strach Úzkost - love god greatly

137
SKRZE BOŽÍ PRAVDU JE DOKÁŽEME PŘEKONAT Ú Z K O S T S T R A C H DENÍK MILUJ BOHA NESMÍRNĚ

Upload: others

Post on 11-Nov-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

S T R A C H & Ú Z K O S T

Zdá se vám někdy, že je život až příliš obtížný? Zápasíte s

probdě lými nocemi? Napadají vás myšlenky jako „co kdyby“ a

okrádají vás o pokoj? Hledáte odpoč inek od strachu a úzkosti ,

které naplňují váš život a umlčují vaše sny o lepším zít řku?

Nenechte se zmýlit – strach je všude kolem nás. To ale

neznamená, že mu musíme podmaňovat i naše životy. Strach je

tyranem a je čas s ním tak i naložit! Musíme strachu zakázat

ovládat naše každodenní životy.

V této šesti týdenní studii se pono ř íme do Božího Slova.

Podíváme se na oddíly ze Starého i Nového zákona a uvidíme,

co nás Bůh o strachu a úzkosti uč í . Zjistíme, jak je můžeme

p řekonat díky moci Jeho Slova. Nebudeme již nadále otroky strachu. I když mohou být strach i úzkost součástí našeho života,

můžeme se je nauč it kontrolovat a nenechat se j imi zastrašit.

V hledání Boží pomoci nalezneme svobodu, po které naše srdce

tolik touží a naše mysl tolik pot řebuje. S Bohem na naší straně a

s Jeho Slovem v našem srdci a mysli jsme vítězi!

Udě lejte si tedy svů j oblíbený čaj nebo šálek kávy, otev řete svou

Bibli a pojďte se společně s námi setkat s Tím, který j iž strach

navždy porazil . Pro další povzbuzení nás můžete najít online na

Facebooku – Miluj Boha Nesmírně ! Zde pro vás ke studii máme

další zamyšlení a společenství žen, které se chtě j í navzájem

povzbuzovat v každodenním ztišení nad Božím Slovem!

L O V E G O D G R E A T L Y . C O M

M I L U J B O H A N E S M Í R N Ě

D E N Í K M I L U J B O H A N E S M Í R N Ě

S K R Z E B O Ž Í P R A V D U

J E D O K Á Ž E M E P Ř E K O N A T

Ú Z K O S TS T R A C H

D E N Í K M I L U J B O H A N E S M Í R N Ě

STRACH & ÚZKOST: SKRZE BOŽÍ PRAVDU JE DOKÁŽEME PŘEKONAT

Copyright @ 2018 služba Miluj Boha Nesmírně

Je povoleno tisknout a kopírovat tyto materiály za účelem dokončení online biblické studie Strach & Úzkost: Skrze Boží Pravdu je Dokážeme Překonat. Žádáme, abyste materiály nijak neměnily. Všechna práva vyhrazena.

Publikováno v Dallasu přes Love God Greatly.

V MILUJ BOHA NESMÍRNĚ NALEZNETE SKUTEČNÉ,

UPŘÍMNÉ ŽENY. ŽENY, KTERÉ NEJSOU DOKONALÉ, ALE

KTERÝM BYLO ODPUŠTĚNO.

Ženy, které si přejí méně sebe a mnohem více Ježíše. Ženy, které touží znát Boha skrze Jeho Slovo, protože víme, že nás Jeho pravda

mění a osvobozuje. Ženy, které jsou o to lepší, že jsou spolu, zasazeny v Božím Slově

a ve společenství jedna s druhou.

Vítejte. Jsme rády, že jste tady s námi…

O B S A H

V Í T E J T E

D A L Š Í P O V Z B U Z E N Í

M I L U J B O H A N E S M Í R N Ě

S O A P S T U D I E

S V Ě D E C T V Í

Ú V O D

P L Á N Č T E N Í

V A Š E C Í L E

T Ý D E N 1

T Ý D E N 2

T Ý D E N 3

T Ý D E N 4

T Ý D E N 5

T Ý D E N 6

N E Z A P O M E Ň T E N A T U T O P R A V D U

0 1

0 2

0 3

0 4

0 7

1 0

1 2

1 5

1 6

3 5

5 4

7 3

9 2

1 1 1

1 3 0

1

Jsme opravdu moc rády, že jste se rozhodly studovat s námi! Jako první bychom chtěly, abyste věděly, že se za vás modlíme! Není to náhoda, že jste se přidaly do naší studie.

Naše modlitby za vás jsou jednoduché: abyste rostly blíže našemu Bohu skrze studování Jeho slova každý den! Zatímco se učíte disciplíně trávit čas v Božím Slově každodenně, modlíme se, abyste se do Něj zamilovávaly čím dál víc skrze čtení Bible.

Než si každý den přečtete určitý oddíl Písma, modlete se a žádejte Boha o pomoc porozumění. Pozvěte Ho, aby k vám skrze své Slovo promlouval. Pak naslouchejte. Jeho část práce je k vám promlouvat a vaše část je naslouchat a poslouchat.

Udělejte si čas a čtěte si verše znovu a znovu. Přísloví nás povzbuzuje, že když budeme hledat, pak najdeme: “Budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš…“ (Přísloví 2:4-5, ČEP).

Všichni tady v Miluj Boha Nesmírně se nemůžeme dočkat, až společně začneme a doufám, že se všechny uvidíme i na konci. Vydržte, vytrvejte a nevzdávejte se! Skončeme to, co dnes začínáme. My s vámi budeme každý krok této cesty a budeme vám fandit! Jsme v tom totiž společně. Postavme se čelem brzkému vstávání a bojujme se stresem, který náš den přinese tak, že si uděláme čas na Boží Slovo! Těšíme se na to, co si pro vás Bůh během této studie připravil! Přidejte se k nám a pojďme se společně učit, co to znamená Milovat Boha nesmírně našimi každodenními životy!

V Í T E J T E

Máme rados t , ž e vám k e

s tud iu můžeme nab ídnou t i

t y t o mat e r iá l y nav í c :

Zamyšlení každý týden •

Každý týden nový verš • k zapamatování

Každý týden novou výzvu •

Facebook, Twitter , Instagram •

LoveGodGreatly.com •

Hashtags: #LoveGodGreatly •#MilujBohaNesmirne

2

D A L Š Í P O V Z B U Z E N Í

P Ř I D E J S EL o v e G o d G r e a t l y . c o m

O B C H O DL o v e G o d G r e a t l y / s t o r e

FA C E B O O Kf a c e b o o k . c o m / M i l u j B o h a N e s m i r n e

I N S T A G R A Mi n s t a g r a m . c o m / l o v e g o d g r e a t l y o f f i c i a l

T W I T T E R@ _ L o v e G o d G r e a t l y

S T Á H N I S I A P L I K A C I

K O N T A K T U J N Á Si n f o @ l o v e g o d g r e a t l y . c o m

S P O J S E S N Á M I# L o v e G o d G r e a t l y

# M i l u j B o h a N e s m i r n e

Př ide j t e s e

M I L U J B O H A N E S M Í R N ĚMiluj Boha Nesmírně je úžasné společenství žen, které používají různé druhy technologie, aby jedna druhé zůstaly vykazatelné v Božím Slově. Začínáme s jednoduchým Plánem čtení, ale s ním to nekončí!

Některé se schází doma nebo ve sboru, zatímco se další z různých míst na světě setkávají online. Nezáleží na metodě. Spojujeme se s láskou a sjednocujeme se za sdíleným záměrem: abychom Milovaly Boha Nesmírně našimi životy.

V dnešním světě, který je zrychlený a řízený technologií, by bylo jednoduché studovat Boží Slovo v izolovaném prostředí, kterému naprosto chybí povzbuzení nebo podpora. Ale to není náš záměr s Miluj Boha Nesmírně. Pán Bůh nás stvořil k životu ve společenství s Ním a s lidmi kolem nás.

Potřebujeme jedna druhou. Dokonce spolu navzájem žijeme život lépe! S tímhle na mysli, zamyslela by ses nad tím, jestli někomu nenabídnout studovat společně s tebou?

Všechny z nás máme v životě ženy, které potřebují přátelství, vykazatelnost, a které mají touhu ponořit se do Božího slova hlouběji. Budeme studovat hned vedle tebe – učit se s tebou, fandit ti, užívat si společenství a usmívat se od ucha k uchu, protože vidíme, jak Pán Bůh sjednocuje ženy – ženy navzájem spojující srdce a mysl se stejným cílem, Jeho slávou.

Takže tady je naše výzva: zavolej mamince, sestře, babičce, možná té holce, která bydlí naproti a nebo spolužačce ze základky, která bydlí v jiném městě. Seber skupinu holek ze sboru nebo z práce nebo si dejte sraz v kavárně s kamarádkami, které jsi vždycky chtěla poznat o něco víc. Upravte si tu krásnou možnost být spolu i online, abyste se navzájem mohly inspirovat, držet se vykazatelné, ale také ke sdílení se osobně, pokud máte tu možnost!

Ruku v ruce, pojďme na to… společně.

S t ímhl e na mys l i ,

zamys l e la by s e s nad

t ím, j e s t l i n ěk omu

nenab ídnou t s tudova t

spo l e čně s t ebou?

4

S O A P S T U D I EJ A K A P R O Č V Y U Ž Í T S O A P

S každou novou studií také vytváříme studijní materiály s verši, které čteme. Tyto materiály by ti měly pomoct v práci s Božím Slovem, aby ses mohla dostat hlouběji… zpomalit a ztišit se, opravdu vnímat to, co se ti Pán snaží ten den říct.

Miluj Boha Nesmírně používá ke studiu Bible metodu S.O.A.P. Než začneme, chtěly bychom vysvětlit, jak funguje a říct také PROČ ji doporučujeme používat během ztišení.

Jedna věc je prostě číst z Písma. Ale když se naučíme umění ztišit se před Pánem a OPRAVDU Jeho Slovo číst, najednou na nás začnou slova a výrazy ze stránek vyskakovat, jakoby byly živé. Tím, že použijeme S.O.A.P. metodu ke čtení a „zpracování“ veršů jsme schopni jít hlouběji a lépe chápat, co to pro nás znamená a co se nám skrze ně Pán Bůh snaží říct.

Nejdůležitější částí SOAP metody je vaše vlastní komunikace s Božím Slovem a vaše vlastní aplikace do života:

1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, 2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. (Žalm 1:1-3)

Rády bychom tě tedy vyzvaly a povzbudily k tomu, abys používala S.O.A.P. s každodenním čtením a samy uvidíte, o kolik víc ti to dá a jak moc to pomůže.

Budeš ohromená!

Nejdů l ež i t ě j š í čás t í

SOAP me tody j e vaš e

v la s tn í k omunikac e s

Bož ím S lov em a vaš e

v la s tn í ap l i kac e do

ž i v o ta .

5

S O A P S T U D I E (POKRAČOVÁNÍ)

C O Z N A M E N Á S . O . A . P . ?

S J E P R O S L O V O ( S C R I P T U R E )

Doslova vypiš dané verše.

Budeš překvapená nad tím, co ti Bůh ukáže „jen“ tím, že si uděláš čas a opíšeš přečtenou pasáž!

O J E P R O P O S T Ř E H Y ( O B S E R V A T I O N )

Co tě během čtení napadá?

Komu byl text původně psán?

Opakuje se tam nějaké slovo?

Které slovo nebo slovní spojení slyšíš nejvíc ty?

Které je tam pro tebe?

P O N D Ě L Í

Slovo

OPIŠ DNEŠNÍ PASÁŽ.

Postřehy

NAPIŠ JEDNU NEBO DVĚ VĚCI , KTERÝCH SIS BĚHEM ČTENÍ VŠIMLA.

Č T E N Í :J a k u b 1 : 1 - 6

S O A P :J a k u b 1 : 6

Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi , jak už jste

slyšeli , když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a

rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste

je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od

našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův

služebník, a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu.

Když se zkombinuje víra a láska, dostaneme naději .

Musíme si pamatovat, že naše naděje je v nebi… teprve přijde.

Evangelium je Slovo Pravdy.

Evangelium neustále nese ovoce a roste od prvního do posledního dne.

Stačí jediný člověk, aby změnil celou skupinu… Epafras.

6

A J E P R O A P L I K A C I

( A P P L I C A T I O N )

Tady se Boží Slovo stává osobním.

Co mi Bůh dnes chce říct?

Jak můžu tento text aplikovat v mém osobním

životě?

Co můžu změnit?

Můžu něco udělat?

P J E P R O M O D L I T B U ( P R A Y E R )

Modli se Boží Slovo zpátky Jemu.

Jestli ti něco během čtení ukázal, modli se za to.

Pokud ukázal na nevyznaný hřích ve tvém životě, vyznej ho. A pamatuj, On tě miluje!

Aplikace

NAPIŠ JEDNU NEBO DVĚ APLIKACE, KTERÉ SI Z TOHOTO ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ VZÍT DO VLASTNÍHO ŽIVOTA.

Modlitba

ZA TO, CO SE Z DNEŠNÍHO ČTENÍ UČÍŠ.

Co mě dneska zaujalo je, že Bůh použil jednoho muže, Epafra, aby změnil

celé město!!! Připomnělo mi to, že jsme povolaní k tomu, abychom prostě

sdíleli evangelium s ostatními… je to na Bohu, aby ho šířil, nechal růst a

dával ovoce. Cítila jsem, že dnešní verše mluvily přímo k nám… „To nese ovoce

a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy

jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost.“ Není to skvělé, když Boží

Slovo ožije a mluví přímo k nám, našim situacím a srdcím?!!! Moje modlitba

je dnes pro všechny ženy zapojené do této studie, aby porozuměly Boží

milosti a měly žízeň po Jeho Slově. „Boží Slovo není jen pro naši informaci ,

ale pro naši transformaci .“

Drahý Pane, prosím Tě, pomoz mi být jako Epafras…

abych mohla ostatním říkat o Tobě a nechat výsledky ve

Tvých milujících rukách. Prosím pomoz mi porozumět a

aplikovat, co jsem dnes četla do mého osobního života,

abych se Ti tak mohla podobat více a více každý den.

Pomoz mi žít život, který nese ovoce víry a lásky…

zakotvující svou naději v nebi a ne tady na zemi . Pomoz

mi pamatovat si , že to NEJLEPŠÍ teprve přijde!

Bůh o t e v ř e l

o č i po t ř eb ě mí t

Evange l ium k

d i spoz i c i v e v š e ch

t ě ch t o jazyc í ch .

M I L U J B O H A N E S M Í R N Ě I N D O N É S I EH E L E N , S P O J E N É S T Á T Y A M E R I C K É

Se svým manželem jezdíme na krátkodobé misijní cesty do Indonésie už od roku 2006, ještě, než jsme se vzali. Bůh nadále působí a posílá nás do Indonésie, kde sloužíme s místními sbory a šíříme Evangelium. Indonésie má asi 600 různých jazykových skupin. Jen některé rodiny si mohou dovolit poslat své děti do školy, kde mají příležitost naučit se indonéštinu jako národní jazyk. Skrze naše misijní cesty nám Bůh otevřel oči potřebě mít Evangelium k dispozici ve všech těchto jazycích, aby všichni lidé v Indonésii mohli porozumět, a aby křesťané mohli dostat materiály, které jim pomohou růst v jejich víře.

Asi před rokem jsem poprvé slyšela o Miluj Boha Nesmírně (globální název: Love God Greatly). Jejich studie se pro mě staly požehnáním. Řekla jsem si: “To je ono! Tyto studie mohou pomoci ženám v Indonésii studovat Boží Slovo. Tyto studie jim pomohou růst v jejich víře!” V jejich místních jazycích nemají k dispozici skoro žádné materiály ke studii Bible. Napsala jsem tedy týmu překladatelek Miluj Boha Nesmírně, zda bych studie mohla začít překládat. Za poslední rok se nám podařilo přeložit 10 studií!

V létě 2017 jsem s sebou do Indonésie vzala několik kopií přeložené knihy a studie “Je Ti odpuštěno”. Bůh mě vedl a já jsem dostala příležitost sdílet se studenty, manželkami pastorů a misionářů. Rozdala jsem jim studie, které jsem u sebe měla a každá z nich se zeptala, zda bych jich neměla více. Řekla jsem jim, že každá studie je k dispozici online zdarma, kde si ji mohou stáhnout a vytisknout kolikrát potřebují. Každá z nich byla vděčná za studie Miluj Boha Nesmírně v jejich vlastním jazyce A NAVÍC k dispozici zdarma. Opravdu potřebují materiály ke studii Bible a k učednictví.

Chválím Boha za radost, kterou jsem viděla v jejich očích, když jsem jim předala studie. Indonésie nemá mnoho křesťanských obchodů. Ty, které existují, jsou ve velkých městech, do kterých se lidé z vesnic nedostanou často, a navíc jsou velmi malé a nemají v nabídce mnoho materiálů – a už vůbec ne pro ženy. Doufáme a modlíme se, aby naše studie mohly být vytištěny a rozdány ženám po celé Indonésii, aby mohly studovat Boží Slovo.

Jednu knihu „Je Ti odpuštěno“ jsem také poslala kamarádce, která je misionářkou v Papua. Napsala mi, že když si přečetla úvod, Bůh ji připomněl, jak moc ji miluje, a že jí opravdu bylo odpuštěno. Bůh jí také připomněl, že by stejně tak měla milovat i ona své dcery. Využila této knihy, aby prohloubila svůj vztah s Bohem a svou víru.

Další kamarádka se mnou sdílela příběh o tom, jak použila svou vytištěnou studii Davida. Ze své kopie nechala vytvořit další, které pak rozdala ženám ve vesnici, ve které žije a slouží. Ty se pak setkávaly každé ráno ke společnému ztišení a studiu Božího Slova a Davidova života!

Prosíme, abyste se modlily za službu Miluj Boha Nesmírně v Indonésii, aby naše biblické studie mohly být k dispozici ženám nejen ve velkých městech, ale i v malých vesnicích. Modlete se také za to, aby Bůh přiváděl další prahnoucí ženy po Jeho Slově. Modlete se za ženy, které Bůh pošle do naší služby Miluj Boha Nesmírně Indonésie, aby Bůh proměňoval jejich životy skrze moc svého Slova. Skrze jednu takovou ženu Bůh může proměnit celou vesnici, celé společenství, celý národ!

MOCKRÁT DĚKUJEME za všechny vaše modlitby a podporu Miluj Boha Nesmírně. Bůh je dobrý a věrný. Chvalme Jeho jméno!

Kontakt na Miluj Boha Nesmírně Indonésie :

• c intatuhansesungguhnya.wordpress.com

• facebook.com/LGGIndonesia

• instagram/lggindonesia

• twitter.com/lggindonesia

• c intatuhansesungguhnya@gmail .com

Víte o někom, kdo by mohl využít naše indonéské překlady studií Miluj Boha Nesmírně? Pokud ano, řekněte jim o MBN v Indonésii a o všech skvělých materiálech, které v jejich jazyce zdarma poskytujeme!!

9

P o j ď m e z a č í t

S T R A C H & Ú Z K O S T

S k r z e B o ž í p r a v d u j e d o k á ž e m e p ř e k o n a t

10

Ú V O DS T R A C H & Ú Z K O S T : S K R Z E B O Ž Í P R A V D U J E D O K Á Ž E M E P Ř E K O N A T

Umíte si představit život beze strachu a obav? Já ne. Je to tak velkou částí našich životů, že představit si život bez jakéhokoliv strachu, bez obav, anebo úzkosti je skoro nemožné. Adam a Eva byli jediní lidé, kteří takový život zažili – tedy do chvíle, než porušili Boží dokonalý zákon. Od té doby se strach a jeho „příbuzní“ usídlili v našich srdcích.

Nikdo není naprosto odolný. Všechny z nás to zažily, ať už mírné znepokojení a obavy, nebo zdrcující úzkost a neúprosný děs. Dokázaly bychom se bavit nekonečně dlouho o věcech, které nám v životě kradou spánek a týrají naši mysl. Místo zamyšlení se nad tím „co“ nás takto ovlivňuje, chtěly bychom se v této studii podívat na strach a obavy ve světle toho, kým je Bůh a jak je můžeme překonat pomocí moci Písma.

C o j e t o v l a s t n ě s t r a c h ?Strach lze definovat různými způsoby. Je to pocit úzkosti a obav týkajících se nějakého výsledku, nebo stres z přemýšlení nad tím, zda se naplní vaše potřeby nebo touhy.

Mnoho věcí může způsobovat strach. Může to být skrze lidi, okolnosti, zkušenosti, zkoušky, nemoci, smrt, ztrátu, bolest, myšlenky na minulost, neznámou budoucnost, nebo naši představivost.

Ztrápení lidé dokáží najít důvod strachovat se i tam, kde strach není; některé typy lidí jsou obdarovaní truchlivou schopností vynalézat problémy; pokud jim Pán neseslal zkoušku, vytvoří si ji sami pro sebe! Takoví lidé mají ve svých domech malinké továrny na problémy, u kterých sedávají a využívají své představivosti k rozjímání se nad hrůzami. – Spurgeon

Strach a úzkost na nás mají vliv nejen mentální, ale také fyzický. Díky strachu se nám svírá žaludek a naše srdce buší rychleji než normálně. Je těžké se při něm soustředit nebo v klidu sedět. Strach nám může vzít chuť k jídlu, nebo nás donutit se přejídat, nebo nespat a neustále plakat. Je to hrozný pocit, mít strach, a tak je naprosto jasné, že se chceme naučit žít bez něj. Existuje ale hlubší, temnější stránka strachu.

Strach je nedostatek víry v Boha. Když se necháme ovládat strachem, nejsme poslušní Bohu a věříme ve lži, které popírají to, co nám sám Bůh říká ve svém Slově. Naše obavy ukazují na naši nevíru v to, čeho je Bůh schopen, nevíru v Jeho dobrotu a lásku k nám a nevíru v Jeho velikost.

Mám pro vás ale i dobrou zprávu. Během naší studie se sice podíváme na některé věci, které v životě mohou přinášet strach, ale budeme se také učit, jak naše obavy překonat skrze moc Božího Slova. Naše vítězství začne, až se na Boha začneme dívat jako na toho, kým opravdu je, a až svou víru začneme vkládat v Něj a v to, co svému lidu zaslíbil.

Nemusíme se nechat ovládat strachem. Když otevřeme oči Ježíši a rozsahu jeho oběti za naši záchranu – nejen od trestu za hřích, ale i za jeho moc – uvidíme, že strach ani úzkost v křesťanském životě místo.

11

Nebo j s e – já j s em s t ebou , nes t rachu j s e – já j s em t vů j Bůh. Iza jáš 41:10

Je jen Jeden, který dokáže přemoct naše okolnosti, strach a úzkost, a to ten jediný pravý Bůh, který je skutečný a který žije. On nás miluje. On je náš Bůh.

12

P L Á N Č T E N ÍT Ý D E N 1

Č E H O S E B O J Í M E

P O N D Ě L Í – S t r a c h z b u d o u c n o s t i ČTENÍ: Jeremjáš 29:11, Zjevení Janovo 1:17-18, Římanům 8:28SOAP: Jeremjáš 29:11Ú T E R Ý – S t r a c h z k a t a s t r o fČTENÍ: Přísloví 1:33, Přísloví 3:25-26, Lukáš 6:46-49 SOAP: Přísloví 1:33 S T Ř E D A – S t r a c h z l i d í ČTENÍ: Přísloví 29:25, Izajáš 51:7SOAP: Přísloví 29:25Č T V R T E K – S t r a c h z e s a m o t y ČTENÍ: Izajáš 41:10, Žalm 68:5SOAP: Izajáš 41:10P Á T E K – S t r a c h n e m í t v ě c i p o d k o n t r o l o uČTENÍ: Lukáš 12:22-26, Jan 16:33SOAP: Lukáš 12:22

T Ý D E N 2

P R O Č J E N E B E Z P E Č N É Ž Í T V E S T R A C H U & N A C O N E S M Í M E Z A P O M Í N A T

P O N D Ě L Í - N e d o s t a t e k v í r yČTENÍ: Lukáš 8:22-25, Marek 4:40SOAP: Lukáš 8:25Ú T E R Ý – N e n í t o z d r a v éČTENÍ: Žalm 55:4-5, Žalm 94:19SOAP: Žalm 94:19 S T Ř E D A – N a c h á z í m e s e v b o j iČTENÍ: Izajáš 54:17, 1.list Petrův 5:8-9, Jan 10:10SOAP: Izajáš 54:17Č T V R T E K - O d s o u z e n íČTENÍ: Římanům 8:1-4SOAP: Římanům 8:1P Á T E K – B á z e ň p ř e d H o s p o d i n e m ČTENÍ: Přísloví 3:7-8, Přísloví 9:10, Přísloví 14:26-27, Přísloví 15:33, Přísloví 31:30, Žalm 34:11-14SOAP: Přísloví 3:7-8

13

T Ý D E N 3

P R O Č S E N E M U S Í M E B Á T & S T R A C H O V A T

P O N D Ě L Í – B ů h m á v š e p o d k o n t r o l o uČTENÍ: Jan 10:27-29, Lukáš 12:22-31SOAP: Jan 10:29Ú T E R Ý – B ů h n á s v y k o u p i lČTENÍ: Koloským 1:13-14, Žalm 91:1-16SOAP: Koloským 1:13-14S T Ř E D A - B ů h n á s m i l u j eČTENÍ: Římanům 8:31-39, Sofonjáš 3:17, 1.list Janův 4:18-19SOAP: Římanům 8:37-39Č T V R T E K - B ů h j e m o c n ýČTENÍ: Matouš 28:18, Jób 26:7-14SOAP: Matouš 28:18 P Á T E K - B ů h j e n a š í s i l o uČTENÍ: Žalm 27:1, 3SOAP: Žalm 27:1

T Ý D E N 4

Č E M U V Ě Ř I T & J A K M Y S L E T

P O N D Ě L Í - P o d m a ň u j e m e k a ž d o u m y š l e n k u k p o s l u š n o s t i K r i s t u a o b n o v u j m e s v o u m y s lČTENÍ: 2.list Korintským 10:3-5, Římanům 12:2SOAP: 2.list Korintským 10:5Ú T E R Ý – Z a m ě ř u j e m e s v o u m y s l n a B o h a ČTENÍ: Koloským 3:2, 2.list Timoteovi 1:7, Marek 5:35-43, Filipským 4:8, Job 3:25, Žalm 23:6, Římanům 8:5-7SOAP: Koloským 3:2S T Ř E D A – B ů h n á s n i k d y n e o p u s t íČTENÍ: Deuteronomium 31:6, Žalm 23:4SOAP: Deuteronomium 31:6Č T V R T E K – B ů h j e n a š í p o m o c íČTENÍ: Žalm 118:5-7, Jan 17:9-19, Žalm 34:4SOAP: Žalm 118:5-7P Á T E K - B ů h j e n a š í m V y k u p i t e l e mČTENÍ: Izajáš 41:13-14, Izajáš 43:1-2SOAP: Izajáš 43:1-2

14

T Ý D E N 5

C O B Y M Ě L O V Y C H Á Z E T Z N A Š I C H Ú S T

P O N D Ě L Í – S l o v a c h v á l y a v e l e b e n í ČTENÍ: Filipským 4:4-7, 1.list Tesalonickým 5:16, Skutky 16:25-26SOAP: Filipským 4:4Ú T E R Ý – S l o v a , k t e r á p r o h l a š u j í J e h o z a s l í b e n í ČTENÍ: Filipským 4:19, Izajáš 40:29-31, Židům 10:19-23SOAP: Filipským 4:19S T Ř E D A – S l o v a v d ě č n o s t iČTENÍ: Koloským 3:17, 1.list Tesalonickým 5:18, Žalm 69:30SOAP: Koloským 3:17Č T V R T E K – S l o v a m o d l i t b y ČTENÍ: Filipským 4:6-7, 1.list Tesalonickým 5:17SOAP: Filipským 4:6P Á T E K – S l o v a p o v z b u z e n íČTENÍ: Přísloví 15:4, Efezským 4:25-32, Matouš 15:11SOAP: Přísloví 15:4

T Ý D E N 6

C O B Y C H O M M Ě LY D Ě L A T

P O N D Ě L Í - Č t e n í B o ž í h o s l o v a a B o ž í v ý z b r o j ČTENÍ: Efezským 6:10-18, Žalm 119:105SOAP: Efezským 6:11-12Ú T E R Ý - S v ě ř u j m e H o s p o d i n u v š e , c o d ě l á m eČTENÍ: Přísloví 16:3SOAP: Přísloví 16:3S T Ř E D A - P ř e m á h e j m e z l oČTENÍ: Římanům 12:21SOAP: Římanům 12:21Č T V R T E K – P o s l o u c h e j m e B o ž í S l o v o ČTENÍ: Jakub 1:22-25, Filipským 4:9SOAP: Jakub 1:22-23P Á T E K - D ů v ě ř u j m e H o s p o d i n u a n e b o j m e s e ČTENÍ: Přísloví 3:5-8, Římanům 16:20SOAP: Přísloví 3:5-8

15

1.

2.

3.

Podpis:

Datum:

VA Š E C Í L E

Věříme, že je důležité si před každým úkolem

sepsat cíle. Udělej si čas a napiš tři cíle, na které

by ses ráda soustředila během tohoto času, kdy

se budíš ráno dříve, než kdokoliv jiný z

rodiny, a kdy se noříš do Božího Slova. Vracej se k těmto cílům během studie a napomáhej si s ostatními k soustředění

se. ZVLÁDNEŠ TO!

T Ý D E N 1

16

Č e h o s e b o j í m e

Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.

Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.

I Z A J Á Š 4 1 : 1 0

17

P O N D Ě L Í

Ú T E R Ý

S T Ř E D A

Č T V R T E K

P Á T E K

M O D L I T B AK A Ž D Ý D E N N A P I Š T E J E D E N M O D L I T E B N Í N Á M Ě T A J E D N U V Ě C , Z A K T E R O U B O H A C H V Á L Í T E .

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Rodinu

V Ý Z VA*Tu můžete najít na našem pondělním blogu.

18

P O N D Ě L ÍP í s m o p r o T ý d e n 1

J e r e m j á š 2 9 : 1 1 11 Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.

Z j e v e n í J a n o v o 1 : 1 7 - 1 817 Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, 18 ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.

Ř í m a n ů m 8 : 2 8 28 Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.

19

PONDĚL Í

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :J e r e m j á š 2 9 : 1 1 , Z j e v e n í J a n o v o 1 : 1 7 - 1 8 , Ř í m a n ů m 8 : 2 8

S O A P :J e r e m j á š 2 9 : 1 1

20

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

21

Ú T E R ÝP í s m o p r o T ý d e n 1

P ř í s l o v í 1 : 3 3 33 Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla.

P ř í s l o v í 3 : 2 5 - 2 6 25 Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy.

26 Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání!

L u k á š 6 : 4 6 - 4 9 46 Proč mi říkáte: ‚Pane, Pane,‘ když neděláte, co říkám? 47 Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší mé slovo a plní je: 48 Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. 49 Ale ten, kdo mé slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza toho domu byla hrozná.“

22

Ú T E R Ý

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :P ř í s l o v í 1 : 3 3 , P ř í s l o v í 3 : 2 5 - 2 6 , L u k á š 6 : 4 6 - 4 9 

S O A P :P ř í s l o v í 1 : 3 3 

23

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

24

S T Ř E D AP í s m o p r o T ý d e n 1

P ř í s l o v í 2 9 : 2 5 25 Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí.

I z a j á š 5 1 : 77 Poslouchejte mě, znalci spravedlnosti, lide, který má v srdci mé učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy.

25

S TŘEDA

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :P ř í s l o v í 2 9 : 2 5 , I z a j á š 5 1 : 7

S O A P :P ř í s l o v í 2 9 : 2 5

26

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

27

Č T V R T E KP í s m o p r o T ý d e n 1

I z a j á š 4 1 : 1 0 10 Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.

Ž a l m 6 8 : 55 Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích [a] cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte!

28

ČTVRTEK

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :I z a j á š 4 1 : 1 0 , Ž a l m 6 8 : 5

S O A P :I z a j á š 4 1 : 1 0

29

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

30

P Á T E KP í s m o p r o T ý d e n 1

L u k e 1 2 : 2 2 - 2 622 Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. 23 Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. 24 Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! 25 Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? 26 Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní?

J a n 1 6 : 3 333 Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“

31

P Á T E K

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :L u k á š 1 2 : 2 2 - 2 6 , J a n 1 6 : 3 3

S O A P :L u k á š 1 2 : 2 2

32

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

33

O T Á Z K Y K R E F L E X I

1. Co vám ohledně budoucnost i př ináš í poci t s t rachu? Proč bychom se neměly obávat o z í t řek?

2. Každý den se dě j í děs ivé věc i . Jaké pravdy byste měly kázat samy sobě, abyste s i pomohly nepropadnout s t rachu a úzkostem?

3. Jakým způsobem se v íce boj íme druhých l id í než Boha? Proč je to nebezpečné?

4. Proč se boj íme samoty? Jak můžeme v Boží všude-př í tomnost i na lézt pokoj?

5. Všechny se snaž íme mít své ž ivoty pod kontrolou. Jak t ím možná napomáháme poci tu úzkost i ? Proč nám Bůh ve svém Slově ř íká , abychom se nestrachovaly?

34

P O Z N Á M K Y

T Ý D E N 2

35

P r o č j e n e b e z p e č n é ž í t v e s t r a c h u & n a c o n e s m í m e z a p o m í n a t

Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!

P Ř Í S L O V Í 3 : 7

36

P O N D Ě L Í

Ú T E R Ý

S T Ř E D A

Č T V R T E K

P Á T E K

V Ý Z VA*Tu můžete najít na našem pondělním blogu.

M O D L I T B AK A Ž D Ý D E N N A P I Š T E J E D E N M O D L I T E B N Í N Á M Ě T A J E D N U V Ě C , Z A K T E R O U B O H A C H V Á L Í T E .

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Naši zemi

37

P O N D Ě L ÍP í s m o p r o T ý d e n 2

L u k á š 8 : 2 2 - 2 522 Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: „Přeplavme se přes jezero.“ Odrazili od břehu 23 a on během plavby usnul. Vtom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou.

24 Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Mistře, mistře, umíráme!“

Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid. 25 „Kde je vaše víra?“ zeptal se jich.

Zděšeni a ohromeni se pak ptali jeden druhého: „Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho?“

M a r e k 4 : 4 040 „Proč se tak bojíte?“ řekl jim pak. „Ještě pořád nemáte víru?“

38

PONDĚL Í

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :L u k á š 8 : 2 2 - 2 5 , M a r e k 4 : 4 0

S O A P :L u k á š 8 : 2 5

39

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

40

Ú T E R ÝP í s m o p r o T ý d e n 2

Ž a l m 5 5 : 4 - 54 před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností mě chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávist!

5 Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti mě oblehly.

Ž a l m 9 4 : 1 919 Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší!

41

Ú T E R Ý

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :Ž a l m 5 5 : 4 - 5 , Ž a l m 9 4 : 1 9

S O A P :Ž a l m 9 4 : 1 9

42

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

43

S T Ř E D AP í s m o p r o T ý d e n 2

I z a j á š 5 4 : 1 7 17 Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.

1 . l i s t P e t r ů v 5 : 8 - 98 Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. 9 Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.

J a n 1 0 : 1 010 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; já jsem přišel, aby měly život – život v plnosti.

44

S TŘEDA

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :I z a j á š 5 4 : 1 7 , 1 . l i s t P e t r ů v 5 : 8 - 9 , J a n 1 0 : 1 0

S O A P :I z a j á š 5 4 : 1 7

45

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

46

Č T V R T E KP í s m o p r o T ý d e n 2

Ř í m a n ů m 8 : 1 - 41 A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. 2 Zákon Ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. 3 Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého vlastního Syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, 4 aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha.

47

ČTVRTEK

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :Ř í m a n ů m 8 : 1 - 4

S O A P :Ř í m a n ů m 8 : 1

48

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

49

P Á T E KP í s m o p r o T ý d e n 2

P ř í s l o v í 3 : 7 - 87 Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!

8 To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství.

P ř í s l o v í 9 : 1 010 Klíčem k moudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého je rozumnost.

P ř í s l o v í 1 4 : 2 6 - 2 726 V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí.

27 Pramen života je úcta k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknout.

P ř í s l o v í 1 5 : 3 333 Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora.

P ř í s l o v í 3 1 : 3 030 Klamný je půvab a krása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží.

Ž a l m 3 4 : 1 1 - 1 411 I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí.

12 Pojďte, synové, poslouchejte mě, úctě k Hospodinu vás vyučím:

13 Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny?

14 Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.

50

P Á T E K

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :P ř í s l o v í 3 : 7 - 8 , P ř í s l o v í 9 : 1 0 , P ř í s l o v í 1 4 : 2 6 - 2 7 , P ř í s l o v í 1 5 : 3 3 , P ř í s l o v í 3 1 : 3 0 , Ž a l m 3 4 : 1 1 - 1 4

S O A P :P ř í s l o v í 3 : 7 - 8

51

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

52

O T Á Z K Y K R E F L E X I

1 . Proč je s t rach a úzkost nebezpečím pro naš i v í ru?

2. Jakým konkrétním způsobem j sou obavy nezdravé pro vaše tě lo?

3. Neustá le se nacház íme v boj i se s t rachem. Kde větš inou hledáte odpověď a pomoc? Kde bychom naopak měly hledat pomoc?

4. Pro ty, kteř í j sou v Kri s tu , není žádné odsouzení . Jak by tato pravda měla ov l ivni t naše obavy?

5. Co to znamená mít bázeň před Hospodinem? Jak se takové bázni můžeme nauči t ?

53

P O Z N Á M K Y

T Ý D E N 3

54

P r o č s e n e m u s í m e b á t & s t r a c h o v a t

V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci

přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření

nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Ř Í M A N Ů M 8 : 3 7 - 3 9

55

P O N D Ě L Í

Ú T E R Ý

S T Ř E D A

Č T V R T E K

P Á T E K

V Ý Z VA*Tu můžete najít na našem pondělním blogu.

M O D L I T B AK A Ž D Ý D E N N A P I Š T E J E D E N M O D L I T E B N Í N Á M Ě T A J E D N U V Ě C , Z A K T E R O U B O H A C H V Á L Í T E .

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Přátele

56

P O N D Ě L ÍP í s m o p r o T ý d e n 3

J a n 1 0 : 2 7 - 2 927 Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. 28 Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. 29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny [a] a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce.

L u k á š 1 2 : 2 2 - 3 122 Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. 23 Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. 24 Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! 25 Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? 26 Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní?

27 Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. 28 Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!

29 Nezabývejte se tím, co budete jíst a co pít, ani se tím nezneklidňujte. 30 Všechny ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec ví, že je potřebujete. 31 Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno.

57

PONDĚL Í

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :J a n 1 0 : 2 7 - 2 9 , L u k á š 1 2 : 2 2 - 3 1

S O A P :J a n 1 0 : 2 9

58

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

59

Ú T E R ÝP í s m o p r o T ý d e n 3

K o l o s k ý m 1 : 1 3 - 1 413 On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, 14 v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.

Ž a l m 9 1 : 1 - 1 61 Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat.

2 Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“

3 Jistě tě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší.

4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!

5 Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne létají,

6 morové nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním.

7 Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být.

8 Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných!

9 Když Hospodinu řekneš: „Jsi mé útočiště,“ Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek,

10 žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí.

11 Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby tě chránili,

12 na rukou aby tě nosili, nohu o kámen aby sis nezranil.

13 Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš!

14 „Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal mé jméno a já ho vyvýším.

15 Bude mě volat a já mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím.

16 Dlouhým životem ho nasytím – ukážu mu své spasení!“

60

Ú T E R Ý

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :K o l o s k ý m 1 : 1 3 - 1 4 , Ž a l m 9 1 : 1 - 1 6

S O A P :K o l o s k ý m 1 : 1 3 - 1 4

61

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

62

S T Ř E D AP í s m o p r o T ý d e n 3

Ř í m a n ů m 8 : 3 1 - 3 931 Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!? 32 Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? 33 Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 34 Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás! 35 Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 36 Jak je psáno:

„Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás.“

37 V tom všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! 38 Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, 39 výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!

S o f o n j á š 3 : 1 7 17 Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.

1 . l i s t J a n ů v 4 : 1 8 - 1 9 918 V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.

19 My milujeme, neboť on první miloval nás.

63

S TŘEDA

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :Ř í m a n ů m 8 : 3 1 - 3 9 , S o f o n j á š 3 : 1 7 , 1 . l i s t J a n ů v 4 : 1 8 - 1 9

S O A P :Ř í m a n ů m 8 : 3 7 - 3 9

64

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

65

Č T V R T E KP í s m o p r o T ý d e n 3

M a t o u š 2 8 : 1 8 18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

J ó b 2 6 : 7 - 1 47 On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem.

8 On váže vody do oblak, mračno pod nimi se však netrhá.

9 On zahaluje úplněk, mrakem ho přikrývá jako závojem.

10 Vykroužil obzor nad vodní hladinou, tam, kde je hranice světla s temnotou.

11 Nebeské pilíře třesou se, děsí se při jeho pohrůžce.

12 On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí.

13 Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou rukou poranil.

14 A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme – burácení jeho moci kdo by rozuměl?“

66

ČTVRTEK

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :M a t o u š 2 8 : 1 8 , J ó b 2 6 : 7 - 1 4

S O A P :M a t o u š 2 8 : 1 8

67

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

68

P Á T E KP í s m o p r o T ý d e n 3

Ž a l m 2 7 : 1 , 31 Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?

3 I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat.

69

P Á T E K

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :Ž a l m 2 7 : 1 , 3

S O A P :Ž a l m 2 7 : 1

70

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

71

O T Á Z K Y K R E F L E X I

1. Vyhledej te verše , které mluví o tom, že Bůh má vše pod kontrolou. Jak by měl váš seznam ovl ivni t váš s t rach?

2. Sepiš te všechny okolnost i a věc i , ze kterých vás Bůh vysvobodi l . Proč pochybujeme o tom, že nás dokáže vysvobodit i z úzkost í , které prož íváme?

3. Bůh nás mi luje h louběj i , než s i kdy dokážeme představ i t . Jakým způsobem může Jeho láska vyplav i t všechny naše obavy?

4. Boží moc se projevuje ve všem kolem nás . Dokonce nám svou moc chce dát skrze svého Ducha. Co to přesně znamená v našem boj i se s t rachem?

5. Někdy se můžeme c í t i t s labé a v takových chví l ích se naše obavy zdvojnásobí . Jak nám porozumění Božího charakteru a Jeho moci může pomoct?

72

P O Z N Á M K Y

T Ý D E N 4

73

Č e m u v ě ř i t & j a k m y s l e t

Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde

přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!D E U T E R O N O M I U M 3 1 : 6

74

P O N D Ě L Í

Ú T E R Ý

S T Ř E D A

Č T V R T E K

P Á T E K

V Ý Z VA*Tu můžete najít na našem pondělním blogu.

M O D L I T B AK A Ž D Ý D E N N A P I Š T E J E D E N M O D L I T E B N Í N Á M Ě T A J E D N U V Ě C , Z A K T E R O U B O H A C H V Á L Í T E .

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Naše sbory

75

P O N D Ě L ÍP í s m o p r o T ý d e n 4

2 . l i s t K o r i n t s k ý m 1 0 : 3 - 53 Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. 4 Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření hradeb. Jimi boříme výmysly 5 i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu,

Ř í m a n ů m 1 2 : 22 Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.

76

PONDĚL Í

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :2 . l i s t K o r i n t s k ý m 1 0 : 3 - 5 , Ř í m a n ů m 1 2 : 2

S O A P :2 . l i s t K o r i n t s k ý m 1 0 : 5

77

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

78

Ú T E R ÝP í s m o p r o T ý d e n 4

K o l o s k ý m 3 : 22 Myslete na nebeské věci, ne na pozemské

2 . l i s t T i m o t e o v i 1 : 77 Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.

M a r e k 5 : 3 5 - 4 335 Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: „Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?“

36 Ježíš ale jejich slova neposlouchal. „Neboj se, jenom věř,“ řekl představenému synagogy.

37 Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. 38 Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl veliký rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkající, 39 vešel dovnitř a řekl jim: „Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí.“ 40 Oni se mu ale smáli.

Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě. 41 Vzal dívku za ruku a řekl jí: „Talitha kum,“ což se překládá: „Děvčátko, říkám ti, vstávej.“ 42 Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo jí dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, 43 ale on jim jasně přikázal, ať se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, ať jí dají najíst.

F i l i p s k ý m 4 : 88 Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.

J ó b 3 : 2 525 Stalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo mě to, z čeho jsem měl strach!

Ž a l m 2 3 : 66 Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

Ř í m a n ů m 8 : 5 - 75 Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. 6 Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. 7 Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu.

79

Ú T E R Ý

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :K o l o s k ý m 3 : 2 , 2 . l i s t T i m o t e o v i 1 : 7 , M a r e k 5 : 3 5 - 4 3 , F i l i p s k ý m 4 : 8 , J o b 3 : 2 5 , Ž a l m 2 3 : 6 , Ř í m a n ů m 8 : 5 - 7

S O A P :K o l o s k ý m 3 : 2

80

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

81

S T Ř E D AP í s m o p r o T ý d e n 4

D e u t e r o n o m i u m 3 1 : 66 Buďte silní a stateční, nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!

Ž a l m 2 3 : 4I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.

82

S TŘEDA

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :D e u t e r o n o m i u m 3 1 : 6 , Ž a l m 2 3 : 4

S O A P :D e u t e r o n o m i u m 3 1 : 6

83

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

84

Č T V R T E KP í s m o p r o T ý d e n 4

Ž a l m 1 1 8 : 5 - 75 Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal.

6 Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!

7 Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo mě nenávidí, uvidím!

J a n 1 7 : 9 - 1 99 Prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. 10 Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. 11 Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. 12 Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo. 13 Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá. 14 Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. 15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. 16 Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. 17 Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. 18 Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. 19 Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou.

Ž a l m 3 4 : 44 Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme!

85

ČTVRTEK

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :Ž a l m 1 1 8 : 5 - 7 , J a n 1 7 : 9 - 1 9 , Ž a l m 3 4 : 4

S O A P :Ž a l m 1 1 8 : 5 - 7

86

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

87

P Á T E KP í s m o p r o T ý d e n 4

I z a j á š 4 1 : 1 3 - 1 4 Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“

14 Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova! Já sám ti pomáhám, praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž tě vykoupil.

I z a j á š 4 3 : 1 - 2Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi!

2 Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí.

88

P Á T E K

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :I z a j á š 4 1 : 1 3 - 1 4 , I z a j á š 4 3 : 1 - 2

S O A P :I z a j á š 4 3 : 1 - 2

89

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

90

O T Á Z K Y K R E F L E X I

1 . Co znamená podmaňovat každou myš lenku pos lušnost i Kr i s tu? Jak to můžeme dokázat?

2. Na co bychom svou mys l měly soustředi t ? Co to pro vás znamená prakt icky každý den?

3. Bůh zas l íb i l , že nás nikdy neopust í . Co t ím mys le l ? Věř í te tomu? Jak tato pravda ovl ivňuje váš každodenní ž ivot?

4. Sepiš te s i všechno, co pro vás znamená, že Bůh je naš í pomocí .

5 . Jež í š j e náš Vykupite l . Patř íme Jemu. Jak nám tato pravda může pomoci v přemožení s t rachu?

91

P O Z N Á M K Y

T Ý D E N 5

92

C o b y m ě l o v y c h á z e t z n a š i c h ú s t

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v

Kristu Ježíši.F I L I P S K Ý M 4 : 6 - 7

93

P O N D Ě L Í

Ú T E R Ý

S T Ř E D A

Č T V R T E K

P Á T E K

V Ý Z VA*Tu můžete najít na našem pondělním blogu.

M O D L I T B AK A Ž D Ý D E N N A P I Š T E J E D E N M O D L I T E B N Í N Á M Ě T A J E D N U V Ě C , Z A K T E R O U B O H A C H V Á L Í T E .

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Misionáře

94

P O N D Ě L ÍP í s m o p r o T ý d e n 5

F i l i p s k ý m 4 : 4 - 74 Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! 5 Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.

6 O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, 7 a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši

1 . l i s t Te s a l o n i c k ý m 5 : 1 6 16 Vždycky se radujte.

S k u t k y 1 6 : 2 5 - 2 6 25 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. 26 Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy.

95

PONDĚL Í

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :F i l i p s k ý m 4 : 4 - 7 , 1 . l i s t Te s a l o n i c k ý m 5 : 1 6 , S k u t k y 1 6 : 2 5 - 2 6

S O A P :F i l i p s k ý m 4 : 4

96

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

97

Ú T E R ÝP í s m o p r o T ý d e n 5

F i l i p s k ý m 4 : 1 9 19 Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.

I z a j á š 4 0 : 2 9 - 3 129 On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.

30 Mladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a padají,

31 kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.

Ž i d ů m 1 0 : 1 9 - 2 3 19 Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně 20 tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. 21 Máme také velikého kněze nad Božím domem, 22 a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou.

23 Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.

98

Ú T E R Ý

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :F i l i p s k ý m 4 : 1 9 , I z a j á š 4 0 : 2 9 - 3 1 , Ž i d ů m 1 0 : 1 9 - 2 3

S O A P :F i l i p s k ý m 4 : 1 9

99

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

100

S T Ř E D AP í s m o p r o T ý d e n 5

K o l o s k ý m 3 : 1 7 17 Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.

1 . l i s t Te s a l o n i c k ý m 5 : 1 8 18 Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.

Ž a l m 6 9 : 3 030 Já sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, dá mi bezpečí!

101

S TŘEDA

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :K o l o s k ý m 3 : 1 7 , 1 . l i s t Te s a l o n i c k ý m 5 : 1 8 , Ž a l m 6 9 : 3 0

S O A P :K o l o s k ý m 3 : 1 7

102

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

103

Č T V R T E KP í s m o p r o T ý d e n 5

F i l i p s k ý m 4 : 6 - 76 O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, 7 a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

1 . l i s t Te s a l o n i c k ý m 5 : 1 7 17 Neustále se modlete.

104

ČTVRTEK

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :F i l i p s k ý m 4 : 6 - 7 , 1 . l i s t Te s a l o n i c k ý m 5 : 1 7

S O A P :F i l i p s k ý m 4 : 6

105

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

106

P Á T E KP í s m o p r o T ý d e n 5

P ř í s l o v í 1 5 : 44 Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.

E f e z s k ý m 4 : 2 5 - 3 2 25 Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla! 26 „Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. 27 Nedávejte místo ďáblu. 28 Zloděj ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. 29 Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. 30 Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. 31 Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští.

32 Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.

M a t o u š 1 5 : 1 111 Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází.

107

P Á T E K

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :P ř í s l o v í 1 5 : 4 , E f e z s k ý m 4 : 2 5 - 3 2 , M a t o u š 1 5 : 1 1

S O A P :P ř í s l o v í 1 5 : 4

108

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

109

O T Á Z K Y K R E F L E X I

1 . Měly bychom se neustá le a vždy radovat , a to i uprostřed s t rachu a úzkost í . Jak a proč?

2. Jak nám může př ipomínání s i Božích zas l íbení pomoci ve chví l i , kdy se nás s t rach snaž í ov ládnout?

3. Jakým způsobem se Bůh s tará o všechny naše potřeby? Co když to není podle naš ich představ?

4. Jakou ro l i má vzdávání d íků v přemožení ž ivota ve s t rachu?

5. Místo úzkost í se máme modl i t . Jak nám to může pomoct? Napiš te modl i tbu za něco, čeho se boj í te . Odevzdej te to Pánu!

110

P O Z N Á M K Y

T Ý D E N 6

111

C o b y c h o m m ě l y d ě l a t

Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.

P Ř Í S L O V Í 1 6 : 3

112

P O N D Ě L Í

Ú T E R Ý

S T Ř E D A

Č T V R T E K

P Á T E K

V Ý Z VA*Tu můžete najít na našem pondělním blogu.

M O D L I T B AK A Ž D Ý D E N N A P I Š T E J E D E N M O D L I T E B N Í N Á M Ě T A J E D N U V Ě C , Z A K T E R O U B O H A C H V Á L Í T E .

Tento týden se v modlitbách soustředíme na: Udělej si čas na chválení Boha za to, jak působí ve tvém životě.

113

P O N D Ě L ÍP í s m o p r o T ý d e n 6

E f e z s k ý m 6 : 1 0 - 1 810 Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. 11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12 Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

13 Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. 14 Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 15 obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16 Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. 17 Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18 Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.

Ž a l m 1 1 9 : 1 0 5105 Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

114

PONDĚL Í

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :E f e z s k ý m 6 : 1 0 - 1 8 , Ž a l m 1 1 9 : 1 0 5

S O A P :E f e z s k ý m 6 : 1 1 - 1 2

115

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

116

Ú T E R ÝP í s m o p r o T ý d e n 6

P ř í s l o v í 1 6 : 33 Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.

117

Ú T E R Ý

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :P ř í s l o v í 1 6 : 3

S O A P :P ř í s l o v í 1 6 : 3

118

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

119

S T Ř E D AP í s m o p r o T ý d e n 6

Ř í m a n ů m 1 2 : 2 121 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

120

S TŘEDA

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :Ř í m a n ů m 1 2 : 2 1

S O A P :Ř í m a n ů m 1 2 : 2 1

121

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

122

Č T V R T E KP í s m o p r o T ý d e n 6

J a k u b 1 : 2 2 - 2 522 Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! 23 Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, 24 ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. 25 Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem.

F i l i p s k ý m 4 : 99 Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.

123

ČTVRTEK

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :J a k u b 1 : 2 2 - 2 5 , F i l i p s k ý m 4 : 9

S O A P :J a k u b 1 : 2 2 - 2 3

124

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

125

P Á T E KP í s m o p r o T ý d e n 6

P ř í s l o v í 3 : 5 - 85 Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.

6 Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.

7 Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!

8 To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství.

Ř í m a n ů m 1 6 : 2 020 Bůh pokoje už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi.

126

P Á T E K

SlovoOPIŠ

DNEŠNÍ

PASÁŽ.

PostřehyNAPIŠ JEDNU

NEBO DVĚ VĚCI ,

KTERÝCH SIS

BĚHEM ČTENÍ

VŠIMLA.

Č T E N Í :P ř í s l o v í 3 : 5 - 8 , Ř í m a n ů m 1 6 : 2 0

S O A P :P ř í s l o v í 3 : 5 - 8

127

AplikaceNAPIŠ JEDNU NEBO

DVĚ APLIKACE,

KTERÉ SI Z TOHOTO

ZAMYŠLENÍ MŮŽEŠ

VZÍT DO VLASTNÍHO

ŽIVOTA.

