kế hoạch giám sát xây dựng đường gtnt của ban kt-xh hĐnd

7
HDND HUITN HA QUANG BAN KINH TE - XA HOI CONG HOA x A HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tty do - Hanh pink s6: -Ta /KH-BKTXH Ha Quang, ngay I thong 9 nam 2015 KE HOACH Giam sat cong tac trien khai va ket qua thkrc hien xay dirng duirng giao thong nong them 2013-2014. Ke hoach trien khai va ket qua thwc hien nam 2015 tai cac xa, thi tran. Can cu Luat to elide HDND va UBND ngay 26 thong 11 nam 2003; Can dr Ke hoach se') 111/KH-HDND ngay 29 thong 12 nam 2014 dm HOi Tong nhan dan huye;r1 Ha Quang ye hoot dOng giam sat chuyen de nam 2015 oh Thuong tivc HDND va 02 Ban HOi &Ong nhan dan hu)* khoa XVIII; Thtrc hien Quyk dinh s6: 70 /QD-HDND ngay 10 thong 9 nam 2015 cua HDND huyn Ha Quang ye viec thanh lap Doan giam sat cong tac trien khai va ket qua thirc hien xay dtmg dueng giao thong nong thOn 2013-2014. Ke hoach trien khai va ket qua thirc hien nam 2015 tai cac xa, thi tran. Doan Giam sat HDND hu)*1 xay dtrng not dung, chuong trinh giam sat y6i mot so not dung nhu sau: I- MUC RICH YEU CAU 1. Muc dich Thong qua dcrt giam sat de danh gia tinh hinh trien khai va k6t qua thirc hien xay citing duOng giao thong ruling than Danh gia ding tic to chirc trien khai, thirc hien NT* xay dung &rang giao thong nong thOn qua the nam 2013- 2014 va nam 2015, phat han the con ton tai, tim bin phap khac phtIc nhirng kilo khan Yuang mac va Te xuat kien nghi yoi cac cap de nong cao hien qua NI* thirc hien xay dung duong giao thong nong than trong thOi gian tai. 2. Yeu cau Cac thanh yien trong down giam sat thirc hien nghiem tUc theo ke hoach. Cac don vi chin str giam sat chap hanh tot NT* boo cao tinh hinh to chUc, trien khai, thtrc hien cong tic xay dung throng giao thong nong than teen dia ban theo yeu cau cUa doan giam sat, tax) dial kien cho doan giam sat hoan thanh nhiem vu. Vic giam sat khong lam anh huong an hog dOng cua cac co quan, don vi khi doan giam an lam yi&.

Upload: tranduong

Post on 31-Jan-2017

281 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kế hoạch giám sát xây dựng đường GTNT của Ban KT-XH HĐND

HDND HUITN HA QUANG BAN KINH TE - XA HOI

CONG HOA x A HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tty do - Hanh pink

s6: -Ta /KH-BKTXH Ha Quang, ngay I thong 9 nam 2015

KE HOACH Giam sat cong tac trien khai va ket qua thkrc hien xay dirng duirng giao thong nong them 2013-2014. Ke hoach trien khai va ket qua thwc hien

nam 2015 tai cac xa, thi tran.

Can cu Luat to elide HDND va UBND ngay 26 thong 11 nam 2003;

Can dr Ke hoach se') 111/KH-HDND ngay 29 thong 12 nam 2014 dm HOi Tong nhan dan huye;r1 Ha Quang ye hoot dOng giam sat chuyen de nam 2015 oh Thuong tivc HDND va 02 Ban HOi &Ong nhan dan hu)* khoa XVIII;

Thtrc hien Quyk dinh s6: 70 /QD-HDND ngay 10 thong 9 nam 2015 cua HDND huyn Ha Quang ye viec thanh lap Doan giam sat cong tac trien khai va ket qua thirc hien xay dtmg dueng giao thong nong thOn 2013-2014. Ke hoach trien khai va ket qua thirc hien nam 2015 tai cac xa, thi tran.

Doan Giam sat HDND hu)*1 xay dtrng not dung, chuong trinh giam sat y6i mot so not dung nhu sau:

I- MUC RICH YEU CAU

1. Muc dich

Thong qua dcrt giam sat de danh gia tinh hinh trien khai va k6t qua thirc hien xay citing duOng giao thong ruling than

Danh gia ding tic to chirc trien khai, thirc hien NT* xay dung &rang giao thong nong thOn qua the nam 2013- 2014 va nam 2015, phat han the con ton tai, tim bin phap khac phtIc nhirng kilo khan Yuang mac va Te xuat kien nghi yoi cac cap de nong cao hien qua NI* thirc hien xay dung duong giao thong nong than trong thOi gian tai.

