new english plus 4 kryteria oceny · present perfect continuous. Ćwiczenia dot. czasów present...

23
1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen w klasie III gimnazjum – grupy wiodące New English Plus 4 kryteria oceny TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 1. PSO i wymagania programowe STARTER UNIT LEKCJA 2 Powtórzenie wiadomości z klasy II. (Ćwiczenia dot. Present Simple i Countinuous, Past Simple, gerund,) Praca na lekcji SB: s. 5,6,7 TB: s. 5,6,7 NPP: Życie rodzinne i towarzyskie Szkoła Życie społeczne Kolokacje z czasownikami Czas present simple Opowiadanie o czynnościach wykonywanych w czasie wolnym Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 1.3 1.5 1.14; 2.3; 4.2; 6.4; 9 10 12 13 Praca domowa WB: s. 7 LEKCJA 3 Powtórzenie wiadomości z klasy II. (Ćwiczenia dot. słownictwa.) Praca na lekcji SB: s. 4 TB: s. 4 NPP: Człowiek Czasy present simple i continuous Konstrukcja czasownik +czasownik z końcówką ing/bezokolicznik Wypowiadanie się na temat swoich upodobań, preferencji i zainteresowań Opisywanie zainteresowań i preferencji innych osób Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich preferencji i pytanie o preferencje innych Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: opisywanie swoich upodobań Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem 1.1; 3.3; 6.4 6.8; 9 10 12 13 Dodatkowo WB: s. 80 Praca domowa WB: s. 4 UNIT 1 LEKCJA 4 Ćwiczenie mówienia – użycie used to. Praca na lekcji SB: ss. 8-9 TB: ss. 8-9 NPP: Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych Życie rodzinne i towarzyskie Used to Opisywanie swoich nawyków z przeszłości Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem Dodatkowo WB: ss. 82-83

Upload: others

Post on 25-May-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen w klasie III gimnazjum – grupy wiodące

New English Plus 4 – kryteria oceny

TEMAT LEKCJI

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

TEMATYKA

SŁOWNICTWO GRAMATYKA

FUNKCJE JĘZYKOWE

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

1. PSO i wymagania programowe

STARTER UNIT

LE

KC

JA

2

Powtórzenie

wiadomości z klasy II.

(Ćwiczenia dot. Present Simple i

Countinuous, Past Simple, gerund,)

Praca na lekcji

SB: s. 5,6,7

TB: s. 5,6,7

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Szkoła

Życie społeczne

Kolokacje z czasownikami

Czas present simple

Opowiadanie o

czynnościach wykonywanych w czasie wolnym

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście

Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.3 1.5 1.14; 2.3; 4.2; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 7

LE

KC

JA

3

Powtórzenie wiadomości z klasy II.

(Ćwiczenia dot. słownictwa.)

Praca na lekcji

SB: s. 4

TB: s. 4

NPP: Człowiek Czasy present simple i continuous

Konstrukcja

czasownik +czasownik z końcówką –ing/bezokolicznik

Wypowiadanie się na temat swoich

upodobań, preferencji i zainteresowań

Opisywanie zainteresowań i

preferencji innych osób

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich preferencji i pytanie o preferencje innych

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście

Pisanie: opisywanie swoich upodobań

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 3.3; 6.4 6.8; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: s. 80

Praca domowa

WB: s. 4

UNIT 1

LE

KC

JA

4

Ćwiczenie mówienia – użycie used to.

Praca na lekcji

SB: ss. 8-9

TB: ss. 8-9

NPP: Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

Życie rodzinne i towarzyskie

Used to

Opisywanie swoich nawyków z przeszłości

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście

Pisanie: przedstawianie faktów z przeszłości i teraźniejszości

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Dodatkowo

WB: ss. 82-83

2

Praca domowa

WB: s. 9

nad językiem

1.5 1.15; 2.3; 5.3; 6.4; 9 10 12 13

LE

KC

JA

5

Czytanie ze

zrozumieniem. tekstu Comparing generations

Praca na lekcji

SB: s. 10

TB: s. 10

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Przyimki

Czas past simple

Used to

Porównywanie

pokoleń, sytuacji w latach 50tych i obecnej

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie swoich opinii i poglądów

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie kontekstu wypowiedzi

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 3.3 3.5; 4.3 4.5; 6.4 6.8; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 12

LE

KC

JA

6

Porównanie czasów past simple i past perfect.

Praca na lekcji

SB: s. 11

TB: s. 11

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy past simple i past perfect

Opisywanie wydarzeń z przeszłości

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 9

Dodatkowo

WB: ss. 82-83

LE

KC

JA

7

Opowiadanie o

wspomnieniach. Praca na lekcji

SB: s. 12

TB: s. 12

NPP: Człowiek Czas past simple Opisywanie swoich

wspomnień i pytanie o wspomnienia innych osób

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 2.3; 6.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s

Photocopiable Resources: Vocabulary

Praca domowa

WB: s. 10

LE

KC

JA

8 Porównanie

czasów Past

Simple i Past Continuous.

Praca na lekcji

SB: s. 13

TB: s. 13

NPP: Elementy wiedzy o świecie i

krajach anglojęzycznych

Czasy past simple i past continuous

Opisywanie swoich wspomnień

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Mówienie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

3

Praca domowa

WB: s. 11

Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich doświadczeń

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

1.15; 2.3; 4.4 4.8 5.4 5.8; 6.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: ss. 82-83

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Language focus

LE

KC

JA

9

Ćwiczenia w

słuchaniu o

przeszłych wydarzeniach.

Praca na lekcji

SB: s.14

TB: s. 14

NPP: Człowiek

Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy przeszłe Opisywanie wydarzeń z przeszłości

Pytanie o wydarzenia z przeszłości

Mówienie: opisywanie ludzi, czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, stosowanie form grzecznościowych, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Czytanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1 1.5; 2.3 3.3; 4.1 4.4 4.5; 6.2 6.3 6.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s

Photocopiable Resources: Communication (Pairwork)

Extra Listening and Speaking: s. 96

LE

KC

JA

10

Pisanie

sprawozdania z minionej dekady.

Praca na lekcji

SB: s. 15

TB: s. 15

NPP: Elementy

wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych

Czasy przeszłe

Pisanie

relacji/sprawozdania z wydarzeń z poprzednich dekad

Czytanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdowanie określonych informacji w tekście

Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, przedmiotów i zjawisk, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi, przedstawianie faktów z przeszłości, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych i tekstach obcojęzycznych

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości

językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.15; 3.3 3.5; 5.1 5.3 5.4 5.9;V 8.1; 9 10 12 13

Dodatkowo

Curriculum Extra: s. 104

Praca domowa

WB: s. 13

LE

KC

JA

11

Powtórzenie

wiadomości z rozdziału 1.

Praca na lekcji

SB: s. 88

NPP: Elementy

wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych

Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy przeszłe

Used to

Przyimki

Opisywanie swoich nawyków z przeszłości

Opisywanie wydarzeń z przeszłości

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości

językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.5 1.15; 2.3 3.6; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources

Project: s. 120

Praca domowa

WB: ss. 14-15

4

LE

KC

JA

12

Ćwiczenia

przygotowujące do egzaminu.

Praca na lekcji

SB: ss. 16-17

TB: ss. 16-17

NPP: Szkoła

Człowiek

Życie społeczne

Czasy przeszłe

Used to

Wypowiadanie się na

temat szkoły, przedmiotów szkolnych i zajęć pozalekcyjnych

Pisanie wiadomości

na temat osoby będącej wzorem do naśladowania

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu

Mówienie: opisywanie swoich upodobań, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów

Pisanie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie osób, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych

1.1 1.3 1.14; 2.3 3.2 3.3; 4.5 5.5 5.9; IV 6.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

Culture: s. 112

Praca domowa

WB: s. 72

LE

KC

JA

13,

14

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 1

Omówienie praca klasowa.

UNIT 2

LE

KC

JA

15

Mówienie o

przyjaźni i przyjaciołach.

Praca na lekcji

SB: ss. 18-19

TB: ss. 18-19

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czas present perfect + just, still, already, yet

Udzielanie rad i

wypowiadanie się na temat różnych relacji międzyludzkich

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów

Reagowanie ustne: proszenie o radę i udzielanie rad, uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie głównej myśli tekstu

Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 2.2 2.3 3.3; 4.5 5.8; 6.4 6.10; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: ss. 84-85

Praca domowa

WB: ss. 16-17

LE

KC

JA

16

Czytanie ze

zrozumieniem tekstu Learning to love.

Praca na lekcji

SB: ss. 20-21

TB: ss. 20-21

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Przyimki

Czas present simple

Wypowiadanie się na

temat związków,

małżeństw, w tym zaaranżowanych przez rodziców,

tradycji związanych ze ślubem i weselem

Mówienie: przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażania swoich opinii i poglądów

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli tekstu

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacje zawarte w tekstach obcojęzycznych

5

Praca domowa

WB: s. 20

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 2.3 3.1 3.3; 4.3 4.5;V 8.1; 9 10 12 13

LE

KC

JA

17

Opisywanie

czynności, trwających do

chwili obecnej za pomocą Present Perfect.

Praca na lekcji

SB: s. 21

TB: s. 21

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czas present perfect: for, since

Opisywanie czynności

i sytuacji trwających do chwili obecnej

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień

Mówienie: opisywanie czynności

Pisanie: opisywanie czynności

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 4.1 5.1; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 17

Dodatkowo

WB: ss. 84-85

LE

KC

JA

18

Opisywanie doświadczeń.

Praca na lekcji

SB: s. 22

TB: s. 22

NPP: Człowiek

Życie rodzinne i towarzyskie

Czas present perfect Opisywanie swoich

doświadczeń i pytanie o doświadczenia innych

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii i pytanie o opinie

Mówienie: wyrażania swoich opinii i poglądów, opisywanie swoich doświadczeń

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 2.3; 4.5 4.8; 6.4 6.8; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB (Pronunciation): s. 98

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Vocabulary

Praca domowa

WB: s. 18

LE

KC

JA

19,

20

Tworzenie zdań

w czasie Present Perfect Continuous.

Ćwiczenia dot. czasów Present Perfect, Present Perfect

Continuous i Past Simple.

Praca na lekcji

SB: s. 23

TB: s. 23

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy present perfect i past simple

Opisywanie czynności,

które zdarzyły się lub zaczęły w przeszłości

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień

Pisanie: opisywanie czynności

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 5.1; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 19

Dodatkowo

WB: ss. 84-85

6

LE

KC

JA

21

Ćwiczenia w

mówieniu – zapraszanie i przyjmowanie

lub odrzucanie zaproszeń.

Praca na lekcji

SB: s. 24

TB: s. 24

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czas present perfect

Czas present simple

Czas present continuous

Zapraszanie,

przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia

Mówienie: opisywanie miejsc, ludzi i czynności

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji,

rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie

1.5; 2.3 3.3 3.6; 4.1; 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s

Photocopiable Resources: Communication (Pairwork)

Extra Listening and Speaking: s. 97

LE

KC

JA

22

Pisanie

wiadomości e-mail z zaproszeniem – „ An e-mail to a friend”.

Praca na lekcji

SB: s. 25

TB: s. 25

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Both i neither

Czasy past simple, present perfect and continuous

Pisanie wiadomości e-

mail z zaproszeniem na festiwal muzyczny

Czytanie: określanie intencji nadawcy/autora tekstu, znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie kontekstu wypowiedzi

Pisanie: opisywanie wydarzeń życia codziennego, relacjonowanie

wydarzeń z przeszłości, opisywanie nadziei i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich, przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie prostych negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego, proponowanie

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych i tekstach obcojęzycznych

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.5; 3.3 3.4 3.5; 5.2 5.4 5.7 5.9; 7.1 7.2 7.3 7.4; 8.1; 9 12 13

Dodatkowo

Curriculum Extra: s. 105

Praca domowa

WB: s. 21

LE

KC

JA

23

Powtórzenie

wiadomości z rozdziału 2.

Praca na lekcji

SB: s. 89

SB: s. 89

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Both i neither

Czasy past simple,

present perfect i present perfefect continuous

Opisywanie czynności

i sytuacji trwających do chwili obecnej

Zapraszanie, przyjmowanie lub

odrzucanie zaproszenia

Opisywanie swoich doświadczeń i pytanie o doświadczenia innych

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 2.2 3.6; 9 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources

Praca domowa

WB: ss. 22-23

7

LE

KC

JA

24

Ćwiczenia

przygotowujące do egzaminu.

Praca na lekcji

SB: ss. 26-27

TB: ss. 26-27

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czasy past simple,

present perfect and continuous

Pisanie wiadomości e-

mail z zaproszeniem na wspólną wspinaczkę górską

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, zjawisk

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w języku polskim

Pisanie: opisywanie wydarzeń życia codziennego, opisywanie nadziei i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Reagowanie pisemne: nawiązywanie kontaktów towarzyskich, przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie prostych negocjacji w typowych sytuacjach życia codziennego, proponowanie

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.5; 2.3 3.2; 4.1 5.2 5.7 5.9; 7.1 7.2 7.3 7.4; 8.3; 9 12 13

Dodatkowo

Culture: s. 113

Praca domowa

WB: s. 73

LE

KC

JA

25,

26

Praca klasowa z działu 2 .

Omówienie pracy klasowej.

UNIT 3

LE

KC

JA

27

Mówienie o

zdrowiu i medycynie.

Praca na lekcji

SB: ss. 28-29

TB: ss. 28-29

NPP: Zdrowie

Nauka i technika

Could, can, will be able to

Wypowiadanie się na

temat odkryć medycznych i postępu technologicznego

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień

Pisanie: opisywanie przedmiotów, przedstawianie faktów z teraźniejszości

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.11 1.12; 2.3; 4.5 5.1 5.3; 6.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: ss. 86-87

Praca domowa

WB: ss. 24-25

LE

KC

JA

28

Czytanie ze

zrozumieniem Creature cures.

Praca na lekcji

SB: ss. 30-31

TB: ss. 30-31

NPP: Zdrowie Czas present simple Wypowiadanie się na

temat różnych sposobów leczenia i medycyny alternatywnej

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, rozpoznawanie

związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określanie intencji nadawcy/autora tekstu, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.11; 3.2 3.3 3.4 3.6; 4.5; 9 12 13

Praca domowa

WB: s. 28

8

LE

KC

JA

29

Zasosowanie

czasowników modalnych: may, might,

could, must i can’t.

Praca na lekcji

SB: s. 31

TB: s. 31

NPP: Zdrowie Czasowniki modalne may, might, could, must i can’t

Mówienie o rzeczach

pewnych i prawdopodobnych

Reagowanie ustne: wyrażanie opinii i pytanie o opinie innych, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień

Mówienie: opisywanie ludzi, wyrażanie opinii i poglądów

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i

kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.11; 4.1 4.5; 6.4 6.8; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 25

Dodatkowo

WB: ss. 86-87

LE

KC

JA

30

Ćwiczenie

słuchania - zdrowy styl życia

Praca na lekcji

SB: s. 32

TB: s.32

NPP: Zdrowie Czasowniki frazalne

Rozmawianie na

temat poprawy jakości swojego życia

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, prowadzenie

prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, proponowanie, wyrażanie swoich opinii, preferencji i pytanie o pinie i preferencje innych, zgadzanie się i sprzeciwianie się

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.11; 2.3; 6.4 6.5 6.6 6.8; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Vocabulary

Praca domowa

WB: s. 26

LE

KC

JA

31

Tworzenie zdań

z czasownikami modalnymi w

czasie przeszłym.

Praca na lekcji

SB: s. 33

TB: s. 33

NPP: Zdrowie Czasowniki modalne w czasie przeszłym

Spekulowanie na temat przeszłości

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu

Mówienie: opisywanie czynności

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.11; 2.2; 4.1; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 27

Dodatkowo

WB: ss. 86-87

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Language focus

9

LE

KC

JA

32

Wymienianie

opinii z innymi ludźmi.

Praca na lekcji

SB: s. 34

TB: s. 34

NPP: Zdrowie Czasowniki modalne should, must, have to

Wyrażanie i

wymienianie opinii i poglądów na różne tematy

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Czytanie: znajdywanie określonych informacji

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, wyrażanie swoich

opinii, preferencji , pytanie o opinie i preferencje innych, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.11; 2.3 3.2; 4.1 4.5; 6.2 6.3 6.4 6.5 6.8; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB (Pronunciation): s. 98

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Communication (Pairwork)

Extra Listening and Speaking: s. 98

Praca domowa

WB: s. 27

LE

KC

JA

33

Pisanie rozprawki.

Praca na lekcji

SB: s. 35

TB: s. 35

NPP: Zdrowie

Nauka i technika

Żywienie

Czasowniki modalne Podawanie

argumentów za i przeciw różnym tezom

Pisanie rozprawki na temat wegetarianizmu

oraz na temat zapewnienia każdemu darmowej opieki medycznej przez rząd

Czytanie: znajdowanie określonych informacji w tekście

Pisanie: przedstawianie sytuacji z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie

i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć, przedstawianie opinii innych osób, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku angielskim informacji zawartych w tekstach anglojęzycznych

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.6 1.11 1.12; 3.2; 5.3 5.5 5.6 5.9; 8.1; 9 12 13

Dodatkowo

Curriculum Extra: s. 106

Praca domowa

WB: s. 29

LE

KC

JA

34

Powtórzenie wiadomości z rozdziału 3.

Praca na lekcji

SB: s.90

TB: s. 90

NPP: Zdrowie

Nauka i technika

Czasowniki frazalne

Czasowniki modalne

Mówienie o rzeczach pewnych i prawdopodobnych

Spekulowanie na temat przeszłości

Podawanie argumentów zza i przeciw

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.11 1.12; 2.3 3.6; 9 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources

Project : s. 122

Praca domowa

WB: ss. 30-31

10

LE

KC

JA

35

Ćwiczenia

przygotowujące do egzaminu.

Praca na lekcji

SB: ss. 36-37

TB: ss. 36-37

NPP: Zdrowie

Nauka i technika

Sport

Czas present simple

Czas present perfect

Czas past simple

Czas present continuous

Pisanie listu e-mail na

temat organizacji przeciwnej eksperymentom na zwierzętach

Wypowiadanie się na

temat swoich preferencji związanych z miejscami rekreacji i sportu

Mówienie: opisywanie miejsc, czynności, przedmiotów, opisywanie swoich upodobań, opisywanie swoich doświadczeń

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie głównej myśli tekstu

Pisanie: opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów i czynności, przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, proponowanie, wyrażanie swoich opinii, wyrażanie swoich emocji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.10 1.11 1.12; 2.2 2.3 3.2 3.6; I 4.1 4.8 5.1 5.3 5.5 5.9; 7.2 7.4 7.6 7.7; 9 10 12 13

Dodatkowo

Culture: s. 114

Praca domowa

WB: s. 74

LE

KC

JA

36,

37

Praca klasowa z rozdziału 3.

Omówienie pracy klasowej.

UNIT 4

LE

KC

JA

38

Mówienie o

planach wakacyjnych.

Praca na lekcji

SB: ss. 38-39

TB: ss. 38-39

NPP: Podróżowanie i turystyka

Be going to

Zaimki pytające

Opisywanie planów wakacyjnych

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii i poglądów, przedstawianie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście

Pisanie: opisywanie planów na przyszłość

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.8; 2.3; 4.5 4.7 5.7; 6.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: ss. 88-89

Praca domowa

WB: s. 32-33

LE

KC

JA

39

Czytanie ze

zrozumieniem tekstu What not

to do on Holiday.

Praca na lekcji

SB: ss. 40-41

TB: ss. 40-41

NPP: Podróżowanie i turystyka

Czas present simple

Czas present perfect

Czas past simple

Udzielanie rad

związanych z wyjazdem wakacyjnym

Wypowiadanie się na

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie

głównej myśli tekstu, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, udzielanie rady, wyrażanie swoich opinii, preferencji , pytanie o opinie i preferencje

11

Praca domowa

WB: s. 36

temat wakacji innych

Mówienie: opisywanie swoich doświadczeń, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie swoich opinii

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.8; 3.1 3.2 3.3; 4.4 4.5 4.8; 6.4 6.8 6.10; 9 10 12 13

LE

KC

JA

40

Utrwalenie

tworzenia zdań z will i be going to.

Razem z tematem 42

Praca na lekcji

SB: s. 41

TB: s. 41

NPP: Podróżowanie i turystyka

Will i be going to

Mówienie o planach i przewidywaniach

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Mówienie: przedstawianie planów na przyszłość, wyrażanie swoich opnii i poglądów

Pisanie: opisywanie planów na przyszłość

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.8; 4.5 4.7 5.7; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 33

Dodatkowo

WB: ss. 88-89

LE

KC

JA

41

Ćwiczenie rozumienia ze

słuchu tekstów dot. podróżowania.

Praca na lekcji

SB: s. 42

TB: s. 42

NPP: Podróżowanie i turystyka

Czas present simple

Informowanie o wycieczce na księżyc

Słuchanie: określanie kontekstu wypowiedzi, znajdywanie określonych informacji

Mówienie: opisywanie miejsc, zjawisk i czynności, przedstawianie planów na przyszłość

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.8; 2.3 2.5; 4.1 4.7; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s

Photocopiable Resources: Vocabulary

Praca domowa

WB: s. 34

LE

KC

JA

42

Wyrażanie

przyszłości za pomocą Present Simple i Countinuous.

Praca na lekcji

SB: s. 43

TB: s. 43

NPP: Podróżowanie i turystyka

Czas present simple

Czas present continuous

Pytanie o czas i rozkład jazdy

Pisanie

harmonogramu zwiedzania Londynu

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Pisanie: opisywanie miejsc i czynności, opisywanie intencji i planów na przyszłość

Praca domowa

WB: s. 35

12

Dodatkowo

WB: ss. 88-89

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Language focus

WB (Pronunciation): s. 91

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i

kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.8; 2.3; 5.1 5.7; 6.2 6.4;V 8.1; 9 10 12 13

LE

KC

JA

43

Pytanie o

informacje i

udzielanie informacji.

Praca na lekcji

SB: s. 44

TB: s. 44

NPP: Podróżowanie i turystyka

Czasownik will Uzyskiwanie i

udzielanie informacji turystycznej

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc i czynności

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Czytanie: znajdywanie określonych informacji

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Pisanie: opisywanie czynności, opisywanie intencji i planów na przyszłość

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.8; 2.3 3.3; 4.1 5.1 5.7; 6.2 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 35

Dodatkowo

WB: ss. 88-89

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Communication (Pairwork)

Extra Listening and Speaking: s. 99

LE

KC

JA

44

Ćwiczenie pisania – “ An e-mail about a visit”.

Praca na lekcji

SB: s. 45

TB: s. 45

NPP: Podróżowanie i turystyka

Czas present simple

Czas present continuous

Czasownik will

Wyrażenie be going to

Łączniki

Opisywanie planów na przyszłość

Pisanie listu e-mail na temat planów turystycznych

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście , określanie intencji nadawcy/autora tekstu

Pisanie: opisywanie czynności, miejsc, opisywanie intencji i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, proponowanie

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w materiałach wizualnych

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.8; 3.3 3.4; 5.1 5.7 5.9; 7.2 7.3 7.4; 8.1; 9 12 13

Dodatkowo

Curriculum Extra: s. 107

Praca domowa

WB: s. 37

LE

KC

JA

45

Powtórzenie

wiadomości z rozdziału 4.

Praca na lekcji

SB: s. 91

TB: s. 91

NPP: Podróżowanie i turystyka

Rzeczownikii złożone

Czas present simple

Czas present continuous

Czasownik will

Wyrażenie be going to

Mówienie o planach wakacyjnych

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości

językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.8; 2.3; 9 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources

13

Praca domowa

WB: ss. 38-39

L

EK

CJA

46

Ćwiczenia

przygotowujące do egzaminu.

Praca na lekcji

SB: ss. 46-47

TB: ss. 46-47

NPP: Podróżowanie i turystyka

Czas present simple

Czas present continuous

Czasownik will

Wyrażenie be going to

Wypowiadanie się na

temat miejsc wakacyjnych

Określanie i wskazywanie kierunków

Pisanie listu e-mail z zaproszeniem na wspólną wycieczkę do Londynu

Mówienie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie swoich upodobań

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli tekstu

Pisanie: opisywanie miejsc, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii, opisywanie intencji, marzeń, nadziei i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, proponowanie

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.8; 2.2 2.3 3.2; 4.1 4.5 5.1 5.5 5.7 5.9; 6.4 7.2 7.3 7.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

Culture: s. 115

Praca domowa

WB: s. 75

LE

KC

JA

47,

48

Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów Starter - Unit 4.

Omówienie pracy klasowej.

UNIT 5

LE

KC

JA

49

Opisywanie

wyglądu zewnętrznego.

Praca na lekcji

SB: ss. 48-49

TB: ss. 48-49

NPP: Człowiek

Zaimki zwrotne

Each other

Wypowiadanie się na

temat różnych sposobów dekoracji twarzy i ciała

Opisywanie wyglądu zewnętrznego różnych osób

Mówienie: wyrażanie swoich opinii, poglądów i uczuć

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Czytanie: znajdywanie określonych informacji

Pisanie: opisywanie ludzi

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 2.3 3.3; I 4.5 5.1; 6.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB (Pronunciation): s. 91

WB: ss. 90-91

Praca domowa

WB: s. 40-41

14

LE

KC

JA

50

Czytanie ze

zrozumieniem tekstu Clothes crime.

Praca na lekcji

SB: s. 50

TB: s. 50

NPP: Człowiek Przedrostki o

negatywnym znaczeniu

Wypowiadanie się na temat ubrań i mody

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdywanie określonych informacji w tekście

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1;I 3.1 3.3; 4.5; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 44

LE

KC

JA

51

Ćwiczenia dot. strony biernej.

Praca na lekcji

SB: s. 51

TB: s. 51

NPP: Człowiek Strona czynna i bierna Określanie wykonawcy lub

sprawcy różnych czynności

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 41

Dodatkowo

WB: ss. 90-91

LE

KC

JA

52

Ćwiczenie

rozumienia ze słuchu.tekstów dot. mody.

Praca na lekcji

SB: s. 52

TB: s. 52

NPP: Zakupy i usługi

Życie społeczne

Czas present simple

Strona czynna i bierna

Wypowiadanie się na

temat przemysłu odzieżowego i

aspektów moralnych z tym związanych

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów i opinii

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii i preferencje, pytanie o opinie i preferencje

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Pisanie: opisywanie przedmiotów, miejsc, czynności

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.7 1.14; 2.3 3.3; 4.5 5.1; 6.4 6.8; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Vocabulary

Praca domowa

WB: s. 42

LE

KC

JA

53

Utrwalenie stony biernej.

Praca na lekcji

SB: s. 53

TB: s. 53

NPP: Zakupy i usługi

Człowiek

Strona czynna i bierna w czasach przeszłych,

teraźniejszych i przyszłych

Pisanie ulotki reklamującej własną

firmę, uwzględniająca opis wybranego produktu

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień

Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście

Pisanie: opisywanie przedmiotów, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

WB: s. 43

15

Dodatkowo

WB: ss. 90-91

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Language focus

1.1 1.7; 2.3; 5.1 5.9; 6.4; 9 10 12 13

LE

KC

JA

54

Ćwiczenia w mówieniu -

wymiana towaru w sklepie,

Praca na lekcji

SB: s. 54

TB: s. 54

NPP: Zakupy i usługi Czas present simple

Czas past simple

Czas present perfect

Wymienianie zakupionego towaru w sklepie

Mówienie: opisywanie ludzi i czynności

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form

grzecznościowych, proponowanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji i sugestii, prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego, wyrażanie próśb i podziękowań

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie kontekstu wypowiedzi

Czytanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie

1.7; 3.1 3.3; 4.1; 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6.11; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s

Photocopiable Resources:

Communication (Pairwork)

Extra Listening and

Speaking: s. 100

Dodatkowo

Curriculum Extra: s. 108

Praca domowa

WB: s. 45

LE

KC

JA

55

Powtórzeniw

wiadomości z rozdziału 5.

Praca na lekcji

SB: s. 92

TB: s. 92

NPP: Człowiek

Zakupy i usługi

Przedrostki negatywne

Strona bierna

Zaimki zwrotne

Opisywanie produktów

Wymienianie

zakupionego towaru w sklepie

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.7; 2.3 3.6; 9 12 13\

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources

Project : s. 124

Praca domowa

WB: ss. 46-47

LE

KC

JA

56

Ćwiczenia

przygotowujące do egzaminu.

Praca na lekcji

SB: ss. 56-57

TB: ss. 56-57

NPP: Człowiek

Zakupy i usługi

Czas present simple

Czas present continuous

Strona bierna

Zaimki zwrotne

Opisywanie wyglądu osób

Wypowiadanie się na temat mody i stylu ubierania się

Mówienie: opisywanie ludzi, przedmiotów, wyrażanie swoich opinii i poglądów, opisywanie swoich upodobań

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu, określanie głównej myśli tekstu

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji, określanie głównej myśli tekstu

Dodatkowo

Culture: s.116

16

Praca domowa

WB: s.76

Pisanie: opisywanie ludzi, przedmiotów, wyrażanie swoich opinii i poglądów,

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.1 1.7; 2.2 2.3 3.1 3.2; 4.1 4.5 5.1 5.5; 9 12 13

LE

KC

JA

57,

58

Praca klasowa z rozdziału 5.

Omówienie pracy klasowej.

UNIT 6

LE

KC

JA

59

Mówienie o

prawach i obowiązkach.

Praca na lekcji

SB: ss. 58-59

TB: ss. 58-59

NPP: Życie społeczne

Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych

Make i let

Wypowiadanie się na

temat struktury

państwa i zasad w nim panujących

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie opinii i pytanie o opinie innych

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.14 1.15; 2.3; 4.5; 6.4 6.8; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: ss. 92-93

Praca domowa

WB: ss. 48-49

LE

KC

JA

60

Czytanie ze

zrozumieniem tekstu Micronations.

Praca na lekcji

SB: ss. 60-61

TB: ss. 60-61

NPP: Życie społeczne

Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych

Przyimki Wypowiadanie się na temat mikronarodów

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów,

opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego, opisywanie swoich doświadczeń

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli tekstu

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.14 1.15; 3.1 3.3; 4.2 4.5 4.8; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 52

LE

KC

JA

61

Utrwalenie pierwszego

trybu warunkowego.

Praca na lekcji

SB: s. 61

TB: s. 61

NPP: Życie społeczne

Elementy wiedzy o

świecie i krajach

Pierwszy tryb warunkowy z if i unless

Opisywanie swoich planów na weekend w

przypadku różnych sytuacji

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Mówienie: przedstawianie intencji i planów na przyszłość

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie

17

Praca domowa

WB: s. 49

anglojęzycznych technik samodzielnej pracy nad językiem

1.14 1.15; 4.7; 6.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: ss. 92-93

LE

KC

JA

62

Ćwiczenia ze słuchu – polityka rządu.

Praca na lekcji

SB: s. 62

TB: s. 62

NPP: Życie społeczne

Drugi tryb warunkowy Tworzenie zasad panujących w

państwie i społeczeństwie

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Pisanie: opisywanie intencji, marzeń i nadziei na przyszłość

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, współdziałanie w grupie posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.14; 2.3; 4.5 5.7; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s

Photocopiable Resources: Vocabulary

Praca domowa

WB: s. 50

LE

KC

JA

63

Ćwiczenia dot.

pierwszego i drugiego trybu warunkowego.

Praca na lekcji

SB: s. 63

TB: s. 63

NPP: Życie społeczne

Pierwszy i drugi tryb warunkowy

Opisywanie

konsekwencji wprowadzenia wymyślonych zasad dla swojego miasta

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.14; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 51

Dodatkowo

WB: ss. 92-93

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Language focus

LE

KC

JA

64

Przepraszanie i wyrażanie żalu.

Praca na lekcji

SB: s. 64

TB: s. 64

NPP: Człowiek

Życie rodzinne i towarzyskie

I wish+ past simple

I wish + past perfect

Wyrażanie żalu z

powodu zdarzeń i

sytuacji przeszłych i obecnych

Przepraszanie i przyjmowanie przeprosin

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności

Czytanie: znajdywanie określonych informacji

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie form grzecznościowych, wyrażanie swoich emocji, przepraszanie i przyjmowanie przeprosin

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1 1.5; 2.3 3.3; 4.1 4.8; 6.2 6.3 6.9 6.12; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: ss. 91-93

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Communication (Pairwork)

Extra Listening and Speaking: s. 101

Praca domowa

WB: s. 51

18

LE

KC

JA

65

Powtórzenie

wiadomości z rozdziału 6.

Praca na lekcji

SB: s. 93

TB: s. 93

NPP: Życie społeczne

I wish+ past simple

I wish + past perfect

Czasowniki make i let

Pierwszy i drugi tryb warunkowy

Wyrażanie żalu z

powodu zdarzeń i sytuacji przeszłych i obecnych

Mówienie o obowiązkach i przywilejach

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.14; 2.3; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources

Praca domowa

WB: ss. 54-55

LE

KC

JA

66

Ćwiczenia

przygotowujące do egzaminu.

Praca na lekcji

SB: ss. 66-67

TB: ss. 66-67

NPP: Elementy

wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych

Życie społeczne

Życie rodzinne i towarzyskie

Kultura

Pierwszy i drugi tryb warunkowy

Czas present simple

Czas present continuous

Pisanie zaproszenia

do wzięcia udziału w proteście przeciw

zamykaniu obiektów rekreacyjnych dla młodzieży

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności, zjawisk, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów

Czytanie: określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu

Pisanie: przedstawianie faktów z teraźniejszości, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, opisywanie intencji i planów na przyszłość, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii, intencji, wyrażanie swoich emocji

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w języku polskim

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.5 1.9 1.14 1.15; 2.2 3.2; 4.1 4.5 5.3 5.5 5.7 5.9; 7.2 7.6 7.7; 8.3; 9 10 12 13

Dodatkowo

Culture: s. 117

Praca domowa

WB: s. 77

LE

KC

JA

67,

68

Praca klasowa z działu 6.

Omówienie pracy klasowej.

UNIT 7

LE

KC

JA

69

Porównywanie

ludzi i przedmiotów.

Praca na lekcji

SB: ss. 68-69

TB: ss. 68-69

NPP: Człowiek

Stopień wyższy i

najwyższy przymiotników i przysłówków

Opisywanie

osobowości różnych osób pod kątem ich podejścia do życia

Pisanie: opisywanie ludzi, wyrażanie swoich poglądów, opinii i uczuć

Mówienie: opisywanie ludzi

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii i preferencji, pytanie o opinie i preferencje innych

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Dodatkowo

WB: ss. 94-95

19

Praca domowa

WB: ss. 56-57

:

1.1; 4.1 5.1 5.5; 6.4 6.8; 9 10 12 13

LE

KC

JA

70

Czytanie ze

zrozumieniem tekstu The Yes Man.

Praca na lekcji

SB: ss. 70-71

TB: ss. 70-71

NPP: Człowiek Czas present simple

Trzeci tryb warunkowy

Wypowiadanie się na

temat różnych form podchodzenia do życia

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów

Czytanie: określanie głównej myśli tekstu, określanie głównej myśli

poszczególnych części tekstu, znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie intencji autora/nadawcy tekstu

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4; 4.5; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 60

LE

KC

JA

71,7

2

Tworzenie

trzeciego tryb u warunkowego.

Praca na lekcji

SB: s. 71

TB: s. 71

NPP: Człowiek Trzeci tryb warunkowy Spekulowanie na

temat wydarzeń z przeszłości

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w tekście obcojęzycznym

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i

kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 2.3 3.3; 6.4; 8.1; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 57

Dodatkowo

WB: ss. 94-95

LE

KC

JA

73

Rozumienie ze

słuchu tekstu dot. fobii.

Praca na lekcji

SB: s. 72

TB: s. 72

NPP: Człowiek Czas present simple Wyrażanie swoich

uczuć związanych z

różnymi sytuacjami i pytanie o uczucia innych osób

Mówienie: wyrażanie uczuć

Pisanie: wyrażanie uczuć

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 2.3; 4.5 5.5; 6.4; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s

Photocopiable Resources: Vocabulary

Praca domowa

WB: s. 58

LE

KC

JA

74

Tworzenie zdań podrzędnych:

ograniczających i

Praca na lekcji

SB: s. 73

TB: s. 73

NPP: Człowiek Zdania podrzędne ograniczające i opisowe (Defining and Non-defining relative

Opisywanie osób Mówienie: opisywanie ludzi

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych,

20

przydawkowych. Praca domowa

WB: s. 59

clauses)

Zaimki względne

posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 4.1; 6.4; 9 10 12 13 Dodatkowo

WB: ss. 94-95

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Language focus

LE

KC

JA

75

Reagowanie na wiadomości

Praca na lekcji

SB: s. 74

TB: s. 74

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Trzeci tryb warunkowy

Wyrażanie

współczucia i pocieszanie rożnych osób

Mówienie: wyrażanie opinii, poglądów i uczuć

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji,

rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy, stosowanie zwrotów grzecznościowych, wyrażanie emocji

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu, znajdywanie określonych informacji w tekście

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie

1.1; 2,2 2.3 3.3; 4.5; 6.2 6.3 6.4 6.9; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: s. 92

Online Teacher’s

Photocopiable Resources:

Communication (Pairwork)

Extra Listening and

Speaking: s. 102

LE

KC

JA

76

Powtórzenie

wiadomości z rozdziału 7.

Praca na lekcji

SB: s. 94

TB: s. 94

NPP: Człowiek Przymiotniki i

przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym

Trzeci tryb warunkowy

Zaimki względne

Zdania podrzędne

ograniczające i opisowe (Defining and Non-defining relative clauses)

Porównywanie osób i tego co robią

Spekulowanie na temat wydarzeń z przeszłości

Słuchanie: określanie głównej myśli tekstu

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 2.2; 9 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources

Project: s. 126

Praca domowa

WB: ss. 62-63

LE

KC

JA

77

Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu.

Praca na lekcji

SB: ss. 76-77

TB: ss. 76-77

NPP: Człowiek Wyrażanie współczucia i

pocieszanie rożnych osób

Pisanie listu na temat nieprzyjemnego

Mówienie: opisywanie ludzi, opisywanie swoich doświadczeń, opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie intencji nadawcy/autora tekstu

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Dodatkowo

Culture: s. 118

21

Praca domowa

WB: s. 78

zdarzenia Pisanie: relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, opisywanie swoich

doświadczeń, wyrażanie swoich uczuć, stosowanie nieformalnego stylu wypowiedzi

Reagowanie pisemne: przekazywanie informacji i wyjaśnień, wyrażanie emocji

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 2.3 3.3 3.4; 4.1 4.2 4.4 4.5 4.8 5.4 5.5 5.8 5.9; 7.2 7.7; 9 12 13

LE

KC

JA

78,

79

Praca klasowa z rozdziału 7.

Omówienie pracy klasowej.

UNIT 8

LE

KC

JA

80,

81

, +

1

Tworzenie

poleceń w

mowie zależnej i niezależnej.

Tworzenie pytań w mowie zależnej.

Praca na lekcji

SB: ss. 78-79

TB: ss. 78-79

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Życie społeczne

Polecenia i prośby w

mowie zależnej (Indirect requests)

Wyrażanie próśb i

poleceń i

relacjonowanie próśb i poleceń innych osób

Czytanie: znajdywanie określonych informacji

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych, wyrażanie próśb

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie opinii i poglądów

Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń

Przetwarzanie tekstu: przekazywanie w języku obcym informacji zawartych w tekstach obcojęzycznych

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.14; 2.3 3.3; 4.5 5.8; 6.4 6.8 6.11;V 8.1; 9 10 12 13

Dodatkowo

WB: ss. 96-97

Praca domowa

WB: ss. 64-65

LE

KC

JA

82

Czytanie ze

zrozumieniem tekstu Honesty.

Praca na lekcji

SB: ss. 80-81

TB: ss. 80-81

NPP: Życie społeczne

Wyrażenia z czasownikami make i do

Wypowiadanie się na

temat uczciwości i bycia uczciwym w różnych sytuacjach

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie

głównej myśli tekstu, rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, poglądów i uczuć

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii i pytanie o opinie innych

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.14; 3.1 3.3 3.6; 4.5; 6.4 6.8; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 68

22

LE

KC

JA

83,

84

, 8

5

Tworzenie mowy zależnej.

Ćwiczenia w mowy zależnej.

Praca na lekcji

SB: s. 81

TB: s. 81

NPP: Podróżowanie i turystyka

Mowa zależna (Reported speech)

Przekazywanie

informacji powiedzianych przez inne osoby

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.1; 3.3; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 65

Dodatkowo

WB: ss. 96-97

LE

KC

JA

86

Ćwiczenie

rozumienia ze słuchu - tekst o słynnym oszuście.

Praca na lekcji

SB: s. 82

TB: s. 82

NPP: Życie społeczne

Czasowniki raportujące

Mowa zależna

Czas past simple

Opowiadanie historii kryminalnej

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Mówienie: opisywanie ludzi, miejsc, czynności i zjawisk, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości

Pisanie: opisywanie swoich doświadczeń

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.14; 2.3 3.3; 4.1 4.4 5.8; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Vocabulary

Praca domowa

WB: s. 66

LE

KC

JA

87,

88

Pytania w mowie zależnej.

Praca na lekcji

SB: s. 83

TB: s. 83

NPP: Podróżowanie i turystyka

Pytania w mowie

zależnej i niezależnej (Reported and indirect questions)

Uzyskiwanie informacji

w informacji turystycznej

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

1.8; 6.4; 9 10 12 13

Praca domowa

WB: s. 67

Dodatkowo

WB: ss. 96-97

Online Teacher’s

Photocopiable Resources: Language focus

LE

KC

J

A 8

9 Wyjaśnianie

nieporozumień. Praca na lekcji

SB: s. 84

TB: s. 84

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Mowa zależna Wyjaśnianie nieporozumień

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Czytanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Mówienie: wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii

23

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources: Communication (Pairwork)

WB: s. 92

Extra Listening and Speaking: s. 103

Reagowanie ustne: rozpoczynanie, prowadzenie i kończenie rozmowy,

uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie emocji, przepraszanie i przyjmowanie przeprosin

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, współdziałanie w grupie

1.5; 2.3 3.3; 4.5; 6.2 6.3 6.4 6.9 6.12; 9 10 12 13

LE

KC

JA

90

Powtórzenie wiadomości z

rozdziału 8.

Praca na lekcji

SB: s. 95

WB: ss. 70-71

NPP: Człowiek Czasowniki make i do

Mowa zależna

Znaki interpunkcyjne

Wyjaśnianie nieporozumień

Przekazywanie

informacji powiedzianych przez inne osoby

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji w tekście

Czytanie: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

1.1; 2.3 3.6; 9 10 12 13

Dodatkowo

Online Teacher’s Photocopiable Resources

LE

KC

JA

91

– 9

6

Rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych.