olski rokovnik 2014 15

Download olski rokovnik 2014 15

Post on 04-Apr-2016

229 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • olski rokovnik 2014/2015

  Ime in priimek: ____________________________________________________ Razred: ____________________________________________________ Razrednik: ____________________________________________________ Naslov: ____________________________________________________ Domai telefon: ____________________________________________________ Mobilni telefon oeta: ____________________________________________________ Mobilni telefon mame: ____________________________________________________

 • 2

  Vizija ole 4 Himna ole . 5 Beseda ravnateljice .. 6 I. Podatki o oli . 7 II. Organizacija dela ole ...11 olski koledar, olska prehrana, olski prevoz, zdravstveno varstvo, olski sklad

  III. Stiki med olo in stari 19 olska svetovalna sluba, knjinica, ubeniki sklad

  IV. Program osnovne ole ..25 Obvezni in razirjeni program, prednostne naloge

  V. Pravila olskega reda ...38 Pohvale in priznanja, statusi VI. Matina ola .42 VII. Podrunina ola Vae ...58 VIII. Podrunina ola Kresnice ...70 IX. Podrunina ola Jevnica 78 X. Podrunina ola Hoti 86 XI. Priloge .93

  Kazalo vsebine

 • 3

  Vizi ja ole

  O Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraevalni proces, varno okolje, prijetno in ustvar-jalno ozraje, monosti za uveljavljanje posameznika, kar ob sodelovanju vseh udeleencev omogoa pre-poznavnost ole in primerljivost v slovenskem in

  evropskem prostoru.

  O GRADEC JE OLA ZADOVOLJNIH UITELJEV, UENCEV IN STAREV.

 • 4

  ola Gradec stoji, Drug dom si ti na drui nae poti, in as za nas ima, v ponos smo uenci za vse poskrbi z uitelji vsi. in znanje deli. Sreni smo mi Naj bo sonno, toplo in geslo se nae ali temno nebo, takole glasi: zapojmo glasno: V srcih je srea V srcih je srea, in sonce v oeh, in sonce v oeh, obraz nasmejan obraz nasmejan in pogled razigran. in pogled razigran.

  Himna O Gradec

  (besedilo: Dragana Klanja)

 • 5

  Beseda ravnate l j i ce Pa se je spet zaelo novo olsko leto. eprav vemo, da september vsako-krat prinese novo olsko leto, vedno postree tudi z vznemirjenjem in pria-kovanjem. Zagotovo sta najveja pri prvoolcih, preden vstopijo v razred in spoznajo nove soolce in soolke. elim vam, dragi prvoolci, da bi med nji-mi nali vsaj enega novega prijatelja, s katerim si boste delili olske dogodiv-ine. Tudi drugi osnovnoolci pridete prvi olski dan s priakovanji. Glava, polna poitnikih spominov, vasih kar teko sprejme, da je to sedaj to pouk. Uitelji smo tu zato, da vam pripravimo pogoje za dobro delo, glavna vloga pa je namenjena vam. Uenje je lahko prijetno opravilo, veliko bolj kot sesa-nje stanovanja ali pomivanje posode, eprav je vse troje koristno in nujno. Pomembno pa je, da ste za uenje pripravljeni. Nihe ne more tega narediti namesto vas. Zastavite si cilj in si ga z vso vnemo trudite dosei. elimo, da bi z medsebojnim sodelovanjem uencev, starev in delavcev ole zgradili trdne temelje za kakovostno znanje, oplemeniteno z omiko in spotovanjem etinih vrednot. Publikacija ole je namenjena uencem in tudi starem. Hranite jo na mestu, kjer bo vedno dosegljiva, da se bo izkazala njena uporabna vrednost. Tudi letos smo jo prilagodili vaim potrebam, da bo vaa stalna spremljevalka. Naj bo to leto nekaj posebnega. Poskrbimo, da bo posebno zaradi nas samih, da bomo zadovoljni sami s sabo. Pridobivanje znanja je delo, izboljevanje sebe pa je garanje. A je vredno! e boste vztrajali, boste opazili, da se spremi-njajo tudi ljudje okoli vas, kajti s pozitivno naravnanostjo, delavnostjo in vztrajnostjo se premagujejo tudi najveje ovire. elim vam, da bo vrnitev v olske klopi prijetna, olsko leto razburljivo in polno novih izkuenj, zakljuek leta pa okronan z uspehom, kakrnega si elite. Ponosna sem, da ste nai uenci, uenci O Gradec ole s srcem. Sreno!

  Vaa ravnateljica Tatjana Gomba

 • 6

  Ime in sede: OSNOVNA OLA GRADEC Bevkova ulica 3, 1270 Litija http://www.osgradec.si Ravnateljica: Tatjana Gomba

  ravnateljica@osgradec.si

  Tel. : 01/ 897 33 01

  Pomonici ravnateljice: Anita Mika

  anita.miksa@osgradec.si

  Katarina Murn

  katarina.murn@osgradec.si

  Tel.: 01/ 897 33 02

  Tajnitvo: Renata Fele

  tajnistvo@osgradec.si

  Tel.: 01/897 33 00

  Faks: 01/897 33 29

  Raunovodstvo: Bernarda Kandu

  Nataa Prettner

  Tel.: 01/897 33 04

  racunovodstvo@osgradec.si

  I . PODATKI O OLI

 • 7

  olska svetovalna sluba: Irena Smrekar Simoni

  Tel.: 01/ 897 33 08

  Dunja Poarek

  Tel. 01/ 897 33 09

  Marija Mohar

  Tel.: 01/897 33 10

  Knjinica: Stanka Sirk

  stanislava.sirk@osgradec.si

  Tel.: 01/ 897 33 12

  Organizator olske prehrane: Jernej Grdun

  jernej.grdun@osgradec.si

  Tel: 01/897 33 05

  Davna tevilka: 42070651

  Transakcijski raun: 012606030660770

  Matina tevilka: 5689155

 • 8

  Organi upravl jan ja

  olo zakonsko ureja in nadzoruje Ministrstvo RS za izobraevanje, znanost, kulturo in port. olo upravlja ravnatelj in svet ole. SVET OLE Sestavlja ga 11 lanov: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki starev in pet predstavnikov delavcev ole. Predsednica sveta ole: Vanja Arhnaver RAVNATELJ Je pedagoki vodja in poslovni organ ole. Ravnateljica: Tatjana Gomba

  SVET STAREV Je posvetovalni organ starev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Skrbi za organizirano uresnievanje interesov starev v oli. Predsednica sveta starev: Nada Golouh

  STROKOVNI ORGANI OLE

  Uiteljski zbor Sestavljajo ga strokovni delavci ole, ki obravnavajo in odloajo o strokovnih vpraanjih, povezanih z vzgojno-izobraevalnim delom, in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. len ZOFVI).

 • 9

  Oddelni uiteljski zbor Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraevalno delo v posameznem oddelku. Opravljajo naloge v skladu z zakonom (62. len ZOFVI). Strokovni aktivi Sestavljajo jih uitelji istega predmeta ali predmetnih podroij. Obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo kriterije ocenjevanja in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (64. len ZOFVI). Razrednik Vodi delo oddelnega uiteljskega zbora, analizira vzgojne in une rezultate, skrbi za reevanje vzgojnih in unih problemov posameznih uencev, sodeluje s stari in olsko svetovalno slubo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom (63. len ZOFVI). SKUPNOST UENCEV Uenci so organizirani v oddelne skupnosti, ki sestavljajo olsko skupnost. Najviji organ olske skupnosti je parlament uencev. olska skupnost spremlja in koordinira aktivnost uencev na oli. Otroki parlament je oblika vzgoje za demokracijo. Je prostor za javno izraanje otrokih mnenj o vpraanjih, ki zadevajo odraanje in vkljuevanje v ivljenjsko okolje. Tema parlamenta v ol. letu 2014/15 je Izobrazba in poklicna orientacija. Vodji olske skupnosti in parlamenta: Damjan Kunstelj in Dajana Mauri.

 • 10

  I I . ORGANIZACIJA DELA OLE

  MATINA OLA

  1. do 5. razred

  9 oddelkov + 5 OPB Skupaj: 166 uencev

  6. do 9. razred

  11 oddelkov Skupaj: 221 uencev

  Podrunina ola VAE 1. do 9. razred

  7 oddelkov + 2 OPB Skupaj: 104 uencev

  Podrunina ola HOTI 1. do 5. razred

  3 oddelki + 2 OPB Skupaj: 30 uencev

  Podrunina ola JEVNICA 1. do 5. razred

  3 oddelki + 2 OPB Skupaj: 38 uencev

  Podrunina ola KRESNICE 1. do 5. razred

  4 oddelki + 2 OPB Skupaj: 59 uencev

  SKUPAJ UENCEV 618

 • 11

  PRIETEK OLSKEGA LETA: 1. 9. 2014 ZAKLJUEK OLSKEGA LETA: 15. 6. 2015 za uence 9. razreda 24. 6. 2015 za uence od 1. do 8. razreda POITNICE: JESENSKE od 27. 10. 2014 do 30. 10. 2014 NOVOLETNE od 29. 12. 2014 do 31. 12. 2014 ZIMSKE od 23. 2. 2015 do 27. 2. 2015 PRVOMAJSKE od 28. 4. 2015 do 30. 4. 2015 POLETNE od 26. 6. 2015 do 31. 8. 2015 PRAZNINI DNEVI: 31. 10. 2014 DAN REFORMACIJE 1. 11. 2014 DAN SPOMINA NA MRTVE 25. 12. 2014 BOI 26. 12. 2014 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 1. 1. 2015 NOVO LETO 6. 4. 2015 VELIKONONI PONEDELJEK 1. in 2. 5. 2015 PRAZNIK DELA 25. 6. 2015 DAN DRAVNOSTI POUKA PROST DAN: 2. 1. 2015, nadomeen 11. 4. 2015 INFORMATIVNA DNEVA ZA UENCE 9. RAZREDA: 13. in 14. 2. 2015

  olski koledar 2014/2015

 • 12

  NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UENCE 6. IN 9. RAZREDA: Redni rok 5. 5. 2015 matematika 7. 5. 2015 slovenina 11. 5. 2015 angleina (6. r.) , tretji predmet (9. r.) OCENJEVALNA OBDOBJA: Prvo ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2014 do 30. 1. 2015 Drugo ocenjevalno obdobje od 2. 2. 2015 do 15. 6. 2015 (9. r.) od 2. 2. 2015 do 24. 6. 2015 (1. r. 8. r.) ROKI ZA POPRAVNE in PREDMETNE IZPITE 1. rok 16. 6. 30. 6. 2015 (9. r.) 1. rok 26. 6. 9. 7. 2015 (od 1. do 8. r.) 2. rok 18. 8 31. 8. 2015 (od 1. do 9. r.)

 • 13

  Za uence imamo organizirane tiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporoeno je, da ima uenec v oli vsaj en obrok dnevno. Vsi uenci pa imajo monost, da se naroijo na kosila. Uencem v podaljanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk je namenjen predvsem uencem, ki obiskujejo jutranje varstvo. CENE OBROKOV Cene olske prehrane veljajo od 1. 9. 2014 dalje in se lahko med letom spremenijo. Stroke prehrane je potrebno porav-nati do roka, ki je oznaen na polonici. Organizator olske prehrane je Ksenija Loar. ODJAVA OBROKOV Za pravoasno odjavo prehrane velja, e stari odjavijo: zajtrk, dopoldansko malico in popoldansko malico do

  10. ure za naslednji dan, kosilo do 8. ure za tekoi dan. Odjava malice M 01/897 33 04 PO Vae 01/897 33 18 (8.008.30) PO Hoti 01/897 33 21 PO Kresnice 01/897 33 23 PO Jevnica 01/ 897 33 25

  olska prehrana

  Obrok Cena v EUR zajtrk 0,60

  malica 0,80 kosilo (od 1. do 5. razreda) 2,30 kosilo (od 6. do 9. razreda) 2,90

  popoldanska malica 0,60

 • 14

  Odjava kosil Prosimo vas, da se posluujete predvsem pisnih odjav (mail, sms-sporoilo), le izjemoma odjav preko telefona, ter se s tem izognete morebitnim nesporazumom. Elektronski naslov: racunovodstvo@osgradec.si Mobilni telefon: 031 539 216 (lahko tudi preko sms- sporoila) Stacionarni telefon: 01/ 897 33 04 Popolna pisna odjava mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek uenca, razred, obroke, ki jih odjavljate (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica), in datume, za katere odjavljate prehrano. V primeru, da ima va otrok dieto, nas opozorite tudi na to. PRIJAVE IN SUBVENCIJE MALIC IN KOSIL Organizacijo olske prehrane ureja Zakon o olski prehrani (Ur. list RS t. 3/2013). Zakon doloa obrazec za prijavo na olsko prehrano (dostopen na spletni strani O Gradec). Na podlagi obrazca in veljavne odlobe o otrokem dodatku bo ola sama pridobila podatke o upravienosti uenca oz subvenciji malice in kosila. Ve o dodelitvi subvenciji si stari preberite na spletni strani ole pod rubriko Prehrana obvestila. Uencem, pri kate-rih povpreni meseni dohodek na osebo, ugotovljen v odlobi o otrokem dodatku, ne presega 53 % neto povprene plae v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v viini cene ma-lice. Ne glede na to pripada subvencija malice uencem, ki so v rejnitvu ali so prosilci za mednarodno zaito (25. len Zakona o olski prehrani). Subvencija kosila pripada uencem, pri kate-rih povpreni meseni dohodek na osebo, ugotovljen v odlobi o otrokem dodatku, ne presega 18 % neto povprene plae v Republiki Sloveniji (26. len Zakona o olski prehrani).

 • 15

  Prometna varnost

  ola posvea veliko pozornost in skrb prometni varnosti, zato v redno olsko delo vkljuujemo dodatne dejavnosti, kot so: obisk policista za 1. razred, kolesarski izpiti v 5. raz-redu in prijava vseh izrednih olskih prevozov na policij-sko postajo. Sami uenci pa sodelujejo v razlinih projektih v zvezi s prometom (cestnim in eleznikim). Stari ste ogledalo svojemu otroku! Otrok naj gre v olo pravoasno, hodi naj po ploniku, si-cer pa po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Pokaite mu, kje in kako lahko preka cesto. e prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresniko. Uenci 1. in 2. razreda morajo nositi rumeno rutico. Otroci morajo imeti na poti v 1. razred ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, e to do-volijo stari otroka. Otroci, ki so stari do 7 let, lahko hodijo v o-lo brez spremstva, e tako dovolijo stari ali skrbniki, vendar le v obmoju umirjenega prometa. Stari dovoljenje predloijo oli v pisni obliki.