2. Yeu cau

Cac thanh yien trong down giam sat thirc hien nghiem tUc theo ke hoach.

Cac don vi chin str giam sat chap hanh tot NT* boo cao tinh hinh to chUc, trien khai, thtrc hien cong tic xay dung throng giao thong nong than teen dia ban theo yeu cau cUa doan giam sat, tax) dial kien cho doan giam sat hoan thanh nhiem vu.

Vic giam sat khong lam anh huong an hog dOng cua cac co quan, don vi khi doan giam an lam yi&.

Page 2: Kế hoạch giám sát xây dựng đường GTNT của Ban KT-XH HĐND

II- DOI TUVNG, PHIXONG THUC, NOI DUNG GIAM SAT

1. Dtii tulyng giam sat

- Giant sat trur dap: D6i yeti Phong Kinh to - Ha tang va Uy ban nhan dan xa Van An, UBND xa Phil Ng9c.

- Gitim sat gitin tiep: D6i voi cac xa, thi trin con lai khong c6 ten trong doi tugng giam sat truc tiep.

2. Phuling thin giam sat

Cac dun vi chiu su giam sat bao cao bing van ban cho doan giam sat v" tinh hinh to chirc trier' khai thuc hien va ket qua xay dung clueing giao thOng nong then tir nam 2013-2014 va nam 2015.

Doan giam sat di giam sat tivc tiep 02 cong trinh dm 02 xa Van An va Phu Ng9c, lam v* ttvc tiep phong Kinh to - H4 Tang.

3. N'cli dung giam sat

- Giam sat cac co quan,, dun vi ve v* chip hanh, to chirc tri6n khai thgc h*1 cac van ban huOng dan, cac Quyet dinh phe duy't dau tu, cac quyet dinh phan bo von cua tinh, cua huy'0...

- Giant sat UBND cac xa trong cong tac chip hanh, to chirc tri6n khai thuc hien xay dkmg duong giao thong nong them qua cac nam 2013, 2014 va 2015.

- Danh gia hitt qua diu tu va quart ly cong trinh sau diu to cua cac cong trinh &Tong giao thong nong thOn, viec tuyen truyen va huy dOng nhan dan trong vi& to chirc trier' khai dux hirt va quart V/ cong trinh.

III- THANH PHAN DOAN VA THOI GIAN GIAM SAT

1. Doan giam sat ciia HDND huy0

- Ong: Trir' Van Phirc - Truong ban KTXH HDND huy'0 - Tnr6ng doan.

- Ba: Nguygn Thi Khoa - Ph6 ban KTXH HDND huy'n - Ph6 doan.

- Ba: Nguy6n Thi Phi Anh - Thanh vien ban KTXH - Thanh vien.

- Ong: La Hoai Bic - Thanh vien ban KTXH - Thanh vien.

- Ong: Ducmg Van Dinh - Thanh vien ban KTXH - Thanh

- Ong: Hoang Van Viet - Thanh vien ban KTXH - Thanh vien.

- BA: Ly Thi Mai - Thanh vial ban KTXH - Thanh vien.

- Doan Thi Phuong Thanh - CV van phong HDND-UBND - Thanh vien -Thu ky doan giam sat.

2. Dai bieu nari

- Dai dirt Lath dao UBMTTQ huy0-t, phong Kinh to - Ha tang huy'6.1.

Page 3: Kế hoạch giám sát xây dựng đường GTNT của Ban KT-XH HĐND

3. Thai gian va chtromg trinh giam sat

- Ngay 16/10/2015: Tgi xa Van An, xa Phu Ng9c

+ Tir 7 gi6,30 phitt d8n 11 gio• 30 phut, giam sat tai xa Van An. Giant sat true tiep 01 den 02 cong trinh giao thong nong thOn (do )(a bo tri) sau do ve tru so xa nghe UBND xa bao cao tinh hinh trien khai va ket qua thuc hi8n xay dung duarng giao thong nong thon tir nam 2013-2014 va nam 2015.

