sample tenses 12 ชนิด · present simple tense past simple tense future simple tense present...

of 16 /16
Tenses 12 ชนิด PART 2 Sample

Author: others

Post on 09-Feb-2020

20 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tenses 12 ชนิด

  PART 2

  Samp

  le

 • Present Simple Tense

  Past Simple Tense

  Future Simple Tense

  Present Continuous Tense

  Past Continuous Tense

  Future Continuous Tense

  Past Perfect Continuous Tense

  Future Perfect Continuous TensePresent Perfect Tense

  Past Perfect Tense

  Future Perfect Tense

  Present PerfectContinuous Tense

  Tense คือรูปแบบของกริยา ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับการกระทำ ที่เกิดขึ ้น

  Tenses 12 ชนิด

  Samp

  le

 • Present Simple Tense ใชแ้สดงความจรงิการกระทำาหรอืเหตกุารณใ์นปจัจบุนัรวมถงึหลกัการหรอืกฎเกณฑท์ี่ใชอ้ยู่และขอ้เทจ็จรงิตามหลกัธรรมชาติคติสอนใจคำาสภุาษติกใ็ช้PresentSimpleTenseเช่นกัน

  การใช้ Present Simple Tense 1. การกระทำาที่ทำาเป็นประจำาe.g.Onweekdayshegetsupatseventhirty. วันธรรมดาเขาตื่นนอนตอนเจ็ดโมงครึ่ง

  Theycleantheirhouseeveryweek. พวกเขาทำาความสะอาดบ้านทุกสัปดาห์

  2. แสดงความจริง การกระทำาหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันe.g.Thechildrenwearauniform. เด็ก ๆ สวมเครื่องแบบ

  SheisanEnglishteacher.เธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ

  Thesoupisveryhot.ซุปร้อนมาก

  3. แสดงถึงหลักความจริงที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงe.g.Thesunrisesintheeast.พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

  Reapwhatyousow.หว่านอะไร ก็ได้อย่างนั้น

  Timeflieslikeanarrow.เวลาผ่านไปเหมือนติดจรวด

  4. การใช้แบบอื่น ๆ o สื่อถึงสิ่งต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต

  Chapter 9

  150 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • e.g.Westarttomorrowmorning.พวกเราจะลงมือพรุ่งนี้เช้า

  HeleavesforParisnextmonth.เขาจะไปปารีสเดือนหน้า

  โครงสร้างประโยค Present Simple Tense1. ประโยคบอกเล่า o I / you / we / they + กริยาช่อง 1 e.g. I walktoschool.ฉันเดินไปโรงเรียน

  YouspeakEnglishverywell.คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก

  WestudyChineseeveryday.พวกเราเรียนภาษาจีนทุกวัน

  Theylovedog.พวกเขารักสุนัข

  o he / she / it + กริยาเอกพจน์ (กริยาช่อง1เติม-s,-es,-ies) e.g.Hewasheshiscareveryweek.เขาล้างรถทุกสัปดาห์

  Shewearsglasses.เธอสวมแว่นตา

  Itfliesveryhigh.มันบินสูงมาก

  เติม -s ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + yเปลี่ยน y เป็น i เติม -es

  ลงท้ายด้วย s, x, o, sh, ch, z เติม -es

  makes

  follows

  knows

  cares

  leaves

  trytriesflyflies

  studystudies

  buryburiescarrycarries

  misses passes

  does goes

  washes pushes

  watches buzzes

  mixes fixes

  / การเปลี่ยนรูปกริยาเอกพจน์เมื่อประธานเป็นhe/she/it

  151 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • 2. ประโยคปฏิเสธ o I / you / we / they + do not (don’t) + กริยาช่อง 1 e.g. I don’t walktoschool.ฉันไม่เดินไปโรงเรียน

  Youdon’t speakEnglishverywell. คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดี Wedon’t studyChineseeveryday. พวกเราไม่ได้เรียนภาษาจีนทุกวัน

  o he / she / it + does not (doesn’t) + กริยาช่อง 1 e.g.Hedoesn’t washhiscareveryweek.เขาไม่ได้ล้างรถทุกสัปดาห์ Shedoesn’t wearglasses.เธอไม่ได้สวมแว่นตา

