mass guide in bicol dialect

Click here to load reader

Post on 12-Jun-2015

3.262 views

Category:

Spiritual

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This power point presentation is purposely done for those individuals serving in the church and don't have mass guide that can be flashed on any white screen during Eucharistic celebration provided you have a laptop and LCD projector. This can be used only in Bicol area specifically in the Archdiocese of Caceres.

TRANSCRIPT

  • 1. MISA SA ORDINARYONG PANAHON

2. TATA NIN PAGTUBOD Bukas an Tata nin pagtubodBukas an Tata nin pagtubod Sa sarong Dios na pagtubodSa sarong Dios na pagtubod Nag-aalok sa gabos naNag-aalok sa gabos na maglaog naghahalat samaglaog naghahalat sa Gabos na mag-abotGabos na mag-abot 3. Maglaog kita sa Tata ninMaglaog kita sa Tata nin pagtubod na nagdadarapagtubod na nagdadara sa sato sa buhay kansa sato sa buhay kan Dios na nagtatao sa satoDios na nagtatao sa sato nin dagosan pasiring sanin dagosan pasiring sa Saiyang simbahanSaiyang simbahan 4. Makakalaog kita sa tataMakakalaog kita sa tata nin pagtubod kunnin pagtubod kun tugutan niato antugutan niato an satuyang puso nasatuyang puso na magbago kanmagbago kan tataramon kan Diostataramon kan Dios asin kan Saiyangasin kan Saiyang biyaya. (Koro)biyaya. (Koro) 5. VICTORY TO OUR KING ALL GLORY UNTO YOU THIS BATTLE CRY WE SING THAT VICTORY BELONGS TO HIM VICTORY TO OUR KING 6. AS WE MARCH OUT INTO THIS LAND AS THE LORDS PEOPLE WE STAND THOUGH OUR FOE AWAITS US WE SHALL NOT FEAR FOR VICTORY IS SURELY AT HAND IF THE LORD OUR GOD IS WITH US THEN WHO CAN STAND AGAINST THE PEOPLE, THE LORD HAS CALLED HIS OWN 7. I WILL CALL UPON THE LORD I will call upon the Lord, who is mighty to be praised So shall I be saved from my enemies. 8. Refrain: The Lord reign-eth! And blessed be my rock and let the God of Salvation be exalted! (2x) 9. SA SAMUYANG TAHAW Kaogmahan na daing makakaagaw Kun Ika uya sa samuyang tahaw Kaogmahan na daing makakahale Kun kami Saimo minapuli. 10. 1.Bunga nin pagtiripon nin mga magturugang sa saimong harong pagtubod niamo lugod magrarom ika andam na kami akoon. 11. 2. Bunga nin paggiromdom kan tipan sa liwanag kan tataramon Paglaom niamo lugod marigon ika an kaligtasan sa gabos na panahon. 12. 3.Bunga nin pagpakinabang kan hawak asin kan dugo na atang pagkamoot niamo lugod magtalubo ika an enot na namoot samo. 13. GIKAN SA DIOS 1.Magsupay an lambang puso nin pag-omaw,Mag awit an lambang ngoso nin pagrokyaw; sarong dakulang balaog kita winarasan,Gikan sa Dios, burabodnin gabos na karahayan 14. 2. Mangamyo an hamot kan kan satuyang mga dolot nin pagpasalamat sa balaog nin pagkamoot; An paladan na Babae, ina ni Jesus, Inako sa Ama kan an Aki nakapako sa cruz 15. Refrain: Sa kagayagayahan magsanong an gabos huli sa balaog, an Ina kan Dios; Ina sa kinaban, Ina sa kalangitan; Balaog sa banwaan, Balaog sa simbahan 16. COME ON IN Come on in to the house Of the Lord, just come on in. Let us worship And be glad that He is with us once again 17. Its a day for celebration As we show our dedication Let us heed His invitation To begincome on in. 18. V1. When the Lord walked the earth to live with man. Evil held the power overall the land. 19. We condemned Him and then sent Him to be crucified. Left Him all alone until He died. 20. V2.But the power of the Lord has won again We can see how great it is His love for man. 21. And whatever wrong that you have done will be forgiven you Trust in Him for he is calling you. (Repeat Refrain) 22. Amen 23. Asin sa saimong espiritu 24. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin saindo, mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan: 25. asin tinotombok an daghan, sinda nagsasabi: sala ko, sala ko, makuring sala ko. Dangan sinda minapadagos: Kaya nangangadyi ako ki Santa Maria, danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin saindo, mga tugang, na ako ipamibi sa Kagurangnan tang Dios. 26. Amen 27. IKA NA SINUGO Ika na sinugo sa pagpaomay kan mga nagsosolsol Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan maherak ka. 28. Ika na napadigdi sa pag-apod kan mga parakasala Cristo, maherak ka. Cristo, maherak ka. 29. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama sa pagsurog samo Kagurangnan,maherak ka. Kagurangnan maherak ka. 30. KAGURANGNANMAHERAK KAKAGURANGNANMAHERAK KA Kagurangnan maherak Ka Kagurangnan maherak Ka Cristo, maherak Ka Cristo, maherak Ka Kagurangnan maherak Ka Kagurangnan maherak Ka 31. KAMURAWAYAN SA DIOS SA KAITAASAN Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan Asin sa daga katoninongan Sa mga tawong marahay ang boot Inoomaw mi Ika, rinorokyaw mi Ika, sinasamba mi Ika Pinapamuraway mi Ika 32. Pinapasalamatan mi ika huli kan dakula Mong kamurawayan Kagurangnan na Dios,Hadeng langitnon Dios Amang makakamhan. 33. Kagurangnan Aking Bugtong Jesu-Cristo Kagurangnan na Dios, Cordero kan Dios,Aki kan Ama, Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, Kaheraki kami 34. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban akoa ang samong pakimaherak.Ika na nagtutukaw sa too kan Ama Kaheraki kami. 35. Ta Ika sana ang Banal Ika sana ang kagurangnan Ika sana an Orog Kahalangkaw Jesu-Cristo, kaiba kan Espiritu Santo Sa kamurawayan kan Dios Ama, Amen. 36. Amen 37. LITURGIA KAN TATARAMON 38. Enot na Babasahon: PROFETA ISAIAS 39. Salamat sa Dios 40. SALMO RESPONSORIAL: SA ATUBANG NIN MGA ANGELES MAAWIT AKO SAIMO KAGURANGNAN. 41. Ika-duwang Babasahon: 1 Corinto 42. Salamat sa Dios 43. ALLELUIA Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia Naglalaom ako sa Kagurangnan 44. Nagsasarig sa Saiyang tataramon Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2X) 45. PALADAN ANG NAGTUTUBOD Alleluia, alleluia, alleluia Paladan an nagtutubod siring sa Ina ni Jesus Huli ta mahahaman Saiya an tataramon kan Dios (2x) Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia 46. Asin Sa saimong espiritu 47. Kamurawayan Saimo, Kagurangnan. 48. EVANGELIO SAN LUCAS 49. Pag-omaw saimo, Cristo 50. HOMILIA 51. NAGTUTUBOD Nagtutubod ako sa sarong Dios Amang Makakamhan Kaggibo kan langit asin daga,kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. 52. Asin sa sarong Kagurangnan na si Jesu-Cristo, bogtong na aki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Dios na gikan sa Dios, ilaw na gikan sa ilaw, totoong Dios na gikan sa totoong Dios. 53. Ipinangaki, dai linalang, saro sa pagka-Dios sa Ama:huli saiya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan naghilig siya hale sa kalangitan. Asin nani-laman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nani tawo. 54. Ipinako pa sa cruz para sato kan panahon ni Poncio Pilato; nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinobong, asin kan ikatolong aldaw nabuhay- liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, 55. Nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an saiyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, 56. Kagurangnan asin kagtao nin buhay:na gikan sa Ama asin sa Aki. Siya, kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway: Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas. 57. Asin sa saro, banal, catolico asin apostolicong Simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bonyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay-liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. 58. Pamibi nin Banwaan: Pamibi KAGURANGNAN, HINANYOGA AN SAMUYANG PAMIBI. 59. Amen 60. Liturgia nin Eucaristia 61. UYA, AN ORIPON KAN KAGURANGNAN Sa sarong pagbareta Ipinasabot kun ano saimo an ipinagboboot, nakubhanan na gayo kan enot, asin pinaghurop-hurop Mangingidam ka asin mangangaki 62. Sa Dios ipinaubaya an sadiri asin an mga masunod na mangyayari Initaas an gabos na pagkatakot, iwinalat sa saiyang mga kamot Pano kan Espiritu ika nagsabi: 63. Refrain: Uya an oripon kan Kagurangnan mangyari susog sa saimong itinaram Uya an oripon kan Kagurangnan mangyari susog sa saimong itinaram 64. Naotob sa kapanahonan an kabotan kan nagpili saimo sa kapinonan mga bagay sa puso isinaray. Mahuyong nag-atang nin buhay Pano nin pagtubod ika nagdusay 65. TAKE AND RECEIVE Take and receive O Lord My Liberty. Take all my will, my mind my memory. All things I hold and all I own are thine 66. Thine was the gift To Thee I all resign Do thou direct and Govern all and sway 67. Do what thou wilt command And I obey. Only Thy grace Thy love on me bestow. These make me rich, all else will I forego. 68. I OFFER MY LIFE 1. All that I am, all that I have I lay them down before You , O Lord. All my regrets, all my acclaim, The joy and the pain Im making the Yours. 69. Refrain: Lord, I offer my life to you Everything Ive been through, use it for Your glory. Lord I offer my days to You lifting my praise to You as a pleasing sacrifice Lord, I offer You my life. 70. 2. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. (Refrain) 71. Refrain: Lord, I offer my life to you Everything Ive been through, use it for Your glory. Lord I offer my days to You lifting my praise to You as a pleasing sacrifice Lord, I offer You my life. 72. KAGGIBO ASIN KAGTAO Kagggibo asin kagtao, gabos sadiri Mo kapinunan, kapanoan nin mga karahayan na nakamtan, gabos balaog Mo. 73. Ano an ikakadolot ko sa pangataman Mo? Sa buhay na ini dai mabilang na mga biyaya, ano baya an ikakabalos ko? 74. Kaggibo asin kagtao, gabos ikinaugay Mo Maninigo asin matanos na danay asin minsan saen Magpasalamat kami Saimo, kami Saimo. 