+ Tir 14 gi6 den 17 gier, giam sat tai xa Phu ng9c. Giam,sat true ti8p 01 den 02 cong trinh giao thong nong thou (do xa bo tri) sau do ve tru soy xa nghe UBND xa bao cao tinh hinh trien khai va kat qua thuc hi8n xay dung dtrOng giao thong nong thon tir nam 2013-2014 va nam 2015.

* Mei Dai din Lanh dao UBMTTQ, phong Kinh t8 - Ha tang tham gia cung doan di giam sat tai 02 xa Van An va xa Phil Ng9c.

* Thanh phjn lam viec voi doan giam sat bao Dai din Dang HDND, UBND, MTTQ xa va cac chirc danh lien quan (do xa chit di,ng meri).

Ltru 57: Ccic thanh vien trong doan giam sat va dgi bre'u mai di giam sat tgi xei Vein ,An có mat tgi try so' lam viec HDND-UBND huy'en ltic 7 gia 00 phut, de' di tap trung theo dam.

- Ngay 19/10/2015: Tgi pile/1g hgp tang III UBND huyen

+ Tir 14 gier d8n 17 giiy giant sat phong Kinh,t8 - Ha tang, nghe phong Kinh to - Ha tang bao cao tinh hinh trien khai va ket qua thuc hi8n xay dung duong giao thong 'long thou tir nam 2013-2014 va nam 2015.

* Mei Dai din lanh ciao M4't trlan to qu6c huyesn cung giam sat phong Kinh to - Ha tang.

* Thanh pha'n lam viec vol doan giam sat: Dai din lanh dao phong Tai chinh - K8 hoach, phong Lao d(ing - TBXH, lanh dao, can b"9 chuyen mon dm phOng Kinh t8 - Ha tang.

IV- TO CHfrc THVC HIEN

1. Phbng,Kinh ti - Hg ding, fly ban nhan dan cac xa, thi tran: Xay dung bao cao bang van ban (theo de cueing kern theo) va. giri cho Doan giam sat (Ong: Tran Van Phirc - Truong doan giam sat, ba: Doan Phuong Thanh -Thu 14. Doan giam sat m'cii nguoi 01 ban) qua Van phong HDND-UBND huy8n, truffc ngay 10/10/2015 va cac tai li8u lien quan de nghien ciru truck, chuan bi bao cao, tai li8u lien quan khi doan giam sat den lam viec tai don vi.

Luu v: Defi veil xa Kan An, xa Pith Ngoc va phong Kinh ti - Ho tang chi clOng chuan bi pho to, in an van ban du so luong phyc vu cho doan giam sat.

2. Van phong HDND-UBND huyen: Bo tri phuong tien va cac di8u kin can thiet khac cho doan giam sat thuc hi8n nhi8rn vu theo ke hoach.

, 3. Doan giam sat: Co trach nhi8m giam sat theo hoach va bao cao ket qua giam sat cho Thuang trvc HDND huyesn theo quy dinh

Page 4: Kế hoạch giám sát xây dựng đường GTNT của Ban KT-XH HĐND

Teen day la Ice hoach giam sat viec trien khai, ket qua thijc hien xay di:mg dung giao thong nong th8n ten dia ban huyen Ha Quang tir nam 2013-2014 va nam 2015.

s Trong qua trinh tlwc hien, ne'u co van de' vuong mac, lien he vOi Ong: Tran Van Phirc- Truang down giam sat theo so dien thoai 0912.377.334 hoac ba: Nguyen Thi Khoa - Pilo doan giam sat theo so dien thoai: 0986.968.055.

Ki hogch nay thay cho gitiy mot/.

Noi nitrin: - TT Huyen ay, HDND, UBND huyen; - Uy ban MTTQ huyen; - Cac thanh vial Doan giam sat; - Phong Kinh to - Ha tang; - Phong Tai chinh - Ke hoach; - Phong LDTB-XH; - Chanh, ph() VP HDND-UBND; - UBND 19 xa, thi Wan; - Um: VT.

TM. BAN KINH TE - XA HO TRU'ONG BAN

Page 5: Kế hoạch giám sát xây dựng đường GTNT của Ban KT-XH HĐND

BE CVONG BAO CAO Ket qua trien khai, thtyc hien fay thyng dtritng giao thong nOng than nam 2013-2014, ke hoach trien khai va ket qua thtyc hie;n dam 2015

Thuc hien Ke hoach so: L /KH-BKTXH ngay 4-E. thang 9 nam 2015 cilia ' ve viec

Phong (ho:dc UBND xa) .xin dugc bao cao ve vie'c not dung co ban nhu sau:

1. Tinh hinh trien khai cac van ban cua tinh, cua huy0 va cua don vi trong vi'ec to chirc trien khai thuc hien xay dung duong giao thong nOng thOn tir nam 2013-2014 va nam 2015.

* Cac van ban chi dp: a- Van ban tinh:

b- Van ban buyer':

- ••••

c- Van ban dm clan vi:

2- Ving kinh phi thtyc hie.n thtyc hi?n qua cac nam (theo nam tai kh6a ducmg Lich)

- Tong nguon von dugc giao:

- Tong nguOn von thuc hien: DOng, da thuc hien dugc bao nhieu ? dat ty le %/KH, trong, do (nha mac h6 trg ? + nhan dan clung g6p ? neu co) bao cao cu the them ve phan von nha nu& h6 trg (nguon h6 trot to Tong Cong ty Thuoc IA Viet Nam, nguon

Trong do: bao cao theo tirng nam

+ Nam 2013- , dOng, nguOn von thgc (nha nutroyc h6 troy + nhan dan dung gop neu co) da thut hien dugc bao nhieu ? dat ty le %/KH

+ Nam 2014- , dOng, nguon von thuc (nha nuot h6 trg + nhan dan clung g6p neu co) da thuc hien dugc bao nhieu ? dal tS, le %/KH

+ Nam 2015- dOng, nguOn von thuc hien (nha nuoc 116 trg

+ nhan dan clang g6p neu co) da thuc hien dugc bao nhieu ? dat ty le %/KH

3. SO cong trinh da thur hien

Trong 03 nam lam dugc bao nhieu tuy0 ? be tong 116a ? tuy0, maf mad dugc ? tuyen, dO dai = ? m, so vai muc tieu ke hoach da dat dugc chua = ?% khoi luorig hoan thanh (VD: 250m/300m dat =%). 1_,T do chua dugc dau to : NTs mat bang, nguon von, kha nang huy dOng nhan dan tham gia....

4. Cac bien phap cfia do'n vi cua trien khai, thtyc hien

Page 6: Kế hoạch giám sát xây dựng đường GTNT của Ban KT-XH HĐND

-,COng tic tham muu cho cap chinh quy'n phucmg cac cap trong viec trien khai cac van ban lien quan tad ding tac xay dung dir6ng giao thong nong than (ve van ban, ye huy dOng nhan dan tham gia, cong tac giai phong mat bang ...)

- Ke't qua clang Op cua nhan dan• Trong do: Ngay cOng, hien dat, kinh phi .... ?

5- Hieu qua ciia viec dau ttr xay citing duirng giao thong nong than

- Anh huang d6n doi sang, kinh to va cac tac Ong tich cue khac

- Hien nay co bao nhieu xom/tOng so )(Om có dung giao thong di lai thuan lien. 6- COng tic quail ly sau dau tir

Cac tuy6n duOng giao thong nong them sau khi da ban giao dua vao sir dtmg da thtrc hien giao cho xom quan ly chua ? co bao nhieu tuyen dugc giao cho xom quan ly ? each thirc to chirc giao nhu the nao?

7. Tiin tai, han che, vuirng mac khi trien khai thtfc hien, nguyen

8. De xuAt kien nghi cac Ghi chit: Co biL tong hop chi tit kern theo bao cap

Noi nh4n: Thu truii.ng dun vi (1°5, clong deiu)

nhan

Page 7: Kế hoạch giám sát xây dựng đường GTNT của Ban KT-XH HĐND

Ph a

n g

ong

gop

cua

nh a

n d

an n

goai k

inh

phi

Ng a

y c l

ing

(con

g)

= , --••••\ 41:3 \----

=

10 = 0 .... ,so

.0 • -4-, Be

tong

L

am m

ai

0 = ,.tu :c71 Lcu :a "0 C7 C.) -I-,

% =

Tiin

g K

P d

a th

qc

A CI °. z'0 'a

ko .0 b 4 -!.." z

TOng

mire

hien

tik -44 C = :

Q ). <°`>

orp 40 b•

El 'PC r2d "r:

d'Au t

ir

Nam

I -14 n

g m

uc

dAu

tir

Nam

2

01

3

Nam

2014

Nam

20

15

E l ,--I C•1 .--1 CNI .—I (NI

O O O • • •