  Itdoesn’t fly veryhigh.มันบินได้ไม่สูงมากนัก

  3. ประโยคคำาถาม o Do + I / you / we / they + กริยาช่อง 1? e.g. Do I walktoschool?ฉันต้องเดินไปโรงเรียนหรือเปล่า

  Yes,youdo.ใช่ คุณต้องเดินไป

  No,youdon’t. ไม่ คุณไม่ต้องเดินไป

  DoyouspeakEnglish?คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า

  Yes,Ido. ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษ

  No,Idon’t. ไม่ ฉันไม่พูดภาษาอังกฤษ

  DowestudyChineseeveryday? พวกเราเรียนภาษาจีนทุกวันหรือเปล่า

  Yes,wedo. ใช่ เรียนทุกวัน

  No,wedon’t. ไม่ ไม่ได้เรียนทุกวัน

  152 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • o Does + he / she / it + กริยาช่อง 1? e.g. Doeshewashhiscareveryweek? เขาล้างรถทุกสัปดาห์หรือเปล่า

  Yes,hedoes. ใช่ เขาล้างทุกสัปดาห์

  No,hedoesn’t. ไม่ เขาไม่ได้ล้างทุกสัปดาห์ Doesitflyveryhigh?มันบินได้สูงหรือเปล่า

  Yes,itdoes.ใช่ มันบินได้สูง

  No,itdoesn’t. ไม่ มันบินได้ไม่สูง

  Doesshewearglasses?เธอสวมแว่นตาหรือเปล่า

  Yes,shedoes.ใช่ เธอสวมแว่นตา

  No,shedoesn’t. ไม่ เธอไม่ได้สวมแว่นตา

  153 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + y เปลี่ยน y เป็น i เติม -es

  I / you / we / they + do not (don’t) + v. 1

  คำ ถาม

  โครงสร้างประโยค

  • makes• follows• knows

  • s - misses• x - mixes• o - does• sh - washes• ch - watches • z - buzzes

  • bury buries• carry carries• try tries

  • Do I walk to school? • Does she wear glasses?

  บอกเล่า

  ปฏิเสธ เติม -s

  เติม -es

  I / you / we / they + v. 1

  he / she / it + v. 1 เอกพจน์

  Do + I / you / we / they + v. 1 ?

  Does + he / she / it + v. 1 ?

  he / she / it + does not (doesn’t) + v. 1

  Present Simple

  Samp

  le

 • การใช้

  • On weekdays he gets up at seven thirty.• He goes to movies on Saturdays.

  • We start tomorrow morning. M เกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต

  • They clean their house every week.• They walk to school every day.

  • The children wear a uniform.• She is an English teacher.

  • The sun rises in the east. • Reap what you sow.

  ทำ เป็นประจำ

  อื่น ๆ

  ความจริง การกระทำ เหตุการณ์ปัจจุบัน

  หลักความจริงคติ สุภาษิต คำ พังเพย

  on -days

  every~

  Samp

  le

 • 12

  เลือกคำาตอบที่ถูกต้อง

  1. We toschooleveryday. A.go B.goes C.went D.gone

  2. Mymother dinnereveryday. A.make B.makes C.made D.willmake

  3. Thesun intheeast. A.rise B.rises C.rising D.willrise

  4. shehaveaboyfriend? A.Do B.Does C.Is D.Are

  5. DoesTony English? A.study B.studies C.studying D.studys

  6. Susan totheparkwithherfriendseverySaturday. A.walks B.walk C.walked D.walkes

  7. Pearlwearglasses? A.Are B.Do C.Does D.Done

  8. doesn’twashhisshoeseveryday. A.She B.We C.You D.He

  9. A:DotheyhaveEnglishclasstoday? B: A.Yes,theydoes. B.Yes,theydon’t. C.No,theydoesn’t. D.No,theydon’t.

  10.He tobeacomputerengineer. A.want B.wants C.wanted D.iswant

  156 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • เลือกคำาที่กำาหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องAmy: (Do/Does)youhavebrothersorsisters?Elsa: Ihaveabrother.Amy: (Are/Is)hetall?Elsa: No.Heisshort.Amy: (Do/Does)hehavebigeyes?Elsa:Yes,he (do/does).Heishandsomeandcute.

