suliraning pangkapaligiran sa asya

of 66 /66
MGA SULIRANING PANGKAPALIGIRAN SA ASYA MAHALAGANG MAPANATILI NATIN ANG EKOLOHIKAL NA BALANSE NG ATING MUNDO.MALAKING PAGBABAGO ANG MANGYAYARI SA LAHAT NG MGA URI NG BUHAY SA MUNDO KUNG MANGYARING ITO’Y HINDI BALANSE.

Author: car-yongcong

Post on 19-Aug-2014

1.262 views

Category:

Education


16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MGA SULIRANING PANGKAPALIGIRAN SA ASYA

TRANSCRIPT

 • MGASULIRANINGPANGKAPALIGIRAN SA ASYA MAHALAGANG MAPANATILI NATINANG EKOLOHIKAL NABALANSE NG ATING MUNDO.MALAKING PAGBABAGO ANG MANGYAYARI SA LAHAT NG MGA URI NG BUHAY SA MUNDO KUNG MANGYARING ITOY HINDI BALANSE.
 • Ang pagkakaiba-ibaatpagiging katangi-tangi ng lahatng anyo ng buhay na bumubuosa naturalna kalikasanay tinatawagna biodiversity.Ang Asya, bilang pinakamalakingkontinente sa buong mundo, ay itinuturingna pangunahing pinag-mumulan ng globalbiodiversity.
 • Ngunithabangangmga bansa sa Asya ay patuloyna papunta sa kaunlaran, kasabay din nitoayang pagsulpotng mga su-liraning ekolohikalat pangkapaligiran bunsodnghindi mapigilangpag-unladngekonomiyaat ang patuloy napaglaki ngpopulasyon.
 • Ang mgabansang Asyano sa ngayon ay humaharapsa masalimuotna interaksyon ngmga isyungpanlipuan, pulitikal,ekonomiya, at pangkapaligiran.Ang masusingugnayanat pagbabalika-tanngbawat isa sa loob ngisang bansa, at sa pag-itanngbawat bansa ay maha-lagaupang makapagbalangkasat makapagpatupad ngakmangsolusyon sa mga suliraningito.
 • Desertification ito ay tumutukoy sa pagkasirang lupainsa mga rehiyong bahagyangtuyo o lubhangtuyo. Salinization pagigingmaalatng tubig Habitat tirahan ng mga hayop at ibapang mga bagay Hinterlands malayonglugar, malayosa mga urbanisadonglugar
 • EcologicalBalance balanseng ugnayansa pagitanng mga bagay na may buhay atang kanilangkapaligi-ran Deforestation pagkaubos at pagkawalang mga punungkahoysa mga gubat Siltation parami at padagdag nadeposito ng banliknadala ng umaagos natubig sa isang lugar. RedTide sanhi ng dinoflagellatesna lumulutangsaibabawngdagat
 • 1. PAGKASIRA NG LUPA DESERTIFICATION -TUMUTUKOYITO SA PAGKASIRA NG LUPAIN SA MGA REHIYONG BAHAGYANG TUYO OLUBHANG TUYO NA KAPAG LUMAON AY HAHANTONG SA PERMANENTENG PAGKAWALA NG KAPAKINABANGAN O PRODUCTIVITY NITO TULAD NG NARARANASAN SAILANG BAHAGI NG CHINA, JORDAN, IRAQ,LEBANON, SYRIA,YEMEN, INDIA AT PAKISTAN.
 • MGA DAHILAN NG PAGKASIRA NG LUPA A. SALINIZATION - NANUNUOT ANG TUBIG ALAT SA MGA ILOG B. ALKALINIZATION -TUMUTUKOYSA PORSIYENTO NG ALKALI SA LUPA NAGAGANAP KAPAG MALI ANG PROSESO NG IRIGASYON (PAGSUSUPLAY NG TUBIGSA MGA LUGAR NA TUYO O WALANG TUBIG)
 • C. OVERGRAZING -PAGKASIRA NG HALAMAN O VEGETATION NG ISANG LUGAR DAHIL DITO ANG KAPASIDAD NG DAMUHAN AY HINDI SAPAT SA LAKI NG KAWAN NG MGA HAYOP (HAL. ANG NAGYAR SA HILAGANG IRAQ, SAUDI ARABIA, OMAN)
 • URBANIZATION DAHILAN -MIGRASYON -PAGNANAIS NG KAUNLARAN EPEKTO -NAKAKAAPEKTOSA KAPALIGIRAN -NAGDUDULOT NG KAUGNAY NA PROBLEMA GAYA NG KAHIRAPAN -PAGDAMI NG MAHIHIRAP NA LUGAR -PANGANIB SA KALUSUGAN
 • -KRIMEN -POLUSYON A.NOISEPOLLUTION -STRESS -NAKAKADAGDAGNG PAGOD -NAKAKABINGI B. POLUSYONSA TUBIG C. POLUSYON SA LUPA D. POLUSYON SA HANGIN
 • PROBLEMA SA SOLID WASTE DAHILAN -PAGLAKAS NG INDUSTRIYA -WALANG MAAYOS NA PASILIDAD PARASA MGA BASURA(HINDI MAAYOS NA PANGANGASIWA NG BASURA) EPEKTO -PAGKONTAMINA O PAGKADUMI NG HANGIN,
 • -PAGKONTAMINA SA LUPA(KAPAG NANUOT SA LUPA ANG MGA MAASIDO AT DI-ORGANIKONG MATERYALNITO) -PROBLEMANGPANGKALUSUGAN -PROBLEMANG EKOHOLIKALSA KALIKASAN
 • POLUSYON DAHILAN URBANISASYONNA NAGDUDUDLOT NG(PAGDAMING POPULASYON, PAGGAMIT NGMGA KEMIKALS,PABRIKA,SASAKYANAT IBA PA.
 • EPEKTO POLUSYON SA HANGIN(PINAKAMALALANG POLUSYON) -KALUSUGAN SA MGA TAO -ACID RAIN -OZONEDEPLETION -CLIMATE CHANGE -ANG PAGGAMIT NG PETROLYO AY NAGDUDULOT NG SULFUR DIOXIDE HAL. BEIJING, TOKYO, SEOUL, TAIPEI, JAKARTA AT BANGKOK
 • POLUSYON SA TUBIG -KONTAMINASYON MULA SA BASURA,MARUMING TUBIGGALING SA MGAINDUSTRIYA,OIL SPILL,LATAK O RESIDUES NG MGA PESTECIDES -PROBLEMANG PANGKALUSUGAN DAHIL SA URBANISASYON
 • HAL. HUANG HO, GANGES, AMU AT SYR DARYA -ANG MGA RADIO ACTIVE WASTES MULA SA MGA PLANTA(URANIUM PLANT) AY NANGANGANIB NA DUMALOY SA MGA ILOG SA KARATIG BANSA NA MAGDUDULOT NG PAGKASIRA NG BUHAY NG MGA ORGANISMO -ANG MGA DUMI MULA SA PAGMIMINA NA MAAARING DUMALOY SA MGA ILOG AT MGA IRIGASYON
 • PAGKAWALA NG BIODIVERSITY ANG ASYA ANG MAY PINAKAMAYAMANG BIODIVERSITY SA BUONG MUNDO DAHIL SA LAWAK NITO.MAKIKITA ANG MGA MAYAYAMANG BIODIVERSITY SA CHINA, INDIA, THAILAND, INDONESIA, AT MALAYSIA NAMAY PINAKAMARAMING SPECIES NG ISDA, AMPHIBIANS, REPTILE, IBON AT MAMMAL
 • DAHILAN -PAGTAAS NG POPULASYON -WALANG HABAS NA PAGKUHA NG LIKAS NA YAMAN -PANG-AABUSO SA LUPA -DEFORESTATION/PAG-KALBO AT PAGKASIRA NG KAGUBATAN
 • -POLUSYON SA KAPALIGIRAN -INTRODUKSIYONNG MGA SPECIES NA HINDI LIKASSA ISANG LUGAR
 • PAGKASIRA NG KAGUBATAN DAHILAN -KOMERSYALNA PAGTOTROSO -PAGKAKAINGIN/SLASH AND BURN METHOD -PAGPUTOLNG PUNO -PAGKASUNOGNG MGA KAGUBATAN/FOREST FIRES
 • EPEKTO -NAKAKASAMA SA NATURAL ECOSYSTEM -NANGANGANIB ANG MGA SPECIESNG HAYOP AT HALAMAN (MAAARING MAWALAN NG NATURAL NA TIRAHAN) -NAGDUDULOT NG PAGBAHA, EROSYON NG LUPA, PAGGUHO NG LUPA,SILTASYON AT SEDIMENTASYON.
 • HAL. ANG MGA BANSANG BANGLADESH INDONESIA PAKISTAN PILIPINAS AY MAY MATAAS NA ANTAS NG DEFORESTATION KAYA NAMAN NAKAKARANAS ANG MGA BANSANG ITO NG PAGBAHA
 • Red tides resultfrom a massivebuildupof certainspecies of the microscopicsea organismsknownas phytoplankton.Some of these tiny planktonorganismsproduce compounds thatare toxicto fishthatfeed on them. In addition,the toxinsaccumulatein filter-feedingshellfish,such as clams, mussels, and oysters.
 • The shellfishthemselves are rarely affected by the toxins,butthe poisoncan persistin their tissuefor years andcan be passedalong to people who eat the contaminated shellfish.Ofthe more thanone thousand species of phytoplankton,only abouttwo dozen are toxic
 • . Heavyconcentrationsof both toxic and nontoxic phytoplankton blooms can lenda reddish-brown tint to the surrounding water,but contaminationcan occur even without visiblediscoloration.
 • STEPPE GRASSLAND IN KAZAKHSTAN SHORT, DRY GRASSES COVER THE SEMIARID STEPPE GRASSLANDS OF INTERIOR EURASIA. THESE FLAT, MIDLATITUDE GRASSLANDS STRETCH EASTWARD FROM THE BLACK SEA INTO KAZAKHSTAN, MONGOLIA, AND NORTHERN CHINA. A SIMILAR LANDSCAPE CAN BE FOUND IN THE GREAT PLAINS OF NORTH AMERICA BETWEEN THE ROCKY MOUNTAINS AND THE PRAIRIES OF ALBERTA, SASKATCHEWAN, AND THE MIDWEST UNITED STATES.
 • SavannaBiome Herds of large grazing animals,such asthe zebra grazing. Grazing animals and fire keep vegetation to a minimum in savannaareaswith high rainfall.Occasionalfires burn back old grass and stimulate growth of new grass.
 • Arctic Tundra Tundra, or low-growing vegetation including shrubs, grasses, mosses, and herbs, covers the plainsand coastalregions of the Arctic.
 • Mongolian Steppe Grassy plains called steppes make up an important transition zonebetween forest and desert in Mongolia. The steppe region has a dryclimate that is ideal for grassland.
 • Mongolian Pastoralists Horses and sheepgrazeon the Mongolian steppe (grassy plains) neartraditional Mongol dwellings called ger.Livestock herders in modern Mongolia continue tofollow a nomadic way of life, moving across the seemingly endless steppe in their portable dwellings.
 • Protecting China'sWildlife This lushfrost-covered forest is part of the Wolong panda preserve, situated ina remote area of Sichuan province in south central China.Because much of China'sland has been cleared for agricultureand industry, the countryhas lost a great deal of naturalhabitat. But Chinahas also established morethan 450naturereserves to protect distinct ecological environmentsand endangered plants and animals. Wolong is one of 13protected areas for the delightful giant panda.
 • Rural Japan The small, terraced rice fields and tightly clustered homes of this agricultural village in the Chgoku region of Honsh Island are typical of rural Japan. Traditionally,most Japanese lived in villages likethis one, but today most live in cities.
 • CarFactory,Ulsan Hyundaiautomobilesawaitexportin Ulsan, SouthKorea.TheHyundaifactoryin Ulsanwas theworldslargest automobilemanufacturingcomplexin 2004,when thefactorycelebratedthe exportofits 10millionth car.The citysotherleading industriesinclude oil refining, shipbuilding,andthe productionof fertilizers.
 • Marble Quarry, Tajikistan Tajikistansmountainous terrain contains many rich mineral deposits. This small village produces marble from a large quarry.
 • IransEasternOil Fields Petroleumis Iransmostimportantnaturalresource,andthe nationisoneofthe worldsleading oilproducers.Its mainoil fields,whichhavebeen estimatedto contain48billion barrelsof crudeoil, arelocatedin theeastern provinceofKhzestn,withsmaller fields offshorein thePersianGulf. Oil refinerieshavebeen built in thecities of Shrz,Kermnshh,andEfahn.
 • Irans Petroleum Industry From this facilityon Kharg Island in the Persian Gulf, Irans oil is exported to countries around the world. Linked to mainland oilfields by pipelines, the terminal hasan export capacity of about 5 million barrels per day. More thanthree-fourths of Irans export revenues come from foreign sales of oil.
 • Tigris River, Iraq The Tigris River asit flows through Iraq. Present-day Iraq occupies the greater part of the ancient land of Mesopotamia, the plain between the Tigris andEuphrates rivers.
 • Euphrates River, Syria Therivers in Syria, southwestern Asia, areessential to the countrys agricultural communities. Here,Syrias longest river, the Euphrates, runs through Karkemish. The river, because of its size, supplies much of the water needed to irrigate the countrys large land tracts.
 • A Logging in Borneo Cut from the thick forests of Borneo, this timber is being transported by water in the Sabah region ofMalaysia. Most Malaysian lumberis producedin Sabah andSarawak, and it is an important export. But worldwide concern about destruction of the rain forest has slowed the expansion of the country's wood-products industry.
 • A PreciousSapofMalaysianRubberTrees Thoughrubbertrees firstgrew in Brazil,seedlings werebroughttoMalaysiafromGreatBritainin thelate1800s. Today,Malaysiaisthe world'slargestrubberproducer.Earlyin the day,treetapperscutV-shapedincisions intotree trunksandattachcups tothe treestocatchtheflowing latex.Hours later,thelatexis collected andsenttoa factory forprocessing.
 • Pinang,Malaysia Malaysiastropicalvegetationprovidesanideal habitatfora diversepopulationofanimallife, including large mammals,primates,crocodiles,andhundredsofspecies ofbirds,snakes,lizards,andinsects.Along with a burgeoning industrialeconomythatemploys themajorityof Pinangsworkforce,touristattractionssuchasthis butterflyfarmhaveflourished.