seme_unistenja-dzefri smit

Post on 29-May-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  1/109

  SEME UNI[TENJA

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  2/109

  Naslov originala: Seeds of Deceptionby Jeffrey Smith

  Copyright za Srbiju: Metaphysica

  Prvo izdanje: 2008.Izdava~: Metaphysica, BeogradPrevod: Nikola Jovanovi}Tehni~ko ure|enje: MetaphysicaTira`: 1000[tampa: Finegraf, BeogradDistribucija: Metaphysica, Beograd, tel. 011/292-0062

  D`efri Smit

  Seme uni{tenja[okantna otkri}a o genetskimodifikovanoj hrani

  Metaphysica

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  3/109

  5

  Sadr`ajUvod .... 7

  1. Prekomorska lekcija ........ 9

  2. [ta bi moglo po}I po zlu?Nepotpun popis ... 39

  3. Proliveno mleko ...... 62

  4. Smrtonosna epidemija ................ 84

  5. Vlada od industrije, za industriju .. 99

  6. Kockanje sa alergijama ............. 122

  7. Pritisak na medije ..................... 1408. Promena ishrane ...................... 176

  9. [ta vi mo`ete u~initi ................. 188

  Epilog ................................ 197

  Dodatak A - Kratak osvrt na genetskimodifikovanu hranu ............................. 202

  Dodatak B - Enzimi dobijeni iz GMorganizama .................................. 203

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  4/109

  Dana 23. aprila 2003. godine predsednik jedne supersile je pred-lo`io Inicijativu za suzbijanje gladi u Africi kori{tenjem genetski modi-fikovane (GMO) hrane. U isto vreme je optu`io druge zemlje da njihovneosnovan i nau~no neutemeljen strah od takve hrane ometa napo-re za suzbijanje gladi. Izrazio je sna`no uverenje da }e GMO hranadoneti ve}i prinos od `etve, pove}ati izvoz i omogu}iti stvaranje bo-ljeg sveta. Njegova retorika nije novost. Naprotiv, ona je prelazila sapredsednika na predsednika, a narodu je preno{ena putem redovnihizve{taja u vestima i industrijskih reklama.

  Ova poruka je bila deo op{teg plana koji su osmislile korporacijeodlu~ne da preuzmu kontrolu nad svetskim zalihama hrane. To je jas-

  no izneseno na konferenciji biotehnolo{ke industrije u januaru 1999.godine. Na njoj je predstavnik Arthur Anderson Consulting Groupobjasnio kako je njegova korporacija pomogla korporaciji Monsanto ustvaranju takvog plana: Najpre su od Monsanta zatra`ili da im otkrijesvoju viziju idealne budu}nosti za 15 do 20 godina. Na {ta su direk-tori korporacije opisali svet u kojem je 100% komercijalnog semenagenetski modifikovano i patentirano. Korporacija Anderson Consultingzatim je krenula unatrag od tog cilja, razvila strategiju i taktiku za nje-govo ostvarenje, pa je Monsantu predstavila korake i procedure kojeje potrebno preduzeti da bi zauzeo industrijski dominantno mesto usvetu u kojem je prirodno seme doslovno istrebljeno.

  Plan je predvideo i uticaj korporacije Monsanto na vladu, od kojese o~ekivalo da promovi{e tehnologiju {irom sveta i osigura brzi dola-zak hrane na tr`i{te pre nego {to bi se organizovanim otporom tomoglo spre~iti. Biotehnolo{ki savetnik je kasnije izjavio: Industrija senada kako }e tokom vremena tr`i{te biti u tolikoj meri preplavljenogenetski modifikovanom hranom da vi{e ni{ta ne}ete mo}i u~initi uvezi s tim. Jedina mogu}nost bi}e predaja.1

  Portparol druge biotehnolo{ke kompanije izneo je o~eki vani tempo

  osvajanja svetskog tr`i{ta. Prikazao je grafikone s podacima o o~eki-

  6 7

  UVOD

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  5/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  6/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  7/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  8/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  9/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  10/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  11/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  12/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  13/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  14/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  15/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  16/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  17/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  18/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  19/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  20/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  21/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  22/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  23/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  24/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  25/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  26/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  27/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  28/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  29/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  30/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  31/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  32/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  33/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  34/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  35/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  36/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  37/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  38/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  39/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  40/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  41/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  42/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  43/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  44/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  45/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  46/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  47/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  48/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  49/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  50/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  51/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  52/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  53/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  54/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  55/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  56/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  57/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  58/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  59/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  60/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  61/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  62/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  63/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  64/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  65/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  66/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  67/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  68/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  69/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  70/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  71/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  72/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  73/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  74/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  75/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  76/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  77/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  78/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  79/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  80/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  81/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  82/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  83/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  84/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  85/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  86/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  87/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  88/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  89/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  90/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  91/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  92/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  93/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  94/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  95/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  96/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  97/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  98/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  99/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  100/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  101/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  102/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  103/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dzefri Smit

  104/109

 • 8/9/2019 seme_unistenja-Dze