ModlitbaZA TO,

CO SE Z

DNEŠNÍHO

ČTENÍ UČÍŠ.

128

O T Á Z K Y K R E F L E X I

1 . V Efezským 6. kapi to le se p í še , abychom s i oblékly Boží výzbroj , protože j sme bojovnicemi s hř íchem a z lem. Jak nám různé čás t i té to výzbroje pomáhaj í bojovat se s t rachem a obavami?

2. Co to znamená odevzdat všechny své p lány Bohu?

3. Zamyslete se nad prakt ickými př ík lady, jak někdo může přemáhat z lo dobrem. Co to znamená pro vás osobně?

4. Je jednoduché č í s t a mluvi t o tom, co bychom měly dě lat . Jakub nám a le př ipomíná, že bychom se podle Božího Slova měly i ř íd i t . Proč je to tak důlež i té?

5. Nakonec, když p lně důvěřujeme Bohu, všechen s t rach miz í . Jak můžeme ve své v í ře růst a prohlubovat j i ? Jak dokáže v í ra přemoct hř ích?

129

P O Z N Á M K Y

130

P R AV D Yz B o ž í h o S l o v a

B ů h v á s m i l u j e .I když se cítíte bezcenné a celý svět se zdá proti vám, Bůh vás miluje – ano, tebe – a stvořil vás se záměrem.

Boží Slovo říká: “Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, Ježíše, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život” (Jan 3:16).

N á š h ř í c h n á s o d d ě l u j e o d B o h a .Všechny jsme přirozeně i vlastním výběrem hříšné a proto jsme oddělené od Boha, který je svatý.

Boží Slovo říká: “Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva” (Římanům 3:23).

J e ž í š z e m ř e l , a b y v á m d a l ž i v o t .Následek hříchu je smrt, ale váš příběh tak nemusí skončit! Boží svobodný dar spasení je na dosah, protože Ježíš na sebe vzal trest za naše hříchy, když zemřel na kříži.

Boží Slovo říká: “Odměnou za hřích je totiž smrt, ale Božím darem je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu” (Římanům 6:23); “Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci” (Římanům 5:8).

J e ž í š ž i j e ! Smrt jej nemohla zastavit a po třech dnech, kdy ležel v hrobce, Ježíš znovu vstal a navždy porazil hřích a smrt! Dnes žije v nebi a připravuje místo ve věčnosti pro všechny, kteří v Něj uvěří.

Boží Slovo říká: “V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já” (Jan 14:2-3).

A n o , m ů ž e t e s i b ý t J I S T É , ž e j e v á m o d p u š t ě n o .Přijměte Ježíše jako jedinou cestu ke spáse…

Přijetí Ježíše jako svého Spasitele není o tom, co dokážeš ty, ale o víře, že Ježíš už vše dokázal. Chce to uvědomění si, že jsi hříšník, víru v to, že Ježíš zemřel za Tvé hříchy a prosbu o odpuštění tím, že svou důvěru vložíš do vykonaného díla Ježíš na kříži místo tebe.

Boží Slovo říká: “Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.” (Římanům 10:9-10).

131

C o t o z n a m e n á p r a k t i c k y ? Upřímným srdcem se můžeš modlit jednoduchou modlitbu jako je tahle:

Bože, vím, že jsem zhřešila. Už nechci žít ani jeden den bez přijetí lásky a odpuštění, které pro mě máš. Prosím Tě za odpuštění. Věřím, žes zemřel za mé hříchy a vstal jsi z mrtvých. Odevzdávám se a prosím Tě, abys byl Pánem mého života. Pomoz mi odvrátit se od hříchu a jít za Tebou. Už mě, co to znamená chodit po Tvých stezkách a žít Tvou milostí a pomoz mi růst ve Tvých cestách během toho, co Tě budu více poznávat. Amen.

Pokud ses tuto modlitbu pomodlila (nebo podobnou svými vlastními slovy), napsala bys nám? Moc rády bychom Ti pomohly na Tvé nové cestě jako dítě Boží! Facebook: Miluj Boha Nesmírně.

Miluj Boha Nesmírně existuje, aby inspirovalo, povzbuzovalo a vybavilo ženy po celém světě, aby ve svých životech z Božího Slova udělaly prioritu.

I N S P I R O V A Tženy, aby Boží Slovo udělaly prioritou ve svých každodenních životech pomocí našich materiálů k biblickým studiím

P O V Z B U D I Tženy v jejich každodenním chození s Bohem skrze online společenství a osobní vykazatelnost.

V Y B A V E N Ížen k růstu v jejich víře, aby tak mohly efektivně vést další ke Kristu.

Miluj Boha Nesmírně je krásné společenství žen, které používají různé technologie, aby se navzájem držely vykazatelné v Božím Slově.

Začaly jsme s jednoduchým plánem čtení, ale tam jsme neskončily.

Některé se setkávají doma nebo ve sboru, zatímco další se spojují online s ženami z různých koutů světa. Nezáleží na způsobu – společně se držíme za ruce a sjednocujeme se s tímto úmyslem… abychom Milovaly Boha Nesmírně v našich životech.

Tady v Milovat Boha Nesmírně najdeš upřímné a opravdové ženy. Ženy, které nejsou dokonalé, ale kterým bylo odpuštěno. Ženy, které chtějí méně sebe a o hodně více Ježíše. Ženy, které touží znát Boha skrze Jeho Slovo, protože ví, že Pravda má sílu měnit a vysvobodit. Ženy, které jsou o to lepší, když jsou spolu – ponořené do Božího Slova a do společenství jedna s druhou.

Miluj Boha Nesmírně je neziskovou organizací. Financování přichází z darů a prodeje našich online biblických studijních deníků a knih. V MBN jsme se zavázali k přípravám kvalitních biblických studijních materiálů a věříme, že finance by nikdy neměly stát v cestě ženám, které chtějí studovat s námi. Všechny MBN studie jsou překládány a k dispozici ke stažení zdarma na LoveGodGreatly.com pro ty, kteří si nemohou dovolit jejich zakoupení. Naše materiály jsou také k dispozici pro zakoupení na Amazonu. Do vyhledavače zadejte “Love God Greatly” a nalezne vám to všechny naše deníky a knihy. 100% zisku jde zpět do podpory Miluj Boha Nesmírně a každá částka nám pomáhá inspirovat, povzbuzovat a vybavovat ženy po celém světě Božím Slovem.

DĚKUJEME, že jste toho součástí!

V Í T E J T EJ s m e m o c r á d y ,

ž e j s t e t a d y

C O N A B Í Z Í M E :

1 8 + P ř e k l a d ů | B i b l i c k é P l á n y Č t e n í | O n l i n e B i b l i c k é S t u d i e

M o b i l n í A p l i k a c i | 8 0 + Z e m í | D e n í k y & K n i h y B i b l i c k ý c h S t u d i í

S k u p i n k y S p o l e č e n s t v í

K A Ž D Á N A Š E S T U D I E Z A H R N U J E :

Tř i Z a m y š l e n í Z a Tý d e n | Ve r š e K Z a p a m a t o v á n í | K a ž d ý Tý d e n No v á Vý z v a

P l á n Č t e n í Na K a ž d ý Tý d e n S t u d i e | O t á z k y K Z a m y š l e n í A V í c e !

S T U D I E M I L U J B O H A N E S M Í R N Ě :

D a v i d | K a z a t e l | R ů s t S k r z e M o d l i t b u | B o ž í J m é n a

G a l a t s k ý m | Ž a l m 1 1 9 | 1 . & 2 . Pe t r | S t v o ř e n á P r o S p o l e č e n s t v í | E s t e r

C e s t a Vá n o c | Z d r o j V d ě č n o s t i | J s i M i l o v á n a

M ů ž e t e N á s N a j í t N a A n g l i c k é m B l o g u

L O V E G O D G R E A T L Y . C O M

A N a F a c e b o o k u : M I L U J B O H A N E S M Í R N Ě