career path r2

of 27 /27
การเตรียมความพร้อมสาหรับสาขา วิชาชีพคอมพิวเตอร์ เพื ่อเข้าสู ่ AECจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 อาชพท่นาสนใจ ท่เก ่ยวข องกับไอท ไอทอยูทุกท่ ทุกเวลา ทุกแหงหน ตเราจะอยูตรงไหน การดารงชตในโลกแหงการเปล ่ยนแปลง เดชนะ สิโรรส

Upload: home

Post on 29-May-2015

306 views

Category:

Education


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 แนะแนวทางอาชีพที่ใช่ ในงานที่ชอบ

TRANSCRIPT

Page 1: Career path r2

“การเตรยมความพรอมส าหรบสาขาวชาชพคอมพวเตอร เพอเขาส AEC”

ปจฉมนเทศนกศกษา

ภาควชาวทยาการคอมพวเตอร คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม

วนท 5 กมภาพนธ 2557

อาชพทนาสนใจ ทเกยวของกบไอทไอทอยทกท ทกเวลา ทกแหงหน

ชวตเราจะอยตรงไหนการด ารงชวตในโลกแหงการเปลยนแปลง

เดชนะ สโรรส

Page 2: Career path r2

http://www.pcmag.com/

Page 3: Career path r2

ภาพจาก http://www.lifestyleurs.co.uk/

Page 4: Career path r2

ภาพจาก http://www.zagg.com

ธรกจตองท าตวเองเหมอนเทคโนโลยมากขนกลาวคอ สามารถปรบตว ท าตวผสมกลมกลน ขณะเดยวกนกตองมความเชยวชาญเฉพาะดานเพมขน...

4“เคโอตก ธรกจรอดไดแมภยมา” การบรหารจดการและการตลาด ทามกลางวกฤตการณโลกรมเรารอบดานโดย : Philip Kotler (ฟลป คอตเลอร), John A. Caslione (จอหน เอ. แคสลโอเน)แปล : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนววฒน / รศ.ดร.ไชยา ยมวไล

อายเกน 30 คอ ผอพยพแหงยคดจตออ

อาย 20 กวาๆ หรอนอยกวาคอ

ชนพนเมองดจตออ

Page 5: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• IS/IT Manager • IT Division Manager• IT Marketing/Sales Manager• IT Audit Division Manager• Business Development Manager• IT Specialist• MIS Supervisor

ภาพจาก www.cisco.com

Page 6: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• System Engineer• System Administrator• Network Engineer • Network Administrator• Network Security• Internet Security • Network Infrastructure• Linux Administrator

ภาพจาก www.ppi-int.com

Page 7: Career path r2

อาชพทนาสนใจ• Programmer• Senior Programmer• Application Developer• Business analyst• Requirements Engineer • Requirements Specialist• System analyst• Test Engineer• E-Commerce Developer• Game Programmer• VB Developer• Java Programmer• PHP Programmer• .Net Programmer (C#, VBT.NET) • iPhone Application Developer

Page 8: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• Web Developer• Web Programmer• Creative Web Designer• Web Content • Web Marketing • Web Master• E-Commerce Developer

ทมา http://www.kotzhul.com

Page 9: Career path r2

อาชพทนาสนใจ• Database Administrator (DBA)• Lotus System Analyst• Database Architect• Oracle Database Administrator

(DBA)• Data Warehouse Specialist• Oracle Programmer• Data Warehouse Developer• Oracle Forms Developer• DB2 Database Administrator• Lotus Notes Developer• MySQL Engineer• MySQL DBA

Page 10: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• 3D Product Design Officer• Interactive Media Editor• Creative• 3D Modeling• 3D Character Animator• 3D Visualizer• Computer Animation

Page 11: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• IT Consultant

• Strategic IT Consultant

• Business Intelligence Consultant

• Enterprise Architecture Consultant

• ERP Consultant

• Datawarehousing Consultant

• CRM Consultant

ภาพจาก http://www.consultancy.nl/adviesbranche/it-consulting

Page 12: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• IT Auditor

• IT Trainer

• IT Instructor

ภาพจาก http://www.aurco.com/it-security-audit.html

Page 13: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• IT Support Officer• Technical Support Engineer• Technical Support• Technical Services Engineer• IT Help Desk• Customer Support• IT Maintenance

Page 14: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• Sales Representative

• Sales Executive

• Product Specialist

• Product Manager

• Sales Engineer

• Project Sales

• Pre-sales Consultant

• Pre-sales Engineer

Page 15: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• IT Officer

• System Operator

• IT Operator

• Computer Operator

Page 16: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• นกเขยน

• นกขาว

• บรรณาธการนตยสาร

Page 17: Career path r2

อาชพทนาสนใจ

• CEO (Chief Executive Officer)ผบรหารสงสดขององคกร

• CIO (Chief Information Officer)ดแลดานระบบขอมล

• CFO (Chief Finance Officer)ดแลดานการเงน

• COO (Chief Operation Officer)ดแลดานปฏบตการ

• CMO (Chief Marketing Officer)ดแลดานการตลาด

• General Manager ผจดการทวไป

Page 18: Career path r2

จงมองแบบ user เพยงชวคร แตใหมองความตองการนานๆ ลกๆจงเพงพนจแบบนกไอท+นกบรหารใหลกซงเพอน าไปสเบองลก เบองหลงของระบบไอทและระบบธรกจ เปนการฝกระบบความคดของเราใหคนเคยกบการหาโอกาสทางธรกจเชน..มองใหลกถง Business model ของกจการเปนตน