75. Akoon lugod nin Kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaomawan asin kamurawayan kan saiyang ngaran, sa pakinabang niato asin kan saiyang bilog na banal na 76. Amen 77. Asin sa saimong espiritu 78. Initaas mi na sa Kagurangnan 79. Maninigo asin dapat 80. BANAL Banal, banal, banal an Kagurangnan Dios nin mga hukbo, An langit asin daga pano kan Saimong kamurawayan 81. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran Kan Kagurangnan Hosana sa kaitaasan. 82. SA LAMBANG PAGKAKAN MI SA LAMBANG PAGKAKAN MI KAINING TINAPAY ASIN PAG-INOM KAN CALIZ, AN PAGKAGADAN MO, KAGURANGNAN IPINAPAMARETA NIAMO SAGKOD NA IKA MAGDATONG. 83. AN PAGKAGADAN MO KAGURANGNAN An pagkagadan Mo, Kagurangnan Ipinapamareta niamo Ang pagkabuhay Mo liwat Ipinapahayag, sagkod na Ika magdatong 84. AMEN A..men, A.men, A.men, A..men A..men, A.men, 85. AMEN A..men, A.men, A..men, A..men A..men, A.men, A..men 86. COMMUNION 87. Ama Niamo 88. Ama niamo na yaon sa langit Pabanalon an ngaran Mo Magdatong ang kahadean Mo mangyari ang boot Mo sa daga nin siring sa langit. Ama Niamo 89. Ang samong kakanon sa aroaldaw Itao Mo samuya ngonian, asin patawadon Mo kami sa samong mga kasalan 90. Siring na pinapatawad niamo ang mga nagkakasala samuya,asin hare kami pagdaraha sa sogot kundi agawa kami sa 91. DOXOLOGIA Huli ta Saimo ang kahadean asin ang kapangyarihan Siring man ang kamurawayan Sa mga kapanahunan 92. Amen 93. Asin sa saimong espiritu 94. Cordero 95. Cordero kan Dios na nagpapara Kan mga kasalan kan kinaban Kaheraki kami. Cordero kan Dios na nagpapara Kan mga kasalan kan kinaban Kaheraki kami. 96. Cordero kan Dios na Nagpapara kan mga kasalan kan kinaban tawi kami nin katoninongan. 97. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong: alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag maoomayan 98. MAGKAMINOOTAN KAMO DAI NANGGAD NIN PAGKAMOOT AN OROG PA KAN PAGDUSAY NIN BUHAY NIN BUHAY HULI SA SAINDONG KATOOD DAI NANGGAD, DAI NANGGAD AN OROG PA! 99. AN AMA NAMOOT SAKO AKO MAN NAMOOT SAINDO MAGDANAY KAMO SA PAGKAMOOT KO MAGDANAY KAMO KUN OTOBON MGA TOGON KO. (Ref.) 100. KAOGMAHAN KO MAPAPASAINDO MAPANO LOGOD KAOGMAHAN NINDO MAGKAMINOOTAN KAMO SIRING KAN PAGKAMOOT KO INI AN TOGON KO. (Ref.) 101. KUN GIBOHON NINDO AN TOGON KO KAMO SAKUYANG KATOOD BAKO NA KAMONG MGA SOROGOON AN NADANGOG SA AMA IPINAHAYAG KO NA SAINDO. 102. DAI NINDO PINILI AKO AKO AN NAGPILI SAINDO NA MAGLAKAW, MAGTAO NIN BUHAY AN TOGON KO MAGKAMINOOTAN KAMO. 103. TANGING YAMAN Ikaw ang aking tanging yaman Na di lubusang masumpungan.Ang nilikha Mong kariktan, sulyap Ng Yong kagandahan. 104. V1 Ikay hanap sa twina nitong pusong ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, Nangungulila sa Yo Sinta. 105. V2 Ikay aking hanap Sa twina sa kapwa ko kita Laging nadarama. Sa Iyong mga likha, Hangad pa ring masdan Ang Yong mukha 106. GOD ALONE GOD ALONE, GOD ALONE IN YOUR COURTS O MY LORD IS MY HOME. YOU ARE MY TREASURE, MY PORTION DELIGHT OF MY SOUL 107. MY LIFE, MY SALVATION, MY FORTRESS, MY GOD AND MY ALL. O MY SOUL, CLAIM NOTHING AS YOUR OWN. FOR YOU THERE IS GOD AND GOD ALONE. 108. YAHWEH, THE FAITHFUL ONE YAHWEHS LOVE WILL LAST FOREVER, HIS FAITHFULNESS TILL THE END OF TIME. YAHWEH IS A LOVING GOD, YAHWEH THE FAITHFUL ONE. 109. 