  Mnogi stari ste vozili svoje otroke v vrtec z osebnim pre-vozom. Tako obliko prevoza lahko izberete tudi sedaj. e je na relaciji organiziran olski prevoz in starem le-ta ne ustreza, starem ne pripada povrailo potnih strokov.

 • 16

  Prevozi

  Za uence, ki so od ole oddaljeni ve kot tiri kilometre, je zagotovljen prevoz v olo in iz ole.

  Uenci so dolni skrbeti za svojo varnost in upotevati navodila voznika ter

  Interni pravilnik o pravilih primernega vedenja pri vonji z av-tobusom:

  Ko uenec zapusti olo, gre previdno po ploniku do avtobusne

  postaje.

  Na postajaliu uenec mirno in kulturno poaka avtobus.

  Ko pripelje avtobus, se uenec postavi v vrsto tako, da omogoa

  posamino vstopanje.

  Ko uenec kot potnik vstopi na avtobus, poie prazen sede in

  ne rezervira sedeev za uence, ki vstopijo kasneje.

  Med vonjo ni dovoljeno vstajanje, vpitje, odpiranje oken ali kak-

  na druga oblika neprimernega vedenja. Potrebno je upotevati

  oferjeva navodila.

  Ko gredo uenci z avtobusa, pospravijo smeti za seboj.

  Iz avtobusa uenci izstopajo posamino in se ne drenjajo ter var-

  no prekajo cesto.

  Na avtobusu ni dovoljeno namerno povzroanje kode.

  Vsako namerno povzroeno kodo na postajaliu in avtobusu so stari dolni poravnati. V primeru neprimernega vedenja oz. neupotevanja pravil ofer poklie v olo, leta obvesti stare.

 • 17

  Zdravstveno varstvo

  Za uence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani zdravstve-ni pregledi. ola zdravstveno varstvo izvaja v sodelovanju z Zdrav-stvenim domom Litija.

  olski sklad

  Na O Gradec deluje olski sklad. Osnovna naloga je pri-dobivanje sredstev, ki so namenjena pomoi uencem, ki zaradi socialne ogroenosti ne zmorejo poravnati raznih strokov olskih in obolskih dejavnosti. olski sklad vodi upravni odbor sklada, ki ima predse-dnika in est lanov (trije predstavniki ole, tirje pred-stavniki starev). Predsednica olskega sklada je ga. Maja Jegli. Sredstva se pridobivajo z akcijami ole, kot so: jesensko in pomladansko zbiranje starega papirja, sreelovi, pro-daja izdelkov uencev ob raznih olskih prireditvah in nastopih ter s prostovoljnimi prispevki starev. Sklad skua pridobiti tudi sredstva raznih donatorjev, delovnih organizacij in posameznikov. V letonjem olskem letu bomo v skladu pridobljena sredstva uporabili za inova-tivne olske projekte. Prostovoljne prispevke lahko nakaete na transakcijski

  rauna ole: 012606030660770, na sklic olski sklad.

 • 18

  I I I . STIKI MED OLO IN STARI

  Stare vabimo, da se im bolj vkljuujejo v delo na oli. Veliko se moramo pogovarjati o otrokovem delu in njego-vem unem uspehu, pa tudi o teavah pri uenju in vede-nju. Dogovoriti se moramo o enotnih nainih in zahtevah pri vzgoji in olanju. GOVORILNE URE Vsi uitelji na oli imajo individualne tedenske in skupne mesene govorilne ure. RODITELJSKI SESTANKI Organizirani so po vnaprej doloenih terminih. Vsak raz-rednik sklie najmanj dva roditeljska sestanka, na katerih stare seznani z delom in aktivnostmi oddelne skupnosti in drugimi sprotnimi informacijami. Termini govorilnih ur in roditeljskih sestankov so v publikaciji zapisani pri predstavitvah posameznih ol. OLA ZA STARE Potekala bo v obliki predavanj oz. delavnic. Natanen ter-min izvedbe in organizacija bosta doloen glede na interes oz. prijave starev v mesecu novembru, januarju in marcu. Poslovni as tajnitva: od 6.30 do 14.30

  Poslovni as raunovodstva: od 6.30 do 14.30

  Poslovni as ravnateljice:

  od 7.00 do 14.00 oziroma po potrebi ole do 20.00 ure.

  Poslovni as strokovnih slub: od 7.00 do 14.00.

 • 19

  olska svetovalna s luba

  Za uence je osnovna ola as velikih sprememb. ola je drugi dom vseh uencev, zato se morajo prilagoditi tevil-nim zahtevam, pravilom, redu in tudi drug drugemu. To pa ni enostavno. Mnogi vseh teh zahtev ne zmorejo brez vejih teav, ni pa ni nenavadnega, kadar se kdo: spre z uitelji, soolci, stari in prijatelji, ne zna uiti, se teko zbere, boji spraevanja, vrstnikov, ima teave pri branju in pisanju, nenadoma spremeni vedenje, popusti pri uenju. Za take in druge teave lahko uenci sami ali skupaj s star-i poiejo pomo v olski svetovalni slubi ali pri uiteljih, ki izvajajo dodatno strokovno pomo in uno pomo za uence. Vasih je reitev enostavna, vasih je potrebno tesno sodelovanje vseh udeleenih. Za nasvet in pomo je na oli na voljo svetovalna sluba, govorilne ure so po dogovoru.

  olska

  svetovalna sluba

  Irena Smrekar Simoni (irena.smrekar@osgradec.si) Dunja Poarek (dunja.pozarsek@osgradec.si) Marija Mohar (marija.mohar@osgradec.si)

  Izvajalci dodatne strokovne pomoi

  Dunja Poarek (dunja.pozarsek@osgradec.si) Marija Mohar (marija.mohar@osgradec.si) Andreja Bregar Rop (andreja.bregar-rop@osgradec.si) Maa Pikl (masa.pikl@osgradec.si) Aleksandra Krnc (aleksandra.krnc@osgradec.si) Alena Dedi Dafi (alena.dzafic-dedic@osgradec.si) Barbara Dular (barbara.dular@osgradec.si) Janja Krean (janja.krecan@osgradec.si)

 • 20

  DELAVCE V OLI ZAVEZUJE K RAVNANJU IN UKREPA-NJU TUDI

  ZAKON O PREPREEVANJU NASILJA V DRUINI

  Vsi delavci ole smo ob sumu nasilja v druini dolni ukrepati v skladu z Zakonom:

  Organi in organizacije so dolni izvesti vse postopke in ukre-pe, ki so potrebni za zaito rtve glede na stopnjo njene ogro-enosti in zaito njenih koristi, in pri tem zagotoviti spotova-nje integritete rtve. e je rtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami drugih udeleenk oziroma udeleencev postopka. (5. lendolnost ravnanja)

  Organi in organizacije ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliine, na podlagi katerih je mogoe sklepa-ti, da se izvaja nasilje, so dolni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen v primeru, e rtev temu izrecno nasprotu-je in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti. (6. lendolnost prijave)

  Kot nasilje Zakon opredeljuje:

  Nasilje v druini (v nadaljnjem besedilu: nasilje) je vsa-ka uporaba fizinega, spolnega, psihinega ali ekonom-skega nasilja enega druinskega lana proti drugemu druinskemu lanu oziroma zanemarjanje druinskega lana iz 2. lena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: r-tve) ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliino rtve ali povzroiteljice oziroma povzroitelja nasilja (v nadaljnjem besedilu: povzroitelj nasilja).

 • 21

  Fizino nasilje je vsaka uporaba fizine sile, ki pri druin-skem lanu povzroi boleino, strah ali ponia je, ne glede na to, ali so nastale pokodbe.

  Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim druin-ski lan nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stop-nje razvoja ne razume njihovega pomena.

  Psihino nasilje so ravnanja, s katerimi povzroitelj nasilja pri druinskem lanu povzroi strah, ponia je, obutek manjvrednosti, ogroenosti in druge duevne stiske.

  Ekonomsko nasilje je neupravieno nadzorovanje ali ome-jevanje druinskega lana pri razpolaganju Ekonomsko nasilje je neupravieno nadzorovanje ali omejevanje dru-inskega lana pri razpolaganju z dohodki oziroma uprav-ljanju s premoenjem, s katerim druinski lan samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravieno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoe-njem druinskih lanov.

  Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opua dolno skrb za druinskega lana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoli-in. (3. lenopredelitev nasilja)

  Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je otrok rtev nasi-lja tudi, e je zgolj prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim druinskim lanom ali ivi v okolju, kjer se nasilje izvaja.

 • 22

  Druabna druenja bodo potekala podobno kot v lanskem letu. Namenjena so druenju uiteljev, uencev in njihovih starev. Organizirana bodo tako na matini kot na podruninih olah.

  Veseli bomo vaega obiska!

  Izhodia oz. predlogi za olsko leto 2014/15:

  Druabna druenja

  ola Raz-red

  Oblika druenja Termin Koordinator

  M 1.-3. Kostanjev piknik in

  druabne igre oktober . Kovi

  M 4.-5. Veerni pohod na

  Sitarjevec 2.10. 2014

  S. Likar

  M in PO Vae 6.-9. Ekskurzija s stari maj D. Kunstelj

  M in PO Vae 6.-9.

  Naravoslovno- matematino po-

  poldne februar

  D. Grobljar T. Hojnik

  PO Vae 1.-5. Kostanjev piknik in

  druabne igre oktober A. trus

  PO Kresnice

  1.-5. Pozdrav pomladi 9. 3. 2015

  A. Koprivnikar

  PO Jevnica

  1.-5. Delovna sobota s stari (olski vrt)

  jeseni D. Rajek

  PO Ho-ti

  1.-5. Zimski druinski

  pohod 12. 1. 2015

  E. Buar

  M 6.-9.

  Kulturni veer

  Druinski planinski pohod

  februar

  april

  V. Arhnaver

  S. Somrak

 • 23

  Knjinica zbira knjinino gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraevalnega dela v oli. Knjinico vodi knjiniarka Stanka Sirk. ( stanislava.sirk@osgradec.si) Knjinica je odprta vsak dan pouka od 7.45 do 13.30 ure za strokovne delavce, za uence pa po urniku, ki je izobeen na vratih knjinice. Knjinica je prostor, ki zahteva kulturno obnaanje. S knjininim gradivom morajo uporabniki skrbno ravnati. Vse izposojeno gradivo je potrebno vrniti v knjinico v do-loenem roku izposoje do konca olskega leta oziroma do podelitve sprieval.

  Ubeniki sklad olski ubeniki sklad oskrbi z ubenikimi kompleti vse uence, ki pravoasno oddajo naroilnico. Izposoja ubeni-kov je brezplana. Skrbnica ubenikega sklada je knjiniarka Stanka Sirk.

  Knj inica

 • 24

  Obvezni program O Obsega obvezne predmete, izbirne predmete, ure odd. skupnosti in dneve dejavnosti.

  PREDMETNIK ( 1. 5. razred)

  DNEVI DEJAVNOSTI IN OSTALE DEJAVNOSTI

  Predmeti/Razredi 1. 2. 3. 4. 5.

  SLOVENINA 6 7 7 5 5

  ANGLEINA 2 3

  LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2

  GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5

  MATEMATIKA 4 4 5 5 4

  GOSPODINJSTVO 1

  SPOZN. OKOLJA 3 3 3

  NARAV. IN TEHNIKA 3 3

  DRUBA 2 3

  PORT 3 3 3 3 3

  TEDENSKO UR 20 21 22 23,5 25,5

  ODD. SKUPNOST 0,5 0,5

  TEVILO PREDMETOV 6 6 6 8 9

  Dnevi/Razredi 1. 2. 3. 4. 5.

  KULTURNI 4 4 4 3 3

  NARAVOSLOVNI 3 3 3 3 3

  TEHNIKI 3 3 3 4 4

  PORTNI 5 5 5 5 5

  IV . PROGRAM O

 • 25

  PREDMETNIK ( 6.9. razred) (obvezni predmeti)

  IZBIRNI PREDMETI So namenjeni uencem od 7. do 9. razreda, so redni del uenevega tedenskega urnika in se ocenjujejo tevil no. Uenec izbere dve uri pouka tedensko, lahko tudi tri, e s tem soglaajo njegovi stari. Izbirni predmeti so enourni, razen tujega jezika, ki mu uenec prisostvuje dve uri tedensko.

  Predmeti/Razredi 6. 7. 8. 9.

  SLOVENINA 5 4 3,5 4,5

  ANGLEINA 4 4 3 3

  LIKOVNA UMETNOST 1 1 1 1

  GLASBENA UMETNNOST 1 1 1 1

  MATEMATIKA 4 4 4 4

  TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1

  GOSPODINJSTVO 1,5

  NARAVOSLOVJE 2 3

  BIOLOGIJA 1,5 2

  KEMIJA 2 2

  FIZIKA 2 2

  GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2

  ZGODOVINA 1 2 2 2 DOMOVINSKA IN DRAVLJANSKA KUL-TURA IN ETIKA

  1 1

  PORT 3 2 2 2

  TEDENSKO UR 25,5 25 25,5 25,5

  ODDELNA SKUPNOST 0,5 0,5 0,5 0,5

  TEVILO PREDMETOV 11 11 13 11

 • 26

  IZBIRNI PREDMETI nemina poskusi v kemiji ah urejanje besedil filozofija etina raziskovanja likovno snovanje port za zdravje port za sprostitev multimedija ples glasbeni projekti sodobna priprava hrane naini prehranjevanja izbrani port (nogomet in odbojka) raunalnika omreja kritino miljenje gledaliki klub turistina vzgoja

  DNEVI DEJAVNOSTI IN OSTALE DEJAVNOSTI NOVOST Neobvezni izbirni predmeti v 4. razredu:

  raunalnitvo (M, PO Jevnica, Vae, Kresnice)

  port (M, Vae)

  nemina (PO Hoti)

  Dnevi/Razredi 6. 7. 8. 9.

