คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ (...

of 58 /58
คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ (myCourseVille) สาหรับผู้สอน ปรับปรุงเมื่อ 25 กันยายน 2560

Upload: others

Post on 02-Jan-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560

Page 2: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 2 จาก 58

สารบญ หนา

1. แนะน าระบบ CourseVille.............................................................................................................................................................. 3

2. การลงทะเบยน CourseVille’s User ............................................................................................................................................. 3

3. Announcements ........................................................................................................................................................................... 6

4. Course Materials ........................................................................................................................................................................... 9

5. Assignments ................................................................................................................................................................................. 12

6. Web Resources ........................................................................................................................................................................... 18

7. Schedule ....................................................................................................................................................................................... 21

8. Topic Discussions ....................................................................................................................................................................... 25

9. การเพมผเรยน และ Student Roster ......................................................................................................................................... 27

10. Student Group ............................................................................................................................................................................ 31

11. Itemized Scores .......................................................................................................................................................................... 35

12. Score/Grade Input ..................................................................................................................................................................... 38

13. Clone Items.................................................................................................................................................................................. 40

14. Attendance Check ..................................................................................................................................................................... 42

15. Download Scores ....................................................................................................................................................................... 44

16. การเชอมตอ CourseVille กบ Facebook’s Group.................................................................................................................. 46

17. Teaching Assistance .................................................................................................................................................................. 48

18. Classroom Tools......................................................................................................................................................................... 50

19. New Assignments Correction Interface ............................................................................................................................... 52

20. Online Courses............................................................................................................................................................................ 58

21. Registration................................................................................................................................................................................... 54

22. การใชงาน Playlists ซงสามารถดสอการสอนยอนหลงได .......................................................................................................... 56

Page 3: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 3 จาก 58

1. แนะน าระบบ CourseVille

ระบบ CourseVille เปนระบบ LMS ทจะเขามาชวยอ านวยความสะดวก และท าใหการเรยนการสอน มความนาสนใจยงขน อกทงยงมรปรางการออกแบบททนสมย เหมาะกบผเรยนในปจจบนระบบ CourseVille ท างานบน Web Browser ซงทางทมงานขอแนะน าใหใชงาน CourseVille บน Google Chrome ซงสามารถหาน ามาใชงานไดทวไป ทงนระบบ CourseVille ยงสามารถท างานบน Smart Phone ไดเนองจากทมงานไดท าการออกแบบหนาตาง ใหเหมาะสมกบการใชงานบน Smart Phone เพอความสะดวกสบาย

ระบบ CourseVille จะใชการระบตวจนคกบ Facebook หมายความวาสามารถใช Facebook’s Account มาใชงาน CourseVille ไดทนท

Page 4: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 4 จาก 58

2. การลงทะเบยน CourseVille’s User Instructor

การลงทะเบยนเขาใช CourseVille ดาน Instructor สามารถท าไดสองชองทาง ตดตอเบอร 086-373-7337 หรอ e-mail: [email protected] โดยทมงานตองการรายละเอยดดงน

- ค าน าหนาชอ ชอและนามสกล (ภาษาไทย และภาษาองกฤษ) - E-mail และหมายเลขโทรศพท ส าหรบตดตอกบทมงาน

จากนนทางทมงานจะท าการบนทกลงระบบ CourseVille เมอเสรจสนทางทมงานจะสง Invitation Code มาพรอมกบจดหมายมาท e-mail ส าหรบตดตอกบทมงาน

ภายในจดหมายประกอบดวย - CourseVille Instructor Code - Instructor Invitation Password - จดหมายแนะน าการลงทะเบยน CourseVille เบองตน

เมอไดรบจดหมายใหน า CourseVille Instructor Code และInstructor Invitation Password มาทหนาจอลงทะเบยน Instructor ทหนาแรกหรอท www.mycourseville.com > Register > Instructor เปนอนเสรจสน

หนาจอเมอเขาใชครงแรก

Page 5: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 5 จาก 58

www.mycourseville.com > Register > Instructor

การขอเปดรายวชาใน CourseVille ซงสามารถจดรายวชาตามปการศกษาและภาคการศกษาได โดยสงรายละเอยดมาใหทางทมงาน ดงน - ชอผสอน - ชอวชาภาษาองกฤษตวเตม - รหสวชา