1. HAVE NO FEAR FOR I AM WITH YOU I WILL BE YOUR SHIELD. GO NOW AND LEAVE YOUR HOMELAND. FOR I WILL GIVE YOU A HOME. 110. 2. YOU SHALL BE MY CHOSEN PEOPLE AND I WILL BE YOUR GOD. I WILL BLESS YOUR NAME FOREVER AND KEEP YOU FROM ALL HARM. 111. 3. LOOK UP AND SEE THE HEAVENS AND COUNT THE STARS IF YOU CAN. YOUR NAME WILL BE EVEN GREATER, GREATER THAN ALL THESE STARS. 112. 4. SEE NO THE LAND BEFOR YOU, RICH WITH FOOD AND RAIN, NO LONGER MUST YOU WANDER, FOR THIS WILL BE YOUR HOME. 113. SPIRIT OF THE LIVING GOD Refrain: SPIRIT OF THE LIVING GOD, WE AFFIRM YOUR PRESENCE HERE. SPIRIT OF THE LIVING GOD, WE AFFIRM YOUR POWER HERE. 114. SPIRIT OF THE LIVING GOD TO HEAL US AND TO DELIVER US. TO FILL US AND TO CHANGE US, SPIRIT OF GOD. (Repeat Refrain) 115. SPIRIT OF THE LIVING GOD Refrain: SPIRIT OF THE LIVING GOD, WE AFFIRM YOUR PRESENCE HERE. SPIRIT OF THE LIVING GOD, WE AFFIRM YOUR POWER HERE. 116. SPIRIT OF THE LIVING GOD TO REST ON US AND TO EMPOWER US. TO WORK THROUGH US AND TO REVEAL IN US, JESUS THE KING. (Repeat Refrain) 117. KUN YAON SAIMO ANO INING KUSOG NA SAKO NAGSASADOL PASIRING SAIMO AKO ISINUSUBOL 118. KAPANGYARIHAN NA DAI MASAYUMAHAN KATONGDAN NA DAI MATALIKDAN 119. UYA AKO LIWAT SA SAIMONG ATUBANG, DAI NA MATUGOT NA DAI MAKAIBAHAN; AN MASUHAY SAIMO SARONG KAPADUSAHAN, PAGTIOS NA DAI MATATAGALAN. 120. REFRAIN: KUN YAON SAIMO NAWAWARA AN KAPAGALAN NAPAPARA SAGKOD AN KAHADITAN ; KUN YAON SAIMO NAMAMATEAN AN KATONINONGAN NAKAKAMTAN SAGKOD AN KALIGTASAN, KUN YAON SAIMO. 121. SAIMO NAKUKUA AN SAKUYANG KAHULUGAN, AN KATUYOHAN ASIN AN KAABTAN 122. AN HAWAK MO IYO AN SAKUYANG KAOMAYAN, AN KASIMBAGAN SA SAKUYANG KAGUTOMAN. 123. Panong Dai Ka Mamotan? 1.Panong dai Ka mamotan na namomotan Kan Ama? Ano an mga paagi pagkamoot ko Saimo mahiling sa sadiri ? 124. Panong dai Ka mamotan na namomotan kan Kagurangnan? Ano an gigibohon pagkamoot ko Saimo maherakan na papagkanigoon ? 125. Ika tunay na namomotan, dakul man an mga kasalan , pagbabago pagmamaigotan. 126. 3. Panong dai Ka mamotan na namomotan kan Espiritu? Ano sako an hahagadon pagkamoot ko Sai-mo sa kapwa dadarahon 127. POWER OF YOUR LOVE Lord, I come to You Let my heart be changed renewed Flowing from Your grace That Ive found in You. 128. Lord I come to know The weaknesses I see in me Boldly stripped away By the power of Your love 129. REFRAIN: HOLD ME CLOSE LET YOUR LOVE SORROUND ME BRING ME NEAR, DRAW ME TO YOUR SIDE 130. AND AS I WAKE I RISE UP LIKE AN EAGLE AND I WILL SOAR WITH YOU YOUR SPIRIT LEADS ME ON BY THE POWER OF YOUR LOVE 131. Lord unveil my eyes Let me see You face to face The knowledge of Your love As You live in me. 132. Lord, renew my mind As Your will unfold in my eyes Living everyday by the power Of Your love. (Repeat Chorus) 133. IKA PALAN 1.Uya na sa mga kamot, labi pa sa kaipuhan Sa irarom nin boot garo igwa pa nin kulang Dai pinatoninong, nagsiyasat, naghapot kan Ika mamidbidan, nasabotan ang namatean. 134. REFRAIN: IKA PALAN KAGURANGNAN AN MAKAKAHIPNO IKA PALAN KAGURANGNAN AN MAKAKAPANO AN PANUGANG PAMANA NA HINIHIDAW NIN SAKUYANG DUKHANG PUSO. 135. 2. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan Pakusuga sa kaluyahan mautob saimong kabotan. Dawa ang gabos mawara, dawa ang gabos magbaya An orog na mahalaga Ika mapasakuya. 