  Mary:Whattime (do/does)yourclassbegin?Sue: It (begin/begins)at8:10.Mary:Whattime (do/does)yourbrothergotobed?Sue: Heusually (go/goes)tobedatten.Mary: (Do/Does)yougotobedearly?Sue: (Yes/No),Iusuallygotobedlate.

  แก้กริยาในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง1.YouspeaksEnglishwell.

  2.Mymotherbakecakeseveryday.

  3.Sheareagoodstudent.

  4.Doesyouwalktoschooleveryday?

  5.Thecateatfish.

  157 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • Past Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือสิ่งที่ทำาเป็นประจำาในอดีตกริยาของPastSimple Tenseอยู่ในรูปPastTenseที่เติม-dหรือ-edท้ายกริยาเดิมแต่กริยาบางตัวอาจเขียนต่างจากกริยาเดิมเมื่ออยู่ในรูปPastTenseก็ได้

  การใช้ Past Simple Tense 1. เหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วe.g. Theybroke uplastweek.พวกเขาเลิกกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Momboughtanewcomputerforme.แม่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ฉัน

  2. สิ่งที่กระทำาไปแล้วe.g. I got upveryearlytoday.วันนี้ฉันตื่นนอนแต่เช้าตรู่

  I hadmylunchtoday.วันนี้ฉันกินอาหารกลางวันแล้ว

  3. สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตe.g. WespentourwintervacationinRome. เราใช้เวลาช่วงวันหยุดฤดูหนาวที่โรม

  WhenIwasyoung,Iwentswimmingeveryday. เมื่อตอนยังเด็กฉันไปว่ายน้ำาทุกวัน

  4. สิ่งที่ทำาเป็นประจำาในอดีต e.g. Shelikedtoeatoutonceaweek. เธอชอบกินข้าวนอกบ้านสัปดาห์ละครั้ง

  Shevisitedhermothertwiceamonthinthosedays. เมื่อก่อนเธอไปเยี่ยมแม่เดือนละสองครั้ง

  Chapter 10

  158 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • IoftenwenttothisparkwhenIwasinhighschool. ฉันไปที่สวนสาธารณะแห่งนี้บ่อย ๆ สมัยอยู่มัธยมฯ

  / agoเป็นกริยาวิเศษณ์มักพบในประโยคที่แสดงเหตุการณ์ในอดีตมีความหมายว่า “ที่แล้ว”เช่นanhouragoหนึ่งชั่วโมงก่อน,oneyearagoหนึ่งปีที่แล้ว, twoweeksagoสองสัปดาห์ที่แล้ว,longtimeagoนานมาแล้ว

  โครงสร้างประโยค Past Simple Tense 1. ประโยคบอกเล่า o กริยาทั่วไป ประธาน + กริยาช่อง 2 (ผันตามหลัก) e.g. Sarahwalkedslowly.ซาราห์ค่อย ๆ เดิน

  I livedinAmericathreeyearsago. เมื่อสามปีก่อนฉันอาศัยอยู่ที่อเมริกา

  ประธาน + กริยาช่อง 2 (ผันแบบเปลี่ยนรูป / คงรูปเดิม) e.g. Herantothatdirection.เขาวิ่งไปทางนั้น

  TheywenttoChinayesterday.พวกเขาไปประเทศจีนเมื่อวาน

  Sheputitontheflooryesterday.เมื่อวานเธอวางมันไว้ที่พื้น

  o กริยา be ประธาน + was / were e.g. I waslate.ฉันสายแล้ว

  Hewasastudenttwoyearsago.เมื่อสองปีก่อนเขาเป็นนักเรียน Theywerehappyattheparty.พวกเขามีความสุขกับงานเลี้ยง

  2. ประโยคปฏิเสธ : o กริยาทั่วไป ประธาน + did not (didn’t) + กริยาช่อง 1

  159 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • e.g. I didn’t takehismoney.ฉันไม่ได้เอาเงินของเขาไป