หลงจากททมงานเปดรายวชาใหแลว จะมจดหมายแจงกลบไปท e-mail ทใชตดตอกบทมงาน เทานเปนอนส าเสรจการเปดวชา และ Instructor สามารถแจงผเรยนหรอ Student ใหลงทะเบยนผานทง Facebook, E-mail และ QR Code พรอมทงอนมตผเรยนเขาวชา

Page 6: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 6 จาก 58

3. Announcements

ระบบ Announcements เปนระบบทอ านวยความสะดวกใหแกผสอน ในการประกาศ เรองราวทผสอนตองการใหผเรยนรบรโดยจะปรากฏในเมน Announcements ใหผสอนเขามารบรปม Acknowledge ยงชวยใหผสอนรบรไดวา ประกาศดงกลาวผเรยนไดรบรแลว ระบบ Post to FB ชวยในการ ประกาศหวขอไปใน Facebook Group ทเชอมตอกบวชาดงกลาวได การสราง Announcements สามารถท าไดดงน

1. เมอเขามายง icon วชาทตองการสรางประกาศแลว ใหไปทเมน Course Admin หรอท Add/Manage ดานบนขวา (ลกศรจะปรากฎเมอยงไมเคยใชงานฟงกชนนน ๆ)

2. เลอกหวขอ Announcements

Page 7: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 7 จาก 58

3. กดเครองหมายลกศรในหวขอ Create New Announcement

4. หนาจอสรางประกาศ มดงน

1. หวขอของประกาศ 2. รายละเอยดของประกาศ (สามารถศกษาเพมเตมในหวขอ Text Editor) 3. ค าสง Publish เมอท าเครองหมายถกหนาค าสงนจะเปนการอนญาตใหผเรยนทกคนเขาถงประกาศนได 4. ค าสงบนทกประกาศเขาไปในระบบ เมอเสรจสนจากสรางประกาศ

Page 8: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 8 จาก 58

5. หวขอ All Announcements ส าหรบบรหารจดการ

1. กดกลม Rearranging ใหเปน On แลวจงเอาเมาสคลกเลอกหวขอทตองการจดอนดบ ตามตองการ เมอเสรจสนใหกดปมเดมเพอเปลยนเปน Off

2. แกไขรายละเอยดของประกาศ 3. ลบประกาศออกจากระบบ

Page 9: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 9 จาก 58

4. Course Materials

ระบบ Course Materials ชวยในการกระจายเอกสาร ส าหรบใชในการเรยนการสอนใหเขาถงผเรยนไดงายขนตามขนตอนตอไปน

1. เลอกทเมน Course Admin หรอ Add/Manage ดานบนขวา (ลกศรจะปรากฎเมอยงไมเคยใชงานฟงกชนนน ๆ)

2. เลอกหวขอ Course Materials

Page 10: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 10 จาก 58

3. เลอก Create New Class Material

4. ใสรายละเอยดในหนาจอสราง Course Materials

1. ชอเอกสาร 2. รายละเอยดเอกสาร 3. พนท Upload File ซงสามารถใสไดหลายชนด เชน Word, Excel, PowerPoint หรอ Link จากเวบไซต ตางๆ เชน YouTube 4. หวขอเลอก icon ส าหรบเอกสาร (เพอความชดเจน สวยงามและงายตอการใชงาน) 5. ตวเลอกหรอสราง Folder ส าหรบจดเกบเอกสารเปนหมวดหม 6. ตวเลอกเพออนญาต หรอไมอนญาต ใหผเรยนเขาถงเอกสารน 7. ยนยนการสราง Course Materials

Page 11: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 11 จาก 58

5. เมอบนทกส าเรจในหนาจอรายชอสามารถทจะ จดอนดบ, แกไข และลบเอกสารในระบบได

1. กดกลม Rearranging ใหเปน On แลวจงเอาเมาสคลกเลอกหวขอทตองการจดอนดบตามตองการ เมอเสรจสนให กดปมเดมเพอเปลยนเปน Off