136. Amen 137. ANNOUNCEMENTS 138. ANNOUNCEMENTS 139. ANNOUNCEMENTS CFC CHAPTER ASSEMBLY WHERE:PARISH PASTORAL CENTER DATE: NOVEMBER 25, 2012 TIME: 1:00 P.M. 140. Asin sa saimong espiritu 141. Amen 142. Salamat sa Dios 143. SALVE REGINA Salve Regina, Mater Miserecordiae;Vita, dulcedo et spes nostra, salve.Ad Te clamamus exules filii Evae. Ad Te suspiramus, gementes et flentes. 144. In hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, Ilos Tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris Tui, nobias post hoc exilium ostende. O clemens; O pia, O dulcis, Virgo Maria. 145. V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix, R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 146. TO LOVE YOU & TO MAKE YOU LOVERefrain: To know You O Lord And to know Your love To love You and to make You loved. 147. 2. For to live in Christ and to die is gain. Both in death ande life ours a single aim (refrain) 148. HARAYO, HARANI MAN Refrain: Lakaw sa mga dalan nin kinaban. Si Jesus darhon sa mga katawohan Harayo, harani man Paduman banwaan, Siya Darhon niato ngonian. 149. An tataramon na nadangog An tinapay na nagbasog An burabod nin bagong kusog tanganing sa kapwa maglingkod. (Repeat refrain) 150. LAKAW SA PAGROKYAW AN ESPIRITU NIN DIOS SA SAKONG PUSO NAPARIMPOS NGANING SAKO MAGSOBOL, NGANING MAGSOBOL. SA PAGBALANGIBOG KAN BARETANG MARHAY. 151. LAKAW SA PAGROKYAW SA PAGTAONG RANGA SA NABIBILANGGO PAGBUHAY SA KADUKHAAN ASIN KATALINGKASAN LAKAW SA PAGROKYAW NAN KAHADEAN NIN DIOS UYA NA LAKAW SA PAGROKYAW NAN KAHADEAN NIN DIOS UYA NA. 152. HIMNO A NUESTRA SEORA DE PEAFRANCIA Resuene vibrante el himno de amor Quentona tu pueblo con grataemocion. Resuene vibrante el himno de amor Quentona tu pueblo con grata emocion. 153. Patrona del Bicol, gran madre de Dios, Se siempre la Reina de Nuestra region. Patrona del Bicol, gran madre de Dios, Se siempre la Reina de Nuestra region. 154. RESUENE VIBRANTE Awiton an awit nin pagkamoot Sa simo samuyang idinodolot Awiton an awit nin pagkamoot Sa simo samuyang idinodolot 155. Patrona nin Bicol Ina ka nin Dios magdanay na Reina nin Samuyang region. Patrona nin Bicol Ina ka nin Dios. Magdanay na Reina nin Samuyang region 156. 1. Maski an kasalogan sambit an simong ngaran. Maski an kabukidan, ika an rokyaw! 157. Kami simong aki, pano nin kaogmahan. Simo nangangako ika kamotan. Kami simong aki, pano nin kaogmahan. Simo nangangako ika kamotan. 158. 2. Patrona nin Bicol, Inang mamomoton Pamanang banal, balaog nin Dios. Pakihimatea mga inagrangay kan simong banwaan na napaalaw. 159. Patrona nin Bicol, inang mamomoton Pamanang banal, balaog nin Dios. Pakihimatea mga inagrangay kan simong banwaan na napaalaw. 160. On the upright the Lord shall shine Like a lamp to light the dark. He will be slow to anger For He is God not man. (refrain) 161. SET US FREE BY THE TRUTH YOU NOW BRING US SHINE ON ME, SHINE ON ME 162. Refrain: Shine Jesus shine fill this land with the Fathers glory Blaze spirit blaze, set our hearts on fire Flow river flow, flood the nations with grace and mercy 163. Send forth Your word Lord and let there be light.