Šolski rokovnik 2014 15

Download Šolski rokovnik 2014 15

Post on 04-Apr-2016

241 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p>olski rokovnik 2014/2015 </p><p>Ime in priimek: ____________________________________________________ Razred: ____________________________________________________ Razrednik: ____________________________________________________ Naslov: ____________________________________________________ Domai telefon: ____________________________________________________ Mobilni telefon oeta: ____________________________________________________ Mobilni telefon mame: ____________________________________________________ </p></li><li><p>2 </p><p>Vizija ole 4 Himna ole . 5 Beseda ravnateljice .. 6 I. Podatki o oli . 7 II. Organizacija dela ole ...11 olski koledar, olska prehrana, olski prevoz, zdravstveno varstvo, olski sklad </p><p> III. Stiki med olo in stari 19 olska svetovalna sluba, knjinica, ubeniki sklad </p><p>IV. Program osnovne ole ..25 Obvezni in razirjeni program, prednostne naloge </p><p>V. Pravila olskega reda ...38 Pohvale in priznanja, statusi VI. Matina ola .42 VII. Podrunina ola Vae ...58 VIII. Podrunina ola Kresnice ...70 IX. Podrunina ola Jevnica 78 X. Podrunina ola Hoti 86 XI. Priloge .93 </p><p>Kazalo vsebine </p></li><li><p>3 </p><p>Vizi ja ole </p><p>O Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraevalni proces, varno okolje, prijetno in ustvar-jalno ozraje, monosti za uveljavljanje posameznika, kar ob sodelovanju vseh udeleencev omogoa pre-poznavnost ole in primerljivost v slovenskem in </p><p>evropskem prostoru. </p><p>O GRADEC JE OLA ZADOVOLJNIH UITELJEV, UENCEV IN STAREV. </p></li><li><p>4 </p><p> ola Gradec stoji, Drug dom si ti na drui nae poti, in as za nas ima, v ponos smo uenci za vse poskrbi z uitelji vsi. in znanje deli. Sreni smo mi Naj bo sonno, toplo in geslo se nae ali temno nebo, takole glasi: zapojmo glasno: V srcih je srea V srcih je srea, in sonce v oeh, in sonce v oeh, obraz nasmejan obraz nasmejan in pogled razigran. in pogled razigran. </p><p>Himna O Gradec </p><p> (besedilo: Dragana Klanja) </p></li><li><p>5 </p><p>Beseda ravnate l j i ce Pa se je spet zaelo novo olsko leto. eprav vemo, da september vsako-krat prinese novo olsko leto, vedno postree tudi z vznemirjenjem in pria-kovanjem. Zagotovo sta najveja pri prvoolcih, preden vstopijo v razred in spoznajo nove soolce in soolke. elim vam, dragi prvoolci, da bi med nji-mi nali vsaj enega novega prijatelja, s katerim si boste delili olske dogodiv-ine. Tudi drugi osnovnoolci pridete prvi olski dan s priakovanji. Glava, polna poitnikih spominov, vasih kar teko sprejme, da je to sedaj to pouk. Uitelji smo tu zato, da vam pripravimo pogoje za dobro delo, glavna vloga pa je namenjena vam. Uenje je lahko prijetno opravilo, veliko bolj kot sesa-nje stanovanja ali pomivanje posode, eprav je vse troje koristno in nujno. Pomembno pa je, da ste za uenje pripravljeni. Nihe ne more tega narediti namesto vas. Zastavite si cilj in si ga z vso vnemo trudite dosei. elimo, da bi z medsebojnim sodelovanjem uencev, starev in delavcev ole zgradili trdne temelje za kakovostno znanje, oplemeniteno z omiko in spotovanjem etinih vrednot. Publikacija ole je namenjena uencem in tudi starem. Hranite jo na mestu, kjer bo vedno dosegljiva, da se bo izkazala njena uporabna vrednost. Tudi letos smo jo prilagodili vaim potrebam, da bo vaa stalna spremljevalka. Naj bo to leto nekaj posebnega. Poskrbimo, da bo posebno zaradi nas samih, da bomo zadovoljni sami s sabo. Pridobivanje znanja je delo, izboljevanje sebe pa je garanje. A je vredno! e boste vztrajali, boste opazili, da se spremi-njajo tudi ljudje okoli vas, kajti s pozitivno naravnanostjo, delavnostjo in vztrajnostjo se premagujejo tudi najveje ovire. elim vam, da bo vrnitev v olske klopi prijetna, olsko leto razburljivo in polno novih izkuenj, zakljuek leta pa okronan z uspehom, kakrnega si elite. Ponosna sem, da ste nai uenci, uenci O Gradec ole s srcem. Sreno! </p><p> Vaa ravnateljica Tatjana Gomba </p></li><li><p>6 </p><p> Ime in sede: OSNOVNA OLA GRADEC Bevkova ulica 3, 1270 Litija http://www.osgradec.si Ravnateljica: Tatjana Gomba </p><p> ravnateljica@osgradec.si </p><p> Tel. : 01/ 897 33 01 </p><p>Pomonici ravnateljice: Anita Mika </p><p> anita.miksa@osgradec.si </p><p> Katarina Murn </p><p> katarina.murn@osgradec.si </p><p> Tel.: 01/ 897 33 02 </p><p>Tajnitvo: Renata Fele </p><p> tajnistvo@osgradec.si </p><p> Tel.: 01/897 33 00 </p><p> Faks: 01/897 33 29 </p><p>Raunovodstvo: Bernarda Kandu </p><p> Nataa Prettner </p><p> Tel.: 01/897 33 04 </p><p> racunovodstvo@osgradec.si </p><p>I . PODATKI O OLI </p></li><li><p>7 </p><p>olska svetovalna sluba: Irena Smrekar Simoni </p><p> Tel.: 01/ 897 33 08 </p><p> Dunja Poarek </p><p> Tel. 01/ 897 33 09 </p><p> Marija Mohar </p><p> Tel.: 01/897 33 10 </p><p>Knjinica: Stanka Sirk </p><p> stanislava.sirk@osgradec.si </p><p> Tel.: 01/ 897 33 12 </p><p>Organizator olske prehrane: Jernej Grdun </p><p> jernej.grdun@osgradec.si </p><p> Tel: 01/897 33 05 </p><p>Davna tevilka: 42070651 </p><p>Transakcijski raun: 012606030660770 </p><p>Matina tevilka: 5689155 </p></li><li><p>8 </p><p>Organi upravl jan ja </p><p>olo zakonsko ureja in nadzoruje Ministrstvo RS za izobraevanje, znanost, kulturo in port. olo upravlja ravnatelj in svet ole. SVET OLE Sestavlja ga 11 lanov: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki starev in pet predstavnikov delavcev ole. Predsednica sveta ole: Vanja Arhnaver RAVNATELJ Je pedagoki vodja in poslovni organ ole. Ravnateljica: Tatjana Gomba </p><p>SVET STAREV Je posvetovalni organ starev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Skrbi za organizirano uresnievanje interesov starev v oli. Predsednica sveta starev: Nada Golouh </p><p>STROKOVNI ORGANI OLE </p><p>Uiteljski zbor Sestavljajo ga strokovni delavci ole, ki obravnavajo in odloajo o strokovnih vpraanjih, povezanih z vzgojno-izobraevalnim delom, in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. len ZOFVI). </p></li><li><p>9 </p><p>Oddelni uiteljski zbor Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraevalno delo v posameznem oddelku. Opravljajo naloge v skladu z zakonom (62. len ZOFVI). Strokovni aktivi Sestavljajo jih uitelji istega predmeta ali predmetnih podroij. Obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo kriterije ocenjevanja in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (64. len ZOFVI). Razrednik Vodi delo oddelnega uiteljskega zbora, analizira vzgojne in une rezultate, skrbi za reevanje vzgojnih in unih problemov posameznih uencev, sodeluje s stari in olsko svetovalno slubo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom (63. len ZOFVI). SKUPNOST UENCEV Uenci so organizirani v oddelne skupnosti, ki sestavljajo olsko skupnost. Najviji organ olske skupnosti je parlament uencev. olska skupnost spremlja in koordinira aktivnost uencev na oli. Otroki parlament je oblika vzgoje za demokracijo. Je prostor za javno izraanje otrokih mnenj o vpraanjih, ki zadevajo odraanje in vkljuevanje v ivljenjsko okolje. Tema parlamenta v ol. letu 2014/15 je Izobrazba in poklicna orientacija. Vodji olske skupnosti in parlamenta: Damjan Kunstelj in Dajana Mauri. </p></li><li><p>10 </p><p>I I . ORGANIZACIJA DELA OLE </p><p>MATINA OLA </p><p> 1. do 5. razred </p><p>9 oddelkov + 5 OPB Skupaj: 166 uencev </p><p> 6. do 9. razred </p><p>11 oddelkov Skupaj: 221 uencev </p><p>Podrunina ola VAE 1. do 9. razred </p><p>7 oddelkov + 2 OPB Skupaj: 104 uencev </p><p>Podrunina ola HOTI 1. do 5. razred </p><p> 3 oddelki + 2 OPB Skupaj: 30 uencev </p><p>Podrunina ola JEVNICA 1. do 5. razred </p><p>3 oddelki + 2 OPB Skupaj: 38 uencev </p><p>Podrunina ola KRESNICE 1. do 5. razred </p><p>4 oddelki + 2 OPB Skupaj: 59 uencev </p><p>SKUPAJ UENCEV 618 </p></li><li><p>11 </p><p>PRIETEK OLSKEGA LETA: 1. 9. 2014 ZAKLJUEK OLSKEGA LETA: 15. 6. 2015 za uence 9. razreda 24. 6. 2015 za uence od 1. do 8. razreda POITNICE: JESENSKE od 27. 10. 2014 do 30. 10. 2014 NOVOLETNE od 29. 12. 2014 do 31. 12. 2014 ZIMSKE od 23. 2. 2015 do 27. 2. 2015 PRVOMAJSKE od 28. 4. 2015 do 30. 4. 2015 POLETNE od 26. 6. 2015 do 31. 8. 2015 PRAZNINI DNEVI: 31. 10. 2014 DAN REFORMACIJE 1. 11. 2014 DAN SPOMINA NA MRTVE 25. 12. 2014 BOI 26. 12. 2014 DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 1. 1. 2015 NOVO LETO 6. 4. 2015 VELIKONONI PONEDELJEK 1. in 2. 5. 2015 PRAZNIK DELA 25. 6. 2015 DAN DRAVNOSTI POUKA PROST DAN: 2. 1. 2015, nadomeen 11. 4. 2015 INFORMATIVNA DNEVA ZA UENCE 9. RAZREDA: 13. in 14. 2. 2015 </p><p>olski koledar 2014/2015 </p></li><li><p>12 </p><p>NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UENCE 6. IN 9. RAZREDA: Redni rok 5. 5. 2015 matematika 7. 5. 2015 slovenina 11. 5. 2015 angleina (6. r.) , tretji predmet (9. r.) OCENJEVALNA OBDOBJA: Prvo ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2014 do 30. 1. 2015 Drugo ocenjevalno obdobje od 2. 2. 2015 do 15. 6. 2015 (9. r.) od 2. 2. 2015 do 24. 6. 2015 (1. r. 8. r.) ROKI ZA POPRAVNE in PREDMETNE IZPITE 1. rok 16. 6. 30. 6. 2015 (9. r.) 1. rok 26. 6. 9. 7. 2015 (od 1. do 8. r.) 2. rok 18. 8 31. 8. 2015 (od 1. do 9. r.) </p></li><li><p>13 </p><p>Za uence imamo organizirane tiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Priporoeno je, da ima uenec v oli vsaj en obrok dnevno. Vsi uenci pa imajo monost, da se naroijo na kosila. Uencem v podaljanem bivanju nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk je namenjen predvsem uencem, ki obiskujejo jutranje varstvo. CENE OBROKOV Cene olske prehrane veljajo od 1. 9. 2014 dalje in se lahko med letom spremenijo. Stroke prehrane je potrebno porav-nati do roka, ki je oznaen na polonici. Organizator olske prehrane je Ksenija Loar. ODJAVA OBROKOV Za pravoasno odjavo prehrane velja, e stari odjavijo: zajtrk, dopoldansko malico in popoldansko malico do </p><p>10. ure za naslednji dan, kosilo do 8. ure za tekoi dan. Odjava malice M 01/897 33 04 PO Vae 01/897 33 18 (8.008.30) PO Hoti 01/897 33 21 PO Kresnice 01/897 33 23 PO Jevnica 01/ 897 33 25 </p><p>olska prehrana </p><p> Obrok Cena v EUR zajtrk 0,60 </p><p>malica 0,80 kosilo (od 1. do 5. razreda) 2,30 kosilo (od 6. do 9. razreda) 2,90 </p><p>popoldanska malica 0,60 </p></li><li><p>14 </p><p>Odjava kosil Prosimo vas, da se posluujete predvsem pisnih odjav (mail, sms-sporoilo), le izjemoma odjav preko telefona, ter se s tem izognete morebitnim nesporazumom. Elektronski naslov: racunovodstvo@osgradec.si Mobilni telefon: 031 539 216 (lahko tudi preko sms- sporoila) Stacionarni telefon: 01/ 897 33 04 Popolna pisna odjava mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek uenca, razred, obroke, ki jih odjavljate (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica), in datume, za katere odjavljate prehrano. V primeru, da ima va otrok dieto, nas opozorite tudi na to. PRIJAVE IN SUBVENCIJE MALIC IN KOSIL Organizacijo olske prehrane ureja Zakon o olski prehrani (Ur. list RS t. 3/2013). Zakon doloa obrazec za prijavo na olsko prehrano (dostopen na spletni strani O Gradec). Na podlagi obrazca in veljavne odlobe o otrokem dodatku bo ola sama pridobila podatke o upravienosti uenca oz subvenciji malice in kosila. Ve o dodelitvi subvenciji si stari preberite na spletni strani ole pod rubriko Prehrana obvestila. Uencem, pri kate-rih povpreni meseni dohodek na osebo, ugotovljen v odlobi o otrokem dodatku, ne presega 53 % neto povprene plae v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v viini cene ma-lice. Ne glede na to pripada