2. แกไขรายละเอยดของเอกสาร 3. ลบเอกสารออกจากระบบ

Page 12: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 12 จาก 58

5. Assignments

ระบบทใชในการสงงานใหกบผเรยนซงสามารถมอบหมายงานผานทาง Facebook , E-Mail และ QR Codeซงผสอนสามารถใหคะแนนการบานไดทงแบบระบชอผเรยนหรอไมระบชอผเรยน การตอบกลบผเรยน โดยจะมความสามารถในการสรางสามรปแบบใหญๆดงน

I. รปแบบถามตอบ โดยสามารถสรางโจทยและใหผเรยนนนท าการพมพตอบค าถาม (Textbox) ในรปแบบของประโยคอยางยาว / สน เขาไปในระบบ II. รปแบบ Upload File โดยรปแบบนจะแสดงไอคอนส าหรบใชในการอพโหลดขนมา เพอใหผเรยนท าการอพโหลดไฟลงานของตนเอง เขาไปในระบบ III. รปแบบ Multiple Choice โดยผสอนสามารถท าการสรางโจทย และก าหนดตวเลอกในการตอบใหกบผเรยนนนไดเลอกตอบ โดยการสงงานทงสามรปแบบนผสอนสามารถสรางทงสามรปแบบใหอยภายในงานชนเดยวกนได ขนอยกบผสอนจะท าการออกแบบใหงานออกมาในรปแบบใด โดยการสราง Assignments สามารถท าไดดงน

1. เลอก Course Admin หรอ Assignments > Add/Manage

Page 13: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 13 จาก 58

2. เลอก Assignments

3. เลอก Create New Assignments

4. ใสรายละเอยดของงาน (หนาปกงาน)

1. ชองาน 2. วนทงานเรม 3. วนสนสดงาน () 4. ประเภทของงาน (ประกอบดวยงานเดยว และงานกลม) 5. เลอกรปแบบถามตอบ ซงสามารถเลอกไดทงแบบลงคะแนน หรอควซ 6. รปแบบ Upload File 7. รปแบบ Multiple Choice 8. เชอมการใหคะแนนของ Assignments นนๆ กบการแบงคะแนน (itemized scores) เพอความ

สะดวกในการใหคะแนน สามารถใหคะแนนระหวางตรวจการบาน นนๆของผเรยนได 9. เลอก icon ใหกบ Assignments 10. ตงคารายละเอยดการท างาน 11. ตงคา รปแบบ Upload File 12. ตงคา รายละเอยดโจทย และการตอบของผเรยน (ถามตอบ และMultiple Choice)

Page 14: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 14 จาก 58

5. ใสรายละเอยดโจทย 1. เนอหารายละเอยดโจทย 2. ตวเลอกเพอ อนญาต หรอไมอนญาต ใหผเรยนเขาถงเอกสารน 3. ยนยนการสราง Assignments

Page 15: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 15 จาก 58

6. ตงคารปแบบ Upload File

1. แกไขชอ Upload File 1.1 เลอกไอคอนไฟล 1.2 ตงชอไฟล 1.3 บนทกการตงคา 2. ลบหวขอ Upload File 3. เพมหวขอ Upload File 4. ตวเลอกเพอ อนญาต หรอไมอนญาต ใหผเรยนเขาถงเอกสารน 5. ยนยนการสราง Assignments

Page 16: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 16 จาก 58

7. ตงคารปแบบโจทย (ถามตอบ และMultiple Choice) สามารถสรางไดมากกวา 1 ขอ

1. เลอกรปแบบ Multiple Choice 1. เปนการตงคาให Assignments ทผเรยนสงมา ผสอนไมสามารถ เหนชอของผตอบได (ม

ประโยชน เมอผสอนตองการสรางเอกสารประเภท การประเมน 2. เปนการตงคาให Assignments นตรวจ multiple choices และใสคะแนนใหผเรยนอตโนมต

(จะตองท าใช associate Gradable Item) 3. เลขทของโจทย 4. รายละเอยดโจทย 5. รายละเอยดตวเลอก 6. ตดตงขอทถกตอง (มากกวาหนงขอ) 7. เพมตวเลอก (เพมไดไมจ ากด) 8. บนทกโจทย

Page 17: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 17 จาก 58

2. เลอกรปแบบถามตอบ 1. อนดบโจทย 2. รายละเอยดโจทย 3. บนทกโจทย

8. หนาจอรายการ Assignments

1. แกไข 2. ลบออกจากระบบ (ไมสามารถน าคนกลบมาได)

