kalayaan 2nd grading

Click here to load reader

Post on 02-Jul-2015

118 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Dahil akoy iyongpinalaya handaakong magbigay ngpabuya. Bilanggantimpala ano anggusto mo?Pera, bahay okotse?_________________________________________ .______________________

2. ALIN SA MGA LARAWAN ANGNagpapakita ngkawalan ngkalayaanNagpapakitang kalayaan 3. KALAYAANBinigyang-kahulugan ni Santo Tomasde Aquino ang kalayaan bilangkatangian ng kilos-loob na itakda ngtao ang kanyang kilos tungo sakanyang maaaring hantungan at angparaan upang makamit ito.Nangangahulugan ito na malaya angtaong gamitin ang kanyang kilos-loobupang pumili ng partikular na bagay okilos. 4. URI NG KALAYAAN 1. Panloob na Kalayaan. Ayon sa obserbasyonni Santo Tomas de Aquino, nakasalalay sa kilos-loobng tao ang kanyang kalayaan. Tinutukoy ngPanloob na Kalayaan ng kilos-loob ang: kalayaang gumusto (freedom of exercise) ito ang kalayaangmagnais o hindi magnais kalayaang tumukoy (freedom of specification) ito naman angkalayaan upang tukuyin kung alin ang nanaisin 5. 2. Panlabas na Kalayaan. Ito angkalayaan upang isakatuparan anggawain na ninais ng kilos-loob.Naiimpluwensiyahan ng mga panlabasna salik ang kalayaang ito. Maaaringmabawasan o maalis ang kalayaangito sa pamamagitan ng puwersa salabas ng tao. Kapag ang tao ayikinulong, mawawala ang kanyangpanlabas na kalayaan. 6. KALAYAANAyon kay Esther Esteban (1990), angkonsepto ng kalayaan aynangangahulugan na nagagawa onakakayang gawin ng tao angnararapat upang makamit angpinakamataas at pinakadakilanglayunin ng kanyang pagkatao. Malayaang taong linangin ang kanyang sariliat paunlarin ito. 7. . 8. Kung naisaalang-alang mo ang kabutihangpansarili (personal good) at ang kabutihangpanlahat (common good). Halimbawa, ginagamitmo ang kalayaan upang malampasan ang mgabalakid sa pag-unlad ng ating pagkatao. Angmaging malaya sa kamangmangan, kahirapan,katamaran, kasamaan ay ilan sa mga ito.Itinatalaga din ang kalayaan para sa ikabubuti ngkapwa katulad ng pakikilahok sa mga proyektongpampamayanan o maging sa pagtatanggol samabubuting adhikain. 9. Kung handa kang harapin anganumang kahihinatnan ng iyongpagpapasya. Ang bawat kilos opagpapasya ay may katumbas naepekto, mabuti man o masama.Hindi lamang sapat na harapinang kahihinatnan ng pasya o kiloskundi ang gamitin ang kalayaanupang itama ang anumangpagkakamali. 10. Kung ang iyong pagkilos ay hindisumasalungat sa Likas na BatasMoral. Ang Likas na Batas Moral ayibinigay sa tao noong siyay likhain.Nakasaad sa mga batas na ito angdapat gawin at di dapat gawin ng tao.Ang mga batas na ito ang siyangbatayan sa pagsasaalang-alang sapagkilala ng kabutihang pansarili atkabutihang panlahat.