Page 19: Career path r2

ถงเวลาเขยน CV ใหม

ทมาของภาพ http://resumetemplatelove.com

Page 20: Career path r2

ถงเวลาเขยน CV ใหม

ทมาของภาพ http://rezscore.com/images/upload/RezScore-the-500-year-evolution-of-the-resume.jpg

Page 21: Career path r2

ประสบการณ

กลมความรความสามารถทเกดจากการ

เรยนรอยางเปนทางการ จากระบบ

การศกษา จากสถาบนตางๆ หรอจากการ

เขารวมฝกอบรมสมมนา เปนตน

กลมความรทเกดจากประสบการณท างาน

จรงๆ ของเรา การสรางผลงานใหมๆ ซงม

ความหมายความส าคญมน าหนกมากขนใน

การพจารณาจางงาน โดยเฉพาะอยางยง

ความสามารถในการสรางงานแบบทไมม

เปดสอนในสถาบนการศกษา

ปรญญา

ทกๆ ป กวา 30% ของความรของเราจะลาสมย หรอ

ภายในเวลาไมถง 4 ปความรของเราจะลาสมย

Hewlett Packard

ถงเวลาเขยน CV ใหม

Page 22: Career path r2

ไดท าสงทชอบวยคนหาวยเรยนวยเดก ไดพบสงทใช ไดใชชวตตามปรารถนา

25 35 45 65

เรามพอ มแม มครอบครว เปนศษยมคร มความร มเพอนจงใชหวใจเดนทาง ใชสมองคด ใชศลธรรมเปนเครองด ารงอย

Page 23: Career path r2

ทนมนษย คอสวนผสมของ 3 สงคอ

IntellectualCapital

SocialCapital

EmotionalCapital

HumanCapital

Lynda Gratton

Sumantra Ghoshal

ความสามารถทางอารมณ รจกตวเอง ความมศกดศร

การมความยดหยน

ความร ทกษะ ประสบการณและความเชยวชาญเฉพาะ

โครงสรางและคณภาพของเครอขายความสมพนธ

Page 24: Career path r2

ขอนอบนอมแด พระผมพระภาคอรหนตสมมาสมพทธเจา พระองคนน

• คนเราเกดมา... มชวตอนพงมอยแลวตามฐานะแหงบญทท าไว

• เมอตองท างาน ...พงท างานดวยความตงใจ เพอใหชวตสมบรณมไดท างานเพอใหชวตล าบากขน เสยงขน หรอพรอมจะลมละลาย

• เมอตองตดสนใจ ...ใหถามใจตวเองวา “ควร-ไมควร เหมาะสมหรอไม” กนบงของผเปนมนษยเปนคนด แตความตองการทโลดแลน มกพาใหเราตดสนใจไปในทางทไมถก-ไมควร ไมเหมาะสม โดยอางเพยงวา “ใครๆเคากท ากน” เหตการณนขออยาใหเกดแกพวกเราเลย

• เมอตองคดเรองชวต ...ใหรตวเองเสมอวา ความพอประมาณส าหรบแตละคนมอย อยาไดเปรยบเทยบกบผอนใหเดอดรอน ผลแหงกรรมของใครกของใคร เราเองกเพยงประมาณตนตามฐานะทจะมไดกไดชอวามชวตทดแลว

เดชนะ สโรรส 18 กย. 2553

Page 25: Career path r2

“ทงรองรอย”เมอคนเราท างานในทใด หรอคบหาสมาคมกบใครกตาม เมอเวลาผานพนไประยะหนง เขาจะทงรองรอยอปมาอปมยเสมอนเรอแลนผานไปแลวทงรองรอยไวบนผวน า

รองรอยนนมอย 2 อยางคอ

1. เรองของประสทธภาพและ

2. เรองของสมพนธภาพ

หนา ๔๑

ผเขยน : เกรยงศกด นรตพฒนะศย

Page 26: Career path r2

“ทงรองรอย”หากเราตองการทงรองรอยทด สงทเราควรท าคอ1. ความตรงไปตรงมาในการสอสารกบคนอนฯ

2. ความซอสตยและยดมนในความจรงฯ

3. ความสามารถในการท างานเพอใหไดผลงานตามเปาหมายฯ

4. ความสามารถในการแกไขปญหา เผชญอปสรรคฯ

5. ความสามารถในการสรางการเตบโตฯ

6. ความสามารถในการพฒนาตนเองฯ

หนา ๔๒

ผเขยน : เกรยงศกด นรตพฒนะศย

Page 27: Career path r2

"การใชหลกวชาหรอใชทฤษฎใหเกดประโยชนไดแทจรงนน จะตองใชใหถกตอง และสอดคลองพอเหมาะ พอด กบความเปนอย ความคด ความเชอ และวฒนธรรม ตามสภาพทเปนจรงในภาคพนตางๆ”

ทมา: http://www.heritage.thaigov.net/

พระราชด ารส ในพธทลเกลาทลกระหมอม ถวายเหรยญทองเฉลมพระเกยรตคณฯ 21 กรกฎาคม 2530