subvencija malice uencem, ki so v rejnitvu ali so prosilci za mednarodno zaito (25. len Zakona o olski prehrani). Subvencija kosila pripada uencem, pri kate-rih povpreni meseni dohodek na osebo, ugotovljen v odlobi o otrokem dodatku, ne presega 18 % neto povprene plae v Republiki Sloveniji (26. len Zakona o olski prehrani). </p></li><li><p>15 </p><p>Prometna varnost </p><p>ola posvea veliko pozornost in skrb prometni varnosti, zato v redno olsko delo vkljuujemo dodatne dejavnosti, kot so: obisk policista za 1. razred, kolesarski izpiti v 5. raz-redu in prijava vseh izrednih olskih prevozov na policij-sko postajo. Sami uenci pa sodelujejo v razlinih projektih v zvezi s prometom (cestnim in eleznikim). Stari ste ogledalo svojemu otroku! Otrok naj gre v olo pravoasno, hodi naj po ploniku, si-cer pa po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Pokaite mu, kje in kako lahko preka cesto. e prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresniko. Uenci 1. in 2. razreda morajo nositi rumeno rutico. Otroci morajo imeti na poti v 1. razred ter domov spremstvo. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, e to do-volijo stari otroka. Otroci, ki so stari do 7 let, lahko hodijo v o-lo brez spremstva, e tako dovolijo stari ali skrbniki, vendar le v obmoju umirjenega prometa. Stari dovoljenje predloijo oli v pisni obliki. </p><p> Mnogi stari ste vozili svoje otroke v vrtec z osebnim pre-vozom. Tako obliko prevoza lahko izberete tudi sedaj. e je na relaciji organiziran olski prevoz in starem le-ta ne ustreza, starem ne pripada povrailo potnih strokov. </p></li><li><p>16 </p><p>Prevozi </p><p>Za uence, ki so od ole oddaljeni ve kot tiri kilometre, je zagotovljen prevoz v olo in iz ole. </p><p>Uenci so dolni skrbeti za svojo varnost in upotevati navodila voznika ter </p><p>Interni pravilnik o pravilih primernega vedenja pri vonji z av-tobusom: </p><p> Ko uenec zapusti olo, gre previdno po ploniku do avtobusne </p><p>postaje. </p><p> Na postajaliu uenec mirno in kulturno poaka avtobus. </p><p> Ko pripelje avtobus, se uenec postavi v vrsto tako, da omogoa </p><p>posamino vstopanje. </p><p> Ko uenec kot potnik vstopi na avtobus, poie prazen sede in </p><p>ne rezervira sedeev za uence, ki vstopijo kasneje. </p><p> Med vonjo ni dovoljeno vstajanje, vpitje, odpiranje oken ali kak-</p><p>na druga oblika neprimernega vedenja. Potrebno je upotevati </p><p>oferjeva navodila. </p><p> Ko gredo uenci z avtobusa, pospravijo smeti za seboj. </p><p> Iz avtobusa uenci izstopajo posamino in se ne drenjajo ter var-</p><p>no prekajo cesto. </p><p> Na avtobusu ni dovoljeno namerno povzroanje kode. </p><p> Vsako namerno povzroeno kodo na postajaliu in avtobusu so stari dolni poravnati. V primeru neprimernega vedenja oz. neupotevanja pravil ofer poklie v olo, leta obvesti stare. </p></li><li><p>17 </p><p>Zdravstveno varstvo </p><p>Za uence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani zdravstve-ni pregledi. ola zdravstveno varstvo izvaja v sodelovanju z Zdrav-stvenim domom Litija. </p><p>olski sklad </p><p>Na O Gradec deluje olski sklad. Osnovna naloga je pri-dobivanje sredstev, ki so namenjena pomoi uencem, ki zaradi socialne ogroenosti ne zmorejo poravnati raznih strokov olskih in obolskih dejavnosti. olski sklad vodi upravni odbor sklada, ki ima predse-dnika in est lanov (trije predstavniki ole, tirje pred-stavniki starev). Predsednica olskega sklada je ga. Maja Jegli. Sredstva se pridobivajo z akcijami ole, kot so: jesensko in pomladansko zbiranje starega papirja, sreelovi, pro-daja izdelkov uencev ob raznih olskih prireditvah in nastopih ter s prostovoljnimi prispevki starev. Sklad skua pridobiti tudi sredstva raznih donatorjev, delovnih organizacij in posameznikov. V letonjem olskem letu bomo v skladu pridobljena sredstva uporabili za inova-tivn...</p></li></ul>