  Shedidn’t wanttogowithhim.เธอไม่อยากไปกับเขา

  Hedidn’t gotoschoolyesterday.เมื่อวานเขาไม่ได้ไปโรงเรียน

  o กริยา be ประธาน + was not (wasn’t) / were not (weren’t) e.g. I wasn’tlate.ฉันไม่ได้มาสาย

  Hewasn’tastudenttwoyearsago. เมื่อสองปีก่อนเขาไม่ได้เป็นนักเรียน

  Theyweren’thappyattheparty. พวกเขาไม่มีความสุขกับงานเลี้ยง

  3. ประโยคคำาถาม o กริยาทั่วไป Did + ประธาน + กริยาช่อง 1 ? e.g. Didyoutakeawalkthismorning?เช้าวันนี้คุณไปเดินเล่นหรือเปล่า

  Yes,Idid.ใช่ ฉันไปมา

  No,Ididn’t.ไม่ ฉันไม่ได้ไป

  Didtheygotothemarket?พวกเขาไปตลาดหรือเปล่า

  Yes,theydid.ใช่ พวกเขาไปตลาด

  No,theydidn’t.ไม่ พวกเขาไม่ได้ไปตลาด

  Didshegolastnight?เมื่อคืนเธอไปหรือเปล่า

  Yes,shedid.ใช่ เธอไป

  No,shedidn’t.ไม่ เธอไม่ได้ไป

  160 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • o กริยา be Was / Were + ประธาน ? e.g. WasNickill?นิกป่วยหรือเปล่า

  Yes,hewas. ใช่ เขาป่วย

  No,hewasn’t.ไม่ เขาไม่ได้ป่วย

  WasIlate?ฉันมาสายหรือเปล่า

  Yes,youwere.ใช่ คุณมาสาย

  No,youweren’t. ไม่ คุณไม่ได้มาสาย

  การผันกริยาเป็นรูป Past Tense1. กริยาทั่วไป o ผันตามหลักปกติ

  ลักษณะการผันรูป ตัวอย่าง

  askasked(ถาม)walkwalked(เดิน)

  like liked(ชอบ)love loved(รัก)

  study studied(เรียน)cry cried(ร้องไห้)

  plan planned(วางแผน)hug hugged(กอด)

  กริยา+-ed

  ลงท้ายด้วยeเติม-d

  ลงท้ายด้วยพยัญชนะ+yเปลี่ยนyเป็นiเติม-ed

  สระเสียงสั้น+ลงท้ายด้วยพยัญชนะให้ซ้ำาพยัญชนะตัวท้าย+-ed

  161 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • ประธาน บอกเล่า ปฏิเสธ

  / หลักการออกเสียงกริยาที่เติม-d/-ed (1)พยัญชนะออกเสียง + -d / -ed = [ด] love(ลัฟว ำ)loved(ลัฟว ำดำ)

  (2)พยัญชนะไม่ออกเสียง + -d / -ed = [ท] stop(สตอพ)stopped(สตอพทำ)

  (3)พยัญชนะท้ายเป็นเสียง [ท] / [ด] + -ed = [ทิด] / [ดิด] need(นีด)needed(นีด'ดิด)

  o ผันแบบเปลี่ยนรูป / คงรูปเดิม(กริยาช่อง1กริยาช่อง2) e.g. run ran วิ่ง

  go went ไป

  fall fell ร่วง

  write wrote เขียน

  cut cut ตัด

  put put วาง

  2. กริยา be

  were

  was

  were

  was

  wasnot=wasn’t

  werenot=weren’t

  wasnot=wasn’t

  werenot=weren’t

  I

  you

  he/she/it

  we

  you

  they

  เอกพจน์

  พหูพจน์

  162 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le

 • การใช้

  ประเภท

  • ผันตามหลักปกติ• ผันแบบเปลี่ยนรูป / คงรูปเดิม

  • was• were

  • They broke up last week.• I got up very early today.

  • We spent our winter vacation in Rome.

  • She liked to eat out once a week.

  กริยาทั่วไปในรูปอดีต v. to be ในรูปอดีต

  เหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วสิ่งที่กระทำ ไปแล้ว

  สิ่งที่เคยเกิดขึ้น สิ่งที่ทำ เป็นประจำ ในอดีต

  Past Simple

  163 เก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping

  Samp

  le