  KULTURNI 3 3 3 3

  NARAVOSLOVNI 3 3 3 3

  TEHNIKI 4 4 4 4

  PORTNI 5 5 5 5

  EKSKURZIJE 1 1 1 1

 • 27

  JUTRANJE VARSTVO

  Jutranje varstvo je namenjeno uencem prvega razreda. Prine se ob 5.45 in traja do zaetka pouka. Za uence drugega do petega razreda pa bo na podlagi pisnih vlog starev organizirano jutranje deurstvo uiteljev od 7.30 do 8.00. PODALJANO BIVANJE Podaljano bivanje se prine po zakljuenem pouku in je namenjen uencem od 1. do 5. razreda. Traja do 16.30. V tem asu potekajo sprostitvene dejavnosti, kosilo, ustvarjalno preivljanje prostega asa, pisanje domaih nalog in usmerjen prosti as. Stari se z uiteljico dogovorite oziroma pisno sporoite, kdaj bo otrok odhajal domov. Jutranje varstvo in podaljano bivanje lahko obiskujejo le vpisani uenci. Med letom pa se je mogoe vpisati le v primeru, e je v oddelku e prostor. VARSTVO ZA UENCE 6., 7., 8. IN 9. RAZREDA Organizirano je varstvo za uence 6., 7., 8. in 9. razreda, ki akajo na izbirne predmete, interesne dejavnosti in izjemoma na olski prevoz. Opravljajo ga uitelji po posebnem razporedu in vodijo evidenco o prisotnosti..

  Razir jeni program O

 • 28

  DODATNI POUK Dodatni pouk je namenjen uencem, ki elijo poglobiti znanje z doloenega podroja in pri tem presegajo doloene standar-de znanja. Poteka po vnaprej pripravljenem programu, ki vkljuuje zahtevneje vsebine in vije standarde znanja. Pri dodatnem pouku se uenci pripravljajo tudi na tekmovanja. Uenci se vkljuujejo prostovoljno ali na povabilo oz. pripo-roilo uitelja. Podrobneje informacije o dodatnem pouku so zapisane pri predstavitvah ol. DOPOLNILNI POUK Dopolnilni pouk je namenjen uencem, ki poleg rednega pou-ka potrebujejo e dopolnilno razlago snovi in pomo uitelja. Delo temelji na individualnem odpravljanju teav, da uenci usvojijo minimalne in temeljne standarde znanja. Uenec je k taknemu delu povabljen, ko se pojavi teava, lahko pa se do-polnilnega pouka udelei prostovoljno. Obiskuje ga toliko asa, da odpravi primanjkljaj. Podrobneje informacije o do-polnilnem pouku so zapisane pri predstavitvah ol. INTERESNE DEJAVNOSTI Za razvijanje razlinih interesov uencev osnovna ola orga-nizira interesne dejavnosti, ki jih doloi z letnim delovnim nartom. So asovno in vsebinsko opredeljene dejavnosti, v katere se uenci vkljuujejo prostovoljno. Podrobneje infor-macije o interesnih dejavnostih so zapisane pri predstavit-vah ol.

 • 29

  OLA V NARAVI ola bo del pouka za nekatere razrede tudi v tem olskem letu organizirala v obliki ole v naravi in enotedenskih ak-tivnosti v okviru centrov olskih in obolskih dejavnosti. Izkunje kaejo, da je to kljub zahtevnejim pripravam in vejim finannim sredstvom dobra oblika vzgoje in izobra-evanja, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in star-ev.

  Razred Dejavnost Datum

  4. r . M, PO Jev-nica in Kresnice

  4. r PO Vae in Hoti

  Bivanje v naravi Dom Jurek

  6. 10.10. 10. 2014 13. 10.17. 10. 2014

  5. r. Letna ola v naraviusterna 8. 6.12. 6. 2015

  6. r. Zimska ola v naravi Dom Bohinj 9. 3 13. 3. 2014

  7. r. Bivanje v naravi Dom Soa 8. 12.12. 12. 2014

  6.9. r.

  PO Vae

  Vikend program COD Breenka(MPZ)

  28. 11.30. 11. 2014 12 2.14 2. 2015

  3. r. M Plavalni teaj (20 ur) naknadno

 • 30

  Prednostne naloge

  Za veino otrok skrbi O sama, in sicer z manjimi prilagoditvami. Izvedemo ve stopenj pomoi uencem s teavami. Najprej se teave reujejo na ravni uiteljuenecstari. Kasneje se v reevanje vkljui tudi olsko svetovalno slubo (SS) v obliki dodatne strokovne pomoi uencem. V kolikor se teave e pojavljajo, pa razrednik v sodelovanju s SS da pobudo za postopek usmerjanja na Zavodu RS za olstvo.

  DODATNA POMO OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI ola izvaja za uence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomojo. Osnova za tovrstno pomo je izdana odloba uencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Za vsakega uenca se izdela individualiziran program. Delo izvajajo strokovne delavke DSP in posamezni uitelji. INDIVIDALNA POMO UENCEM

  Individualna ali skupinska pomo se izvaja v okviru razpololjivih ur, ki jih ola nameni uencem, ki imajo une teave na posameznem podroju, oziroma uencem z vedenjskimi in ustvenimi teavami.

 • 31

  DELO Z NADARJENIMI UENCI

  Pri odkrivanju posebej nadarjenih uencev se vsako leto zvrstijo trije postopki. Najprej se evidentira uence, ki bi lahko bili nadarjeni.

  V jesenskem obdobju se na podlagi pisnih soglasij starev predlagane uence oceni in testira. Ob zakljuku testiranja se uenca skupaj s stari seznani z rezultati in s soglasjem starev oblikuje individualiziran program.

  Vsako leto imajo stari in uenci, po predhodnem dogovoru, monost evalvacije individualiziranega programa skupaj s SS.

  Ker se zavedamo, da so znanje, ustvarjalnost, kreativnost in domiljija pomembna naloba za prihodnost, elimo razvijati vse potenciale naih uencev.

  Uence zato spodbujamo, da:

  se vkljuujejo v razline interesne dejavnosti in olske projekte,

  soustvarjajo in sodelujejo na olskih prireditvah in predstavitvah ole kraju,

  aktivno sodelujejo na razlinih tekmovanjih.

 • 32

  OLSKI PROJEKTI Ustvarjalno delo v obliki projektov se nadaljuje. To je oblika spodbujanja in razvijanje inovacijskih dejavnosti uencev. Nekateri projekti se nadaljujejo, nekateri pa bodo enoletni. PRIMI OLO ZA ROGE Kljub konstantni preobremenjenosti uencev ugotavljamo, da se kvaliteta znanja nia. Vedno veja (agresivna) prisotnost razlinih virov informacij povzroa zmedo in teave tako nam odraslim kot tudi naim otrokom. Da bi laje loili zrno od plev, bili dobro pripravljeni na olsko delo, izboljali uni uspeh, pridobili obutek, da znamo in zmoremo, se znebili strahu in stisk pred ocenjevanjem, nali svoje mesto v skupini vrstnikov in v irem drubenem okolju, skupaj z uenci in stari sooblikujemo projekt PRIMI OLO ZA ROGE, v okviru katerega se izvajajo delavnice uenja, prepoznavanje stilov in navad, preizkuanje in treniranje razlinih tehnik Posledino s tem sooanje z lastnimi zmonostmi, izgradnja ustrezne samopodobe, sprejemanje odgovornosti za lastno delo in vedenje ter oblikovanje zdravega, varnega in spodbudnega unega in bivalnega okolja. Vodja projekta: Dunja Poarek ZDRAV IVLJENJSKI SLOG Cilj projekta Zdrav ivljenjski slog je dodatna spodbuda osnovnoolskih otrok k oblikovanju zdravega ivljenjskega sloga, dopolnitev portnega znanja in motivacija za nadaljnje ukvarjanje s portom. Gre za spoznavanje razlinih portov na zabaven in sproen nain vadbe. Uencem bosta omogoeni dve dodatni uri vodene aktivnosti na teden. Program bo potekal po ali pred poukom, med poitnicami in ob sobotah. Vadba bo za otroke brezplana, ker bo financirana iz evropskih socialnih skladov ter s strani pristojnega ministrstva. Vodja projekta: Luka Leitinger (luka.leitinger@osgradec.si)

 • 33

  MEHAK PREHOD IZ VRTCA V OLO Vsaka sprememba in vsak prehod iz znanega, domaega, obiajnega v neznano je za vsakogar bolj ali manj stresen dogodek ali obdobje. Bolj je sprememba korenita, velika, trajna in odloilna, veji so vzne-mirjenost, strah, nelagodje, pa tudi priakovanje, radovednost, ne-strpnost. Tako je z nami odraslimi, podobno pa spremembe doivljajo tudi otroci. e ve, odrasli lahko na spremembe gledamo skozi pri-zmo razuma in izkuenj, otrok pa v tej starosti veino stvari e vedno doivlja po intuitivni poti, skozi ustva in obutke. Da bi otrokom in starem olajali prehod iz vrtca oziroma od doma v olo, smo obliko-vali projekt IZ VRTCA V OLO, kjer v medsebojnih sreanjih tesno sodelujemo z vzgojiteljicami vrtca. Vodja projekta: Dunja Poarek S TAKO V ROKI OLSKIM DOGODIVINAM NAPROTI O Gradec je ena izmed prvih ol, ki se vraa nazaj k naravi. Zato je projekt S tako v roki olskim dogodivinam naproti eden izmed projektov, s katerim vkljuujemo ivali v sam uni proces. Uenci se v razredni skupnosti s pomojo ivali uijo kvalitetnejega vzpostavlja-nja socialnih odnosov, socialnih pravil ter ustreznega vedenja v soci-alnih situacijah. V pedagoko-psiholoki obravnavi uencem, ki teje vzpostavljajo socialne stike, olajajo vstopanje v stik s strokovnim de-lavcem in vrstniki. Prav tako prisotnost ivali omogoa tudi laje, hitreje napredovanje ter izgradnjo podroij, kjer se kaejo primanj-kljaji, ovire, motnje. S pomojo projekcijskih metod (ob hkratni vklju-enosti ivali) uenci laje izraajo lastna ustva, strahove, teave, trenutno poutje in dogajanja, ki jih lahko v obravnavi ustrezno pre-delajo. Vodja projekta: Marija Mohar Stare naproamo, da pisno obvestijo razrednika in olsko svetoval-no slubo, e moramo biti v oli seznanjeni s zdravstvenimi ali dru-gimi zadrki v zvezi s prisotnostjo ivali pri pouku in drugih olskih dejavnostih. KNJINI ZAKLAD Beremo! Bogati smo uenci in uitelji! Vodji projekta: Alenka Zupani, Stanka Sirk

 • 34

  ZDRAVA OLA Naa ola je vkljuena v mreo zdravih ol e nekaj let in v njej uspeno sodeluje. Letos bo rdea nit duevno zdravje posameznika. Na nai oli bomo zato pripravili vrsto dejavnosti, ki bodo potekale v sklopu tega projekta. Vodja projekta: Marija Mohar SHEMA OLSKEGA SADJA Tudi ta projekt tee e nekaj let, kar pomeni, da ola vsako leto pridobi evropska sredstva za brezplano deljenje sadja in zelenjave, pri katerem ima prednost lokalna pridelava. Delitev poteka enkrat tedensko. Namen ukrepa je poveati uivanje sadja in zelenjave pri otrocih. Vodja projekta: Ksenija Loar OLSKI VRTIEK (projekt oddelkov podaljanega bivanja M in PO) V tem olskem letu bo potekal celoletni projekt olski vrtiek, pri katerem bo poudarek na spoznavanju pomena skrbi za nao zeleno okolico. Projekt bo otrokom omogoal neposredni stik z naravo, razumevanje njene pomembnosti ter zavedanje bistva varstva okolja in medsebojnega sodelovanja. Pri ustvarjanju vrtika v oli bodo otroci z lastno aktivnostjo prispevali k rasti in razvoju rastlin, skrb zanje pa bo postala vsakdanja dragocena izkunja, ki bo lahko popestrila posamezne une vsebine pri razlinih predmetih. Namen projekta je zasnova in oblikovanje olskega vrtika ter njegovo vkljuevanje v pouk in vzgojo otrok z neposrednim stikom z naravo. Vodje projekta: uiteljice OPB LETO 2015 LETO SVETLOBE Po sklepu OZN je leto 2015 leto svetlobe. Uitelji naravoslovnih predmetov bodo poudarili pomen svetlobe pri obravnavi s strni OZN izpostavljenih tem. Na to temo bomo pripravili tudi razstavo v olski avli . Vodja projekta: naravoslovni aktiv

 • 35

  PREIVLJANJE PROSTEGA ASA NEKO (projekt oddelkov podaljanega bivanja M IN PO) V tem olskem letu bo potekal celoletni olski projekt Preivljanje prostega asa neko, pri katerem bo poudarek na tem, da uenci spoznavajo, kakno je bilo ivljenje v preteklosti. Skozi olsko leto bodo spoznali veliko iger, igra, ki so jih uporabljali njihovi stari stari oziroma ljudje v starejih obdobjih. V sklopu projekta so nartovana tudi druenja uencev PO in M. Uenci bodo izdelovali igrae, plakate o ivljenju neko, potekale bodo razline dejavnosti na to temo. Vodje projekta: uiteljice OPB EVS PROSTOVOLJCI V OSNOVNI OLI O Gradec bo v letonjem olskem letu gostila EVS prostovoljko iz Avstrije. Kot vsa leta doslej se bo nemko govorea prostovoljka najbolj intenzivno vkljuevala v ure nemine in angleine ter v organizirane interesne dejavnosti, povezane z nemino in angleino. Udeleevala se bo tudi ekskurzij in drugih dni dejavnosti od 1. do 9. razreda, tako na matini oli kot na podruninih olah. K uram svojih predmetov pa jo bodo povabili tudi uitelji predmetnega pouka, uiteljice prve in druge triade ter uiteljice OPB. Koordinatorka EVS : Almira Gregori Kolenc GENERACIJE GENERACIJAM Dejavnosti v okviru projekta bodo obsegale sodelovanje uencev s stanovalci Doma Tisje, sodelovanje uencev 9. razreda v oddelku podaljanega bivanja in vrstniko medsebojno uno pomo. Projekt bo odprt tudi za ostale oblike sodelovanja na podlagi prostovoljstva. Vodja projekta: Irena Smrekar

 • 36

  TO SEM JAZ, TO SMO MI! Kdo sem? Kaj hoem? KAKO DELUJEM? Kaj znam? Kaj elim? Kako reujem probleme? Kako komuniciram? Kakne prijatelj/soolec sem? Kako dosegam cilje? V 8. b-oddelku se bomo e bolje spoznali, da bomo laje sodelovali. ez celo leto bomo preiskovali, kaj smo in kaj bi radi postali. Ob tem bo vsak izmed uencev izdeloval svojo osebno mapo, ki jo bo ob koncu olskega leta odnesel domov. Vodja projekta: Astrid ibert

  MATRAMATIKA in eMATEMATIKA Uitelji bomo pripravili matematine naloge z dodatnimi pojasnili. Namenjene bodo kot pomo uencem za doseganje minimalnih znanj. Na ta nain bomo predvsem uence z DSP laje usmerjali in jih razbremenili zahtevnejih ciljev. Uitelji bomo uencem nudili pomo, spremljali njihovo delo in spodbujali napredek vsakega posameznika. S pomojo preglednic, grafov, slik, modelov geometrijskih teles in formul bomo predvsem uencem z DSP predstavili matematiko na konkretneji nain. S krajimi in preglednimi izpiski vsebin ter miselnimi vzorci bomo uence vodili k doseganju minimalnih standardov znanj. Uitelji bomo uence spodbujali in jih s povratnimi informacijami motivirali k doseganju uspenosti.

  Vodje projektov: matematini aktiv TEKMOVANJA Tudi v tem olskem letu boste imeli uenci monost sodelovanja na tekmovanjih iz znanja matematike, logike, fizike, kemije, anglekega, slovenskega in nemkega jezika, zgodovine, geografije, biologije, sladkorne bolezni, prve pomoi, glasbe, porta, vesele ole Sprotne informacije o tekmovanjih bomo objavljali na spletni strani ole.

 • 37

  V . PRAVILA, KI JIH JE VREDNO SPOTOVATI

  elimo opredeliti obveznosti in pravice vseh, ki smo povezani s programom ivljenja in dela na O Gradec. S spotovanjem teh pravil bomo lahko ustvarili olo, v katero bomo vsi radi zahajali in se v njej poutili varno in prijetno. Zaetek pouka je ob 8.00 uri. Uenci pridejo v olo 15

  minut pred zaetkom pouka. Uenci se ob garderobnih omaricah preobujejo v copate z

  nedrseim podplatom. V telovadnici so uenci obleeni in obuti v portno

  opremo. Uenci s svojimi oblaili poskrbijo za varno in udobno

  gibanje v olskih prostorih. Obleeni so v oblaila, ki ne ovirajo gibanja v razredu ali v telovadnici in omogoajo varno sodelovanje pri pouku. Zgornji deli oblail naj pokriva rame, prsni del, hrbet in popek, spodnji del oblaila (krila ali hlae) naj bo primerne doline, ki omogoa sproeno gibanje.

  Ob zvonjenju morajo biti uenci v uilnicah. Uenec, ki zamudi zaetek pouka, potrka, pristopi k

  uitelju, se opravii in svojo zamudo pojasni. Ob prihodu uitelja v uilnico uenci vstanejo, se umirijo

  in se z uiteljem kulturno pozdravijo. Uenci med poukom upotevajo vsa navodila uitelja in z

  niemer ne motijo dela soolcev in uiteljev. Med poukom ne veijo in ne uivajo hrane ali pija.

  Po uri uenci mirno zapustijo uilnico. Reditelj poskrbi za istoo, v dogovoru z uiteljem

  pripravi oz. pospravi pripomoke za pouk, sporoi odsotnost soolcev, ter po konani uri pobrie tablo.

  Med odmori se uenci mirno pripravijo na pouk.

 • 38

  Pred uivanjem hrane si uenci umijejo roke, skrbijo za kulturno prehranjevanje in spotljiv odnos do hrane.

  Za red in istoo skrbijo deurni uenci posameznih oddelkov in deurni uitelji, vzdrujejo ga vsi uenci in uitelji.

  Po pouku gredo uenci takoj domov ali v OPB ali v prostor, kjer akajo uenci na olski avtobus ali na naslednjo uro.

  Vsak posameznik poskrbi za isto okoljesmeti se loeno odlagajo v koe.

  Med poukom in med odmori uenci ne smejo brez dovoljenja in spremstva uitelja zapuati olo. O svoji nameri morajo obvestiti razrednika (uitelja, socialno delavko ali tajnitvo), ki o odsotnosti odvesti stare uenca.

  Do svojih soolcev in uiteljev ter drugih zaposlenih na oli so uenci strpni in prijazni, prav taken je tudi njihov nain komuniciranja.

  V oli so uenci in zaposleni dolni skrbeti za lastno varnost in za varnost drugih. Prav tako skrbijo za olski inventar in vso ostalo skupno imetje ter spotujejo lastnino vsakega posameznika. O vsaki nastali kodi, kraji in nasilju so uenci dolni obvestiti deurnega uitelja ali druge uitelje, razrednika, svetovalno slubo oziroma vodstvo ole.

  Namerno povzroeno kodo na olski lastnini, lastnini soolcev ali zaposlenih morajo uenci v dogovoru s stari povrniti.

  V oli je prepovedana kakrnakoli uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe, snemalnikov slike in zvoka. e uenec napravo kljub temu uporablja, mu jo uitelj lahko zaasno vzame. Stari otroka lahko napravo prevzamejo v tajnitvu ole.

 • 39

  V olo je prepovedano prinaati nevarne predmete in snovi.

  Prepovedano je kajenje, pitje alkohola ter uivanje, posedovanje in preprodaja prepovedanih snovi.

  Vsi zaposleni in uenci skrbijo za to, da so dostojno in normam primerno obleeni in urejeni.

  Vsi si prizadevamo za lepe, vljudne in spotljive medsebojne odnose med uenci, uitelji in drugimi zaposlenimi na oli.

  Uenci, uitelji in vsi zaposleni morajo biti dosledni pri spotovanju hinega reda in izvrevanju dogovorjenih pravil.

  Kritve hinega reda bomo obravnavali v skladu s strategijami ravnanj v primeru krenja hinega reda ter Vzgojnim nartom ole.

  K R I T V E O L S K I H P R A V I L

  ola se zavzema za sledee alternativne vzgojne ukrepe: dodatne zadolitve izven pouka v oli in izven ole; premestitev uenca, ki moti pouk, iz oddelka do konca olske

  ure; (Tam pod nadzorom drugega uitelja opravi olske zadolitve. Uitelj, ki je uporabil ukrep, se po uri ali po pouku pogovori z uencem.)

  ogovorna poravnava kodljivih posledic ravnanja; po potrebi obvezna strokovna obravnava v oli ali izven nje; zadranje na razgovoru v soglasju oz. z vednostjo starev

  (pred, med, po pouku); vkljuevanje starev v aktivnosti (COD, ivljenje v naravi,

  dnevi dejavnosti ipd.), pri katerih uenec z neprimernim vedenjem ogroa sebe ali druge;

  ukinitev nekaterih pravic, ki so pridobljene s statusom uenca, ali ukinitev nekaterih ugodnosti.

 • 40

  POHVALE IN PRIZNANJA

  Ob koncu olskega leta elimo uence e posebej nagraditi za uspeno delo pri uenju, v interesnih dejavnostih, tekmovanjih in pri delu nasploh. Na osnovi izdelanega pravilnika uenci za posamezne doseke in uspehe v razredu oziroma na oli prejmejo pohvale O Gradec. Uenci, ki imajo nadpovpreen uni uspeh oziroma so med olskim letom uspeno zastopali olo na razlinih regijskih in dravnih tekmovanjih iz znanja, ob koncu 9. razreda prejmejo priznanja O Gradec in so vpisani v interno Zlato knjigo O Gradec. Uenci, ki imajo nadpovpreen uni uspeh, so vpisani v Zlato knjigo obine Litija. Uenci, ki na raznih tekmovanjih dosegajo zavidljive uspehe (doloene s pravilnikom), so vpisani v Knjigo najboljih dosekov obine Litija. IZJEMNI STATUSI

  Uenci, ki se intenzivno ukvarjajo z neko dejavnostjo s podroja kulture, umetnosti ali porta, lahko zaprosijo za poseben status. Le-ta jim nudi posebne ugodnosti glede prisotnosti pri pouku in dogovarjanja pri preverjanju in ocenjevanju znanja. O dodelitvi tega statusa odloa kolegij ravnatelja.

 • 41

  VI. MATINA OLA

  PODATKI O OLI Bevkova ulica 3, 1270 Litija Tel.: 01/897 33 00 Spletna stran: http://www.osgradec.si OLSKI OKOLI Litija levi in desni breg, Boltija, Cirkue, Ponovie, Podentjur, Veliki Vrh TEVILO ODDELKOV: 20 TEVILO UENCEV: 387

 • 42

  PREVOZ

  ASOVNA RAZPOREDITEV POUKA Ob sredah uenci od 4 . do 9 . razreda zae -nja jo pouk ob 7 .30 z razredno uro .

  PREVOZI V OLO

  Ponedeljek, torek, etrtek, petek

  Sreda

  Senoeti Ribe O Gradec 7.25 7.00

  Kresnice O Gradec 7.25 7.00

  SavaO Gradec 7.05 7.05

  KonjBoltijaO Gradec 7.35 7.05

  POVRATEK

  O GradecHoti JesenjeKresnice Senoeti

  I. 12.40 II. 13.30 III. 14.25

  O Gradec Boltija Konj 12.30, 13.30

  O GradecPonovieSava 14.20

  DOPOLDAN

  1.ura 8.008.45

  2.ura 8.509.35

  Malica 9.359.55

  3.ura 9.5510.40

  4.ura 10.4511.30

  5.ura 11.3512.20

  6.ura 12.2513. 10

  Odmor za kosilo 13.1013.30

  7.ura 13.3014.15

 • 43

  GOVORILNE URE Govorilne ure za stare so vsak prvi etrtek v mesecu v popoldanskem asu, razen v mesecu januarju, ko bodo govorilne ure drugi etrtek v mesecu. V mesecu decem-bru in juniju ni govorilnih ur, ker je dan namenjen ol-skim prireditvam. Na pogovor z uiteljem lahko pridete tudi v asu dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je mono spreminjati in prilagajati glede na potrebe in predavate-lje. O spremembah vas bodo pisno obvestili razredniki.

  Razred 1.rod.

  sestanek 2. rod.

  sestanek 3. rod.

  sestanek

  1. 11. 9. 5 3.

  2. 11. 9. 5. 3.

  3. 11. 9. 5. 3.

  4. 11. 9. COD 5. 3

  5. 11. 9. 5. 3. 7. 5. LN

  6. 18. 9. 5. 2. (COD)

  7. 18 . 9. 6. 11. (COD)

  8. 18. 9. 5. 3. 2. 4.

  9. 18. 9. 6. 11. 5. 2.

 • 44

  UITELJI IN RAZREDI Od 1. do 5. razreda

  Podaljano bivanje

  Razred Uitelj Dop. gov.

  ure E naslov

  1. a Mateja Gore

  petek, 7.30 mateja.gorse@osgradec.si

  1. b Alenka Planinek

  petek, 7.30 alenka.planinsek@osgradec.si

  2. a Maja Bregar

  sreda, 7.30 maja.bregar@osgradec.si

  2. b Ana Terzi

  sreda, 7.15 ana.terzic@osgradec.si

  3. b Judita

  Nemeek petek, 7.30 judita.nemecek@osgradec.si

  4. a Anita Kuar

  sreda 8.50 anita.kusar@osgradec.si

  4. b Nina ori petek, 10.00 nina.doric@osgradec.si

  5. a Suzana Likar

  etrtek, 9.00 suzana.likar@osgradec.si

  3. a Alma Prijatelj

  petek, 7.30 alma.prijatelj@osgradec.si

  1. a, 1. b

  pela Kovi

  petek, 7.30 spela.kovic@osgradec.si

  Razred Uitelj Dop. gov.

  ure E naslov

  1. a Mateja Troha torek, 10.45 mateja.troha@osgradec.si

  1. b Sandra eleznik

  sreda, 11.30 sandra.zeleznik@osgradec.si

  2. a in 2. b Tadeja Resnik torek, 10.45 tadeja.resnik@osgradec.si

  3. a in 3. b Nataa

  Brezovek

  torek, 10.45 natasa.brezovscek@osgradec.si

  4. in 5. r

  Vanja Arhnaver, Bernarda Imperl

  ponedeljek, 8.50

  vanja.arhnaver@osgradec.si bernarda.imperl@osgradec.si

 • 45

  Drugi ui tel j i v razredu

  Od 6. do 9. razreda razredniki

  Razred/ predmet

  Uitelj

  Dop. gov. ure

  E naslov

  6. a MAT

  Tina Hojnik

  etrtek, 9.00

  tina.hojnik@osgradec.si

  6. b TJA

  Saa S. Jere

  petek, 9.55

  sasa.setnicar-jere@osgradec.si

  6. c TJA

  Selma Gruban

  petek, 11.35

  selma.gruban@osgradec.si

  7. a SLJ

  Bojana Kotar

  sreda, 8.00

  bojana.kotar@osgradec.si

  7. b SLJ,

  Darija Kokalj

  ponedeljek, 9.55

  darija.kokalj@osgradec.si

  8. a PO

  Andrejka Setniar

  etrtek, 10.45

  andrejka.setnicar@osgradec.si

  8. b FIZ, MAT

  Astrid ibert

  sreda, 9.55

  astrid.zibert@osgradec.si

  8. c MAT, TIT

  Sevludin Halilovi

  ponedeljek, 8.00

  sevludin.halilovic@osgradec.si

  9. a SLJ, TJA

  Alenka Zupani

  ponedeljek, 8.50

  alenka.zupancic@osgradec.si

  9. b GUM

  Ana Tori

  petek, 9.55

  ana.tori@osgradec.si

  9. c LUM

  Maria Primoi

  petek, 10.45

  maria.primozic@osgradec.si

  Predmet/razred Uitelj E naslov

  TJA /4. r. in 5. r. Almira G. Kolenc almira.gregoric-kolenc@osgradec.si

  GOS/5. r. Marija Grabnar marija.grabnar@osgradec.si

  PO/5.r Andrejka Setniar andrejka.setnicar@osgradec.si

 • 46

  Od 6. do 9. razredanerazredniki

  Uitelj/ Predmet

  Dop. gov. ure

  Enaslov

  Almira G. Kolenc TJA

  sreda, 11.45

  almira.gregoric-kolenc@osgradec.si

  Marija Grabnar GOS

  ponedeljek, 11.00

  marija.grabnar@osgradec.si

  Amalija Kadunc GEO, DKE

  torek, 12.25

  amalija.kadunc@osgradec.si

  Vanja Arhnaver SLJ, DKE

  ponedeljek, 8.50

  vanja.arhnaver@osgradec.si

  Sreko Somrak PO

  etrtek, 10.45

  srecko.somrak@osgradec.si

  Damjan Kunstelj ZGO

  etrtek, 10.45

  damjan.kunstelj@osgradec.si

  Damjan Grobljar FIZ, TIT

  sreda, 8.50 damjan.grobljar@osgradec.si

  Marijana Sebastijan BIO, KEM

  torek, 8.00

  marijana.sebastijan@osgradec.si

  Anita Mika BIO

  ponedeljek, 8.00

  anita.miksa@osgradec.si

  Nataa Brezovek SLJ

  torek, 10.45

  natasa.brezovscek@osgradec.si

  Bernarda Imperl SLJ

  ponedeljek, 8.50

  bernarda.imperl@osgradec.si

  Ksenija Loar NAR

  ponedeljek, 10.45

  ksenija.lozar@osgradec.si

  Marija Savek MAT

  petek, 10.45 marija.savsek@osgradec.si

  pela Klanar JUV, lab.

  ponedeljek, 8.00

  spela.klancar@osgradec.si

  Uro Rozina MME, ROM

  po dogovoru uros.rozina@osgradec.si

 • 47

  IZBIRNI PREDMETI (7., 8. in 9. razred)

  Predmet Uitelj Dan, ura

  Izbrani portnogomet Sreko Somrak ponedeljek, 6. in 7. ura /14 dni

  Izbrani portodbojka Andrejka Setniar Sreko Somrak

  petek, 6. in 7. ura /14 dni

  port za zdravje Sreko Somrak etrtek, 6. ura

  port za sprostitev Sreko Somrak torek, 6. in 7. ura /14 dni

  Raunalnika omreja 1 Uro Rozina torek, 6. in 7. ura /14 dni

  Raunalnika omreja 2 Uro Rozina sreda, 6. in 7. ura /14 dni

  Urejanje besedil 1 in 2 Sevludin Halilovi ponedeljek, 6. in 7. ura /14 dni

  Multimedija 1 in 2 Uro Rozina etrtek, 6. in 7. ura /14 dni

  Ples Andrejka Setniar petek, 6. in 7. ura /14 dni

  Nemina 1 Darija Kokalj torek in sreda, 6. ura

  Nemina 2 Darija Kokalj torek in sreda, 7. ura

  Nemina 3 Darija Kokalj ponedeljek, 6. in 7. ura

  Glasbeni projekti Ana Tori etrtek, 6. ura

  Likovno snovanje 2 Maria Primoi petek, 6. in 7. ura /14 dni

  Likovno snovanje 3 Maria Primoi ponedeljek, 6. in 7. ura /14 dni

  Sodobna priprava hrane 1 Marija Grabnar etrtek, 6. in 7. ura /14 dni

  Sodobna priprava hrane 2 Marija Grabnar sreda, 6. in 7. ura /14 dni

  Naini prehranjevanja Marija Grabnar torek, 6. in 7. ura /14 dni

  Poskusi v kemiji 1 in 2 Marijana Sebastijan ponedeljek, 6. in 7. ura

  Filozofija etina razi-skovanja Damjan Kunstelj sreda, 6. in 7. ura /14 dni

  ahovske osnove Sevludin Halilovi etrtek., 6. ura /14 dni

 • 48

  DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan

  1. 2. 3.

  4. R

  Ogled mesta Koevje 6. 10. 2014 (COD)

  Slovenski kulturni praznik 6. 2. 2015

  olski muzej 18. 5. 2015

  5. R Slovenski tradici-onalni zajtrk 14. 11. 2014

  Slovenski kulturni praznik 6. 2. 2015

  Ljubljana skozi as 18. 5. 2015

  6. R Koncert in galerija

  3. 12. 2014

  Ob kulturnem prazniku 6. 2. 2015

  Igrajmo se gledalie 13. 5. 2015

  7. R Kultura nas bogati

  21. 10. 2014

  Ob kulturnem prazniku 6. 2. 2015

  Muljava 6. 5. 2015

  8. R Gledalie 22. 9. 2014

  Ob kulturnem prazniku 6. 2. 2015

  Po Preernovih stopinjah

  1. 4. ali 2. 4. 2015

  9. R Raica, Turjak

  24 9. 2014

  Ob kulturnem prazniku 6. 2. 2015

  Valeta 15. 6. 2015

  1. 2. 3. 4.

  1. R Lutkovna predstava 1. 9. 2014

  Gledalika predstava 15. 4. 2015

  Z roko v roki maj 2015

  Zakljuek bralne znake

  4. 6. 2015

  2. R Gledalika predstava 15. 4. 2015

  Dan samostoj-nosti in enotnosti 24. 12. 2014

  Pust 17. 2. 2015

  Zakljuek bralne znake

  4. 6. 2015

  3. R Obisk mati-ne knjinice 25. 9. 2014

  Gledalika predstava 15. 4. 2015

  Pust 17. 2. 2015

  Zakljuek bralne znake

  4. 6. 2015

 • 49

  Naravoslovni dan

  Opomba: Pri dejavnost i , k i so vezane na vreme, lahko prihaja do doloe-nih odstopanj.

  1. 2. 3.

  1. R Gozd jeseni 22. 10. 2014

  Zdravje-bolezen marec ali april 2015

  Travnik 13. 5. 2015

  2. R Gozd jeseni 14. 10. 2015

  ivimo zdravo Tradicionalni zajtrk

  14. 11. 2015

  Travnik 11. 5. 2015

  3. R Promet 6. 10. 2015

  ivimo zdravo Tradicionalni zajtrk

  14. 11. 2014

  Aktivno preivljanje prostega asa 16. 1. 2015 3. a 20. 1. 2015 3. b

  4. R Gozdna una pot

  Svibno 18. 9. 2014

  Pragozd kot iv-ljenjsko okolje

  7. 10. 2014 (COD)

  Vodni biotop 8. 10. 2014 (COD)

  5. R

  Toplota in temperatura 29. 1. 2015

  Sredozemsko rastje

  7. 6. 2015 (LN)

  Vaka situla 2. 6. 2015

  6. R

  Zdrav nain ivljenja 30. 9.6. a 3. 10. 6. b 7. 10.6. c

  Travnik 19. 5. 2015

  Botanini vrt 5. 6. 2015

  7. R Izvede v COD december 2014

  Izvede v COD december 2014

  Izvede v COD december 2014

  8. R

  Poskrbimo za svo-je zdravje 14. 10.8. a 17. 10.. 8. b 21. 10.. 8. c

  Hia eksperimentov in IJ

  3. 2. 2015

  Prva pomo in diabetes 22. 4. 2015

  9. R Prirodoslovni

  muzej 3. 11. 2014

  Astronomija 4. 3. 2015

  Sistematika 13. 5. 2015

 • 50

  Tehniki dan

  1. 2. 3.

  1. R Novoletni izdelki

  27. 11. 2014 Lonek iz gline

  6. 3. 2015 Letalo

  marec 2015

  2. R Novoletni izdelki

  27. 11. 2014 Izdelava papirja

  13. 3. 2015 Letalo

  marec 2015

  3. R Bistra

  peka kruha 1. 12. 2014

  Novoletni izdelki 27. 11. 2014

  ivamo odejice 11. 3. 2015

  1. 2. 3.

  4. R

  Izdelava iz papirja in na-ravnih materi-

  alov 9. 10. 2014

  Novoletne delavnice 18. 11. 2014

  Elektrini krog

  22. 4. 2015

  5. R Novoletne delavnice 18. 11. 2014

  Varno s kole-som

  15. 4. 2015

  Izdelki iz papirja 8. 6. 2015

  6. R S Grm 18. 9. 2014

  Uimo se uiti 1. 10. 2014

  Novoletne delavnice 4. 12. 2014

  7. R Uimo se uiti 18. 9. 2014

  Novoletne delavnice 4. 12. 2014

  Poskrbimo za okolje 12. 12. 2014

  8. R Kovine

  3. 11. 2014

  Eksper. delavnice 1. 10. 2014

  Novoletne delavnice 4. 12. 2014

  9. R

  Nevidni svet mikroorgani-

  zmov 21. 10. 2014

  Novoletne delavnice 4. 12. 2014

  Reaktor 15. 1. 2015

  4. Dediina domaega

  kraja stavbe

  21. 5. 2015

  Hie na Slo-venskem 26. 5. 2015

  ZN marec 2015

  Tehniki muzej

  Slovenije 4. 3. 2015

  Uimo se uiti

  4. 3. 2015

  Promet in fizika

  22. 4. 2015

 • 51

  portni dan

  Tudi v le tonjem olskem letu bodo uenci 5 . razreda vkl jueni v projekt Pe toolska druen ja .

  1. 2. 3. 4. 5.

  1. R Pohod

  7. 10. 2014

  Ples 7. 1. 2015

  Testiranje VK

  april 2015

  Rolanje 26. 5. 2015

  Plavanje Atlantis 15. 6. 2015

  2. R Pohod

  7. 10. 2014

  Ples 21. 1. 2015

  Testiranje VK

  april 2015

  Rolanje 26. 5. 2015

  Plavanje Atlantis 15. 6. 2015

  3. R Pohod

  8. 10. 2014

  Ples 13. 1. 2015

  Testiranje VK

  13. 4. 2015

  Rolanje 26. 5. 2015

  Plavanje Junij 2015

  4. R

  Kolesar-ski poli-gon in

  lokostrel-stvo

  (COD oktober )

  Atletika 2. 10. 2014

  Testiranje za VK 8. 4. 2015

  Rolanje 25. 5. 2015

  Orientac. pohod, Slivna Vae

  9. 6. 2015

  5. R portne igre

  26. 9. 2014

  Atletika 2. 10. 2014

  Rolanje 25. 5. 2015

  Testiranje za VK 8. 4. 2015

  Igre z ogo 9. 6. 2015 (LN)

  6. R Pohod

  22. 9. 2014

  Izbirne vsebine 3. 11. 2014

  Zimski 20. 1. 2015

  ZN marec 2015

  VK in atletika 9. 4. 2015

  7. R Pohod

  22. 9. 2014

  Izbirne vsebine 3. 11. 2014

  COD december

  2014

  Zimski 20. 1. 2015

  VK in atletika 22. 4. 2015

  8. R Pohod

  18. 9. 2014

  Izbirne vsebine

  11. 11. 2014

  Zimski 17. 2. 2015

  VK in atletika 13. 4. 2015

  portne igre

  12. 6. 2015

  9. R Pohod

  18. 9. 2014

  Izbirne vsebine

  11. 11. 2014

  Zimski 17. 2. 2015

  VK in atletika 8. 4. 2015

  portne igre

  12. 6. 2015

 • 52

  Ekskurzi ja

  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

  Vsebina as

  6. R Dinarsko kraki svet 22. 4. 2015

  7. R Panonski svet 12. 6 . 2015

  8. R Primorska 19. 5. 2015

  9. R Koroka 22. 9. 2014

  DOP/DOD Uitelj Dan, ura (vpis)

  DOD/KEM Marijana Sebstijan

  DOD/MAT Tina Hojnik

  DOP/MAT/8. in 9. r Minka Savek

  DOD/SLJ Bojana Kotar

  DOP/TJA Selma Gruban

  DOD/TJA Saa Setniar Jere

  DOP/FIZ Damjan Grobljar

  DOP 1. r. Mateja Gore in Alenka Planinek

  DOD 2. r. Ana Terzi

  DOP 2. r Maja Bregar

  DOP 3. r Alma Prijatelj

  DOD 3. r. Judita Nemeek

  DOP 4. r. Anita Kuar

  DOD/ZGO Damjan Kunstelj

  DOP/MAT/6. in 7. r Tina Hojnik

  DOP/SLJ Bojana Kotar

  DOD/LUM Maria Primoi

  DOD/BIO Anita Mika

  DOP /DOD 5. r. Suzana Likar

 • 53

  INTERESNE DEJAVNOSTI

  Opomba: Interesne de javnosti se bodo izvajale, e se bo pri javi lo za-dostno tevi lo uencev . Dan in uro uenci vpiejo v septembru, ko se bodo priel e interesne de javnost i .

  1. TRIADA

  Dejavnost Izvajalec Dan, ura (vpis)

  Angleina pela Kovi

  Rone spretnosti pela Kovi

  Zlati sonek s pohodnitvom /2. r. Maja Bregar

  Zlati sonek / 1. r. Alenka Planinek

  Zlati sonek 3. r. Mateja Gore

  Ples Ana Terzi

  Otroki pevski zbor 1. in 2. razred

  Ana Terzi

  Glasbene igrarije 1. in 2. razred

  Ana Terzi

  Pravljini kroek Alma Prijatelj Govorimo pravilno beseda ni

  konj Alena Dafi Dedi

  Branje in pisanje Maa Pikl

  Foto kroek/3. razred Maja Bregar

  4. in 5. razred

  Kolesarski kroek /5. razred Anita Kuar

  Bralni kroek Anita Kuar Vesela ola Suzana Likar

  Dramski kroek Nina ori

 • 54

  Dejavnost Izvajalec Dan, ura (vpis) Angleka bralna

  znaka Almira G. Kolenc

  ah Sevludin Halilovi

  Foto kroek Maja Bregar

  Otroki pevski zbor 3.5. razred

  Judita Nemeek

  6.9. razred

  Slovenska bralna znaka

  Stanka Sirk

  B&WT * od januarja 2015

  Tjaa Lemut Novak

  Angleka bralna znaka

  Saa Setniar Jere Selma Gruban Alenka Zupani Almira G. Kolenc

  Prva pomo Marija Grabnar

  Ikebana idej/6. r. Andreja B. Rop

  Fizika v oli Damjan Grobljar

  Glasbena olimpijada 7.9. razred

  Ana Tori

  Pevski zbor Ana Tori

  Foto kroek Uro Rozina

  Male sive celice Maa Pikl

  Krpan Nina ori

 • 55

  6.9. razred

  Dejavnost Izvajalec Dan, ura (vpis)

  olski radio Vanja Arhnaver

  Recitatorski kroek

  Bojana Kotar

  Miprostovolj-ci.si

  7.9. razred Aleksandra Krnc

  Sprostitveno ustvarjalne igre

  Janja Krean

  Logika pela Klanar

  Programirajmo z androidom

  Uro Rozina

  Nemka bralna znaka

  7.9. razred Darija Kokalj

  Matematini kroek

  Tina Hojnik

  Programiranje z androidom

  Uro Rozina

  Zdravilne zvija-e tete Pehte

  Dunja Poarek

  Geografski kroek

  Amalija Kadunc

  Razvedrilna matematika

  (NPZ) matematini aktiv

  Opomba: Interesne dejavnosti se bodo izvajal e, e se bo pr i jav ilo zadostno tevi lo uencev. Dan in uro uenci vp iejo v septembru, ko se bodo pr iel e interesne dejavnosti .