Page 18: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 18 จาก 58

6. Web Resources

ระบบทชวยในการคนหาแหลงขอมลบนเวบ (e-book) และใหบรการแกนกเรยนได ในการอางองสามารถท าการคนหาไดโดยใส URL ทถกตองส าหรบแหลงขอมลหรอคนหาจาก CU EDS

1. เลอก Web Resources 2. เลอก Add a new Web Resource

3. หนาตาง Search CU EDS ท าการกรอกขอมล Keyword , Title , Author ทจะท าการคนหา จากนนท าการกด Search CU EDS เพอท าการคนหาแหลงขอมล

Page 19: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 19 จาก 58

4. หนาตาง From a specific URL ท าการกรอก URL เพอท าการคนหาแหลงขอมล จากนนกด Fetch

Page 20: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 20 จาก 58

5. เลอกแหลงขอมล (e-book) จากนนกดเครองหมาย เพอเพมเขามาในระบบ CourseVille

6. เลอกดขอมล (e-book) จะตองท าการ login เขา ดวยรหสของทาง จฬาลงกรณมหาวทยาลย เทานน

Page 21: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 21 จาก 58

7. Schedule

ระบบประกาศตารางเรยน ในสวนนระบบสามารถทจะชวยเตอนความจ าใหกบผสอน ในเรองของกจกรรมในแตละวนทมการเรยนการสอนแกผเรยนได ทงนระบบ Schedule ยงมความสามารถในการ เชอมตอกบระบบ CUCAS ในการดงตารางเรยน มาใชในระบบ CourseVille ไดอกดวย โดยท Schedule มการท างานดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Schedule

Page 22: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 22 จาก 58

3. เลอก Import Schedule from CUCAS (มตารางในระบบ CUCASแลว)

1. รหสวชา 2. ภาคการศกษา 3. ป การศกษา 4. ตอนเรยน 5. บนทกตารางเรยน

Page 23: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 23 จาก 58

4. เลอก Create New Scheduled Item

1. อนดบสปดาหเรยน 2. วนทเรยน 3. รายละเอยดกจกรรม 4. เตอนความจ าเกยวกบกจกรรม 5. ตวเลอกเพอ อนญาต หรอไมอนญาต ใหผเรยนเขาถงตารางน 6. บนทกตารางเรยน

Page 24: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 24 จาก 58

5. รายการตารางกจกรรม 1. แกไข 2. ลบออกจากระบบ (ไมสามารถน าคนกลบมาได)

Page 25: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 25 จาก 58

8. Topic Discussions

ระบบทชวยในการสอสารระหวางผสอนกบผเรยน หรอระหวางผเรยนกบผเรยนดวยกนเอง มการท างานเหมอน blog ทพบไดตามเวบทวไป เปนการสรางหวขอเพอทจะใหผเรยนและผสอนนน สามารถเขามาพดคย ถาม–ตอบ ในประเดนทเกยวกบหวขอนนๆได โดยการสราง Topic Discussions สามารถท าไดดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Discussion Topics

3. เลอก Create a new discussion topic

Page 26: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 26 จาก 58

4. ใสรายละเอยด ดงน 1. ชอหวขอ 2. รายละเอยดของหวขอ 3. ตวเลอกเพอ อนญาต หรอไมอนญาต ใหผเรยนเขาถงหวขอน 4. อนญาตใหหวขอนปรากฏใน Open Course (ศกษาเพมในหวขอ Open Freely-accessible Courses) 5. บนทกหวขอ

5. เมอบนทกส าเรจในหนาจอรายชอสามารถทจะ จดอนดบ, แกไข และลบ เอกสารในระบบได 1. กดกลม Rearranging ใหเปน On แลวจงเอาเมาสคลกเลอกหวขอทตองการจดอนดบตามตองการ เมอ

เสรจสนให กดปมเดมเพอเปลยนเปน Off 2. แกไขรายละเอยดของหวขอ 3. ลบหวขอออกจากระบบ

Page 27: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 27 จาก 58

9. การเพมผเรยน และ Student Roster

ระบบรายชอผเรยน ในสวนนระบบจะบอกเกยวกบขอมลของผเรยนแตละคนในวชานนๆ ทงนการจะเพมผเรยนนนจะใช ระบบทะเบยนงายๆ สามารถท าไดดวยตนเองโดยการตง CourseVille passcode แลวน ารหส ทตงดวยตนเองนไปบอกกบผเรยน เพอใหมาลงทะเบยน(ศกษาในการลงทะเบยน Student) โดยทเมอผเรยนท าการลงทะเบยนแลวระบบจะแจงการยนค ารองมาทผสอน เพอใหผสอนพจารณาการท างานมดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Registration

Page 28: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 28 จาก 58

3. หนาจอระบบ Self-registration 1. เปด และ ปด ระบบ Self-registration 2. ตงรหส CourseVille Passcode (เพอใหผเรยนน ามาใชลงทะเบยน) 3. บนทกการตงคา Self-registration 4. ประวตการ Reject การขออนญาตเขาใช สามารถแกไขเปนAcceptไดในหนาน 5. ประวตการ Accept ผเรยนเขาใชวชา

4.Notice ปรากฏเมอมผเรยนลงทะเบยนแลว

5.อนญาต (1) หรอไมอนญาต (2) ใหเปนผเรยนวชานนๆ

Page 29: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 29 จาก 58

6. เลอก Student Roster

7. รายชอผเรยนในวชานนๆ

1. ชอนามสกลผเรยน (link ไปยง Facebook ผเรยนนนๆ) 2. เปด portfolio ของผเรยน 3. ระบบ Flag ชวยท าเครองหมายบนผเรยน ตามสทก าหนดดวยตนเอง (ความหมายของ สขนกบตว

ผสอน) จะปรากฏในหนา Student Roster, Portfolio และ Input Score 4. ลบผเรยนออกจากวชา (ไมสามารถรบกลบมาได)

Page 30: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 30 จาก 58

8. หนาจอ Portfolio 1. ชอนามสกลผเรยน 2. Flag ทท าไวท Student Roster 3. รายการการแบงคะแนน และคะแนนทผเรยนได (บนทกท Input Score) 4. ระบบแสดงอนดบของผเรยน จากผเรยนทงหมดในวชา (ไม 100%) 5. เกรดของผเรยนในวชา (บนทกท Input Score) 6. Attendance ทผเรยนม (บนทกท Attendance Check) 7. กลมทผเรยนสงกด (สรางท Student

Group)

Page 31: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 31 จาก 58

10. Student Group

ระบบจบกลมผเรยนเพอใชในการท างานกลมในวชาเรยนนนๆ โดยจะตองมหวขอในการจบกลมกอน จากนนผเรยนจะมาสรางกลมภายใตหวขอนนๆ หรอผสอนจะท าการสรางกลมและจบกลมใหกบผเรยนเองกได โดยการ ท างานมดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Manage Groups

Page 32: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 32 จาก 58

3. กดเครองหมายบวก

4. การเพมหวขอจบกลม

1. ชอหวขอจบกลม 2. รายละเอยดการจบกลม 3. ตวเลอกเพอ อนญาต หรอไมอนญาต ใหผเรยนเขาถงหวขอน 4. บนทกหวขอการจบกลม

5. หนาจอหวขอการจบกลม 1. แกไข 2. ลบออกจากระบบ (ไมสามารถน าคนกลบมาได) 3. ไปยง Student Group 4. บรหารกลมในหวขอ

6. เลอก Student Group

1. เลอกหวขอการจบกลมเพอจบกลม 2. รายชอกลมทม ภายใตหวขอน (กดเพอด Card ประจ ากลม) 3. บรหารกลมภายใตหวขอนนๆ 4. สรางกลมภายใตหวขอนนๆ

Page 33: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 33 จาก 58

7. บรหารกลมภายใตหวขอนนๆ 1. อนญาต หรอไมอนญาตใหแกไขรายละเอยดกลมนนๆ 2. เลอกอนดบกลมภายใตหวขอนนๆ 3. แกไขรายละเอยดกลม 4. บนทกกลมภายใตหวขอนนๆ

8. Card ประจ ากลม

1. รปประจ ากลม 2. ชอและค าขวญประจ ากลม 3. รายชอสมาชกในกลม 4. แกไขรายละเอยดของกลม

9. หนาจอสรางกลม

1. ชอกลม 2. ค าขวญประจ ากลม 3. สของตวอกษรทแสดง 4. สพนหลงตวอกษรทแสดง 5. การเพมสมาชกเขามาในกลม คนหาชอสมาชกผานชองคนหา (กดenter) เลอกสมาชกดวยเครองหมาย

ลกศร น าสมาชกออกดวยเครองหมายกากบาท 6. เลอกรปประจ ากลม 7. เลอกรปพนหลงประจ ากลม 8. ลบกลมออกจากระบบ (ไมสามารถน ากลบมาได) 9. บนทกกลมทสราง

Page 34: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 34 จาก 58

Page 35: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 35 จาก 58

11. Itemized Scores

ในสวนนจะเปนการสราง การแบงคะแนนเพอประกาศใหผเรยนรบทราบผานทาง portfolio ของผเรยน และการแบงคะแนนยงมผลกบการใหคะแนนในหวขอ Score/Grade Input ดวย การท างานม ดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Create/Edit Itemized Scores

Page 36: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 36 จาก 58

3. เลอก Create New Gradable Item

4. หนาจอสรางหวขอการแบงคะแนน

1. ชอหวขอ 2. คะแนนดบของหวขอ 3. หวขอดงกลาว อยภายใตหวขออนอกทหรอไม 4. น าหนกความส าคญของคะแนนของหวขอน เมอเทยบกบหวขออนๆทอยภายในหวขอเดยวกน (หรออย

ภายใตวชา)

Page 37: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 37 จาก 58

5. หนาจอบรการอนดบการแบงคะแนนจะแสดงใน portfolio ผเรยน 1. เลอนขน และลง 2. แกไข 3. ลบออกจากระบบ (ไมสามารถน าคนกลบมาได) 4. บนทกอนดบ

Page 38: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 38 จาก 58

12. Score/Grade Input

ระบบทใชในการประกาศคะแนนใหกบผเรยนไดรบทราบเกยวกบคะแนนของตวเองหรอเกรดผานทาง portfolio ของตนเอง โดยระบบจะน าไปแสดงคกบการแบง มการท างานดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Score/Grade Input

Page 39: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 39 จาก 58

3. หวขอการใหคะแนนขนตรงกบ Itemized Scores (กดรปดนสอเพอใหคะแนน)

4. ตารางใหคะแนนผเรยน

1. สามารถเลอกใหตารางเรยงตามรหสนสต หรอเรยงเปนกลมกได (ขนตรงกบ Student Group) 2. ใสคะแนนทผเรยนไดรบ 3. บนทกตารางคะแนน และน าไปแสดงใหผเรยนรบทราบ

Page 40: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 40 จาก 58

13. Clone Items

ระบบทชวยในการน าเอกสารจากวชาอนๆ ทผสอนไดท าการสอนอยหรอสอนไปแลว และอยในระบบ CourseVille มาแบงปนใหกบวชาทผสอนตองการท างานทงรายวชาส าหรบปการศกษาใหม มดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Clone Items

Page 41: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 41 จาก 58

3. หนาจอท างาน 1. เลอก Copy หวขอ Materials 2. เลอก Copy หวขอ Assignmentss 3. เอกสารทมอยแลว 4. วชาทงหมดทผสอนเปนคนสอน

4. เลอกวชาทสอนทตองการ Copy กดเครองหมายลกศรหลงเอกสารทตองการ

Page 42: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 42 จาก 58

14. Attendance Check

ระบบทชวยบนทกการเขาเรยนของผเรยน จะบนทกไดสามรปแบบ เขาเรยน, ไมเขาเรยน และเขาเรยนสาย ขอมลทบนทกระบบจะน าไปแสดงท portfolio ของผเรยนแตละคน ตารางบนทกจะเชอมตอกบระบบ Schedule

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Attendance Check

Page 43: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 43 จาก 58

3. ตารางเรยนมความยาวเทา Schedule เลอกวนทตองการท า Attendance

4. กดทเครองหมายขด สรางเครองหมายทตองการใหกบผเรยนแตละคน เครองหมายถก (เขาเรยน) เครองกากบาท (ไมเขาเรยน) เครองหมายนาฬกา (เขาเรยนสาย)

Page 44: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 44 จาก 58

15. Download Scores

ระบบทใชในการสรปตารางคะแนนของผเรยน โดยทผสอนสามารถท าการ Download ตารางคะแนนของผเรยนออกมาในรปแบบของ File excel ไดเพอความสะดวกกบผสอน มการท างานดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Download Scores

Page 45: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 45 จาก 58

3. เลอกรปแบบอกษรทตองการ (excel ภายในคอมพวเตอรจะตองอานอกษรหนงในสอง แบบนได)

Page 46: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 46 จาก 58

16. การเชอมตอ CourseVille กบ Facebook’s Group

ระบบทชวยเหลอในเรองของการแจงเตอนผเรยน เมอผสอนตองการประกาศแจงเตอนผเรยน ผานระบบ Facebook Group โดยผสอนจะตองท าการสราง Facebook Group ใน Facebook กอน จากนนใหผเรยนเขามาเปนสมาชกภายในกลม เทานผสอนกสามารถแจงเตอนผเรยนผานทาง Facebook Group นนๆได มการท างานดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Course Setting

Page 47: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 47 จาก 58

3. น า Facebook Group ID จาก Domain name ดานบนมาใสในชองแลวกด บนทก เปนอนเสรจสน

4. จากนนเมอผสอนตองการแจงเตอนไปยง Facebook Group ใหกดเครองหมาย Facebook ดานหลงเอกสาร แลวกด Post to FB Group เปนอนเสรจสน

Note: ผเรยนทไมไดอยในระบบวชานนๆ แตอยใน Facebook Group จะไมสามารถเขาถงเอกสารผาน post ได

Page 48: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 48 จาก 58

17. Teaching Assistance

ระบบทสามารถเพมผชวยใหกบผสอนดวยตนเอง ผสอนทมสทธในการเพมผสอนจะมแคเจาของวชาเทานน ทงน สงทควรค านงกอนเพมผชวยสอน ผชวยสอนนนๆจะตองเคยลงทะเบยนในวชาใดวชาหนงในระบบ CourseVille แลว เพอใหมขอมลใหบนทก ขอควรระวง ผเรยนในวชานนๆไมสามารถเปนผชวยสอนได กลาวคอหากผชวยสอนเปนผใช CourseVille ครงแรก จะตองลงทะเบยนกบวชาใดกไดวชาหนงยกเวนวชาทจะเปนผชวยสอนกอนทผสอนจะใหระบบดงมาเปนผชวยสอนในวชานนๆ มการท างานดงน

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Course Setting

Page 49: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 49 จาก 58

3. เลอก Teaching Assistance

4. หนาจอเพมผชวยสอน 1. ใสรหสนสตผชวยสอน 2. ปมเพมผชวยสอน 3. รายชอผสอนทอยในวชานนๆ

Page 50: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 50 จาก 58

18. Classroom Tools

ระบบอปกรณชวยเหลอในหองเรยน (active learning) อ านวยความสะดวกเวลาท าการเรยนการสอน ตองการอปกรณฉายภาพเพอใหผเรยนเหนหนาจอ

1. เลอก Classroom Tools

2. หนาจอ Classroom Tools

Page 51: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 51 จาก 58

1. เครองสมรายชอผเรยน (ชวยในการตดสนใจเลอกผเรยน)

2. นาฬกานบถอยหลง (ชวยจบเวลาในหองเรยน)

3. อนสแตนท คว (สรางค าถาม/โพล เพอใหตอบแบบ Realtime ) โดยผสอนสรางค าถามในเมน classroom tool และผสอนจะตอบผานทางหนา home ของวชา

Page 52: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 52 จาก 58

19. New Assignments Correction Interface

อพเดทสวนหนาจอรายชอผเรยนทสงงาน เพอเพมความสะดวกในการตรวจงาน และควบคมสถานะของ Assignments นนๆ

1. วนทสงงาน และวนทสงงาน 2. ตารางสรปสถานะของ Assignments นนๆ 3. ปมตรวจ multiple choice อตโนมต (เมอกดปม ระบบจะตรวจงาน แคในสวน multiple choice ทมการ

ก าหนด correct answer ให) โดยคะแนนทผเรยนไดจะแสดงท 7. ซงเมอกดแลว ระบบจะท าเครองท multiple choice แตละขอ ในการบานของนกเรยนแตละคน วาถกหรอผดพรอม ทงแสดง Correct answer ของขอนนๆ

Page 53: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 53 จาก 58

4. ตวเลอกตงคาสถานะของ Assignments นนๆ

อนญาต หรอ ไมอนญาต ใหผเรยนแกไขงานของตนได (เมอกดแลวผเรยนทสงงานแลวจะแกไขงานได หรอไม)

อนญาต หรอ ไมอนญาต ใหผเรยนสงงาน (เมอกดแลว ผเรยนทยงไมไดสงงานจะสงงานได หรอไม) อนญาต หรอ ไมอนญาต ใหผเรยนเหนเฉลยของการบานประเภท Multiple choice (เมอผสอนกดปม

Auto-grade all submissions ระบบตรวจงานของผเรยนพรอมทงแสดงเฉลยของงานทผสอนก าหนดไว)

5. Submission time ของผเรยนจะแจงเวลาสงงานของผเรยน โดยจะแจงเวลาสงงานสดทายไมวาผเรยนจะกดสงงานกครงโดยจะแสดงสามแบบ

เวลาเปนสดา: ผเรยนสงงานในเวลา เวลาเปนสแดง: ผเรยนสงงานนอกเวลา กากบาทสแดง: ผเรยนไมมการสงงานในเวลา และยงไมมการสงงาน

6. เขาไปตรวจงานผเรยนคนนนๆ 7. ตวแจงคะแนน Multiple choice ทผเรยนคนนนๆไดรบ 8. อนญาต หรอไมอนญาต ใหผเรยนคนนนๆ แกไขงานของตน

Page 54: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 54 จาก 58

20. Registration

สวนส าคญของการลงทะเบยนดวยตนเองซงผสอนจะตองเปดระบบ Self-registration กอนผเรยนถงจะสามารถลงทะเบยน “ขออนญาตเขาใชวชา” ดวยตนเองได

1. เลอก Course Admin

2. เลอก Registration

Page 55: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 55 จาก 58

3. หนาจอระบบ Self-registration 1. เปด และ ปด ระบบ Self-registration 2. ตงรหส CourseVille Passcode (เพอใหผเรยนน ามาใชลงทะเบยน) 3. บนทกการตงคา Self-registration 4. ประวตการ reject การขออนญาตเขาใช สามารถแกไขเปน accept ไดในหนาน 5. ประวตการ accept ผเรยนเขาใชวชา

Page 56: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 56 จาก 58

21. การใชงาน Playlists ซงสามารถดสอการสอนยอนหลงได

1. คลกท Playlists (ดานซายมอ) 1. คลกท Add a playlists 2. หนาจอการเพม playlists

สามารถคนหาโดย Keyword หรอคนหาโดย Playlist ID จากนนระบบจะแสดง Playlist จาก Youtube

คลก + หวมมของ VDO ทแสดงเพอเพมเขาในระบบ จากนนจะปรากฏ แสดงวาเพมเขาระบบเรยบรอย

3. หนาจอการตดตามการด Playlists ของผเรยน แสดงรายการ playlists ทงหมด แสดง % ในการด VDO ของตนเอง เมอคลกทรปคน จะแสดง % ในการด VDO ของผเรยนทงหมด

Page 57: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 57 จาก 58

Page 58: คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์ ( myCourseVille) ส าหรับ ... · คู่มือการใช้งานระบบมายคอร์สวิลล์

คมอการใชงานระบบมายคอรสวลล (myCourseVille) ส าหรบผสอน

ปรบปรงเมอ 25 กนยายน 2560 (เวอรชน 1.10.6.0) หนา 58 จาก 58

22. Online Courses

เปนฟเจอรททางจฬาลงกรณมหาวทยาลย ไดจดท าขนเพอใหบคคลภายนอกสามารถทจะศกษาหาความรกบทางอาจารยของจฬาฯ ผานทางระบบออนไลน MyCourseVille Mooc

1. เลอกทเมน Online Courses

2. หนาจอของระบบ MyCourseVille Mooc - เลอกคอรสทจะท าการศกษา