tesis sa filipino

112
1 Pamantasan ng Cabuyao Kolehiyo ng Pagtuturo Kabanata I ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NITO Panimula Ang pagbasa ang siyang gintong susi sa daigdig ng kaalaman at kasiyahan.Ito ang tinaguriang pangunahing asignatura sa dahilang ito ang batayan o saligan ng halos lahat ng pangkaisipang karunungan.Lubhang mahalaga ang pagbabasa at pagsusuri para sa ikauunlad ng kaalaman ng mga kabataan lalo na sa panahon ngayong mabilis ang pagbabagong nagaganap sa kapaligiran.Higit na mauunawaan at maiaagpang ng mga ma-aaral ang kanyang sarili sa kapaligiran kung marunong siyang magpalawak at magsuri ng kanyang mga nabasang tula at maiikling kwento. Ang pag-aaral ng panitikan ay may layuning makagising ng damdamin ng mga mambabasa batay sa kanilang paniniwala at pananaw sa buhay at pati rin para mapalawak

Upload: nova-tenorio-peret

Post on 08-Nov-2014

1.029 views

Category:

Documents


61 download

DESCRIPTION

isang Pamanahunang papel na iniharap sa guro ng kagawaran ng edukasyon bilang isa sa mga pangangailangan sa pagtatapos ng kursong Batsilyer ng Edukasyong Sekondarya Medyor ng Filipino sa Pamantasan ng Cabuyao :)

TRANSCRIPT

Page 1: tesis sa Filipino

1

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Kabanata I

ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NITO

Panimula

Ang pagbasa ang siyang gintong susi sa daigdig ng kaalaman at

kasiyahan.Ito ang tinaguriang pangunahing asignatura sa dahilang ito ang

batayan o saligan ng halos lahat ng pangkaisipang karunungan.Lubhang

mahalaga ang pagbabasa at pagsusuri para sa ikauunlad ng kaalaman ng mga

kabataan lalo na sa panahon ngayong mabilis ang pagbabagong nagaganap sa

kapaligiran.Higit na mauunawaan at maiaagpang ng mga ma-aaral ang kanyang

sarili sa kapaligiran kung marunong siyang magpalawak at magsuri ng kanyang

mga nabasang tula at maiikling kwento.

Ang pag-aaral ng panitikan ay may layuning makagising ng damdamin

ng mga mambabasa batay sa kanilang paniniwala at pananaw sa buhay at pati

rin para mapalawak ang kanilang kaalaman tungkol sa ibang tao at tuloy

maragdagan pa ang pagkaunawa at kawilihan sa pagbasa at pagsuri

nito.Mapapansin na ganoon na lamang ang pagsusuri sa mga batay na

manunulat sa Filipino na nagpapakita ng kahusayan sa kanilang panitik upang

maipamalas ang mga bagay-bagay na pampilipino tulad ng kanilang mga

katutubong ugali,paniniwala at kabuhayan.Sa pagsusuri ng tula at maikling

Page 2: tesis sa Filipino

2

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

kwento matutunghayan ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ng tao,sa

kanyang mga tuwa at dalamhati,pag-ibig at kabiguan,pangarap at pag-asa tulad

ng isinasaad sa winika ni Hen.Azarcas mula sa kanyang aklat na “Pilosopiya at

Literatura”.

“Ang panitikan ay nagpapahayag ng mga damdamin ng tao hinggil sa mga

bagay sa daigdig,sa pamumuhay,sa lipunan at pamahalaan at sa kaugnayan ng

kaluluwa sa Bathalang lumikha.Ang paraan ng pagpapahayag ay iniayos sa iba’t

iba niyang karanasan at lagay sa kalooban at kaluluwa,na nakabalot ng pag-ibig

o pagkapoot,ligaya o lungkot,pag-asa o pangamba”,(Jose V. Panganiban,et al

Panitikan ng Pilipinas,p.11).

Karagdagan pa rin ang may hawig. Katuturan ng panitikan sa Panitikang

Pilipino na “ ito’y pahayag na pasalita o pasulat ng mga Pilipino hinggil sa

pamumuhay, pag-uugaling panlipunan, paniniwalang pampulitika at

pananampalatayang niyakap ng mga Pilipino, “(Jose V. Panganiban, Panitikang

Pilipino, p.12). Sa mga nabanggit na Depinisyon ng Panitikan at Panitikang

Pilipino ay nagbuo ng maraming anyo ng Panitikan na tulad ng Maikling Kwento

at Tula na naging sandata sa pagpapahayag at pagpapadama ng kanilang

kaisipan at damdamin tungkol sa kapwa, sa lipunan at sa kapaligiran.

Page 3: tesis sa Filipino

3

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Ang Maikling Kwento ay may layuning magdulot ng aliw sa pamamagitan

ng isang makapangyarihang paglalahad ng mga pangyayari sa buhay ng

pangunahing tauhan at mag-iiwan ng iisang kakintalan sa isip ng mambabasa.

Ang manunulat ay hindi lamang manunulat. Isa rin siyang pintor, arkitekto,

iskultor, mandirigma, propeta at iba pa. Nakapag-aakay, nakapagmumulat,

nakapagpapakilos, nakapagpapayanig, nakapagbubuo, at minsan ay

nakapagwawasak din. Siya ang tinig ng kahapon at ngayon.

Sa maikling kwento at tula masasalamin ang buhay,damdamin,lunggati at

kaisipang Pilipino sa panahon ng pagkakasulat nito.Realistikong pagtalakay ng

mga paksang totoong nangyayari at nagaganap sa buhay ng tao.Ang pagsusuri

ng tula at maikling kuwento ay hindi lamang may layunin makagising ng

damdamin ng mga mambabasa batay sa kanilang paniniwala at pananaw sa

buhay kundi pati na rin mapalawak pa ang pagkaunawa at kawilihan sa

pagsusuri nito. Napili ng mga mananaliksiksik na patunayan ang mga suliranin

na nalilinang ang mga layunin ng maikling kwento sa mga piling mag-aaral ng

ikatlong antas ng sekondarya sa mataas na paaralan ng Gulod, Southville at

Cabuyao.

Sa pagsusuri, kinakailangan ang lubos na kaalaman sa kathang sinusuri

tulad ng buong nilalaman ng akda, paraan ng pagkakabuo nito at ang ginamit ng

Page 4: tesis sa Filipino

4

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

awtor na pamamaraan o istilo. Kinakailangan ding ang manunuri ay may

opinyong bunga ng obhektibong pananaw laban man o katig sa katha, kaya

mahalagang siya ay maging matapat. Ang pagpapaliwanag o panunuligsa sa

isang akda upang ihatid ang kahalagahan nito ay pamumuna. Isa sa mga

aspektong lumilikha ng mga akdang pampanitikan kasama ang iba’t ibang

sangkap ng kalikasan at mga kaugnay ay kapaligiran. Dalawa ang layunin ng

panitikan: magbigay aliw at magbigay-aral kaya mahalaga din sa mga akda ang

magkaroon ng bias sa Kaasalan. Mula rito, maraming napupulot na pangyayari,

sitwasyon at banghay na maaaring gamiting paksa sapagkat batay ito sa sariling

pagmamasid o Karanasan. Ang kalipunan ng mga pinagyamang sinulat o

nilimbag sa isang tanging wika ng tao ay Panitikan. Ang pinakamahalagang salik

na nagturo sa atin kung paano lumikha ng mahuhusay na panitikan ay

Karanasan. Pinakamahalagang bisang taglay ng panitikan; hindi malikhain ang

akda kung walang bias sa Kaasalan. Nag-uudyok ito na umunlad at yumaman

ang diwa ng mga mambabasa kaya tinawag itong bisa sa Kaisipan.

Page 5: tesis sa Filipino

5

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Layunin ng Pag-aaral

1. Matukoy ang demograpikong profayl ng mga respondenteng mag-aaral.

2. Malinang ang antas ng kakayahansa pagsususri ng tula at maikling

kwento.

3. Mabatid ang kaugnayan ang profayl ng mga tagasagot sa kasanayan ng

mga mag-aaralsa pagsusuri ng maikling kwento at tula.

4. Mabigyang halaga ang persepsyon ng mga manunugon hinggil sa

metodong ginamit ng mga guro.

5. Malaman ang kaibahan ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa

metodong ginagamit ng mga guro sa pagtuturo ng pagsusuri ng maikling

kwento at tulakapag ipinangkat ayon sa kanilang profayl.

Batayang Teoretikal

Ang mga tao dito sa sandaigdigan ay may iba’t ibang antas ng

pamumuhay, pagkilala, o pananaw sa buhay. Habang umiinog ang ating

daigdigay kaalinsabay nito ang mga pagbabagong nagaganap sa bawat sandali.

Iba’t iba ang nagsusulputang pangangailangan ng mapagsandigan sa panahon

ng kawalan at ng pagkapagod sa mabilis na takbo at pag-inog ng gulong ng ating

palad. Ibang panahon, ibang yugto ng pakikibaka at pakikitunggali sa mga

pagsubok na dumarating sa atin.

Page 6: tesis sa Filipino

6

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Dahil dito nabuhayan ng pag-asa ang mga awtor ng tesis na ito na ang piliin

nila sa mga tula at kwentong susuriin. Ang teoryang ginamit sa pag-aaral na ito

ay ang teorya ni Edward Lee Thorndike ang “Law of Readiness” “ Law of Effect”

at ang tinatawag na “Law of Exercise.

Sa kahandaan o (Law of Readiness), isinaalang-alang sa bahaging ito ng

kahandaan ang kaisipan ng bawat mag-aaral na babasa ng katha na itaya ang

kanilang kahandaan at magsilbing tagapatnubay upang mapadali ang kanilang

paglinang sa kanilang kakayahan sa pagsusuri ng Tula at Maiklking Kwento .

Sa paglalahad ng pagsasanay (Law of Exercise), kinakailangan na ang mga

mag-aaral ay sanayin na malinang ang kanilang pag-unawa sa binasang katha

ukol sa Tula at Maikling Kwento upang masuri nila nang maayos ang nabasa.

Ang kinalabasan naman o (Law of Effect), sa bahagi namang ito

malalaman ng mga mananaliksik ang bunga ng bawat pag-aaral. Sa teoryang ito

nasusukat ang lawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pagsusuri at kung ito ba

ay naiaangkop nila sa kanilang tunay na buhay.

Ang teoryang pampanitikan ay malaking bahagi na ng panitikan, may

tungkulin na itong ginagampanan sa pagbibigay ng kulay at ganda sa mundo.

Ang teorya ang nagpapatungkol sa kung anong lakas ang nangingibabaw at

sumisikdo sa bawat panitikan, isa ito sa gumigimbal sa isipan. Kung saan sa

Page 7: tesis sa Filipino

7

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

mundo ng panitikan, ang mambabasa ang pinakasusi upang masabing ang

bawat akda ay produktibo at nakakatulong upang higit na umusbong ang

kamalayang etikal, moral, sosyal at ispiritwal ng tao o ng mga mambabasa.

Paradima ng Pananaliksik

Pinagtibayan ng Pag-

aaralPamamaraan Kinalabasan

Pangunahing

Suliranin sa

pagsusuri

Kilos o gawi ng

mga mag-aaral

sa pagsusuri.

Ang mga

epektibong

metodong

ginamit ng mga

guro sa

pagtuturo ng

pagsusuri.

Katanungan sa

mga mag-aaral.

Lawak ng gamit ng

mga kagamitang

panturo.

Pangangalap ng

datos

Sarbey

Malinang ang

kakayahan ng mga

mag-aaral sa

pagsusuri ng mga

akdang

pampanitikan

partikular na sa

Maikling Kwento at

Tula.

Pigura 1

Page 8: tesis sa Filipino

8

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Paradima ng pag-aaral

Ang paradima ng pag-aaral ay nauukol sakakayahan sa pagsusuri ng

Maikling Kwento at Tula sa ikatlong antas ng sekondarya. Sa unang bloke ng

paradima, ang pinagbatayan ng pag-aaral ay ang paglinang ngmga pangunahing

suliranin sa pag-aaral ng maikling kwento at tula, at ang kilos o gawi na

nakaiimpluwensya sa kanilang pag-aaral nito. At ang paggamit ng mga

epektibong metodo sa pagsusuri ng maikling kwento at tula. Ang pangalawang

bloke ay tinatawag na pamamaraan. Dito nakasalalay ang kalalabasan ng, na

nakapaloob dito ang mganaaangkop na pamamaraan sa pag-aaral ng maikling

kwento. Dito nakabatay ang paglinang ng pagtuturo ng maikling kwento at tula at

dito rin sa panghuling bloke maipipikita ang mapanuring pag-aaral at

pamamaraang ginamit upang lubos na pahalagahan ang pagsusuri ng mga

maikling kwento at tula. At dahil sa mga pamamaraan din ng guro, madali nilang

makuha ang mga “kagandahang asal” ng mga kwento at tulang sinuri.

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong mabigyang pansin ang pananaw ng

mga guro at mag-aaral sa paglinang at paggamit ng Wikang Filipino sa pagtuturo

ng maikling kwento attula sa antas ng sekondarya.

1. Anu-ano ang profayl ng mga respondenteng mag-aaral?

Page 9: tesis sa Filipino

9

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

1.1 Edad

1.2 Kasarian

1.3 Antas na natapos ng magulang

1.3.1 Ina

1.3.2 Ama

1.4 Buwanang kita

2. Ano ang antas ng kakayahansa pagsusuri ng maikling kwento at tula?

2.1 Maikling Kwento

2.2 Tula

3. Ano ang kaugnayan ng profayl ng mga tagasagot sa kasanayan ng mga

mag-aaral sa pagsusuri maikling kwento at tula?

4. Ano angpersepsyon ng mga respondente sa mga metodong ginamit ng

guro?

4.1 Maikling Kwento

4.2 Tula

5. Ano ang kaibahan ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa metdong

ginamit ng mga guro sa pagtuturo ng pagsusuri ng maikling kwento at tula

kapag ipinangkat ayon sa kanilang profayl.

6. Base sa kinalabasan ng pag-aaral, anong Aksyon Plan ang

maimumungkahi?

Page 10: tesis sa Filipino

10

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Saklaw at Delimitasyon sa Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa piniling mag-aaral mula sa tatlong

mataas na paaralan ng Lungsod ng Cabuyao. Ang mga piniling 340 na mag-

aaral mula sa mataas na paaralan ng Cabuyao, Gulod at Southville ang naging

respondente ng pag-aaral. Batay sa aming naobserbahan, ang tatlong paaralan

na ito ay may malaking populasyon at may magandang pamamaraan ng

pagtuturo dahil ilan sa mga mananaliksik ay dito nakapagtapos. Ang saklaw ng

aming pag-aaral ay ang profayl ng mga tagasagot at ilang metodong ginagamit

ng mga guro sa pagtuturo ng maikling kwento at tula. At nais ding malaman ng

mga mananaliksik kung gaano kalawak ang kakayahan ng mga mag-aaral sa

larangan ng pagsusuri ng maikling kwento at tula.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang tesis na ito na pinamagatang “Pagpapalawak ng Kakayahan sa

pagsusuri ng Maikling Kwento at Tula ng mga Piling Mag-aaral sa Ikatlong Antas

ng Mataas na Paaralan : Isang Pag-aaral”.Maaaring mabuo ang mga negatibong

palagay kung basta na lamang binasa ito at hindi pinag-ukulang unawain at

suriin ang mga nilalaman nito.

Sa ngayon ang nais ng mga Pilipino na sila’y maaliw kahit sa

panandaliang oras,kahit sa mababaw na pamamaraan tulad ng pagbabasa ng

Page 11: tesis sa Filipino

11

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

ganitong uri ng bababasahin na palasak na matatagpuan sa bangketa.Ayon din

sa mananaliksik ang pagbababasa at pagsusuri ng anumang akdang

nakalilibang at nagsisilbing pamatay ng oras sa pagkakainip kung may hinihintay

o sa mahabang paglalakbay o di kaya’y pagkayamot na mararamdaman sa

mahabang trapiko,na nakakasagabal upang makarating sa dapat puntahan o

makauwi nang maaga sa bahay.

May matibay na paniniwala ng mga mananaliksik ng tesis na ito ayon sa

kanilang pag-aaral ay nakapagbibigay ng malaking ambag at kahalagahan sa

mga sumusunod:

Sa mga Pinuno ng mga Kolehiyo

Maaari nilang isama ang kurikulum o sa balangkas ng kurso (course

outline )ang pagtuturo ng ganitong akda ,ang nobela o maikling kwento ng Pag-

ibig”,sa asignaturang “Panitikang Pilipino”upang sa gayon ay magkaroon naman

ng pagbabago sa uri ng babasahing pampanitikan na mapabilang na

ito,bagamat hindi naman lubusang nawawala ang pagsusuri o pag-aaral ng mga

klasikal na akda ng mga bantog na nobelista o kwentista.

Sa mga Guro ng Panitikan

Magiging masigla ang pagtuturo ng ganitong panitikan ng pag-ibig dahil sa

paksang ito ay pamukaw sa damdamin na may kasamang pagbibigay kasiyahan

Page 12: tesis sa Filipino

12

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

sa mga kabataang mag-aaral na nag-uumpisang tumibok ang puso sa ngalan ng

pag-ibig.Bagamat pag-ibig palagi ang pinakasentro ng pang-aliw na paksa ng

klase,kinakailangang masining ang isasagawang pagtalakay na may

pangganyak na matutuhan ang iba pang kariktang nakapaloob sa kwento tulad

ng mapupulot na mensahe o gintong aral,mabubuting kilos at ugali ng tao at ang

tunay na nangyari sa kapaligiran. At nasusuri nila nang maayos ang mga

nilalaman nito at naunawaan hindi yung basta basa lamang ang ginagawa.

Sa mga Mag-aaral sa Kolehiyo

Hindi lamang makapagdudulot ng kasiyahan ang mga panitikang ito para

sa mga mag-aaral ng kolehiyo,kungdi ito’y maituturing na mamahaling uri ng

akda na nasasalin sa panitikan dahil sa mga sumusunod na katangian may

kariktan,kasiningan at sangkap para sa isang mahusay na pagsulat.

Ang mga babasahing ito nagpapahiwatig ng kapaki-pakinabang na

mensahe at aral sa buhay. Nakapagpapapragdag din ito sa mga kaalaman

tungkol sa mga tunay na karanasan sa buhay. Sa pagsusuri ng iba’t ibang uri ng

panitikan ay nagkakaroon ng kalakasan ng loob na makapagbigay ng reaksyon

o saloobin sa nabasa.

Mananaliksik sa Hinaharap

Page 13: tesis sa Filipino

13

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Maaaring hagdan ang pag-aaral upang malinang ang pagbabasa ng iba’t

ibang uri ng panitikan at pagsusuri sa mga ito at maiugnay din ito sa ibang

asignatura.

Katuturan ng mga Salitang Ginamit

Sa ikadadali ng pang-unawa sa pag-aaral na ito binibigyang kahulugan

ang mga sumusunod na katawaganayon sa pagkagamit ng mga ito sa pag-aaral

ng asignaturang pag-aaral:

Pagbasa Ito’y nangangahulugan sa mga kasanayan na kumikilala at umuunawa

ng simbolo ng talasalitaan ng mga mag-aaral sa apagsasalita.

Kagamitang panturo Ang mga ito ay anuman karanasan o bagay na ginagamit

ng guro bilang pantulong sa paghahatid ng mga

katotohanan ,kasanayan,saloobin,kaalaman,palagay,pang-unawa at

pagpapahalaga sa mga mag-aaral upang lalong maging konkreto,dynamic at

ganap na pagkatuto.Hindi sapat na may magagamit kagamitang pagpapaturo

ang isang guro kundi kailangang alam niya kung kalian gagamitin ang mga ito.

Guro ng Pilipino mga taong ginamit bilang respondente sa pananaliksik ng mga

datos ng tesis.

Page 14: tesis sa Filipino

14

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Kasanayang nalinang sa mga estudyante tumutukoy sa apat na component

ng wika:pagbasa,pagsulat,pagsasalita,pakikinig at pagsulat na naituturo sa loob

ng Grading coverage.

Maikling kwento isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang

pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o

impresyon lamang.Isa itong masining na anyo ng panitikan.

 Tula ito ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang

tao. Ito ay binubuo ng mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga

taludtud. 

Ito ay may sukat at tugma o malaya man ay nararapat magtaglay ng magandang

diwa at sining ng kariktan. Sinasabing may magandang diwa ang isang tula kung

may makukuhang magandang halimbawa ditto. May sining ng kariktan naman

kung ang mga pananalitang ginamit ay piling-pili at naaayon sa mabuting

panlasa. Ito ay maaaring batay sa emosyon at damdamin ng tao base sa

kanyang karanasan.

Suliranin sa pagtuturo ang mga kahirapang nararanasan ng mga guro sa

kanyang pagtuturo sa Filipino bilang isang wika o midyum ng komunikasyon sa

pagtuturo.Maaaring ang mga suliranin ay ukol sa kakulangan sa kagamitang

pangturo,mga saloobin ng mga guro at mga namamahala sa paaralan.

Page 15: tesis sa Filipino

15

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Pagsusuri o paglilitis ay ang proseso ng paghihimaymay ng isang masalimuot

na paksa o sustansiya upang maging mas maliliit na mga bahagi, upang

makatanggap ng isang mas mainam na pagkaunawa rito. Ang teknik ay ginamit

sa pag-aaral ng matematika at lohika bago pa man ang panahon ni Aristotle

(384–322 BK), bagaman ang analisis ay isang pormal na konsepto o diwa na

halos kamakailan lamang umunlad.

Pagpapalawak ng kasanayan

Ayon sa mananaliksik ang kakayahan at kasanayan sa ng guro sa

pagsusuri ng tula at maikling kuwento ay nakabatay rin sa

pagpapaliwanag ,disiplina,ekspiryensya at kagamitang pangturo. Napili ng mga

mananaliksiksik na patunayan ang mga suliranin na nalilinang ang mga layunin

ng maikling kwento sa mga piling mag-aaral ng ikatlong antas ng sekondarya sa

mataas na paaralan ng Gulod,Lungsod ng Cabuyao.

Page 16: tesis sa Filipino

16

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Kabanata II

MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Inilahad sa kabanatang ito ang ilang sipi sa tesis, aklat, internet at iba

pang dyornal na may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral. Natuklasan pa rin

ng mga mananaliksik na bahagi rin ng pag-aaral ng kahit anong akdang

pampanitikan, katalasan ng isip at diwa na may gintong aral sa buhay; subalit sa

pagdaraan ng mga panahon nagbabago ang panlasa ng mga mambabasa,

nararamdaman niyang paminsan-minsan nais niyang malibang o maaliw ang

sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga lathalaing aantig sa kanyang

damdamin. At masubok ang sariling kakayahan sa pagsusuri ng mga akdang ito.

Banyagang Literatura

Ipinahayag ni Strong(2009),sa pagbabasa ng tula at maikling kwento na

may malinaw na pag-unawa at pagkilala sa mga salita,pagsusuri sa kanilang

kahulugan at ideya at panganib ng mga kaisipan sa iba’t ibang paraan tulad ng

paglutas ng praktikal na problema.

Pinaniniwalaan naman ni Gray(2008) ang ganitong tinuran tungkol sa

Panitikan.Ang pagbabasa ng isang maikling kwento ay isang gawaing may layon

na maaaring mapagpabago sa katauhan ninuman,magdagdag ng kanyang mga

karanasan,magpasigla ng kanilang isipan at pandamang kaunlaran,magpabago

Page 17: tesis sa Filipino

17

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

sa kanyang pag-uugali at sa pamamagitan ng mga ito ay makakalikha ng isang

mahusay at matatag na katauhan .Ang pagbabasa nito ay isang masalimuot na

gawaing may mga aspektong mahalaga tulad ng pagkilala sa mga sagisag o

simbolo at pag-unawa. Ayon pa rin sa kanya,sa ibang pakahulugan ng mga

akda,pagtugon sa mga gamit ng ideyang nakuha sa pagbabasa batay sa

layunin at pagsama-samang mga ideya upang pakaisipan ang isang tiyak na

kaiisipan.

Binigyan diin ni Hossaine(2009)sa isang komperensiya ng mga

manunulat na Asyano sa PEN noong Disyembre 1997 ang ganitong palagay

tungkol sa iba’t ibang panitikan:

“Ang buhay at panitikan ay magkaugnay sa isa’t isa.Salamin ng buhay

ang panitikan,subalit ang buhay ang lumikha o batayan ng

salamin.Magkatuwang ang buhay at panitikan pagkat nauukol sa buhay ang

isinaisantitik sa anumang akdang pampanitikan”.

Ayon kay Blaire(2008)na ang pinakakaunting pangkat ng mga mag-aaral

ay mas mahusay at posibleng nakiisa sa mga Gawain. Inilathala rin niya ang

tatlumpung mga mag-aaral habang nagtatalakay ay binibigyan ng dalawang

minuto bawat mag-aaral para sa masiglang pagpapalitan ng kuro-kuro .Ayon

pa rin sa kanya,ang kondisyon sa loob ng klasrum na may dalawampung

Page 18: tesis sa Filipino

18

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

(20)mag-aaral ay naiiba sa klaseng mayroong limampu hanggang animnapung

(50\60)mag-aaral. Nais ng mga bata ang Malaya at aktibong pagganap sa isang

pangkat kung sila ay nasa maliit na klase.

Ayon kay Beard at Hartley (2009),pinapanigan din ni Hornfield sa

panitikan ang maikling kwento bilang katotohanan at katibayan nito bilang

institusyon ng kalikasan o bilang isang anyo ng kaalaman at bilang pangmoral

na katwiran sa isipan.Ang maikling kwento ayon kay Aristotle, et al. ay higit na

mataas at pilosopikal kaysa sa nobela.

Ayon kay Darling-Hamond (2002),pinaniniwalaan ni Strong R. ang

paghahanap ng obhetibong koreleytib dahil sa pagwawalang bahala sa tao o

dehumanisasyon ang nilikha,na siyang kumakatawan lamang sa iba’t ibang

pagpapahayag ng damdamin ng tao ukol sa sining.

Ipinapahayag ni Leech E.(1999) sa kanyang pag-aaral,mula kay

Banduria(2001) sa estilo ng kanyang pag-aaral na isinagawa sa USA sa

pamamagitan ng pagkolekta ng mga datos natuto at nakasunod ng mga mag-

aaral,dahil dito nagugustuhan ng mga mag-aaral ang ginawang pag-aaral dahil

nabigyan sila ng pagkakataon na magsalita tungkol sa iba’t ibang literatura.

Page 19: tesis sa Filipino

19

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Banyagang Pag-aaral

Ayon kay Machtinger (2007) ,Layunin sa pag-aaral na ito na ilahad ang

edad at aspeto ng mga mag-aaral hinggil sa kanilang kognitibong kakayahan.

Ang edad ng mga mag-aaral ay maaring makaapekto sa kanilang kakayahan sa

kahit anong larangan.

Ayon kay Feingold (1988) Ang kasarian ng mga mag-aaral ay isang salik

upang malaman ang kanilang kayang ipakita.ang kasarian ay iba sa pag-uugali,

personalidad, inaasahan ng guro, at behabyor, pagkakaiba ng kursong kinukuha

at bayologikal na ibinibgay sa pagkakaiba ng kasarian sa kanilang nakukuha.

Lokal na Pag-aaral

Batay Julian Cruz Balmaceda,”Ang Tula ay isang kaisipang naglalarawan ng

kagandahan,ng kariktan na natitipon sa isang kaisipan upang maangkin ang

karapatang matawag na tula.”

Ayon naman ay kay Iñigo Ed.Regalado,”Ang tula ay

kagandahan,diwa,katas, larawan at kabuuang tonong kriktang makikita sa silong

ng alinmang langit.”

Binibigyan din ng katuturan ni Fernando Monleon mula kay Lord

Macaulay,”Ang pagtula’y panggagagad at ito’y lubhang kahawig ng sining ng

Page 20: tesis sa Filipino

20

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

pagguhit, paglililok at pagtatanghal.Ang kasakawan ng pagtula ay higit na

malawak kaysa alinman sa ibang gagad na mga sining,pagsama-samahin man

ang mga iyon.”

Sa tula, minsan ay sinabi ni Iñigo Ed. Regalado ang ganito:

“Hindi maaaring magkaroon ng tunay na tulang Tagalog kung walang tugma,

sukat at taludturan.”

Kung susundin ang pahayag na ito ni Regalado, tahasang

masasabing sa pagsusuri ng tula ay kailangan itong suriin kung tradisyunal

omoderno.

Sang-ayon naman kay Clodualdo del Mundo, “Ang tunay na tula ay

kailangang matigib ang damdamin, kinakailangang magana sa kabuuan nito,

sapagkat kung hindi mapupuno sa damdamin, kailanma’y hindi maaaring

mabitag sa mga taludtod nito ang isang kagandahan.”

Ayon naman kay Villafuerte (2008), “sa pagsusuri ng maikling

kwento, naniniwala siya na dapat suriin ang mga elementong taglay nito :

tauhan, tagpuan, banghay, tunggalian, simbolo, pahiwatig magagandang

kaisipan o pahayag at maging ang paraan kung paano ito nagsimula at

nagwakas.”

Page 21: tesis sa Filipino

21

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Sintesis

Matapos mapag-aralan ang mga kaugnay na literatura at kaugnay na pag-

aaral, nakilala ang pagkakatulad at pagkakaiba ng kasalukuyang pag-aaral.

Masasabing makatutulong ito nang malaki sa mananaliksik upang maging gabay

at batayan ng pag-aaral.

Sa pag-aaral na nabanggit ay may pagkakatulad dahil binigyang pansin

dito ang pag-aaral ng mga lokal na literatura at banyagang literatura. Ayon kina

Strong, Gray, Hossain, Blain, Marquez, Flores at Gabriel, ang pagbabasa at pag-

aaral ng tula at maikling kweto ay nagkakaroon ng malinaw na pag-unawa at

pagkilala ng mga salita, pagsusuri sa kanilang mga kahulugan at pagkilala at

ideya sa ibang ideya at pagsanib ng mga kaisipan sa iba’t ibang paraan tulad ng

paglutas ng praktikal na problema. Ang pagbabasa ng tula at maikling kwento ay

isang gawaing may layon na maaaring magpabago ng katauhan ninuman,

magdagdag sa kanyang karanasan, magpasigla ng kanilang isipan at

pandamang kaunlaran, magpabago sa kanyang pag-uugali at sa pamamagitan

ng mga ito ay makalikha ng isang mahusay at matatag na katauhan.

Page 22: tesis sa Filipino

22

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Kabanata III

Metodolohiya sa Pananaliksik

Ang kabanatang ito ay nagsasaad ng disenyo, mga datos, mga kinalap na

pamamaraan, instrumento, talatanungan at istatistikal na data. Deskriptiv na

metodo ang ginamit sa pag-aaral na ito, inilalarawan nito kung ano ang antas at

lebel ng pagkatuto ng mga mag-aaral.

Disenyo ng Pag-aaral

Ang mga mananaliksik ay gumamit ng piling mag-aaral bilang respondente

upang mabatid ang mga suliranin ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng mga

panitikan. Pinasimulan ng mga mananaliksik ang pagbabasa at pangangalap ng

mga datos sa iba’t ibang aklat, peryodiko, tisis,at iba’t ibang magasin upang

magkaroon ng sapat na kaalaman sa bawat sinuring datos. Namahagi ang mga

mananaliksik ng talatanungan sa piling mag-aaral ng ikatlong antas ng mga

tatlong mataas na paaralan ng Lungsod ng Cabuyao.

Mga Instrumetong Ginamit

Makikita sa bahaging ito ang mga talatanungan na ginamit sa naganap na

pag-aaral.

Page 23: tesis sa Filipino

23

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Talatanungan

Ginamit ang talatanungan upang makalikom ng datos o impormasyong

kailangan. Ito ay binubuo ng mga tanong na sinasagot ng mga respondente

upang malaman ang kanilang pananaw tungkol sa panitikang maikling kwento at

tula. Sa pag-aaral ng mga mananaliksik ang paglikha ng talatanungang ito ay

binubuo ng tatlong bahagi; 1. Mga propayl ng mga respondenteng mag-aaral 2.

Mga pangunahing suliranin sa pag-aaral ng panitikang tula at maikling kwento. 3.

Mga metodong ginamit ng mga guro sa pagsusuri ng maikling kwento at tula.

Pamamahagi ng Paglilikom

Ang mga mananaliksik ay humingi ng pahintulot sa tagapatnubay,Dekano

ng Edukasyon, Vice President for Academic Affairs upang maipamigay ang mga

talatanungan. Personal na ibinigay ng mga mananaliksik ang pagsubok na

talatanungan at pagkatapos ay nilikom ito.

Ang Pagkakapili at Pagkakabahagi ng Populasyon

Ginamit ng mananaliksik ang piling tatlong-daan at

apatnapung(340)manunugon ng ikatlong antas ng sekondarya ng mataas na

paaralan ng Gulod, Southville at Cabuyao sapagkat sila ay ginamit na batayan

sa pagsusuri ng pag-aaral sa maikling kwento at tula.

Page 24: tesis sa Filipino

24

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Pagtataya ng Balidasyon ng Kagamitan

Ang mga instrumentong ginamit ay random sampling. Ang mga mag-aaral ng

ikatlong antas ng Pulo National High School ang ginamit sa isinagawang

paunang pagsusulit o pre-test bilang pagpapatunay sa balidasyon ng

isinagawang mga katanungan bago ibigay sa mga manunugon ng mga mag-

aaral ng Cabuyao, Southville 1 atGulod National High School. Ang kinalabasan

ay pinag-aralan at inuri ayon sa balidasyon ng bawat aytem bago ibigay sa mga

manunugon. Isinasagawa ito matapos kumunsulta sa mga guro ng Asignaturang

Filipino.

Pag-uulat ng mga Datos

Itinala ng mga mananaliksik ang mga nalikom na datos batay sa personalidad ng

respondente. Ang mga ito ay inihayag at binahagdan upang maipaliwanag ng

mga mananaliksik ang mga nalikom na datos. Ang datos ay ibinanghay batay sa

ibinigay na ulat ng mga respondente.

Pormulang Ginamit

P=B/N x 100

Kung saan ay:

P=Porsyento o Bahagdan

B=Kabuuang Bilang ng Tumugon

N=Kabuuang bilang ng mga Manunugon

Page 25: tesis sa Filipino

25

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Bilang Bahagdan

Cabuyao National High

School 153

45%

Gulod National High

School 97

28.53%

Southville 1National

High School 92

27.05%

Kabuuan: 340 100%

Ang mga natirang datos ay isinaayos at inihanay sa antas ng pagsusuring

pamilang at paglalarawan ng puntos.

Likert Scale. Ang ilan sa ginamit na pagsusuring ito. Narito ang mga sumusunod

na Scale:

Sa Suliranin Bilang 2

9-10 – Lubhang Mahusay

7-8 – Mahusay

5-6 – Mahina

3-4 – Mas Mahina

1-2 – Lubhang Mahina

Page 26: tesis sa Filipino

26

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Slovin’s Formula:

Ito ay ang pormulang ginamit sa pagpili ng mga respondent sa 3 Mataas

na paaralan ng Lungsod ng Cabuyao: Cabuyao National High School, Gulod

National High School, at Southville 1 National High School.

n = N / [ 1 + (N*e^2)]

Kung saan:

n = bilang ng samples

N = kabuuang populasyon.

e = margin of error

Kabanata IV

Page 27: tesis sa Filipino

27

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

PAGLALAHAD, PAGPAPALIWANAG, AT PAGSUSURI NG MGA DATOS

Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng nagging resulta ng mga

pagsusuring isinagawa sa pagsusuri ng Tula at Maikling Kwento mula sa mga

respondente ng mga piling mataas na paaralan ng lungsod ng Cabuyao.

Suliranin 1: Profayl ng mga tagasagot batay sa kanilang edad, kasarian,

antas na tinapos ng magulang at buwanang kita.

Itinala ng mga mananaliksik ang mga nalikom na datos batay sa kanilang

edad, kasarian, antas na tinapos ng magulang at buwanang kita. Ang mga ito ay

inihayag at binahagdan upang maipaliwanag.

Talahanayan 1.1 Ang Prekwensi at Pagbabahagi ng Bahagdan ng mga

Tagasagot Batay sa Kanilang Edad

EDAD Prekwensi (f) Bahagdan(%)

14 – 16 309 90.88

17 – 19 31 9.11

Kabuuan 340 100

Ipinapakita sa talahanayan 1.1 ang prekwensi at pagbabahagi ng

bahagdan ng mga tagasagot batay sa kanilang edad.

Page 28: tesis sa Filipino

28

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Ang edad ng mga respondenteng mag-aaral ay naaangkop sa hangganan

na 14 – 19 na taon. Ang 14 – 16 taon ay nakalikom ng 309 o 90.88 na bahagdan

na siyang pinakamataas at 17 – 19 taon ay nakalikom ng 31 o 9.11 na

bahagdan.

Implikasyon:

Ipinapakita ng nakalap na datos na karamihan sa mga tagasagot mula sa

mga piling paaralan ay nasa gulang na 14 – 16 na siya namang karaniwang

inaasahan na edad ng mga mag-aaral ng ikatlong antas sa sekondarya. Mula

dito ay mahihinuha na relatibong mas nagkakalapit ang kanilang pangkabatirang

antas (cognitive level) kahit ito ay maging persepsyon, opinion at ideya.

Gayundin, mas higit nanagiging matibay ang kanilang basehan o batayan dahil

hindi nagkakalayo ang agwat ng kanilang mga edad. Ito ay sinususugan ng pag-

aaral ni Machtinger (2007) na nagsasabi na ang edad at aspeto ng mga mag-

aaral hinggil sa kanilang kognitibong kakayahan ay may pagkakaugnay. Ang

edad ng mga mag-aaral ay maaring makaapekto sa kanilang kakayahan sa kahit

na anong larangan.

Bagamat may mangilan ngilang mag-aaral na lumalampas sa karaniwang

inaasahanag edad, ito ay normal lamang sapagkat sa mga mag-aaral na

nabibilang sa mahihirap na pamilya, di naiiwasan ang magkaroon ng suliranin o

sagabal upang maging tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Ngunit, maari din

naman na ang dahilan ay pagkakasakit o alin pa mang kadahilan labas sa

Page 29: tesis sa Filipino

29

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

kahirapan. Ayon kay Ipaye (2006), ang kita ng mga magulang, pagtugon sa mga

pangunahing pangangailangan at ang akademikong kasanayan ng mga mag-

aaral ay may ugnayan. Ipinapakita rin sa pag-aaral ni Ipaye (2006) na kapag ang

kita ng magulang ay hindi sapat para matugunan ang pansarili at pangunahing

pangangailangan, ang iba pang pangangailangan kaugnay ng edukasyon ay

naisasantabi. Ito ang nagiging dahilan kung kaya’t may mga mag-aaral na

napapahinto o di naman kaya ay tuluyan ng di nakapag-aaral. Dahil din sa

kakulangan ng kita, ang mga magulang ay di nakatutugon sa lahat ng mga

pangunahin, panlipunan, at pang-akademikong pangangailangan ng kanilang

mga anak sa paaralan. Dahil dito ang ibang mga mag-aaral ay humihinto para

maghanapbuhay para masuportahan ang sarli at makatulong sa pamilya (Ipaye,

2008).

Talahanayan 1.2 Ang Prekwensi at Pagbabahagi ng Bahagdan ng mga

Tagasagot Batay sa Kanilang Kasarian

KASARIAN Prekwensi (f) Bahagdan (%)

Lalaki 144 42.35

Babae 196 57.65

KABUUAN 340 100

Ang propayl naman ng kasarian ng mga respondenteng lalaki ay umabot

sa 144 o 42.35 na bahagdan at ang mga babae ay umabot sa 196 o 57.65 na

bahagdan.

Page 30: tesis sa Filipino

30

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Ipinapakita ng datos na ang karamihan sa bilang ng mga lumahok sa pag-

aaral na isinagawa ay relatibong mga kababaihan.

Implikasyon:

Ang kasarian ay isa sa mga pangunahing salik na nagpapakita ng

kaibahan ng kakayahan ng mga mag-aaral. Ayon kay Feingold (2008) Ang

kasarian ng mga mag-aaral ay isang salik upang malaman ang kanilang kayang

ipakita.Ang kasarian ay iba sa pag-uugali, personalidad, inaasahan ng guro, at

behabyor, pagkakaiba ng kursong kinukuha at bayologikal na ibinibgay sa

pagkakaiba ng kasarian sa kanilang nakukuha. Bilang karagdagan, ang pag-

aaral ni Johnson (2006) ay nagpapatibay na ang kasarian ay may kaugnayan.

Ayon sa isinagawa niyang pananaliksik, ang mga kababaihan ay higit na mataas

ang marka kumpara sa mga kalalakihan. Higit na mas mababa ang kakayahang

pang-akademiko ng mga lalaki kumpara sa mga babae.

Talahanayan 1.3 Ang Prekwensi at Pagbabahagi ng Bahagdan ng mga

Tagasagot Batay sa Antas na Natapos ng Magulang (Ina)

Page 31: tesis sa Filipino

31

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Antas na Natapos ng Magulang

(Ina) Prekwensi (f) Bahagdan (%)

Nakapagtapos ng Mababang

paaralan

37 10.88

Nakatungtong ngunit hindi

Nakapagtapos ng Mababang

Paaralan

14 4.12

Nakapagtapos ng Mataas na

Paaralan

107 31.47

Nakatungtong ngunit hindi

Nakapagtapos ng Mataas na

Paaralan

58 17.06

Nakapagtapos ng kolehiyo 58 17.06

Nakatungtong ngunit hindi

Nakapagtapos ng Kolehiyo 43 12.65

Teknikal / Bokasyonal 23 6.76

KABUUAN 340 100

Ang Talahanayan 1.3a ay nagpapahayag ng prekwensi at pagbabahagi ng

mga bahagdan ng respondente batay sa antas na natapos ng kanilng mga ina.

Mapapansin sa mga nakalap na datos na 107 o 31.47 na bahagdan ang

nakapagtapos ng mataas na paaralan na siyang pinakamataas sa lahat.

Sinusundan naman ng 58 o 17.06 na bahagdan ang nakapagtapos ng kolehiyo

atnakatungtong ngunit hindi nakapagtapos ng mataas na paarala. Pangatlo

Page 32: tesis sa Filipino

32

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

naman ang nakatungtong ng kolehiyo ngunit hindi nakapag tapos na may 43 o

12.65 na bahagdan. Ikaapat naman ay may 37 o 10.88 na bahagdan na

nakapagtapos ng mababang paaralan. Ang ikalima naman ay may 23 0 6.76 na

bahagdan na kumuha ng teknikal o bokasyonal at ang ika-anim at panghuli ay

may 14 o 4.12 na bahagdan na nakatungtong ngunit hindi nakapagtapos ng

mababang paaralan.

Implikasyon:

Ipinapakita ng datos ng pag-aaral na karamihan sa mga ina (at ama,

tingnan ang talahanayan 1.3b) ay nakapagtapos ng sekondarya. Ayon kay

Sprinthall (2001), ang mga magulang ang panungahing nagtatakda ng

pamantayan para sa kanilang mga anak at mga kagamitan sa paaralan. Kung

ang mga magulang ay nakapagtapos lamang ng sekondarya o higit na

mababang antas ng edukasyon, karaniwan ay mababa ang antas ng pang-

akademikong kakayahan ng mga mag-aaral.

Talahanayan 1.3 Ang Prekwensi at Pagbabahagi ng Bahagdan ng mga

Tagasagot Batay sa Antas na Natapos ng Magulang (Ama)

Antas na Natapos ng

Magulang

(Ama)

Prekwensi (f) Bahagdan (%)

Page 33: tesis sa Filipino

33

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Nakapagtapos ng

Mababang paaralan

39 11.47

Nakatungtong ngunit

hindi Nakapagtapos ng

Mababang Paaralan

27 7.94

Nakapagtapos ng

Mataas na Paaralan

110 32.35

Nakatungtong ngunit

hindi Nakapagtapos ng

Mataas na Paaralan

42 12.35

Nakapagtapos ng

Kolehiyo

57 16.76

Nakatungtong ngunit

hindi Nakapagtapos ng

Kolehiyo

39 11.47

Teknikal / Bokasyonal 26 7.65

KABUUAN 340 100

Dito sa talahanayan 1.4, ipinapahayag ang prekwensi at pagbabahagi ng

bahagdan ng respondent batay sa antas na natapos ng kanilang mga ama.

Mapapansin sa mga nakalap na datos na 110 o 32.35 bahagdan ang

nakapagtapos ng mataas na paaralan na siyang pinakamataas sa lahat. Ikalawa

ay may 57 o 16.76 na bahagdan na nakapagtapos ng kolehiyo. Ikatlo ay may 42

o 12.35 na bahagdan na nakatungtong ngunit hindi nakapagtapos ng mataas na

Page 34: tesis sa Filipino

34

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

paaralan. Ang ikaapat naman ay may 39 o 11.47 na bahagdan na nakapagtapos

ng mababang paaralan at nakatungtong ng kolehiyo ngunit hindi nakapagtapos.

Ang ikalima ay may 27 o 7.94 na bahagdan na nakatungtong sa mababang

paaralan ngunit hindi nakapagtapos. At ang ikaanim at pinaka huli ay may 26 o

7.65 na bahagdan na kumuha ng teknikal o bokasyonal.

Implikasyon:

Ipinakita sa resulta ng pangangalap na karamihan sa ama ng respondente

ay nakapag tapos ng mataas na paaralan at sinusundan din naman ng mga

nakapag tapos ng kolehiyo. Malaki ang epekto nito sa pagkahubog ng mga mag-

aaral sa kanilang pag-aaral sapagkat ang ama tulad din ng ina ay mas higit na

tinitingala sa bawat pamilya ng lipunang Pilipino lalo pa at patriyarkal ang

kinalakhang kultura ng mga Pilipino.

Talahanayan 1.4 Ang Prekwensi at Pagbabahagi ng Bahagdan ng mga

Tagasagot Batay sa Buwanang Kita ng Kanilang Pamilya

Buwanang Kita ng

Pamilya

Prekwensi (f) Bahagdan (%)

1000-8000 215 63.24

9000-16000 96 28.24

Page 35: tesis sa Filipino

35

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

17000-24000 25 7.35

25000-32000 4 1.18

KABUUAN 340 100

Ipinapahayag ng talahanayan 1.5 ang prekwensi at pagbabahagi ng

bahagdan ng buwanang kita ng mga magulang ng mga respondente.

Gamit ang talahanayang ito, ang mga sumusunod na resulta ay inilahad:

(215) o 63.24% ng mga magulang ng mga respondente ay may buwanang kita

na 1000-8000 libong piso; (96) o 28.24% ay may 9000-16000 libong pisong

buwanang kita; (25) o 7.35% ay may buwanang kita na 17000-24000 libong piso

at (4) 0 1.18% ay may buwanang kita na 25000-32000 libong piso .

Implikasyon:

Ang datos sa itaas ay nagpapakita na mga mag-aaral na naging bahagi

ng isinagawang pag-aaral ay nabibilang sa mahihirap na pamilya.Ayon kay

Sprinthall (2008), ang mga magulang ang nagbibigay ng lahat ng

pangangailangan ng kanilang mga anak. Hindi lamang personal na

pangangailangan kundi maging sa paaralan. Kung hindi matugunan ng

magulang ang mga pangangailangan ng kanilang anak na nag-aaral, ito ay

maaaring magbunga ng mababang antas ng kakayahang pang-akademiko. Ang

mababang kita at kahirapan ay isa sa mga pangunahing sagka upang

magkaroon ng edukasyong may kalidad ang mga mag-aaral. Ayon kay Johnson

Page 36: tesis sa Filipino

36

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

(2006), ang akademikong kakanyahan ay itinutulak ng mga salik ng sosyo-

ekonomiko (socio-economic).

Ang kahirapan at mababang antas ng sosyo-ekonomiko na pinalubha pa

ng kakapusan ng ama at ina ay nagreresulta sa mababang kakanyahan na pang-

akademiko dahil hindi nila natutugunan ang kanilang mga pangangailangan sa

batayang aklat at iba pang kagamitan ukol sa pagpapaunlad ng antas ng

kaalaman. Ang pangit na kalagayan na ito ng mga mag-aaral ang nagtutulak

upang dumami ang mga mag-aaral na bumagsak o huminto sa pag-aaral.

Bilang karagdagan, ang kahirapan na may kaangkop na kakapusan sa

mga sosyal (social) at pang-ekonomikong pangangailangan ng bata (mag-aaral)

ay karaniwang nagbubunga sa mahina o mababang akademikong kakayahan

(Shittu, 2004)

Suliranin 2: Ano ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral buhat sa

pagsusuri ng tula at maikling kwento?

Ang mga sumusunod na paglalahad ng mga nakalap na datos mula sa

mga respondente matapos makuha ang resulta ng istatistikal na paglalahad ng

pag-aaral.

Page 37: tesis sa Filipino

37

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Talahanayan 2.1 Ang Prekwensi at Pagbabahagi ng Bahagdan ng mga

Tagasagot Batay sa Nakuhang Marka (Maikling Kwento)

Marka Prekwensi (f) Bahagdan(%) Interpretasyon

9-10 60 17.65 Lubhang mahusay

7-8 74 21.76 Mahusay

5-6 103 30.29 Mahina

3-4 76 22.35 Mas mahina

1-2 27 7.94 Lubhang mahina

KABUUAN 340 100

Leyenda :

9-10 – lubhang mahusay

7-8 -- mahusay

5-6 -- mahina

3-4 – mas mahina

1-2 – lubhang mahina

Ipinapakita sa talahanayan 2.1 ang prekwensi at pagbabahagi ng

bahagdan batay sa resulta ng ng pagsusuri na nakuha ng mga respondente.

Gamit ang mga talahanayang ito, ang mga sumusunuod na resulta ay

inilahad; mayroong 60 o 17.65 na bahagdan ang nakakuha ng markang 90-100

ikalawa ay may 74 o 21.76 na bahagdan ang nakakuha 70-80, ikatlo ay may 103

o 30.29 na bahagdan ang nakakuha ng 50-60, ikaapat ay may 76 o 22.35 na

Page 38: tesis sa Filipino

38

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

bahagdan na nakakuha ng30-40 ang ikalima at panghuli sa lahat ay may 27 o

7.94 na bahagdan na nakakuha ng 10-20 na puntos.

Implikasyon:

Hindi gaanong mataas ang antas ng karununganng mga manunugon

hinggil sa pagsusuri ng maikling kwento. Mapapansin sa talahanayang ito na

karamihan sa mga mag-aaral ay hindi nakaabot sa lebel ng pagkatuto at may

kahinaan sa pagsusuri, sapagkat makikita na mahina ang kinalabasan nito at

hindi sapat ang kanilang kaalaman upang makapagsuri ng Maikling Kwento.

Ang ilan lamang sa mga dahilan ay ang hindi wastong paggabay sa mga

mag-aaral habang sila ay nagsusuri ng itinakdang maikling kuwento. Gayundin

ang dulog(approach) o metodong(method) ginagamit ng guro ay mahina at hindi

nakakapukaw ng interes ng mga mag-aaral. Maaari ring maganda at efektivo ang

inihandang metodo o dulog ng guro subalit hindi mabatid ng mga mag-aaral ang

sustansiya o kahalagahan ng paksang araling inilahad. Ito ay maiuugnay sa

Prinsipyo ng Learning Pathology, binibigyang diin na ang pagkatuto ay wala sa

pagiging mabisa ng kagamitang pampagtuturo o metodo maging istratehiya ng

guro kung hindi sa intrinsikong pangangailangan ng bawat mag-aaral sa araling

ilalahad.

Talahanayan 2.1 Ang Prekwensi at Pagbabahagi ng Bahagdan ng mga

Tagasagot Batay sa Nakuhang Marka (Tula)

Page 39: tesis sa Filipino

39

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Marka Prekwensi (f) Bahagdan(%) interpretasyon

9-10 44 12.94 Lubhang mahusay

7-8 92 27.05 Mahusay

5-6 119 35.00 Mahina

3-4 64 18.82 Mas mahina

1-2 21 6.18 Lubhang mahina

KABUUAN 340 100

Leyenda :

9-10 – lubhang mahusay

7-8 -- mahusay

5-6 -- mahina

3-4 – mas mahina

1-2 – lubhang mahina

Ipinapakita sa talahanayan 2.1 ang prekwensi at pagbabahagi ng

bahagdan batay sa resulta ng pagsusuri ng tula na nakuha ng mga respondente.

Gamit ang mga talahanayang ito, ang mga sumusunuod na resulta ay

inilahad; mayroong 44 o 12.94 na bahagdan ang naakuha ng 90-100, ikalawa

mayroong 92 o 27.05 na bahagdan ang nakakuha ng 70-80, ikatlo mayroong 119

o 35.00 na bahagdan ang nakakuha ng50-60, ikaapat mayroong 64 o 18.82 na

bahagdan ang nakakuha ng 30-40, ikalima at ang panghuli sa lahat ay mayroong

21 o 6.18 na bahagdan ang nakakuha ng 10-20 na puntos.

Page 40: tesis sa Filipino

40

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Implikasyon:

Mapapansin sa talahanayang ito na karamihan sa mga mag-aaral ay hindi

nakaabot sa lebel ng pagkatuto at wala silang sapat na kakayahan sa pagsusuri

ng tula, ngunit isang-kapat sa buong populasyon ng mga respondente ang

naging mahusay o umabot sa tamang lebel ng pagkatuto

Hindi gaanong mataas ang antas ng karunungan ng mga manunugon

hinggil sa pagsusuri ng tula. Mapapansin sa talahanayang ito na karamihan sa

mga mag-aaral ay hindi nakaabot sa lebel ng pagkatuto at may kahinaan sa

pagsusuri, sapagkat makikita na mahina ang kinalabasan nito at hindi sapat ang

kanilang kaalaman upang makapagsuri ng tula.

Ang ilan lamang sa mga dahilan ay walang tamang paggabay sa mga

mag-aaral at hindi natutugunan ang kognitivong pangangailangan. Gayundin,

uhaw pa ang kanilang kaalaman sa paghihimay ng mga elemento nito, kaya

nararapat lamang na bigyang ng halaga ang nasabing pangunahing

suliranin.Bagamat hindipinatutunayan ng datos ng kasalukuyang pag-aaral,

mahihinuha na maari din na mayroon kontribusyon ang guro sa pagsusuri ng

tula, ngunit ang guro ay nangangailangan nang matagumpay na pagganyak

upang mapukaw ang atensyon ng mga mag-aaral. Ang mga salik na maaaring

nakakaapekto sa kanila ay:antas ng pamumuhay, natapos ng kanilang

magulang, at pamamaraan ng pagtuturo. Ito ay maaaring mayroong kaugnayan

sa pansarili nilang pang-kogtivong kakayahan. Nararapat lamang na malaman

Page 41: tesis sa Filipino

41

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

natin kung ano ang kanilang demograpikong profayl nang sa gayon alam ng guro

kung ano ang mailalapat at angkop sa metodo sa pagtuturo.

Suliranin 3: Ano ang persepsyon ng tagasagot sa metodong ginamit ng

guro?

Talahanayan 3.1 Persepsyon ng Tagasagot sa Metodong Ginamit ng Guro

5

(L)

4

(M)

3

(PM)

2

(MD)

1

(H)

TW

M

WM D

1. Paggamit ng aming guro

ng pangganyak bago

simulan ang talakayan.

92

(460)

98

(392)

89

(267)

26

(52)

35

(35)

1206

340

3.55 M

2. Naiuugnay sa aming

buhay ang tinalakay na

tula at maikling kwento.

87

(435)

107

(428)

89

(267)

35

(70)

22

(22)

1222

340

3.59 M

3. Pagkakaroon ng palitan

ng ideya o opinion sa

paksang tinalakay.

139

(695)

93

(372)

64

(192)

30

(160)

14

(14)

1333

340

3.92 M

Page 42: tesis sa Filipino

42

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

4. Gumagamit ng

konkretong halimbawa

ang aming guro sa

pagtalakay ng tula at

maikling kwento.

112

(560)

113

(452)

68

(204)

30

(60)

17

(17)

1293

340

3.80 M

Average Mean Value 3.72 M

Ang talahanayan bilang 3.1 ay nagpapakita ng persepsyon ng mga tagasagot

sa metodong ginagamit ng guro sa pagtuturo ng pagsusuri ng maikling kwento at

tula.

Batay sa ginawang pagtugon ng mga tagasagot, ang mean value na 3.55 ay

nagpapakita na ‘Minsan’ lamang kung gumamit ng pangganyak ang guro bago

magsimula ang pagtalakay sa leksyon. Ang mean value na 3.59 ay nagpapakita

rin ng ‘Minsan’ lamang kung iugnay ng guro ang tinatalakay na tula at maikling

kwento sa kanilang buhay. Gayundin ang mean value na 3.92 na nagpapakita na

‘minsan’ lang din magkaroon ng pagpapalitan ng ideya at opinion ang klase

tungkol sa tinatalakay na tula at maikling kwento. At bilang panghuli, ang mean

value na 3.80 ay nagpapahiwatig din na ‘Minsan’ lang gumagamit ng

kongkretong halimbawa ang guro upang matalakay ng wasto ang maikling

kwento at tula.

Implikasyon:

Page 43: tesis sa Filipino

43

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Ang naging kabuuang resulta ng talahanayan 3.1 ay nagpapahayag ng

minsan lang na paggamit ng metodo ng mga guro sa pagsusuri ng maikling

kwento at tula.

Base sa ipinapakita ng datos, hindi nagiging sapat ang ambag ng guro

paramatulungan ang mga mag-aaral na maunawaan nang lubos ang mga

pamamaraan sa pagsusuri ng maikling kwento at tula. Ang may pinakamahinang

marka sa nakatalang tabulasyon ay ang pag-uugnay ng nilalaman o konteksto ng

piling maikling kuwento at tula, isang indikasyon na mahina ang aspetong

pandamdamin o afektivo ng mga mag-aaral, malaki ang impluwensya ng mga

isinagawang metodo o dulog ng guro, maaaring ito ay pangkaisipan lamang o

saykomotor at hindi nabigyan ng mariing diin ang naturang aspeto. Sa ibang

pangangatwiran maaaring pagkakabisa lamang ang naging dulog ng guro kung

kaya’t walang nangyaring pagpapahalaga sa semantika o kahulugan ng mga

naturang genre ng panitikan.

Suliranin 4: Ano ang kaugnayan ng propayl ng mga tagasagot sa

kasanayan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng Maikling kwento at Tula.

Ipinapahayag ng mga talahanayang ito ang kaugnayan ng profayl ng mga

tagasagot sa kakayahan nilang magsuri ng maikling kwento at tula.

Page 44: tesis sa Filipino

44

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Talahanayan 4.1 Kabuuan ng Pagsusulit ng Chi-Square(ʎ2) para sa

Kakayahan ng mga Mag-aaral sa pagsusuri ng Maikling Kwento

X Y

(Profayl)

- ʎ2 Values Interpretation Decision

Computed Tabular

Kakayahan

ng mga

Mag-aaral

sa

Pagsusuri

ng Maikling

EDAD 19.99 11.07 p > 0.05

(df = 5)

Significant

Rejected

Ho

KASARIAN 12.84 9.49 p > 0.05

(df = 4)

Not Significant

Rejected

Ho

BUWANANG

KITA

20.11 25.00 p ‹ 0.05

(df = 20)

Not

Significant

Accepted

Ho

Page 45: tesis sa Filipino

45

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

kwento ANTAS NA

NATAPOS NG

MAGULANG

(INA)

17.41 43.77 p ‹ 0.05

(df = 24)

Not

Significant

Accepted

Ho

ANTAS NA

NATAPOS NG

MAGULANG

(AMA)

24.07 43.77 p ‹ 0.05

(df = 24)

Not Significant

Accepted

Ho

Ipinapakita sa talahanayang ito na ang edad at kasarian ay may

kinalaman sa pagsusuri ng maikling kwento, maaaring makaapekto ito dahil sa

kanilang mga karanasan at kaalaman samantala, ang buwanang kita ng pamilya

at antas na natapos ng kanilang magulang (ina at ama) ay walang kinalaman o

hindi nakakaapekto sa pagsusuri nila ng maikling kwento marahil ay

nakadepende parin talaga sa mag-aaral kung magpapaapekto sila dito hanggat

naroon parin ang kagustuhan nilang matuto.

Tekstwal na Interpretasyon

Ipikita sa talahanayan 4.1 ang ugnayan ng profayl at kakayahang pang-

akademiko ng mga mag-aaral. Ang computed value na 12.84 ay relatibong mas

mataas kaysa sa tabular value na 9.49 sa degrees of freedom na 4. Ito ay

Page 46: tesis sa Filipino

46

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

nagpapakita na may ugnayan ang kasarian at ang kakayahang pang-akademiko

ng mga mag-aaral. Samakatuwid ang null hypothesis na nagsasabing walang

ugnayan ang dalawa ay hindi tinatanggap. (Reject: Ho)

Ikalawa, ang computed value na 19.99 ay relatibong mas mataas kaysa

sa tabular value na 11.07 sa degrees of freedom na 5. Ito ay nagpapakita na

may kaugnayan ang edad at kakayahan ng mga mag-aaral. Samakatuwid, ang

null hypothesis na nagsasabing walang ugnayan ang dalawa ay hindi

tinatanggap o rejected.

Buhat sa buwanang kita at antas na natapos ng magulang (ina at ama),

mapapansing mas mababa ang Kompyuted na halaga kaysa sa tabyular na

halaga. Ipinapakita na walang signifikong kaugnayan ang dalawang ito sa

kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng maikling kuwento.

Implikasyon:

Ipinapakita sa naturang tabulasyon na ang edad at kasarian ng mga mag-

aaral ay may kinalaman sa pagsusuri ng maikling kwento. Kung ang edad ang

pagbabatayan, ayon kay Machtinger (2007) ito ay maaaring makaapekto sa

kanilang kakayahan sa kahit anong larangan. Ayon naman kay Feingold (1988)

Ang kasarian ng mga mag-aaral ay isang salik upang malaman ang kanilang

kayang ipakita. Ang kasarian ay iba sa pag-uugali, personalidad, inaasahan ng

Page 47: tesis sa Filipino

47

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

guro, at behabyor, pagkakaiba ng kursong kinukuha at bayologikal na ibinibgay

sa pagkakaiba ng kasarian sa kanilang nakukuha.

Talahanayan 4.2 Kabuuan ng Pagsusulit ng Chi-Square(ʎ2) para sa

Kakayahan ng mga Mag-aaral sa pagsusuri ng Tula

X Y

(Profayl)

- ʎ2 Values Interpretation Decision

Computed Tabular

Kakayahan

ng mga

Mag-aaral

sa

Pagsusuri

ng Tula

EDAD 2.08 9.49 p ‹ 0.05

(df = 5)

Not

Significant

Accepted

Ho

KASARIAN 8.67 9.49 p ‹ 0.05

(df = 4)

Not Significant

Accepted

Ho

BUWANANG

KITA

14.10 21.03 p ‹ 0.05

(df = 20)

Not

Significant

Accepted

Ho

ANTAS NA

NATAPOS NG

MAGULANG

(INA)

21.48 36.42 p ‹ 0.05

(df = 24)

Not

Significant

Accepted

Ho

Page 48: tesis sa Filipino

48

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

ANTAS NA

NATAPOS NG

MAGULANG

(AMA)

21.43 36.42 p ‹ 0.05

(df = 24)

Not Significant

Accepted

Ho

Ipinapahayag ng talahanayang ito na walang kinalaman ang kanilang profayl

(edad, kasarian, buwanang kita ng pamilya at antas na natapos ng ina at ama)

sa pagsusuri ng tula, marahil ay hindi sila nagpapaapekto sa naturang aspeto.

Implikasyon:

Hindi nakaapekto ang profayl ng mga tagasagot sa pagsusuri nila ng tula.

Ito ay marahil may pansarili o intrinsikong kagustuhan ang mga tagasagot na

magbasa at magsuri ng mga maikling kwentong Pilipino.Ang bawat mag-aaral ay

may pankognitivong kahandaan upang matukoy ang kahalagahan ng nilalaman

ng binasang akda.Majoriti ng mga mag-aaral ay may matinding pagkagiya sa

pagbasa ng mga klasikong akda.

Suliranin 5: Ano ang kaibahan ng persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa

metodong ginamit ng guro sa pagtuturo ng pagsusuri ng Maikling kwento

at Tula kapag pinangkat ayon sa kanilang profayl?

Page 49: tesis sa Filipino

49

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Talahanayan 5.1 Kabuuan ng Pagsusulit ng Chi-Square(ʎ2) para sa

Malaking Pagkakaiba ng Kaugnayan ng Profayl ng mga Mag-aaaral sa

Metodong Ginamit ng Guro

X Y

(Profile)

- ʎ2 Values Interpretation Decision

Computed Tabular

Kaugnayan

ng profayl

ng mga

mag-aaaral

sa

metodong

ginamit ng

guro

EDAD 10.68 11.07 p ‹ 0.05

(df = 5)

Not

Significant

Accepted

Ho

KASARIAN 18.40 31.41 p ‹ 0.05

(df = 19.90)

Not Significant

Accepted

Ho

BUWANANG

KITA

28.28 25.00 p > 0.05

(df = 15)

Significant

Rejected

Ho

ANTAS NA

NATAPOS NG

MAGULANG

(INA)

25.60 43.77 p ‹ 0.05

(df = 30)

Not

Significant

Accepted

Ho

ANTAS NA

NATAPOS NG

MAGULANG

(AMA)

37.95 43.77 p ‹ 0.05

(df = 30)

Not Significant

Accepted

Ho

Page 50: tesis sa Filipino

50

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Buhat sa tabulasyon, makikitang walang kinalaman o hindi nakakaapekto

ang edad, kasarian at antas na natapos ng magulang sa pagsusuri nila ng

maikling kwento na may kinalaman naman sa metodong ginamit ng guro

samantalang mayroon namang kinalaman ang buwanang kita ng pamilya ng

tagasagot sa kanilang pagpapalawak ng kaalaman sa pagsusuri ng maikling

kwento at tula, marahil ang mataas na buwanang kitang nalilinang ay isang

indikasyon ng kakayahang magkaroon ng mga klasikong aklat o antolohiya ng

maiikling katha kabaligtaran ng may mababang kita na walang kakayahang

makalinang ng mabubuting aklat sa halip ay ibang mapaglilibangan.

Implikasyon:

Ipinapahayag na mayroong signipikong pagkakaiba ang buwanang kita ng

mga magulang at ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa akademikong

kasanayan. Ipinaparating din nito na hindi sapat ang kita ng magulang upang

matugunan ang pangagailangan ng pamilya hindi pa kabilang ang

pangangailangang pang-edukasyon ng kanilang mga anak.

Page 51: tesis sa Filipino

51

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Iminungkahing Aksyon Plan

A. Proyekto para sa mga Mag-aaral

Proyekto LayuninMga

Taong Kasangk

ot

Takdang Panahon

Pondo Inaasahang Bunga

Indikasyon ng Tagumpay

Paligsahan sa larangan ng pagsusuri ng Maikling Kwento at Tula

Napagbubuti pa ang kasanayan ng mga mag-aaral sa larangan ng pagsusuri ng maikling kwento at tula.Napapalawak ang kabatiran at kahusayan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng maikling kwento at tula.

Guro at mga mag-aaral

Agosto Sariling pondo

Makikilahok ang 75% ng mga mag-aaral at higit na mapaghuhusay ang kahusayan sa pagsusuri ng Maikling Kwento at Tula

Naisagawa ang programa at nagkaroon ang mga mag-aaral ng karagdagang impormasyon

Filipino Camp Naitataguyod ang larangan ng akademikong Filipino.Nabibigyang pansin ang larangan sa Filipino.Nalalaman ng mga mag-aaral ang tunay na sustansya ng Filipino.

Guro at mga mag-aaral

Agosto Sariling pondo

Makikilahok ang 65% ng mga mag-aaral o higit pa

Naisagawa ang programa at nadaragdagan ang kanilang interes sa pag-aaral ng akademikong Filipino

Pagbuo ng organisasyon sa

Napapanatili ang diwa ng akademiko

Guro at mga

Mula Agosto

Sariling pondo

Makikilahok ang 70% ng

Nagkaroon ng organisasyon

Page 52: tesis sa Filipino

52

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

larangan ng Akademikong Filipino

sa bawat kasapi.Nagkakaroon ng mga taong mamumuno sa pagtaguyod ng akademiko.

mag-aaral

at mga makakalap na pondo

mga mag-aaral o higit pa

para sa akademikong Filipino

Iminungkahing Aksyon Plan

B. Pagpapaunlad ng Kaisipan ng mga Mag-aaral

Papaunlarin LayuninMga

Taong Kasangk

ot

Takdang

Panahon

Pondo Inaasahang

Bunga

Indikasyon ng

Tagumpay

Kakayahan ng mga mag-

aaral sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan

Nadadagdagan ang kanilang pundasyon sa pagsusuri ng mga akdang pampanitikan.Napapalawak ang kanilang kaalaman sa nasabing larangan.

Guro at mga mag-

aaral

Hunyo Hindi kailangan ng pondo

Makikilahok ang 80% ng mga

mag-aaral at higit na

napapayabong ang kanilang kaalaman at maging ang

kanilang kasanayan sa pagsusuri ng mga akdang

pampanitikan.

Nagkakaroon ng

pagpapaunlad ng

kaalaman sa larangan ng akademikon

g Filipino.

Paghikayat sa mga mag-

aaral na magbasa ng mga akdang pampanitikan

Napagbubuti ang kanilang kasanayan

sa pagbasa.Napapataas ang

kanilang kognitibong kakayahan.

Napapatalas ang kanilang isipan sa

pagsusuri ng akdang pampanitikan.

Magulang, guro at

mga mag-aaral.

Mula Hunyo

Hindi kailangan ng pondo

Makikilahok ang 60% na mga

mag-aaral at higit na

mapagyayaman ang bokabularyo

at kanilang talasalitaan.

Nagkarooon ng bagong

kaalaman na bubusog sa

kanilang mga isipan.

Pag-iwas ng mga mag-aaral sa

Nadaragdagan ang kanilang kaalaman.

Nagkakaroon ng

Magulang, guro at

mga mag-

Mula Hunyo

Hindi kailangan ng pondo

Makikilahok ang 85% na mga mag-aaral at

Nagkakaroon ang mga mag-aaral

Page 53: tesis sa Filipino

53

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

pagliban sa klase.

interaksyon mula sa guro at sa mag-aaral.Napagyayabong ang kanilang kaalaman at

kasanayan sa pamamagitan ng

pagpasok o pakikilahok sa

talakayan.

aaral. magkakaroon sila ng interes sa

paksang tinatalakay.

ng interes sa pag-aaral at naiiwasan

ang pagkauhaw

sa kaalaman.

Kabanata V

Paglalagom, Konklusyon at Rekomendasyon

Naunang tinalakay sa kabanatang ito ang mga suliranin ng pagsusuri, ang

mga tagasagot at ang mga ginamit sa estadistika sa mga datos ng pag-aaral.

Kasunod nito, ay ang pagbaling ng pagtalakay sa lagom ng pag-aaral, mga

kongklusyon at mga rekomendasyon ng mga mananaliksik.

Mga Natuklasan:

1. Sa kabuuan, ang mga mag-aaral buhat sa Cabuyao National High

School, Southville 1 at Gulod National High School ay may gulang na

nasa pagitan ng 14-16 o ang inaasahang aktwal na gulang ng mag-aaral

sa ikatlong antas ng sekondarya.Karamihan sa kanila ay mga

kababaihan na nabibilang sa mahihirap na pamilya na may buwanang

kita na mula P1000 at hindi lalampas ng P16,000. May ilang bilang ng

mga magulang na nakapag-aral o nakatungtong ng kolehiyo subalit ang

Page 54: tesis sa Filipino

54

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

karamihan sa kanila ay nakapagtapos lamang ng sekondarya o mas

mababa pa.

2. Hinggil sa antas ng kakayahan ng mga sa pagsusuri ng maikling kwento,

ang datos ay nagpapakita na ‘Mahina’ o nasa pagitan ng 50 hanggang 60

bahagdan lamang ang antas ng marka ng mga mag-aaral. Karamihan sa

mga mag-aaral ay hindi nakaabot sa lebel ng pagkatuto at may kahinaan

sa pagsusuri, sapagkat makikita na mahina ang kinalabasan nito at hindi

sapat ang kanilang kaalaman upang makapagsuri ng Maikling Kwento.

3. Hinggil sa antas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng Tula,

ang datos ay nagpapakita na ‘Mahina’ o nasa pagitan ng 50 hanggang 60

bahagdan lamang ang antas ng marka ng mga mag-aaral. Karamihan

sa mga mag-aaral ay hindi nakaabot sa lebel ng pagkatuto at wala silang

sapat na kakayahan sa pagsusuri ng tula, ngunit isang-kapat sa buong

populasyon ng mga respondente ang naging mahusay o umabot sa

tamang lebel ng pagkatuto

4. Mula sa datos na nakalap, naipapakita ng kasalukuyang pag-aaral na

‘minsan’ lang kung gumamit ang mga guro ng mga sumusunod na

metodo sa kanilang pagtuturo ng pagsusuri ng Maikling Kwento at tula:

paggamit ng pangganyak bago magsimula ang pagtalakay sa leksyon;

pag-uugnay ng guro sa tinatalakay na tula at maikling kwento sa kanilang

buhay; pagkakaroon ng pagpapalitan ng ideya at opinion ang klase

Page 55: tesis sa Filipino

55

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

tungkol sa tinatalakay na tula at maikling kwento; paggamit ng

kongkretong halimbawa ang guro upang matalakay ng wasto ang

maikling kwento at tula.

5. Ang edad at kasarian ng mga mag-aaral ay may signifikong kaugnayan

sa kanilang kakayanan sa pagsusuri ng Maikling Kwento; samantalang

ang buwanang kita at antas ng natapos ng mga maguang (ama at ina) ay

walang signifikong kaugnayan sa antas ng kanilang kakayanan sa

pagsusuri ng Maikling Kwento.

6. Ang edad, kasarian, buwanang kita at antas ng natapos ng mga

magulang (ama at ina) ng mga mag-aaral ay walang signifikong

kaugnayan sa kanilang kakayanan sa pagsusuri ng Tula.

7. Ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng Maikling Kwento at

Tula ay walang signifikong pagkakaiba kapag sila ay pinangkat ayon sa

kanilang edad, kasarian,at antas ng natapos ng mga magulang (ama at

ina).

Mga Konklusyon:

1. Ipinapakita ng nakalap na datos na karamihan sa mga tagasagot mula

sa mga piling paaralan ay nasa gulang na 14 – 16 na siya namang

karaniwang inaasahan na edad ng mga mag-aaral ng ikatlong antas sa

sekondarya. Mula dito ay mahihinuha na relatibong mas nagkakalapit

Page 56: tesis sa Filipino

56

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

ang kanilang pangkabatirang antas (cognitive level) kahit ito ay maging

persepsyon, opinion at ideya. Gayundin, mas higit na nagiging matibay

ang kanilang basehan o batayan dahil hindi nagkakalayo ang agwat ng

kanilang mga edad.

2. Ang kasarian ay isa sa mga pangunahing salik na nagpapakita ng

kaibahan ng kakayahan ng mga mag-aaral

3. Ipinapakita ng datos ng pag-aaral na karamihan sa mga ina ay

nakapagtapos ng sekondarya at karamihan sa ama ng respondente ay

nakapag tapos ng mataas na paaralan at sinusundan din naman ng

mga nakapag tapos ng kolehiyo. Malaki ang epekto nito sa

pagkahubog ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral sapagkat ang

ama tulad din ng ina ay mas higit na tinitingala sa bawat pamilya ng

lipunang Pilipino lalo pa at patriyarkal ang kinalakhang kultura ng mga

Pilipino.

4. Ang kalakhang bahagdan ng mga mag-aaral na naging bahagi ng

isinagawang pag-aaral ay nabibilang sa mahihirap na pamilya

5. Mula sa datos ng isinagawang pag-aaral ay mahihinuhang ‘mahina’

ang kakayahang pang-kognitibo ng mga mag-aaral buhat sa Cabuyao

National High School, Southville1, at Gulod National High School sa

larangan ng pagsusuri ng Maikling Kwento at Tula.

Page 57: tesis sa Filipino

57

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

6. Ang pagiging ‘mahina’ ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng Maikling

Kwento at Tula ay nagmumula sa limitado at hindi malikhaing

pamamaraan o metodo ng kanilang mga guro para higit na matutunan

ng mga mag-aaral ang tamang pamamaraan ng pag-susuri.

7. Ang edad at kasarian ay may ugnayan sa kakayahan ng mga mag-

aaral sa antas ng kanilang kognitibong kakayahan sa pagsusuri ng

maikling kwento.

8. Ang buwanang kita at antas ng natapos ng mga magulang ng mga

mag-aaral ay walang ugnayan sa kakayahan ng mag-aaral sa antas ng

kanilang kognitibong kakayahan sa pagsusuri ng maikling kwento.

9. Ang edad, kasarian, buwanang kita at antas ng natapos ng mga

magulang ay walang kaugnayan sa antas ng kanilang kognitibong

kakayahan sa pagsusuri ng tula.

10.Ang persepsyon ng mga mag-aaral hinggil sa metodong ginagamit ng

kanilang guro sa pagsusuri ng maikling kwento at tula ay walang

pagkakaiba kapag pinangkat ang mga mag-aaral ayon sa kanilang

edad, kasarian, buwanang kita at antas ng natapos ng mga mag-aaral.

Page 58: tesis sa Filipino

58

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Rekomendasyon:

1. Mahalagang isaalang-alang ng mga guro ang demograpikong profayl

ng mga mag-aaral sa alinmang gawaing may kaugnayan sa kanilang

pagkatuto ito man ay kognitibo, apektibo at saykomotor.

2. Ang mga guro ay dapat nagbibigay ng mga pagsasanay na naangkop

sa kanilang kakayahan. Ito ay makatutulong sa mga mag-aaral upang

maunawaan ng lubos ang antas ng leksyon.

3. Kailangang mas maging malikhain ang mga guro sa pagtuturo ng

pagsusuri lalo pa’t karamihan sa mga mag-aaral ay nabibilang sa

mahihirap na pamilya na may limitadong pagkukunan o resorses

upang matugunan at makasabay sa modernong pamamaraan ng

pagkatuto.

4. Mahalaga ring magkaroon ng patuloy na ugnayan at komunikasyon

ang mga guro sa magulang ng mga mag-aaral upang maiparating ang

kahalagahan ng kanilang suporta upang maging matagumpay ang

mga mag-aaral sa kanilang mga pagpupunyagi.

5. Mahalagang ituon ng mga guro ang kanilang oras sa pagpapabuti ng

mga gawaing pampaaralan lalo pa’t may kaugnayan ito sa

pagpapataas ng antas ng kanilang kaalaman.

Page 59: tesis sa Filipino

59

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

6. Ang pamunuan ng paaralan ay dapat maging kaagapay ng guro at

magulang sa pagpapaunlad ng antas ng kaalaman ng mga mag-aaral.

7. Kailangang bigyang pansin ng mga guro ang kahinaan ng mga mag-

aaral sa pagsusuri ng Maikling Kwento at Tula.

8. Kailangan makabunsod ang mga guro ng mas epektibong

pamamaraan sa pagpapaunlad sa kakayahan ng mga mag-aaral sa

pagsusuri ng maikling kwento at tula.

Page 60: tesis sa Filipino

60

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Talasanggunian

A. Mga Aklat

Bandura, A (1977) “Self-Efficiency,Toward a Unifying Theory of Behavioral Change Psychological Review, 84 (2), p.191-215.

Jose V. Panganiban ,et al., Panitikan ng Pilipinas p.1-2 at 11.,Limbagan Pilipino San Juan Rizal,1990.

Panganiban,JV., Abadilla, AG., Ang Sining at Pamamaraan ng Pagsulat ng Paglalahad, Philippine Book Company, Manila 1972.

Panganiban, JV. “Panitikan ng Pilipinas, Maynila; Committee on Language Textbook Preparation.

Regalado, Iñigo Ed. 1968. “ Kritisismo: Mga Teorya at Antolohiya Para sa Epektibong Pagtuturo ng Panitikan”. Metro Manila: Anvil Publishig Inc., “Reyes Soledad, et.al.1992”

Villafuerte,Patrocinio.2000. Panitikang Panrehiyon sa Pilipinas, Valenzuela: Mutya Publishing House.

Villafuerte V., Panunuring Pampanitikan (Teorya at Pagsasanay), MEGA-JESTA PRINTS,INC. 9 Guyabano St., Antonio Subdivision, Dalandan Valenzuela City, p. 35.

B. Electronic References

Abadilla,A. “ Ang ating Panitikan, Manila Bookman, Inc.

Adu EO, Olatundun SO 2007. Teachers’ Perception ofTeaching as Correlates of Students’ AcademicPerformance in Oyo State Nigeria. Essays inEducation, 20: 57-63.

Page 61: tesis sa Filipino

61

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Beard, R.(2006). “Teaching and Learning in Higher Education”, London, Harper and Row 2006 Edition (LB 2331-B43)

Blair, “ Educational Psychology”, Fourth Edition: New York: Mac Millen Publishing Cooperation Inc. (2005)

Darling-Hamond.2002. “ The Attitudes of Teachers toward Teaching Filipino and Relationship to Selected Variables”.

Del Mundo, Clodualo., 1979, Maynila ,Merika ,Alyas Raha Matanda: Tatlong Dulang Pampelikula. Manila: DLSU Press.

E. T. da Silva, M. de Fátima Nunes, L. B. Santos, M. G. Queiroz, C. R. Leles

Article first published online: 29 DEC 2010 DOI: 10.1111/j.1600-

0579.2010.00669.x

Gray, HE. “Teaching as Performance: A Guide for Energizing your Public Presentations”, Englewood Cliffs, New Jersey Prentice Hall (2008).

Hen.Azarcas., Pilosopiya at Literatura.

Hossaine, R. “Mastering the Technique of Teaching 2009” San Francisco Jossey-Bass.

Monleon, Fernnado, Akda, Manila: Aleiva Publishing House Inc. 1970

C. Di-Nailathalang Tesis

Corcuera, Ma.Rica Sharmaine C. Iba’t ibang Teoryang Matatagpuan nsa Iba’t ibang Akdang Filipino. Los Baños Community National High School. March 2009.

Malabanan, Johan. Teyoryang PAmpanitikan sa mga Piling Akdang Pampanitikang Filipino. Los Baños Community National High School. March 2008.

Hatulan, Analiza. Mga Kakayahan ng mga Mag-aaral sa Ikaapat na Antas ng Sekondarya sa Paaralan ng Los Baños Community National High School sa Pagtukoy ng mga Teyorya sa Panitikang Filipino. March 2010.

Page 62: tesis sa Filipino

62

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Gutierrez, Librada, Quiatzon, Domingo, Tenorio. Pagtataya ng Lawak ng Paglinang ng Pang-unawa sa Binasang Maikling Kwento sa Panitikan ng mga Piling Mag-aaral sa Ikaapat na taon ng Paaralang Sekondarya ng Gulod National High School, Cabuyao Laguna. Setyembre 1996.

Galang, Ernel F. Mga salik sa Nakakaapekto sa Komprehensyon ng mga Mag-aaral sa Asignaturang Filipino Sa Antas Tersyarya. Mayo 2004.

Page 63: tesis sa Filipino

63

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Apendiks A

Pebrero 26, 2013

Francisca F. FabellaPunong guroSouthville1 National High SchoolSouthville1 Niugan Cabuyao Laguna

Isang magandang araw po!

Kami po ang mga mag-aaral ng Pamantasan ng Cabuyao na kumukuha ng kursong Bachelor in Secondary Education, Major in Filipino ay humihingi ng inyong pahintulot na makapagbigay ng ilang katanungan tungkol po sa aming pamanahunang papel (thesis) na may pamagat na “Kakayahan sa Pagsusuri ng Maikling Kwento at Tula ng mga Piling Mag-aaral sa Ikatlong Antas ng mga Mataas na Paaralan sa Lungsod ng Cabuyao”

Maraming salamat po sa inyong pagpapahintulot.

Page 64: tesis sa Filipino

64

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Pebrero 26, 2013

Juanito Y. De RamosPunong guroCabuyao National High SchoolPoblacion Tres Cabuyao Laguna

Isang magandang araw po!

Kami po ang mga mag-aaral ng Pamantasan ng Cabuyao na kumukuha ng kursong Bachelor in Secondary Education, Major in Filipino ay humihingi ng inyong pahintulot na makapagbigay ng ilang katanungan tungkol pos a aming pamanahunang papel (thesis) na may pamagat na “Kakayahan sa Pagsusuri ng Maikling Kwento at Tula ng mga Piling Mag-aaral sa Ikatlong Antas ng mga Mataas na Paaralan sa Lungsod ng Cabuyao”

Maraming salamat po sa inyong pagpapahintulot.

Page 65: tesis sa Filipino

65

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Pebrero 26, 2013

Mrs. Vilma SobisolPunong guroGulod National High SchoolGulod Cabuyao Laguna

Isang magandang araw po!

Kami po ang mga mag-aaral ng Pamantasan ng Cabuyao na kumukuha ng kursong Bachelor in Secondary Education, Major in Filipino ay humihingi ng inyong pahintulot na makapagbigay ng ilang katanungan tungkol pos a aming pamanahunang papel (thesis) na may pamagat na “Kakayahan sa Pagsusuri ng Maikling Kwento at Tula ng mga Piling Mag-aaral sa Ikatlong Antas ng mga Mataas na Paaralan sa Lungsod ng Cabuyao”.

Maraming salamat po sa inyong pagpapahintulot.

Page 66: tesis sa Filipino

66

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Apendiks B

Ang bahaging ito ay naglalaman ng talatanungan na ginamit ng mga

mananaliksik upang masukat ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng

maikling kwento at tula at ang persepsyon nila hinggil sa paggamit ng metodo ng

mga guro.

Bahagi I.

Pakisagutan ang mga sumusunod na batay sa hinihinging impormasyon.

(Mananatili pong pribado ang inyong mga kasagutan.)

Pangalan : _________________________

Edad : ________Kasarian : ____________

Buwanang Kita ng Mgulang: ____________

Antas ng Edukasyon na natapos ng Magulang :

(Lagyan ng tsek ang napiling kasagutan.)

Nanay Tatay

______ Elementary Graduate _______

______ Elementary Undergraduate _______

______ High School Graduate _______

______ High School undergraduate _______

______ College Graduate _______

______ College Undergraduate _______

______ Vocational _____

Page 67: tesis sa Filipino

67

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Talatanungan na ginamit sa mga manunugon:

Pangalan : _____________________________________

Seksyon / Paaralan : _____________________________

Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Ano ang pangalan ng pangunahing tauhan na kilala bilang si “Layo”?a. Atty. Arellano Tolentinob. Atty. Jaime Cansicioc. Cong. Francisco De Pedrod. Atty. Pedro Enriquez

2. Ano ang dahilan kung bakit ayaw bumalik ni Layo sa sariling bayan?a. dagok ng buhayb. malupit na karanasanc. kabiguan sa pag-ibigd. masayang ala-ala

3. Pang ilang panauhan ang paningin ang kwento?a. unang panauhanb. pangalawang panauhanc. pangatlong panauhand. pag apat na panauha

4. Sino ang nag sasalaysay ng maikling kwento?a. Tiyo Juliob. Isingc. Layod. Ben

Page 68: tesis sa Filipino

68

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

5. Paano sinimuln ang Kwento?a. Forshadowingb. Dayalogoc. Madulang pagpapahayagd. Paglalarawan sa tagpuan

6. Saan inilibing si Layo?a. San Isidrob. San Roquec. San Pedrod. Sta. Maria

7. Sino ng napangasawa ni Layo?a. Sedesb. Iskac. Carlotad. Ising

8. Ano sa buhay ni Layo si Mang Ben?a. Ama-amahanb. Kapatidc. Anakd. Bilas

9. Ano ang Teyoryang nakapaloob sa kwentong “Sa Lupa ng Sariling Bayan”?

a. Humanismob. Realismoc. Naturalismod. Eksistensyalismo

10.Ano ang mensahe na nais iparating ng kwento?a. walang hindi nagmamahal sa sariling bayanb. pagkapoot sa sariling bayanc. walang hindi uuwi sa sariling bayand. pagmamahal sa ating sariling bayan

Page 69: tesis sa Filipino

69

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

11.Saan inihahalintulad ang tulang “Ang Guryon”?a. Sa mga laruanb. Sa mga halamanc. Sa buhay ng taod. Sa mga hayop

12.Ano ang teyoryang nakapaloob sa nabasang tula?a. Sosyolohikalb. Imahismoc. Klasismod. Romantisismo

13.Anu-ano ang mga katangian ng guryon na nabanggit sa tula?a. Marupok at mataasb. Masipag at mabaitc. Matulungin at matapatd. Mapagmahal at mahabagin

14. Ilang saknong ang bumubuo sa tula?a. Apatb. Limac. Animd. Pito

15.Anong uri ng tugma ang ginamit sa tulang “Ang Guryon”?a. A-b-c-db. Tugmaanc. Karaniwand. Ganap

16.Sino ang nagsasalita sa tula?a. Tatayb. Nanay

Page 70: tesis sa Filipino

70

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

c. Anakd. Kuya

17.Ano ang mensaheng nais ipabatid ng ika-3 saknong ng tula?a. Pagsisikap sa buhayb. Tibayan ang loob sa anumang pagsubokc. Pagpapahalaga sa magulangd. Pakikibaka

18.Anong uri ng tula ang tulang “Ang Guryon”?a. Tulang lirikob. Tulang Narativc. Tulang pantanghaland. Tulang patnigan

19. Ilan ang sukat ng tula?a. Lalabindalawahinb. Lalabing-animinc. Lalabing-waluhind. Wawaluhin

20.Anong uri ng taludtod ang ginamit?a. Tradisyunalb. Berso blangkoc. Malayang taludturand. Balagtasan

“PAGPALAIN NAWA KAYO NG POONG MAY KAPAL”

Page 71: tesis sa Filipino

71

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Panuto: Lagyan ng tsek ang bawat kolum na naayon sa inyong persepsyon.

Leyenda:

L - Lagi

M – Minsan

PM- Paminsan-minsan

MD- Madalang-dalang

H – Hindi

Mga Persepsyon

(5)

L

(4)

M

(3)

PM

(2)

MD

(1)

H

1. Paggamit ng aming guro ng

pangganyak bago simulan ang

talakayan.

2. Naiuugnay sa aming buhay ang

tinalakay na tula at maikling kwento..

3. Pagkakaroon ng palitan ng ideya o

opinion sa paksang tinalakay.

4. Gumagamit ng konkretong

halimbawa ang aming guro sa

pagtalakay ng tula at maikling

kwento.

Page 72: tesis sa Filipino

72

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Apendiks C

Ang bahaging ito ay naglalaman ng mga instrumentong ginamit upang

masuri ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng maikling kwento at

tula.

Tulang ginamit :

Ni: Ildefonso Santos

Tanggapin mo, anak, itong munting guryon

na yari sa patpat at papel de Hapon;

magandang laruang pula, puti, asul,

na may pangalan mong sa gitna naroon.

Ang hiling ko lamang, bago paliparin

ang guryon mong ito ay pakatimbangin;

ang solo't paulo'y sukating magaling

nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling.

Saka pag sumimoy ang hangin , ilabas

at sa papawiri'y bayaang lumipad;

datapwa't ang pisi'y tibayan mo, anak,

Page 73: tesis sa Filipino

73

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

at baka lagutin ng hanging malakas.

Ibigin mo't hindi, balang araw ikaw

ay mapapabuyong makipagdagitan;

makipaglaban ka, subali't tandaan

na ang nagwawagi'y ang pusong marangal.

At kung ang guryon mo'y sakaling madaig,

matangay ng iba o kaya'y mapatid;

kung saka-sakaling di na mapabalik,

maawaing kamay nawa ang magkamit!

Ang buhay ay guryon: marupok, malikot,

dagiti't dumagit, saanman sumuot...

O, paliparin mo't ihalik sa Diyos,

bago pa tuluyang sa lupa'y sumubsob!

Maikling Kwentong ginamit:

Page 74: tesis sa Filipino

74

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Sa Lupa ng Sariling Bayan

Tagpuan: 

San Roque, Quezon City, San Fernando, 

Tauhan: 

Layo - Atty. Pedro Enriquez 

- Naulila ng Maaga sa magulang at inampon ng kanyang malupit at kuripot na

Amain na kapatid ng kanyang Ama. 

- Nagsumikap at nagging isang tanyag na abugado sa Lungsod. 

Tiyo Julio - Ang natitirang kamag-anak ni Layo 

Ben - Ang Anak ni Tiyo Julio 

Ising - Ang asawa ni Layo 

Fe - Ang Anak ni Layo at Ising 

Tata Indo - Kapatid ng Ama ni Layo. Ang malupit at kuripot na Amain na nag

ampon sa kanya. 

Gallego - Pinaka mayaman sa San Roque at nagmamay -ari ng isang poultry. 

Buod: 

Bata pa lamang ay naulila na ito sa magulang. Kaya't Inampon ito ng kanyang

tiyuhin na si Tata Indo. Lahat ng pagmamalupit ay naranasan niya sa kamay ng kanyang

Amain. Kaya't siya'y nagsumikap na abutin ang kanyang pangarap. Naging manunulat

siya sa isang pahayagan sa kanilang bayan at sa gabi naman ay nag aaral siya.

Page 75: tesis sa Filipino

75

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Hanggang sa makatapos siya ng pag aaral at naging topnotcher. At naging isang

tanyang na abugado sa Maynila at nagkaroon ng isang malaking bahay sa quezon City.

At napangasawa niya si Ising na taga San Fernando at nagkaroon sila ng Anak. Sa

kabila nang kanyang katanyagan ay hindi nya pa rin malimutan ang sakit at sama ng

loob na dinanas nya sa san roque kahit na nangamatay na ang mga gumawa nito sa

kanya. At loob ng mahabang panahon ay hindi siya pumunta umuwi doon upang dalawin

ang puntod ng kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw ay lumapit sa kanya

ang Tiyo Julio niya upang magpatulong ukol sa lupa. Hindi naman ito nabigo sa paghingi

ng tulong kay Layo. Ikinagulat ng lahat nang malaman na mayroon siyang kanser. Labis

ang kalungkutang nadarama ng kanyang pamilya. Itinatago niya ang takot na

nararamdaman. Ipinipilit niya na huwag siyang ilibing sa san roque dahil sa galit at poot

na nararamdaman niya. Ngunit pinayuhan ito ni Tiyo Julio na sa kalaunan din ay

naintindihan niya at napatawad niya ang mga taong nagpahirap sa kanya noon. At Iniuwi

rin ang kanyang katawan sa San Roque at doon na rin inilibing. 

Apendiks D

Page 76: tesis sa Filipino

76

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

CURRICULUM VITAEPersonal Information

Name : Balbacal, Mary Hiezel JavelosaNickname: HiezelAddress : Blk.2 Lot 22 Katapatan Mutual Homes Banay-banay City of

Cabuyao LagunaContact Number: 0929-181-9894Email Address: [email protected]: June 10, 1994Age: 18yrs old Gender: FemaleCitizenship: PilipinoParents: Rocel Balbacal

Rhodora Balbacal

Educational Attainment

Tertiary:Pamantsan ng CabuyaoKatapatan Mutual HomesBanay-banay City of Cabuyao Laguna

Degree:Bachelor in Secondary EducationMajor in Filipino2010-Present

Secondary:Gov. Feliciano Leviste Memorial National High SchoolLemery Batangas2006-2010

Primary:Bangin Elementary SchoolBangin San Nicolas Batangas1999-2006

CURRICULUM VITAE

Page 77: tesis sa Filipino

77

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Personal Information

Name : Manangkil, Jay-Ar BarundiaNickname: R-JayAddress : Gulod Cabuyao LagunaContact Number: 0948-481-0370Email Address: [email protected]: July 23, 1994Age: 18yrs old Gender: MaleCitizenship: PilipinoParents: Gregorio E. Manangkil

Geminiana B. Manangkil

Educational Attainment

Tertiary:Pamantsan ng CabuyaoKatapatan Mutual HomesBanay-banay City of Cabuyao Laguna

Degree:Bachelor in Secondary EducationMajor in Filipino2010-Present

Secondary:Gulod National High SchoolGulod Cabuyao Laguna2006-2010

Primary:Gulod Elementary SchoolGulod Cabuyao Laguna1999-2006

CURRICULUM VITAE

Personal Information

Page 78: tesis sa Filipino

78

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Name : Peret, Nova TenorioNickname: JhieAddress : 218 Brgy. Sala Cabuyao LagunaContact Number: 0948-575-0622 , 0935-823-7810Email Address: [email protected]: July 12, 1994Age: 18yrs old Gender: FemaleCitizenship: PilipinoParents: Celia T. Peret

Educational Attainment

Tertiary:Pamantsan ng CabuyaoKatapatan Mutual HomesBanay-banay City of Cabuyao Laguna

Degree:Bachelor in Secondary EducationMajor in Filipino2010-Present

Secondary:Cabuyao National High SchoolPoblacion Tres Cabuyao Laguna2006-2010

Primary:Sala Elementary SchoolSala Cabuyao Laguna1999-2006

CURRICULUM VITAEPersonal Information

Name : Salmingo, Fatima Gulayan

Page 79: tesis sa Filipino

79

Pamantasan ng Cabuyao

Kolehiyo ng Pagtuturo

Nickname: FatAddress : Blk.2 lot 12 Katapatan Mutual Homes Banay-banay City of

Cabuyao LagunaContact Number: 0949-465-9826Email Address: [email protected]: November 14, 1993Age: 19yrs old Gender: FemaleCitizenship: PilipinoParents: Generosa Gulayan

Gary Salmingo

Educational Attainment

Tertiary:Pamantsan ng CabuyaoKatapatan Mutual HomesBanay-banay City of Cabuyao Laguna

Degree:Bachelor in Secondary EducationMajor in Filipino2010-Present

Secondary:San Isidro High SchoolPoblacion San Isidro Bohol1999-2006

Primary:Libertad Elementary SchoolLibertad Tubigon Bohol1999-2006