live" sa komposisyong poliponya III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig B. Pagbabalik-aral: 1. Pag-usapan ang ang teksturang monoponya. 2. Ipaawit sa mga bata ang "Music Alone Shall Live" sa tatlong bahaging "round". C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang mga iskor ng "Music Alone Shall Live" na may komposisyong monoponya. 2. Ipaawit sa mga bata ang tuluy-tuloy na himig nito. 3. Ilahad naman ang iskor na nasa kaayusang poliponya at ipakilala ang salitang poliponya 5. Sabihin/Itanong Awitin natin ang "Music Alone Shall Live" sa tatlong bahaging "round". Ganito ang iskor ng tatlong bahaging"round". Ilang mga himig ang dumadaloy at sabay-sabay na naririnig. Ganito ang pagsasalarawan ng poliponya sa mga linya. Maganda ba sa pandinig kapag inawit natin ng "round" ang "Music Alone Shall Live"? D. Paglalahat 1. Itanong: Ano ang poliponya? Ano ang pagkakaiba ng monoponya sa poliponya ? Saan mo maririnig ang armonya - sa monoponya o sa poliponya? Ano ang tekstura ng poliponya? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Music Alone Shall Live" sa teksturang monoponya at poliponya. V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang awit na Music Alone Shall Live sa teksturang monoponya at poliponya. 30. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nasasabiang tekstura ng himig na naririnig tulad ng homoponya. Naaawit ang "Music Alone Shall Live" sa komposisyong homoponya. II. Paksang-Aralin: Homoponya Mga Kagamitan: Mga iskor ng "Music Alone Shall Live" sa komposisyong homoponya III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagsasanay sa tinig B. Pagbabalik-aral: 1. Pag-usapan ang mga teksturang monoponya at poliponya. 2. Itanong/Sabihin: Ano ang pagkakaiba ng teksturang monoponya at teksturang poliponya? Magbigay ng halimbawa. 3. Ipaawit ang Music Alone Shall Live sa teksturang monoponya at poliponya. C. Panlinang na Gawain: 1. Ilahad ang iskor ng "Music Alone Shall Live" na may teksturang homoponya. Ipakilala ang salitang "homoponya. D. Paglalahat: 1. Itanong: Ano ang homoponya? Ano ang maaaring sumaliw sa monoponya para maging poliponya? Ano ang pagkakaiba ng monoponya sa homoponya? Ano ang pagkakaiba ng poliponya sa homoponya? Ano ang armonya? Ano ang tekstura? IV. Pagtataya: Ipaawit sa mga bata ang "Music Alone Shall Live" sa teksturang monoponya, poliponya at homoponya. V. Takdang Aralin: Pag-aralang mabuti ang awit na Music Alone Shall Live sa teksturang monoponya, poliponya at homoponya. 31. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nagagamit ang mga akordeng I, IV at V bilang pansaliw sa awit II. Paksang-Aralin: Monoponya at Poliponya, TX p. 80 81 Mga Kagamitan: Ilustrasyon ng mga sumusunod sa tsart: - melodiya - akorde - "dyad" - "triad" Mga larawan ng "keyboard" na may mga nota ng akorde Iskor ng "Music Alone Shall Live" sa teksturang homoponya TXp.82 III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng Pagsasanay sa Tinig B. Pagbabalik-aral: 1. Pag-usap,an ang pagkakaiba ng mga teksturang monoponya, poliponya at hompponya. 2. Ipaawit ang mga halimbawa ng mga tekstura sa awit na "Music Alone Shall Live". C. Panlinang na Gawain: 1. Mula sa pag-awit ng "Music Alone Shall Live" na may teksturang homoponya ay unti-unting linangin ang akorde 2. Ilahad ang mga sumusunod nang may kasamang ilustrasyon at mga halimbawa: a. Pagkakaiba ng melodiya at akorde b. "dyad" at "triad" c. akordeng tonic, dominant at sub-dominant D. Paglalahat: 1. Itanong: Ano ang akorde? Paano nabuo ang akorde? IV. Pagtataya: Pangkatin ang mga bata nang tatlu-tatlo at ipaawit sa kanila ang mga akordeng I, IV at V. V. Takdang Aralin: Ganyakin ang mga bata na gumawa ng paglalagom sa natutunang aralin. 32. MUSIKA VI Date: _____________ I. Mga Layunin: Nagagamit ang notang ugat ng mga akordeng I, IV at V sa tunugang mayor bilang pansaliw sa isang payak na awit. II. Paksang-Aralin: Mga Akordeng Pansaliw sa Isang Payak na Awit? Mga Kagamitan: Ilustrasyon ng sumusunod na tsart. - mga akorde sa iskala - mga akordeng I, IV at V - mga akorde sa ibat ibang ayos Iskor ng Bahay Kubo na may Akorde III.Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Magbigay ng pagsasanay sa tinig. B. Pagbabalik-aral: 1. Pag-uusap tungkol sa mga akordeng pansaliw 2. Itanong/Sabihin: Ano ang melodiya? Ano ang akorde? Paano nagkaiba ang melodiya at akorde? Paano sila magkatulad? Ano ang "dyad"? .... ang"triad"? C. Panlinang na Gawain: 1. Sabihin sa mga bata na ang mga akordeng pansaliw ay nakikilala sa romanong pamilang na 1 hanggang VII. (Ipakita ang halimbawa sa limguhit.) 2. Ipakita sa "keyboard" kung paano tinutugtog ang tatlong akorde. 3. Ipatugtog sa mga bata ang mga akordeng pansaliw. 4. Ipaawit ang "Bahay Kubo" at pasaliwan ng akorde. Sundan ang nasa iskor ng "Bahay Kubo". D. Paglalahat: 1. Itanong: Anu-anong mga akorde ang ginamit mong pansaliw sa "Bahay Kubo"? Anu-anong mga nota ang bumubuo ng bawat akorde? IV. Pagtataya: Pasaliwan sa mga bata ang mga awit na nasa TX pp. 15-17 V. Takdang Aralin: