Šolski rokovnik 2014 15

Download Šolski rokovnik 2014 15

Post on 04-Apr-2016

249 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • olski rokovnik 2014/2015

  Ime in priimek: ____________________________________________________ Razred: ____________________________________________________ Razrednik: ____________________________________________________ Naslov: ____________________________________________________ Domai telefon: ____________________________________________________ Mobilni telefon oeta: ____________________________________________________ Mobilni telefon mame: ____________________________________________________

 • 2

  Vizija ole 4 Himna ole . 5 Beseda ravnateljice .. 6 I. Podatki o oli . 7 II. Organizacija dela ole ...11 olski koledar, olska prehrana, olski prevoz, zdravstveno varstvo, olski sklad

  III. Stiki med olo in stari 19 olska svetovalna sluba, knjinica, ubeniki sklad

  IV. Program osnovne ole ..25 Obvezni in razirjeni program, prednostne naloge

  V. Pravila olskega reda ...38 Pohvale in priznanja, statusi VI. Matina ola .42 VII. Podrunina ola Vae ...58 VIII. Podrunina ola Kresnice ...70 IX. Podrunina ola Jevnica 78 X. Podrunina ola Hoti 86 XI. Priloge .93

  Kazalo vsebine

 • 3

  Vizi ja ole

  O Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraevalni proces, varno okolje, prijetno in ustvar-jalno ozraje, monosti za uveljavljanje posameznika, kar ob sodelovanju vseh udeleencev omogoa pre-poznavnost ole in primerljivost v slovenskem in

  evropskem prostoru.

  O GRADEC JE OLA ZADOVOLJNIH UITELJEV, UENCEV IN STAREV.

 • 4

  ola Gradec stoji, Drug dom si ti na drui nae poti, in as za nas ima, v ponos smo uenci za vse poskrbi z uitelji vsi. in znanje deli. Sreni smo mi Naj bo sonno, toplo in geslo se nae ali temno nebo, takole glasi: zapojmo glasno: V srcih je srea V srcih je srea, in sonce v oeh, in sonce v oeh, obraz nasmejan obraz nasmejan in pogled razigran. in pogled razigran.

  Himna O Gradec

  (besedilo: Dragana Klanja)

 • 5

  Beseda ravnate l j i ce Pa se je spet zaelo novo olsko leto. eprav vemo, da september vsako-krat prinese novo olsko leto, vedno postree tudi z vznemirjenjem in pria-kovanjem. Zagotovo sta najveja pri prvoolcih, preden vstopijo v razred in spoznajo nove soolce in soolke. elim vam, dragi prvoolci, da bi med nji-mi nali vsaj enega novega prijatelja, s katerim si boste delili olske dogodiv-ine. Tudi drugi osnovnoolci pridete prvi olski dan s priakovanji. Glava, polna poitnikih spominov, vasih kar teko sprejme, da je to sedaj to pouk. Uitelji smo tu zato, da vam pripravimo pogoje za dobro delo, glavna vloga pa je namenjena vam. Uenje je lahko prijetno opravilo, veliko bolj kot sesa-nje stanovanja ali pomivanje posode, eprav je vse troje koristno in nujno. Pomembno pa je, da ste za uenje pripravljeni. Nihe ne more tega narediti namesto vas. Zastavite si cilj in si ga z vso vnemo trudite dosei. elimo, da bi z medsebojnim sodelovanjem uencev, starev in delavcev ole zgradili trdne temelje za kakovostno znanje, oplemeniteno z omiko in spotovanjem etinih vrednot. Publikacija ole je namenjena uencem in tudi starem. Hranite jo na mestu, kjer bo vedno dosegljiva, da se bo izkazala njena uporabna vrednost. Tudi letos smo jo prilagodili vaim potrebam, da bo vaa stalna spremljevalka. Naj bo to leto nekaj posebnega. Poskrbimo, da bo posebno zaradi nas samih, da bomo zadovoljni sami s sabo. Pridobivanje znanja je delo, izboljevanje sebe pa je garanje. A je vredno! e boste vztrajali, boste opazili, da se spremi-njajo tudi ljudje okoli vas, kajti s pozitivno naravnanostjo, delavnostjo in vztrajnostjo se premagujejo tudi najveje ovire. elim vam, da bo vrnitev v olske klopi prijetna, olsko leto razburljivo in polno novih izkuenj, zakljuek leta pa okronan z uspehom, kakrnega si elite. Ponosna sem, da ste nai uenci, uenci O Gradec ole s srcem. Sreno!

  Vaa ravnateljica Tatjana Gomba

 • 6

  Ime in sede: OSNOVNA OLA GRADEC Bevkova ulica 3, 1270 Litija http://www.osgradec.si Ravnateljica: Tatjana Gomba

  ravnateljica@osgradec.si

  Tel. : 01/ 897 33 01

  Pomonici ravnateljice: Anita Mika

  anita.miksa@osgradec.si

  Katarina Murn

  katarina.murn@osgradec.si

  Tel.: 01/ 897 33 02

  Tajnitvo: Renata Fele

  tajnistvo@osgradec.si

  Tel.: 01/897 33 00

  Faks: 01/897 33 29

  Raunovodstvo: Bernarda Kandu

  Nataa Prettner

  Tel.: 01/897 33 04

  racunovodstvo@osgradec.si

  I . PODATKI O OLI

 • 7

  olska svetovalna sluba: Irena Smrekar Simoni

  Tel.: 01/ 897 33 08

  Dunja Poarek

  Tel. 01/ 897 33 09

  Marija Mohar

  Tel.: 01/897 33 10

  Knjinica: Stanka Sirk

  stanislava.sirk@osgradec.si

  Tel.: 01/ 897 33 12

  Organizator olske prehrane: Jernej Grdun

  jernej.grdun@osgradec.si

  Tel: 01/897 33 05

  Davna tevilka: 42070651

  Transakcijski raun: 012606030660770

  Matina tevilka: 5689155

 • 8

  Organi upravl jan ja

  olo zakonsko ureja in nadzoruje Ministrstvo RS za izobraevanje, znanost, kulturo in port. olo upravlja ravnatelj in svet ole. SVET OLE Sestavlja ga 11 lanov: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki starev in pet predstavnikov delavcev ole. Predsednica sveta ole: Vanja Arhnaver RAVNATELJ Je pedagoki vodja in poslovni organ ole. Ravnateljica: Tatjana Gomba

  SVET STAREV Je posvetovalni organ starev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Skrbi za organizirano uresnievanje interesov starev v oli. Predsednica sveta starev: Nada Golouh

  STROKOVNI ORGANI OLE

  Uiteljski zbor Sestavljajo ga strokovni delavci ole, ki obravnavajo in odloajo o strokovnih vpraanjih, povezanih z vzgojno-izobraevalnim delom, in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. len ZOFVI).

 • 9

  Oddelni uiteljski zbor Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraevalno delo v posameznem oddelku. Opravljajo naloge v skladu z zakonom (62. len ZOFVI). Strokovni aktivi Sestavljajo jih uitelji istega predmeta ali predmetnih podroij. Obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo kriterije ocenjevanja in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (64. len ZOFVI). Razrednik Vodi delo oddelnega uiteljskega zbora, analizira vzgojne in une rezultate, skrbi za reevanje vzgojnih in unih problemov posameznih uencev, sodeluje s stari in olsko svetovalno slubo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom (63. len ZOFVI). SKUPNOST UENCEV Uenci so organizirani v oddelne skupnosti, ki sestavljajo olsko skupnost. Najviji organ olske skupnosti je parlament uencev. olska skupnost spremlja in koordinira aktivnost uencev na oli. Otroki parlament je oblika vzgoje za demokracijo. Je prostor za javno izraanje otrokih mnenj o vpraanjih, ki zadevajo odraanje in vkljuevanje v ivljenjsko okolje. Tema parlamenta v ol. letu 2014/15 je Izobrazba in poklicna orientacija. Vodji olske skupnosti in parlamenta: Damjan Kunstelj in Dajana Mauri.

 • 10

  I I . ORGANIZACIJA DELA OLE

  MATINA OLA

  1. do 5. razred

  9 oddelkov + 5 OPB Skupaj: 166 uencev

  6. do 9. razred

  11 oddelkov Skupaj: 221 uencev

  Podrunina ola VAE 1. do 9. razred

  7 oddelkov + 2 OPB Skupaj: 104 uencev

  Podrunina ola HOTI 1. do 5. razred

  3 oddelki + 2 OPB Skupaj: 30 uencev

  Podrunina ola JEVNICA 1. do 5. razred

  3 oddelki + 2 OPB Skupaj: 38 uencev

  Podrunina ola KRESNICE 1. do 5. razred

  4 oddelki + 2 OPB Skupaj: 59 uencev

  SKUPAJ UENCEV 618

 • 11

  PRIETEK OLSKEGA LETA: 1. 9. 2014 ZAKLJUEK OLSKEGA LETA: 15. 6. 2015 za uence 9. razreda 24. 6. 2015 za uence od 1. do 8. razreda POITNICE: JESENSKE od 27. 10. 2014 do 30. 10. 2014 NOVOLETNE od 29. 12. 2014 do 31. 12. 2014 ZIMSKE od 23. 2. 2015 do 27. 2. 2015 PRVOMAJSKE od 28. 4. 2015 do 30. 4. 2015 POLETNE od 26. 6. 2015 do 31. 8. 2015 PRAZNINI DNEVI: 31. 10. 2014 DAN REFORMACIJE 1. 11. 2014 DAN SPOMINA NA MRTVE 25. 12. 2014 BOI 26. 12. 2014 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 1. 1. 2015 NOVO LETO 6. 4. 2015 VELIKONONI PONEDELJEK 1. in 2. 5. 2015 PRAZNIK DELA 25. 6. 2015 DAN DRAVNOSTI POUKA PROST DAN: 2. 1. 2015, nadomeen 11. 4. 2015 INFORMATIVNA DNEVA ZA UENCE 9. RAZREDA: 13. in 14. 2. 2015

  olski koledar 2014/2015

 • 12

  NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UENCE 6. IN 9. RAZREDA: Redni rok 5. 5. 2015 matematika 7. 5. 2015 slovenina 11. 5. 2015 angleina (6. r.) , tretji predmet (9. r.) OCENJEVALNA OBDOBJA: Prvo ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2014 do 30. 1. 2015 Drugo ocenjevalno obdobje od 2. 2. 2015 do 15. 6. 2015 (9. r.) od 2. 2. 2015 do 24. 6. 2015 (1. r. 8. r.) ROKI ZA POPRAVNE in PREDMETNE IZPITE 1. rok 16. 6. 30. 6. 2015 (9. r.) 1. rok 26. 6. 9. 7. 2015 (od 1. do 8. r.) 2. rok 18. 8 31. 8. 2015 (od 1. do 9. r.)

 • 13

  Za uence imamo organizirane tiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporoeno je, da ima uenec v oli vsaj en obrok dnevno. Vsi uenci pa imajo monost, da se naroijo na kosila. Uencem v podaljanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk je namenjen predvsem uencem, ki obiskujejo jutr