  PROJEKTI I. triada UENJE TJN V 1 .VIO Uenje tujega jezika nemine v prvem vzgojno izobraevalnem obdobju je zasnovano po metodi CLIL, katera temelji na tem, da se uenci pri pouku npr. matematike, spoznavanje okolja, likovne vzgoje preko usvajanja une vsebine hkrati uijo tudi tuj jezik. Uenci tuj jezik spoznavajo in sprejemajo povsem nezavedno, saj ta ni cilj pouka, temve uno in komunikacijsko orodje. Pri pouku participira tudi materni govorec. Vodja projekta: Mateja Troha

 • 56

  PASAVEK Projekt Pasavek spodbuja pravilno uporabo otrokih varnostnih sedeev ter varnostnih pasov med vonjo. Uenci spoznajo po-men ustrezne uporabe otrokih varnostnih sedeev in varnostnih pasov. Vodja projekta: pela Kovi

  I I . t r iada PETOOLSKA DRUENJA Cilj projekta je druenje in spoznavanje petoolcev matine ole in podruninih ol pred prehodom uencev s podrunice na matino olo. V olskem letu nartujemo 6 sreanj. V prvem se bodo uenci sreali v Kresnicah, kjer se bomo pomerili v portnih igrah. Na dru-gem bomo spoznavali podrunine ole, skupaj si bomo ogledali nae glavno mesto Ljubljano. Uenci M se bodo na Vaah v okviru ND sreali s petoolci in spoznali znailnosti Va. Sledi letna ola v naravi v usterni in na koncu olskega leta obisk uencev P na M, kjer si bodo ogledali knjinico, raunalniko uilnico in skupaj izvedli uro portne vzgoje.

  Vodja projekta: Suzana Likar DEDIINA DOMAEGA KRAJA Kaj se je dogajalo v preteklosti v domaem kraju, kako so veli nai predniki, katere praznike so praznovali, kaj so jedli, kako so se oblai-li, kdaj je na kraj dobil prvo olo, vodovod, gasilski dom, katera je najstareja zgradba v kraju, kaj nam povedo fotografije, kdo so bili ljudje, ki se jih glede na njihove zasluge za razvoj domaega kraja e danes s ponosom in z veseljem spominjamo? Vse to in e marsikaj drugega bodo etrtoolci in petoolci O Gradec raziskovali skozi celo olsko leto. Cilj projekta je, da se mladi nauijo biti del svojega domaega kraja, njegove skupnosti ter da se nauijo komunikacije in naveejo tesneje stike s starejimi in z vrstniki iz domaega kraja.

  Vodja projekta: Anita Kuar

 • 57

  VII . Podrunina ola VAE

  PODATKI O OLI Vae 24, 1252 Vae Tel.: 01/897 33 15 E-naslov: vace@osgradec.si Pedagoki vodja: ALEKSANDRA TRUS tel. 01/897 33 16 OLSKI OKOLI Vae, Klenik, Potok, Cvete, Vove, Laze, Podbukovje, iroka Set, Cirkue, Boltija, Rie, Tolsti Vrh, Mala sela, Vrtae, Strmica, Selie, Slivna TEVILO ODDELKOV: 7 TEVILO UENCEV: 104

 • 58

  PREVOZ

  ASOVNA RAZPOREDITEV POUKA

  DOPOLDAN

  1. ura 8.008.45

  2. ura 8.509.35

  Malica 9.359.55

  3. ura 9.5510.40

  4. ura 10.4511.30

  5. ura 11.3512.20

  6. ura 12.25 13.10

  7. ura 13.1514.00

  PREVOZI V OLO

  CirkuePotokVae 6.40

  iroka SetPodbukovjeLazeVae 6.50

  VoveVae 6.35

  Mala SelaSlivnaVae 7.18

  Tolsti VrhBoltijaRieVae 6.25

  POVRATEK

  VaePotokCirkue 14.10 oziroma 14.35

  VaeLazePodbukovjeiroka Set 14.10 oziroma 14.35

  VaeVove 13.50

  VaeSlivnaMala Sela 14.10 oziroma 14.35

  VaeRieBoltijaTolsti Vrh 14.55

 • 59

  GOVORILNE URE Govorilne ure za stare so vsak drugi ponedeljek v me-secu v popoldanskem asu. Na pogovor z uiteljem lah-ko pridete tudi v asu dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI

  Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je mono spre-minjati in prilagajati glede na potrebe in predavatelje. O spre-membah vas bodo pisno obvestili razredniki. Roditeljski sestanki, pisani odebeljeno, bodo skupni in bo-do potekali na matini oli.

  Razred 1.rod.

  sestanek 2. rod.

  sestanek 3. rod.

  sestanek

  1. 15. 9.

  2. 15. 9.

  3. 15. 9.

  4. 11. 9. COD

  5. 15. 9. 7. 5. LN

  6. 15. 9. 5.2 (COD)

  7. 15 9. 6. 11 (COD)

  8. 15. 9. 5.3 2. 4.

  9. 15. 9. 6. 11 5. 2.

 • 60

  UITELJI IN RAZREDI Od 1 . do 6 . razreda

  Podal jano bivanje Drugi ui tel j i v razredu

  Razred Uitelj Dopoldanske govorilne ure

  E naslov

  1. Janja Amrek

  petek, 7. 30

  janja.amrsek@osgradec.si

  2. Marjeta Penik

  petek, 7. 30

  marjeta.pecnik@osgradec.si

  3. Barbara Kodrman

  petek, 7. 30

  barbara.kodrman@osgradec.si

  4. Nuka tros Petek, 7. 30

  nuska.stros@osgradec.si

  5. Aleksandra trus

  ponedeljek, 8. 50

  aleksandra.strus@osgradec.si

  1. Alenka Grilj ponedeljek,

  10.45 alenka.grilj@osgradec.si

  Razred Uitelj Dopoldanske govorilne ure

  Enaslov

  1. in 2. Nuka Mleku

  torek, 11. 30 nuska.melkuz@osgradec.si

  3., 4. in 5. Anita Mirjani

  sreda, 11. 30 anita.mirjanic@osgradec.si

  Predmet/razred Uitelj Enaslov TJA /4. in 5. Irena Kokalj irena.kokalj@osgradec.si

  GOS/5. Jernej Grdun jerenj.grdun@osgradec.si

 • 61

  Od 6 . do 9 . razreda razredniki

  Od 6 . do 9 . razredanerazredniki

  Razred Predmet

  Uitelj Govorilne

  ure Enaslov

  6. in 7. PO

  Petra Kobe

  petek, 10.45 petra.kobe@osgradec.si

  8. in 9. NAR, BIO

  Jernej Grdun

  petek, 8.50 jernej.grdun@osgradec.si

  Uitelj/ Predmet

  Dopoldanske govorilne ure

  Enaslov

  Dajana Mauri SLJ, DKE

  petek, 8.50

  dajana.mauric@osgradec.si

  Katarina Murn MAT

  sreda, 7.30

  katarina.murn@osgradec.si

  Anita Mirjani ZGO

  sreda, 11.30

  anita.mirjanic@osgradec.si

  Maria Primoi LUM

  petek, 10.45

  maria.primozic@osgradec.si

  Ana Tori GUM

  petek, 9.55

  ana.tori@osgradec.si

  Marijana Sebastijan KEM

  torek, 8.00

  marijana.sebastijan@osgradec.si

  Irena Kokalj TJA

  torek, 10.45

  irena.kokalj@osgradec.si

 • 62

  IZBIRNI PREDMETI (7 . , 8 . in 9 . razred)

  Predmet Uitelj Dan, ura (vpis)

  Turistina vzgoja Dajana Mauri

  olsko novinarstvo Dajana Mauri

  Izbrani port odbojka

  Petra Kobe

  Gledaliki klub Dajana Mauri

  Nemina 1 Irena Kokalj

  Glava je na svetu zato., da misli. Tako nam vasih zelo, vasih

  pa malo koristi. (Niko Grafenauer)

 • 63

  DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan

  1. 2. 3. 4.

  1. R Prvi olski

  dan 1. 9. 2014

  V priakova-nju novega

  leta 24. 12. 2014

  Lutkovno gledalie 5. 2. 2015

  Zakljuek bralne znake

  28. 5. 2015

  2. R Igrajmo se gledalie 1. 10. 2014

  V priakova-nju novega

  leta 24. 12. 2014

  Lutkovno gledalie 5. 2. 2015

  Zakljuek bralne znake

  28. 5. 2015

  3. R Igrajmo se gledalie 2. 10. 2014

  V priakova-nju novega

  leta 24. 12. 2014

  Lutkovno gledalie 5. 2. 2015

  Zakljuek bralne znake

  28. 5. 2015

  1. 2. 3.

  4. R Mesto Koevje Oktober COD

  V priakovanju novega leta 24. 12. 2014

  Lutkovno gledalie 5. 2. 2015

  5. R V priakovanju novega leta 24. 12. 2014

  Lutkovno gledalie 5. 2. 2015

  Mesto Koper junij LN

  6. R Galerija in koncert 3. 12. 2014

  Ob slovenskem kult. prazniku

  6. 2. 2015

  Predstava 13. 5. 2015

  7. R Kultura nas bogati

  21. 10. 2014

  Ob slovenskem kult. prazniku

  6. 2. 2015

  Muljava 6. 5. 2015

  8. R Gledalie 22. 9. 2014

  Ob slovenskem kult. prazniku

  6. 2. 2015

  Po Preernovih stopinjah 2. 4. 2015

  9. R Raica, Turjak

  24 9. 2015

  Ob slovenskem kult. prazniku

  6. 2. 2015

  Valeta 15. 6. 2015

 • 64

  Naravoslovni dan

  Opomba: Pri dejavnost ih , k i so vezane na vreme, lahko prihaja do doloenih odstopanj.

  1. 2. 3.

  1. R Gozd jeseni 14. 10. 2014

  Zdravje in bolezni marec ali april 2015

  ebelarski muzej 26. 5. 2015

  2. R Gozd jeseni 14. 10. 2014

  Poskusi z vodo 17. 3. 2015

  ebelarski muzej 26. 5. 2015

  3. R Gozd jeseni 14. 10. 2014

  Zdravje (ZP) 24.10.2014

  ebelarski muzej 26. 5. 2015

  4. R

  Pragozd kot iv-ljenjsko okolje

  oktober (COD)

  ebelarski muzej 26. 5. 2015

  Travnik 3. 6. 2015

  5. R Gozd jeseni 14. 10. 2014

  ebelarski muzej 26. 5. 2015

  Sredozemsko rastje junij (LN)

  6. R Zdravje je vrlina

  10. 10. 2014 Travnik 19. 5. 2015

  Botanini vrt 5. 6. 2015

  7. R Izvede v COD december 2014

  Izvede v COD december 2014

  Izvede v COD december 2014

  8. R Zdravje je vrlina

  10. 10. 2014

  Hia eksperimentov in IJ

  3. 2. 2015

  Prva pomo in diabe-tes

  22. 4. 2015

  9. R Prirodoslovni

  muzej 3. 11. 2014

  Astronomija 4. 3. 2015

  Sistematika 13. 5. 2015

 • 65

  Tehniki dan

  1. 2. 3.

  1. R Hermanov

  brlog 26. 9. 2014

  Novoletne delavnice 25. 11. 2014

  Ustvarjalne delavnice 3. 4. 2015

  2. R Hermanov

  brlog 27. 9. 2014

  Novoletne delavnice 25. 11. 2014

  Ustvarjalne delavnice 3. 4. 2015

  3. R

  Hermanov brlog

  26. 9. 2014

  Novoletne delavnice 25. 11. 2014

  Ustvarjalne delavnice 3. 4. 2015

  1. 2. 3.

  4. R

  Hermanov brlog

  26. 9. 2014

  Mavni odtisi sledi v gozdu

  oktober (COD

  Izdelava predmetov iz naravnih materialov oktober (COD)

  5. R

  Hermanov brlog

  26. 9. 2014

  Novoletne delav-nice

  25. 11. 2014

  Izdelki iz papirja

  junij (LN)

  6. R S Grm 18. 9. 2014

  Novoletne delavnice 4. 12. 2014

  Uimo se uiti

  1. 10. 2014

  7. R Uimo se uiti 18. 9. 2014

  Novoletne delavnice 4. 12. 2014

  Okolje in energija december COD

  8. R Kovine

  3. 11. 2014

  Eksper. delavnice 1. 10. 2014

  Novoletne delavnice 4. 12.2014

  9. R Reaktor 15. 1. 2015

  Mikroskopiranje 21. 10. 2014

  Novoletne delavnice 4. 12. 2014

  4.

  Novoletne delavnice 25. 11. 2014

  Varno s kolesom junij 2015

  ZN marec 2015

  Tehniki mu-zej

  Slovenije 4. 3. 2015

  Uimo se uiti

  4. 3. 2015

  Eks. v fiziki 22. 4. 2015

 • 66

  portni dan

  Opomba: Pri dejavnost ih , k i so vezane na vreme, lahko prihaja do doloenih odstopanj.

  1. 2. 3. 4. 5.

  1. R Pohod 22. 9. 2014

  Igre na snegu

  23. 1. 2015

  Plesne delavnice 12. 3. 2015

  VK 13. 4. 2015

  Plavanje 23. 6. 2015

  2. R Pohod 22. 9. 2014

  Igre na snegu

  23. 1. 2015

  Plesne d. 12. 3. 2015

  VK 13. 4. 2015

  Plavanje 23. 6. 2015

  3. R Pohod 22. 9. 2014

  Igre na snegu

  23. 1. 2015

  Plesne d. 12. 3. 2015

  Plavanje naknadni rok

  Plavanje Atlantis 23. 6. 2015

  4. R

  Koevje -pohod okotber(COD)

  Igre na snegu

  23. 1. 2015

  Plesne d. 12. 3. 2015

  VK 13. 4. 2015

  Plavanje Atlantis 23. 6. 2015

  5. R Igre na sne-

  gu 23.1.2015

  Plesne d. 12. 3. 2015

  VK 13. 4. 2015

  Igre z ogo junij (LN)

  Plavanje Atlantis junij

  6. R Pohod 29. 9. 2014

  portne igre 23. 10. 2014

  Zimski 20. 1. 2015

  ZN Marec 2015

  VK in atletika 17. 4. 2015

  7. R Pohod 29. 9. 2014

  portne igre 23. 10. 2014

  COD december

  2015

  Zimski 20. 1. 2015

  VK in atletika 17. 4. 2015

  8. R Pohod 29. 9. 2014

  portne igre 23. 10. 2014

  Zimski 17. 2. 2015

  VK in atletika 17. 4. 2015

  portne igre 12. 6. 2015

  9. R Pohod 29. 9. 2014

  portne igre 23. 10. 2014

  Zimski 17. 2. 2015

  VK in atletika 17. 4. 2015

  portne igre 12. 6. 2015

 • 67

  Ekskurzi ja

  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

  INTERESNE DEJAVNOSTI Opomba: Interesne dejavnosti se bodo izvajale, e se bo pr i javi lo za-dostno tevi lo uencev . Dan in uro uenci vpiejo naknadno v zaetku meseca oktobra, ko se bodo priel e interesne dejavnosti .

  DOP/DOD Uitelj Dan, ura DOP/MAT Astrid ibert DOP/TJA Irena Kokalj DOP/NAR Jernej Grdun DOP/1.2. Marjeta Penik

  DOP/4. in 5. Aleksandra trus

  DOD/3., 4. in 5. Barbara Kodrman

  Dejavnost Izvajalec Dan, ura

  1. in 2. TRIADA Pravljiarski kroek/1.-3. r. Janja Amrek

  Zlati sonek /1.3. r Petra Kobe Angleki kroek/2. in 3. r Marjeta Penik

  Otroki pevski zbor Aleksandra trus Kolesarski kroek/ 5. r. Aleksandra trus

  Ang.bralna znaka/ 4.-5. r. Irena Kokalj

  Kolesarski kroek /5. r Aleksandra trus

  Vesela ola in Cici vesel ola Barbara Kodrman in Marjeta Penik

  Vsebina as

  6. R Dinarsko kraki svet 22. 4. 2015

  7. R Panonski svet 12. 6. 2015

  8. R Primorska 19. 5. 2015

  9. R Koroka 22. 9. 2014

 • 68

  INTERESNE DEJAVNOSTI

  PROJEKTI ZDRAVO Z NARAVO Gre za celoletni projekt, ki bo uencem omogoal neposredni stik z na-ravo, razumevanje njene pomembnosti ter zavedanje pomena varstva okolja in medsebojnega sodelovanja. Uenci bodo sodelovali pri obliko-vanju olskega vrtika in spoznavali postopke priprave posameznih jedi in pija iz naravnih plodov ter njihovo uporabo. Spoznanja in iz-kunje pa bodo lahko uporabili v vsakdanjem ivljenju. Vodja projekta: uiteljice OPB MEDVRSTNIKA POMO V okviru projekta bodo uenci vozai v oddelku podaljanega bivanja uencem pomagali pri kosilu in jih uili ustreznega obnaanja v jedilni-ci. Pri domaih nalogah bodo v pomo uiteljici. V usmerjenem prostem

  asu oziroma v asu sprostitvenih dejavnosti pa se bodo z uenci pove-zali pri druabnih in portnih igrah. Vodja projekta: uiteljice OPB

  Dejavnost Izvajalec Dan, ura 3. TRIADA

  Angleina za ve Irena Kokalj

  Gledalika skupina Sove /8. r. Aleksandra Krnc

  Mladinski pevski zbor Ana Tori

  Foto kroek Uro Rozina Logika in zabavna

  matematika Astrid ibert

  Ustvarjalnica Astrid ibert

  Krpan Petra Kobe

  Bralna znaka Dajana Mauri

 • 69

  VIII . Podrunina ola KRESNICE

  PODATKI O OLI Kresnice 26 a, 1281 Kresnice Tel.: 01/897 33 22 E-pota: kresnice@osgradec.si Pedagoki vodja: ANGELCA KOPRIVNIKAR OLSKI OKOLI Kresnice, Kresniki Vrh TEVILO ODDELKOV : 4 TEVILO UENCEV: 59

 • 70

  PREVOZ

  ASOVNA RAZPOREDITEV POUKA

  DOPOLDAN

  1. ura 8.008.45

  2. ura 8.509.35

  Malica 9.35 9.55

  3. ura 9.5510.40

  4. ura 10.4511.30

  5. ura 11.3512.20

  6. ura 12.25 13.10

  PREVOZI V OLO

  Ponedeljek, torek, etrtek, petek

  Sreda

  GolieKresniki Vrh Kresnice 6. 50 6. 25

  Sp. Kresniki VrhKresnice 7.10 7.10

  POVRATEK

  Kresnice Kresniki VrhGolie 14. 40

 • 71

  GOVORILNE URE Govorilne ure za stare so vsak drugi ponedeljek v me-secu v popoldanskem asu. Na pogovor z uiteljem lah-ko pridete tudi v asu dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI

  Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je mono spreminjati in prilagajati glede na potrebe in predavate-lje. O spremembah vas bodo pisno obvestili razredniki. Roditeljski sestanki, pisani odebeljeno, bodo skupni in bo-do potekali na matini oli.

  Razred 1. rod. sestanek

  2. rod. sestanek

  3. rod. sestanek

  1. 15. 9.

  2. 15. 9.

  3. 15. 9.

  4. 11. 9. COD

  5. 15. 9. 7. 6. LN

 • 72

  UITELJI IN RAZREDI Od 1 . do 5 . razreda

  Podal jano bivanje Drugi ui tel j i v razredu

  Razred Uitelj pop. gov. ure

  Enaslov

  1. Eva Divjak

  petek, 7.30

  eva.divjak@osgradec.si

  2. Angelca Koprivnikar

  petek, 7.30

  angelca.koprivnikar@osgradec.si

  3. Irma Nemec Bric

  petek, 7.30

  irma.nemec-bric@osgradec.si

  4. in 5. Anica Brvar

  ponedeljek, 9.55

  anica.brvar@osgradec.si

  Razred Uitelj Dop.

  govorilne ure

  E naslov

  1. in 2. pela Hribar Magli

  petek, 10.45

  spela.hribar-maglic@osgradec.si

  3., 4. in 5. Katja Kociper

  ponede-ljek, 10.45

  katja.kociper@osgradec.si

  Predmet/razred Uitelj E naslov

  TJA /4. in 5. Selma Gruban selma.gruban@osgraec.si

  VZ/4.5. Matej Bajde matej.bajde@osgradec.si

  GOS/5. Marija Grabnar

  marija.grabnar@osgradec.si

 • 73

  DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan

  Naravoslovni dan

  1. 2. 3. 4.

  1. R Sprejem 1. 9. 2014

  Gledalika predstava januar

  Gledalie 6. 2. 2015

  Z roko v roki junij

  2. R Zaetek

  bralne znake 17. 9. 2014

  Gledalika predstava januar

  Zakljuek bralne znake

  9. 4. 2015

  Dan dravnosti 24. 6. 2015

  3. R

  Gledalika predstava januar

  Zakljuek bralne znake

  9. 4. 2015

  France Preeren 6. 2. 2015

  Dan dravnosti 24. 6. 2015

  4. R Mesto Koevje oktober

  Gledalika predstava januar

  olski muzej 18. 5. 2015

  5. R Bralna znaka 6. 10. 2014

  Gledalika predstava januar

  Mesto Ljubljana 18. 5. 2015

  1. 2. 3.

  1. R ZOO Slo. Konjice

  oktober Letni asi 20. 3. 2015

  Zdravje bolezen marec ali april 2015

  2. R Jesen v gozdu 22. 9. 2014

  ZOO Slo. Konjice oktober

  Letni asi 20. 3. 2015

  3. R ZOO Slo. Konjice

  oktober

  Aktivno preivlja-nje prostega asa

  27. 1. 2015

  Travnik maj

  4. R Koevski pragozd oktober (COD)

  Elektrini krog 12. 3. 2015

  Naravoslovna una pot Slivna

  29. 5. 2015

  5. R Voda

  12. 3. 2015

  Sredozemsko ras-tje

  junij (LN)

  Naravoslovna una pot Slivna

  29. 5. 2015

 • 74

  Tehniki dan

  portni dan

  1. 2. 3. 4.

  1. R Od surovine do izdelka 12. 11. 2014

  Stol 30. 10. 2014

  Muzej pote

  23. 12. 2014

  2. R Od surovine do izdelka 12. 11. 2014

  Muzej pote

  23. 12. 2014

  Vetrnica 19. 3. 2015

  3. R Od surovine do izdelka 12. 11. 2014

  Muzej pote

  23. 12. 2014

  Mlinek 20. 3. 2015

  4. R Mavni odtisi

  oktober (COD)

  Izdelava predme-tov iz naravnih materialov oktober (COD)

  Muzej pote

  23. 12. 2014

  Izdelek iz lesa

  9. 10. 2014

  5. R Gugalnica 7. 11. 2014

  Muzej pote

  23. 12. 2014

  Termo posoda

  17. 2. 2015

  Izdelki iz papirja

  junij (LN)

  1. 2. 3. 4. 5. 1. R Pohod

  23. 9. 2014 Pohod na Golie

  28. 11. 2014

  Sankanje 6. 1. 2015

  Atletika 14. 4. 2015

  portne igre

  23. 6. 2015 2. R Pohod

  23. 9. 2014 Pohod na Golie

  28. 11. 2014

  Sankanje 6. 1. 2015

  Atletika 14. 4. 2015

  portne igre

  23. 6. 2015

  3. R Pohod 23. 9. 2014

  Pohod na Golie

  28. 11. 2014

  Sankanje 6. 1. 2015

  Atletika 14. 4. 2015

  Plavanje junij

  4. R

  Planinski pohod oktober (COD)

  Pohod na Golie

  28. 11. 2014

  Sankanje 6. 1. 2015

  Atletika 14. 4. 2015

  portne igre

  23. 6. 2015

  5. R Pohod na Golie

  28. 11. 2014

  Sankanje 6. 1. 2015

  Atletika 14. 4. 2015

  Igre z ogo LN

  portne igre

  23. 6. 2015

 • 75

  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

  INTERESNE DEJAVNOSTI

  Opomba: Interesne dejavnost i se bodo izvaja le , e se bo pri jav i lo zadostno tevi -lo uencev. Dan in uro uenc i vp iejo v zaetku meseca oktobra, ko se bodo priel e interesne de javnost i .

  Vsebina Nosilec Dan, ura

  1.3. razred

  Kreativno pisanje Eva Divjak

  1. 5. razred

  Krpan Irma N. Bric

  4. in 5. razred

  Vesela ola Angelca Koprivnikar

  Kolesarski kroek 5.r. Anica Brvar

  Angleka bralna znaka Selma Gruban

  Otroki pevski zbor Aleksandra trus

  Angleina pela H. Magli

  Zlati sonek Irman N. Bric

  DOP/DOD Uitelj Dan, ura

  DOP/1.2. Eva Divjak

  DOD/4.5. Anica Brvar

  DOP /4.5. Irma N. Bric

 • 76

  PROJEKTI MISS BUBKA Medvedka, Miss Bubka, odkriva nove obiaje, navade, praznike, dee-le in drave. Rada kuha in pospravlja Morda obie tudi vas. Vodja projekta: Eva Divjak BRALNI NABIRALNIK V bralni nabiralnik princ Pan prinese knjigo in to prav posebno, pravljino ... Torej, Bralni nabiralnik za motivirano branje otrok, burjenje domi-ljije in e kaj!

  Vodje projekta: Eva Divjak BEREM, POSLUAM IN PRIPOVEDUJEM

  Uenci bodo brali in posluali dalje zgodbe v nadaljevanjih. S skup-nim branjem bodo razvijali notranjo motivacije za branje in poslua-nje. Po branju bodo pripovedovali o svojih obutkih. Uili se bodo postavljati raznovrstna vpraanja in iskali odgovore nanje.

  Vodja projekta: Anica Brvar

 • 77

  IX. Podrunina ola JEVNICA

  PODATKI O OLI Jevnica 33, 1281 Kresnice Tel.: 01/897 33 24 E-pota: jevnica@osgradec.si Pedagoki vodja: DARJA RAJEK OLSKI OKOLI Kresnike Poljane, Golie, Zgornja Jevnica, Senoeti, Mala tanga, Jevnica

  TEVILO ODDELKOV : 3 TEVILO UENCEV: 38

 • 78

  PREVOZ

  ASOVNA RAZPOREDITEV POUKA

  PREVOZI V OLO

  Golie Jevnica 7.25 ( sreda, 7.00)

  Kresnike PoljaneJevnica 7.45

  POVRATEK

  JevnicaGolie 13.40

  Kresnike PoljaneJevnica 13.30

  DOPOLDAN

  1. ura 8.008.45

  Malica 8.459.00

  2. ura 9.00 9.45

  3. ura 9.5010.35

  Rekreativni odmor 10.3510.50

  4. ura 10.5011.35

  5. ura 11.40 12.25

  6. ura 12.3513.20

 • 79

  GOVORILNE URE Govorilne ure za stare so vsak drugi ponedeljek v me-secu v popoldanskem asu. Na pogovor z uiteljem lah-ko pridete tudi v asu dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI

  Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je mono spreminjati in prilagajati glede na potrebe in predavate-lje. O spremembah vas bodo pisno obvestili razredniki. Roditeljski sestanki, pisani odebeljeno, bodo skupni in bo-do potekali na matini oli.

  Zvezki, svinniki in knjige v torbi z nami zdaj hitijo, da si v novem olskem letu spet

  prijateljev dobijo. (Rudi Robi)

  Razred 1. rod. sestanek

  2. rod. sestanek

  3. rod. sestanek

  1. 15. 9.

  2. 15. 9.

  3. 15. 9.

  4. 11. 9. COD

  5. 15. 9. 7. 6. LN

 • 80

  UITELJI IN RAZREDI Od 1 . do 5 . razreda

  Podal jano bivanje

  Drugi ui tel j i v razredu

  Razred Uitelj Dopoldanske govorilne ure

  Enaslov

  1. in 2. Tanja Vesel

  sreda, 7. 30

  vesel.tanja@osgradec.si

  3. Darja Rajek

  petek, 7. 30

  darja.rajsek@osgradec.si

  4. in 5. Marinka Eltrin

  sreda, 10.45

  marinka.eltrin@osgradec.si

  1. Tamara Remec

  etrtek, 10.45

  tamara.remec@osgradec.si

  Razred Uitelj Dopoldanske govorilne ure

  Enaslov

  1. in 2. Bor Sojer Voglar

  petek, 11.20

  bor.sojer-voglar@osgradec.si

  3., 4. in 5. Matej Bajde torek, 11.00

  matej.bajde@osgradec.si

  Predmet/razred Uitelj E naslov

  TJA /4. in 5. Saa Setniar Jere

  sasa.setnicar-jere@osgradec.si

  VZ/5. Matej Bajde matej.bajde@osgradec.si

 • 81

  DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan

  Naravoslovni dan

  1. 2. 3. 4.

  1. R 1. olski

  dan 1. 9. 2014

  Gledalika predstava december

  Rdei kri-predstava

  maj

  Urne prireditve

  2. R Mavrina ribica

  1. 9. 2014

  Gledalika predstava december

  Rdei kri-predstava

  maj

  Urne prireditve

  3. R

  Urne prireditve preko cele-ga leta

  Gledalika predstava december

  Prednovoletno rajanje

  24. 12. 2014

  Slovenski kul-turni praznik 6. 2. 2015

  4. R Koevje oktober

  Gledalika predstava december

  olski muzej 18. 5. 2015

  5. R Gledalika predstava december

  Slovenski kulturni praz-

  nik 6. 2. 2015

  Srednjeveka Ljubljana 18. 5. 2015

  1. 2. 3. 1. R

  Mlin september

  Zdravje (ZP) april

  ivalski vrt 11. 5. 2015

  2. R

  Mlin september

  Zdravje april

  ivalski vrt 11. 5. 2015

  3. R

  Na kmetiji 12. 9. 2014

  Zdravje (ZP) 23. 1. 2015

  ivalski vrt 11. 5. 2015

  4. R

  Mlin september

  Naravoslovne v. oktober (COD)

  ivalski vrt 11. 5. 2015

  5. R

  Mlin september

  ivalski vrt 11. 5. 2015

  Sredozemsko rastje

  junij (LN)

 • 82

  Tehniki dan

  1. 2. 3. 4. 5.

  1. R Gimnastika 3. 10. 2014

  Pohod 28. 11. 2014

  Igre na snegu januar

  Igre z ogo april

  Plavanje Atlantis junij

  2. R Gimnastika 3. 10. 2014

  Pohod 28. 11. 2014

  Igre na snegu januar

  Igre z . april

  Plavanje Atlantis junij

  3. R Gimnastika 3. 10. 2014

  Pohod Golie

  28. 11. 2014 Plavanje

  Igre na snegu januar

  Plavanje Atlantis junij

  4. R COD oktober

  Gimnastika 3. 10. 2014

  Pohod Golie

  29. 11. 2014

  Igre na snegu januar

  Plavanje Atlantis 23. 6. 2015

  5. R Igre z ogo 12. 9. 2014(LN)

  Gimnastika 3. 10. 2014

  Pohod 29. 11. 2014

  Igre na snegu januar

  Plavanje Atlantis 23. 6. 2015

  1. 2. 3. 4.

  1. R Pecivo iz

  pire december

  ivani izdelki iz p. luin oktober

  Sirup iz s. vrikov april

  2. R Pecivo iz

  pire december

  ivani izdelki iz p. luin oktober

  Sirup iz s. vrikov april

  3. R Vrt

  oktober

  ivani izdelki iz p. luin oktober

  Lectovo srce marec

  4. R

  Varno s kolesom september

  Mavni odtisi oktober (COD)

  Koevje oktober (COD)

  Vrt oktober

  5. R

  Varno s kolesom september

  Vrt oktober

  Izdelki iz lesa marec

  Izdelek iz papirja junij (LN)

 • 83

  DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

  INTERESNE DEJAVNOSTI

  Opombe: Interesne dejavnost i se bodo izvajale, e se bo pri javi lo zadostno tevi -lo uencev. Dan in uro uenc i vpie jo v zaetku meseca oktobra, ko se bodo priel e interesne de javnost i .

  DOP/DOD Uitelj Dan, ura

  DOP /1.3. Tamara Remec

  DOD/ 4.5. Marinka Eltrin

  DOP/4.5. Marinka Eltrin

  Vsebina Nosilec Dan, ura

  1. TRIADA

  Gospodinjski kroek Tanja Vesel

  Angleina pela Kovi

  1.5. RAZRED

  Otroki pevski zbor Tamara Remec

  Vrtnarski kroek 1.5. r. Darja Rajek

  Krpan Matej Bajde Zlati sonek Matej Bajde 4. in 5. RAZRED

  Angleka bralna znaka Saa Setniar Jere

 • 84

  PROJEKTI OLSKI EKO VRT V projekt bodo vkljueni uenci od 1. do 5. razreda na PO Jevnica. Naa uilnica bo postal vrt, ki smo ga v preteklem letu zastavili na olskem igriu, ter veji vrt, ki ga elimo urediti na zemljiu blizu ole. Uenci bodo spoznavali semena, rastline, pridelke, vrtne prebi-valce, rokovanje z orodjem in zemljo. elimo, da zautijo poveza-nost loveka z naravo ter pomembnost varstva okolja, zato bodo spoznali pomen ekolokega pridelovanja hrane.

  Vodja projekta: Darja Rajek

  MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Z ELEMENTI FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA V 4 . IN 5 . RAZREDU

  Namen projekta je medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri razlinih kombinacijah pouka, s imer naj bi razbremenili uence (laje torbe, osredotoenost na en predmet). Tako bodo uenci na tak nain laje dosegali vije taksonomske stopnje znanja in trajneje znanje, saj imajo uenci pri takem nainu organizacije dela ve asa za utrjevanje in ponavljanje snovi v krajih asovnih zamikih. Vodja projekta: Marinka Eltrin

 • 85

  X. Podrunina ola HOTI

  PODATKI O OLI Zgornji Hoti 6, 1270 Litija Tel.: 01/897 33 20 E-pota: hotic@osgradec.si Pedagoki vodja: ELIZABETA BUAR OLSKI OKOLI Deen, Bitie, Zg. in Sp. Hoti, Vernek, Zapodje, Jesenje, Ribe, Zalog, Danik, Konj, Sp. in Zg. Prekar TEVILO ODDELKOV : 3 TEVILO UENCEV: 31

 • 86

  PREVOZ

  ASOVNA RAZPOREDITEV POUKA

  PREVOZI V OLO sreda

  Spodnji Hoti Kurja Vas Zgornji Hoti

  7.25 7.00

  VernekRibe- Zgornji Hoti 7.40 7.20

  POVRATEK

  Zgornji HotiKurja Vas Spodnji Hoti 15.25

  Zgornji HotiJesenje 15.25

  Zgornji HotiRibe Vernek 15.25

  Jesenje Zgornji Hoti 6.30 6.20

  DOPOLDAN

  1. ura 8.008.45

  2. ura 8.509.35

  Malica 9.359.55

  3. ura 9.5510.40

  4. ura 10.4511.30

  5. ura 11.3512.20

  6. ura 12.2513.10

 • 87

  GOVORILNE URE Govorilne ure za stare so vsak drugi ponedeljek v me-secu v popoldanskem asu. Na pogovor z uiteljem lah-ko pridete tudi v asu dopoldanskih govorilnih ur. RODITELJSKI SESTANKI

  Datumi roditeljskih sestankov so okvirni in jih je mono spreminjati in prilagajati glede na potrebe in predavate-lje. O spremembah vas bodo pisno obvestili razredniki. Roditeljski sestanki, pisani odebeljeno, bodo skupni in bo-do potekali na matini oli.

  Vsak tiho zori, poasi in z leti, a kamor e gre, vse poti je treba

  na novo zaeti. (Tone Pavek)

  Razred 1. rod. sestanek

  2. rod. sestanek

  3. rod. sestanek

  1. 15. 9.

  2. 15. 9.

  3. 15. 9.

  4. 11. 9. COD

  5. 15. 9. 7. 6. LN

 • 88

  UITELJI IN RAZREDI Od 1 . do 5 . razreda

  Podal jano bivanje

  Drugi ui tel j i v razredu

  Razred Uitelj Dopoldanske govorilne ure

  Enaslov

  1. in 2. Marta Obreza

  ponedeljek, 11. 35

  marta.obreza@osgradec.si

  3. Marua Krnc

  petek, 7. 30

  marusa.krnc@osgradec.si

  4. in 5. Elizabeta Buar

  petek, 8. 45

  elizabeta.bucar@osgradec.si

  1. pela Mahkovec

  torek, 10. 45

  spela.mahkovec@osgradec.si

  Oddelek Uitelj Dop.

  govorilne ure

  Enaslov

  1. in 2. Urka Piek

  ponedeljek 12.00

  urska.pisek@osgradec.si

  3., 4. in 5. Luka Leitinger

  ponedeljek, 11.00

  luka.leitinger@osgradec.si

  Predmet/razred Uitelj E naslov

  TJA /4. in 5. Irena Kokalj irena.kokalj@osgradec.si

  GOS/5. Marija Grabnar

  marija.grabnar@osgradec.si

 • 89

  DNEVI DEJAVNOSTI Kulturni dan

  Naravoslovni dan

  1. 2. 3.

  1. R Zdravje

  21. 11. 2014

  Zdravje/bolezen marec ali april 2015

  Travnik in gozd 28. 5. 2015

  2. R Zdravje

  21. 11. 2014

  Svet okoli nas 25. 3. 2015

  Travnik in gozd 28. 5. 2015

  3. R Zdravje

  21. 11. 2014 Zdravje/bolezen

  23. 1. 2015

  Travnik in gozd 28. 5. 2015

  4. R Pragozd oktober (COD)

  Zdravje 21. 11. 2014

  loveko telo 12. 3. 2015

  5. R Zdravje

  21. 11. 2014

  Toplota in temperatura 6. 1. 2015

  Sredozemsko rastlinstvo LN

  1. 2. 3. 4.

  1. R Gledalika predstava december

  Urne prireditve

  V svetu pravljic 2. 4. 2015

  Rdei kri-predstava

  maj

  2. R Gledalika predstava december

  Urne prireditve

  V svetu pravljic 2. 4. 2015

  Zakljuek BZ 2. 6. 2015

  3. R Gledalika predstava december

  Urne prireditve preko celega

  leta

  V svetu pravljic 2. 4. 2015

  Zakljuek BZ 2. 6. 2015

  4. R Koevje oktober

  Gledalika predstava december

  olski muzej 18. 5. 2015

  5. R Gledalika predstava december

  Srednjeveka Ljubljana 18. 5. 2015

  Mesto Koper LN

 • 90

  Tehniki dan

  1. 2. 3. 4. 5.

  1. R Pohod

  25. 9. 2014 Atletika 7. 10. 2014

  Zimski 22. 1. 2015

  VK 21. 4. 2015

  Plavanje 19.6.2015

  2. R Pohod

  25. 9. 2014 Atletika 7. 10. 2014

  Zimski 22. 1. 2015

  VK 21. 4. 2015

  Plavanje 19. 6. 2015

  3. R Pohod

  25. 9. 2014 Atletika 7. 10. 2014

  Plavanje VK

  21. 4. 2015 Atlantis 19. 6. 2015

  4. R Pohod oktober (COD)

  Atletika 7. 10. 2014

  Zimski 22. 1. 2015

  VK 21. 4. 2015

  Plavanje 19. 6. 2015

  5. R Atletika 7. 10. 2014

  Zimski 16. 1. 2015

  VK 21. 4. 2015

  portne igre LN

  Plavanje 19. 6. 2015

  1. 2. 3. 4.

  1. R Izdelki iz narav-nih materialov 10. 10. 2014

  Miklaveve delavnice 2. 12. 2014

  Tehniki muzej Bistra

  11. 12. 2014

  2. R

  Izdelki iz narav-nih materialov 10. 10. 2014

  Miklaveve delavnice 2. 12. 2014

  Tehniki muzej Bistra

  11. 12. 2014

  3. R

  Izdelki iz narav-nih materialov 10. 10. 2014

  Miklaveve delavnice 2. 12. 2014

  Tehniki muzej Bistra

  11. 12. 2014

  4. R Varno s kolesom

  10. 10. 2014

  Izdelki iz na-ravnih

  materialov oktober (COD)

  Tehniki muzej Bistra

  11. 12. 2014

  Izdelki iz lesa 12. 3. 2015

  5. R Varno s kolesom

  10. 10. 2014

  Tehniki

  muzej Bistra 11. 12. 2014

  Tehtnica 12. 3. 2015

  Izdelki iz papirja junij 2015(LN)

 • 91

  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

  INTERESNE DEJAVNOSTI

  Opomba: Interesne de javnosti se bodo izvajale, e se bo pri javi lo zadostno tevi-lo uencev. Dan in uro uenci vpiejo naknadno v zaetku meseca ok-tobra, ko se bodo prie le interesne de javnosti .

  DOP/DOD Uitelj Dan, ura

  DOP /1.3. pela Mahkovec

  DOP /4. in 5. pela Mahkovec

  DOD /4. in 5. pela Mahkovec

  Vsebina Nosilec Dan, ura

  1. TRIADA

  Pravljini kroek Marta Obreza

  Zlati sonek Marua Krnc

  Angleina pela Kovi

  1. do 5. RAZRED

  Otroki pevski zbor pela Mahkovec

  4. in 5. RAZRED

  Kolesarski kroek/5. r. Elizabeta Buar

  Angleka bralna znaka Irena Kokalj

  Krpan Marua Krnc

  Dramski kroek Marua Krnc

  Bralne urice Andreja B. Rop

 • 92

  PROJEKTI PIEMO LEPO in skrbimo za olske pot rebine Na PO Hoti se bo nadaljeval projekt Lepo piemo in skrbimo za ol. potrebine, ki je vkljueval vse uence prve in druge triade. Uiteljice in stari opaamo, da so ol. potrebine pogosto neureje-ne, zapis v zvezkih pa neitljivi. Zato smo uiteljice e pred leti zae-le posveati vejo pozornost tej problematiki. Pripravile smo smerni-ce za delo v posameznih razredih. Ker so vkljueni v projekt vsi od-delki, so rezultati e vidni. Uenci imajo bolj urejene zapise v zvez-kih in tudi do ol. potrebin imajo bolj skrben odnos. Projekt vsako leto zakljuimo z razstavo zvezkov. Projekt je dobro sprejet in na eljo uencev in starev, ga bomo nadaljevali tudi v naslednjem ol. letu. Vodja projekta: Marta Obreza IZ STAREGA V NOVO Ponovno bomo preko celega olskega leta zbirali razlien odpadni ma-terial (embalaa, tulci, asopis, blago, volna ), iz katerega bomo v okviru tehnikega dne (1.-3. razred), ustvarjanja pri likovni umetnosti (4.-5. razred) in v OPB (1.-5. razred) ustvarjali razline izdelke. Projekt bomo zakljuili z razstavo izdelkov. Vodja projekta: Marua Krnc

  Rokovnik pripravili in uredili: Katarina Murn in Anita Mika Lektorirala: Stanka Sirk Naklada: 720 izvodov

  Naslovnica in tisk: ARTPRO, d. o. o., Ljubljanska 45, Kamnik