teeltproduksie, pastoral production, … tabel no. voorwoord v verduidelikende opmerkings vi viii...

of 272 /272
REPUBLIEK VAN SUID-AFRt1CA REPO BLIC OF SOUTH AFRICA SENTRALE STATISTIEKDIENS CENTRAL STATISTICAL SERVICES VERSLAG No. 06-01-16 REPORT No. 06-01-16 SENSUS VAN LANDBOU- EN VEE- TEELTPRODUKSIE, 1980 CENSUS OF AGRICULTURAL AND PASTORAL PRODUCTION, 1980 D1, D2 Verkooppry5 • Selling price {AVB uitge5luit1GST excluded} Plaaslik 82,10 Local Buitelands 82,50 Other countries Posvry • Post free ISBN 0621 094471 Gedruk deur en verkrygbaar by die Staatsdrukker, Bosmanstraat, Privaatsak X85, Pretoria, 0001 Printed by andohtainabte from the Government Printer, Bosman Street, Private Bag X85, Pretoria, 0002

Upload: lamhuong

Post on 31-Aug-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

REPUBLIEK VAN SUID-AFRt1CA REPO BLIC OF SOUTH AFRICA

SENTRALE STATISTIEKDIENSCENTRAL STATISTICAL SERVICES

VERSLAG No. 06-01-16 REPORT No. 06-01-16

SENSUS VANLANDBOU- EN VEE-TEELTPRODUKSIE,

1980

CENSUS OFAGRICULTURAL AND

PASTORAL PRODUCTION,1980

D1, D2

Verkooppry5 • Selling price{AVB uitge5luit1GST excluded}

Plaaslik 82,10 LocalBuitelands 82,50 Other countries

Posvry • Post free

ISBN 0621 094471

Gedruk deur en verkrygbaar by die Staatsdrukker, Bosmanstraat, Privaatsak X85, Pretoria, 0001Printed by andohtainabte from the Government Printer, Bosman Street, Private Bag X85, Pretoria, 0002

Page 2: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 8 - MAARDE VAN PLAASPRODUKTE EN LEWI2 DE HAWE VERK00P VOLGFNS TABLE 8 - VALUE OF FARM PRODUCTS AND LIVE-STOCK ACCORDING 1O

LANDDROSDISTRIK (VERVOiO) MAGISTEERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Groattotaal Akkerbou Bosbou Tuinbouprodukte Lewende hawe Pluiivee en produkte

Landdroadistrik Grand total Field crops Forestry Horticultural products Live-stock I Poultry and products

Magisterial districtH i2 R R R R

Delmas 47 994 182 22 792 176 40 1 272 611 2 901 239 21 028 116

Heidelberg (Tyl) 23 816 900 8 749 892 2 225 1 988 401 9 507 1 52 3 569 230

Balfour 27 802 223 19 105 42D 1 200 433 993 3 346 977 4 914 633

Hoiveldrif 5 454 117 4 288 7 1 7 0 30 970 430 108 704 322

Statistical streek 49Statistical region 49 129 898 451 72 364 333 3 5 4 184 844 19 859 039 33 486 770

Krugersdorp 30 533 613 870 364 0 5 696 310 3 108 387 20 858 552

Roodepoort 12 25 1 456 14 000 0 8 439 748 1 211 909 2 585 799Westonaria 2 537 681 1 210 256 2 400 776 150 81

1 467 50016 163 424Ran dfontein 7 659 216 0 2 549 529 1 249 930 4Oberholzer 6 120 238 2 409 643 0 767 454 2 378 019 565 122

Statictiese streek 50Statistical region 50 67 606 412 12 163 479 2 400 18 229 191 8 029 62) 29 181 722

Brits 29 215 886 18 126 355 211 266 6 227 646 2 287 160 2 363 459Cullinan 8 332 382 1 716 866 1 846 882 438 5 076 499 654 733Bronkhoretepruit 28 423 602 10 102 692 91 773 657 829 9 245 641 8 325 667

Statistiese streak 51Statistical region 5 1 65 971 870 29 945 9 1 3 3o4 885 7 767 913 16 609 300 11 343 859

Vereeniging 21 620 554 4 602 616 2 000 1 293 945 9 324 458 6 397 535

Vanderbijlpark 5 179 662 3 835 776 0 159 644 652 191 532 051

Statistiese streek 52Statistical region 52 26 800 216 8 438 392 2 000 1 453 589 9 976 649 6 929 586

Thabazimbi 19 968 067 6 627 485 2 872 1 136 675 12 148 241 52 794

Warmbad 18 214 932 11 109 393 200 802 667 4 528 381 1 774 291

Rustenburg 15 348 599 4 665 486 527 2 421 826 5 565 399 2 695 361

Swartruggene 4 678 873 2 308 800 0 136 342 1 228 400 1 005 331

Marico 17 1 57 025 6 981 368 2 660 192 300 9 544 541 436 156

Stati6tiese streek 55Statistical region 55 75 367 496 31 692 532 6 259 4 689 810 33 014 962 5 963 933

Pietersburg 30 894 285 3 858 744 1 811 471 8 824 975 15 043 562 1 355 533Potgieterarus 58 600 400 30 058 297 527 777 12 333 658 14+ 606 082 1 074 586

Waterberg 28 673 685 17 937 537 6 083 898 206 9 462 974 368 885

Messina 8 212 976 1 399 006 0 3 548 278 3 200 702 64 990

Soutpansberg 26 597 790 2 592 271 2 641 284 9 146 040 11 724 676 493 519

Letaba (Tel) 63 681 566 3 888 116 6 282 361 49 384 271 3 750 986 375 832

Statistiese atreek 56Statistical region 56 216 660 702 59 733 97

1 11 268 976 84 135 428 57 788 982 3 733 345

Nelspruit (Tel) 29 010 693 6 669 869 3 515 677 16 940 768 888 442 995 937

Barberton (Tel) 63 277 909 30 620 1+89 12 645 942 16 918 302 2 972 206 120 970

Witrivier 17 797 238 5610933 7 444 954 5 190 824 114 133 1 436 39+

Pelgrimerus 32 765 385 1 947 036 22 092 906 6 894 983 1 550 457 280 003

Lydenburg 18 024 278 11 167 994 789 887 2 198 189 2 743 312 1 124 896

Statistiese streek 57Statistical region 57 160 875 503 54 016 321 46 489 366 48 143 066 8 268 550 3 958 200

Page 3: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

VERSLAG NO. 06-01-16

SENSUS VAN LMDBOU- EN nETEELTPRODUKSIE ,

1980

REPORT NO. 06-01-16

CENSUS OF AGRICULTURAL AND PASTORAL PRODUCTION,

1980

Page 4: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 8 - WAARDE VAN P PWNWTE TV LEWENDE HAWE VERKOOP voLams TABLE 8 - VALUE OF FARM PRODUCTS AND LIVE-STOCK SOLD ACCORDINGLANDDROSDISTRIK (VERVOLG) MAGISTERIAL DISTRICT (00NTINUED)

LanddrosdistrikMagisterial district

GroottotanlGrand total

AkkerbouField crops

BosbouForestry

TuinbouprodukteHorticultural products

Lewende haweLive-stock

Pluimvee en produktePoultry and products

H

Witbank 20 328 374 13 978 676 21 143 578 989 1 785 810 3 963 756

Middelburg (Tvl) 50 765 917 30 239 812 150 522 4 472 458 12 380 082 3 523 043Grobiersdal N133546 23 060 472 29 170 6 079 8 885 759 78 306Belfast 11 732 361 4 805 429 301 998 1 245 165 3 494 134 1 885 635Waterval-Boven 1 313 741 141 491 405 436 43 448 286 587 436 779

Statistiese streak 58Statistical region 58 114 273 939 72 225 880 8 269 12 419 899 18 832 372 9 887 519

Bethal 33 499 996 21 360 654 0 2 844 168 4 814 066 4 481 108Standerton 51 64o 206

352 7462 5210 38 916 8 234 175 7 66o 594

Vo/ksrust 7 663 829 5 839 2 446 023 2 7 1 9 918CarolinaErmelo

17 961 182 10 303 789 184 910 2 052 99349 110 869 1 117 96: 14

257 974421 233 9 7 885 596

3 196240 511o67

9699254

Amersfoort 7 221 3 771 342 911 335 1 1 522 2117 831 717 2 830 252 2 380 4 899 304Wakkerstroom

12Piet Ratief (Tvl) 24 899 589 12 698 066 6 288 205 2418825 j; 787 734

Statistiese streak 59Statistical region 59 199 829 294 110 393 643 15 976 102 10 789 077 34 661 014 28 009 458

Klerksdorp 27 81 3 514 19 099 330 250 392 914 6 064 787 2 256 233

Statistiese streek 60Statistical region 60 27 8 1 3 514 19 099 330 250 392 914 6 064 787 2 256 233

Potchefstroom 25 149 873 12 521 450 1 719 459 148 4 683 878 7 483 678

Ventersdorp 27410377 20 250 433 0 273 452 4 406 120 2 480 372Coligny 24 659 206 22 395 1 54 0 28 655 1 804 933 430 464

Koster 24 703 133 18 58o 44o 39 427 133 059 4 548 876 1 401 331

Lichtenburg 90577.145 79 947 535 25o 218 337 7 964 957 2 446 066

Delareyville 41 462 119 34 994 638 9 054 113 463 4 848 948 1 496 016Wolmaranestad 428W 172 33 766 75o 0 37 969 6 5 1 0 210 2 565 243

Schweizer-Reneke 29 477 818 20 737 635 0 22 594 6 875 221 1 842 368Bloemhot 6 052 954 2 844 125 0 69 872 2 314 003 824 954

Christiana 9 544 969 2 793 430 0 121 554 5 909 268 720 717

Statistiese streek 61Statistical region 61 321 917 766 248 831 590 50 450 1 478 103 49 866 414 21 691 209

TRANSVAAL 1 466 167 578 726 722 604 75 029 022 206 340 193 272 033 094 186 042 665

Boshof 28 %4314 11 222 552 5 120 2 867 125 10 937 213 3 352 304

Jacobsdal 70M 808 3 123 426 4 000 811 693 2 553 491 574 198Mffiefontein 3 73

1 302 1 836 287 0 202 003 1 414 287 278 725

Fauremith 8 111 060 3 257 762 0 153 339 3 652 967 1 046 992

Statistiese streek 27Statistical region 27 47 293 484 19 W 027 9 120 4 034 160 18 557 958 5 252 219

Zastron 6 513 w3 1 216 252 0 7 265 3 46o 613 1 828 873Rouxville 6 023 982 37 1 575 0 11 287 3 757 371 1 883 749

Smithfield 4 558 606 65 906 0 1 820 2 879 166 1 611 714

Bethulie 3 742 591 73 332 0 4 416 2 381 795 / 283048

Statistiese streak 33Statistical region 33 20 838 182 1 727 065 0 24 788 12 478 945 6 607 384

Page 5: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

BLADWYSER

TabelNo.

Voorwoord vVerduidelikende Opmerkings vi

viiiLys van Verslae x

xiKaart xiiGids vir statistiese streke xiii

1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE STATISTIEKE -1976 TOT 1980 1

2 GETAL PLASE, LOPENDE UITGAWES EN WAARDE VANVERKOPE VOLGENS EIENAARSKAP 2

3 WERKGELEENTHEID, SALARISSE EN LONE,WAARDE VAN RANTSOENE

3.1 Werkgeleentheid - Alle werknemers

3.2 Salarisse en Lone

3.3 Waarde van rantsoene en ander goedereen dienste

4 LANDBOUGEWASSE

4.1 Koring, saadkatoen, eetbare droebone engiers en manna, Graansorghum, grond-bone en sonneblomsaad 68

4.2 Produksie van mielies 90

4.3 Aanwending van mielieproduksie 102

4.4 Tuinbougewasse 114

5. LEWENDE HAWE EN PLUIMVEE

5.1 Skape 125

5.2 Beeste, bokke, varke en hoenders 142

5.3 Getal beeste volgens ram, ouderdom,stamboek en nie-stamboek 157

6 MOT'ORVOERTUIE EN ANDER UITRUSTING 164

7 UITGAWES AANGEGAAN IN VERBAND METBOERDERYBEDRYWIGHEDE

7.1 Lopende uitgawes volgens eienaarskap 178

7.2 Lopende uitgawes volgens landdros-distrik 181

7.3 Nuwe toerusting aaogekoop vir boerdery-doeleindes volgens eienaarskap 213

7.4 Muse toerusting aangekoop vir boerdery-doeleiendes volgens landdrosdiatrik 214

7.5 Nuwe geboue opgerig en ontwikkelings-werk onderneem volgens eienaarskap 225

7.6 Nuwe geboue opgerig en ontwikkelings-werk onderneein volgens landdros-distrik 226

INDEX

TableN.

Preface

Explanatory Notes

List of ReportsMapGuide for statistical regions

SUMMARY OF PRINCIPAL STATISTICS - 11976 TO 1980

NUMBER OF FARMS, CURRENT EXPENDITURE 2AND VALUE OF SALES ACCORDING TO OWNER-SHIP

EMPLOYMENT, SALARIES AND WAGES, 3VALUE OF RATIONS

Employment - All employees 3.1

Salaries and Wages 3.2

Value of rations and other goods 3.3and services

AGRICULTURAL CROPS 4.

wheat, seed cotton, edible dry beans 4.1and millet and manna. Grain sorghum,groundnuts and sunflowe.• seed

Production of maize 4.2

Application of maize production 4.3

Horticultural crops 4.4

LIVE-STOCK AND POULTRY 5.

Sheep 5.1

Cattle, goats, pigs and fowls 5.2

Number of cattle according to breed, 5.3age, stud and non-stud

MOTOR VEHICLES AND OTHER EQUIPMENT 6

EXPENDITURE INCURRED IN CONNECTION WITH 7FARMING OPERATIONS

Current expenditure according to owner- 7.1ship

Current expenditu, •eaccording to 7.2magisterial district

New equipment purchased for farming 7.3purposes according to ownership

New equipment purchased for farming 7.4

purposes according to magisterialdistrict

New buildings erected and development 7.5works undertaken according to owner-ship

New buildings erected and development 7.6works undertaken according to magis-terial district

9

20

46

iii

Page 6: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL S - WAARDE VAN PLAASPRODUKTE E7 LEWEUDE HAWE VERKOOP VOIGENS TABLE 8 - VALUE OF FARM PRODUCTS AND LIVE-STOCK SOLD ACCORDING 10

LANDDROSDISTRIK (VERVOLo) MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Groottotaal Akkerbou Bosbou Tuinbouprodukte Lewende hawe Pluimvee on produkte

Landdrosdiatrik Grand total Field crops Forestry Horticultural products Live-stock Poultry and products

Magisterial districtR R R R R

Saealburg 10 415 22? 7 69 1 325 0 5 7 1 6 1 620 729 1 097 457

Statistiese streek 53Statistical region 53 10 415 227 7 691 325 0 5 7 1 6 1 620 729 1 097 457

Kroonntad 48 666 684 29 263 048 0 3 557 440 9 147 469 6 698 727

Ventersburg 9 724 366 6 408 738 0 578 683 1 771 298 965 647Hennenman 9 553 978 7 935 184 0 97 520 769 970 751 304

Parys 9 602 959 5 3 17 975 0 13 402 2 891 312 1 380 270

Vredefort 12 274 460 9 242 324 0 347 697 1 520 986 1 163 453

Koppiee 18 1*03 294 13 955 2 0 612 290 1 562 227 2 273 487

Heilbron 21 644 o84 15 360 289 4 854 40 052 2 579 261 3 659 628

Viljoenskroon 38 700 252 34 839 708 0 295 478 2 556 554 1 008 512

Bothaville 53 012 95 1 44 963 557 0 2 274 212 3 529 762 2 245 420

Wesaelebron 31 757 817 28 451 129 0 621 570 1 812 943 872 175

Hoopetad 29 492 839 23 330 783 2 160 172 395 4 433 950 1 553 551Bultfontein 21 183 795 16 190 81*0 0 44o 746 3 431 974 1 120 235

Theunissen 16 321 949 11 641 617 0 1 426 827 2 009 840 1 243 665

Statistiese streek 62Statistical region 62 320 339 428 246 900 482 7 o14 10 478 31 2 38 017 546 24 936 074

Bethlehem 43 641 o38 29 255 622 102 2 705 578 6 559 607 5 120 129

Harrinsith 41 867 549 19 042 191 736 593 1 325 547 14 571 471 6 191 747

Vrede 29 531 081 13 322 566 0 42 867 10 568 171 5 597 477Frankfort 37 886 017 27 323 888 0 12 600 6 374 224 4 175 305Reitz 28 926 266 22 374 794 0 1 393 665 3 257 865 1 899 942Lindley 25 235 314 18 248 976 90 27 444 3 681 642 3 2?? 162

Senekal 27 298 738 18 616 148 0 418 190 5 147 100 3 117 300

Fourieeburg 9 627 662 4 333 081 2 932 1 518 188 2 221 392 1 552 069

Ficksburg 19 321 455 11 080 270 4 300 2 090 974 4 242 818 1 903 093

Statistiese streak 63Statistical region 63 263 335 120 163 597 536 744 017 9 535 053 56 624 290 32 834 224

Odendaalerus 9 036 159 7 272 940 0 475 968 842 991 444 260Welkom k 7 1 4 1

53 3 822 776 0 138 57 1 523 677 229 129Virginia 6 169 506 3 956 950 0 297 1 35 1 331 262 584 159

Statistiese streak 64Statistical region 64 19 919 818 15 052 666 0 911 674 2 697 930 1 257 548

Bloemfontein 25 071 943 11 387 187 437 1 195 1 50 8 449 476 4 039 693

Statistiese streak 65Statistical region 65 25 071 943 11 387 187 437 1 195 1 50 8 449 476 4 039 693

Petrusburg 12 859 629 9 256 407 0 335 415 2 629 911 637 896

Brandfort 15 3 17 266 5 052 214 0 199 320 6 629 337 3 436 395Winburg 9 764 020 4 929 59 1 0 131 801 2 896 519 1 806 109

Marquard 26 305 982 11 084 931 2 400 275 832 13 654 396 1 288 423

Clocolan 15 840 306 9 865 573 0 580 363 3 752 423 1 641 947

Excelsior 12 038 031 7 168 273 3 1 93 65 729 3 207 252 1 593 584Ladybrand 14 968 464 9 504 009 500 554 591 2 585 933 2 323 431

Wepener 6 714 987 848 310 0 1 150 3 952 921 1 912 6o6

Page 7: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

BLADWYSER INDEXBLADWYSER INDEX

TabelNo.TabelNo.

WAARDE VAN PLAASPRODUKTE ENLEWENDE HAWE VERKOOP VOLGENS LAND-WAARDE VAN PGAASPRODUKTE ENLEWENDE HAWE VERKOOP VOGGENS LAND-

BladsyPageBladsyPage

VALUE OF FARM PRODUCTS ANDLIVE-STOCK SOLD ACCORDING TO MAGIS-VALUE OF FARM PRODUCTS ANDLIVE-STOCK SOLD ACCORDING TO MAGIS-

Table,No.

Table'No.

8.8. 88

DROSDISTRIKDR08DISTRIK 237237 TERIAL DISTRICTTERIp.L DISTRICT

9 LEWENDE HAWE AANGEKOOP EN BOERDERY-9 LEWENDE HAWE AANGEKOOP EN BOERDERY- LIVE-STOCK PURCHASED AND FARMINGLIVE-STOCK PURCHASED AND FARMING 99SKULDSKULD DEBTDEBT

9.1 Lewende hawe aangekoop en boerdery-9.1 Lewende hawe aangekovp en boerdery- Live-stock purchased and farmingLive-stock purchased and farming 9.19.1skuld volgens eienaarskapskuld volgens eienaarskap 247247 debt according to ownershipdebt according to ownership

9.2 Lewende hawe aangekoop en boerdery-9.2 Lewende hawe aangekoop en boerdery- Live-stock purchased and farmingLive-stock purchased and farming 9.29.2skuld volgens landdrosdistrikskuld volgens landdrvsdistrik 248248 debt according to magisterialdebt according to magisterial

districtdistrict

ivlY

Page 8: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TOM 8 - W E VAN L DE HAWE VERKOOP VOWMS TABLE 8 - VALUE OF FARM PRODUCTS AND LIVESTOCK SOLD ACCORDING TOLANDDRSDISTRIK (AMMLUIT) MAGISTERIAL DISTRICT (MNaMM)

L d sdistrikMagisterial district

GroottotaalGrand total

AkkerbouField crops

BosbouForestry

TuinbouprodukteHorticultural products

Lewmde haveLive-stock

animvee en pmdtePoultry and products

Dewetodorp 7 883 898 1 600 626 0 1 450 3 440 515 2 841 307Reddersburg 3 683 723 191 560 0 15 537 2 053 258 1 423 368

enb g 3 478 454 71 012 0 8 554 1 908 301 1 490 587Trompuburg 2 763 566 15 016 0 14 861 1 382 441 1 351 248Segerefoutein 1 439 007 850 0 30 007 8 1 3 979 594 171Philippolis 3 140 323 57 077 0 86 142 1 962 182 1 034 922

Sthtisese streek 66Statistical region 66 136 197 656 59 645 449 6 093 2 300 752 50 869 368 23 375 994

0.V.5.70.F.S. 843 410 858 525 441 737 766 681 28 485 605 189 316 242 99 400 593

MT MM R.S. A. 4 158 081 001 1 748 240 726 141 280 187 672 394 711 932 246 920 663 918 457

Page 9: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

VOORWOORD

3edert 1979 word die Landbousensusse per pos opgeneem en nie meer met behulp van die Suid-Afrikaanse PolisieBoos in die geval van die voorafgaande jare Die. Hierdie verslag bevat die resultate van die tweede posopnamewat oor landbou dour die Sentrale Statistiekdiens onderneem is. Die opname het 69 372 boerderyeenhedegedek.

7? Lys van verslae wat ten opsigte van Landbousensusse vanaf 1971 gepubliseer is, verskyn na die "Verduide-likende Opmerkings".

PREFACE

Since 1979, Agricultural Censuses are conducted by post and no longer with the assistance of the SouthAfrican Police as was the case in preceding years. This report contains the results of the second postalsurvey on agriculture undertaken by the Central Statistical Services. The survey covered 69 372 farmingunits.

A tigt of reports which have been published in respect of Agricultural censuses as from 1971 is shown afterthe "Explanatory Notes".

PRETORIA

AUGUSTUS ^^^5AUGUST

............ ..... .. ... .........^ HOOF: SENTRALE STA STIEKDIENS

CHIEF: CENTRAL STATISTICAL SERVICES

v

Page 10: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Lewende hawe aangekoopLive-stock purchased

Totaal Beecte Skape en bokke TotaalTotal Cattle Sheep and goats Total

R R R R

REPiBLI E VAN SUID-pFRIKA - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

9 - LEWENDE HAWE AANGEKOOP EN BOERDERYSKULD

TABEL 9.1 - LEWENDE HAWE AANGEKOOP EN BOERDERYSKULDVOIGEVS EIENAARSKAP

EienaarrkapOwnership

9 - LIVE-STOCK PURCHASED AND FARMING DEBT

TABLE 9.1 - LIVE-STOCK PURCHASED AND FARMING DEBTSACCORDING TO OWNERSHIP

Boerderyskuld/Farming debts.

Verbande op grond Ander lenings en ekuldeMortgagee on land Other loans and debts

R I R

Eenmansake en vennootskappeIndividuals and partnerships 260 197 923 190 999 629 69 198 294 1 933 419 832 1 101 088 774 832 331 058

Maatakappye en kooperasiesCompanies and co-operatives 98 017 761 87 189 732 10 828 029 521 763 628 189 660 095 332 103 533

Openbare korporasiesPublic corporations 49 223 7 533 41 690 1 814 390 0 1 814 390

Munisipeliteite, plaaslike owerhede enregeringeonderneminga

Municipalities, local authorities andgovernment enterprises 126 453 97 495 28 958 238 015 19 8 ?? 218 138

AnderOther 498 935 336 098 162 837 7 834 732 2 061 548 5 773 184

TOTAAIV OTAL R.S.A. 358 890 295 278 630 487 80 259 808 2 465 070 597 1 292 830 294 1 172 240 303

Page 11: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

VERDUIDELIKENDE UPMERKINGS

1. OMVAN3 VAN DIZ LANDBOUSENSU6

Vir doeleindes van die - Landbudsenout is die kweek van . landbOUjewaise, druiee, neute ) eaad,greente, biome in die ope lug of onder glue; kwekerye, lehalwe die wat hoofseaklik op herverkoop

Loecespits is; te-. Raffle- en sulkerpluntasies; die teal van vee, pluimvee, konyne, bye, peledraande' an die r en dia - produksio van melk, oul, pelue, eiere en bewring vir eie • gewin as boerderybeskom. Gegewena van 1and5ouhoewes in stedelike geblede, dit iu gebiede net eon of ander vorm vanplaaslike bestuur is 3I:go in daurdle gevalic waa: die produkte vir verkoop beduel Is, goer; kwekerye,groantetuine, biamplose cn meikerys ingesluit in hierdie vereidg terwyl gegewen van elle ander bacrdery-eenhade ; ongeag die gruotte of oapervlakte daarvan, getoon word.

Blenke, leirling- en AUirbeere wet hul eie of gehuurde baerderycenhed3 bdwerk het, mitgemOnderd boerein die saSionale state. die Transkei, Goph)thatswana, Venda en Suidwes-Afrika moes,opgawea indien.Swart boare wat Werderyeenhede newerk het wat nie in die aseionale Otute galeS Le rile. het 'h verkdrCeoogewe • ingodien. pie bemenderhede von hierdie swart beure is in Tahel 1 by die gegewens ten apaigteVan die nasiuriale state ingesluit.

2. OPMERKIAGS EN DEGRI:PE WAT GEM= W9hD

2.1 SensUSjaar

Dasonderhode met betrekking tot die getal boars of . houers, die gctel plaamwerAneaers, leweads haws,moturvoertsio, trekkers en stropers is gevra socu op 31 August= 197U, terwyl arbeidsverueding,ultgewes en Wearde van plaasprodukte veraoop, betrekking het on die twaalf muande geindig 20Februarie 1g74 of 30 Junie 19'N. at landbou- en tuingewasse betref, he die besundernedebotekking op die produksieselsoen 197U-79. "b0^rderyskuld i h gevre soon op 30 Junie 1979.

2.2 BuerCeryeenhold

Eoarderyeenbeid ue hoewe beataan pit eon 'of . meer afsonderlike plaSe of etukke grdnd, of hullengrgngen vf nie, mite hulle in diesclfde'landdroadistrik gelet is ei daarop as h eenheid

geboer word. Place of etuRke grand wet ogtoe in verskilleade landdrosdietrikte gele6 is, is enafunderlike beerderyceuhede besoui. Wade die woord "pleas" in ate tabelle gabruik word, wordbedoel h boerdorveenneid.

2.3 Boer of houcr

Die boor of houer is die persoon; underneming of instelling wat die boordery vir eie gewin bedryf,ongeag Don wie ale grand wasrop gebuer of em h deal geboer word, behOori. indien twee of mesapersona in vennootukap of as meatskappy die bcerdery 40 h eenheid bedryf Act, is hulle vir dieduel van die census as een beer of 11Juer beskcu.

VERGELYKRAAPHEID MET v0RIQL SENOUSSE

Wanneer bevonderhede van hierdie sensmo met die van die vorige opnemes vergelyk word, ,root veral dievolgende in gedagte gehou word:-

3.1 Verundering van ianddrogdiEtringrenae.

3.2 Wisseloou.

9.3 Oldselende klimatsteestande.

4. 4PMERKINGS OUR TABELLE

4,1 Label 1

VeegetaUe ten opsigte van die nasionole state sluit in vue Van selfatandige Bwert boere butte dienasionale state.

4.2 label 3.1 - Werkgeleentheid

Dear word onderekei tussen die volgende neorte pludeworknemeral-

A.2.1 Gereelde werknomere wet geooanlik ploaswork verrig in die laridbOu en in beabou- en seinerrietplantasies - bestuurderm, voormanne en ander gereelde werknemers is ingesluit.

4.2.2 Luu werknemers, dit wil se, SCiGOenu- en goleentneiddwerknemers vitgesondcrd kontrakt:UrS enhulle werknemers.

4.2.3 Huisbediendes, dit wiL e, werknemers wet uituluitlik of heofseaklik hmiewer4 verrig,

4.3 Tabeile 5.1 en 5.2

Beeete sluit kalwere in en sAape sluit lemmers in.

4,4 Tabel 5.2

Bokke sluit boklommera in en hoenders sluit kuiktua in, Varke van elle ouderdomme is ingesluit.

vi

Page 12: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Lewende hawe aengekoopLive-stock purchased

Boerde g debts

TABEL 9.2 - LEWKNDE HAVE AANGEKOOP EN BOERDERYSKULD TABLE 9.2 - PURCHASED P M DEBTSVOLGENS LANDDROSDISTRIK A G DISTRICT

LanddrosdistrikMagisterial District

TotaalTotal

BeeeteCattle

Skape en b eSheep and goats

TotaalTotal

Verbende opMortgages oa land

Rader lenings en &deOther Isms and debts

B H H

Reap/Cape 100 996 94 770 6 226 1 048 402 7 600 1 040 802

Wynberg 222 843 62 668 160 175 2 462 255 500 670 1 961 585Simonstad/Simonetown 75 438 1 490 73 948 325 580 93600 231 980

Bellville 1 853 296 1 780 724 72 572 7 314 068 3 627 298 3 686

Statistiese streak 01Statistical region 01 2 252 573 1 939 652 312 921 11 150 305 4 229 168 6 921 137

Stellenbosch 240 696 205 387 35 309 19 1 w8 l0 496 sn 8 895 351244 230 147 3 907 67'7 2 483 157 1 424 520

Somerset-Wes/West 22 588 19 508 3 080 5 054 820 1 386 558 3 668 262

Strand 344 345 304 859 39 486 106 441 47 857 58 584Pearl 2 142 602 1 790 316 352 286 31 209 419 14 244 765 16 964 654

Wellington 851 518 550 359 301 159 13 670 542 8 764 871 4 905 671

Statistiese streak 02Statistical region 02 3 845 840 3 loo 576 745 73 340 877 37 423 835 35 917 042

Uniondale 205 189 32 956 172 233 3 713 347 2 061 061 1 652 286JmbertinaHumanadorp 1

27 598 9 40 18 118 5 475 263 2 655 190 2 820 073959 468 401 920 7 819 204 3 836 160 3 983 044

Hankey 125 247 100 804 24 443 6 931 846 3 691 339 3 240 507

Statistiese etreek 04Statistical region 04 1 719 422 1 102 708 616 714 23 939 660 12 243 750 11 695 910

OudtshoornCalitzdorp

859 356 742 020 117 336 9 412 913 5 919 317 34935%54 286 29 877 24 409 2 072 070 1 277 416 794 654

Ladianith 110 57 449 82 661 8 116 075 6 212 445 1 903 630

Statistiese streak 05Statistical region 05 1 053 752 829 224 19 601 058 13 409 178 6 191 880

Knysna 712 301 492 355 219 946 2 842 769 1 382 966 1 459 803

George 1 174 184 891 114 283 070 9 526 844 5 150 180 4 376 664

Mossalbasi/Nonsel BsT 297 537 156 570 967 3 %4695 1 662 093 1 902 602

Riversdel/Riversdale 624 671 359 404 265 267 9 775 726 4 870 878 4 904 848

Statistiese streek 06Statistical region 06 2 808 693 1 899 443 909 250 25 710 034 13 066 117 12 643 917

Caledon 972 822 179 115 793 707 37 634 195 16 099 266 21 534 929

HerMMUs 99 023 11 249 87 774 1 159 744 752 458 992

Bredwdorp 802 113 289 106 513 007 11 136 660 4 467 232 6 669 428

Swellend= 1 147 653 405 844 741 809 21 583 947 12 723 206 8 860 741

Heidelberg (Keep/Cape) 1 312 207 1 136 104 176 103 7 024 805 2 Boo 995 4 223 810

Statistiese streek 07Statistical region 07 4 333 818 2 021 418 2 312 400 78 539 351 36 791 451 41 747

Page 13: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

4.5 Tabelle 7.1 on 7.2

4.5.1 Landloudienete hat betrekking op dienete gelewer dour kontrakteurs, kaaperasies. ens., 5005byvoorbeald ploeg, stroop. dors, baal, pluk, beapuiting. akeer, ens.

4.5.2 Materieal vir heratelserk het betrekking op materiaal aangekoop vir die heretel ran bestaandegeboue en werke soon da nme, geboue, ombeinings, ene.

4.5.3 Veraekeringspremies beteel het betrekking op oeste, geboue, voertute, maojinerie, implemente,diere, ens.

4.6 Tabelle 7.3 on 7.4

4.6.1 Toerusting aangekoop vir die pcnp en aanl$ van water sluit under andere engine, kregkoppe,windpompe, pype, ens., in. .

46,2 Toeruating aangekoop vir die opwekking, geleiding on gebrulk van elektrieiteit het betrekking

up elektrieae restore, kragopwekker', bedrading, ens., moor sluit huiehoudelike toeetelle uit.

4.6.3 Alle andor toerusting en gereedukap sangek oop eluit finder andere ploeg, planters, anymasjiene,gereedekap vir die bespuiting van gerasae, melkmaa,jiene en los gereedakap Moos grawe, hamera,ens., in.

4.7 Tabelle 7.5 On 7.6

A.7.1 Werke underneem vir die ontwikkeling an benutting van grand sluit under andere kontoerwaile,afleibane an ontbossing in.

4.7,2 Alle ander kanetrukeiewerke aluit in voerkuile, dipbakke. krala, paale, brQe+ en4.

4.8 Tabel 9.2

Qnder boerderfskuld word ingealuit she verpligtinge uangegasn, snag verbande, leninga an kredleteontvang van inatanslee sons banke, kobperasiee, private persona, lon

g ., vir normale boerdorybedrywig-hede en vir persoenlike en huishoudelike doeleindea. 5kulde ten upaigte van belongs in andersake-ondernemings is nie bygereken nie.

5. AFKQATII 6 EN SINBOI.k GESAUIK

o = Not of nie van 4nepessing nieha - hektaarO.V.S. 3ean,^e-Vrr3taatt - $etrieke ton (2 204,622 lb),. = N1e beakikbaer nie

6. AFRQ[WIHf

u:e oyfei an die cabelle is wear nodig afgerond tot die naeste finale ayfer getoon. Door ken due geringeverakille woes tusaan die totals van die sameatellende items en die totale getoon.

vii

Page 14: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAB L 9.2 - L ENDE RAWE AANGEK00P FN BOBRAERYSKULD TABLE 9.2 - LIVE-STOCK PURCHASED AND FARMING DEBTSVOLGENS LANDDROSDISrRIK (v a wOLG) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Lewende have aangekoopLive-stock purchased Boerderyakald/Farming debts

Lauddroadiatrik Totaal I Beeste I Skape an bokke I Totaal Verbande op grond Ander leninge en ekuldeMagisterial District Total Cattle I Sheep and goats I Total Mortgages on lend I Other loans and debta

R R R R R R

Worcester 402 640 274 338 128 302 36 349 836 24 146 981 12 202 855

Ceres 825 883 387 784 438 099 19 601 957 8 833 287 10 768 670Tulbagh 286 939 98 993 187 946 12 398 501 7 439 276 4 959 225Robertson 215 599 155 350 60 249 12 713 623 8 668 994 14 044 629Montagu 40 390 13 742 26 648 6 630 142 5 079 190 1 550 952

Statiatieee streek 08Statistical region 08 1 771 451 930 207 841 244 87 694 059 54 167 728 33 526 331

Malmeabuy 8 591 841 6 904 159 1 687 682 48 653 992 21 904 793 26 749 199Hopefield 129 287 84 440 44 847 3 703 406 1 556 071 2 147 335Piketberg 707 653 337 522 370 131 15 930 872 6 803 422 9 127 450Vredenburg 144 784 95 041 49 743 2 957 686 1 034 914 1 922 772

Statistiese streek 09Statistical region 09 9 573 565 7 421 162 2 152 403 71 245 956 31 299 200 39 946 756

Clenwilliam 290 675 115 937 174 738 10 272 030 5 652 567 4 619 463Vredendal 281 259 42 489 238 770 13 214 968 7 738 609 5 476 359Vanrhpnadorp 308 654 24 747 283 907 6 515 44+6 3 693 864 2 821 582

Statistiese streek 10Statistical region 10 880 588 183 173 697 415 30 002 444 17 085 040 12 917 404

Nemakwaland/Namaqua1and 1 256 351 459 081 797 270 3 012 312 1 433 451 1 578 861

Statistiese etreek 11Statistical region 11 1 256 351 459 081 797 270 3 012 312 1 433 451 1 578 861

Welviabaai 0 0 0 0 0 0

Statistiese streak 12Statistical region 12 0 0 0 0 0 0

Port Elizabeth 565 171 488 525 76 646 1 883 363 737 780 1 145 583Uitenhage 637 569 179 611 457 958 5 934 323 3 199 628 2 734 695Kirkwood 353 205 154 545 198 660 7 276 344 5 149 355 2 126 989

Statistiese streak 14Statistical region 14 1 555 945 822 681 733 264 15 094 030 9 086 763 6 007 267

Calvinia 999 071 22 125 976 946 13 145 983 7 511 515 5 634 468'Williston 447 187 48 843 398 344 4 705 877 2 877 672 1 828 4105Sutherland 410 056 13 389 396 667 4 332 753 2 674 548 1 658 205

Statistiese streek 16Statistical region 16 1 856 314 84 357 1 771 957 22 184 613 13 063 735 9 120 878

Beaufort-Wes/West 1 550 858 95 027 1 455 831 7 486 471 5 375 050 2 111 421Fraserburg 687 584 81 603 605 981 7 918 357 4 758 622 3 159 735Laingeburg 155 660 2 606 153 054 5 242 383 3 358 794 1 883 589Prins Albert/Prince Albert 326 898 5 885 321 013 2 384 922 1 668 769 716 153

Page 15: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

EXPLANATORY NOTES

1. SCOPE OF THE AGRICULTURAL CENSUS

For purposes of the Agricultural census the growing of field crops, fruits, grapes, nuts, seeds, bulbs,vegetables, flowers: both in the open and under glass; nurseries 'except those predominantly engagedin reselling; tea, coffee and sugar plantations; raising of livestock, pmsZtry, rabbits, bees, fur-bearing and other animals; and the production of milk, wool. fur, eggs and honey on own account arer4gardep as farming. Data in respect of agricultural holdings'in urban areas, i.e. areas having someform of local authority, are included in this report only in those cases where the produce were intendedfor sale, such as nurseries, flower farna and dairy farms, while the Jata relating to all other farmingunits, irrespective of the mime or area thereof, are shown.

White, Coloured and Asian farmers who operated their own or rented farming units, excluding farriersin the national states, the Transkei, Bophuthatswana, Venda and South West Africa had to submit returns.Black farmers who operated farming units Which were not situated in the us.Gionel states, submitteda6 abridged retn •n. The details in respect of these Black farmers are incluued in Table 1 with those.referring to the.national states.

2. NOTES AND CONCEPTS USED

2.1 Census year

Details relating to the number of farmer* or holders, the number of farm employees,- livestock,motor vehicles, tractors and combined were called for as at 31 August 1979, while- those in respectof remuneration of farm employees, expenditure and value of farm products sold refer to the twelvemonths ended,2H.February or 30 June 1979. In regard to agricultural and norticultural crops theparticulars refer to the production season 1978-79. Farming debt was called for as at 30 June1979.

2.2' Farming unit

A farming unit or holding consists of one or more separate farms or pOrtions of land whether conti-guous or not, provided they are situated in the same magisterial district and arr operated asa single unit. However, farms or portions of land situated in different magisterial districtsare rejarded as separate farming units. Where the word "farm" is used in the tables it meansa farming unit.

2.3 Farmer or holder

the farmer or holder is the person Cr organisation who/which conducts farming operations for his/itsown benefit, irrespective to whom the land belongs on which farming operations are conducted oris farmed on a share-crop basis, Where two or more persons conducted farming operations as aunit in partnership or as a company they were considered to be l constituting a single farmer orholder for the purpose of the census.

3 COMPARABILITY WITH PREVIOUS CENSUSES

In comparing the results of this census with those for previous yearn the following should be bornein mind:-

3.1 Alterations of magisterial district boundaries.

3.2 Rotation of crops.

3.3 Fluctuating climatic conditions.

4. NOTES ON TABLES

4,1 Table 1

Live-stock nume-a In respect of the national states include stock of independent Black farmersoutside ir.e na.:tonal states.

4,2 Table 3.1 - Empl2yment

The following classes of farm employees are diatinguished:-

4.2.1 Regular employees who are normally engaged in farm work in agriculture and forestry andsugar cane plantations - managers, foremen and other farm employees are included,

4.2.2 Casual employees, i.e, seasonal and occasional employees, excluding contractors and theiremployees-

4.2.3 Domestic servants, i.e. employees who are mainly or exclusively engaged in domestic work.

4.3 Tables 5.1 and 5.2

Cattle include calves and sheep include lambs.

4.4 Table 6.2

Goats include kids and fowls include chickens. Pigs of all ages are included.

viii

Page 16: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Lewende haws aangekoopLive-stock purchased

Boerdeu ing debts

TOM 9.2 - LEWENDE HAWS AANGEKOOP EN BOERDERYSKULDVOWOS LANDDROSDISTRIK (=om)

TABLE 9.2 - 1 SMM PURCHASED AND FARMING DEBTSACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

LanddrosdistrikMagisterial District

TotaalTotal

BeesteCattle

Skape en bokkeSheep and goats

TotaalTotal

Verbande op grondMortgages on land

Ander lenings en skuldeOther loans and debts

R

Victoria-West 560 059 20 4112 539 617 5 434 860 3 507 065 1 927 795

Mrsbwg 316 555 7 765 308 790 2 699 854 1 877 298 822 556

Statistiese streek 17Statistical region 17 3 597 614 213 328 3 384 286 31 166 847 20 545 598 10 621 249

JannenvilleSteytlervilleWillowmore

727 054 82 933 644 121 3 492 095 2 570 678 921 417

365 732 14 113 351 619 2 058 98o 1 370 572 688 408

568 449 141 276 173 5 239 702 4 106 383 1 133 319

Statistiese streek 18Statistical region 18 1 661 235 238 322 1 422 913 10 790 777 8 047 633 2 743 144

AberdeenGraaff-ReitetPearstonCradockMiddeiburg (Kaap/Cape)

63o 458 77 290 553 168 4758337 3 601 177 1 157 16o

1 540 509 99 221 1 441 288 9 967 601 5 864 928 4 102 673

369 319 25 03 343 336 2 103 052 1 529 932 573 120

922 950 136 033 786 917 10 432 221 7 549 359 2 882 862

502 788 62 095 440 693 5 786 229 4 310 703 1 475 526

Statistiese streek 19Statistical reon 19 3 966 024 400 622 3 565 33 047 44o 22 856 099 10 191 341

HopetownBritstownDe AarPhilipetownRichmond (Kaap/Cape)HanoverColesbergNoupoort

969 877 152 161 817 716 5 892 055 410337 1 766 718

590 574 40 541 550 033 3 635 250 2 695 453 939 797

473 322 39 126 196 2 081 948 1 579 502 539

513 567 62 588 450 979 3 253 112 2 424 032 829

494 813 9 83o 484 983 4 689 198 3 332 475 1 356 723

335 119 54 340 28o 779 2 689 648 1 927 387 762 261

532 390 58 024 474 366 5 658 068 4 411 407 1 246 661

73 993 7 025 66 968 1 661 299 1 440 886 220 413

Statistiese streak 20Statistical region 20 3 983 655 423 635 3 560 020 29 560 578 21 936 386 7 624 192

PrieskaCernarvon

1 693 326 164 332 1 528 994 9 699 501 2 996 136 6 703 365

645 704 129 314 516 390 7 743 584 518804 2 555 300

Statistiese streek 21Statistical region 21 2 339 030 293 646 2 045 384 17 443 085 8 184 42o 9 258 665

Kimberley 1 659 553 1 32o 476 339 077 4886651 2 361 143 2 525 508

Statistiese streek 22Statistical reon 22 1 659 553 1 320 476 339 077 4 886 651 2 361 143 2 525 508

GordoniaKenhardt

3 316 776 907 295 2 409 481 41 287 235 24 154 600 17 132 635

1 080 802 82 727 998 075 7 323 470 4 818 705 2 504 765

Statistiese streak 23Statistical region 23 4 397 578 990 022 3 407 556 48 610 705 28 973 305 19 637 400

Page 17: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

4.5 Table 7,1 and 7.2

4.5.1 Agricultural services refer to services rendered by contractors, co-operative societies, etc.,such as ploughing, harvesting, threshing, baling, picking, spraying, shearing, etc.

4.5.2 Materials for repairs refer to materials purchased for repairs to existing buildings and works,such as dams, buildings, fencing, etc.

4.5.3 Insurance premiums paid are in respect of trope, buildings, vehicles, machinery, implements,animals, etc.

4.6 Table 7,3 and 7.4

4.6.1 Equipment purchased for pumping and Installation of water includes, inter slid, engines,power-head pumps, windmills, pipes, etc.

4,5.2 Equipment purchased for generating, conducting and use of electricity refers to electricmotors, generators, wiring, etc., but excludes household equipment.

4 .6.3 All other equipment and implements purchased include, inter ohs, ploughs, planters, mowers,

cropapraying equipment, milking machinery and loose tools such as spades, hammers, etc.

4.7 Tables 7.5 and 7.6

4.7.1 Works undertaken for the development and utilisation of land, include, inter ails, contourbanks, draining furrows, deforestation, etc.

4.7.2 All other construction works include pit silos, dipping tanks, kraals, roads, bridges, etc.

4.8 Table 9.2

Under farming debt is included all obligations incurred, suoh as mortgages, loans and credits re-ceived from organisations such as banks, co-operative societies, private persons, etc., for normalfarming activities and for private and domestic purposes. Debts in respect of interests in otherbueineeu enterprises were not included.

5. ABBREVIATIONS AND SYMBOLS USED

4 = Nil or not applicableha = hectare0-F.S. _ Orange Free Statet = Metric ton 12 204,622 1b)

= Not available

6. ROUNDING—OFF

The figures In the tables were, where necessary„ rounded-off to the nearest final figure Shorn. There gray,therefore, be slight differences between the totals of the ccmpoSlte items and the totals shown.

ix

Page 18: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Boerderyskuld/Fa rming debts

Skape an bokke Totaal Verbende op grondSheep and goats Total Mortgages on land

R R R

760 607 12 674 114 6 781 5021 331 436 11 083 793 8 140 783

724 403 6 739 652 5 227 232

2 836 446 30 497 559 20 149 517

240 143 44 794 384 25 526 18523 098 23 092 789 11 164 250

263 241 67 887 173 36 690 435

536 918 10 383 973 6 290 964225 946 7 112 098 4 292 774118 560 7 185 409 5 222 17178 958 22 044 971 14 536 061

960 382 46 726 451 30 341 970

572 473 9 744 491 4 070 927275 993 2 498 663 1 290 086

848 466 12 243 154 5 361 013

342 238 3 121 623 2 365 279585 566 4 316 089 3 077 655454 165 5 871 847 4 174 029

959 363 7 087 427 4 222 004486 443 5 834 511 3 882 604253 877 2 437 223 1 713 933145 196 2 951 841 2 094 488

3 226 848 31 620 561 21 529 992

948 282 8 918 875 6 169 533473 234 7 862 086 5 736 249

116 876 8 812 823 5 797 88961 278 3 694 552 2 160 416

164 566 2 241 732 1 374 087310 416 4 248 939 2 783 090621 399 7 146 513 4 474 769

4 265 2 031 155 608 2423 o56 4 530 444 623 740

119 377 1 430 582 805 299

2 822 749 50 917 701 30 533 314

Ander lenings on skuldeOther loans and debts

R

5 892 6122 943 0101 512 420

10 348 042

19 268 19911 928 539

31 196 738

4 093 0092 819 3241 963 2387 508 910

16 384 481

5 673 5641 208 577

6 882 141

7% 3441 238 4341 697 818

2 865 4231 951 907

723 290857 353

10 090 569

2 749 3422 125 8373 014 9341 534 136

867 6451 465 8492 671 7441 422 9133 906 704

625 283

20 384 387

TABLE 9.2 - LIVE-STOCK PURCHASED AND FARMING DEBTSACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTIHuED)

TABEL 9.2 - LEYIENDE HAVE AANGKKQOP FN BOERDERYSKULDVOLGENS LANDDROSDISTRIK (VERVOLG)

I

LanddroedistrikMagisterial District

KurumanPostmasburgRay

Statistiese streek 24Statistical region 24

VryburgHafeking

Statistiese streek 25Statistical region 25

HerbertBarkly-Wes/WestWarrentonHartawater

Statistiese streek 26Statistical region 26

Ooe-Londen/East LondonKing William's Town

Statistiese streek 28Statistical region 28

KomgaStutterheimCathcart

QueenstoamTarkaSterkstroomMolteno

Statistiese streek 29Statistical region 29

AlbanySomerset-0oe/EastAlexandriaBathurstFort BeaufortAdelaideBedfordPeddie (Keep/Cape)Victoria-Oos/East (KP/CP)Stockenstrdm

Statistiese streek 30Statistical region 30

TotaalTotal

R

4 689 2244 012 1141 042 120

9 743 458

10 854 3145 713 871

16 568 185

1 039 7812 008 538

97 564

4 251 965

2 952 3031 176 939

4 129 242

863 6861 099 882

815 662

3 017 268741 145318 632244 390

7 100 665

1 848 421749 966909 174370 706385 123757 485

1 165 804273 992

3 911 236293 714

10 665 621

Lewende haw. aangekoopLive-stock purchased

BentsCattle

R

3 908 6172 680 678

317 717

6 907 012

10 614 1715 690 773

16 304 944

502 8631 782 592

387 522618 606

3 291 583

2 379 830900 946

3 280 776

522 448514 316361 497

2 057 905254 70264 75599 194

3 873 817

900 139276 732792 298309 428220 557447 069544 405269 727

3 908 180174 337

7 842 872

Page 19: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Verslag oor Landbou- en Veeteeltprodukele, 1972-73( Landbousensue No. 46)

Verslag nor Landbou- en.Veeteeltproduksie, 1974(Landbousensus No. 47)

Verslag nor Landbou- en Veeteeltproduksie, 1995(Landbousensus No. 48)

LYS VANVEMLAE

Die volgende verslee is gepubliseer ten opsigte van seneunne vansf 1971 tot I979:

Verslag No. 06-01-08 - Verslag oor Landbou- en Veetee/tprodukeie, 197 71(Landbousenaus No. 44)Deel 1 Houers en hoewes, werKgeleentheld en arbeldevergoeding. Landbou- en vocrgewasse,

groente, vrugte, biome en damme.

Deel 2 - Lewende nawc, veeteeltproduksie, motarvoertuie, trekkers en stroperso uitgasesen boerderyskuld.

Verslag No. W-01-09 Verslag oor Landbou- en Veeteeltproduksie, 1971-72( Landbousensue No. 45)

Verslag No. 06-01-10 -

Verslag No. 06-01-11 -

Verslag No. 06-01-12 -

Verslag No. 06-01-13 - Verslag our Landbou- en Veeteeltprodukaie. 1976(Land sonsus No. 49)Deel 1 - Homers en plaae, getel, oppervlakte, waarde, gmn nutting.

werkgeleentheid en arbeidevergoeding.

Deel 2 - Landbou-, voer- en weldingegewaeme, groente en vrugte.

Deel 3 - Leeende bewe en pluimvee. landboumaajincrie, -uitrusting, -implemente envoertule.

Deel 4 - Diverse landboustatistieke volgens inkometegroepe en plaasgroottegroepe,uitgewes, wearde van plaaaprodukte verkoop en beerderyakuld.

Verslag No. 06-01-14 - Sensus van Landbou- en Veeteeltproduksie, 1978

Verslag No, 06-01-15 - Sensus van Landbou- en Veeteeltproduksie, 1979

Page 20: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Lewende hawe aangekocpLive-stock purchased

Boerderyskuld/Rarming debts

TABLE 9.2 - LIVE-STOCK PURCHASED AND FARMING DENTSACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

TABEL 9.2 - LEWENDE HAWS AANGEKOOP EN BOERDERY SKDLD

VOMW LANDDROSDISTRIK (VERVOLG)

L=d&oestrikMagisterial district

TotaalTotal

BeesteCattle

Skape en bokkeSheep and goats

TotaalTotal

Verbande op grondMortgages on land

Ander lenings en skuldeOther loans and debts

H H

H k-Oo t 1 213 736 434 566 779 170 5 593 707 3 557 807 2 035 900

Wodehouse 624 m4981 441 643 5 032 235 3 343 372 1 688 863

Indwe 375 229 281 335 93 894 1 115 536 892 258 223 278

Elliot 1 368 713 558 204 810509 3 571 298 2 126 362 1 444 936

Maclear 1 171 823 838 083 333 740 7 372 16o 3919220 3 452 94o

Statistiese streek 31Statistical region 31 4 776 125 2 317 169 2 458 956 22 684 936 13 839 019 8 845 917

Lady Grey 1 207 478 665 758 541 720 2 781 301 1 758 895 1 022

Aliwal-Noord/North 2 020 065 854 127 1 165 938 7 251 255 5372%8 1 878 667

Albert 1 378 029 1 262 319 7 586 296 5 446 914 2 139 382

Venterstad 304 521 11 668 292 853 2 370 692 1 731 116 639 576

Steynsburg 773 254 298 128 475 126 3 966 351 2 735 444 1 230 907

Rofmeyr 978 61 253 246 725 2%2142 1 913 178 448 964

Statistiese streak 32Statistical region 32 6 253 644 2 268 963 3984681 26 318 037 18 958 135 7 359 902

KAAP/00E 118 001 906 70 760 991 47 240 915 925 916 354 533 607 395 392 308 959

Durban 0 0 0 214 289 129 856 84 433

Peto (Natal) 136 192 7860 57 496 1 952 240 1 898 093 54 147

In=da (Natal ) 757 314 757 30 000 3 586 888 2 457 464 1 129 424

Statistiese streak 35Statistical region 35 949 393 453 87 496 5 753 417 4 485 413 1 268 004

Lower Tugela (Natal) 145 147 47 608 97 539 20 684 773 10 038 673 10 646 loo

Statistiese streak 36Statistical region 36 145 147 47 608 97 539 20 684 773 10 038 673 10 646 100

Caaperdown (Natal)Richmond (Natal)Ixopo (Natal)New Hanover (Natal)Lions River (Natal)Umvoti (Natal )

2 376 225 2 237 952 138 273 l0 486 170 6 178 939 4 307 231

379 460 334 44 556 9 139 892 4 000 718 5 139 174

1 563 349 1 024 684 5%665 6 137 188 3 158 317 2 978 871

3 364 575 3 327 691 36 884 12 356 115 6 081 7 6 274 338

1 339 454 1 182 927 156 527 9 741 660 44201% 5 321 504

1 140 664 1 0% 886 103 778 9 900 131 3 776 646 6 123 485

Kranskop (Natal) 131 455 124 193 7 262 3657145 1 384 996 2 272 149

Statistiese streak 37Statistical region 37 10 295 182 9 269 237 1 025 945 61 418 301 29 001 549 32416732

Pietermaritzburg 2 276 095 1 583 904 692 191 5 406 952 3 133 834 2 273 118

Statistiese etreek 38Statistical region 38 2 276 095 1 583 904 692 191 5 406 952 3 133 834 2 273 118

Page 21: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LenddrosdistrikMagisterial district

Port Shepstone (Natal)Alfred (Natal)

Statistiese streek 39Statistical region 39

Umzinto (Natal)

Statistieee streek 40Statistical region 40

Underberg (Natal)Impendle (Natal)Polela (Natal)

Statistiese streek 41Statistical region 41

Mount Currie

Statietiese streak 42Statistical region 42

Newcastle (Natal)UtrechtDannhauser (Natal)Dundee (Natal)Glencoe (Natal)Eliprivier (Natal)Weenen (Natal)Mooirivier/Mooi RiverEatcourt (Natal)Bergville (Natal)

Statistieee streak 43Statistical region 43

Pau2pieteraburg (Natal)NgoteheVryheid (Natal)Babanango (Natal)

Statiatiese streak 44Statistical region 44

Blebisa (Natal)Lower Umfolozi (Natal)Mtonjeaeni (Natal)Eshowe (Natal)Ntunrini (Natal)

TotaalTotal

R

172 802930 677

1 103 479

272 531

272 531

872 013782 687247 969

1 902 669

3 117 898

3 117 898

1 879 4451 259 725

377 7182 875 3631 009 5781 246 151

238 3514 094 2161 8o8 991

737 301

15 526 839

513 2132 441 0432 981 2051 008 911

6 944 372

60 25699 461

255 562902 535391 889

Ander lenings an skuldeOther loans and debts

R

3 718

437565 393

4 283 830

3 360 235

3 360 235

2 141 7942 224 047

343 851

4 709 692

6 296 018

6 296 018

2 108 2564 020 8221 115 1492 950 626

830 8782 000 4611 974 9054 161 541

2 580 350

25 513 286

1 618 6784 426 8814 496 479

652 342

11 194 380

2 979 02011 875 2911 740 7005 180 3364 743 336

TANEL 9.2 - LEWFNDE RAVE AANGEKOOP EN BOERDERYSKIILD TABLE 9.2 - LIVE-STOCK PURCHASED AND EARNING DEBTSVOLGENS LANDDROSDISTRIK (VERVOW) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Lewende hawe aangekoopLive-stock purchased

BeastsCattle

R

153 122683 055

83G 177

213 559

213 559

749 249706 513217 845

1 673 607

2 113 006

2 113 006

1 695 8931 036 525

252 7582 746 314

929 0191 187 142

226 1503 553 2661 685 446

687 940

14 000 453

458 9542 423 9482 810 325

832 401

6 525 628

59 80183 180

251 972759 31+349 873

Boerderyskvld/Farming debt&

Shape en bokke Totasl Verbande op grondSheep and goats Total Mortgagee on land

R R R

19 680 9 053 353 5 334 916247 622 1 684 159 1 118 766

267 302 10 737 512 6 453 682

58 972 8 928 538 5 568 303

58 972 8 928 538 5 568 303

122 764 4 439 242 2 297 44876 174 4 195 680 1 971 63330 124 1 041 587 697 736

229 062 9 676 509 4 966 817

1 004 892 13 542 273 7 246 255

1 004 892 13 542 273 7 246 255

183 552 4 579 229 2 470 973223 200 7 630 226 3609404124 960 2 693 935 1 578 786129 049 5 518 708 256808280 559 2 530 439 1 699 56159 009 4 914 352 2 913 89112 201 3

0 50540 950 9 006045 481445014 123 545 8 008 70B 4 238 41049 361 5070534 21+90204

1 526 386 52 967 176 27 453 890

54 259 14217974 2 599 29617 095 10 268 118 5 841 237

170 880 8 768 513 4 272 034176 510 2 082 909 1 430 567

418 744 25 337 514 14 143 134

455 6 225 877 3 246 85716 281 21 721 218 9 845 92?

3 590 3 360 528 1 619 828143 221 8 598 407 3 418 07142 016 9 370 550 4 627 214

Page 22: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

IP•—

VERKURING/LEGEND

SWART STATE/BUCK STATES AU D . 0

— ciSKEi

— — GAZANKULU

omuG22 .

NANNO,IN“L

6MNGS

V

4

v •

1VENDA,IL

% 1 — t

Y, '-'",'''''^•• •,,

It 17ne. I

4 0 Lo i

q •

rm

41 %

ai.

..... ..........

... "...... I1 .„.

n

n d' : ':Il l 1 p^

0... :i,. . mrm,

S b., .j:: '''' . ' . ' '.— — KANGWANE '

\/ , . i_. . — 1 j H

`'"o

l' 0 :'.. L....

— — - - KWANDEBILE 1 —.0 it ,, , '17: _ N::,: : : : ::::- I L- .

t / , 7NA ANA 1‘I '

If

r/

-—1

2,., %1 , , .,-r I, i `o_. k,- - z, ,,4 ‘ mn

, P . Wi ,

I's* • ° ' _,,p,--•

A KWAZUL r •.,

z 4— _ s_i S

/ . n -1 1

,1 ,

' .I r n

-- -- LESOWA I III

I n

%

, , i ' '' /N ( _, FP O I., ./- -

,.z .1 6 irI , / .L

.ST M I7 ,

2 s *.

__- -- — OWAOWA I . ''Ti Si % , i ', 4 ,e +.

p "12

1

.-...• I

1

,e1,... , . „ .,i - , r.V4d', ‘I? \ I, ) 3 di

S UIDWE MI K A I•-•'-' f.' .

urnrArr u

Awin 1

n ,C , 10 1 j W— km HAT4i5 ..I H a /OA i &

- , i

_,

CQ

V • Y 8MANOP ORT .

W". 72 ) ,- - for wilr.q r-e-

4.,,,,,,.

r ,n•

D.ww., p 4,,,od

* 7 • venn ,e ,, ..,,,y 0n 1 frAtigti," ,

, ..�.-I l

/5/ALESOTHO • :74

W.I.M.i V. \ w„ , 7-Z' 4111%,1104W

%1: •i .',— 04/'

•, - t9 / •

I1

L} Tip

V.1

.\

o —

, .) l'\ . tkM

,Zt,... \ , Li

I — . - • '-. t—

, *

mx I

IR'

%P 0 v

;mC A E 0 .) PANSEEI

01v

\sBU VAN SUM- 1

— u•

LanddrosdisNikh en Statisliese StrakaOF i AFRICA

akt

k.

1 0 Magisterial Districts and Staliefical haions

$ Jannoris0 \ 0

n •'

,x

red4i•

15 1980S January

m - . "a104111fikeilFMT dor i n ON t ''T i 7

s m e

‘V.4

'0 L.44..14iMilp.m_ _ --W,WaM10101k1 tw.d&si m•mftrm..1. 1.-- — ---- - - I.Hemoo.11„n1.1.,

5 ha.hlegrus. ___ . — • — _ _ ._PwbOO IwWSle1.1...Sire4,......... _ .... SiwWlic.IN4.1..01.riesS Tri ftft / AasptM by Crir+1 9yXsdcel 9errlses

10 22 2 3r

XI

Page 23: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Lewende have eangekoopLive-stock purchased

Boerderyskuld/Farming debts

TOM 9.2 - LEWENDE SAWE WO WP EN MMINM= TABLE 9.2 - LIVE-STOCK PURCHASED AND FARMING DEBTSVOLGENS LANDDROSDISTRIK (VMOW) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

LmdosstrikMagisterial district

TotaalTotal

BeesteCattle

Skape en bokkeSheep and goats

TotaalTotal

V erbmde op grondMortgages on land

Ander lenings en SkuldeOther loans and debts

mbo {Natal) 283 143 282 843 300 4 237 489 2 009 258 2 228 231

Statistiese streek 45Statistical region 45 1 992 846 1 786 983 205 863 53 514 069 24 767 155 28 746 914

NATAL 44 058 007 8 443 615 5 614 392 267 967 034 137 258 705 130 708 329

PretoriaWonderbom

1 249319

583 1818

212 886317

2

31 483 2697 6335

169 876 3 853 613 2 316 263899 312 626 487 272 825

Statistiese streek 46Statistical region 46 1 569 401 1 530 369 7 069 188 4 48o loo 2 589

.Johannesburg 214 572 184 572 : ::: 976 397 244 372 732 025

R=dbg 1 109 13 669 440 556 %1 196 003 36o 558

Statistiese streek 47Statistical region 47 228 681 198 241 30 440 1 532 958 440 375 1 092 583

Gemieton 706 280 703 332 2 948 515 497 343 897 171 600

Alberton 18 055 7 200 10 855 42 352 35 500 6 852

Bokaburg 424 298 39 038 26 260 1 447 775 265 700 1 182 075

Kmpton Park 6 066 4 864 1 202 1 559 602 842 057 717 545Benoni 1 153 279 1 021 279 132 000 4 044 977 694 453 3 350 524

Statistiese streak 48Statistical region 48 2 307 978 2 134 713 173 265 7 610 203 2 181 607 5 428 596

Brakpan 348 955 340 955 8 000 1 400 000 500 000 900 000

Springs 21 826 17 390 4 436 2 083 37o 872 000 1 211 370

Nigel 1 964 834 1 708 722 256 112 6 898 951 2 335 051

4%39wDelmar 1 348 163 1 274 092 74 071 10 677 690 3 535 064 7 142 626

Heidelberg (Tvl) 6 034 217 5 634 068 400 149 11 999 442 3 888 676 8 110 766

Balfour 2 331 707 2 089 702 242 005 15 384 638 7 123 813 8 260 825

HoHveldrif 514 106 465 054 49 052 3 566 829 1 634 169 1 932 66o

Statistiese streek 49Statistical region 49 12 563 808 11 529 983 1 033 825 52 010 920 19 888 773 32 122 147

Krugersdorp 425 402 4o4 853 20 549 7 371 753 3 582 56o 3789193Roodepoort 8% 621 808 099 28 522 1 368 339 732 668 635 671

Westonaria 133 358 132 298 1 060 1 286 018 596 36o 689 658

Randfontein 993 716 970 518 23 198 6 018 4 2 884 945 3 133 495Oberholzer 1 302 334 889 919 412 415 1 919 582 303 000 1 616 582

Statistiese streek 50Statistical region 50 3 691 431 3 205 687 485 744 17 964 132 8 099 533 9 864 599

Page 24: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

SLEUTEL VIR LANDKAART GUIDE TO MAP

N06ASE8 VAN STATISTIESE STREEK EN NAAM VAN DISTRIK NUMBER OF STATISTICAL REGION AND NAME OF DISTRICT

BLANKE GEBIEDE/WHITE AREAS

KAAYPRCIN SIEJCAPE PROVINCE

01 BELLVILLEG00DMOODKAAP/CAPESIMONSTAD/SIMONSTDWNWYNBERG

02 PURLKUILSRIVIER/RIVERSOMERSET-WES/.WESTSTEL LEHBO SCHSTRANDWELLINGTON

04 HANKEYRVMANSVORPJOUBERTINAUNIONDALE

05 CALITZDORPLADISMITHOUDPSHOORN

06 GEORGEKNYSNAMOSSELBAAI/BAYRIVERSD 4/RIVERSDALE

07 BREDASDORPCALEDONHEIDELBERGHERMANUSSWELLENDAM

08 CERESMONTAGUROBERTSONTULBAGHWORCESTER

09 HOPEFIELDMAIMESBURYPIKETBERGVREDENBURG

10 CLANWILLIANVANRHYNSDORPVREDENDAL

11 NAMAKWALAND

12 WALVISBAAI/BAY

14 KIRKW00DPORT ELIZABETHUITENHAGE

16 CALVINIASUTHERLANDWILLISTON

17 BEAUFURT-WFS/WF,STFRASERBURGLAINGSBURGMDRRAYSBURGPRINCE ALBERTVICTORIA WEST

18 JANSENVILLESTEYTLERVILLEWILLUWMORE

19 ABERDEENCRADGCKGRAAFF-REINEDMIDDELBURGPEARSTON

20 BRITSTOWNCOLESBERGDE AARHANOVERHOPETOWNNOUPOORTPHILIPST(.MNRICHMOND

21 CARNARVCNPRIESKA

22 KBeERLEY

23 GORDONIAxFNWauim

24 HAYPOSTMASBURGKURUMAN

25 MAFEKINGVRYBURG

26 BARKLY-WES/WESTHARTSWATERHERBERTWARRENTON

28 KING WILLIAM*S TOWNOOS-LONDEN/EAST LONDON

29 CATHCARTKOMGAMOLTENOQ1JEEN5'1VWNSTENESTR00MSTUTTERIIEIMTARKA

30 ADELAIDEALBANYALEXANDRIABATHURSTBEDFORDFORT BEAUTORTSOMERSET-OOS/EASTSTOCKENSTRGM

31 BARKLY-OOS/EASTELLIOTINDITEMACLEARWODEHOUSE

32 ALBERTALIWAL-NOORD/NGRTHHOFMEYRLADY GREYSTEYNSSURGVENTERSTAD

NATAL

35 DURBANINANDAPINDICWN

36 LOWER TUGELA

37 CAMPERDOWNIXOPOKRANSKOPLIONS RIVERNEW HANOVERRICHMONDUMVOTI

38 PIETERMARITZBURG

39 ALFREDPORT S PSTONE

40 UMZINTO

41 IMPENDLEPOLELAUNDERBERG

42 MOUNT CURRIE

43 BERGVILLEDANNBAUSERDUNDEEESTCOURTGLENCOEKLIPRIVIERMOOIRIVIERNEWCASTLEUTRECHTWEFlw

44 BABANANGONGOTSHEPAULPIEPDSBURGVRYHEID

4+5 ESHOWEHLABISALOWER UMI'OLOZIMTONJANENIMTUNZINIUBOMBO

TRANSVAAL46 PRETORIA

WONDERBOOM

47 JOHANNESBURGRANDBURG

48 ALBERTONBENONIBOKSBURGGERMISTONKE14PTON PARK

49 BALFOURBRAKPANDELMASHEIDELBERGHObVELDRIF/HIGHVELD

RIDGENIGELSPRINGS

50 KRUGERSDORPOBENHOLZERRANDFONTEINROODEPOORTWESTONARIA

51 BRITSBRONKRORSTSPRUITCULLINAN

52 VANDERBIJLPARKVEREENIGING

55 RICORUSTENBURGSWARTRUGGENSTRABAZINDIWAAMBAD

56 LETABAMESSINAPIETERSBURGPOTGIETFRSRUS5011 PANSBERGWATERBERG

57 BARBERTONLYDENBURGNFS,SPRUITPELGRIMSRUSWITRIVIER

58 BELFASTGROBLERSDALMIDDELBURGWATERVAL-BOVENWITBANK

59 AMERSFOORTBETHALCAROLINAERMEGoPIET RETIEFSTANDERTONVOLKSRUSTWAKKERSTROOM

60 KLERKSDORP

61 BLOEKFIOFCHRISTIANACOLIGNYDELAREYVILLEKOSTERLICHTENBURGPOTCHEFSTROOMSCHWEIZER-RENEKEVENTESDORPWOIMA.RANSSTAD

ORANJE-VRYSTAAT/ORANGE FREE STATE

27 BOSHOFFAURESMITHJACOBSDALKOFFIEFONTEIN

33 BETEULIEROUXVILLESMITHFIELDZASTRON

53 SASOLBURG

62 BOTHAVILLEBULTFONTEINHEILBRONHENNENMANHOOPSTADKOPPIESKROONSTADPARTSTHEUNISSENVENTERSBURGVILJOEBSKR00NVREDEFORTWESSE SRA GN

63 BETHLEHEMFICKSBURGFOURIESBUNGFRANKFORTHARRISMITHLINDLEYREITZSENEKALVREDE

64 ODEVDAALSRUsVIRGINIAWELKOM

65 BLOE FONTEIN

66 BRANDFORTCLOCOLANDEWETSDORPEDENBURGEXCELSIORJAGERSFONTEINLADYBRANDMARQUARDPEIRUSBURGPHILIPPOLISREDDERSBURGTROMPSBURGWEPENERWINBURG

NASIONALE STATE/NATIONAL STATES

CISKEI

69 MDANTSANEZWELITSHA

70 HEWUKEI5KAMKAROEKNIDDLEDRIFPPEDDIEVIC ORIA-OOS/EAST

KWAZULU

71 ENIDUMBULUNTUZUMAUMLAZI

72 F21NAMBI'PHIEMZUMBEENSELENIEZINGOLWENIHLABISAHLANGANANIINGWAVUMAINKANYESIKWA-MAPEUKULOMADADENTMARLABATINIMSINGANDWEDWE

xiii

Page 25: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Boerderyekuld/Farming debts

Skape en bokke Totaal Verbande op grondSheep and goats Total Mortgages on land

R R R

441 663 18 439 760 11 517 3574554 3593089 2182964

46 747 u 140 866 6 509 195

492 964 33 173 715 20 209 516

1 212 397 6 888 012 2 636 43210 343 2 217 706 979 074

1 222 740 9 105 718 3 615 506

33 244 19 969 414 12 367 32710 740 15 875 462 6 750 5803 849 7 061 982 3 568 5014 916 4 511 816 2 957 361

44 395 8 847 628 5 248 133

97 144 56 266 302 30 891 902

39 767 12 928 867 6 851 6oi

237 546 45 846 064 21 607 33458 846 23 448 160 15 208 439

171 657 5 140 636 3 031 78126 342 12 736 168 7 260 2232 261 25 325 883 13301+376

536 419 125 425 778 67 263 754

242 810 10 836 223 5 093 22433 660 41 398 124 11 559 4052 100 7 761 557 3 853 3094 640 16 725 916 3 330 342

122 292 16 935 036 6 563 639

405 502 93 656 856 30 399 919

117 799 7 356 327 2 990 920

199 385 24 204 841 8 460 9367 479 18 971 960 11 230 928

417 464 6 657 748 2 711 14819 181 875 691 440 972

761 308 58 066 567 25 834 904

Ander lenings an skuldeOther loans and debts

R

TABEL 9.2 - LEi' 7DE HAWE AANGEKOOP EN BOERDERYSKQLDVOLEES LANDDROSDISTRIK (VERVOIC)

TABLE 9.2 - LIVE-STOCK PURCHASED AND FARMING DEBTSACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

9

LanddrosdistrikMagisterial district

BritsCullinanBroakhorstspruit

Statistiese etreek 51Statistical region 51

VereenigingVanderbijlpark

Statietiese etreek 52Statistical region 52

ThebezimbiWermbedRustenburgSvartruggensMerico

Statietiese etreek 55Statistical region 55

PietersburgPotgietersrueWaterbergMessinaSoutpsnsbergLetaba (Tvl)

Statistiese streak 56Statistical region 56

Nelepruit (Tvl)Barberton (Tvl)WitrivierPelgrimerusLydenburg

Statistiese streek 57Statistical region 57

WitbankMiddelburg (Tvl)GroblersdalBelfastWaterval-Boven

Statistiese streek 58Statistical region 58

TotaalTotal

R

1 055 9701 710 2214 666 890

7 433 081

9 807 259168 500

9 975 759

4 383 7612 417 6652 968 021

592 3095 429 528

15 791 284

9 017 4907 394 0254 470 8631 292 8874 354 0401 031 358

27 56o 663

48o 1421 580 394

158 006354 514

1 273 676

3 846 732

1 365 4206 379 539

188 114901 45267 905

8 902 430

Lewende have aangekoopLive-stook purchased

BeeeteCattle

R

614 3071 705 6674 620 143

6 940 117

8 594 862158 157

8 753 019

4 350 5172 406 9252 964 172

587 3935 385 133

15 694 140

8 977 7237 156 4794 412 0171 121 2304 327 6981 029 097

27 024 244

237 3321 546 734

155 906349 874

1 151 384

3 441 230

1 24? 6216 180 154

180 635483 98848 724

8 141 122

6 922 4031 410 1254 631 671

12 964 199

4 251 58o1 238 632

5 490 212

7 602 0879 124 8823 493 4811 554 4553 599 495

25 374 400

6 077 26624 238 7308 239 7212 108 8555 475 945

12 021 507

58 162 024

5 742 99929 838 7193 908 248

13 395 57410 371 397

63 256 937

4 365 40715 743 9057 741 032

3 94+6 600434 719

32 231 663

Page 26: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

SLEUTEL VIR LANDKAART GUIDE TO MAP

NOMMEN VAN STATISTIESE STREEK EN NAAM VAN DISTRIK NUMBER OF STATISTICAL REGION AND NAME OF DISTRICT

72 NKANDLANONGOMANQUTUOKHAHLAMBAONGOYEUBOMBOVULAME LO

73 FMPUMALANGAVULINDLELA

GAZANKULU74 GIYANI

MALAAUI^' Z

NHALARITAVI

LEBOWA78 BGOHUM

BOLGHEDUMAPULANENGMOKERONGMOUTSE

NAPHUNONEROPHALABORWASEKGOSESESEKHUKHUNELANDSESEDRO

THABAMOOPO

WQ AQWA80 WITSIESHOEK

KANNGWANE82 EERSTEHOEK

KWANDEBELE85 MDUTJANA

xiv

Page 27: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Lewende have aangekoopLive-stock purchased

Boardeu ing debts

TABEL 9.2 - LEWENDE HAWE WGMWP EN BOERDERYSKCLD TABLE 9.2 - PURCHASED AND FARMING PEBTSVOMMS monismm( oW ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (=)

LanddrosdistrikMagisterial District

TotaalTotal

BeenteCattle

Skape en bokkeSheep and goats

TotaalTotal

Verbmde op grondMortgages on land

Ander lenings en skuldeOther loans and debts

R

Bethel 628 001 1 343 427 284 574 19 175 313 6 022 659 13 152 654Standerton 4 064 904 3 467 037 597 867 25 308 218 12 513 672 12 794 546

VoLkaruat 581 949 433 607 148 342 5 003 275 3 445 332 1 557 943

Carolina 1 093 211 788 251 %4%0 12 514 032 48T 297 76%735Ermelo 2 582 721 1 692 653 890 068 24 103 019 8 609 512 15 43MAmersfoort 589 371 327 134 262 237 5 %4916 2 174 108 3 190Wakkeretroom 544 489 240 704 %3 785 3 272 176 1 345 885 1 926 291Piet Retief (Tvl) 725 182 640 187 84 995 19 626 707 11 449 937 8 178 770

Statistiese streek 59Statistical region 59 11 809 828 8 933 000 2 876 828 114 369 656 50 438 402 63 931 254

Klerksdorp 2 093 427 1 918 795 174 632 16 677 134 6 995 976 9 681 158

Statistiese streek 60Statistical region 60 2 093 427 1 918 795 174 632 16 677 134 6 995 976 9 681 158

Potchefstroom 2 519 315 2 270 903 248 412 16 246 395 8 781 549 7 4648

Venteradorp 1 502 281 1 447 241 55 040 17 426 684 7 917 491 9 509 193ColignyKoster

723 677 687 339 36 338 12645412 5 772 972 6 872 440

2 316 349 2 300 524 15 825 17 719 763 8 297 352 9 422 411

Lichtenberg 3 888 757 3 694 069 194 688 53 409 930 24 610 166 28 799 764

Delereyville 2 603 247 2 376 226 933 29 434 429 18 124 455 11 309 974

Wolmaransstad 2 620 742 2 435 110 185 632 21 109 501 10 834 727 10 274 774

Schweizer-RenekeBloe of

2 411 411 2 0992 102 419 20 078 927 10 488 634 9 590 293

787 745 715 427 72 318 4 086 736 2 861 230 1 225 506

Christiana 2 195 622 2 158 274 37 4 881 a65 3 078 913 1 802 152

Statistiese streek 61Statistical region 61 21 569 394 193 1 174 953 197 038 842 100 767 489 96 271 353

TRANSVAAL

Boshof 2 643 379 1 976 416 666 963 24 573 227 15 199 449 9 373 778Jacobedal 638 377 076 429 78%744 6 o38 285 1 820 459

Koffiefontein 984 40 091 loo 893 1 563 746 711 710 852 036

Fauresmith 525 745 114 730 411 015 9 350 5 132 096 4 218 434

Statistiese streek 27Statistical region 27 4 116 746 2 508 313 1 608 433 346 247 27 081 540 /6264707

ZaetronR lle

1 444 690 1 091 274 353 416 4 698 076 2 544 536 2 153

1 527 023 627 298 899 725 5 234 749 3 083 281 2 151 468

SmithfieldBethulie

735 753 118 730 617 023 3 334 383 2 384 906 949 477

491 054 104 718 3S6 336 3 %1037 2 681 395 899 642

Statistiese streak 33Statistical region 33 4 198 520 1 942 020 2 256 500 16 848 245 10 694 118 61541v

Swolbg 1 034 612 904 972 129 640 3 781 998 2 065 053 1 716 945

Statistiese etre& 53Statistical region 53 1 034 612 904 972 129 640 3 781 998 2 065 053 1 716 945

Page 28: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

1 - WS MG VAN VERNAAMBTE STATI5TIEKE VIE DIE JAKE 1976 TOT 1980 TABLE 1 - SUMMARY OF PRINCIPALSTATISTICS FOR THE YEARS 1976 TO 1980

Itemte Unnhaidi

it .1980 1 1979 1978 1 6 Item

B YEENBEDE FARMING UNITSGetai 69 372 69 360 71,621 75 562 NumberOppervlakte 1 000 ha .. .. 85 447 85 719 Area

WERKGELEENTBf;ID EMPLOYMENTWerknemers - Employees -

Totaal Getal/No. 1 238 401 1 320 036 1 292 785 1 279 922 TotalGereelde werknemers Getal/No. 669 086 691 017 679 193 683 449 Regular employeesLos werkers Getal/No. 483 679 535 481 517 697 500 892 Casual employeesHuisbedienden Getal/No 85 636 93 538 95 895 95 582 Domestic servants

ARBEIDSVERGOEDING REMUNERATION OF LABOURKontant solarise en lone - Cash salaries add wages -

Totaal R1 000 526 331 475779 417 650 329 205 TotalGereelde werknemera R1 000 422 401 375 111 325 922 262 035 Regular employeesLos werknemers R1 000 84 624 82 648 75 957 54 171 Casual employeesHuisbedieades R1 000 19 306 18 021 15 772 12 999 Domestic servants

Waarde van rantsoene - Value of rations -Toteml RI 000 152 564 135 912 115 660 91 775 TotalGereelde werknemers R1 000 125 531 110 481 93 572 74 252 Regular employeesLos werknemers R1 000 17 864 16 972 14 816 11 590 Casual. employeesHuinbediendes R/ 000 9 169 8 W 7 272 5 933 Domestic servants

PRODUKSIE VANLANISBOUGL5(ASSE PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPSMielies - A — .- -. -

Maize -

Totaal t 9 369 678 8 509 249 8 745 596 7 519 330 TotalHouers en werknews t 9 136 690, / 8 167,/ 8 586 1711/ 7154175 Holders and empl seeNasionale state ='' t 232 988—` 165 2--' 159 425- 365 155 National states

Graanaorghum-houere en werknemerc t 545 282 458 473 500 362 264 214 Grain sorghum-holders and employeesKoring-houers en werknemers t 1 925'521 1 801 532 1 756 888 1 896 924 Wheat-holders and employeesHewer t .. -. 163 232 182 231 OatsGars t “ 92 831 67 684 Barley'Lusern t .. 2 190 902 .. 1 482 748 Lucerne

LEWENDE HAWS LIVESTOCKHecate - 1 000 Cattle -

Totaal 1 000 10 150 10 716 11 176 12 785 TotalHouers en werkn eu 1 000 7 944 8 411,/ 8 8 555 Holders and eoploeenNasionale state 1 000 2 M617 2 ?-1-/ 21%

2/ 4 210 National states=Skape 1 000 SheepTotaal 1 000 28 541 28 821 28 828 .995 TotalHouers en werknews 1 000 28 291, E 28 5581 28 602 28 148 Holders and emp9yeesNasionale state -=''' 1 000 2 26 226-1 2 844 National atates5'

MOTORVOERTUIE, TRIICKERS EN STROPERS 1 000 MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND COMBINESMotors 1 000 60 62 60 67 Motor carsVregmotors en bakkies 1 000 108 ,10 111 115 Lorries and trucksTrekkers 1 000 173 174 173 174 TractorsStropers 1 000 24 25 24 22 Combines

UITGAWES AANCEGAAN IN VERBAND MET BOERDERYBEDRYWIGHEDE EXPENDITURE INCURRED IN CONNECTION WITH FARMING OPERATIONSLopende uitgawes - Totaal R1 000 2 458 439 2045314 1 720 637 1 337 880 Current expenditure - TotalKapitaaluitgawee - Capital expenditure -Nuwe uitrusting aangekoop - Totaal R1 000 402 973 306 710 329 891 274 565 New equipment purchased - TotalNuwe geboue opgerig en estwikkelingsuerk New buildings erected and development worksonderneem - Totaal R1 000 155 240 131 760 320 143 547 undertaken - Total

BOERDERYSKUID R1 000 2 465 071 2 265 127 2 038 234 1 661 941 FARMING DEBT

1/ RepUblieke van Transkei vanaf 1977, Bophuthatswana vanaf 1978 en Venda varier 1980 uitgesluit 2/ Republics of Transkei excluded with effect from 1977, BophuthatswanA em 1978 and Venda from 19 0Sluit in besonderhede van selfstandige Swart boere buite die nesionale state Including particulars in respect of independent Black farmers outside the national states

Page 29: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 9.2 - LEW NDE HAW AASGEKOOP EN BOERDEETSKULD TABLE 9.2 - LIVE-STOCK PURCHASED AND FARMING DEBTS

YOIGENS LAHDDROSDISTRIK (VERvow) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Lewende haze aangekoop Boerderyskuld/Farming debtsLive-stock purchased

Laaddrosdistrik Totasl Beeste Skape en bokke Totaal Verbande op grand Ander leninga en skuldeMagisterial district Total Cattle Sheep and oatsg Total Mortgagesgages on land

jOther loans and debts

R R R R R R

Kroonstad 4 455 262 4 077 756 377 506 21 009 397 9 689 640 11 319 757Ventereburg 557 129 292 566 264 563 6 016 942 3 668 771 2 348 171

Hennenman 323 629 241 918 81 711 3 172 067 1 457 776 1 714 291

Paryn 1 697 939 534 143 1 163 796 3 938 033 1 685 294 2 252 739Vredefort 698 589 676 300 22 289 5 741 021 2 648 169 3 092 852Koppies 576 385 447 406 128 979 9 446 650 4 312 510 5 134 140

Heilbron 772 307 602 914 169 393 10 797 135 6 896 631 3 900 504Viljaenskroon 825 238 757 992 67 246 21 828 143 11 300 476 10 527 667

Bothaville 7. 302 853 1 135 644 167 209 22 067 402 8 334 465 13 732 937Weaselebron 1 061 497 988 949 72 548 11 715 524 5 318 463 6 397 061Hoopotad 1 927 668 1 814 825 112 843 20 448 820 9 050 308 11 398 512

Bultfontein 1 250 651 953 847 296 804 16 783 856 8 442 520 8 341 336

Theunisaen 593 480 479 747 113 733 9 011 564 4 818 087 4 193 477

Statietiese streek 62Statistical region 62 16 042 627 13 004 007 3 038 620 161 976 554 77 623 110 84 353 444

Bethlehem 2 829 119 2 360 060 469 059 22 504 348 10 712 923 11 791 425

Harriamith 4 149 184 2 785 852 1 363 332 26 144 643 10 260 164 15 884 479

Vrede 3 214 048 2 430 522 783 526 19 804 939 10 107 463 9 697 476

Frankfort 2 614 243 1 789 616 824 627 15 474 717 7 964 395 7 510 322Reitz 994 589 779 663 214 926 17 397 298 8 178 171 9 219 127Lindley 1 046 005 840 361 205 644 12 381 428 5 948 691 6 432 737Senekal 1 470 482 1 169 486 300 996 16 911 750 8 806 494 8 105 256Fouriesburg 927 829 791 581 136 248 4 991 204 2 350 418 2 640 786Ficksburg 3 680 511 3 116 067 564 444 11 066 048 6 286 209 4 779 839

Statistiese etreek 63Statistical region 63 20 926 010 16 063 208 4 862 802 146 676 375 70 614 928 76 061 447

Odendaalsrus 217 042 162 869 54 173 4 072 061 2 30? 579 1 764 482

Welkam 217 502 205 531 11 971 1 550 179 621 072 929 107

virginia 229 201 225 853 3 348 3 232 828 1 274 641 1 958 187

Statistiose streek 64Statistical region 64 663 745 594 253 69 492 8 855 068 4 203 292 4 651 776

Bloemfontein 3 619 121 2 705 208 913 913 16 746 033 9 070 264 7 675 769

Statistiese streek 65statistical region 65 3 619 121 2 705 208 913 913 16 746 033 9 070 264 7 675 769

Petrucburg 760 634 374 911 385 723 10 655 313 6 449 623 4 205 690

Brandfart 1972 651 880 202 1 092 449 14 483 937 7 929 643 6 554 294Winburg 999 645 675 974 323 671 6 226 773 4 284 745 1 942 028

Mstquard 7 001 599 6 919 161 82 438 7 978 958 4 089 896 3 889 062

Clocolan 865 989 790 589 75 400 6 046 520 2 992 808 3 053 712Excelsior 527 829 407 733

120 096 8 098 558 4 879 044 3 219 514

Ladybrand 743 767 1*84 209 259 558 8 981 093 5 380 983 3 600 110

Wepener 2 136 170 890 251 1 245 919 5 345 675 3 253 511 2 092 164

Deretsdorp 666 5 1+4 222 649 443 695 3 951 944 2 316 631 1 623 273

Reddereburg 522 125 106 949 415 176 2 829 041 1 833 102 995 939Edenburg 258 242 61 581 196 661 2 764 894 1 814 047 950 847

Page 30: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAHIl 2 - iiETAL PRASE, 7OFWDE UTI[3AYES EN WAARDE VAN V OPE TABLE 2 - NDM OF FARM, CVRRIIVT ET 2WITIJT AND VAL-Z OF BALESVOLri 2i8 nIFT1AABZ8,t? kCCORDIP1t# TO OWNWSRIP

iiaarde van vsrko2a/Value of anlas

aonderhado vmTotAla 1opeideUit$awea Totaal Akkerb^iu cn boabou Plainvee en vae-

E1eAa aceSienabr^kapplacepl Details ofYaxvs Total current Total Flail cropa and

tT+xinhouHorticulture

Lemendo have t"Itproduktep Getal

Q nditareApe foreatrg .ice-e*ack Pvul:rg ltd live-

N^mmberstock products

R R R R R R

H00ESTR iZ/MAIN 24N 01

Eenmaneake on vennootakappeILdiriduola and partnerships 1 012 4: 520 356 ?1 146 193 4 167 5L'0 45 181 750 7 645 155 14 171 7D8

Maatekap9Jc en kcUperaeieaCompanies and 00-operative¢ 270 53 981 026 79 350 765 3 374 132 28 170 362 9 774 E45 38 032 026

Openbare korporasieaPublic corporaticra 0 0 0 0 C 0 0

MLrliaipaliteite, pleaalikd oxerhede onregeringaonderueminga

Municipulitiea. local authorit:ae and governmententerprises 13 322 722 744 551 641 423 10: 128 0 0

AnderOther 11 887 709 1 342 313 143 978 561 856 519 190 117 289

N i9:AAI," AL 1 306 96 711 813 152 553 822 8 327 113 '4 017 096 17 938 590 52 )1 023

HOOFS c,% IN RmIOt 02

Eenmenaeke en vennoctekappeIndlvldu c end pa tmeiFahipa 8 734 216 47 4 567 371 831 196 91 180 853 167 315 990 54 085 233 59 249 120

1Iaetekappge en ko8peraeieAGospenies and co-operatives 704 87 7?8 853 152 238 416 19 760 051 96 547 619 13 958 960 21 971 786

Openbare korporea eaPublic corporatians 0 0 0 0 0 0 0

Muniai,pelite.to, pleaslike owerhede anregeringaonderneninga

?Sunicipalitie8, lacal authorities and governmententerprieea 49 1 106 343 L 973 587 4 785 812 113 019 27 830 46 926

AudenOther 29 3 167 371 5 961 878 13099 5 473 629 ].5) 931 284 709

T 7rAAIVVQrAL 9 516 o8 527 13+ 535 005 077 115 779 325 2139 450 257 68 222 954 81 552 541

Page 31: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Lewende hawe aengekoopLive-stock purchased %erdeskulVFing debts

TMM 9.2 - L MDE SAWE WGMWP EN WMMSKMD 'TABLE 9.2 - LIVE-STACK PURCHASED AND FARMING DEBTSVOMMS LODDMSDIS K ( MLMT) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONCLUDED)

LanddrosdistrikMagisterial district

TatealTotal.

BeesteCattle

aape en booSheep and vats

TotaalTotal

Verbande op grondMortgages on land

Ander lenings en skuldeOther loans and debts

TrompsburgJagersfonteinPhilippolis

Statistiese streek 66Statistical region 66

0.V.S./O.P.S.

MT MT R.S.A.

16

67

358

16351

214

885

486

890

808605744

352 11

733 49

295 278

275

18

865

587

630

025433

047 5

028 17

487

13646

196

020

899

259

42858o311

305

705

808 2

1

3

82

481

465

349

7 1 5560

988

219

070

190

870994

720

240

597 1

2

49

250

292

gob 223494465 877

104 133

456

830 294 1

1

33

230

172

440221695

884

762

240

967

117

587

303

Page 32: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 2 - am Al FLUE, LOPE= IIITGAIRS EN WAARVE vO FERE0PRVOILI

TOLL 2 - NONHER OF YAMS, CURRENT EXPENDITURE MD VALUE OF SALESACCORDING TO OWNERSHIP (CONTINUED)

Pluimvee en vee-tooltproduktePoultry and live-stock products

&e sk*0wnerahip

Resmderhede

nneet ls of

Geta

Totale londeuitgawesTotel currente enEVue

TotaalTotal

Waarde van verkope/Walue of solos

Akkerbon en WabouField cropoforestry

TuiabaaHortivalt e

Lekende RoweLive-stock

Nm#erIt

03

Emoansake en vennootakappeIndividuals and partnerehipe 10 123 376 21 649 657 1 060 260 9 875 726 2768 729 942

MmtapNe an XoOrwmiesCompanies md co-operatives

genbe k rmieo

41 6 526 891 10 715 769 73 581 3 515 1 167 967 5 712

Public eor atime

owerhede enregeri emdemingo

0 0 0 0 0 0

Nmici ties t 1 e a1 authorities and governmenteat e 1oca

Mder 1 5 104 634 396 998 - 13 750 167 61 243 154 27

Other

776 16 754 901 32 762 024 1 147 591 13 804 573 3 997 939 15811921

HWK AEI RMTO 04

&se v oot&appeand tner iw 4 477 67 210 123 563 802 4 551 243 3 501 169 64 258 786 51 252 604

Kastakappye as koh rmiesGampanies oud cu-operatives

mbme kwpor=iesco rations

296

C

9 04 844

0

21 995 931

0

1 106 359

0

43'7 948

0

lI 219 246

0

9 232 528

3

N=1 iteite, plaaalike qwhede enreser eendemmis

Kuaicipalltieu, local authitlea and gove mtenterwioes 6 337 583 169 813 8 125 4 97 120 64 568

MderOther 12 229 498 342 517 14 390 920 164 546 213 041

4 791 77 762 631 146 122 365 5 680 077 3 940 037 75 739 708 60 762 541

Page 33: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABM 2 - 92TAL PLACE, LOPII{DE UMAYES 211 YAAR7g VAN V2RISOFEVOI13EN5 EIENAARS W (vF Af13)

Besonderhede vanTatale 1'pendevitgawee Tctarnl.

- Peteile Total Cu rent Tcte31Qwn4 chipap i of EarnsOet81 expendituretug ar

R R

H04VMEEC/XAIN REGI0l 05

TIB:+E 2 - NUMB OF FARMS, G'JR2S'T I PENOITVIIL .At+) ' WE OF 5AIE5

ACCORDING TO Ch.NURCHIP CCOfTTI]Ui0

lr©nrde van verkope/V^lne of sales

AkkurWu ea boabou T P1»xmv0t en vee-

nd nlou :.ewendt haws teeltproduis.eFieField'11ortitulture line-stook Paltry and live-

ld Crops and

etoak pr4ducta

R R R R

Eencausake en aennootekappe1ndivld 1els and partnerdiipe 6 960 137 839 249 251 790 595 87 969 511 22 850 763 114 572 C14 26 598 30?

Naatakappye on kotSperaeiesCompanice and ao aperativee 300 17 46 785 31 541 0.57 10 469 155 3 7%6 106 15 221 973 ? 093 81$

Openbere korpere . eePublic corpar tia e 0 0 0 0 0 p 0

Nut,oipalitdte, plseelfltr awrhede eursgepi^aa®deraee•inse

1wieip Utiea. local aaihoritIve e raves tenterpri"s 10 121 061 185 200 51 762 42 746 18 k49 42 243

Other 21 733 620 1 057 5M 95 705 9 La 664 963 87 470

• TOAaIt/'rt1XAL 7 291 1% 046 735 284 574 352 98 616 213 26 658 897 130 1 404 28 821 836

HCOF TREEK/MAIN R13IQN o6

Eenaanaake en venno taknppeIndividuals and pnrtnershipa 5 40? 93 964 254 184 917 992 9 942 086 11 823 235 991 058 039 72 094 632

M"%jAeppye en kO peraziaeowpenice 1 d co-oparativee 191 14130 609 24 223 597 531 303 4 966 915 7 467 477 11 25? 902

Openbere korporanieePublic corporations 5 826 560 352 729 35 936 974 571 348 160 194 062

Huniaipbliteite, plumlike owerhede onregeringaanderatminge

H•^iaipa-itiee, -4Ca.7. authorities+ and gavcrnmententerprises 21 502 677. 829 290 695 540 5 952 64 872 62 926

Aadel

Other 18 185 445 317 904 14 476 1 031 158 039 144 559

TOTAA.L/9OTAL 5 642 109 611 539 211 641 512 1 219 341 17 571 704 99 096 587 63 ?53 580

Page 34: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLE 2 - NUMBER OF FARMS. C9RREtIT EX'EiDITURE• SAND VALE OF SAILSACCORDING TO OWNERSHIP (CONTLtiL'ED>

W nde van verkope/Va.ue of sales

A.kkerbon ea boabouFlu1mvee en vee-

Akker o,, ea andT'linbou Leuende hawe teeltp duro kte

leld crHorticulture Idve-stock Pc 1tr; mnd 1i.ve-

stock prod?aata

2 R R

TABEL 2 - GETAL PLA2 , L DE VI7CA'#FS M. WA RDE VAN VjMrt 0PEVOLGE75 EIF2 AARSKAF (VERVOLG)

3esonde:hede vanTota=e lopeadv

laaa U' tgaree TotalEien 4mp I tad2. of faros Totn< current Totalcvnership

Geta1.expenditure

N a ber

k A

2O0F5rJ 2f/MATN R 231 07

Eemanaake ea vennootuXappeInd:viduoJ.s and partnerships

Meatakappye en k '8percuiceCccipsnies and oo-operatives

Openbare korporaaiesPab11c eorporetiorcc

Munieipp].iteit plaasilke.vaerhedd enregeringeranderne©inge

Hunicipalities, leca2 axttoritiee and govern^cententerpriees

AnderOther

TOTAAL/f<YIA:,

I:e i m.eehe en vennootekappeInd duele and partnerships

Mnd;ekeppge en kobperasleeCocrpuaiee and cu-operetives

Opeiibure korporanieoPublic corporations

M nieipe1iteite, p11Rlike ewerhede enrger1neondern L n5sMunicipalities, local aatharitiea and guvernentcaterprieea

Andertither

TOTAAI TAL

2 272 70 239 157 116 083 893 69 544 566 9 608

531 16 119 050 20 811 74+6

4^5 59 359 3k0 124 953 673 96 360 222 5 645 232 13 34 897 9 603 322

0 O 0 0 0 0 0

8 2 551 1 106 335 990 454 451 55 8'Q 59 58o

37 1 217 798 2 727 382 2 314 698 15 237 150 329 247 115

2 9422 131 294 846 21+4 87. 283 169 209 910 15 269 1+61 29 670 116 30 721 766

HOOFSI-L. VMAIN RBION 05

3 583 110 343 '±17 177 211 871 73 395 '-27 11 127 728 63 33° 1.4; 29 3c8 575

664 52 731 889 123 480 716 92 387 558 9 528 799 12 599 537- 8 981+ 828

0 O 0 0 U 0 0

30 750 787 4 473 719 1+ 3,9 663 1 526 98 456 54 074

50 2 960 709 3 907 1192 2 654 833 257 763 763 061 2)1 815

L 327 176 356 832 3)9 073 798 172 75? 481 20 915 836 76 791 189 38 609 292

Page 35: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAHEL 2 - PWE, LOPEND tTTrAW S EN W EVQ ( 011 ) Ta 2 - !MAR OF r A VALVE OF 5

A=DM

Be nderheTotae lopende

Wade ven verkQpeAue o f autee

AkkCrbou en b0aWuField Dropsfareetry

, %bnUilartic e

Lewinde hawsLive-st k

Plulmee on yee-teeltproanktoPoultry and live-

ghee.Details of Serve

et4

tgaweeTova =rtox atwe

TotealTota

Nvabar =a& produeta

R R 11

0 RIIlIO 109

Ees^an4ake en vaaaoatekappeindividuate e4d pertneradipa

en ka3pvrasios

4 350 136 923 M 182 000 109 354 172 27 612 570 27 705 407 32 509 851

ppenbare kwealftbUc

416

0

94 696 602

0

160 719 309

3

28 455 236

0

16 631 993 36 565 841

0

79 066 239

0

Munisipe1it eite, plaaalike o hede enregeA d o

14unteipelitide, loss} authorities end g wtwterMeee 10 939 568 885 220 162 1o7 7 017 680 105 35 991

AnderOther 15 369 743 1 053 062 VB 497 46 032 245 TA9 28 11,4

rctr a 4 791 232 4O8 836 359 844 591 138 750 012 1t 297 612 65 155 742 111 64o 25

R M 1?B310t1 10

Een0anoake en yennnotnknppeTndividua1a 844 partnaraaapa 11 365 296 129 657 467 208 162 41 366 141 67 918 960 108 428 454 39 494

Mmtapme en koUperwieoCompanies end ca-operativee

korrmiea

1 119 146 C51 44 375 979

-37 517 229 91 832 43 841 910 U. 884 577

Public uor ratimo 0 0 3 0 0 3 0

Mmie/ iteite, p lthe ouerhede enrageri omdemem o

Municipelitieo, local thDritieo end governm entwterpriaeo Ica 2 662 051 12 845 n01 12 301 775 283 588 164 377 95 261

AnderOther 47 1 146 125 1 377 792 1 226 171+ 142 49 131 139 78 010

12 601 5 989 282 767 OO6 93 404 711 319 160 177 280 152 565 880 51 552 455

Page 36: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAMM 2 - GETAL PLASE, LOPENDE UITGAWES EN WAARDE VAN VERKOPEVO1 INS EIENAARSK P (VERVOLG)

Totale lopendeBeaonderhede van uitgawea Totaalplase Total curreat TotalDetails of farms expenditure

GetalNumber

R R

HOOFBTREIX/MAIN RD;ION 11

EienaarskapOwnership

TABLE 2 - NUMBI2 OF FARMS, CURRENT EXPENDITURE AND VALUE OF SALESACCCRDING TO OWNNRSHTP (CONTINUED)

Waarde van verkope/Value of sales

Pluimvee en vee-boabouTuinbou Lewende hawe teeltprodukteField cropeps andHorticulture Live-stock Poultry and live-farestrq

stack producto

Field cr

It R R R

Eefmanaake ei vennootakappeIndividuals and pertnerahips 11 226 465 286 252 722 949 147 522 980 943 13 165 596 121 772 900 65 029 708

Maatakappye on koSperaeieaCompanies and co-operatives 1 102 142 977 345 227 781 853 169 478 500 9 348 848 31 120 793 17 833 712

Openbare korporasiesPublic corporations 2

MuOlsiipaliteite, pleaelike owerhede en 19 558 564 1 029 626 599 062 151 582 211 408 67 574regeringeonderneminga

Municipalities, local authorities and governmententerprises 27

AngerOther 20 999 458 1 565 020 1 224 830 130 030 165 866 44 294

T'OTAAJ TOTAL 12 367 609 821 619 953 325 646 694 283 335 22 796 056 153 270 967 82 975 288

HOOFSTRXRK/MAIN REDION 12

Eeonsaaake an vennootakappeIndividuals and partnerships 3 090 85 675 620 135 773 473 65 031 023 3 012 022 42 451 732 25 278 696

Maetskappye on ko8peraaiesCompanies and co-operatives 112 11 064 727 24 705 636 5 589 196 462 311 16 701 308 1 952 821

Openbare korporaaiesPublic corporations 1

Munisipaliteite, plaaslike owerhede an 7 208 549 361 109 214 982 21 569 97 532 27 026regeringsonderneminga

Municipalities, local authorities and governmententerprises 6

AnderOther 13 203 729 429 381 203 965 0 68 272 157 144

TOOAAL/TO2AL 3 222 97 152 625 161 269 599 71 039 166 3 495 902 59 318 844 27 425 687

Page 37: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Tau 2 - om LOPENDE UITGAWFS EN W DE VAN VMKOPEVOLGENS EIENAARSKAP (' LUM)

T U 2 - NUMBEH OF EXPENDITURE AND VALUE OF SALESACCORDING TO OWNERSHIP (CONCLUDED)

Eien skap

Besmderhede vanplace

Totale lopendeuitgawesTotal current

TotallTotal Akkerbou en boebou

Ownership Details of farmsGetal

expenditure Field crops andforestry

Number

TuinbouHorticulture

Waarde van verkope/Value of sales

Lewende haweLive-stock

Pluimvee an vee-teeltproduktePoultry and live-stock products

TM R.S.A.

Eemmse en veootappeIndividuals and partnerships 63 206 1 731 209 534 2 841 307 981 1 290 543 805 392 994 040 713 995 640 443 774 496

Haatakappye en koUperasiesCompanies and co-operatives 5 640 706 596 360 1 267 082 701 565 402 522 271 089 911 212 984 203 217 606 065

Openbare korporasiesPublic corporations

owerhede enreger smdernm s

8 914 942 1 528 135 51 925 923 136 350 200 202 874

Municipalities, local authorities and governmentente rises 242 7 913 250 27 428 285 24 784 716 582 023 1 513 949 547 597

AnderOther 276 11 804 677 20 733 899 8 737 945 6 805 601 5 402 928 1 787 425

69 372 2 458 438 763 4 158 081 001 1 889 520 913 672 394 711 932 246 920 663 918 457

Page 38: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

3- WE r&ELEEN*NESO, SALARISBE EN LONE, WAARDE WAN RANTSOENE 3 - EMPLOYMENT. SALARIES AMD WAGES, VA.LU€ OF NATIONS

TAQEL 3.1 - YEkK6ILEEl07NE1D, ALLE VERKNEMERS tA6LE 3.1 . - EMPLOYMENT, ALL EMPLOYEES

$ERSiLVE %ERKRrt*S95 - GETAL LOS E9Y. E118R3 - SETAL HUI38ED1ENRE$ - 42141.REGVS.AP EMPLOYEES - NUMBER S45UAL EMPLOYEES - NUMBER DOMESTIC SERVANTS - NUIOER

_LANDDROSPISTRIK'>!1[6ISTERIAL DISTRICT

T6SAAL I ELAN6ES K.LEURLINSE ASIERS 5WARTES TOTAAL BLAg1SES KLEURLI RE AS[4RS 5V#TES TOTAAL LEURLIN5E AS1ERS I 8NANTIS

TOTAL yHI 55 C0LOUkiSJ ASIANS F LACKS TOTAL YNI7ES COLQURED5 A5IA115. BLACXS TOTAL 0L009405 ASIANS BLAC1S

KAAP/CAPE 140 11 23 0 iO4 5 0 5 0 0 7 01i7NBEit6 1 712 102 1 196 1 413 353 2 243 0 108 72 56 0 16SIM9NST1D1S1A6NST0SK 142 7 62 0 73 7 6 7 0 0 3 3 0 0

6E1,LVILI,E 2 D67 118 1 273 1 675 517 0 517 0 0 90 88 0 2

SIATISTIESE STAEEK 01 4 061 238 Z 554 2 1 267 8S2 2 772 G 106 112 155 0 19

srATISTICAL REGION 01

STELLE M@QICH 3 433 181 2 693 3 556 7 563 16 1 515 0 32 272 258 1 13

KU2LSRIY1ER1aIVER 822 28 545 1 246 236 8 226 0 0 53 49 0 45071ERSET-VESI VLEST 1 450 79 942 0 429 410 1 351 0 58 68 45 0 3

STRAND 135 6 87 0 42 98 0 96 0 0 11 11 4 0

PAAK L 7 140 378 5 523 0 1 239 3 725 23 3 576 0 126 483 452 0 31YFLLINi70k 2 370 61 2 091 0 115 1 722 2 1 584 0 136 194 185 0 9

S1AT25T1ESE STRE E K 22 15 35 0 733 11 881 4 2 732 1 754 50 7 352 0 352 1 081 1 020 1 60STATISTICAL R£6I9h 07

UNXONDALS 951 32 862 0 57 690 0 664 0 26 120 113 0 7jct;BEPTINA 1 820 64 1 374 0 382 7 852 S 7 500 0 347 141 120 0 21NU8AN5D0RP 1 688 93 1 068 0 527 1 217 1 815 0 401 295 206 0 89

HANK E• 2 443 32 1 359 0 1 032 2 632 0 1 755 0 877 265 133 0 132

STAT[5TIESE STREER 04 6 902 241 4 663 0 1 998 6 391 6 4 734 0 1 651 821 572 0 249

STATISTICAL REG23N D4

0U9TS100RN 2 742 91 2 420 0 31 2 176 0 2 173 0 3 285 278 0 7

CALITIDo*P 803 10 777 0 16 682 3 679 0 0 96 96 0 0LAS 1 8PIT$ 2 099 34 1 933 0 130 1 820 4 1 785 1 30 172 155 0 1?

STAT85TIESE 578EEK 05 5 644 137 5 330 4 177 4 678 7 4 637 1 33 553 5Z9 0 24

STATISTICAL REGION 05

KMISKA 1 308 226 897 0 185 265 4 231 0 30 168 147 0 21

GEORGE 3 352 162 2 957 25 233 3 073 5 2 967 0 101 337 318 25 19

MOSS8LeAAlIR145SEL MAY 735 14 697 0 24 1 414 3 1 160 0 256 148 147 0 1

R2VERsCAL181YE•R5DALE 1 568 52 7 325 0 1 91 2 104 11 1 619 0 474 223 219 0 4

STATIST I ESE 379EE8 06 6 963 454 5 676 4 633 6 861 23 5 977 Q 861 874 831 0 45

STATISTICAL REGION 06

CALEOON 7 61€6 537 5 512 4 1 637 3 856 27 2 529 0 1 006 446 434 1 11

HERmANUS 381 12 338 0 31 499 7 426 25 66 27 26 0 1

EIREDASDQR$ 1 019 86 907 25 46 752 8 480 0 264 179 167 0 3sVELL5#DAn 3 480 155 3 016 4 309 2 980 13 2 397 0 570 395 373 0 22HEIDELBERS(RAAP1CAPE1 863 32 727 25 104 1 453 S 902 L 146 947 137 0 10

11416571E5E STREEK 07 13 49 802 to 3250 4 2 127 9 140 54 7 034 0 2 052 1 185 1 137 1 47STITISTICAL RE6LQN 07

Page 39: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

3 - WERKGCLEENTHEID, SALARISsE EN LONE, WAARSE VAN BARTSOENETASEL 3.1 - DERKSELEENTHID, ALLE wERKNEMERS

3 - EMPLOYMENT, SALARIES AND WAGES, VALUE OF RATIONSTABLE 3.1 - EMPLOYMENT, ALL EmeLGYEEs

LAW601050157618AAsisTERIAL.815781CT

GEREELDE wERKNERERS GETALREGULAR EMPLOYEES - NURSER

LOS KERKRENERS GETALCASUAL EMPLOYEES - RUBBER

NuISBEDIENDES - GETALDOMESTIC SERVANTS - NUMBER

TDTAALTOTAL

8LANRESWHITES_

KLEURLINGECOLOUREDS

AB MsA WNS

SWARTEsSLACKS

ToTAALTOTAL

GLANKESWHITES

KLEURLINGECOLOUREDS

ASIiRS451ARs

SWARTESBLACKS

TOTAALTOTAL

KLEURLINGECOLOUREDS

ASIERS iswAnTEsASIANS teLAeKs

voRcESTER 10 398 328 8 420 0 1 650 4 022 7 3 333 a 662 715 669 0 46CERES 4 885 255 4 372 261 3 264 8 2 372 C 884 284 283 0 1TOLD 44$ 2 951 124 2 619 0 1 726 15 653 0 56 175 170 0 5ROSERTSON 3 506 115 3 125 a 2d3 1 874 3 1 833 0 38 290 277 0 13mONTAGU 1 687 37 1 595 0 52 1 289 4 1 228 0 57 170 167 0 3

STATISTIESE STREEK 08 23 430 159 20 137 0 2 434 12 175 37 10 439 0 1 699 1 634 1 566 a 68STATISTICAL REGION OS

mALmEssuRY 5 606 234 4-124' 0 1 245 3 024 9 2 138 0 877 636 631 a 5HOPEFIELD 310 12 274 0 24 432 2 278 0 152 35 35 0 0pIKETHERG 2 621 91 2 458 0 72 3 590 11 3 167 0 712 402 399 a 3VREDENSURG 320 11 237 0 72 289 a 64 0 225 21 21 0 0

STATISTIESE STREEK 09 0 85? 348 7 093 0 1 416 7 635 22 5 647 0 1 966 1 094 1 086 0 aSTATISTICAL REG/OM 09

CLAMWILLIAM 2 920 129 2 712 0 79 3 006 12 2 892 0 102 324 319 0 5vREDENDAL 2 431 60 2 270 0 101 2 528 3 2 498 0 27 27S 275 0 0VANRHYNSDORP 891 27 832 0 32 1 287 1 1 230 0 56 94 94 0 0

STATISTIESE STREEK 10 6 242 216 5 814 0 212 6 821 16 6 620 0 185 693 685 0 5STATISTICAL REG I ON 10

NAmAKwALnO 884 29 766 0 69 1 073 0 1 044 0 29 115 115 0 0

STATISTIESE MEEK 11 854 29 766 0 69 1 073 0 1 044 0 29 115 115 0 aSTATISTICAL REGION 11

DALvISBAAI7BAT 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0

STATISTIESE STOEEt 12 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0STATISTICAL REGION 12

PORT ELI/METH 921 57 57 0 807 136 1 10 0 125 110 12 a 106uiTEWA4E 1 491 36 399 0 1 056 837 2 301 0 534 296 93 a 205KIRKWOOD 2 562 .75 406 0 2 101 1 366 4 144 0 1 198 352 36 0 296

STATISTIESE STREEK 14 4 994 168 562 0 3 964 2 339 7 475 0 1 857 748 141 0 607

STATISTICAL REGION 14

CALVINIA 1 475 33 1 396 0 46 2 439 1 1 876 0 562 350 349 0 1vILLIsTOmSUTHERLAND

431 4 422 0485 14 471 0

53

828 1947 a

787 0667 0

40280

130105

130 0104 0

01

STATISTIESE STASES 16 2 394 51 2 289 0 54 4 214 2 3 330 0 582 585 583 0 2STATISTICAL REGIon 16

GEAuFORT-GBS/wEsT 993 32 730 0 31 998 2 881 0 115 259 255 0 4

Page 40: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

3 - WERK6ELEEKTHEID. SALARISSE Eli LONE, WAAROE VAN RANTSOENE 3 - EMPLOYMENT. SALARIES AND VASES, VALUE OF RATIONSTABEL 3,1 - VERKGELEENTHEID, ALLE VERKNEMERS TABLE 3.1 - EMPLOYMENT. ALL EMPLOYEES

GEAEELDE YERKNERERS - GETAL LOS WERKNEMERS - GETAL HUISSEDIEN*ES GETALREGULAR EMPLOYEES - NUMBER CASUAL EMPLOYEES - NUMBER DOMESTIC SERVANTS - NUMBER

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL Di6TRICT

TOTAAL BLANKES KLEURLiNBE ASIERS SVARTES I TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS I SYARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SYARTESWHITES CLOUMED ASIAN BUKL_L TOTAL Y TES COLOUREDS A AN B A TOTA ICOLOUREOS ASIk 9 A CS

FRASERRUR6 613 11 591 0 11 1 024 2 717 0 305 280 279 0 1LAINGSBURG 750 14 726 0 10 92? 0 783 0 144 105 105 0 0PRINCE ALBERT 704 28 662 0 14 979 4 929 0 46 123 121 0 2VICTORIA-WEST 732 It 654 0 60 722 1 593 0 128 243 228 0 15NURRAYSBURB 472 12 410 0 50 568 1 437 0 130 138 125 0 13

STATISTIESE STREEK 1? 4 264 115 3 973 0 176 S 218 10 4 340 0 868 1 148 1 113 0 35STATISTICAL REGION it

JAMSERVILLE 759 23 507 0 229 695 0 357 0 338 202 141 0 61STEYTLERVILLE 568 4 456 0 106 522 1 415 0 106 141 113 0 28MILLOVNORE 757 7 681 0 69 690 0 654 0 36 137 135 0 2

STATISTIESE STREEK 16 2 084 36 1 644 0 404 1 907 1 1 426 0 480 480 389 0 91STATISTICAL REGION 18

ABERDEEN 715 17 614 0 84 782 0 431 0 351 198 181 0 17GRAAFF-REINET 1 201 40 913 1 247 680 2 470 0 208 351 280 0 71PEARSTON 418 6 236 0 176 259 0 140 0 119 133 76 0 57CRAEOCK 1 781 43 401 0 1 337 1 178 1 130 0 1 047 493 108 0 385MIDDELBURG(KAAP/CAPE) 1 154 20 557 23 554 561 2 192 0 367 322 104 0 218

STATISTIESE STREEK 19 5 269 126 2 721 24 2 398 3 460 5 1 363 0 2 092 1 497 749 0 748STATISTICAL REGION

I-.19

HOPETOWN 784 14 649 0 121 840 1 803 0 36 226 204 0 22BRITSTOVN 549 15 485 0 49 565 0 549 0 16 193 183 0 10DE AAR 278 8 234 1 35 320 0 319 0 1 107 94 0 13PHILIPSTOYN 594 • ? 450 0 137 551 1 461 0 89 257 191 0 66RICNRONO(KAAP/CAPE) 664 28 490 0 146 472 1 420 0 51 226 169 0 57HANOVER 366 18 157 0 191 214 0 145 0 69 125 47 0 78COLESBERG 679 19 235 0 425 607 1 407 0 199 254 8 5 0 171NOUP0067 165 6 63 0 96 115 0 88 0 27 68 18 0 50

STATISTIESE STREEK 20 4 079 115 2 763 1 .1 200 3 684 4 3 192 0 488 1 456 989 0 467STATISTICAL REGION 20

PRIESKA 947 26 835 0 86 1 017 1 973 0 43 250 241 0 9CARNARVDA 754 19 718 0 17 895 0 870 0 25 208 200 0 8

STATISTIESE STREEK 21 1 701 45 1 553 0 103 f 912 1 1 843 0 68 458 441 0 17STATISTICAL REGION 21

KIMBERLEY 1 236 32 303 0 901 630 0 187 0 443 154 54 1 99

STATISTIESE STREEK 22 1 236 32 303 0 901 630 D 187 0 443 154 54 1 99STATISTICAL REGION 22

Page 41: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

3 - wERK56LEENTBEID, sALARIsSE EN LONE, wAARbE VAN RANTSOENETABEL 3.1 - wERKGELEENTHEIO, MLLE wERKNEMERS

3 - EMPLOYMENT, SALARIES AND WAGES, VALUE OF RATIONSTABLE 3.1 - EmPLCTRENT, ALL EMPLOYEES

LARBOROSDISTRIKBASISURIAL DISTRICT

GEREELDEREGULAR

wERKNEMERs GETALEMPLOYEES - NUMBER

LOS WERKNEMERS - GETALCASUAL EMPLOYEES - NUMBER

HuISBEDIENDE S - SETA'.DO M ESTIC SERYAN TS - NUMBER

TDTAAL BLANKESIKLEORLiNGETOTAL --WHITES I COLOUREDS

6 279 80 5 2211 139 31 1 025

7 418 111 6 246

1 626 17 1771 524 31 5491 090 7 791

4 245 55 1 517

5 1 89 42 1 412 619 39 19

7 748 81 160

1 923 27 9441 598 30 238

927 8 882 956 29 233

7 404 94 1 503

2 902 85 11aoo 23 14

3 708 108 25

1 034 16 51 479 54 151 150 15 51 371 20 27

885 10 43523 6 11564 4 28

7 014 125. 134

X 760 41 1251 778 28 5262 537 57 751 690 24 13

ASIERSASIANS

00

0

400

4

30

3

0000

0

00

D

009000a

9

0C00

SwARTESBLACKS

97383

1 061

1 488949292

2 669

4 9432 561

7 504

9521 330

8312 694

5 807

2 806763

3 569

1 0131 4101 1291 324

832506532

6 746

2 5941 2222 4051 653

TOTAALTOTAL

13 1302 486

15 816

786800

1 335

a 921

8 3724 323

12 695

2 6462 0151 7795 845

12 285

2 715369

3 084

8381 064

745746542410517

4 062

2 9481 0952 7111 356

GLANKESUNITES

5

6

010

1

00

0

0010

1

02

2

0000010

1

0110

KLEURLINGECOLOUREDS

11 1462 355

13 501

118416

1 082

1 616

242

26

1 5526252

242

1 908

00

0

001

16391716

89

52235

384

ASIERS I SHARTEsASIANS I BLACKS

0 1 9790 330

0 2 309

0 6660 3830 253

0 1 304

0 8 3480 4 321

0 12 669

0 1 0940 1 4530 1 7260 5 603

0 10 376

0 2 7150 367

0 3 082

0 8380 1 0640 7440 7300 5030 3920 501

0 4 772

3 1 996a 8593 2 6723 1 352

TDTAALTOTAL

960187

1 147

369423342

1 134

965394

1 359

363231152504

1 250

513168

681

235280301399337181223

1 956

524463399252

KLEORLINOECOLOUREDS

559181

1 070

46154251

451

230

23

210281137

286

31

4

0249

1322

32

21135

140

A51ER5ASIANS

1

1

0

CC01

1

CC

C

0

ISNARTES! BLACKS

716

77

322269

91

682

942394

I 336

153203141466

963

0 5100 167

0 677

235278297390324179221

1 924

0 5030 3280 3850 252

5ORSONIAwEANAHOT

STATISTIESE STREEK 23STATISTICAL REGION 23

KURUMANHOSTMASBURG1+47

STATISTIESE STREEK 24STATISTICAL REGION 24

TRTDON0+AAFEKINs

ST ATISTIESE STREEK 25STATISTICAL REGION 25

HERBERTBARK LT-YES/WESTNARRENTONHART SWAT ER

STATISTIESE STREEK. 26STATISTICAL REGION _26

00$-LoNDENFEAsT LONDONKING WILLIAM'S TOWN

STATISTIESE STREEK zaSTATISTICAL REGION 20.

KOREASTOTTERmElmCATHCARTQUEENSTOWNTARK AsTEIKsTA0OMMOLT ENO

STATISTIESE STREEK 49STATISTICAL RESION 29

ALBANYSOMERSET-405/2WALEXANDRIADATN0AST

Page 42: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

174 333 5 708 101 874 47 71 399 159 237 273 88 772 7 70 191 28 215 14 L14

302 4 G 6 290 30 3 0 2 2 8 10 0580 26 1 45 508 348 0 0 E 343 ?4 0

5 4?4 123 3 775 4 573 4 334 G 1 2 5 6 294 2 175 0

6 356 153 4 828 5 371 6 447 0 1 35 6 646 239 0

12 893 212 9 952 11 720 4 526 0 0 59 9 461 669 C

12 893 212 9 952 11 729 0 526 4 0 59 9 t¢7 6159 0

4 989 49 10 28 4 852 2 951 5 L 3 7 946 301 15 755 99 29 48 5 579 1 674 1 26 3 1 644 278 54 173 79 21 0 4 1?3 1 557 Q 3 0 1 554 353 78 733 708 7 as 8 5553 2 738 1 3 D 2 707 377

7 13 894

4 62 22

49 156

55 184

54 611

54 611

1 2492 2110 3515 372

8

3 - K0fifLEEri1HEIO, SAI.A 9 i59E ER LONE, Ai DE vAH RAi1T3QEPE 3 - 8lP10f$F^1T, 381.49085 AM0 WAGES, VALUE OF RATICNSTASEL 3-7 - r4 RK 9ELEENTHEIO 1 ALLE IERKME11fR$ TAM 3.1 - E15PLOYt1EKT, ALL EESPL¢YEEB

4ERE 5LDE YERKMEl!E1t - (ETAL 1 LOS 1!ERENENERS - 6£TAL HUI40EDCENDEs - GETALREGULAR EKPLOTEE5 - 141N18ER F SUA- EMP4GYE.5 I DOM318I SERVANTS - NU148£R

LIIMODRQSDIETUKM A GI S TERIAL DISTRICT

701 AL @LA>w>et< KLEUU,-10H A i Sy lR;ES TQIAAL 9LAHKES kLEURL1PS ASI€RS SYARTE5 TOT KL£UflL8)0E ASIExs SorxRi£SUd EtAC1CS jQ1Al 14iiL* ; t4L41^RE05 ASXAMS 6LASKS Y01AL COS,¢URE43 kslk%s Stk(K9

FORT EEAUF4RT 827 14 d1 0 72 548 0 0 0 165 6 0 159ADELAIDE 796 21 62 Q 713 332 1 54 0 297 193 13 2 1789EDfOR6 1 422 20 169 0 833 563 4 74 3 455 247 42 0 205

a pEpa7r<RAAPiCA.PE) 827 18 G 0 809 620 0 0 0 620 85 0 0 85-- VICTORIA-QOSIEASTOKPlCP) 474 16 1 0 457 241 3 4 0 237 6 8 0 0 68i.SIOCK_MSTROK 717 13 74 0 630 75? 1 55 0 7Q1 148 to 0 138

SYATISTIESE S 7 RA£r 30 13 425 252 1 088 0 12 088 10 231 8 516 0 9 701 2 544 241 2 2 301STA1IST1CAL RERIaM 30

BA9KLY-495 1 4A$' 1 398 9 15 0 1 374 788 1 115 4 67Z 524 4 0 520vQDEHOUSE 1 351 25 30 0 1 296 1 707 0 53 0 1 654 445 1 0 4581 "101 487 10 1 a 476 943 0 5 0 936 172 0 0 172ELLIOT 1 094 1S 7 Q 1 067 1 754 0 10 0 i ?48 291 p 0 291KACLEAR 1 230 17 2 0 1 211 1 886 0 3 0 1 3815 344 0 0 344

51615511€18 5T95Ec 51 5 584 76 50 tl 5 424 6 512 1 183 Q 6 198 1 796 11 0 1 785STATISTICAL RE6Ia1 31

LADY GREY 129 10 3 1 0 684 504 0 7 3 497 213 7 0 206ALI^+AL-800R9F#99To 1 311 10 51 0 1 310 989 2 6 0 981 450 3 0 442ALBERT 1 203 11 32 a 1 15? 1 071 3 122 0 946 466 10 0 45698NTExSTA8 397 1 73 0 318 558 0 136 C 422 183 24 a 159STEYlsS00R6 554 12 110 0 432 494 4 19' 4 500 245 52 0 193HQFIEYR 478 IT 112 4 349 371 1 54 0 314 141 39 0 102

91 AT 157 I8SE SSRSF8 32 4 725 41 414 h 4 250 3 987 6 521 0 3 460 1 698 140 0 1 558STATISTICAL RE8IQN 52

ss• VA?. I CAPE *ss

OURS AMPTNE 1 01

1N Cp#TAL)P AK4A=RATALl

57611581888 $T96£5 35ST4TSSTICA4 683104 • 5

LOWER TUG848 ( XATAL)

S1#1ISTI ESE STREEK 315S1ATISIt[A 7. RE9IOM 36

LAPSP EQ00V%u%ATAL1,

#ICHA^QKD (MA7 AL)

I.ROf,0CNATA1)WE 11A^QVERIHF,1AL)

Page 43: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

3 — wERKGLEENTNSID, SALARISSE EN LONE, WAAROE VAN RANTSOENE 3 dMPLOYPENT, SALARIES AMP WA GES, VALUE OF RATIONSTABEL 3.1 — MERKGELEENTHE/9, ALLE HE MMERS TABLE 3.1 — EMPLOYNENT, ALL EMPLOYEES

LANDDROSDISTAIAMAGISTERIAL DISTRICT

GERIELDE WERKNEMERS — OCTALREGULAR EMPLOYEES — NUMBER

LOS WERKNEMERS - OCTALCASUAL EMPLOYEES — NUMBER

HUISBEDIE4DEs — OCTALDO M ESTIC SERVANTS — NUMBER

TOTAALTOTAL

dLANKESWHITES

KLEURLINSECOLOUREDS

ASTERSASIANS

SWARTESBLACKS

TOTAALTOTAL

BLANKEsWHITES

KLEURLINGECOLOUREDS

ASIERSASIANS

r

SWARTESBLACKS

TOTAALTOTAL

XLEURLINEECOLOUREDS

ASIiRSASIANS BLACKS(BLACKS

LIONS RIVER(NATAL) 4 415 119 15 36 4 245 1 424 2 0 0 1 4 22 49 1 2 491UNVOTI(NATAL) 7 059 125 7 10C 8 827 3 336 0 0 3 3 533 389 0 4 385KRANSKOPKNATALI 2 501 34 3 16 2 448 1 497 1 3 0 1 496 87 0 0 87

STATISTIESE STREEK 37 37 695 663 92 313 36 627 15 147 10 29 6 15 102 . 2 279 9 14 2 256sTATISTICAL REGION 37

PIETERMARITIBURG(NATAL) 2 388 84 3 53 2 248 626 1 1 0 624 160 0 2 158

STATISTIESE STREEK 38 2 388 84 3 53 2 248 626 1 1 0 624. 160 0 2 158STATISTICAL REGION 38

PORT SHEPSTONE(NATAL) 6 032 88 7 61 5 896 2 708 5 2 2 2 699 333 1 C 332ALFRED (NATAL) 2 010 49 8 3 1 950 1 404 2 0 0 1 402 172 0 0 172

STATISTIESE STREEK 39 8 062 137 15 64 7 846 4 112 7 2 2 4 101 305 1 G 504STATISTICAL REGION 39

UNZINTO(MATAL) 6 708 80 16 228 6 384 4 848 0 1 13 4 834 229 1 4 224

STATISTIESE STREIK 40 6 708 80 16 228 6 584 4 848 0 1 13 A 834 229 1 4 224STATISTICAL REGION 40

UNDEREERGANATALO 1 325 44 3 2 1 276 461 1 0 0 480 145 0 0 188IRPENDLE(NATAL) 793 23 A 1 681 549 0 2 0 547 106 0 0 106POLE LAIN ATAL) 1 ass 25 3 0 1 057 185 0 0 1 164 68 0 0 68

STATISTIESE STREEK 41 3 123 92 14 3 3 014 1 195 1 2 1 1 101 362 0 0 362STATISTICAL RE9EON 41

MOUNT CuRRIE 3 996 43 93 0 3 860 2 140 0 13 0 2 127 732 9 0 723

STATISTIESE STREEK 42 3 996 43 93 0 3 860 2 140 0 13 0 2 127 732 9 0 723STATISTICAL REGION 42

NEWCASTLE(NATAL) 926 13 3 1 909 913 0 0 0 913 128 0 0 128UTRECHT 1 909 11 7 0 1 891 2 Z92 3 1 0 2 288 348 0 0 348DANNHAUSER(NATAL) 565 7 8 2 546 516 0 0 0 516 94 0 0 94puNDET(NATAL) / 151 14 0 3 1 134 1 202 2 1 0 1 199 259 C 0 2596LENc05(NATAL) 639 8 8 1 622 447 0 0 0 447 108 C 0 108RuFRIVIEROATALI 2 090 38 4 7 2 041 954 0 0 1 953 294 3 0 291vEtkENINATAL/ 726 25 0 4 697 731 0 1 0 730 44 C 0 44p 001RIVIER/m001 RIVER 1 990 61 6 2 1 921 1 121 7 2 0 1 112 360 1 0 359ESTEduRTOATAL, 2 561 44 3 8 2 506 1 957 0 1 0 1 956 317 C I 576BEIGvILLEMATA0 1 226 14 0 8 1 204 1 765 0 0 0 1 765 204 0 0 204

STATISTIESE STREIK 43 13 781 ?35 39 36 13 471 11 898 12 6 1 11 879 2 216 4 1 2 211STATISTICAL REGION 43

Page 44: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

353 2 770 127 023 73 453 3E

50

5

01

1

132 4$4 2 358

3 247 159439 9

3 6$6 168

63? 38214 16

846 54

50002

754 3219 0

484 26591 30

1 903 86

7

#1 1 3 076 48$O 4 430 174

11 1 3 506 1 167

3 0 591 404 0 198 70

3 0 7$9 110

1 1 720 3262 0 17 23 0 459 3340 1 560 407

22 0 1 743 892

28 2 3 551 1 963

0 495 300 10 458 46 00 1 918 1 226 10 3 682 2 680 31 2 481 954 00 2 896 2 024 0

735 174

540 4 1496 7 1

1 950 29 34 001 as 312 566 73 112 948 39 13

!3! RATAL

I**

FACT4RiANAND ERDEOR

STATJSYIESI STBEE!C 46STATISTICAL REBIOl 46

JONANME S IJRG

RAND BURG

STATISTIESE STRI,EK 47STATISTICAL REG!OA 47

SUM I5T0RfACRE AT440OKSGURSKEMPTON PARKaCNONI

STATISTIESE S10E4K 48STATISTICAL REGION 48

BRAKPANSPRINGSRISELDELN AS

HEI4 ELBESDITYL)

BALFOUR

55 12? 73 237 9 5212 27 148 9 407

o 0 984 271 0 0 2770 0 178 87 1 0 86

0 0 1 142 364 1 0 363

0 0 40 37 2 0 350 0 69 25 0 0 25

0 0 109 62 2 0 60

0 0 323 31 0 0 312 0 .0 4 1 0 31 0 333 53 2 1 500 0 407 4$ 0 0 450 0 890 83 0 0 83

5 0 1 953 219 3 1 215

a 0 299 40 0 0 400 0 96 22 4 0 221 0 1 224 177 0 0 1771 0 2 676 255 0 0 2550 0 959 280 0 0 24$0 a 2 024 426 3 0 423

3 - W ERKS LEENTI$f9. SAL A RISSE EN LANE, 11ARR9E VAN RANTSOENE 3 - EMPLOYMENT, SALARIES AND RAGES, VALVE Of RATIONSTABEL 3.1 - YERK8ELEENTHEIa , ALLE 4ifRKNEMERS TABLE 3.1 - ENPL0TRERT, ALL EfrP1.0YEE5

GEREELDE WIRKNENERS - GETAL LOS MERKNEMERS - CETAL HUISBEDIEKDES SETALREGULAR EPFPL07E54 - NUMBER CASUAL ERPLOTEIS - NURSER I DOMESTIC SERYAHT& - AurWER

LAND9ROSOiS^RII(WAS ISTERIA1 F'I3TRJCf

TOTAL 1 SLANICESIkLEURLINGE ASSESS SYARTES FOTAAL 9LANKES KLELJIILINSE I A$IERS 1 SYAR1ES 1 TOTAAL KLEURLINGE ASIERS S1ART4S{fNl ES k GQ 0 ED IA NS ALKS TOTAL_ Y1ITTES t0L4URE9S J ASIAM$ B LACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS FLACKS

P71t[LPiECERS9Uit6<MA1AL1 1 590 19 a 0 1 S71 94 945 11 0 176N9015$E 3 923 60 5 40 3 818 2 488 0 0 4 2 482 239 0 2 237VRTNFID4NAT4L) 3 048 33 k 0 2 990 2 $49 2 C; 0 2 647 388 0 0 3$8a ANNGO<NATAL) 645 13 0 0 632 350 0 a a 350 112 3 0 109

SEATISTIESE SIREEK 44 9 206 145 10 40 9 011 6 632 2 0 6 6 624 915 3 2 910STATISTICAL RE6I0Ni 44

ILASISA<N RTAL) 5 390 98 11 10 5 181 1 62S 0 0 0 1 625 221 0 0 221LINER VRFOLUZI(NATAL) 9 311 166 13 77 9 261 3 254 0 D 1 3 253 471 0 7 464n72144ARENI(NATAL! 3 049 47 13 7 2 982 963 0 0 .0 963 107 0 0 107ESNOWEtNATAL) 3 687 73 7 4? 3 540 1 844 0 0 1 1 643 165 a 0 T65MTON; 1N1(NATAL 1 5 933 96 14 112 5 611 1 929 1 0 2 1 926 279 0 5 274

`TIJSONBO(NATAL) 890 14 0 0 876 T 032 0 0 0 1 032 33 0 0 33

554113T1E5E STREEK 45 25 ?T6 494 58 253 27 471 10 647 1 0 4 10 d42 1 276 0 12 1 264STATISTICAL REGI04 45

Page 45: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

3 — wERKGELEENTNEID, SALARLSSE EN LONE, wAARDE VAN RANTS0ENE

TAUEL 3.1 — wERKGELEENTHEID, ALLE vERANENERs3 — EMPLOYMENT, SALARIES AND WAGES, VALUE OF RATIONSTABLE 3.1 — EMPLOYMENT, ALL EMPLOVEES

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

SEREELDEREGULAR

wERKNEMERs GETALEMPLOYEES — NUMBER

LOS WERANEMERS — OCTALCASUAL EMPLOYEES — NUMBER

HUISBEDIENDE S — GETALDOMESTIC SERBAN TS — NUMBER

TOTAALTOTA

BLANKESWNITES

KLEURLINSECOLOUREDS

ASTERSASIANS

SWARTESBLACKS

TOT AALTOTAL

BLANKES1 KLEuRLINGEWHITES ; COLOUREDS

ASTERSASIANS

SmARTESBLACKS

WAALTOTAL

KLE0ALINGECOLOUREDS

ASTERS swARTESAs TANS BLACKS

ROEBELDRIFAHIENVELD RIDS 7 1 1 2 0 695 722 0 0 722 72 0 0 12

STATISTIESE STREEK 49 13 174 256 62 1 12 855 8 007 5 2 0 8 COG 1 272 3 0 1 263STATISTICAL REGION 49

KRUGERSDORP 3 493 106 IR 0 3 369 1 126 0 9 1 1 116 296 1 295R0DDEPOORT 1 069 61 4 0 964 189 10 4 0 175 34 1 35WESTONAREA 462 11 5 0 446 424 10 1 0 413 81 1 80RANDFONTEIN 1 612 46 9 0 1 557 1 629 2 14 0 1 613 206 5 201OBERNoLlER 665 24 2 0 639 Z90 1 0 0 289 46 0 46

STATISTIESE STREEK 50 7 301 268 38 0 6 995 3 658 23 28 1 3 606 665 8 657STATISTICAL REGION 50

BRITS 7 497 66 35 0 7 396 4 850 3 5 0 4 842 596 6 0 592CULLINAN 1 022 20 3 0 999 1 066 0 1 3 1 065 153 0 0 150WRONKHORSTSPRUII 2 417 71 7 0 2 339 2 119 0 11 0 2 103 305 2 0 303

STATISTIESE STREEK 51 10 936 157 45 0 10 734 8 035 3 17 0 8 015 1 053 8 0 1 045STATISTICAL REGION 51

VEREENISIN6 2 758 88 9 2 2 659 1 160 a 0 0 1 160 318 2 0 316WANDEMILPARK 769 12 4 0 753 428 0 0 0 626 11P 0 0 118

STATISTIESE MEEK 32 3 527 100 13 2 3 412 1 783 0 0 0 1 788 436 2 0 436STATISTICAL REGION 52

THADAZINOI 3 320 53 s 0 3 259 2 044 1 18 2 425 545 2 563WARMOAD 2 249 54 36 0 2 15 9 2 058 0 7 2 031 312 1 311RuSTENBURG 2 656 29 1? D 2 615 1 529 0 15 1 514 316 0 316swARTRUGGENS 957 8 9 0 940 929 0 1 928 147 3 164pARICO 3 015 31 11 C 2 973 3 lag 0 0 3 180 445 0 445

STATISTIESE 5TmEEK 55 12 197 175 76 0 11 966 9 720 1 41 9 678 1 805 6 1 799

STATISTICAL RESIGN 55

plETERS90R6 4 833 85 6 0 4 742 4 387 3 0 4 064 532 0 0 532POTOI=TER8RUS 15 590 210 10 0 15 370 10 087 1 0 10 086 1 173 0 0 t 123WATERBERG 5 026 56 5 C 4 965 5 505 12 0 5 493 753 0 0 753PESSINA 2 216 38 3 0 2 178 1 041 0 a 1 041 134 0 0 184sOUTRANSBERG 6 990 91 5 C 6 902 3 798 2 1 3 795 1 046 0 0 1 048LETABAITYL) 21 012 321 13 0 20 678 10 931 3 4 10 924 880 1 0 879

STATISTIESE STREEK 56 55 675 801 39 0 54 835 35 449 21 1 35 423 4 520 1 0 4 519STATISTICAL REGION 56

NELSPRUITCT90 10 234 535 16 9 913 2 181 2 15 0 2 166 410 3 0 437BARBERTON<TVL) 15 860 353 12 15 491 5 844 1 1 0 5 842 548 4 0 534

Page 46: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

3 - YERKGECEENTKEID. SALARISSE EN LONE. YAARDE VAN RANTSOEME 3 - EMPLOYMENT. SALARIES AND WAGES. VALUE OF RATIONSTABEL 3.1 - YERKGELEENTHEID, ALLE VERKNEMERS TABLE 3.1 - EMPLOYMENT. ALL EMPLOYEES

GEREELDE 4ERKNEMERS -SETAE LOS 4ERKNENERS - GETAL KUIS$EDIENDES - GETALREGULAR EMPLOYEES - NUMBER CASUAL EMPLOYEES - NUMBER DOMESTIC SERVANTS - NUMBER

LANDDROSDISTRIKMAU STERIAL DISTRICT

TVIAAL 1 BLAHICESIKLEUWLIIIGE ASIERS SWARTES TOTAAL BLANKES KL£URLINGE ASIERS S4ARTE5 TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SWARTESTorAL 4H ITES ICOLOURESS ASIANS BLACKS TOTAL NHITES COLOUREDS ASIANS BLACKS TOTAL COLOURE DS ASIANS BLACKS

4ITRIVIER 5 219 12 D 21 2 1 0 253PELERLMSRUS 10 250 392 Ill 0 9 844 Z 483 3 0 a 2 480 349 0 0 349LYDENNURG 3 947 91 9 0 3 847 3 473 2 17 0 3 454 449 2 0 447

STATISTIESE STREEK 57 45 510 1 267 52 4 44 187 14 804 10 33 0 14 761 2 000 10 0 1 990STATISTICAL REGION 57

MITBANK 1 847 35 5 0 1 807 1 688 2 1 0 1 685 235 2 0 233NIDDELBUR6(TVL) 4 774 76 12 0 4 686 6 838 8 1 0 6 829 711 1 0 710GROBL£RSDAL 4 688 72 9 1 4 606 7 161 0 14 0 7 147 388 2 0 386BELFAST 1 869 32 2 1 1 834 1 677 0 12 0 1 665 276 0 0 2764ATERVAL-BOYER 408 9 1 0 398 212 1 0 0 211 62 0 0 62

STATISTIESE STREEK 58 13 586 224 29 2 13 331 17 576 11 28 0 17 537 1 672 5 0 1 667STATISTICAL REGION 58

HETMAL 4 079 44 3 0 4 032 4 217 0 1 0 4 216 387 0 0 387STANDERTON 6 386 57 21 0 6 308 4 476 4 5 0 4 467 999 4 0 995VOLKSRUST 1 482 4 2 0 1 476 1 605 1 6 0 1 598 279 0 0 279CAROLINA 3 150 53 9 0 3 088 1 694 4 0 0 1 690 311 1 0 310ERNELO 9 921 166 61 0 9 694 4 943 2 22 0 4 921 824 2 0 822AMERSFOORT 1 320 7 0 0 1 313 1 067 1 0 0 1 066 272 0 0 212YAKKERSTROON 2 498 22 0 0 2 476 793 0 6 0 787 187 0 0 187PIE? RETIEF(TVL) 9 183 102 t 4 9 076 3 029 1 0 0 3 023 344. 0 0 344

STATIRTISSE STREEK 89 31 079 453 97 4 37 463 21 826 13 40 0 21 773 3 743 7 0 3 736ETATC*TICAL RIGROM 54

RLER9Sbo1' 5 898 47 32 0 3839 2 826 1 0 0 2 825 568 6 0 562

STATIRTIESE STREET 60 3 898 4? 32 0 3 319 2 824 1 0 0 2 825 368 6 0 562STATISTICAL REGION 60

POTCHEFSTROOM 3 521 68 74 0 3 379 2 508 1 14 D 2 493 605 15 0 590YENTERSDORP 3 172 33 29 0 3 110 2 698 2 6 0 2 690 466 6 0 460COLIGNY 2 393 23 15 0 2 355 3 070 4 0 0 3 066 343 0 0 343KOSTER 3 043 49 15 0 2 979 3 257 2 30 0 3 225 499 3 0 496LICHTENBURG 8 575 85 67 0 8 423 12 585 1 2 0 12 582 1 324 3 0 1 321DELAREYYILLE 3 704 37 38 0 3 629 4 624 0 7 0 4 617 639 5 0 63440LHARAWSSTAD 5 298 31 44 3 5 220 5 856 3 14 0 5 839 1 025 8 1 1 016SCHWE12ER-RENEKE 3 228 22 23 0 3 183 4 828 0 12 0 4 816 766 3 0 763BL0EMHOF 964 4 23 0 937 1 183 0 0 0 1 183 256 3 0 253CHRISTIANA 919 18 13 0 888 1 150 0 20 0 1 130 155 6 0 149

STATISTIESE STREEK 61 .34 817 370 341 3 34 103 41 759 13 105 0 41 641 6 078 52 1 6 025STATISTICAL REGION 61.

Page 47: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

3 - wERCGELEENTHEID, SALARISSE EN LONE, wAARDE VAN RANTSOENE 3 - EMPLOYMENT, SALARIES AND VASES, VALUE OF RATIONS

TABEL 3.1 - WERKGELEENTHEID, ALLE WERKNERERS TABLE 3.1 - EMPLOYMENT, ALL EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

GEREELDE WERKNEMERS - GETALREGULAR EMPLOYEES - NUMBER

LOS wERKNEmERS - GETALCASUAL EMPLOYEES - NUMBER

HUISBEDIENDES - GETALDOMESTIC SERVANTS - NUMBER

TOTAALA

BLANKESW ES

KLEURLINGECOLD RED

ASIERSASIANS

SWARTESBLACKS

TOTAALT TAL

BLANKESWHITES

KLEURLINGESOLOuREDS

ASIERSASIANS

SWARTESBLACKS

TOTAALTOTAL

KLEURLINGECOLOUREDS

ASIERSASIANS

SWARTESBLACKS

*e * TRANSVAAL *** 246 927 4 516 866 19 241 526 168 688 114 302 168 271 24 457 114 2 24 341

BOSHOF 3 885 34 99 0 3 752 4 287 0 16 0 4 271 780 16 0 764

JACoBsOAL 1 012 11 188 0 813 1 791 0 267 0 1 524 217 42 0 175

KoFFIEFONTEIN 656 21 66 0 569 328 0 53 0 275 108 17 0 91

FAUREsMITH 1 115 11 272 0 832 2 036 1 648 0 1 387 371 86 0 285

STATISTIESE STREEK 27 6 668 77 625 0 5 966 .8 442 1 984 0 7 457 1 476 161 0 1 315

STATISTICAL REGION 27

ZASTRON 1 165 10 1 0 1 154 1 319 0 1 0 1 318 314 0 0 314

,VUXVILLE 1 092 15 23 0 1 054 731 3 9 0 719 356 14 0 342

SMITHFIELD 744 4 14 0 726 751 0 4 a 747 279 3 0 276

BETHULIE 676 1 121 0 554 469 0 39 0 430 232 29 0 203

STATISTIESE STREEK 33 3 677 30 159 0 3 488 3 270 3 53 0 3 214 1 181 46 0 1 135

STATISTICAL REGION 33

SASOLBURG 1 255 16 0 0 1 239 485 0 a 0 485 187 0 0 187

STATISTIESE STREEK 53 1 255 16 0 0 1 239 485 0 a 0 485 187 0 0 187

STATISTICAL REGION 53

KRooNSTADvENTERsBURGHENNENmAkPARIS

4 7341 2161 1061 075

73 2411 215 115 3

4111

637 3 691 0203 845 i090 634057 623

t3 691 108 8

830 245 0634 204 2623 177 4

900245202173

VREDEFORTKOPPIES

4 5172 352

17 628 9

42

494 2 751315 1 866

2 751 294 21 864 388 0

292388

HEILBRONviLJOENSKROON

3 1573 957

13 290 1

33

142 2 904866 2.107

2 902 891 02 107 619 0

891619

BOTHAVILLEvESSELSBRON

4 9082 272

92 2025 2

42

796 3 347245 2 273

3 341 691 12 272 446 1

690445

HoOPSTADBuLTFONTEINTHEUNISSEN

3 1442 8032 048

23 1518 718 14

322

106 3 214778 2 232016 1 946 t

3 209 568 32 223 718• 01 933 412 3

565718409

STATISTIESE STREEK 62 37 289 438 106 36 745 28 433 1 3 28 380 6 561 24 6 537

STATISTICAL REGION 62

BETHLEHEMHARRISMITHvREDEFRANKFORTREITZLINDLEY

5 0045 9557 2084 5852 7602 995

57 385 824 1358 016 725 9

457422

944 3 894 1 0862 4 202 4 0171 3 412 1 113527 2 185 2 38737 1 936 2 16961 2 045 2 0

3 893 1 277 3 0 14 198 1 043 2 0 1

3 298 934 3 02 145 1 093 3 0 11'918 778 5 02 043 958 a 0

274041931090773958

Page 48: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

N

3 - WERKGELEENTKEID, SALARISSE Elf LONE, WAAROE VAN RANTSOENE 3 - EMPCOYRENT, SALARIES AND WAGES, VALUE OF RATIONS.TASEL 3.1 - WERKGELEENTNEID, AL,LE WERKNEMERS TABLE 3.1 - EMPLOYMENT, ALL EMPLOYEES

GEREELDE YERKNEMERS * GETAL LOS HERKNEMERS GETAL NUISSEDIENDES - GETALREGULAR EMPLOYEES - NUMBER CASUAL EMPLOYEES - NUMBER DOMESTIC SERVANTS - NUMBER

LANDDROSDISTRIKMA6;STERIAL DISTRICT .

TOTAAL BLANKS LELJRLINGEI ASIERS j SYAATES I TOTAAL SLANKES KLEURLINGE ASTERS SWARTES I TOTAAL IKLEURLIN6E ASIERS1ASIANS

I SWARTESTOTAL WHITES COLOUREBSI ASLAR I Bj.ACKS_j TOTAL WHIT COLOUREDS ASIANS SLACXS TOTAL 1 0L0URED5 BLACKS

SENEKAL-

3 842 30 7 0 3 805 2 377 1 7 0 2 369 972 3 0 9!9FOURIESBURG 1 504 26 0 0 1 478 1 150 1 0 0 1 149 262 0 0 262FICKSBURG 2 486 29 77 0 2 440 2 083 0 2 0 2 081 417 0 0 417

STATISTIESE STREEK 63 36 339 350 64 0 35 92 5 23 Z64 14 176 0 23 094 7 734 19 0 7 715STATISTICAL REGION 63

06ENDAALSRUS 995 14 3 0 978 685 0 0 0 685 196 1 0 195WELKOM 730 11 1 0 1 18 449 0 Z 0 447 93 0 0 93VIRGINIA 773 8 4 0 761 318 0 0 0 318 161 0 0 161

STATISTIESE STREEK 64 2 498 33 8 0 2 457 1 45Z 0 2 0 1 450 450 1 0 449STATISTICAL REGION 64

BLOEMFONTEIN 3 505 37 114 0 3 354 2 107 6 18 0 2 083 920 28 0 892

STATISTIESE STREEK 65 3 505 37 114 0 3 354 2 107 6 16 0 2 083 920 28 0 892STATISTICAL REGION 65

PETRUSBURe 1 321 19 44 0 1 258 974 1 I 0 946 306 6 A 300BRANDFORT 2 703 11 26 0 2 664 2 411 2 13 0 2 396 708 4 0 7046IMBURG 1 651 20 2 0 1 629 1 122 0 35 0 1 087 422 0 0 422MARDUARD 2 216 38 24 0 2 154 1 095 0 15 0 1 080 365 0 0 365CLOCOLAN 1 677 8 3 a 1 Add 1 477 0 0 0 1 477 330 1 0 329ExtELSIOR 2 262 27 12 0 2 223 1 670 0 6 0 1 664 518 0 0 518LADYRRAND 2 304 13 7 0 2 284 3 797 0 3 0 1 794 486 3 0 483WEPENER 1 259 4 14 0 1 241 898 1 18 0 879 271 1 0 270OEWETSDORP 1 409 14 8 0 1 387 1 046 7 0 0 1 039 443 1 0 442REDDE7S8UR6 722 5 4 0 113 815 0 0 0 815 24? 0 0 247EDENBURS 603 8 69 0 526 469 0 7 U 462 224 19 0 205TROMPSBUR& S01 2 RB 0 411 510 0 121 0 389 117 30 0 147JASERSFONTEIN 276 4 26 0 246 165 1 4 0 160 97 r 0 90PHILIPPOLIS 507 4 141 0 362 379 0 96 0 283 179 55 0 124

STATISTIESE STREEX 66 19 411 17? 470 0 18 764 14 828 12 325 0 14 491 4 773 127 0 4 646STATISTICAL REGION 66

__• O.V.S. I O.F.S. +.. 110 642 1 158 1 546 0 107 938 8Z 301 51 1 596 0 80 654 23 282 406 0 22 876

TOTAAL/TOTAL R.S.A 669 086 13 720 104 644 2 836 547 886 483 679 472 90 725 129 392 353 85 636 14 961 157- 70 578

Page 49: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

140EL 3.2 - SALARIssE EN LONE TABLE 3.2 - SALARIES AND wAAEs

LANDRR9SDISTRIR

RAGISTERIAL DISTRICT

GEREELR E MERKNEmERS I REGULAR EMPLOYEES

TOTAAL

TOTAL

8LANKEs

UNITES

y LE110LINGE

COLOUREDS

ASTERS

ASIANS

SWART ES

8LAcws

RAAR/CAPE 7 86 14 020 0 99 766 -wf%BERA 2 262 809 441 499 1 041 717 1 820 777 773SINONSTAD/5iMONSTOMN 165 648 45 570 64 049 0 56 024PELIVILLE 2 823 $46 919 295 1 144 246 3 536 756 764

1 471sTIEsE STREEK 51 5 427 189 1 466 664 2 264 032 5 356 1 690 337STATISTICAL REGION 01

SIELLENHosC4 4 063 724 1 218 773 2 338908

0 506 663RuILSRIVIER/RivER 1 056 005 186 981 581 962 2 400 284 662SOMERSET-WES/wEsT 2 066 004 562 233 1 038 039 0 465 732STRAND 149 727 34 369 59 496 0 55 062pAARL 8 630 920 2 495 681 4 891 976 0 1 234 263wELLINCYGN 2 050 251 350 790 1 540 408 0 159 055

sIATIsTIEsE STREEK 02 18 016 631 4 851 847 10 456 789 2 400 2 705 595STA T ISTICAL REGION 02

UhloN6ALE 728 262 118 313 567 272 0 42 732J0UUETINA 1 722 241 344 953 1 111 900 a 205 388HuMANs604P 2 054 535 481 920 1 212 219 0 360 396RANRET 1 783 702 2 46 742 319 607 0 717 553

sTATIsTiEsE STREEK 04 6 280 740 1 191 933 3 710 935 0 1 385 869STATISTICAL Resiow 04

009/sNoq%% 2 50? 383 423 644 2 062 235 0 21 509CAL/7260RP 540 349 35 782 495 310 0 9 257LADISA M 1 288 745 135 547 1 100 780 0 52 418

STATISTIESE STREEK 05 4 336 482 594 973 3 658 325 0 83 184STATISTICAL REGION 05

KNY$N4 2 309 039 905 232 1 213 745 0 190 062GEoRGE 3 422 674 757 550 2 512 080 0 123 044mcSSELGAAVNOssEL 54 n 543 794 41 334 484 581 1 500 16 374RIVERS644,RIYERsoALE 1 282 241 203 411 1 014 924 1 750 37 156

87ATISTIEsE STREEK 06 7 557 748 1 957 532 5 23C 330 3 250 306 636STATISTICAL REGION 06

Page 50: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

N

TASEL 3.2 - SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES

GEREELRE WERKNE•ERS / REGULAR ENPLOYLES

LAN90R05GISTRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIER5 SU!1RTES

NA8iSTE R1AL DISTRICT TOTAL WHITES (OLGURE85 ASIANS BLACKSA R R R

CALEDON 10 781 267 3 733 927 5 871 404 0 1 175 936

NERNANUS 355 534 49 840 284 010 0 21 664

BRE)AS8DRP 1 090 650 331 935 724 475 4 500 29 740

SWELLENOAA 3 071 678 564 723 2 302 611 0 164 344

HEIDELBERG(KAAP/CAPE? 812 492 151 715 605 669 0 55 068

STATISTIESE STREEK 07 16 111 621 4 852 140 9 768 199 4 500 1 466 792

STATISTICAL REGION 07

WORCESTER 8 669 270 1 807 523 5 307 822 0 1 053 925

CERES 5 761 393 1 631 490 3 893 097 0 231 306

TULEAGH 2 629 384 580 017 1 956 532 0 92 835

RQEERTSQN 3 145 514 632 187 2 350 920 2 496 159 911

NONTAZU 1 271 509 147 800 1 080 736 0 42 973

STATISTIESE STREEK 08 21 477 570 4 799 017 15 089 ID? 2 496 1 586 950

STATISTt6At. REGION 08

NALNESBJRY 4 459 409 1 143 174 2 360 155 0 956 080

MDPEFLELD 180 042 28 62D 137 336 0 14 036

PIKET8EA6 2 003 308 310 520 1 658 646 0 34 142

VREDEN9$1R8 157 593 26 100 116 266 0 15 227

STATISTIESE STREEK 09 6 8110 352 1 508 414 4 272 453 0 1 019 485

SIATIST2CAL REGION 09

CLANWILLIAN 2 366 174 362 203 1 950 587 1 800 51 584

VREDERDAL 1 995 348 254 748 1 678 491 0 61 609

VANRH9NSCORP 760 630 127 510 615 781 0 17 339

STATISTIESE STREET 10 5 122 152 744 461 4 245 359 1 800 130 532

STATISTICAL REGION 10

KANAXWALAND 1 254 131 170 102 1 009 645 1 CDO 73 364

STATISTIESE STREEK 11 1 254 131 170 102 1 009 645 1 000 73 384

STATISTICAL REGION 11

VALVISDAAIINAT 23 750 0 0 0 z3 759

STATi5TIESE STREEK 12 23 750 0 0 0 23.750

STATISTICAL REGION 12

Page 51: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

IABEL 3.2 - sALARIssE EN LONE TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES

LANDDRosDisTRIK

MASIsTERIAL DISTRICT

GEREELDE wERKNENERs / REGULAR EMPLOYEES

TOTAAL

TOTAL

KANKES

11517 ES

KLEURLIMGE

coLOUREOS

ASIERs

ASIANS

SWARMS

BLAtasA a R

PORT GLitABETH 81 201 • • .01UITENBA8F 1 038 420 199 102 271 186 568 132alR4w000 1 825 311 435 654 248 032 0 1 140 625

Star/571E5E STREEK 14 3 744 932 892 558 563 741 600 2 288 033STATISTICAL REG10N 14

coLvIRTA 1 094 489 128 822 039 302 3 600 22 165WILLIsTuN 275 733 14 409 258 233 0 3 091SUTHERLAND 356 779 3A 725 319 688 0 2 166

STATISTiESE STREEK 16 1 727 001 178 156 1 517 223 3 600 28 022STATISTICAL REGION 16

GEAUFORT-wEs/WEsT 806 111 113 828 668 816 0 23 46?FRASERBURe 446 222 3t 452 415 090 0 1 680LAIRGSBORG 574 808 47 220 522 628 0 4 960PRIME ALBERT 616 946 120 364 485 502 0 10 5BDVICTORIA-WEST 563 355 128 000 398 544 0 36 789NwARAYseuRG 301 331 42 100 232 022 0 27 209

STATIsTIESE STREEK 17 3 308 773 483 464 2 720 624 0 104 685STATISTICAL REGION 17

JANSENVILLE 583 696 122 805 309 502 0 151 389sTETTLERvILLE 382 499 43 316 271 243 0 67 940wILLOWN0RE 441 513 24 765 383 208 0 33 540

sTATISTIESE STREEK 18 1 407 708 190 886 963 953 0 252 859STATISTICAL REGIOB 18

ABERDEEN 487 837 73 965 365 999 0 47 813GRAAFI-REINET 775 731 761 315 481 957 360 132 099nARsT0N 253 396 41 200 117 189 0 95 OCTcaADOCA 1 042 616 196 025 194 597 0 651 994mIDDELBuRGAKAAP/tAPE1 696 099 49 387 326 133 0 320 579

sTAT/STIESE STREEK 19 3 255 679 521 892 1 485 875 36C 1 247 552STATISTICAL REGION 19

Page 52: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

HOPE TOWNBRITSTOYNDE AARPHILIPSTOWNRICHNOND(KAAP/CAPE)HANOVERCOLESBERGNO UPOQRT

STATISTIESE STREEK 20STATISTICAL REGION 20

PRIESKAC APR ARVON

STATISTIESE STREEK 21STATISTICAL REGION 21

KINDERLEY

STATISTIESE STREEK 22STATISTICAL REGION 22

SORBONIAKENH AROT

STATISTIESE STREEK 23STATISTICAL REGION 23

KURUNANPO STNASBUREHAY

STATISTIESE STREEK 24STATISTICAL REGION 24

VRYBUPGNAFEKING

STATISTIESE STREEK 25STATISTICAL REGION 25

TOTAAL

TOTALR

52 984212 102352 064494 221443 607473 898111 038

2 978 591

758 239545 441

1 303 680

904 211

904 211

4 815 879984 170

5 800 049

821 101648 439641 138

2 310 678

2 154 7191 442 671

3 597 390

BLANKES

WHITES

63 75036 96357 08098 716

196 18085 67424 280

632 684

111 51275 530

187 092

214 211

214 211

313 273128 064

441 337

85 449100 89130 620

216 960

182 506370 368

552 876

S WAR TEE

32 01723 235TO 18268 320

155 462263 471

51 544

722 082

61 02510 940

71 965

468 291

468 291

672 26859 528

731 796

649 225441 518142 049

1 232 792

1 905 5831 059 139

2 964 722

TABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE TABLE 3_2.- SALARIES AND WAGES

GEREELOE UERKNENERS I REGULAR EMPLOYEES

KLEURLINGE ASIERS

COLOUREDS ASIANSR

500 1'EN269 217 0150 944 960224 802 0327 185 0

89 965 0124 396 35735 214 0

1 622 508 1 317

585 702 0458 921 0

1 044 623 0

221 709 0

221 709 0

3 829 218 1 120796 578 0

4 625 796 1 120

86 427 0306 030 0468 469 0

860 926 0

66 028 60013 164 0

79 192 600

Page 53: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

GEREELDE NERKNEMERS REGULAR EMPLOYEES

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

8sii8s

ASIANS

swARTES

BLACKSR

HERBERT 1 063 364 102 495 49 676 62 193BARKLy-wES/NEST 1 066 037 221 691 136 824 0 707 522WARRENTON 451 084 35 850 45 181 0 370 053HARTSuATER 1 440 652 135 314 113 462 4 200 1 187 676

STATISTIESE STREEK 26 4 021 137 495 350 794 143 4 200 2 727 444STATISTICAL REGION 26

o0S-LONDEN/EAST LONDON 1 391 590 492 945 10 570 0 888 075KING WILLIAM'S TOWN 502 807 104 068 12 070 0 386 669

STATISTIESE STREEK 28 1 894 397 597 013 22 640 0 1 274 744STATISTICAL REGION 28

KONGA 316 612 73 332 2 116 0 241 164STUTTERHEIN 939 541 225 580 15 010 0 698 951CATHCART 438 435 84 388 1 292 0 352 755AUEENsTowN 521 883 110 637 7 484 0 403 762TARKA 364 168 84 387 15 948 0 263 833sTERKsTROON 172 256 27 017 4 839 0 140 400moLTEND 185 566 Zt 600 5 142 0 158 824

STATISTIESE STREEK 29 2 938 461 626 941 51 831 0 2 259 689STATISTICAL REGION 29

ALBANY 1 189 085 191 438 72 767 924 880SOMERSET-00S/EAST 874 792 122 327 241 797 510 668ALEXANDRIA 1 417 587 288 856 47 798 1 080 933BATHuRsT 485 354 78 390 1 950 65 404 364FORT BEAUFORT 426 490 107 233 21 505 297 752ADELAIDE 428 000 133 195 24 153 270 652BEDFORD 554 354 105 537 75 780 373 037PEDDIECKAAP/CAPE,VICTORIA-00S/EAsT(KP/Cp)

412419

255070

126137

888198

0260

285281

367612

sTOCKENSTROR 321 810 74 947 29 594 217 269

STATISTIESE STREEK 30 6 528 797 1 366 009 515 604 65 4 646 534STATISTICAL REGION 30

BARKLY-o0S /EAST 355 311 35 304 5 228 0 314 779woDENouSE 544 656 135 628 6 307 0 402 721

Page 54: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES

GEREELDE WERKNENERS I REGULAR EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIK TOTAAL OLANKES KLEURLINGE ASTERS SWARTES

MAGISTERIAL DISTRICT WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKSR I R R I R R

INDWE 140 932 23 550 0 0 117 382

FLLIOT 256 620 37 233 2 100 0 217 287

MACLEAR 299 386 48 610 940 0 249 836

STATISTIESE STREEK 31 1 596 905 280 325 14 575 0 1 302 005

STATISTICAL REGION 31

LADY GREY 213 813 37 700 7 240 0 168 873

ALIWAL-NOORD/NORTH 383 769 25 388 14 259 200 343 922

ALBERT 425 969 39 900 10 946 0 375 123

VENTERSTAD 143 800 4 200 26 119 0 113 481

STEYNSBURG 226 230 28 076 34 673 0 163 481

HOFNEYR 227 695 25 715 48 975 0 153 005

STATISTIESE STREEK 32 1 621 276 160 979 142 212 200 1 317 885

STATISTICAL REGION 32

•*• KAAP I CAPE 141 356 031 30 155 816 76 973 142 33 449 34 193 624

DURBAN 230 808 22 508 0 6 605 201 695PINETOWN(NATAL) 560 156 186 066 1 040 115 627 257 423

INANDA(NATAL) 5 12? 305 616 388 9 013 1 378 584 3 123 320

STATIST1ESE STREEK 35 5 918 269 824 962 70 053 1 500 816 3 582 438

STATISTICAL RE6ION 35

LOWER TUGELA(NATAL) 11 824 301 2 031 111 36 528 1 560 590 8 196 072

STATISTIESE STREEK 36 11 824 301 2 031 111 36 528 1 560 590 8 196 072STATISTICAL REGION 36

CAMPERDOWN(NATAL) 3 445 677 622 228 39 921 82 699 2 700 829RICNNOND(NATAL) 3 217 583 605 581 40 431 87 275 2 484 296IXOPO(NATAL) 1 914 205 313 401 68 698 0 1 532 106NEW MANOYER(HATAL) 5 009 193 804 223 23 461 153 401 4 028 108

LIONS RIVER(NATAL) 3 013 390 674 860 21 637 135 614 2 181 279UMVOTI(NATAL) 4 448 299 939 545 13 151 254 343 3 241 260KRANSKOP(NATAL) 1 342 736 211 792 5 133 32 903 1 092 908

STATISTIESE STREEK 37 22 391 083 4 171 630 212 432 746 235 17 260 786STATISTICAL REGION 37

Page 55: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 — SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 — SALARIES AND WAGES

GEREELDE NENKNENERS F REGULAR EMPLOYEES

LANDoROSOISTRiK

MAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

umiTES

KLEURLINGE

COLOUREDS

AS IERS

ASIANS

swARTEs

BLACKSR R

PIETERNARITZBURG(NATAL) 2 362 578 533 177 9 600 158 752 1 661 049

STATISTIESE STREEK 38 2 362 578 533 177 9 600 158 752 1 661 049STATISTICAL REGION 38

PORT SHEPSTONE(NATAL) 3 038 930 470 491 8 310 146 403 2 413 726ALFRED(NATAL) 1 285 873 305 493 24 826 7 024 948 530

STATISTIESE STREEK 39 4 324 803 775 984 33 136 153 427 3 362 256STATISTICAL REGION 39

UmZINTO(NATAL) 5 304 459 775 708 47 980 320 369 4 160 402

STATISTIESE STREEK 40 5 304 459 775 708 47 980 320 369 4 160 402STATISTICAL REGION 40

UNDERBERGUATALI 720 351 183 658 5 432 2 000 529 261Im9ENDLECNATALI 587 028 115 517 4 472 2 400 264 644POLELAINATAL) 1 049 214 199 819 10 421 0 838 974

STATISTIESE STREEK 41 2 156 593 498 989 20 325 4 400 1 632 879STATISTICAL REGION 41

MOUNT CURRIE 1 404 552 170 465 48 199 0 1 185 888

STATISTIESE STREEK 42 1 404 552 170 465 48 199 0 1 185 888STATISTICAL REGION 42

NEwcAsTIE(NATAL) 375 097 46 340 2 000 3 000 323 757UTRECHT 682 722 57 720 2 208 0 622 794OANNNAuSER(NATAL) 224 884 36 060 8 100 2 100 178 624DUND EE(N ATAL) 532 657 60 510 0 13 700 458 447GLENcoE(NATAL) 242 477 18 000 3 160 600 220 717KLEPRIvIER(NATAL) 704 510 152 315 5 080 19 700 527 415wEENEN(NATAL) 451 418 173 935 0 13 580 263 903rooiRivIER/Nooi RIVER 1 270 767 341 120 6 960 4 338 918 349ESTcouRT(NATAL) 1 az 745 261 799 4 400 16 992 999 554BERGVILLE(NATAL) 582 016 67 290 0 16 835 497 891

STATISTIESE STREEK 43 6 349 293 1 215 089 31 908 90 845 5 011 451STATISTICAL REGION 43

Page 56: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

=TASEL 32 - SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES

GEREELDE WERKNEMERS I REGULAR EMPLOYEES

LANDOROSDISTRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTES

MA61STERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKSR R r R R R

PAULPIETERSBURG(NATA1J 6J5732 113 350 0 572 382NGOTSNE 1 99 238 421 544 11 508 0 1 563 186VRTREID(NATAL) 1 600 050 476 172 1 250 0 1 122 628BASAMAN64(NATAL) 257 826 45 346 0 0 212 480

STATISTIESE STREEK 44 4 539 846 1 056 412 12 758 0 3 470 676STATISTICAL REGION 44

HLABISA(NATAL) 3 040 691 811 425 26 240 33 146 2 169 880LOWER UNFOLOII(NATAL) 6 978 830 1 319 446 41 598 223 191 5 394 595ITONJANENI(NATAL) 1 842 599 298 977 36 751 27 440 1 479 431ESHOWE(NATAL) 2 754 398 719 795 14 150 168 703 1 851 750KTUNIINI(NATAL) 4 788 388 919 713 41 408 278 680 3 548 587UBON9O(NATAL) 261 842 69 075 923 0 191 844

STATISTIESE STREEX 45 19 666 748 4 138 431 161 070 731 160 14 636 087STATISTICAL REGION 45

•** NATAL 86 242 525 16 191 958 623 989 5 266 594 64 159 984

PRETORIA 3 019 464 982 248 11 693 0 2 025 523NONDERBOON 327 795 58 919 0 0 269 876

STATISTIESE STREEK C6 3 347 259 1 041 167 11 693 0 2 294 399STATISTICAL REGION 46

JOHANNESBURGRAWDBURG

791305

848997

275104

061703

1 3200

00

515201

467294

STATISTIESE STREEK 47 1 097 845 379 764 1 320 0 716 761STATISTICAL REGION 47

GERNISTON 781 743 235 478 4 200 7 225 534 840ALBERTON .15 240 0 2 400 0 12 840BOKSBURG 498 844 156 551 3 574 0 338 719KENPTON PARKBENONI

5661 529

806067

201425

971558 7

0260

9 6000

3551 096

235249

STATISTIESE STREEK 48 3 391 700 1 019 558 17 434 16 825 2 337 883STATISTICAL REGION 48

Page 57: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAGEL 3.2 — SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 — SALARIES AND WAGES

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

GEREELDE wERKNEMERS I REGULAR EMPLOYEES

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASTERS

ASIANS

SwARTES

BLACKSR

BRAARAN 300 000 i F 400 300 0 281 300SPRINsS 272 232 48 447 0 0 223 785NIGEL 1 157 593 212 093 1 228 0 944 272DELMAs 2 658 372 759 456 37 034 a 1 861 882HEIDELBERGCTWL) 1 729 669 483 274 5 035 3 960 1 237 400BALFOUR 1 718 746 202 346 7 480 0 1 508 920HoEvELDRIF/HiGHvELD RICO 392 682 85 200 1 200 a 306 282

STATISTIESE STREEK 49 8 229 294 1 809 216 52 277 3 960 6 363 841STATISTICAL REGION 49

KRUGERS9ORP 2 738 599 . 747 930 20 037 1 970 632RoODEPooRT 1 900 908 799 422 1 200 1 100 286WESTONARIA 250 210 27 000 8 840 214 370RANDFONTEIN 1 395 263 454 730 7 140 933 393oBERHOLTER 535 929 218 546 720 316 663

STATISTIESE STREEK 50 6 820 909 2 247 628 37 937 4 535 344STATISTICAL REGION 50

BRITS 3 751 113 322 937 25 383 0 3 402 793cu LL IN AN 653 205 127 013 960 0 525 232BRoNKHORSTSPRuiT 1 563 049 412 078 4 524 0 1 146 447

STATISTIESE STREEK 51 5 967 367 862 028 30 867 0 5 074 472STATISTICAL REGION 51

vEREEm18ING 2 047 212 546 926 12 589 7 331 1 480 366vANDERBIAPARK 487 987 68 296 7 360 0 412 331

57471571E5E STREEK 52 2 535 199 615 222 19 949 7 331 1 892 697STATISTICAL REGION 52

THABAziN81 1 701 820 285 340 5 550 0 1 410 930WARM BAD 1 434 701 333 805 24 732 0 1 076 164RUSTENOuRG 1 454 218 190 169 5 224 a 1 258 825SwARTRUGGENS 429 070 51 592 3 554 0 373 924NARICO 1 227 843 178 814 4 980 0 1 044 049

STATISTIESE STREEK 55 6 247 652 1 039 720 44 040 0 5163 892STATISTICAL REGION 55

Page 58: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3-2 - SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES

6EREELDE YERKMENERS I REGULAR EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SNARTES

NASISTFRIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS

PIETERSBURGPOT61ETERSRUSN ATE RBER6MESSINASOUTPANSBERGLE TABA(TVL)

STATISTIESE STREEK 56STATISTICAL REGION 56

NELSPRUIT(TVL)BARBERTON(TYL)YITRIVIERPELE RIPS RUSLYDENBURS

STATISTIESE STREEK 57STATISTICAL REGION 57

WITS ANKPIDDELBURG(TVL)GROWLERS DALBELFASTNATERYAL-BOVEN

STATISTIESE STREEK 58STATISTICAL REGION 58

BETH ALSTANDERTONYOLKSRUSTCAROLINAERMELOAM ERSFOORTYAKKE9STR00MPIET GETIEF(TVL)

STATISTIESE STREEK 59STATISTICAL REGION 59

KLERKSDORP

5 971 279 1 685 379 3 590 0 4 282 3102 272 116 285 938 2 100 0 1 984 078

829 298 142 799 0 0 686 4992 812 946 504 809 3 336 0 2 304 801

10 362 469 2 620 322 14 683 0 7 727 464

24 831 137 5 808 307 34 989 0 18 987 841

7 424 013 2 452 342 13 748 0 4 957 92311 329 748 4 152 299 15 176 2 000 7 160 2733 680 165 1 020 098 7 419 0 2 652 6489 352 284 2 459 700 23 750 264 6 868 5702 674 489 528 128 13 200 0 2 133 161

34 460 699 10 612 567 73 293 2 264 23 772 575

1 316 487 253 898 2 280 0 1 060 3093 065 915 570 987 4 825 0 2 490 1032 689 857 516 590 4 300 1 765 2 167 202

1 013 225 164 821 160 2 800 845 444256 524 55 384 330 0 200 810

8 342 008 1 561 680 11 895 4 565 6 763 868

2 473 611 428 960 3 136 0 2 041 5152 976 355 362 118 6 270 16 600 2 591 367

479 556 19 200 688 0 459 6682 093 446 383 460 4 800 0 1 705 1866 128 647 1 160 973 4 460 0 4 963 214

336 078 13 800 0 0 322 278820 559 119 900 0 0 700 659

4 183 185 689 743 960 2 910 3 489 572

19 491 437 3 178 154 20 314 19 510 16 273 459

2 094 164 284 624 15 376 0 1 794 164

Page 59: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 — SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 — SALARIES AND WAGES

6EREELDE wERKNEMERS / REGULAR EMPLOYEES

LANDDROSDIsTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIiRS

ASIANS

SwARTES

BLACKSR R R

STATISTIESE STREEK 60 2 094 164 284 624 15 376 0 1 794 164STATISTICAL REGION 60

poICHEDSTROOm 1 947 190 335 588 31 322 1 580 280vENTERSDORP 1 786 360 245 843 15 308 1 525 209COLIGNY 1 342 136 185 522 7 396 1 149 218KOSTE2 2 179 512 650 034 6 292 1 523 186LICHTENOURG 4 910 702 750 655 25 926 4 134 1210ELAR4YVILLE 2 278 260 309 290 25 674 1 943,296vOLmADANSSTAD 2 595 219 225 808 21 838 1 20 2 346 373sCHvEIZER—RENEKE 1 425 481 116 000 8 956 1 300 525BLuENHOF 386 779 20 850 10 244 1 00 354 685CHRISTIANA 492 723 140 237 6 360 1 80 344 326

STATISTIESE STREEK 61 19 344 362 2 979 827 159 316 4 00 16 201 219STATISTICAL REGION 61

*** TRANSVAAL **• 146 201 032 33 439 462 530 700 58 455 112 172 415

BOSHOF 1 557 847 182 986 49 909 0 1 324 952JACOBSDAL 490 304 30 880 87 277 0 372 147KoFFIEFONTEIN 247 405 46 970 25 652 0 174 783FAuDEsmITH 456 799 53 200 128 599 0 275 000

STATISTIESE STREEK 27 2 752 355 314 038 291 437 0 2 146 882STATISTICAL REGION 27

zAsTRON 302 200 24 592 108 0 277 500ROUKvILLE 329 687 48 627 8 010 0 273 050SMITHFIELD 224 964 15 035 5 689 0 204 240BETHuL/E 214 766 6 150 36 617 0 t71 999

STATISTIESE STREEK 33 1 071 617 94 404 50 424 0 926 789STATISTICAL REGION 33

sASOLBURG 718 732 127 618 0 0 591 114

STATISTIESE STREEK 53 718 732 127 618 0 0 591 114STATISTICAL REGION 53

Page 60: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES

GEREELDE WERKNEMERS I REGULAR EMPLOYEES

TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTESLANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITE3 COLOUREDS I ASIANS BLACKSR R R

KRO09STAD 2 666 469 481 893 9 872 0 2 174 704VENTERSBURG 519 482 60 474 1 620 0 457 388HENRENMAN 497 644 40 657 540 0 456 447PARIS 645 204 72 336 2 312 0 570 556VREDEFORT 770 897 75 208 2 064 0 693 625KOPPIIS 1 308 574 307 230 2 840 0 998 504HEILBRON 1 200 792 34 976 744 0 1 165 072VILU0EASKR00N 2 903 755 763 305 1 500 0 2 138 950BOTHAVILLE 3 763 743 878 195 8 848 0 2 876 700WESSELSBRON 1 694 868 242 364 2 400 0 1 450 104HOOPSTAD 1 499 877 132 193 5 042 0 1 362 642BULTFONTEIN 1 331 890 150 777 1 326 0 1 179 787THEUNISSEN 948 443 97 180 5 740 0 845 523

STAT1STIESE STREEK 62 19 751 638 3 336 7118 44 848 0 16 370 002STATISTICAL REGION 62

BETHLEHEM 2 488 970 438 108 450 0 2 050 412HARRISRITH 2 146 02 4 344 642 1 260 0 1 840 122YREDE 1 324 933 70 135 4 840 0 1 249 958FRANKFORT 2 409 728 251 496 0 0 2 158 232REIT1 1 359 908 140 398 1 383 0 1 218 127LINDLEY 1 442 221 203 015 3 990 0 1 235 216SENEKAL 1 349 877 146 911 2 258 0 1 200 708FOURIESBURG 622 438 187 339 250 0 434 849FICKSEURG 949 059 145 061 2 950 0 801 048

STATISTIESE STREEK 63 14 093 158 1 927 105 17 381 0 12 148 672STATISTICAL REGION 63

ODENpAALSRUS 641 841 98 816 2 920 0 540 105WELKOM 334 813 50 300 1 300 0 283 213VIRGINIA 451 633 94 693 1 260 0 355 680

STATISTIESE STREEK 64 1 428 287 243 809 5 480 0 1 176 498STATISTICAL REGION 64

BLOEMFONTEIN 1 453 426 211 989 36 497 0 1 204 940

STATISTIESE STREEK 65 1 453 426 211 989 36 497 0 1 204 940STATISTICAL REGION 65

Page 61: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

,TABEL — SALARISSE EN LONE TABLE 3.2 — SALARIES AND WAGES

GEREELDE wERKNENERS / REGULAR EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIK

PAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SWARTES

BLACKSR R

pErRUSOURE 677 227 168 735 15 181 493 311PRANDFORT 913 855 56 200 8 129 849 526wiNBUN6 678 116 79 350 880 597 886mARDUARD 1 158 794 324 892 66 200 767 702cLoCOLAN 582 235 30 898 1 060 550 277EXCELSIOR 888 328 139 981 9 516 738 831LADY BRAND 841 486 78 696 2 150 760 640wspENER 335 346 10 ZOO 2 250 322 896DEWETsDORp 463 170 72 631 4 180 386 359REDDERSBURs 204 648 7 615 1 205 195 828ED EN BURG 178 230 30 960 19 806 127 464TRompsBURG 164 716 6 100 19 947 138 669JAGERSFONTEIN 86 145 13 400 7 482 65 263PHILIPPOLIS 159 769 14 300 50 442 95 027

STATISTIESE STREEK 66 7 332 065 1 033 958 208 428 6 089 679STATISTICAL REGION 66

*** O.V.S. I O.F.S. **• 48 601 278 7 289 707 654 495 0 40 657 076

TOTAAL / TOTAL R.S.A. 422 400 866 87 076 943 78 782 326 5 358 498 251 183 C99

Page 62: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Lq

►ABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE (VERVOL6) TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LOS WERKNEMERS I CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES / DOMESTIC SERVANTS

LANDGROSDISTRIK TOTAAL BLANKES KLE{1RLINGE ASIERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SYARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES I CO LOURDES ASIANS SLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKS

R R L R R R R R R R

KAAP/CAPE 1 320 780 540

YTNBERG 122 765 2 000 90 059 0 30 706 45 771 33 983 0 11 788

SIMONSTAD/SINONSTOWN 1 000 0 1 000 0 0 1 320 1 320 0 0

BELLYILLE 125 684 75 124 209 0 1 400 36 527 34 547 0 1 980

STAIISTIESE STREEX 01 249 449 2 075 215 268 0 32 106 84 939 70 630 0 14 308

STATISTICAL REGION 01

STELLE#19OSCH 580 312 18 971 551 500 0 9 841 124 185 116 965 0 7 2211

KUILSRIVIER/RIVER 94 263 10 650 83 613 0 0 20 416 18 856 0 1 560

SOMERSET-WE5IVEST 141 903 5 070 115 040 0 21 793 37 643 35 243 0 2 400

STRAND 13 109 0 13 109 0 0 4 262 4 262 0 0

PAARL 1 499 377 43 538 1 426 250 0 29 589 208 592 188 919 0 19 673

WELLINGTON 627 391 19 770 590 457 0 17 164 71 767 70 277 0 1 490

STATISTIESE STREEK 02 2 956 355 97 999 2 779 969 0 78 387 466 865 434 522 0 32 343

STATISTICAL REGION 02

UNIONDALE 148 368 0 138 961 0 9 407 28 411 26 351 480 1 580

JOUSERTINA 524 278 7 510 455 287 0 61 481 47 683 41 079 0 6 604

HUMANSDORP 198 152 1 925 134 453 0 61 774 75 455 50 624 0 24 831

HANKEY 433 588 1 660 253 118 0 178 810 68 582 32 574 0 36 008

STATISTIESE STREEK 04 1 304 386 11 095 981 819 0 311 472 220 131 150 628 480 69 023

STATISTICAL REGION 04

OUDTSHOORN 376 116 700 374 076 0 1 340 98 256 94 773 0 3 483

CALIT1DORP 145 511 2 500 143 011 0 0 28 615 28 315 0 300

LADISMITH 335 169 8 330 321 293 182 5 364 38 160 37 464 0 696

STATISTIESE STREEK 05 856 796 11 530 838 380 182 6 704 165 031 160 552 0 4 479

STATISTICAL REGION OS

KNYSNA 58 163 3 000 50 164 0 4 999 52 362 43 565 0 8 797

GEORGE 737 691 2 065 711 480 0 24 146 103 909 96 940 0 6 969

MOSSELBAAI/MOSSEL BAY 136 509 1 370 117 627 2 000 15 512 41 099 39 639 700 760

RIVERSDAL/RIVERSDALE 325 706 3 519 301 634 909 19 644 65 129 63 983 240 906

STATISTIESE STREEK 06 1 258 069 9 954 1 180 905 2 909 64 301 262 499 244 127 940 17 432

STATISTICAL REGION 06

Page 63: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 — SALARISSE ER LONE (VERVOLG) TABLE 3.2 — SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

LOS WERKNEMERS / CASUAL EMPLOYEES muISBEDIENDEs I DOMESTIC SERVANTS

TOTAAL

TOTAL

BLANKEs

WHITES

KLEURLINGE

COLOUR DES

ASTERS

ASIANS

.SwARTEs

BLACKS

TOTAAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASTES

ASIANS

SWARTES

BLACKSR R 8 8 R

cALEDON 2 472 455 51 533 1 504 354 916 568 193 722 183 079 0 10 643HERNANuS 125 075 515 122 988 1 572 9 936 9 911 0 25BREDAsDORp 185 793 4 328 155 894 25 571 54 151 53 431 0 720swELLENDAR 742 379 9 208 675 085 58 086 120 225 114 376 0 5 849HEIDELBERG(KAAPICAPE) 182 047 2 026 173 536 6 485 46 463 43 379 0 3 084

STATISTIESE STREEK 07 3 707 749 67 610 2 631 857 1 008 282 424 497 404 176 0 20 321STATISTICAL REGION 07

WORCESTER 1 322 363 27 210 1 112 854 0 182 299 268 443 245 822 22 621CERES 1 683 379 38 566 1 036 848 0 607 965 108 800 108 224 576TuLBABH 565 137 13 020 526 948 0 25 169 58 356 56 118 2 238ROBERTSON 522 634 4 600 500 462 500 17 072 94 143 88 953 53 4 660NoNTAGu 269 174 8 901 255 559 0 4 714 46 275 45 739 536

STATISTIESE STREEK 08 4 362 687 92 297 3 432 671 500 837 219 376 017 544 856 53 30 631STATISTICAL REGION 08

NALNEsBuRy 572 801 12 633 517 014 0 43 154 173 863 172 883 360 620HOPE FIELD 13 270 40 7 534 0 5 696 9 410 8 960 0 450PIKETBERG 724 872 5 462 656 714 0 62 696 113 107 112 712 0 395vREDENBURG 20 953 1 700 6 880 0 12 373 4 510 4 510 0 0

STATISTIESE STREEK 09 1 331 896 19 835 1 188 142 0 123 919 300 890 299 065 360 1 465STATISTICAL REGION 09

CLANWILLIAN 562 445 12 957 546 057 0 3 431 89 784 88 809 0 975VRED ENDAL 545 129 3 377 538 072 0 3 680 87 696 86 576 0 1 120vANRHYNsDORp 205 029 0 201 943 0 3 086 28 648 28 368 0 280

STATISTIESE STREEK 1U 1 312 603 16 334 1 286 072 0 10 197 206 128 203 753 0 2 375STATISTICAL REGION 10

NANAKwALAND 117 577 800 114 374 440 1 963 36 323 36 323 0 0

STATISTIESE STREEK 11 117 577 800 114 374 440 1 963 36 323 36 323 0 0STATISTICAL REGIoN 11

WALVIS844I/GAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 12 0 0 0 0 0 0 0 0STATISTICAL REGION 12

Page 64: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

.TASEL 3.2 - SALARISSE EN LONE (9ERYOL6) TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LOS WERKNENERS I CASUAL EMPLOYEES HUISSEDIENDES I DOMESTIC SERVANTS

LANODROSDISTRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASTERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SWARTES

NA6ISTERIAL DISTRICT TOTAL YHITES I COLOURDES ASIANS BLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKS

RPORT ELIZABETH 56 248UITENHAGE 162 686 1 150 71 051 0 90 485 64 439 20 970 0 43 469

KIRKY00D 292 920 2 100 37 917 0 252 903 89 515 10 386 0 79 129

STATISTIESE STREEK 14 511 854 7 861 113 413 0 390 580 193 792 34 810 0 158 982

STATISTICAL REGION 14

CALVIMIA 219 883 0 186 735 1 500 31 648 85 090 84 330 400 360

WILLISTON 60 198 308 58 844 0 1 646 22 763 22 763 0 0

SUTHERLAND 102 660 300 89 383 0 12 977 28 381 28 381 0 0

STATISTIESE STREEK 16 383 341 608 334 962 1 500 46 271 136 234 135 474 400 360

STATISTICAL REGION 16

BEAUFORT-YES!YEST 143 893 665 129 180 0 14 048 57 552 57 042 0 510

FRASERBUR6 87 148 0 76 058 0 11 090 31 642 31 294 120 228

LAINGSBUR6 129 053 1 100 .121 954 0 5 999 43 741 43 741 0 0

PRINCE ALBERT 92 359 2 184 87 731 0 2 444 20 669 19 985 0 684

VICTORIA-VEST 101 578 2 019 84 938 0 14 621 40 685 38 005 0 2 680

RVRRAYSBURG 80 803 1 313 63 290 0 16 200 23 903 20 933 0 2 970

STATISTIESE STREEK 17 634 834 7 281 563 151 0 64 402 218 192 211 000 120 7 072

STATISTICAL REBID% 17

JAMS ENVILLE 181 059 24 577 84 507 0 71 975 43 190 30 013 0 13 177

STEYTLERVILLE 102 500 60 79 193 0 23 247 33 532 23 822 0 9 710

WILLOWNORE 130 900 1 466 120 672 0 8 762 28 581 28 081 0 500

STATISTIESE STREEK 18 414 459 26 103 284 372 0 103 984 105 303 81 916 0 23 387

STATISTICAL REGION 18

ABERDEEN 149 207 0 89 597 0 59 610 41 251 38 131 0 3 120

GRAAFF-REINET 144 101 1 489 99 663 0 42 949 57 580 47 249 0 10 331

PEARSTON 77 485 0 41 247 0 36 238 27 178 13 643 0 13 535

CRADOCK 192 518 4 800 31 879 0 155 839 91 356 19 420 0 71 936

NIDDELBURG(KAAP!CAPE) 99 679 518 38 696 0 60 465 62 101 18 518 0 43 583

STATISTIESE STREEK 19- 662 990 6 807 301 082 0 355 101 279 466 136 961 0 14Z 505

STATISTICAL REGION 19

Page 65: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

,TABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE (VERvoLG) TABLE 3.2 SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

LOS wERKNEMERs NUISBEDIENDES / DOMESTIC sER vANTs

TOTAAL

TOTAL

BLANK ES

WHITES

RLEURLIRRE

COLO U RDES

ASS ERS

ASIANS

SWARTES

BLACKS

T0TAAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SNARTES

BLACKSR

HomETONN 87 151 3 00 79 2n 0 7 570 S3 212 47 503 0BRITSTowN 62 247 1 021 59 557 1 669 32 216 30 165 2 051DE AAR 36 268 0 34 502 1 766 19 378 18 183 1 195mNILImSTowN 93 184 545 62 995 29 644 48 008 36 146 11 862RIcHmoN0(KAAM/CAmE) 87 934 1 137 70 937 15 860 46 418 32 505 13 913HANOVER 40 263 1 130 32 654 6 479 26 915 11 003 15 912COLESHERG 71 538 1 000 43 777 26 761 52 053 15 109 36 944NOUP0087 16 511 0 13 533 2 978 15 530 4 762 10 768

STATISTIESE STREEK 20 495 096 5 133 397 236 92 727 293 730 195 376 98 354STATISTICAL REGION 20

PRIESKA 127 756 210 119 817 0 7 729 56 705 54 701 0 2 004cARNARvoN 119 077 0 117 761 0 1 316 42 725 40 925 0 1 800

STATISTIESE STREEK 21 246 833 210 237 578 0 9 045 99 430 95 626 0 3 804STATISTICAL REGION 21

RINGEkLEy 158 554 0 34 635 0 123 919 49 781 18 830 0 30 951

STATISTIESE STREEK 22 158 554 0 34 635 0 123 919 49 781 18 830 0 30 951STATISTICAL REGION 22

GoRDoNIA 2 241 035 3 420 1 766 574 0 471 041 292 624 270 606 0 22 018KENNARDT 421 109 1 775 340 328 0 79 006 52 640 50 384 0 2 256

STATISTIESE STREEK 23 2 662 144 5 195 2 106 902 0 550 047 345 264 320 990 0 24 274STATISTICAL REGION 23

KuRumAN 115 196 0 15 686 0 99 510 82 354 10 651 0 71 703mosTMASBURG 126 778 1 200 58 222 0 67 356 91 270 36 098 0 55 172NAY 157 999 240 131 015 0 26 744 67 082 50 517 0 16 565

STATISTIESE STREEK 24 399 973 1 440 204 923 0 193 610 240 706 97 266 0 143 440STATISTICAL REGION 24

vRTBURG 1 155 848 100 6 020 0 1 149 728 192 823 3 942 0 188 881MAFEKING 822 516 0 2 000 0 820 516 88 319 0 0 88 319

STATISTIESE STREEK 25 1 978 364 100 8 020 0 1 970 244 281 142 3 942 0 277 200STATISTICAL REGION 25

Page 66: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

^TABEL 3-2 - SALARISSE EN LONE (VERVOLG) TABLE 3.2.- SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LOS WERKNENERS I CASUAL EMPLOYEES HUISSEDIENDES I DOMESTIC SERVANTS

TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SWARTESLANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOURDES ASIANS BLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKS

R R R R R R R

HERBERT 361 826 0 193 952 0 167 874 80 617 _ 48 593 T2024BARKLT-YE5/WEST 315 491 0 31 901 0 283 590 50 923 6 044 0 44 879WARRENTON 292 648 2 880 15 605 0 274 163 34 721 2 188 0 32 533HARTSWATER 1 115 528 0 12 909 2 000 1 100 619 124 112 9 994 0 114 118

STATISTIESE STREEK 26 2 085 493 2 880 254 367 2 000 1 826 246 290 373 66 819 0 223 554STATISTICAL REGION 26

00$-LONDEN/EAST LONDON 606 273 0 1 629 0 604 644 120 497 1 560 0 118 937KING WILLIAR • S TOWN 59 989 2 794 0 0 57 195 38 325 76 0 38 249

STATISTIESE STREEK 28 666 262 2 794 1 629 0 661 839 158 822 1 636 0 157 186STATISTICAL REGION 28

KONGA 93 851 0 0 0 93 851 36 455 0 0 36 455STUTTERHEIM 72 697 390 615 0 71 692 47 199 459 0 46 740CATHCART 90 752 1 522 120 0 89 110 45 984 384 0 45 600R1)EENSTOW1 88 588 0 3 517 110 84 961 70 500 1 331 0 69 169TARKA 68 511 0 S 092 0 60 419 47 049 1 610 0 45 439STERKSTROOR 40 506 2 800 5 796 0 31 910 24 675 244 0 24 431MOLTENO 39 144 330 4 255 0 34 559 29 911 466 0 29 445

STATISTIESE STREEK 29 494 049 5 042 22 395 110 466 502 301 773 4 494 0 297 279STATISTICAL REGION 29

ALBANY 333 729 100 38 650 0 294 979 95 536 2 848 480 92 208SOMERSET-OOS/EAST 266 109 2 260 62 979 0 200 870 83 881 20 688 0 63 193ALEXANDRIA 344 186 1 000 13 518 0 329 668 95 446 4 120 0 91 326BATHURST 153 597 929 532 210 151 926 43 968 0 240 43 728FORT BEAUFORT 100 302 3 392 4 987 0 91 923 41 650 2 220 0 39 430ADELAIDE 54 787 4 446 13 645 0 36 696 31 971 2 170 183 29 618DEDFORD 127 919 3 403 35 366 0 89 150 47 365 B 792 0 38 585PEDDIE(KAAPICAPE) 124 354 1 275 0 0 123 079 21 964 0 0 21 964VICTORIA-OOSIEAST(KPFCP) 37 161 0 0 0 37 161 13 968 0 0 13 968STOCKENSTROI 148 618 0 13 589 0 135 029 27 426 2 396 0 25 030

STATISTIESE STREEK 30 1 690 762 16 805 183 266 210 1 490 481 503 175 43 224 903 459 048STATISTICAL REGION 30

BARKLT-OOS /EAST 64 384 0 11 003 352 53 029 46 918 360 0 46 558WODEHOUSE - 111 829 380 11 645 0 99 804 68 587 555 0 68 032

Page 67: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE (VERVOLG) TABLE 3.2 SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LAN DDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

LOS WERKNEMERS / CASUAL EMPLOYEES DOMESTIC S ERv ANTS

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURL INGE

COLOUR DES

AST IRS

AS I ANS

SWARTES

BLACKS

TOT AAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SWARTES

BLACKSR R N R

INDHLLIOT

NACL EAR

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

LADY GREYALIWAL-NOORD/NORTHALBERTVENTERST ADSTEYNSBURGHO FM EYR

.** KAAP / CAPE ••+

DURBANPI NETOwN (NATAL)INANDA IN ATAL)

CAMP ERDOWN (NATAL)RICHMOND (NATAL)IXOPO(NATA L)NEW KANO VER(NATAL)LIONS RI VER (N ATAL)UMVOTI(N ATAL)KRAN SKOP (NATAL)

3131

STATISTIESE STREEK 32STATISTICAL REGION _32

STATISTIESE STREEK 35STATISTICAL REGION 35

LOWER TUGELA(NATAL)

STATISTIESE STREEK 36STATISTICAL REGION 36

STATISTIESE STREEK 37STATISTICAL REGION 37

359 330

359 012

39 273 3 375 540 7268 304 0

115 014 2 088 16 173

31 660 917 424 662 19 780 653

537 506 4 934 37518 856 1 200 19343 496 18 110 1 31980 800 7 219269 896 1 070

1 168 051 3 100341 659 8 700

4 160 264 44 333 1 871

00

3 752

32 950 200 1 71068 840 534 2 756

59 596 0 16 91552 552 0 14 29530 060 300 5 768

3 122 57 617

7001 950

350

25 648 352

00

329 578

298 273

35 27373 51867 954

31 04065 55096 75342 68138 25723 992

8 203 11 447 399 6 677 301 4 017 111

5 331 4 108 729 760 438 2 922

55 782 0 0 500 55 282 5 568 0 3 192 2 376189 073 1 889 0 5 949 181 235 12 766 0 1 420 11 346

1 103 787 3 000 330 13 151 1 087 306 111 650 0 28 300 83 350

1 348 642 4 889 330 19 600 1 323 823 129 984 0 32 912 97 072

3 185 077 0 0 42 642 3 142 435 331 679 0 44 443 287 236

3 185 077 0 0 42 642 3 142 435 331 679 0 44 443 287 236

19 35

203 612

029 92738 830

22 72664 49666 41624 61836 18218 749

233 187 19 200

50 532 151 104 582 456 780 103 346954 516 512 95 787 990 466 94 331

0 324 076 94 713 456 0 94 2570 973 581 142 842 0 2 787 140 0550 268 826 179 888 1 020 708 178 160

4 327 1 160 624 116 626 0 60 116 5660 332 959 26 000 0 0 26 000

000

264430

1 5363 6437 7585 569

aa

915 0 202 697

0

3 733 2 656 457

4 801 752 715

19 35029 92738 830

22 46264 06664 88020 97528 42413 180

213 987

HU ISBEDIEN DES I

Page 68: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE (VERVOLG) TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LOS WERKNERERS / CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES I DOMESTIC SERVANTS

LANDDROSDISTRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SHARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL NHITES COLOURDES ASIANS BLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKSR R R R R R R K K

PIETERMARITZBURG(NATAL) 545 356 3 644 153 96 541 463 54 955 0 1 175 53 780

STATISTIESE STREEK 38 545 356 3 644 153 96 541 463 54 955 0 1 175 53 780

STATISTICAL REGION 38

PORT SHEPSTONE(NATAL)ALFRED(NATAL)

643303

944212

5 9771 260

2 8350

3 7000

831301

432952

11351

673709

1 1040

00

11251

569709

STATISTIESE STREEK 39 1 147 156 7 237 2 835 3 700 1 133 384 165 382 1 104 0 164 278

STATISTICAL REGION 39

UNIINTO(NATAL) 1 531 985 0 668 8 820 1 522 497 87 373 1 170 2 344 83 859

STATISTIESE STREEK 40 1 531 985 0 668 8 820 1 522 497 87 373 1 170 2 344 83 859STATISTICAL REGION 40

UNDERBFRG(NATAL) 69 063 1 420 0 0 67 643 45 689 0 0 45 689IMPENDLE(NATAL) 95 295 0 361 0 94 934 23 739 0 0 23 739POLELACHATAL) 75 019 4 142 0 1 200 69 677 28 812 50 0 28 762

STATISTIESE STREEK 41 239 377 5 562 361 1 200 232 254 98 240 50 0 98 190STATISTICAL REGION 41

MOUNT CURRIE 213 955 684 5 063 0 208 208 140 314 1 040 0 139 274

STATISTIESE STREEK 42 213 955 684 5 063 0 208 208 140 314 1 040 0 139 274STATISTICAL REGION 42

NEWCASTLE(NATAL) 75 935 0 0 0 75 935 29 674 0 0 29 674UTRECHT 201 134 22 420 0 200 69Z 49 892 0 0 49 892DANNHAUSER(NATAL) 41 630 257 0 0 41 373 16 267 0 0 16 267DUNDEE(NATAL) 136 185 1 075 1 I00 0 133 910 52 926 0 0 52 926GLENCOE(NATAL) 19 731 0 0 0 19 731 19 421 0 0 19 421KLIPRIVIERC1iATAL) 73 616 9 0 1 500 72 116 45 894 360 0 45 534WEENEH(NATAL) 167 783 241 1 280 0 166 262 11 339 0 0 11 339N00IBIVIER/MOOT RIVER 199 766 9 382 480 0 189 904 91 258 240 0 91 018ESTCOURT(NATAL) 242 184 0 602 0 241 582 75 726 0 0 75 726IRERGVILLECHATAL) 154 082 0 0 0 154 082 38 823 0 0 38 823

STATISTIESE STREEK 43 1 312 046 10 977 3 982 1 500 1 295 587 431 220 600 0 430 620STATISTICAL REGION 43

Page 69: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 — SALARISSE EN LONE (VERVOLG) TABLE 3.2 SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LANDDR0SDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

LOS wERKNEMERS I CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES / DOMESTIC sER ANTS

ToTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

XLEURLINGE

COLOUR DES

AsliRS

ASIANS

SWARTES

BLACKS

ToTAAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SwARTES

BLACKSR R R R

pAULPIETERSBURG(NATAL) 132 634 a 0 0 132 634 30 818 0 0 30 818NGOTSHEvRYHEID(NATAL)

689294

187597 1

1400

0000

00

688293

187197

5682

826905

00

00

5682

826905

BABANANG0(NATAL) 59 811 160 0 0 59 651 29 834 900 0 28 934

STATISTIESE STREEK 44 1 176 229 1 560 1 000 0 1 173 669 200 383 900 0 199 483STATISTICAL REGION 44

HLABIsA(NATAL) 519 512 0 0 519 512 77 553 0 0 77 553LOWER UmFOLoZI(NAIAL) 988 224 0 103 988 121 199 477 0 4 013 195 464mToNJAHENT(NATAL) 185 066 0 0 185 066 39 555 0 0 39 555ESHOUE(NATAL) 817 277 0 500 816 777 69 527 0 0 69 527mTUN2INI(NATAL) 727 715 3 00 0 1 880 722 835 157 053 0 1 615 155 438uB0MBO(NATAL) 170 030 0 0 170 030 B 619 0 0 8 619

STATISTIESE STREEK 45 3 407 824 3 00 0 2 483 3 402 341 551 784 0 5 628 546 156STATISTICAL REGION 45

*** NATAL •** 18 267 911 81 886 16 263 85 372 18 084 390 2 951 752 7 786 91 303 2 852 663

PRETORIA 315 837 9 286 0 0 306 551 114 947 30 0 114 917woNDERBOom 40 991 0 0 0 40 991 33 794 360 0 33 434

STATISTIESE STREEK 46 356 828 9 286 0 0 347 542 148 741 390 0 148 351STATISTICAL REGION 46

JOHANNESBURG 7 693 0 0 0 7 693 9 424 480 0 8 944RAND BURG 14 065 1 200 0 0 12 865 15 877 0 0 15 877

STATISTIESE STREEK 47 21 758 1 200 0 0 20 558 25 301 480 0 24 821STATISTICAL REGION 47

GERmIsTON 66 687 3 200 0 0 63 487 18 007 0 18 007ALBERTON 450 0 450 0 0 1 BOO 360 1 440BOKSBuRG 64 648 800 480 0 63 368 24 048 780 42 22 848

KENPTON PARKBENONI

54118

008136

0216

00

00

54117

008920

2444

933905

00

2444

933905

STATISTIESE STREEK 48 303 929 4 216 930 0 298 783 113 693 1 140 42 112 133

STATISTICAL REGION 48

Page 70: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Y

TASEL 3.2 - SALARISSE EN LONE (VERVOLG} TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LOS YERKNEHERS / CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES / DOMESTIC SERVANTS

LANDDROSDISTRIK 70TAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SWARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOURDES ASIANS BLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS A KSR R R R R R R R R

BRAKPAN 30 000 0 0 0 30 000 15 000 0 0 15 000SPRINGS 23 654 0 0 0 23 654 7 698 0 0 7 698NIGEL 176 724 980 200 0 175 544 52 367 0 0 52 367DELNAS 394 010 0 150 0 393 860 80 996 0 0 80 996HEIDEL8ERG(TVL) 199 320 0 0 0 199 320 71 735 650 0 71 085BALFOUR 254 740 2 080 0 0 252 660 91 338 400 0 90 936HOEVELDRIF/HIGHVELD RIDGE 83 027 300 0 0 82 727 22 305 0 0 22 305

STATISTIESE STREEK 49 1 161 475 3 360 350 0 1 157 765 341 439 1 050 0 340 389STRTISTECAL REGION 49

KRUGERSDORP 352 035 50 4 230 20 347 735 108 999 120 0 108 879ROODEP09 RT 77 478 5 997 4 370 0 67 111 53 180 60 0 53 120WESTOi+ARIA 152 876 35 200 14 000 0 103 676 24 457 120 0 24 337RANDFONTEIN 389 177 0 4 000 0 385 177 64 831 1 261 0 63 570OEERHOLZER 79 180 2 340 0 0 76 840 14 454 0 0 14 454

STATISTIESE STREEK 50 1 050 746 43 587 26 600 20 980 539 265 921 1 561 0 264 360STATISTICAL REGION SO

GRITS 1 244 209 3 950 2 000 0 1 238 259 193 007 1 644 0 191 363CULLINAR 186 282 2 400 8 232 0 175 650 53 158 0 0 53 158ERONKHORSTSPRUIT 238 126 500 0 0 237 626 96 244 600 0 95 644

STATISTIESE STREEK 51 1 668 617 6 850 10 232 0 1 651 535 342 409 2 244 0 340 165STATISTICAL REGION 51

VEREENIGING 152 083 2 920 0 0 149 163 113 099 800 0 112 299VANDERBIJLPARK 64 289 0 0 0 64 289 31 370 0 0 31 370

STATISTIESE STREEK 52 216 372 2 920 0 0 213 452 144 469 800 0 143 669STATISTICAL REGION 52

THABAZIRBI 319 086 400 17 700 0 300 986 167 868 40 0 167 828WARMBAD 505 924 0 0 0 505 924 94 831 600 0 94 231PUSTENBURG 325 280 0 7 758 0 317 522 101 508 300 0 101 208SWARTRUGGENS 124 875 0 290 0 124 585 42 333 960 0 41 373MARICO 343 397 400 100 100 342 797 106 196 0 0 106 196

STATISTIESE STREEK 55 1 618 562 800 25 848 100 1 591 814 512 736 1 900 0 510 836STATISTICAL REGION 55

Page 71: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAOEL 3.2 — SALARISSE EN LONE (vERvoL6) TABL E 3.2 .- SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LANDDRosDisTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

LOS wERKNENERS CASUAL EMPLOYEES NuTSBEDIENDES I DOMESTIC SER ANTS

TOTAAL

TOTAL

BLANKEs

WHITES

KLEURLINGE

coLOuRDES

ASTERS

ASIANS

swARTES

BLACKS

ToTAAL

TOTAL

KLEuRLINsE

COLOUREDS

ASIIRs

ASIANS

SWARTES

BLACKSR R R R

piETERSBURG 784 007 2 00 781 967 150 951 0 0 150 951

poTGIETERSRuswATERBER6MESS INASOUTPANSBERG

1 947862135643

126 4614 2204257

100640

00

1 943859135643

026974204257

301 862190 65637 595154 805

00 00 00 0

30119037

154

862656595805

LETABA(TVL) 2 124 769 7 809 50 2 116 460 303 195 360 0 302 835

STATISTIESE STREEK 36 6 496 977 16 589 50 6 479 888 1 139 064 360 0 1 138 704STATISTICAL REGION 56

NELsPRUIT(TvL) 404 424 6 918 4 000 393 506 .152 720 396 152 324BARBERT0N(TYL) 1 600 421 3 300 960 1 596 161 206 991 2 745 204 246WITRIVIER 357 380 720 0 356 660 97 626 500 97 126pELGRIASRUS 510 260 1 531 0 508 729 108 093 0 108 093LYDENBUR6 710 658 1 190 3 845 705 623 136 685 1 200 135 485

STATISTIESE STREEK 57 3 583 143 13 659 8 805 3 560 679 702 115 4 841 697 274STATISTICAL REGION 57

WITBANK 219 398 200 885 218 313 63 913 720 0 63 193miDDELBuRo(TvL) 651 562 34 800 300 616 462 169 970 251 0 169 719GRoBLERSDAL 1 860 715 0 3 000 1 857 715 144 037 445 o 143 592BELFAST 150 081 830 250 149 001 71 262 0 0 71 262wATERvAL—BovEN 30 045 500 0 29 545 21-459 0 0 21 459

sTATISTEESE STREEK 58 2 911 801 36 330 4 435 2 871 036 470 641 1 416 0 469 225STATISTICAL REGION 58

BETH ALST AN DER TON

491380

750 1873 3

230530 1

150040

490376

370303

113 807190 322 1 12

113189

807194

voLKSRUSTCAROLINAERNELo

73308553

462326 4212

56020430 3

480100229

72304549

926206553

33 08470 848

190 3261210

3370

190

084728226

AmERSFOORTwAKKERSTROomPIET RETIEF(TvL)

62101598

515506601 6

904240000

0890

61101592

611177601

27 86431 644139 333

2731139

864644333

STATISTIESE STREEK 59 2 570 245 16 410 5 088 2 548 747 797 228 1 34 795 880STATISTICAL REGION 59

KLERKsDoRp 337 986 0 135 337 851 127 501 2 004 0 125 497

Page 72: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE (VERVOLS) TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LANDOROSOISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

LOS WERKNENERS I CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES I DOMESTIC SERVANTS

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOURDES

ASIERS

ASIANS

SWARTES

BLACKS

TOTAAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SVARTES

pLACESR I R R R R R R _ R R

STATISTIESE STREEN 60STATISTICAL REGION 60

POTCHIFSTROOMVENTERSDORPCOLISITYKOSTERLICHTENBURGDELARIYVILLEVOLNARANSSTADSCHVEIIER-RENEKEBLOEMHOFCHRISTIANA

STATISTIESE STREEK 61STATISTICAL REGION 61

++• TRANSVAAL +++

BOSHOFJACDBSDALKOFFIEFONTEINFAURESNITN

STATISTIESE STREEK 27STATISTICAL REGION 27

I AST ROMROU*VILLESMITHFIELDBETHULIE

STATISTIESE STREEK 33STATISTICAL REGION 33

SASOLBURB

STATISTIESE STREEK 53STATISTICAL REGION 53

337 986 0 135 0 337 851 127 501 2 004 0 125 497

302 358 0 456 0 301 902 147 914 2 790 0 145 184402 403 0 4 320 0 398 083 106 879 2 265 0 104 614

304 640 4 300 0 0 300 340 68 558 0 0 68 558492 269 470 4 300 0 487 499 129 778 480 0 129 298

1 415 786 3 122 800 0 1 411 864 286 452 322 0 286 130694 771 600 7 722 0 686 449 177 718 890 0 176 828

635 990 2 630 2 880 0 630 480 155 668 1 350 0 154 318519 028 6 630 2 428 0 509 970 112 967 425 0 112 542

108 012 0 0 0 108 012 34 680 600 0 34 080132 429 0 6 000 0 126 479 25 403 1 350 0 24 053

5 007 686 17 752 28 906 0 4 961 028 1 246 077 10 472 0 1 235 605

27 306 125 172 959 111 929 120 27 021 217 6 377 335 30 006 420 6 346 909

434 744 1 750 4 847 0 428 147 121 367 4 229 0 117 138311 172 500 56 005 0 254 667 37 791 6 508 0 31 28335 805 700 6 973 0 28 132 19 522 4 258 0 15 264138 398 2 314 34 055 0 102 029 56 752 16 804 0 39 948

920 119 5 264 101 880 0 612 975 235 432 31 799 0 203 633

55 692 0 237 0 55 455 41 393 0 0 41 39354 473 3 703 864 0 49 906 46 619 2 053 0 44 56641 2B3 0 1 380 0 39 903 34 185 532 0 33 65336 855 448 5 493 0 30 914 34 272 3 547 0 30 725

188 303 4 151 7 974 0 176 178 156 469 6 132 0 150 337

59 557 0 0 0 59 557 40 661 0 0 40 661

59 557 0 0 0 59 557 40 661 0 0 40 661

Page 73: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.2 SALARISSE EN LONE (VERVOLG) TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES (CONTINUED)

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

LOS WERKNEMERS HUISBEDIENDES / DOMESTIC SERVANTS

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUR DES

ASTERS

ASIANS

SWARTES

BLACKS

TOTAAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASTERS

ASIANS BLACKSR R R R R A

KROONSTAD 242 540 0 1 26 241 280 119 749 2 880 0 116 869VENTERSBURG 67 756 67 47 66 616 35 036 0 0 35 036HENNENMAN 51 047 51 047 39 059 360 0 38 699PARTS 73 831 73 831 33 711 300 0 33 411VREDEFORT 175 696 175 696 43 950 252 43 698KOPPIES 193 049 4 28 188 769 60 956 a 0 60 956HEILBRON 147 562 7 60 139 962 103 659 0 103 659VILJOENSKROON 295 078 295 078 134 568 0 134 568OOTHAVILLE 631 577 12 70 618 877 118 390 120 118 270wESSELS8RON 289 540 289 540 62 775 0 62 775HOOP STAD 257 631 257 631 77 331 600 76 731BULTFONTEIN 188 616 13 48 188 006 88 653 a 88 653THEUNISSEN 185 895 1 50 90 183 495 61 366 600 60 766

STATISTIESE STREEK 62 2 799 818 14 18 15 81 2 769 828 979 203 5 112 974 091STATISTICAL REGION 62

BETHLEHEM 492 135 2 602 306 489 227 181 213 1 060 180 153HARRISMITH 341 836 2 585 500 338 751 139 777 a 139 777VREDE 177 240 582 4 484 172 174 101 836 545 101 291FRANKFORT 116 234 648 3 120 112 466 132 287 610 131 677REITZ 138 454 600 221 137 633 94 643 480 94 163LINDLEY 99 321 1 300 112 97 909 101 719 0 101 719SENEKAL 153 763 1 783 481 151 499 121 168 245 120 923FOURIESBURG 112 163 2 676 0 109 487 31 051 0 31 051FICKSHURG 212 978 0 0 212 978 68 943 0 68 943

STATISTIESE STREEK 63 1 844 124 12 776 9 224 1 822 124 972 637 2 940 969 697STATISTICAL REGION 63

ODENDAALSRUS 88 227 o 0 88 227 30 262 120 0 30 142WELKON 56 220 0 0 56 220 16 310 0 0 16 310VIRGINIA 62 357 0 0 62 357 20 386 0 0 20 386

STATISTIESE STREEK 64 206 804 0 0 206 804 66 958 120 0 66 838STATISTICAL REGION 64

BLOEMFONTEIN 218 311 1 650 5 403 211 258 168 201 5 409 0 162 792

STATISTIESE STREEK 65 218 311 1 650 5 403 211 258 168 201 5 409 0 162 792STATISTICAL REGION 65

Page 74: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

6

TABEL 3.2 - SALARISSE EN LONE (AFEESLUIT) TABLE 3.2 - SALARIES AND WAGES (CONCLUCED)

LOS WERKNEMERS I CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES I DOMESTIC SERVANTS

LANDDROSDISTRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SWARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOURDES ASIANS BLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKSR R 8 R R R R R R

PETRUSBURG 114 670 2 450 800 0 111 420 49 964 940 0 49 024BRANDFORT 164 629 3 804 1 915 0 158 914 91 116 490 0 90 626WINBURG 62 939 0 880 0 62 059 55 513 0 0 55 513NARRUARD 99 791 0 245 0 99 546 50 113 0 0 50 113CLOCOLAN 116 849 0 0 0 116 849 54 725 144 0 54 581EXCELSIOR 124 799 1 376 3 050 0 120 373 92 075 0 0 92 075LADYDRAND 144 179 0 6 750 0 137 429 80 586 670 0 79 916WEPENER 66 000 1 910 178 0 63 912 37 722 80 0 37 642DEWETSDORP 92 252 7 790 0 0 84 462 54 479 220 0 54 259REDDERSBURG 43 973 576 0 0 43 397 27 741 0 0 27 741EDENBURS 41 137 120 1 997 0 39 020 25 432 2 638 0 22 794TRONPSBURG 27 644 110 3 513 0 24 021 23 721 3 292 0 20 429JAGERSFONTEIM 17 182 200 800 0 16 182 12 825 792 0 12 033PHILIPPOLIS 36 264 0 9 249 0 27 015 23 597 9 298 0 14 299

STATISTIESE STREEK 66 1 15? 308 18 332 29 377 0 1 104 599 679 609 18 564 0 661 045STATISTICAL REGION 66

+^* O.Y.S. I O.F.S. +t + 7 389 344 56 353 169 668 0 7 163 323 3 299 170 70 076 0 3 229 094

TOTAAL / TOTAL R.S.A. 84 624 297 735 860 20 078 413 93 695 63 716 329 19 305 558 4 124 979 95 456 15 085 123

Page 75: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 — WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE TABLE 3.3 — VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES

LANDDR0SDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

GEREELDE WERKNEMERS / REGULAR EMPLOYEES

TOTAAL

TOTAL

BLANKEs

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIiRS

ASIANS

SwARTES

AR

KAAP/CAPE 39 430 2 4 10 21 270 0 35 750wYNBERG 161 320 7 575 116 663 0 37 082sImONSTAD/SIMONsTowm 11 955 240 5 163 0 6 552BELLVILLE 321 177 28 178 173 628 0 119 371

STATISTIESE STREEK 01 553 882 38 4D3 316 724 0 198 755STATISTICAL REGION 01

STELLENBOSCm 363 580 30 320 261 003 72 257KUILSRIVIER/RIVER 131 911 16 697 71 759 36 43 095SOMERSET—mES/wEST 121 172 7 355 74 414 39 403STRAND 18 549 1 306 11 669 5 574PAARL 898 404 52 409 707 432 138 563WELLINGTON 303 065 20 761 273 945 8 359

STATISTIESE STREEK 02 1 836 681 128 848 1 400 222 36 307 251STATISTICAL REGION 02

UNIONDALE 132 400 13 150 113 374 720 5 156JOUBETINA 168 980 8 232 126 766 0 33 982HUMANSOORP 208 953 8 440 118 577 0 81 936HANK ET 225 891 16 940 123 941 0 85 010

STATISTIESE STREEK 04 736 224 46 762 482 658 720 206 084STATISTICAL REGION 04

OUDTSHOORN 526 834 39 350 484 568 0 2 916CALITZOORP 85 195 5 860 76 516 0 2 819LADISmITN 135 290 6 540 120 826 0 7 924

STATISTIESE STREEK 05 747 319 51 750 681 970 0 13 659STATISTICAL REGION 05

KNYS NA 81 032 21 337 40 460 0 19 235GEORGE 389 321 51 079 314 509 0 23 733NOSSELBA41/NOSSEL BAY 102 457 856 99 623 0 1 978RIVERSDAL/RIVERSDALE 262 679 13 630 233 598 0 15 451

STATISTIESE STREEK 06 835 489 86 902 688 190 0 60 397STATISTICAL REGION 06

CALEDON 842 059 104 917 617 281 0 119 861mERNANUS 31 959 1 304 28 497 0 2 158BREDASDORP 418 750 28 026 376 072 0 14 652WELLMAN 531 010 43 824 451 864 0 35 322NEIDELBERMAAP/CAPE) 224 020 11 543 185 490 0 26 987

STATISTIESE STREEK 07 2 047 798 189 614 1 659 204 0 198 980STATISTICAL REGION 07

Page 76: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

9

TABEL 3.3 — WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE TABLE 3.3 — VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES

GEREELDE WERKNEMERS I REGULAR EMPLOTEES

LANDDROSDISTRIK TOTAAL SLANKES KLEURLINGE ASTERS SVARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKSR R R

WORCESTER 1 410 570 73 283 1 177 831 0 159 456CERES 423 959 57 831 355 350 0 10 778TULBA6H 473 849 27 668 429 108 0 17 073ROBERTSON 507 713 42 730 440 450 0 24 533MONTA61J 245 770 18 700 213 185 0 13 665

STATISTIESE STREEK 08 3 061 861 220 212 2 615 924 0 225 725STATISTICAL REGION 08

HALMESBURV 2 604 006 122 104 2 180 044 0 301 858HOPEFIELD 179 603 2 040 166 885 0 10 678PIKETbERG 949 814 31 199 907 369 0 11 246VREDEMBURG 115 490 4 320 106 762 0 4 408

STATISTIESE STREEK 09 3 848 913 159 663 3 361 060 0 328 190STATISTICAL REGION 09

CLANYILLIAM 494 452 25 965 461 054 0 7 433VREDENDAL 284 619 10 170 265 756 0 8 693VANRHYNSOORP 115 559 4 606 107 424 0 3 529

STATISTIESE STREEK 10 894 630 40 741 834 234 0 19 655STATISTICAL REGION 10

NAMAKioALAND 217 237 3 700 202 817 0 10 720

STATISTIESE STREEK 11 217 237 3 700 202 817 0 10 720STATISTICAL REGION 11

4ALVISBAAIIBAY 3 700 0 0 0 3 700

STATISTIESE STREEK 12 3 700 0 0 0 3 700STATISTICAL REGION 12

PORT ELIZABETH 125 292 17 225 6 528 0 101 539UITENHAGE 194 365 4 185 60 308 0 129 872KIRK WOOD 194 055 11 831 32 319 0 149 905

STATISTIESE STREEK 14 513 712 33 241 99 155 0 381 316STATISTICAL REGION 14

CALVINIA 546 935 10 960 519 550 0 16 425WILLISTON 175 696 1 554 172 822 0 1 320SUTHERLAND 171 420 2 200 168 442 0 778

STATISTIESE STREEK 16 894 051 14 714 860 814 0 18 523STATISTICAL REGION 16

Page 77: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 — WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE TABLE 3.3 — VALUE OF RATIONS AND STHER GOODS AND SERVICES

GEREELDE WERKNEMERS / REGULAR EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIiRS

ASIANS

SWAM TES

BLACKSR R

BEAUFORT—WES/WEST 274 010 15 093 255 017 3 900FRASERBURG 217 779 6 230 210 119 70 730LAINGSBURG 134 656 3 980 130 246 430PRINCE ALBERT 142 973 23 255 119 133 585VICTORIA—WEST 259 126 13 383 225 626 2L1 117mURRATSBURG 162 733 5 549 139 517 17 667

STATISTIESE STREEK 17. 1 191 277 67 490 1 079 658 70 43 429STATISTICAL REGION 17

4ANSENVILLE 248 922 20 470 150 066 300 78 086STEYTLERVILLE 122 647 0 91 707 0 30 940WILLOWMORE 153 345 2 020 142 643 0 8 682

STATISTIESE STREEK 18 524 914 22 490 384 416 300 117 708STATISTICAL REGION 18

ABERDEEN 272 189 3 860 222 532 0 45 797GRAAFF—REINET 404 773 20 080 301 690 674 82 329PEARSTON 197 465 4 707 102 429 0 90 329CRADOCK 496 491 19 860 123 827 0 352 804NIDDELBURG(KAAP/CAPE) 340 139 9 200 136 433 0 194 506

STATISTIESE STREEK 19 1 711 057 57. 707 886 911 674 765 765STATISTICAL REGION 19

HOPE TOWN 137 725 4 320 123 445 0 9 960BRITSTOWN 158 721 4 520 142 789 0 11 412DE AAR 94 084 1 420 86 243 98 6 323PHILIPSTOWN 189 653 2 530 147 789 0 39 334RICHMON0(KAAP/CAPE) 190 474 3 560 155 487 0 31 427

HANOVER 108 437 5 405 44 756 0 58 276

COLESBERG 223 506 6 180 71 106 310 145 910NOUPOORT 65 585 4 730 21 948 900 38 007

STATISTIESE STREEK 20. 1 168 185 32 665 793 563 1 308 340 649

STATISTICAL REGION 20

PRIESKA 249 921 6 180 226 259 0 17 482

CARNARVON 238 051 3 825 226 396 0 7 83n

STATISTIESE STREEK 21 487 972 10 005 452 655 0 25 312

STATISTICAL REGION 21

KIMBERLEY 186 810 3 000 56 055 0 127 755

STATISTIESE STREEK 22 186 810 3 000 56 055 0 127 755

STATISTICAL REGION 22

Page 78: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LANDDROSDISTRLK

•A6ISTERIAL DISTRICT

60ROOMIAKENHAROT

STATISTIESE STREEK 23STATISTICAL REGIOI 23

KURUNANPOST NASBUR6HAT

STATISTIESE STREEK 24STATISTICAL REGION 24

VRTBURDNAFEKING

STATISTIESE STREEK 25STATISTICAL REGION 25

HERBERTBARKLY-HESIYESTWARRENTONHARTSNATER

STATISTIESE STREEK 26STATISTICAL REGION 26

OOS-LONDENIEAST LONDONKING WILLIAN•S.TOWN

STATISTIESE STREEK 28STATISTICAL REGION 28

KONG ASTUT TERN EIRCATHCARTQUEENSTOYNTARK AST ERK SIR OONMOLT ENO

STATISTIESE STREEK 29STATISTICAL REGION 29

ALBANYSOMERSET-OOSIEASTALEX ANDRIA

H

TABEL 3.3 - YAARDE VAN •ANT30EME EN ANDER DOER ENS EN DIENSTE TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES

6EREELDE WERKNENERS 1 REGULAR ENPLOTEES

TOTAAL. BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTES

TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKSR

680 482 13 892 583 911 0 82 679263 400 6 100 244 868 0 12 432

943 882 19 992 828 779 0 95 111

520 679 4 030 51 504 0 465 145501 492 8 551 187 986 0 304 955321 865 6 252 221 315 0 94 298

1 344 036 18 833 460 805 0 864 398

1 104 760 29 420 46 382 840 1 028 118711 220 230 106 3 444 0 477 670

1 815 980 259 526 49 826 840 1 505 785

288 826 5 776 132 659 0 150 391293 262 16 290 40 619 0 236 353191 438 1 440 16 547 0 173 451663 323 10 300 47 960 0 605 063

1 436 849 33 806 237 785 0 1 165 258

512 756 24 012 1 528 0 487 216192 541 3 060 920 0 188 561

705 297 27 072 2 449 0 675 777

268 886 1 783 350 0 266 753309 727 3 212 20 0 306 495383 897 8 910 1 992 0 372 995436 842 14 868 5 589 3 800 412 585398 885 5 640 21 175 0 372 070158 746 2 540 5 715 0 150 491174 976 2 840 4 669 0 167 467

2 131 959 39 793 39 510 3 800 2 048 856

784 782 28 773 35 941 0 720 068550 819 6 930 162 409 0 381 480478 836 13 390 10 330 0 455 116

Page 79: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

.TABEL 3.3 — WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE TABLE 3.3 — VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES

LANDARDSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

GEREELDE HERKNEMERS / REGULAR EMPLOYEES

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SWARTES

BLACKSR R

BATH URST 325 670 2 888 2 450 320 332FORT BEAUFORT Z42 878 7 630 6 289 228 959ADELAIDE 319 738 8 776 30 170 280 792BEDFORD 336 99Z 3 561 46 132 287 299pEDDIE(KAAp/CApE) 151 050 1 362 0 149 688VICTORIA-00S/EAsT(Kp/cp) 116 320 1 000 600 114 720STOCKENSTROm 152 892 2 364 16 029 134 499

STATISTIESE STREEK 30 3 459 977 76 674 310 350 3 072 953STATISTICAL REGION 30

BARKLY-00S/EAST 383 726 3 420 4 490 0 375 816woDEHGUSE 417 795 16 980 7 218 0 393 597INDHE 124 160 0 0 0 124 160ELLIOT 231 638 1 950 780 a 228 908PACLEAR 270 677 8 650 422 0 261 605

STATISTIESE STREEK 31 1 427 996 31 000 12 910 0 1 384 086STATISTICAL REGION S1

LADY GREY 190 968 1 460 8 222 0 181 286ALINAL-00080/NoRTH 344 484 1 486 12 477 210 330 311ALBERT 417 265 1 900 12 521 0 402 844VENTERSTAD 111 062 600 19 813 0 90 649sTEyNsBuRG 163 467 2 940 31 464 0 129 063HoFNEyR 127 915 5 184 30 047 0 . 92 684

STATISTIESE STREEK 32 1 355 161 13 570 114 544 210 1 226 837STATISTICAL REGION 32

*** KAAP / CAPE ++* 36 082 849 1 728 173 18 913 127 8 912 15 432 637

DURBAN 61 837 0 0 675 61 162piNETOWN(NATAL) 66 619 320 0 4 623 61 676/NANDA(NATAL) 670 557 6 500 182 149 238 714 637

STATISTIESE STREEK 35_ 999 013 6 820 182 154 536 837 475STATISTICAL REGION 35

LOWER TUGELA(NATAL) 2 723 222 18 139 3 945 298 102 2 403 036

STATISTIESE STREEK 36. 2 723 222 18 139 3 945 298 102 2 403 036STATISTICAL REGION 36

cAmpERDowN(NATAL) 758 720 12 130 8 471 2 240 735 879RICHMOND(NATAL) 897 783 13 632 7 336 6 278 670 537

Page 80: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAB&L 7.6 - NUWE GEBOUE OPGERIG EN ONTWII9SELINGSWERK ONDEPNEEM TABLE 7.6 - NEW BUILDINGS ERECTED AND DEVELOPMENT WORKS UNDERTAKENVOIGENS tANDDR03D15TRtK (vF &otei) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe woonhuiae/aanbouings Nuwe werke Nuwe werkeNew dwelling houses/additions Nuwe drade ge- vir ontwik-

Nuwe hout-viz. ontwik-

She anderspan en hekke keling enNuwe boorde en wattel-

keling ennuwe kanstruk-

Totaal. Alle anderaangebringNew fencing

water k vanwater

en wingerde plantaniesbenuttingvan grond

siewerke

Landdrosdistrik Total Houers Werknemers nose geboue erected and New works forNew orchardsand vineyards

New timberand wattle

New works forAll othernew construc-M isterial districtag Holders Employees All other gates in- development

plantationsdevelopment

tion worksnew buildings stalled and use of and use ofwater land

R R R R R R R R R R

Kranskop (Natal). 296 294 15 032 70 104 9 188 16 924 16 702 90 500 31 466 35 928 10 450

Statistiese streek 37Statistical region 37 8 079 829 921 576 1 294 846 1 046 045 277 983 443 338 2 267 494 908 083 431 032 489 432

Pietermaritzburg (Natal) 523 630 122 035 89 181 98 568 27 036 8 646 104 065 22 726 10 784+ 40 589

Statistiese streek 3BStatistical region 38 523 630 122 035 89 181 98 568 27 036 8 646 104 063 22 726 10 784 40 589

Port Shepstone (Natal) 1 290 394 305 140 114 598 134 379 15 340 22 852 567 738 1 148 75 794 53 405Alfred (Natal) 291 888 45 210 55 271 11 638 II 281 7 964 48 911 78 297 5 758 27 558

Statistiese atreek 39Statistical region 39 1 582 282 350 350 169 869 146 017 26 621 30 816 616 649 79 445 81 552 8o 963

Umzinto (Natal) 1 235 368 310 399 59 083 104 395 13 181 10 785 649 719 15 900 41 500 30 406

Statistiese streak 4}0Statistical region 40 1 235 368 310 399 59 083 104 395 13 181 10 785 649 719 15 900 41 500 30 406

Underberg (Natal) 198 190 20 412 23 527 40 246 31 693 27 859 0 2 038 7 958 44 1+57Impendle (Natal) 113 077 17 524 5 865 17 714 25 765 5 572 950 2 355 13 529 23 803Polela (Natal) 280 635 38 650 32 284 959 3 784 6 089 0 145 110 400 53 359

Statistiese streek 41Statistical region 41 591 902 76 586 61 676 58 919 61 242 39 520 950 149 503 21 887 121 619

Mount Currie 398 315 99 921 35 240 45 415 64 588 104 677 210 126 12 615 35 523

Statiatiese streak 42Statistical region 42 398 315 99 921 35 2

1+0 45 415 64 588 104 677 210 126 12 615 35 523

Newcastle (Natal) 183 189 69 607 6 692 33 814 32 077 22 133 6 200 0 6 060 6 606

1]trecht ' 490 741 216 324 32 741 74 397 47 627 31 173 1 159 2 650 77 988D aanhaueer (Natal) 99 954 3 600 0 28 680 37 365 22 262 159 0

5 750750 7 138

Dundee (Natal) 135 444 10 750 7 460 57 906 19 725 22 478 948 200 7 436 8 541Glencoe (Natal) 84 975 39 875 5 050 8 000 14 550 8 545 2 464 23 1 950 4 518Kliprivier (Natal) 233 119 10 380 13 054 67 526 60 546 44 128 80 0 24 170 13 235Weenen (Natal) 147 966 7 200 12 106 22 314 34 113 13 419 18 414 900 9 432 30 068Mooirivier/Mooi River 442 906 173 613 41 433 70 331 41 980 66 026 26 420 0 4 414 18 689Eatcourt (Natal) 516 340 157 800 65 480 105 050 59 814 78 783 514 1 360 24 278 23 261Bergville (Natal) 226 604 78 740 2 350 77 958 36 257 2 240 317 0 17 855 10 887

Statistiese streak 43Statistical region 43 2 561 238 767 889 186 366 545 976 384 054 311 187 57 247 5 133 101 455 201 931

Page 81: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.6 - NUWE GERM OPGERIG EN ONTdII4^L INGSWEBK ONDERNEEMvomms LANDDROSDISTRIK ( vmom)

TABLE 7.6 - IVEW BUILDINGS ERECTED AND AEVEIAPMENT WCiKS UNDERTAKENACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

tanddrosdistrikMagisterial district

TotaalTotal

Nuwe boordeen wingerdeNew orchardsand vineyards

NuweNew dwelling houses/additions

Alle andernuwe geboueAll othernew buildings

Nuwe drade ge-span en hekkeaangebringNew fencingerected andgates in-stalled

Nuwe werkevir ontwik-keling engebruik vanwaterNew works fordevelopmentand use ofwater

Nuwe hout-en wattel-plantasiesNew timberand wattleplantations

Nuwe werkevir ontwik-keling enbenuttingvan grondNew works fordevelopmentand use ofland

Alle andernuwe konetruk-siewerkeAll othernew construc-tion works

HouersHolders

WerknenersEmployees

2

Paulpietersburg (Natal) 213 557 51 707 6 150 31 885 25 730 4 810 1 420 43 431 37 389 11 035Ngotshe 528 511 67 020 183 998 97 516 24 138 69 260 43 994 340 26 255 15 990

Vryheid (Nat al ) 407 193 99 836 24 373 95 851 51 926 38 502 644 39 727 32 678 23 656

Babanango (Natal) 113 737 23 700 7 317 1 691 13 735 2 565 52 500 3 000 5 429 38m

Statistiese streak 44Statistical region 44 1 262 998 242 263 221 838 226 943 115 529 115 137 98 558 86 498 101 751 54 481

Hlabisa (Natal) 632 709 10 429 82 258 39 762 23 763 19 483 376 442 2 000 26 592 51 980

Lower Umfolomi (Natal) 816 484 28 908 107 353 39 618 7 272 47 059 498 307 30574 53 393 4 000

Mtonjaneni (Natal) 444 354 54 000 153 677 30 116 3 172 9 575 140 678 35 986 10 752 6 398Eshowe (Natal) 586 615 65 220 76 055 610 17 349 76 316 261 236 1 820 44 095 3 914Mtunmini (Natal) 652 937 60 839 48679 30 448 2 422 14 712 450 385 33 226 11 543 683

Ubombo (Natal) 94 032 0 18 536 48w 17 479 2 310 8 050 0 42 857 0

Statiatiess streek 45Statistical region 45 3 227 131 219 396 486 558 185 354 71 457 169 455 1 735 098 103 6o6 189 232 66 975

NATAL 22 639 329 3 752 429 3817315 2 642 192 1 057 659 1 35o 754 6 430 975 1 373 520 1 062 051 1 152 434

Pretoria 797 558 264 913 123 443 281 249 34 175 54 786 3 344 0 3 079 32 569Wmderbom

statistiese streak 46Statistical region 46

195 941

993 499

141

406

879

792

13 292

136 735

26 828

308 077

5

39

007

182

7 790

62 576 3

0

344

0

0

25

3 104

1 120

33 689

JohannesburgRandburg

38 44358 131

12 5000

15 01329 500

4 73018 400

21

700713

2 300685

04

00

0150

1 2007 679

Statistiese streek 47Statistical region 47 96 574 12 500 44 513 23 130 4 413 2 985 4 0 150 8 879

Germiston 11 453 0 0 9 730 0 0 0 480 250

Alberton 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bokaburg 153051 36 316 22 58o 91 375 5 919 1 962 0 0 3 826 21 073

Kempton Park 98 498 14 000 23 915 29 912 11 102 /0 389 0 0 2 300 6 88oBencni 320 980 14 300 55 316 178 364 34 000 13 600 600 0 0 24 800

Statistieae streek 48Statistical region 48 613 982 64 616 101 811 309 381 52 014 25 951 600 0 6 606 53 003

Brakpan 208 Q00 100 60 000 30 000 10 000 0 0 0 0 8 000Springs 24 724 0 0 20 557 1 372 1 695 0 0 0 1 100Nigel 429 168 178 100 56 702 103 590 38 742 5 978 35 0 1185o 34 171

Delmas 533 003 40 830 121 427 234 965 29 723 45 743 60 0 38 974 21 281

Heidelberg (Tvl) 928 947 193 703 64 806 490 751 34 633 non 0 180 15 285 108 578

Balfour 483 420 87 815 8/935 151 657 74 622 38 224 368 817 14321 33 661

Page 82: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.6 - NUWE GEBOUE OPOERIG EN ONTWIIQKELSNGSWERK ONDEfNEEM TABLE 7.6 - NEW BUILDINGS ERECTED AND DEVELOPMENT WORKS UNDERTAKENVOLGENS LANDDROSDISTRIIC (VERVOLG) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe woonhuise/aanbouingc Nuwe werke Nuwe werkeNew dwelling houses/additions Nuwe drade ge- vir ontwik-

Nuwe hout- vir ontwik- Alle enderspan an hekkeaangebring

keling engebruik van

Nuwe boorde en wattel-keling enbenutting

nuwe konstruk-

Totaal A11e ender New fencing wateren wingerdeNew orchards

pla

a

ntimber

New timbervan grond

siewerkeAll otherandL drosdistrik Total Houers Werknemers nuwe geboue erected and New works for

and vineyards and wattleNow works for

new construc-Plsgisterla2 district Solders ânployees All other gates in- deuelnpmentplantations

developmenttion worksnew buildings stalled and use of and use of

water land

RS R R R R R R R R

Hosveldrif 117 941 37 400 29 157 21 500 19 002 3 795 0 0 4 150 2 937

Statistiese streek 49Statistical region 49 2 725 203 637 848 414 027 1 053 020 208 094 116 446 463 999 84 580 209 728

Krugerodorp 750 380 183 320 114 419 113 365 31 215 42 088 23 182 700 18 759 223 332Roodepoort 266 536 4 000 8 144 78 055 1 600 920 0 0 0 173 817Westonaria 47 250 0 6 500 28 800 4 600 1 350 0 0 0 6 000Randfontein 1 373 276 1 103 200 45 807 90 716 23 062 62 605 5 822 0 4 815 37 249Oberholzer 76 455 27 857 4 000 12 760 12 670 2 910 75 0 9 891 6 292Statistiese streek 50Statistical region 50 2 513 897 1 318 377 178 870 323 696 73 147 109 873 29 079 700 33 1+65 446 690

Brits 1 261 932 357 934 244 973 279 585 72 340 157 985 16 125 0 99 690 33 300Gullinan 437 645 144 002 24 452 193 993 16 648 33 777 11 988 0 4 745 8 010Bronkhorstspruit 534 222 105 200 14 569 262 891 42 497 37 696 15 634 1 200 35 365 19 170

Statistiese streek 51Statistical region 51 2 233 799 607 136 283 994 736 469 131 485 229 458 43 747 1 200 139 800 60 510

Vereeniging 543 736 239 400 97 754 137 484 25 937 21. 808 800 0 4 638 15 915Vanderbijlpark 156 470 74 500 21 560 39 666 10 880 3 027 0 0 1 344 5 493

Statistiese streek 52Statistical region 52 700 206 313 900 119 314 177 150 36 817 24 8 35 800 0 5 982 21 408

Thabazimbi 870 997 260 683 34 248 80 612 193 279 106 052 2 0000 119 591

Warmbad 704 699 336 613 22 309 133 119 55 303 93 221 7 098 0 7g 1 19532 491Rustenburg 484 132 178 831 62 218 111 610 35 791 36 668 16 714 0 15 345 26 955Swartruggens 142 246 32 081 19 565 33 161 17 061 22 8 294 0 13 131 5 652Merico 505 532 214 437 38 723 120 664 31 220 30 850 3 295 0 40 563 25 780

Statistiese streek 55Statistical region 55 2 707 606 1 022 645 177 063 479 166 332 654 289 162 29 331 0 173 169 204 416

Pietersburg 964 507 253 182 41 789 240 939 69 174 172 784 12 466 60 597 39 708

73 868eotgietererus 1 539 062 226 410 345 674 218 292 152 290 195 515 171 932 2 180 165 573 61 196Waterberg 1 593 289 480 761 195 609 244 969 275 521 166 606 32 592 0 69 126 128 105Messina 397 815 30 837 12 854 87 635 126 729 124 385 4 260 0 5 222 5 893Soutpansberg 1 017 845 203 842 41 746 124 701 167 940 179 894 137 944 62 413 43 266 56 099Letaba (Tvl) 2 601 235 423 921 756 526 398 074 163 531 225 894 277 475 63 142 161 959 130 713

Statiatieae streak 56Statistical region 56 8 113 753 1 618 953 1 394 198 1 314 610 955 185 1 065 078 636 669 188 332 484 854 455 874

Page 83: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Ten 7.6 - NUWE GMU OPGERIG EN ONRi l}UE LINGSWERK ONDVOLGENS WRMOSDIMIK (V OW)

TABLE 7.6 - NEW BUILDINGS ERECTED AND DEVELOPMENT WORKSACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (WNTI )

Nuwe woonhuise/aanbouingsNew dwelling houses/additions

Alle andernuwe geboueAll othernew buildings

Nuwe drade ge-span en hekkeaangebringNew fencingerected andgates in-stalled

Nuwe boordeen wingerdeNew orchardsand vineyards

Nuwe hout-en wattel-p/antasiesNew timberand wattleplantations

TotaalL=dosthstrik Total Hovers WerknemersMagisterial district Holders Employees

Nuwe werkevir ontwik-keling engebruik vanwaterNew works fordevelopmentand use ofwater

Nuwe werkevfr ontwik-keling enbenuttingvan grondNew works fordevelopmentand use ofland

Ails andernuwe konstruk-siewerkeAll othernew construc-tion works

Nelspruit (Tvl)Barberton (Tvl)WitrivierPeigrimsrusLydenburg

Statistiese streek 57Statistical region 57

WitbankMiddelburg (Tvl)Groblersda/BelfastWaterval-Boven

Statistiese streek 58Statistical region 58

BethalStandertonVolksrustCarolinaErmeloAmersfoortWakkerstroomPiet Retief (Tvl)

Statistiese streek 59Statistical region 59

Klerksdorp

Statistiese streek 60Statistical region 60

PotchefstroomVentersdorpColignyKosterLichtenburgDelareyvilleWolmaransstadSchweizer-PenekeBloemhofChristiana

Statistiese streak 61Statistical region 61

TRANSVAAL

1 706 8113 41? 111

834

2 537 7821 200 879

9 696 857

488 066955 196

1 416 357390 82889 410

3 339 857

320 1101 344 571

137 2941 043 4751 82o 023

141 594224 530

1 193 056

6 224 653

674 375

674 375

996 644873 224675 563636 413

2 686 746959 738

1 085 079522 427167 436205 374

8 808 644

49 442 905

1

1

3

12

252 539181 655309 677528 166241

513 524

98 700275 180293 250218 70420 100

905 934

3o 440325 52338 25855 114

322 03052 2198 850

239 001

071 435

215 789

215 789

387 995417 415148 960170 695977 456260 033327 912277 758

48 890118 684

135 798

845 247

1

1

6

565312

76

99

202

9750

1721854

392

3277

666

2707

89

550

93

93

10785

196129603218164

4778

569

659

558208488575431

260

206039894

611025

775

984786064144

350

350570537

785

517

517

835881705552238830323461300742

867

729

1

1

2

10

239425

44136172

019

120

371295

583

849

100494

28134407

4624

123

359

170

170

307197188

133674235373

834849

292

415

886445370833879

415

581684423600

363

582155036301451325830652

332

471

471

330

056979538726173890642992217

543

823 3

13 257353459 042

94 80442 975

215 423

36 474114 83944 77328 5625 639

230 287

86 071215 32525 883

101 467155 01923 15835 26956 223

678 415

64 484

64 484

79 104

87 61354 153

106 213173 75574 92666 38246 52019 2374 875

712 778

734 378 4

108499130101159

998

2375

42032

2

554

28105

197484

52

49

368

59

59

37353937

1639675343315

569

476

133516516090168

423

814293239405377

128

210405076078061078847671

426

423

423

761

702

571

447712647545870144008

407

171

1

2

150508

9643

275

074

591

1

99

6742

12219

4

15

25

38

210

348921010975

717

36944683031750

444

0700000821127

45807898

398

380

380

44750

365400277515559256500518

887

863

1

2

1

3

330 291986 558

32 360004 695

12 352

366 256

3 zoo0

/87514 478

500

20 053

30090

0455 667463 5

35 687380246

336 305

100

100

0250

600135200170140

00

1 270

915 213 1

29 601170 05768 03418 722

167 722

454 136

16 16030 00934 9207 172

65o

88 911

21 32932 5427 603

30 352604124 1596 400

41 733

204 530

27 011

27 oll

13 91018 71713 95815 70027607224n6 6623 9584 0954 510

131 542

837 840 3

17 196277 4a667 777

460 92229 402

852 703

92 40132 31161 03911 4421 769

198 962

20 19486 1955 374

121 531551M

3 26097 27013 095

027

43 200

43 200

58 26230 76532 87241 26860 84o50 98944 63627 8225 2783 820

556 552

347 641

Page 84: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TotaalLanddroedietrik Total Houers Werknewer®Magisterial district Holders Employees

R R R

Boahof 797 357 224 270 118 713Jacobedal 316 800 106 500 31 648Koffiefontein 59 650 12 700 6 207Fauresmith 421 777 53 145 326

Statistiese streek 27Statistical region 27 1 595 584 396 870 301 894

Zastron 115 651 5 643 14 765Rouxville 148 301 19 040 21 024Smithfield 155 643 33 400 30 864Bethulie 172 ?72 18 000 22 351

Statistiese streek 33Statistical region 33 592 367 76 083 89 004

Sasolburg 198 092 63 050 23 175

Statistiese streek 53Statistical region 53 198 092 63 050 23 175

Kroonstad 815 703 383 400 72 364Ventersburg 115 554 6 550 26 080Hennenman 346 172 112 000 42 514Paryn 147 992 24 36o 13 141Vredefort 315 x+06 75 918 11 508Keppies 432 362 82 312 55 969Heilbron 681 384 302 133 38 787Viljoenskroon 668 517 163 500 16? 729Bothaville 792 282 182 400 170 409Wesselsbron 595 674 207 060 160 600Boopstad 555 886 274 211 61 248Boltfontein 518 280 197 504. 85 383Theuniasen 285 636 50 653 91'525

Statistiese streek 62Statistical region 62 6 270 848 2 062 001 997 257

Bethlehem 721 920 174 390 100 763Harrismith 775 425 94 944 73 969Vrede 335 224 81 515 34 730Frankfort 602 408 104 908 64 856Reitz 495 361 52 843 26 926Lindley 436 802 110 547 36 451Senekal 489 466 62 279 22 834Fouriesburg 223 645 55 000 26 910Fioksburg 312 691 48 575 21 760

Statistiese streek 63statistical region 63 4 392 942 785 001 409 199

M

TABEL 7.6 - NDWE GEBOUE OPGERIG EN ONTNIKKELINGSWERK ONDERNFE2[ TABLE 7.6 - NEW BUILDINGS ERECTED AND DEVELOPMENT WORKS UNDERTAKENVOIGENS LANDDROSDISTRIK (VEHVOLG) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe woonhuise/aanbouings Nuwe werke Nuwe werkeNew dwelling houses/additions Nuwe drade ge- vir ontwik- Nuwe hout- vir ontwik- All seder

span an hekke keling enboordeNuwe

an wattel- keling an enuwe konatruk-

aangebring gebruik vanen wingerde

plantasies benuttingAlle ender New fencing water

New orchardsNew timber van grand

siewerheAll he

nuwe geboue erected and New works forand vineyards

and wattle New works forAll other gates in- development plantations development

new cworksuc-tion works

new buildings stalled and use of and use ofwater land

R R R R R R R

178 937 91 915 135 357 1 210 24 5 148 41 78360 083 25 553 62 104 8 843 0 6 317 15 75225 300 8 395 4 564 66 0 278 2 14051 997 55 058 70 040 1 090 0 19 908 24 958

316 317 180 921 272 065 11 209 24 31 651 84 633

35 212 22 017 19 343 2 664 0 4 484 11 52313 708 25 053 43 808 100 0 10 823 3.4 74520 446 32 230 30 671 25 0 1 410 6 59736 617 29 877 4+8 361 400 0 5 373 11 793

105 983 109 177 142 183 3 189 0 22 090 44 658

70 993 20 601 6 808 0 0 1 880 11 585

70 993 20 601 6 808 0 0 1 880 11 585

128 o46 94 341 76 452 972 2 030 28 165 29 93328 097 11 839 20 292 60 0 to 410 12 226

143 266 21 607 5 079 0 0 13 139 8 56770 180 23 917 9 848 0 0 1 700 4 84671 681 39 273 31 966 68 3 450 81 542

164 247 71 336 33 153 2 050 800 12 880 9 615168 690 84 685 37 565 15 0 22 899 26 610182 569 68 080 49 840 279 4 000 17 888 14 632255 422 74 186 56 443 650 3 757 8 614 40 401175 594 14 686 14 374 160 0 17 630 5 570131 457 32 432 13 017 400 0 16 674 26 44773 139 33 110 111 055 880 76 3 400 13 73343 182 54 458 22 708 8 725 0 1 950 12 435

1 635 570 623 950 481 792 14 259 10 663 158 799 286 557

219 393 88 561 40 629 23 766 10 000 32 508 31 910261 700 132 861 90 474 10 138 8 180 45 584 57 57549 873 73 089 37 761 0 25 24 509 33 722

207 749 87 Ill 45 612 850 5 120 52 272 33 930147 588 105 853 46 344 446 0 52

173 63 188

156 043 46 680 43 035 71 881+ 22 791 20 300156 558 81 018 47 386 61 105 62 37 206 21 01862 451 30 169 12 758 8 331 100 19 176 8 ?50

115 211 47 927 23 109 24 840 0 12 552 18 717

1 376 566 593 269 387 108 129 547 24 371 298 771 289 110

Page 85: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLL 7-6 - NUWE G n o miG EN ONTWIKEOGINGSWERK ONDERNEEM TABLE 7.6 - NEW BIIIUINGs ERECTED AND DEVELOPMENT WORKS UNDERTAKENVOLGENS LANDDROSDISTRIK ( ESMIT) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONCLUDED)

Nuwe wconhuise/aanbouingsNew dwelling houses/additions

Alle andernuwe geboueAll othernew buildings

Nuwe drade ge-span en hekkeaangebringNew fencingerected andgates in-stalled

Nuwe boordeen wingerdeNew orchardsand vineyards

Nuwe bout-en wattel-plantamiesNew timberand wattleplantations

TotaalLanddrosdistrik Total Houers Wer snersMagisterial district Holders Employees

Nuwe werkevir ontwik-keling engebruik vanwaterNew works fordevelopmentand use ofwater

Nuwe werkevir ontwik-keling enbenuttingvan grondNew works fordevelopmentand use ofland

Alle andernuwe konstruk-siewerkeAll othernew construc-tion works

OdendaalsruaWe wVirginia

Statistiese atreek 64Statistical region 64

Bloemfont ein

Statistiese etreek 65Statistical region 65

Pet b gBrandfortWinburgMarquardClocol=ExcelsiorLadybrandWepenerDewetsdorpReddersbwgEdenburgTrmpabgSagersfonteinPhilippalis

Statigtieee streek 66Statistical region 66

0 .V . ./o. P. s.

R.S.A.

3

17

155

157 209165 557150 417

473 183

913 937

913 937

334 519367 139320 033426 120266 621334 201329 733177 584286 683109 680155 406

74 63626 788

12200

331 183

768 136 4

31

417334

150

367

367

4094

1354139746840

1162446

841

771

672

020

688750

935

373

995

995

400600050514000608200878400000750

0225800

425

798

447

2

22

164820

85

123

123

3541258527766259

81113

11

482

511

269

286482400

168

042

042

547259

500099691736379633012530713198210370

879

618

985

62 45723 71126 686

112 854

221 362

221 362

120 65386 15454 791

183 74854 36352 12881 15833 32648 07214 46150 62814 06o11 00011 345

815 887

4 655 532

3245525

2

12

12 5581 773

45 572

59 903

64 444

64 444

42 70936.22020026

31 39364 63647 65348 73529 15729 37940 oil15 08424 0171 058

24 690

454 768

207 033 1

17

11 0069 4096 229

26 644

81 8 35

81-835

71 21349 60227 15463 47029 8552724326 44524 52621 09014 44818 07319 6421 430

3o 572

424 765

823 200

768 232 17

2

15

20

/80

942

35000

350

777

777

072587000

0870319250

0180235347100

0968

928

259

313 5

000

0

0

0

3o0

1 6000

100

1500

5000000

1 84o

36 898

887 706 7

1

7

9

17

17

410261228242410

4

61

1

158

698

249

3440

800

144

180

180

355480745901

913

688236200735

835884308800641

739

254

11 5208 4328 795

28 747

37 302

37 302

17 54o48 23714 1677 995

20 28329 82414 18011 8627 7477 1605 9272 3113 0659 654

199 952

982 544

8[x/6593

Page 86: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 8 - WAARDE VAN PLAASPRODUKTE FN LEWENDE HAWE VERKOOP VOTGENS LANDDROSDISTRIK TABLE 8 - VALUE OF FARM PRODUCTS AND LIVE-STOCK SOLD ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT

N

Groottotaal Akkerbou 8osbou I lluinbouprodukte Lewende hawe Pluinvee en produkte

Landdrosdistrik Grand total Field crops Forestry Horticultural products Live-stock Poultry and products

Magisterial districta R R R R R

Kaap/Cape 1 585 776 44 531 0 4 643 279 819 1 256 783

Wynberg 10 875 281 0 62 275 4 781

373 1 212 937 4 818 696

Simonstad/Simonstown 837 7 1 9 0 0 83 415 12 705 741 599

Bellville 24 612 030 1 764 476 0 3 234 043 4 441 416 15 172 095

Statistiese atreek 01Statistical region 01 37 910 806 1 809 007 62 275 8 103 474 5 946 877 21 989 173

Ste1lenkasch 20 863 668 887 410 280 247 16 693 0652 381 914

1 1 39 195344 828

1 863 7516 511 417

Kuilsrivier/River 9 256 25910 146 705

17 600255 323

5001 1 49 503 6 7147 186 1 504 244 490 449

Somer8et-Wes/Weet855 875 8 654 0 217 700 472 400 157 121

StrandPenn1 60 720 575 1 921 305 375 027 30 952 57

1

8 921 1867 062 4451 468 601

20 409 227879 885

Wellington 12 829 934 1 553 07 1 1 91

7

Statistiese streek 02Statistical region 02 114 673 o16 4 643 363 1 812 468 65 9 1 3 622 11 991 713 30 311 850

Uniondale 5 848 506 1 250 314 198 579 2 683 58511 567 544

586 742180 850

1 129 286142 437

Soubertina 12 187 99210 699 847

263 786

1 397 49833 375

1 77 1 95 1 1 523 467 2 847 014 3 159 917HumanedorpHankey 13 330 233 2 426 271 82 936 9 365 497 450 987 1 004 542

Statistiese streek 04Statistical region 04 42 066 578 5 337 869 2 085 8141 25 140 093 4 065 593 5 436 182

Oudtshoorn 13 949 143 2 653 816 7 200 2 228 008 1 809 143219 415

7 250 9761 108530

Calitzdorp 2 700

599

8 343 804357 1 37260 276

0200

1 015 5175 984 267 691 923 1 407 138

Ladismith

Statietiese streek 05Statistical region 05 24 993 546 3 27 1 229 7 400 9 227 792 2 720 481 9 766 644

Knysna 6 065 89418 548 974

344 1673 778 729

2 594 2162 546 010

324 1947 354 111

1 596 9512 784 544

1 206 3662 085 580

GeorgeMosselbaai/4oesel Bay 6 022 593 2 1 36 052

8181 525

202 421

667 1271 195 194

1 159 0072 186 090

2 060 8824 788 974

Riveredal/Riversdale 14 191 002 5 323

Statistiese streek 06Statistical region 06 1+4 828 463 12 077 271 5 344 172 9 5 4+0 626 7 724 592 10 141 802

Caledon 70 899 599 11 615 181 394 874 49 984 791968 350

3 162 971164 756

5 741 7821 049 885

Hermanua 2 386 731

19 873 024

188 30511 093 134

4351515 879 088 3 838 146 4 062 641

BredasdorpSwellendam 28 198 135 7 781 255 36 556 11 908 837 3 773 538 4 697 949

2 617 945Heidelberg (Kaap/Cape) 12 749 344 6 494 273 23 814 669 111 2 944 201

Statistiese streek 07Statistical region 07 134 106 833 37 172 148 470 694 64 410 177 13 883 612 18 170 202

Worcester 52 382 39542 398 760

611 4041 058 901

862116 311

46 317 35337 677 311

1 827 9842 370 700

3 624 7921 175 537

CeresThjaegh 17 335 279 1 208 589 8

28013 974 28614 756 075

1 165 810801 865

986 586867 961

Robertson 16 831 5717 265 428

405 390509 361 82 427 5 761 669 523 821 388 150

Montagu

Statintiese streek 08Statistical region 08 136 21 3 433 3 793 645 199 888 118 486 694 6 690 180 7 043 026

Page 87: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TM 8 - WAARDE VAN PLAASPRODTE EN LEWENDE HAWS VERKOOP VOMMS TABLE 8 - VALUE OF FARM PRODUCTS AND LN SMCK SOLD ACCORDINGLMDMSDISMU (VMOW) MAGISTERIAL DISTRICT (MNT )

LanddroadietrikMagisterial district

GroottotaalGrand total

AkkerbouField crops

BosbouForestry

TuinbouprodukteHorticultural products

Lewende haveLive-stock

Pluimvee en produktePoultry and products

H 2

Malmesbury 78 923 211 27 798 393 19 276 6 745 277 20 655 535 23 704 730Hopefield 4 033 585 2 551 548 172 24 470 757 449 699 946Pik 23 495 038 9 458 656 18 939 8 720 423 3 271 985 2 025 035Vredenburg 2 785 791 1 123 767 0 0 765 690 896 334

Statistiese streek 09Statistical region 09 109 237 625 40 932 364 38 387 15 490 170 25 450 659 27 326 045

Clanwdlliam 17 638 370 2 296 576 32 587 12 393 378 2 082 026 833 803Vredandal 13 708 1 3 1 9 397 276 11 266 178 897 205 225 412Van 6 087 493 846 284 350 3 274 482 1 6

37 475 328 902

Statistiese streek 10Statistical region 10 37 434 331 4 462 257 33 213 26 934 038 4 616 706 1 388 117

N w aquad 5 895 598 547 289 1 658 220 667 3 071 131 2054853

Statiatieae streek 11Statistical region 11 5 895 598 547 289 1 658 220 667 3 071 131 2 054 853

Waviabi 228 670 3 000 0 0 0 2256%

Statiatieae streek 12Statistical region 12 228 670 3 000 0 0 0 225 670

Port Elizabeth 7 437 592 100 3 212 937 774 1 556 494 4 940 012

Uitenhage 9 973 536 %9 483 1 400 1 395 701 1 404 383 6 622 569Kirkwood 15 350 896 593 396 0 11 47 1 098 1 037 062 2 249 340

Statiatieae streek 14Statistical region 14 32 762 024 1 142 979 4 612 13 804 573 3 997 939 13 811 921

Calvinia 11 871 050 890 304 1 576 20 481 8 oat 272 2 957 417Williston 3 5 13 184 20 872 0 570 2 528 469 963 273Sutherland 3 127 246 40 071 0 180 196 1 867 1 73 1 039 806

Statistiese streek 16Statistical region 16 18 511 480 951 247 1 376 201 247 12 396 914 4 960 496

Beaufort-Wes/West 8 256 501 36 959 2 375 14 753 4 591 680 3 610 734Fraserburg 4 300 943 58 827 0 2 943 2 184 241 2 054 932Laingsburg 3 981 183 349 883 0 1 327 691 7 261 598 7 042 011Prins Albert/Prince Albert 3 242 568 261 905 8 125 547 027 1 378 584 1 046 927Victoria-West 5 558 761 14 550 0 11 728 2 920 960 2 611 523Murrayoburg 3 1 57 205 82 070 0 38 183 1 150 500 1 886 452

Statistiese streek 17Statistical region 17 28 497 161 804 194 10 500 1 942 325 13 487 563 12 252 579

Jansenville 6 254 449 54 499 0 950 2 374 218 3 824 782Steytlerville 4 545 964 30 892 0 64 328 1 667 836 2 782 908Willowmore 5 626 938 254 468 0 98 598 1 764 051 3 509 821

Statistiese streek 18Statistical region 18 16 427 351 339 859 0 163 876 5 806 105 10 117 511

Page 88: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LanddrosdistrikMagisterial district

AberdeenGraaff-ReinetPearetonCradockMiddelburg (Kaap/Cape)

Statistiese atreek 19Statistical region 19

HopetownBritstownDe AarPhilipatownRichmond (Kaap/Cape)HanoverColesbergNoupoart

Statistieae streek 20Statistical region 20

prieskaCarnarvon

Statistiese streek 21Statistical region 21

Kimberley

Statistiese streek 22Statistical region 22

GordoniaKenhardt

Statistiese streek 23Statistical region 23

KurummnPostmasburC

HaY

Statistiese streek 24Statistical region 24

VryburgMaf eking

Statistiese streak 25Statistical region 25

HerbertBarkly-Wes/WestWarrenton

TAB L 8 - YAAi1DE VAN PLAASPRODIIXTE EN 1XMDE HAVE VERH00P VOI1 RI8 TABLE 8 - VALSE OF FARM PRODUCTS AND LIVE-SPOOK SOLD ACCORDING TO

LANDDROSDISTRIS (VERVOLD) MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

GroottotaalGrand total

R

6 235 6579 372 2583 735 56110 214 8994 979 274

34 537 649

7 474 1254 338 1802 688 4264 846 7744 702 7253 193 9105 232 3771 005 942

33 482 459

9 006 5655 659 698

14 666 263

8 416 287

8 416 287

41 210 51211 005 398

52 215 910

17 031 19914 991 1379 737 726

41 760 062

45 173 65731 270 230

76 443 887

14 742 82511 683 3106 136 456

AkkerbouField crops

R

97 045120 61064 451

861 548130 117

1 273 771

934 65036 60226 83560 19318 9753 557

53 4246 407

1 140 643

1 089 43866 083

1 155 521

1 295 639

1 295 639

7 058 996628 895

7 687 891

19 114

90 945152 542

262 601

16 115 93118 412 646

34 528 577

4 541 9172 946 6391+ 167 539

BosbouForestry

R

01 253

00

513

1 766

00000000

0

1 0000

1 000

0

0

45 95459 000

104 954

3600

276

636

00

0

162 00000

Tuinbouprodzkte Lewende have Pluimvee an produkte

Horticultural products Live-stock Poultry and products

B R R

7 831 2 350 762 3 780 01914 296 4 857 614 4 378 485

0 1 122 667 2 548 443321 481+ 3 679 983 5351884

31 915 2 495 695 2 321 034

375 526 14 506 721 18 379 865

411 205 5 113 311 1 014 959

3 717 2 793 463 1 504 398

25 364 1 367 705 1 268 5225 617 2 982 391 1 798 573

418 682 2 203 311 2 061 7572000 1 684 437 1 503 916

37 470 3 01+9 324 2 092 159

70 483 713 515 752

904 125 19 677 655 11 760 o36

349 679 5 956 296 1 610 152

3 259 3 908 454 1 681 902

352 938 9 864 750 3 292 054

2 182 701 4 264 530 653 417

2 182 701 4 284 530 653 417

14 558 647 12 199 089 7 347 826992 497 7 237 607 2 087 399

15 551 144 19 436 696 9 435 225

31 006 15 907 098 1 073

621188 40& 12 453 750 2 258 034109 744 6 507 218 2 967 946

329 1 58 34 868 o66 6 299 601

78 535 25 902 804 3 076 38721 759 11 885 141 950 684

100 294 37 787 945 4 027 071

2 659 934 6 102 267 1 276 7071 217 248 6 799 007 720 416

128 561 1 470 599 369 75?

Page 89: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Tam 8 - W E VAN PLAASMDME EN LE4lERDE HAVE VERKOOP VOMMS TABLE 8 - VALUE OF FARM PRODUCTS AND LIVESTOCK SOLD Acmnma TOLANDDROSDISTRIK (V OW) MAGISTERIAL DISTRICT (MNMN )

LanddrosdistrikGroottotealGrand total

AkkerbouField crops

BosbouForestry

TuinbouproduktaHorticultural products

LewendeLive-stock

Pluimvee en produktePoultry and products

Magisterial district

Hartsvater 25 882 131 23 448 673 20 000 455 697 1 170 336 78744

Statiatiese streak 26Statistical region 26 58 444 722 35 104 768 182 000 4 461 440 15 542 209 3 154 305

Oos- nd st London 17 609 523 31 504 8 720 7 846 622 4 393 796 5 328 881King William's Town 4 522 658 52 121 110 387 205 437 2 212 620 1 942 093

Statiatiose atreekStatistical region 28 22 132 181 8364 119 107 8 052 059 6 606 416 7 V0974

Komga 4 013 790 50 494 3 000 561 667 2 018 663 1 379 966Stutterheim 5 202 494 53 645 634 361 188 312 2 651 015 1 675 161

Cathcart 6 052 132 39 071 12 149 119 752 2 969 041 2 912 119

Queenstown 7 678 052 109 1 33 100 24 798 4 349 806 3 194 215

Tarka 5 532 857 127 444 303 47 924 3 051 868 2 305 318Sterkstroom 2 899 913 6 671 320 1 639 1 648 369 1 242 914

Molteno 3 153 415 37 181 940 93 1 834 973 1 280 228

Statiatiese streak 29Statistical region 29 34 532 653 423 639 651 173 944 185 18 523 735 13 989 921

Al banySomerset-Ocs/Feet

13 680 535 1 054 725 48 457 1 159 973 4 270 273 7 147 107

11 584 214 667 111 10 000 174 866 4 025 877 6 706 360

Alexandria 16 095 811 2 635 453 20 280 805 260 3 043 569 9 591 249

Bathurst 5 474 714 926 829 100 1 463 044 1 909 v9 1 175 532

Fort Beaufort 4 534 770 90 116 17 010 1 037

091 2 013 351 1 377 202

Adelaide 4 785 78 394 0 115 771 2 818 645 1 772 828

Bedford 6 819 538 111 069 0 72 050 2 550 121 4 086 298

Ped&e (Kaap/Cape) 4 46o 716 10 476 0 1 335 421 923 2 190 825

Victoria t ( p/pe) 6 250 407 13 080 44 762 586 585 5 437 422 168 558

Sto mstm 2 416 099 689 2 040 885 138 984 100 240 132

Statistiese atreek 30Statistical region 30 76 102 5 891 942 142 649 7 635 199 27 976 561 34 456 091

Barkly0os/Bast 7 044 702 65 012 0 V 344 3 861 70 3 090

Wodehouse 8 207 2% 31 429 0 14 096 4 963 906 3 197 823

Indwe 2 152 782 160 455 9 250 8 640 1 223 172 751 265

Elliot 5 338 950 87o 11 836 240 592 2 935 285 1.923 367

Maclear 5 V3 215 935 574 4 971 159 596 2 815 1 357 738

Statiatiese atreek 31Statistical region 31 450 268 io 32D 74128 016 1 420 340 26 057 157994w903

Lady GreyAliwal-Noord/North

3 %8853 1 219 18911 1

220 137 0 26 7178 457 135234 100

g 4 982195 0

3 228 007

Albert 54319 3 2M 9358 927 462 207 386 0 67 211 930VenteretadSteabwg

fine

2 296 407 7 674 0 324 967 1 281 682 142

4 001 688 16 732 0 9 739

621 695 846

2 427 606 47 400 25 47 1 1 291 1 o62 650

Statistieae atreekStatistical region 32 30 019 151 733 344 400 465 205 17 711 433 11 108 769

Page 90: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LanddrosdistrikMagisterial district

KAAP/CAPE

DurbanPinetown (Natal)bends (Natal)

Statistiese streak 35Statistical region 35

Lower Tugela (Natal)

Statistiese etreek 36Statistical region 36

Camperdown (Natal)Richmond (Natal)Ixopo (Natal)New Hanover (Natal)Lions River (Natal)Umvoti (Natal)Kranskop (Natal)

Statistiese streak 37Statistical region 37

Pietermaritzburg

Statistiese streak 38Statistical region 38

Port Shepstone (Natal)Alfred (Natal)

Statistiese streak 39Statistical region 39

Umzinto (Natal)

Statiatieae streak 40Statistical region 40

Underberg (Natal)Impendle (Natal)Polela (Natal)

9tatietiese streak 41Statistical region 41

Mount Currie

Statistiese etreek 42Statistical region 42

Newcastle (Natal)UtrechtDannhaueer (Natal)

TABEL 8 - WAARDE VAN PLAASPRODUIcTE EN LEWFNDE RAWE VERKDOP VOLGENSLANDDROSDISTRIK (VERVOLG)

TABLE 8 - VALUE OF FARM PRODUCTS AND LIVE-STOCK SOLD ACCORDING TOMAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

GroottotasiGrand total

R

30 019 151

1 270 1233 489270

18348901

23 108 294

61 o56 978

61 056 978

22 730 20618 191 16918 530 61137 096 03722 168 78623 538 9716 046 047

148 301 827

12 404 184

12 4o4 184

18 254 4566 612 449

24 866 905

31 110 039

31 110 039

74136083 589 8293 169 485

14 172 922

19 233 801

19 233 801

6 165 x+8510 511 7104 053 916

AkkerbouField crops

R

733 344

1 219 9801 000 739

16 049 313

18 270 032

58 860 813

58 860 813

10 227 7357 041 8322 526 884

22 644 9031061 2358 624 481

3 158 371

55 285 441

3 311 068

3 311 068

13 232 4391 5 19 932

14 752 371

27 178 465

27 178 465

350 78245 50644001

440 289

712 560

712 560

2 048 2604 932 7412 163 182

BosbouForestry

R

400

078 970

2 673

81 643

57 530

57 530

818 9913 257 6923 489 2928 640 4681 416 7769 818 0582 180 959

32 622 236

721 177

721 177

682 7533 219 890

3 902 643

1 015 949

1 015 949

62 43414 202

2 303 043

2 379 679

15 750

15 750

34 00089 049

0

Tuinbouprodukte Lewende have Pluimvee en produkteHorticultural, products Live-stock Poultry and products

P R R

465 205 17 711 433 11 108 769

49 566 577 01 533 041 360 562 515 958

363 149 1 255 753 678 013

1 945 756 1 616 892 1 193 971

696 776 692 158 749 701

696 776 692 158 749 701

2 944 285 4 089 512 4 649 683

3 987 035 1 786 4o8 2 118 2021 190 018 4 336 408 6 988 009

762 925 3 967 209 1 1140 532716 274 7098 7061 339 325

1 339 325 2 635 544 1 121 563

239 368 406 596 60 753

11 667 751 23 937 951 24 788 448

959 178 3 423 115 3 989 646

959 1 78 3 423 115 3 989 646

2 190 094 425 723 1 723 447441 738 1 346 397 84 492

2 631 832 1 772 120 1 807 939

353 107 543 294 2 019 224

353 107 543 294 2 019 224

1 075 201 2 998 369 2 926 822621 198 1 770 260 1 138 66381 100 407 452 333 889

1 777 499 5 176 081 4 399 374

522 268 10 0 33 277 7 949 946

522 268 10 033 277 7 949 946

16 65 1 3 141 956 924 609140 030 3 690 148 1 659 742

5 879 1 154 458 730 397

Page 91: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TOM 8 - W DE VAN F DaTE EN L DE HAWE V VO MSLANDDROSDISTRIK (VMVO)

TABLE 8 - VALUE OF FARM PRODUCTS AND LN&SMCK SOLD ACCORDINGMAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

LanddroadistrikGroottotaalGrand total

AkkerbouField crops

BosbouForestry

TuinbouprodukteHorticultural products

Lewende haweLive-stock

Pluimvee en produktePoultry and products

Magisterial districtR R

Dundee (Natal) 9 640 853 4 144 596 13 728 60 668 4 879 583 542 278

Glencoe (Natal) 3 588 940 723 061 393 47 446 1 950 527 867 513

Kliprivier (Natal) 9 304 572 1 074 338 0 272 237 6 649 068 1 308 929

Weenen (Natal) 2 920 229 832 124 4 700 1 325 788 726 188 31 429

Mooirivier/Mooi River 16 675 940 512 840 26 002 1 342 205 8 597 327 6 197 566

Estcourt (Natal) 16 919 717 7 098 211 4/2 724 560 6 147 970 2 926 252

Bergville (Natal) 9 785 188 6 334 209 1 000 51 383 1 605 398 1 793 198

Statistiese streak 43Statistical region 43 89566550 29 863 562 581 596 3 596 847 38 542 632 16 981 913

Paulpietersburg (Natal) 6 679 799 3 124 944 1 391 737 95 321 1 672 777 395 020

Ngotshe 13 476 676 5 449 955 411 036 2 784 615 4 491 614 339 456

Vryheid (Natal) 15 412 406 4 165 473 1 478 672 690 182 7 132 060 1 946 019

Babanango (Natal) 3 380 620 167 947 63 399 233 992 2 644 040 271 242

Statistiese streak 44Statistical region 44 38 949 501 12 908 319 3 344 844 3 804 110 15 940 491 2 951 737

Hlabisa (Natal)Lower Uotolozi (Natal)Mtonjaneni (Natal)

13 187 227 725 02879 19

8 792 783 5

085702172

168 1476 5044 1

504268890

656 3026876

092278239

773 1276358

076 460266 894672 626

428467817

170207879

Eshowe (Natal) 19 869 227 13 598 633 10$ 079 4 297 236 1 366 930 498 349

Mtunzini (Natal) 20 731 271 19 191 157 686 374 143 367 422 819 287 554

Ubombo (Natal) 2 610 693 1 453 965 0 179 163 977 565 0

Statistiese streak 45Statistical region 45 91 174 080 66 203 443 9 458 011 8 230 173 4 783 294 2 499 159

NATAL 553 945 081 287 786 363 54 181 058 36 185 297 106 461 305 69 331 058

Pretoria 26 607 959 1 738 706 16 600 4 852 488 4 762 549 15 237 616

Wonderboom 2 145 632 92 788 a 595 689 926 419 53

Statistiese streek 46Statistical region 46 753 591 1 831 494 16 600 5 448 177 5 688 968 15 768 352

Johannesburg 9 3 1 2 226 158 676 0 864 468 682 584 7 606 498

Statistiese streak 47Statistical region 47 9 312 226 158 676 0 864 468 682 584 7 606 498

Randburg 1 494497 56 082 0 596 22 202 819 324

GermistonAlterton

4 066 4665

18 8530

0 20

245 076 10 085 17826 329 7171 365696

BoksburgHampton ParkBenoni

347

841 513322 644 1

333 3 3

966362422

435845835

0 100 1

108838555

1390 30580

r282011

825 664 1

264

529

519709

Statistiese streek 48

Statistical region 48 21 086 598 5 827 050 0 6 343 714 2 689 853 6 225 981

BrakpanSprings

43

000 000 2856 498 3

470277

130

97 1

oa

10274

066153

659 6026o 632

860243

202742

Nigel 16 974 531 11 680 027 o 174 650 2 953 329 2 166 525

Page 92: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

N

TAGEL 3.3 - WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES

GEREELDE VERKNEAERS I REGULAR EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASTERS SWARTES

RAGISTERIAL DISTRICT TOTAL UNITES COLOUREDS ASIANS BLACKSR

IX0P0(NATATAL) 569 687 26 936 3 267 0 539 484NEW HANOVER(NATAL) 1 165 881 12 486 999 10 419 1 141 917LIONS RIVER(NATAL) 850 852 27 687 277 6 958 815 930UNVOTI(NATAL) 1 157 786 14 421 355 30 216 1 132 794KRANSKOP(NATAL) 398 737 3 538 0 1 434 393 765

STNTISTIESE STREEK 37 5 799 446 110 830 20 705 37 545 5 630 366STATISTICAL REGION 37

PIETERMARITIBURG(NATAL) 310 428 13 093 2 200 3 891 291 244

STATISTIESE STREEK 38 310 428 13 093 2 200 3 891 291 244STATISTICAL REGION 38

PORT SNEPSTONE(NATAL) 765 985 13 788 360 9 939 741 898ALFRED(NATAL) 257 849 3 580 660 0 253 609

STATISTIESE STREEK 39 1 023 834 17 368 1 020 9 939 995 507STATISTICAL REGION 39

tIM2INTO(NATAL) 1 156 369 17 803 1 315 18 100 1 119 151

STATISTIESE STREEK 40 1 156 369 17 803 1 315 18 100 1 119 151STATISTICAL REGION 40

URGER5ER6(NATAL) 264 746 13 222 480 540 250 504IRPENDLE(NATAL) 114 406 4 640 1 437 200 108 129POLELA(NATAL) 206 479 490 885 0 205 104

STATISTIESE STREEK 41 585 631 18 352 2 802 740 563 737STATISTICAL REGION 41

MOUNT CURRIE 950 532 10 355 22 611 0 917 566

STATISTIESE STREEK 42 950 532 10 355 22 611 0 917 566STATISTICAL REGION 42

HEHCASTLE(NATAL) 273 106 37 780 5 000 360 229 966UTRECHT 380 935 7 020 3 160 0 370 755DANNHAUSER(NATAL) 98 481 840 0 0 97 641DUNDEF(NATAL) 222 282 4 440 0 24 217 818GLENCOE(NATAL) 111 089 4 294 2 188 210 104 397KLIPRIVIER(NATAL) 291 993 10 270 1 925 2 220 277 578WEENE%(NATAL) 93 135 14 610 0 365 78 160MOOIRIVIER/MDOI RIVER 451 924 17 296 4 580 480 429 568FSTCOURT(NATAL) 484 638 15 777 520 20 468 3219ERGVILLE(NATAL) 295 069 12 421 0 900 281 748

Page 93: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 - NAARDE VAN RANTSOENI EN ANDER 5058185 EN DIENSTE TABLE 3.3 - VALUE 07AATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES

GEREELDE VERINEPERS J REGULAR EmPLOTEES

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

OLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SWARM

BLACKSR A

STATISTIESE STREEK 43 2 702 652 124 748 17 373 4 579 Z 555 952STATISTICAL REGION 43

PAULPIETERSBURG(NATAL) 204 057 8 313 0 0 195 744NOOT SHE 593 405 14 028 0 0 579 377vRYHEID(NATAL) 532 837 25 753 1 400 0 505 684BABANANG0KNATALJ 117 812 7 697 0 0 110 115

STATISTIESE STREEK 44 1 448 111 55 791 1 400 0 1 390 920STATISTICAL REGION 44

HLABISA(NATAL) 698 865 8 716 1 005 571 688 573LOWER UNFOLO2T(NATAL) 1 875 889 12 613 2 718 18 608 1 841 950NTONJANENI(NATAL) 650 580 488 480 480 649 132ESHONE(NATAL) 605 050 17 207 0 5 783 582 060•TUN2IN/CWATALI 1 093 402 7 856 2 505 39 656 1 043 385usomBo(NATAL) 78 816 0 0 0 78 816

STATISTIESE STREEK 45 5 002 602 46 880 6 708 65 098 4 883 916STATISTICAL REGION 45

*** NATAL •** 22 701 840 440 179 80 261 592 530 21 588 870

pRET0I4 507 233 69 968 2 564 0 434 701HoNDENBOOM 51 604 0 0 0 51 604

STATISTIESE STREEK 46 558 837 69 968 2 564 0 486 305STATISTICAL REGION 46

JOHANNESBURG 63 552 2 405 120 0 61 0270ANDBURG 32 943 4 646 0 0 28 297

STATISTIESE STREEK 47 96 495 7 051 120 0 89 324STATISTICAL REGION 47

GE0mISTON 68 769 360 0 68 409ALBEATON 4 171 0 151 4 020BoKSBURG 50 654 1 000 0 49 654KEMPTON PARK 105 554 4 800 0 36 100 394BEwoNI 309 114 46 600 0 262 514

STATISTIESE STREEK 48 538 262 52 760 151 36 484 991STATISTICAL REGION 48

BRAKMAN 194 I00 0 180 0 103 820

Page 94: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 - NAARDE VAN RAITSOENE EN ANDES COEOERE EN DIENSTE TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES

GEREELDE WERKNEMERS 1 REGULAR EMPLOYEES

TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTESLANDOPOSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKSR R R R

SPRINGS 71 989 0 0 71 989NIGEL 396 569 14 269 144 0 382 156DELNAS 563 935 22 200 895 0 540 840HEIOELBERGCTVL) 511 229 28 508 2 020 0 480 701BALFOUR 636 063 10 552 2 150 0 623 361HOE`VELDRIF1HIGHVELD RIDGE 132 517 2 660 360 0 129 497

STATISTIESE STREEK 49 2 416 302 78 189 5 749 0 2 332 364STATISTICAL REGION 49

KRUGERSDORP 439 300 12 225 1 754 0 425.321ROODEPOORT 216 172 2 710 650 0 212 812WESTONARIA 46 961 0 240 0 46 721RANDFONTEIN 255 962 1 800 1 650 0 252 512OBERHOLZER 117 391 5 100 240 0 112 051

STATISTIESE STREEK 50, 1 075 786 21 835 4 534 0 1 049 417STATISTICAL REGION 50

BRITS 1 178 308 21 362 6 799 0 1 150 147CULLINAN 182 978 7 350 750 0 174 8789RONKHORSTSPRUIT 433 590 12 628 2 562 4 560 413 840

STATISTIESE STREEK 51 1 794 876 41 340 10 111 4 560 1 738 865STATISTICAL REGION 51

VEREEN16ING 499 930 21 200 1 724 1 200 475 806VANDERBIJLPARK 143 747 950 644 0 142 153

STATISTIESE STREEK 52 643 677 22 150 2 368 1 200 617 959STATISTICAL REGION 52

THABAZIMBI 641 074 5 980 3 820 0 631 274WARRORD 400 030 10 980 440 0 388 610RUSTENBURG 427 638 4 280 1 708 0 421 650SVARTRUGGENS 167 984 1 000 4 440 0 162 544MARICO 464 207 13 520 1 204 0 449 483

STATISTIESE STREEK 55 2 100 933 35 760 11 612 0 2 053 561STATISTICAL REGION 55

PIETERSBURG 544 205 24 165 632 0 519 408POTGIETERSRUS 1 705 141 28 792 2 190 0 1 674 159WATERHERG 885 789 21 180 840 0 863 769MESSINA 286 879 11 930 . 0 0 274 949SOUTP.AHSBERG 590 847 12 672 760 0 577 415LETABA(TVL) 2 609 353 34 343 1 908 0 2 573 102

Page 95: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 — WAARDE VAN RANTSOEHE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE TABEL 3.3 — VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES

GEREELDE WERKNEMERS / REGULAR EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SwARTES

BL A C K SR

STATISTIESE STREEK 56 6 622 214 133 082 6 330 0 6 482 802STATISTICAL REGION 56

NELSPRUIT(TVL) 1 546 088 34 679 2 773 1 508 636AARBERTOk(TVL) 1 994 941 18 939 1 237 1 974 765WITRIVIER 777 295 15 964 530 760 801pELGRIMSRUS 1 670 031 27 288 898 1 641 845LTDENBURG 571 366 32 613 6 960 531 793

STATISTIESE STREEK 57 6 559 721 129 483 12 398 '6 417 840STATISTICAL REGION 57

WITBANK 336 441 5 268 1 524 0 329 649NIODELBURG(TVL) 941 951 12 964 1 833 0 927 154GROBLERSDAL 746 834 8 790 1 700 1 300 735 044BELFAST 311 412 8 985 60 720 301 647WATERVAL—BOVEN 109 099 11 818 150 0 97 131

STATISTIESE STREEK 58 2 445 737 47 825 5 267 2 020 2 390 625STATISTICAL REGION 58

BETH AL 826 100 14 580 1 331_ 0 810 189STANDERTON 1 582 358 28 930 2 640 0 1 550 788VOLKSRUST 505 150 360 555 0 304 235CAROLINA 664 535 12 730 1 872 0 649 933ERNELO 1 738 631 58 975 1 702 0 1 677 954AMERSFOORT 296 083 3 040 0 0 293 043wAKKERSTROOM 306 473 3 190 0 0 303 283PIET RETIEF(TVL) 1 325 608 16 300 0 230 1 309 078

STATISTIESE STREEK 59 7 044 938 138 105 8 100 230 6 898 503STATISTICAL REGION 59

KLERKSDORP 822 479 7 560 5 245 0 809 674

STATISTIESE STREEK 60 822 479 7 560 5 245 0 809 674STATISTICAL REGION 60

POTCHEFSTROOM 749 002 22 256 18 811 0 707 935vENTEaSDORP 661 009 9 580 3 831 3 294 644 304COLIGmT 553 212 13 698 3'422 0 536 092KOSTER 590 721 12 658 2 442 0 575 621LICHTENBURG 2 175 246 63 060 4 970 0 2 107 216DELARETVILLE 797 034 17 211 4 912 0 774 911NOLMARANSSTAD 1 231 564 6 484 11 916 0 1 213 164SCHWEUER—RENEKE 815 633 3 000 4 110 2 031 806 492

Page 96: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 - WAARDE VAN RANTSOENE EN ANGER GOEDERE EN DIENSTE TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER G00DS AND SERVICES

GEREELDE WERKNEMERS / REGULAR EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASTERS SWARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKSR R R R R

BLOENHOF 199 111 430 2 702 400 196 179CHRISTIANA 154 344 1 924 2 005 1 000 149 415

STATISTIESE STREEK 61 7 927 476 150 301 59 121 6 725 7 711 529STATISTICAL REGION 61

•** TRANSVAAL **• 40 647 733 935 409 133 670 15 095 39 563 559

BDSHOF 890 260 22 231 19 284 0 848 745JACOB5DAL 196 628 1 260 27 373 0 167 995KOFFIEFONTEIN 189 127 6 838 11 766 0 170 523FAURESRITH 313 512 3 490 79 650 0 230 372

STATISTIESE STREEK 27 1 589 527 33 819 138 073 0 1 417 635STATISTICAL REGION 27

ZASTRON 281 785 3 300 0 0 278 485ROUKVILLE 265 396 4 050 4 208 0 257 138SMITHFIELD 192 548 700 3 500 0 188 348BETHULIE 248 063 150 48 344 0 199 569

STATISTIESE STREEK 33 987 192 8 200 56 052 0 923 540STATISTICAL REGION 33

SASOLGURG 361 175 1 720 0 0 360 055

STATISTIESE STREEK 53 361 775 1 720 0 0 360 055STATISTICAL REGION 53

KRODNSTAD 1 309 615 24 280 3 214 0 1 282 121VENTERSBURG 330 669 5 347 642 0 324 680HENNENNAN 272 086 2 250 156 0 269 680PARES 250 571 900 10 0 249 661VREDEFORT 448 324 2 000 2 184 0 444 140KDPPIES 708 043 3 530 3 263 0 701 250HEILBAON 746 732 2 380 252 0 744 100VILJOENSKROON 1 379 799 100 730 0 0 1 279 069ROTHAVILLE 1 203 199 76 972 3 774 0 1 123 053VESSELSBRON 587 360 4 460 240 0 582 660HOOPSTAD 710 067 4 S24 1 190 0 704 353SuLTFONTEIN 765 795 3 800 2 329 0 759 666THEUNISSEN 461 704 16 100 5 338 0 460 266

STATISTIESE STREEK 62 9 194 564 247 273 22 592 0 8 924 699STATISTICAL REGION 62

Page 97: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 — WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE TABLE 3.3 — VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES

GEREELDE WERKNEMERS 1 REGULAR EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

BLANKEs

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASTERS

ASIANS

SWARTES

BLACKSR R R R

BETHLEHEM 1 148 225 34 612 116 0 1 113 497HARR/SMITH 1 565 453 71 746 5 094 0 1 488 613VREDE 1 053 361 17 110 5 450 0 1 030 801FRANKFORT 903 450 28 250 0 . 0 875 200REITZ 525 364 25 400 736 0 499 228LINDLEY 796 628 18 990 35 0 777 603SENEKAL 479 326 13 360 1 366 0 964 600FOURIESBURG 350 014 11 580 50 0 338 384FICKSBURG 456 604 4 456 2 732 0 449 416

STATISTIESE STREEK 63 7 778 425 225 504 15 579 0 7 537 342STATISTICAL REGION 63

ODENDAALSRUS 206 980 6 244 2 300 0 198 436WELKOm 155 876 2 340 0 0 153 536VIRGINIA 223 355 0 470 0 222 885

STATISTIESE STREEK 64 586 211 8 584 2 770 0 574 857STATISTICAL REGION 64

BLOEMFONTEIN 824 670 17 030 28 560 0 779 080

STATISTIESE STREEK 65 324 670 17 030 28 560 0 779 080STATISTICAL REGION 65

PETROSBURG 313 702 8 200 8 485 297 017BRANDFORT 670 724 6 676 4 122 659 926WINBURG 395 664 17 260 300 378 104MARQUARD 437 885 13 094 3 791 421 000CLOCOLAN 362 033 3 844 1 050 357 1 39EXCELSIOR 476 272 11 000 3 310 461 962LADY BRAND 514 392 740 1 564 512 088WEPENCR 317 645 4 880 3 515 309 250DEMETSDORP 389 130 10 790 2 640 375 700REDDERSBURG 179 390 1 000 804 177 586EDEN BURG 227 848 4 800 30 703 192 345TROMPSBURG 181 851 6 300 35 182 140 369JAGERSFONTEIN 145 053 0 10 941 134 112PHILIPPOLIS 163 961 250 - 41 960 121 751

STATISTIESE STREEK 66 4 775 550 88 834 148 367 4 538 349STATISTICAL REGION 66

*** 0.V.5. / O.F.S. *** 26 098 514 630 964 411 993 0 25 055 557

TOTAAL/TOTAL R.S.A. 125 530 936 3 7 34 725 19 539 051 616 537 101 640 622

Page 98: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

9

TABEL 3.3 - WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOfDERE EN DIENSTE (VERVOLG) TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONTINUED)

LOS WERKNEMERS I CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES I DOMESTIC SERVANTS

TOTAAL BLANKES KLEURLIN6E ASIERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SWARTESLANODROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKSR R R R R R R R R

KAAPICAPE 0 0 0 0 0 1 680 1 200 0 480WYNBERG 9 404 0 5 608 0 3 796 6 675 4 235 0 2 440SIMONSTAD/SIMONSTOWN 475 0 475 0 0 500 500 0 09SLLVILLE 4 720 0 4 670 0 50 12 636 12 286 0 350

STATISTIESE STREEK 01 14 599 0 10 753 0 3 846 21 491 18 221 0 3 270STATISTICAL REGION 01

STELLENBOSCH 28 820 440 27 604 0 776 24 602 23 978 0 624KUILSRIVIER/RIVER 3 785 1 140 2 645 0 0 4 862 4 654 0 208SOMERSET-WES/WEST 14 877 0 4 247 0 10 630 10 109 9 329 0 780STRAND 1 215 0 1 215 0 0 2 538 2 538 0 0PAARL 64 984 2 150 60 940 0 1 894 58 744 54 534 0 4 210WELLINGTON 14 415 500 13 195 0 720 15 108 14 502 0 606

STATISTIESE STREEK 02 128 096 4 230 109 846 0 14 020 115 963 109 535 0 6 428STATISTICAL REGION 02

UNIONDALE 10 116 0 9 271 150 695 8 106 7 562 0 544JOUBERTINA 20 886 250 17 402 0 3 234 7 519 5 619 4 1 900HU$ANSDORP 17 370 180 10 486 0 6 704 26 836 17 002 0 9 834HANKEY 43 493 0 24 641 0 18 852 25 986 11 136 0 14 850

STATISTIESE STREEK 04 91 865 430 61 800 150 29 485 68 447 41 319 0 27 128STATISTICAL REGION 04

OUDTSHOORN 40 858 110 40 598 0 150 25 829 24 433 0 1 396CALITIDORP 11 426 480 10 946 0 0 5 412 5 312 0 100LADISMITH 9 501 0 9 501 0 0 11 032 10 663 0 369

STATISTIESE STREEK 05 61 785 590 61 045 0 150 42 273 40 408 0 1 865STATISTICAL REGION 05

KNYSNA 5 075 0 4 949 0 126 16 264 13 458 0 2 806GEORGE 72 906 0 70 703 0 2 203 27 611 26 335 0 1 276MOSSELBAAI/UOSSEL BAY 17 058 0 15 267 0 1 791 12 690 12 390 0 300RIVERSDALIRIVERSDALE 19 926 0 18 515 0 1 411 19 571 19 306 0 265

STATISTIESE STREEK 06 114 965 0 109 434 0 5 531 76 136 71 489 0 4 647STATISTICAL REGION 06

CALEDON 187 071 2 275 82 452 0 102 344 38 581 37 521 0 1 060HERMANUS 4 228 0 3 348 0 380 1 718 1 718 B 0BREDASDORP 25 210 570 22 059 0 2 581 23 769 23 129 0 640SWELLENDAP 58 172 360 51 840 0 5 972 36 555 35 765 0 790HEIDELBERG(KAAPICAPE) 11 970 0 11 670 0 300 12 757 12 107 0 650

STATISTIESE STREEK 07 286 651 3 205 171 869 0 111 577 113 380 110 240 0 3 140STATISTICAL REGION 07

Page 99: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 - WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE (VERVOLG) TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONTINUED)

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

LOS WERKNEMERS / CASUAL EMPLOYEES HUISooDIENDES I DOMESTIC SERVANTS

TOTAAL

TOTAL

BLANK ES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SWARTES

BLACKS

TOTAAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SWARTES

BLACKSR R R R R

WORCESTERCERESTULBAOH

121 178 3 728 111 883 0 5 567 6956 425 980 47 034 0 8 411 2640 805 250 37 459 a 3 096 14

416 65 706987 26 987972 13 912

3 7100

1 060ROBERTSON 39 015 500 36 955 0 1 560 25 677 24 967 710MONTAGU 18 072 244 17 360 0 468 16 229 16 219 10

STATISTIESE STREEK 08 275 495 5 702 250 691 0 19 102 153 281 147 791 5 490STATISTICAL REGION 08

MALrESBORY 49 998 4 090 38 404 0 7 504 145 003 144 677 0 326HOPEFIELD 2 540 0 923 0 1 617 7 285 6 735 0 550PIKETBERG 80 145 95 67 809 0 12 241 84 560 84 430 a 130VREDENBURG 4 582 560 2 585 0 1 437 5 380 5 338 0 42

StATISTIESE STREEK 09 137 265 4 745 109 721 0 22 799 242 228 241 180 0 1 048STATISTICAL REGION 09

CLANWILLIA0 66 168 300 65 126 0 742 38 000 37 616 0 384vREDENDAL 41 815 200 41 320 0 295 25 333 25 333 0 0VANRHYNSDORP 16 078 0 15 268 a 810 10 823 10 823 0 0

STATISTIESE STREEK 10 124 061 500 121 714 0 1 847 74 156 73 772 0 384STATISTICAL REGION 10

NAmAKVALAND 19 864 0 18 861 0 1 003 20 124 20 024 0 100

STATISTIESE STREEK 11 19 864 0 18 861 0 1 003 20 124 20 024 0 100STATISTICAL REGION 11

WALVISBAAI/BAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE SiREEK 12 0 0 0 a 0 0 0 0 0STATISTICAL REGION 12

PORT ELIZABETH 1 123 0 50 0 1 073 11 411 1 160 0 10 251UITENHAGE 13 360 15 5 612 0 7 733 23 099 6 960 0 16 139KIRKWOOD 20 651 105 8 063 0 12 483 26 661 3 948 0 22 713

STATISTIESE STREEK 14 35 134 120 13 725 0 21 289 61 171 12.068 0 49 163.STATISTICAL REGION 14

CALVINIA 52 382 0 39 225 0 13 157 61 526 61 211 0 315WILLISTON 18 063 40 17 683 0 340 19 335 19 335 0 aSUTHERLAND 19 163 0 17 113 0 2 050 28 831 28 731 0 100

STATISTIESE STREEK 16 89 608 40 74 021

0 15 547 109 692 109 277 0 415STATISTICAL REGION 16

Page 100: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 — WAARDE VAN RANTSOENE EN AMBER GOEDERE EN OIENSTE (VERVOLG) TABLE 3.3 — VALUE OF RATIONS AND OTHER 600DS AND SERVICES (CONTINUED)

LOS WERKNEMERS / CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES / DOMESTIC SERVANTS

LANDDROSDI57RIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SUARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKS

R R R R R R R R R

EEAVFORT—WES1WEST 19 067 180 16 811 2 076 37 841 37 381 0 460

FRASEVBURG 14 442 0 10 874 80 3 488 25 088 24 878 60 150

LAINGSBURG 11 421 1 200 8 646 0 1 575 10 551 10 551 0 0

PRIMC ALBERT 11 309 500 10 309 0 500 11 397 11 034 0 363

VICTORIA—WEST 17 867 50 16 575 0 1 242 30 967 27 762 0 3 205

MURRAYSBURG 13 187 0 10 251 0 2 936 20 630 19 358 0 1 272

STATISTIESE STREEK 17 87 293 1 930 73 466 80 11 817 136 474 130 964 60 5 450

STATISTICAL REGION 17

JANSENVILLE 22 956 0 11 659 80 11 217 23 423 15 299 0 8 124

STEVTLERVILLE 9 078 0 6 638 0 2 440 11 230 7 985 0 3 245

WILLOWMORE 12 942 230 11 754 0 958 12 267 12 237 0 30

STATISTIESE STREEK 18 44 976 230 30 051 80 14 615 46 920 35521 0 11 399

STATISTICAL REGION 18

ABERDEEN 16 186 0 10 550 0 5 636 26 142 23 322 0 2 820

GRAAFF —REINET 16 840 0 11 660 0 5 180 43 209 30 987 0 12 222

PEAt+STON 12 413 0 5 798 0 6 615 16 648 6 838 0 9 810

CRADOCK 33 426 325 4 576 0 28 525 50 129 11 899 0 38 230

MIDDELBURG(KAAP/CAPE) 31 152 692 15 676 0 14 784 37 969 11 499 0 26 470

STATISTIESE STREEK 19 110 017 1 017 48 260 0 60 740 174 097 84 545 0 89 552

STATISTICAL REGION 19

HoPETOWN 8 253 0 7 648 0 605 23 855 20 709 0 3 146

BRITSTOWN 8 611 0 8 491 0 120 32 006 31 190 0 816

DE AAR 6 254 0 5 680 0 574 7 497 7 192 0 305

P(4ILIPSTGWN 21 408 0 9 557 0 11 851 31 381 22 113 0 9 268

RICHMOND(KAAP/CAPE) 16 602 0 15 097 0 1 505 28 518 20 176 0 8 342

HANOVER 6 730 0 4 755 0 1 975 11 323 4 353 0 6 970

COLESBERG 17 541 100 11 725 0 5 716 19 437 5 762 0 13 675NOUPOORT 4 936 0 3 120 0 1 816 8 290 2 190 0 6 100

STATISTIESE. STREEK 20 90 335 100 66 073 0 24 162 162 307 113 685 0 48 622

STATISTICAL REGION 20

PRIESKA 14 859 0 13 994 0 865 33 500 32 460 0 1 040

CARNAaVON 16 933 0 16 733 0 200 24 788 23 608 0 1 180

STATISTIESE STUCK 21 31 792 0 30 727 0 1 065 58 288 56 068 0 2 220

STATISTICAL REGION 21

KIMBERLEY 18 343 0 3 221 300 14 822 11 934 4 176 300 7 458

STATISTIESE STREEK 22 18 343 0 3 221 300 14 822 11 934 4 176 300 7 458

STATISTICAL REGION 22

Page 101: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 - WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE (VERVOLG) TABLE 3.3 VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONTINUED

LOS WERKNEMERS / CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENOES / DOMESTIC SER ANTS

LAmtbROSOISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

BLAN%ES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASTERS

ASIANS

SWARTES

BLACKS

TOTAAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASTERS

ASIANS

SW ART ES

BLACKSR R R R R R

6ORDONIA 122 874 40 87 157 0 35 677 108 505 102 317 0 6 188KENHARDT 31 626 240 26 56/ 0 4 819 26 175 25 810 0 365

STATISTIESE STREEK 23 154 500 280 113 724 0 40 496 134 680 128 127 0 6 553STATISTICAL REGION 23

KURUMAN 30 496 0 2 895 0 27 601 62 745 8 D65 0 54 680POSTMASBURE 22 042 0 9 433 0 12 609 65 788 28 914 0 36 874NAY 19 437 120 15 875 0 3 442 58 807 42 295 0 16 51 t

STATISTIESE STREEK 24 71 975 120 28 203 0 43 652 187 340 79 274 0 108 066STATISTICAL REGION 24

VRYBURG 518 849 0 2 675 0 516 174 110 675 2 294 0 108 381PAFEKING 356 405 0 600 0 355 805 53 282 0 0 53 282

STATISTIESE STREEK 25 875 254 0 3 275 0 871 979 163 957 2 294 0 161 663STATISTICAL REGION 25

HERBERT 31 618 0 12 690 0 18 928 49 461 27 108 0 22 353BARKLY-WES/WEST 37 532 0 6 436 0 31 D96 28 254 4 892 0 23 362WARR ENTON 55 055 360 1 100 0 53 595 17 948 1 730 0 16 218HARTSWATER 363 402 0 3 480 0 359 922 70 962 4 934 0 66 028

STATISTIESE STREEK 26 487 607 360 23 706 0 463 541 166 625 38 664 0 127 961STATISTICAL REGION 26

00S-LONDEN/EAST LONDON 139 078 0 150 0 138 928 63 132 380 0 62 752KING WILLIAM'S TOWN 6 162 0 0 0 6 162 23 756 0 0 23 756

STATISTIESE STREEK 28 145 240 0 150 0 145 090 86 888 380 0 86 508STATISTICAL REGION 28

KOMGA 27 303 0 0 0 27 303 32 167 0 32 167STUTTERHEIM 18 983 0 0 0 18 983 35 172 115 35 057CATHCART 20 151 0 0 0 20 151 35 866 636 35 230QUEENSTOWN 31 405 0 710 600 30 095 78 501 1 221 24 77 040TARKA 20 945 0 1 335 0 19 610 50 695 1 405 49 290STERKSTROOM 9 672 200 182 0 9 290 21 132 212 20 920mOLTENO 6 371 0 390 72 5 909 28 163 510 27 653

STATISTIESE STREEK 29 134 830 200 2 617 672 131 341 281 696 4 099 24 277 357STATISTICAL REGION 29

ALBANY 53 450 0 1 816 0 51 634 61 871 2 342 580 58 949SOMERSET-00S/EAST 46 990 0 10 298 0 36 692 62 720 14 764 0 47 956ALEXANDRIA 37 473 0 400 0 37 073 42 259 1 749 0 40 510

Page 102: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 - YAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE (VERVOLG) TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONTINUED),

LOS VERKNEMERS 1 CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES I DOMESTIC SERVANTS

LANDOROSDISTRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE A51ERS SWARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKS

R R R R R R R R R

BATHURST 48 676 48 676 30 30 184

FORT BEAUFORT 11 755 0 650 0 11 105 31 904 1 235 0 30 669

ADELAIDE 9 042 0 1 669 0 7 373 28 978 1 000 924 27 054

BEDFORD 17 459 240 4 530 0 12 689 32 984 4 585 0 28 399

PEDDIECKAAP/CAPE) 30 761 0 0 0 30 761 12 644 0 0 12 644

VICTORIA-OOS/EAST(KPFCP) 10 594 0 0 0 10 594 10 496 0 0 10 496

STOCKENSTROM 13 159 0 2 170 0 10 9B9 15 206 2 150 0 13 056

STATISTIESE STREEK 30 279 359 240 21 533 0 257 586 329 246 27 825 1 504 299 917

STATISTICAL REGION 30

BARKLY-OOSIEAST 24 228 120 3 276 0 20 832 57 004 270 0 56 734

WODEHOUSE 31 524 25 1 276 0 30 223 66 023 1 897 0 64 126

INDWE 12 006 0 56 0 11 950 17 630 0 0 17 630

ELLIOT 20 106 0 50 0 20 056 35 862 0 0 35 862

MACLEAR 24 194 0 0 0 24 194 42 127 0 0 42 127

STATISTIESE STREEK 31 112 058 145 4 658 0 107 255 218 646 2 167 0 216 479

STATISTICAL REGION 31

LADY GREY 12 798 0 560 0 12 238 37 353 1 892 0 35 461

ALIWAL-NOORDINDRTH 31 822 122 300 0 31 400 53 805 452 0 53 353

ALBERT 21 928 0 2 379 0 19 549 74 204 704 0 73 500

VENTESSTAD 4 841 0 1 342 0 3 499 20 912 3 854 0 17 058

STCYNSBURG 18 684 0 3 733 0 14 951 24 466 5 552 0 18 914

HOFMETR 4 115 0 1 254 0 2 861 16 535 3 475 0 13 060

STATISTIESE STREEK 32 94 188 122 9 568 0 84 498 227 275 15 929 0 211 346

STATISTICAL REGION 32

*** KAAF I CAPE *** 4 111 155 24 306 1 572 712 1 282 2 518 855 3 484 715 1 719 042 2 104 1 763 569

DURBAN 9 310 0 0 0 9 310 816 0 300 516

P1NET04N(NATAL) 33 013 0 0 0 33 013 3 209 0 80 3 129

INAND4(NATAL) 53 676 0 0 350 53 326 29 332 0 9 668 19 664

STATISTIESE STREEK 35 95 999 0 0 350 95 649 33 357 0 10 048 23 309

STATISTICAL REGION 35

LOWER TUGELA(NATAL) 652 726 0 0 8 718 644 008 110 664 0 12 467 98 197

STATISTIESE STREEK 36 652 726 0 0 8 718 644 009 110 664 0 12 467 98 197

STATISTICAL REGION. 36

CAMPERDOWN(NATAL) 60 808 240 0 0 60 568 30 028 360 195 29 463

RICHMOND(NATAL) 109 349 0 30 72 109 247 31 547 480 124 30 943

Page 103: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 — WAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE (VERVOL6) TABLE 3.3 — VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONTINUED)

LOS WERKNEMERS . / CASUAL EMPLOYEES HOISBEDIENDES / DOMESTIC SER ANTS

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SWARTES

BLACKS

TOTAAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SwARTES

BLACKSR R R R R

IXOP0(NATAL)NEW HANOVER(NATAL)LIONS RIVER(NATAL)UmVOTI(NATAL)KRANSKOP(NATAL)

STATIST/ESE STREEK 37STATISTICAL REGION 37

PIETERMARIT2OURG(NATAL)

STATISTIESE STREEK 38STATISTICAL REGION 38

PORT HEPSTONE(NATAL)ALFRED(NATAL)

STATISTIESE STREEK 39STATISTICAL REGION 39

UMZINTO(NATAL)

STATISTIESE STREEK 40STATISTICAL REGION 40

UNDERBERG(NATAL)IMPENDLE(NATAL)POLELA(NATAL)

STATISTIESE STREEK 41STATISTICAL REGION 41

FOUNT CURRIE

STATISTIESE STREEK 42STATISTICAL REGION 42

NEwCAsTLE(NATAL)UTRECHTDANNHAUSER(NATAL)DUNDEE(NATAL)GLENCOE(NATAL)KLIPRIVIER(NATAL)wEENEN(NATAL)moOIRIVIER/MOOI RIVERESTCOuRT(NATAL)BER6vILLE(NATAL)

1

9920917928577

021

59

59

22752

280

340

340

15227

45

129

129

104012326

2321415922

5 05648704310183

507

402

402

610761

371

530

530

842445169

456

713

713

380917057534509019746381516446

1

1

00a

SO0

290

0

0

450000

450

0

0

35000

350

105

105

080

00000

3500

00000

30

0

0

00

0

589

589

0227

0

227

225

225

22

15

00000

72

0

0

00

0

340

340

000

0

0

1

0

9920917928577

021

59

59

22751

278

339

339

15227

44

179

129

104012326

2321415922

505648704260183

115

402

402

160761

921

601

601

492218169

879

383

383

380617057534509019746196516446

5239127419

333

23

23

5717

74

24

24

20106

37

101

101

1427122910186

424025

818824845719743

524

603

603

148557

705

746

746

214768565

547

716

716

149519428262493789197697975965

1

1

1

8180

18000

838

0

0

3600

360

150

150

00

50

50

190

190

13

18

1

0909360

00

578

170

170

00

0

800

800

000

0

20

0

5238

127419

330

23

23

5617

74

23

23

20106

37

100

0 100

1427122910186

424025

000915305719743

108

433

433

788557

345

796

796

214768515

497

576

526

149519428262493656197517775965

Page 104: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

m

,1ABEL 3.3 - NAARDE VAN RANTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE (VERVOLG) TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONTINUED

LOS YERKNENERS J CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES I DOMESTIC SERVANTS

LANDOROSDISTRIK TOTAAL SLANKES KLEURLINGE ASTERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASTERS SWARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKS TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKSR R R R R R R R R

STATISTIESE STREEK 43 270 505 115 370 0 270 020 228 474 313 200 227 961STATISTICAL REGION 43

PAULPIETERSBURG(NATAL) 28 261 0 0 0 28 261 16 932 0 0 76 932NSOTSHE 276 540 0 0 0 276 540 26 861 0 0 26 861VRYHEID(NATAL) 97 220 0 0 0 97 220 40 552 0 0 40 5529ABANANGO(NATAL) 5 686 0 0 0 5 686 16 707 360 0 16 347

STATISTIESI STREEK 44 407 707 0 0 0 407 707 101 052 360 0 100 692STATISTICAL REGION 44

NL 48ISA(#ATAL) 747 466 0 0 0 147 466 34 883 0 0 34 883LOWER UNFOL)ZI(NATAL) 342 172 0 0 0 342 172 79 681 0 1 240 78 441RTONJANENI(NATAL) 6B 856 0 0 0 68 856 18 214 0 0 18 214SHDWE(NATAL) 242 933 0 0 0 242 933 21 241 0 0 21 241

KTUNZINI(NATAL) 193 556 0 0 900 192 656 53 420 0 1 550 51 870U90NBO(NATAL) 25 150 0 0 0 25 150 4 450 0 0 4 450

STATISTIESE STREEK 45 1 020 133 0 0 900 1 019 233 211 889 0 2 790 209 099STATISTICAL REGION 45

+** NATAL **w 4 324 049 2 310 1 441 10 380 4 309 918 1 281 277 4 261 28 053 1 248 963

PRETORIA 36 201 0 0 Q 36 201 52 594 0 0 52 59440NDERBOON 3 504 0 0 0 3 504 17 501 240 0 17 261

STATISTIESE STREEK 46 39 705 0 0 0 39 705 70 095 240 0 69 855STATISTICAL REGION 46

JOHANNESBURG 3 448 0 0 0 3 448 3 608 0 0 3 608RANDBURG 3 715 0 0 0 3 715 6 175 0 U 6 175

STATISTIESE STREEK 47 7 163 0 0 0 7 163 9 783 0 0 9 783STATISTICAL REGION 47

GERHISTON 5 870 0 0 0 5 870 5 860 0 0 5 860ALBERTON 51 0 51 0 0 850 50 0 800BOKSBURG 10 458 0 200 0 10 258 6 154 270 2713 5 614KERPTON PARK 13 472 0 0 0 13 472 7 016 0 0 7 016BENONI 44 026 0 0 0 44 026 5 597 0 0 5 597

STATISTIESE STREEK 48 73 877 0 251 0 73 626 25 477 320 270 24 887STATISTICAL REGION 4B

RRAKPAR 9 000 50 0 0 8 950 7 000 0 0 7 000

Page 105: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 — WAARDE VAN RANTSDENS EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE (VERvOLG) TABLE 3.3 VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONTINUED)

LANDDRosDisTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

LOS WERKNEMERS / CASUAL EMPLOYEES HuisSEDIENDEs / DOMESTIC SERVANTS

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEuRLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

swARTES

BLACKS

TOTAAL

TOTAL

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

SWARTEs

BLACKSR R R K A

SPRINGSNIGELDELI ASHEIDELBERG(TvL)

5 101 0 029 118 156130 431 50025 . 925 0

5 101 1 09028 962 13 200129 931 26 74425.925 25 593

1 09013 20026 744

BALFOUR 37 466 0 37 466 31 249 44 30' 809HOEVELDRIF/HIGHVELD RIDGE 26 705 0 26 705 10 612 10 612

STATISTIESE STREEK 49 263 746 706 263 C40 115 488 44 1/5 C48STATISTICAL REGION 49

KRuGEsDoRp 41 262 1 500 1 960 5 37 797 36 702 650 0 36 052K000EPOORT 10 930 0 240 0 10 690 5 392 24 0 5 368wESTONARIA 19 163 0 0 0 19 163 13 809 0 0 13 809RANDFoNTEIN 96 014 0 1 200 0 94 814 23 352 748 0 22 604OBERHoLiER 14 623 0 0 0 14 623 4 444 0 0 4 444

STATISTIESE STREEK 50 181 992 1 500 3 400 5 177 087 83 699 1 422 0 B2 277STATISTICAL REGION 50

BRITS 498 107 0 1 000 0 497 107 79 365 652 0 78 713CULLINAN 50 588 0 250 0 50 338 16 018 0 0 16 018BRoNKHoRsTSpRuIT 74 403 0 0 220 74 183 41 443 491 420 40 532

STATISTIESE STREEK 51 623 098 0 1 250 220 621 628 136 826 1 143 420 135 263•

STATISTICAL REGION 51

vEREENIGING 16 570 0 0 0 16 570 44 031 0 0 44 031

VANDERB1JLPARK 9 829 0 0 0 9 829 9 880 0 0 9 880

STATISTIESE STREEK 52 26 399 0 0 0 26 399 53 911 0 0 53 911

STATISTICAL REGION 52

THABALIABI 142 570 150 7 330 0 135 090 72 872 28 0 72 844uhRmaAD 142 359 0 0 0 142 359 56 760 360 0 36 400

RUSTENGURG 89 314 0 300 0 89 014 37 436 0 0 37 436

sWARTRUGGENs 44 871 0 65 0 44 806 21 823 580 0 21 243

MARI CO 132 753 0 60 0 132 693 51 883 0 0 51 883

STATISTIESE STREEK .55 551 867 150 7 755 0 543 962 220 774 968 0 219 806

STATISTICAL REGION 55

PIETERSBURG 129 274 0 0 0 129 274 57 454 0 57 454

poTGIETERSRUS 643 141 0 0 0 643 141 128 682 0 128 682

wATERBERG 301 171 0 140 0 301 031 93 243 0 93 243

mEssINA S1 027 0 0 0 51 027 20 641 0 20 641

SOUTPANSKERG 111 022 0 0 0 111 022 59 249 0 59 249

LETABACTVL) 598 422 0 0 0 598 422 96 718 240 96 478

Page 106: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

8

TADEL 3.3 - WAARDE VAN RANTSOEME EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE (VERVOLG) TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONTINUED)

LOS VERKNERERS / CASUAL EMPLOYEES HUISBEDIENDES / DOMESTIC SERVANTS

LANDOROSDIETRIK TOTAAL BLANKES KLEURLINGE ASIERS SWARTES TOTAAL KLEURLINGE ASIERS SWARTES

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS BLACKS I TOTAL COLOUREDS ASIANS BLACKSR R R I R R T R R R R

STATISTIESE STREEK 56 1 834 057 0 140 0 1 833 917 455 987 240 0 455 747STATISTICAL REGION 56

NELSPRUIT(TVL) 145 242 0 0 0 145 242 36 165 .0 0 36 165BARBERTON(TVL) 327 204 0 0 0 327 204 65 901 200 0 65 701MITRIVIER 48 746 0 0 0 48 746 49 245 0 0 49 245PELGRIMSRUS 175 096 0 0 0 175 096 33 237 0 0 33 237LYDENNUS6 237 919 50 0 0 237 869 48 255 650 0 47 605

STATISTIESE STREEK 57 934 207 50 0 0 934 157 232 803 850 0 x231•,953STATISTICAL REGION 57

YITBANK 25 353 0 0 0 25 353 26 941 150 0 26 791RIDDELBURG(TVL) 131 247 2 400 637 0 128 210 65 299 0 0 65 299GROBLERSDAL 562 158 0 1 400 3 000 557 758 56 244 348 120 55 776BELFAST 23 746 0 0 0 23 746 26 709 0 0 26 709WATERVAL-BOVEN 3 330 0 0 0 3 330 8 788 0 0 8 788

STATISTIESE STREEK 58 745 934 2 400 2 037 3 000 738 397 183 981 498 120 183 363STATISTICAL REGION 58

BETHAL 114 653 0 40 0 114 613 34 174 0 0 34 174STANDERTON 66 911 50 0 0 66 861 80 354 21 0 80 333VOLKSRUST 20 866 20 100 0 20 746 21 201 0 0 21 201CAROLINA 109 135 0 900 0 108 235 31 508 200 0 31 308ERNELO 139 656 45 640 0 138 971 89 591 180 0 89 411AMERSFOORT 20 351 50 0 0 20 301 23 846 0 0 23 846YAKKERETROOR 27 804 0 25 0 27 779 13 650 0 0 13 650PIET RETIEF(TVL) 181 122 0 0 0 181 122 62 962 0 0 62 962

STATISTIESE STREEK 59 680 498 165 1 705 0 678 628 357 286 401 0 356 885STATISTICAL REGION 59

KLERKSDORP 96 595 0 60 0 96 535 55 573 1 543 0 54 030

STATISTIESE STREEK 60 96 595 0 60 0 96 535 55 573 1 543 0 54 030STATISTICAL REGION 60

POTCHEFSTROOM 71 657 0 120 0 71 537 66 951 1 700 0 65 251VENTERSDORP 101 676 0 360 0 101 316 42 434 20 0 42 414COLIGNY 120 514 0 0 0 120 514 38 235 0 0 38 235KOSTER 139 065 40 130 0 138 895 64 952 180 0 64 772LICHTERBURG 517 506 0 8 0 517 498 137 755 50 0 137 705DELAREYVILLE 229 997 100 480 0 229 417 48 325 250 0 48 075WOLRARANSSTAD 204 223 0 '95 0 204 128 74 421 433 0 73 988SCIYEI2ER-R£NEKE 216 169 0 1 310 3 310 211 549 59 766 500 0 59 266

Page 107: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 3.3 — NAARDE VAN RANTS0ENE EN ANDER 60EDERE EN DIENSTE (vERvOLG) TABLE 3.3 — VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONTINUED)

LOS wERKNEIERS / CASUAL EMPLOYEES HuiseEDIENDEs / DOMESTIC sER ANTS

LANDDROSOISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

TOTAAL

TOTAL

BLANKES

WHITES

KLEURLINGE

COLOUREDS

ASTERS

ASIANS

swARTES

8LACKs

TOTAAL

TOTAL

KLEuRLINGE

COLOUREDS

ASIERS

ASIANS

swARTEs

BLACKSR R R R R R R R

eLOENH0FcHRIsTIANA

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

**A TRANSVAAL *At

BoSH0FJACOBSDALKOFFIET0NTEINFAUREsNLTH

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

zAsTRoNRoUKVILLEsm1THFIELDBETHuLIE

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

sAsoLouRG

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

KROoNSTADvENTERSBuRGHENNENmANPARTSVREDEFORTKoPPIESNEILBRoNVILJOSNSKROONBoTHAvILLEwEsSELSeRoNHoopsTADBuLTF0HTEINTNEuNISSEN

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

6161

2727

3333

5353

6262

1

7

3745

683

742

158186

23

206

18161413

62

31

31

4513122327293336

14149744665

599

080143

030

068

184470351503

508

074577647513

811

651

651

526849269764260265057307471795558783592

496

5

00

140

111

0000

0

0134

0100

234

15

50

65

0

0

2

19

3

5

9

1

2

1

1

00

503

101

280493620091

484

640150932

722

0

15

44

10

69

0-

0

3

6

00

310

535

0000

0

0000

0

0

0

1

7

3745

677

711

157145

18

197

18151312

59

31

31

451312232729333514049744665

597

080143

077

321

904977731412

024

074803497481

855

651

651

376849269764260115057807031795558783492

156

2

1717

567

569

75181242

149

35372422

120

12

12

74151310153035395824354735

437

573295

707

390

475201600910

186

083486946853

368

519

519

279577610435160651911619740587865783046

263

3

11

221

12

19

1

2

4

1500

283

348

756761630263

410

0566100359

025

32

12

10

54

0

00

0

810

0000

0

0000

0

0

0

2

1717

564

557

72151030

129

35352420

116

12

12

73151310153035395824354734

436

423295

424

232

719440970647

776

083920846494

343

519

519

959577610435160651911619740587745783946

723

Page 108: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TASEL 3.3 - WAARDE VAN RAHTSOENE EN ANDER GOEDERE EN DIENSTE CAFGESLUIT)

LOS WERKNEMERS I CASUAL EMPLOYEES

LANDDROSDISTRIK TDTAAL BLANKES KLEURLINGE ASTERS

MAGISTERIAL DISTRICT TOTAL WHITES COLOUREDS ASIANS

BETHL-HEMHARRISMITNVREDEFRANKFORTREITZLINDLEYSENEKALFOURIESBURGFICKSHURG

STATISTIESE STREEK 63STATISTICAL REGION 63

ODEMDAALSRUSVELKOMVIRGINIA

STATISTIESE STREEK 64STATISTICAL REGION 64

BLOEMFONTEIN

STATISTIESE STREEK 65STATISTICAL REGION 6S

P£ III USBURGBRAN8FORTVINBUJGPARRUARDCLOCOLANEXCELSIORLADI81ANDYEPENERDEWETSDORPREDDERSBURGEDENBURGTROMPSBURGJAGERSTONTEINpHILIPPOLIS

STA.TISTIESE STREEK 66STATISTICAL REGION 66

*x• D.V.S. I D.F.S. •A*

TOTAAL I TOTAL R.S.A.

TABLE 3.3 - VALUE OF RATIONS AND OTHER GOODS AND SERVICES (CONCLUDED)

HUISOEDIENDES 1 DOMESTIC SERVANTS

KLEURLINGE ASIERS SYARTES

COLOUREDS ASIANS SLACKSR R R

200 0 92 896168 0 103 273250 0 45 561894 0 56 987,264 0 44 140

0 0 61 477260 0 65 475

0 0 16 3120 0 30 596

2 026 a 516 717

60 0 14 669o 0 4 62 20 0 12 060

60 D 31 351

3 387 0 105 155

3 387 0 105 155

620 0 29 254340 0 64 505

0 0 26 2420 0 26 9200 0 26 9620 a 50 872

660 0 46 631120 0 34 387

a 0 46 4000 0 21 675

4 236 0 27 0733 535 0 16 373

220 0 11 7904 589 0 12 409

14 320 0 441 433

SWARTES I TOTAAL

93 338 1 755 150 0 91 433 103 44143 855 12 950 0 42 693 45 81119 955 0 15 0 19 940 57 87129 173 0 32 0 29 141 44 40417 172 2 400 49 0 14 723 61 47752 856 200 65 0 52 591 65 73518 137 300 0 0 17 837 16 31254 812 0 0 0 54 812 30 596

408 692 4 727 1 547 0 402 618 518 743

15 635 0 0 0 15 635 14 72911 102 a 0 0 11 102 4 62213 502 0 a 0 13 502 12 060

40 239 0 a 0 40 239 31 411

48 127 72 600 0 47 455 108 542

48 127 72 600 0 47 455 108 542

15 ITS 0 0 0 15 118 29 87453 731 0 325 0 53 406 64 84513 599 0 220 0 13 379 24 24215 612 0 25 0 15 587 26 92016 971 0 0 0 16 971 26 96229 594 0 0 0 29 594 50 87241 951 0 110 0 41 841 47 29125 426 0 0 0 25 426 34 50730 982 200 0 0 30 782 46 40010 930 0 0 0 10 930 21 6758 712 0 294 0 8 418 31 3095 131 0 350 0 4 781 19 8482 910 0 95 0 2 815 12 010

12 178 0 925 0 11 253 16 998

282 845 200 2 344 0 280 301 455 753

1 680 569 5 863 18 387 a 1 656 299 1 833 785 43 768 0 1 790 017

17 863 841 37 610 1 611 641 18 197 16 196 393 9 169 167 1 778 419 30 967 7 359 781

Page 109: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

4 - LANDSoUSEwASsE 4 - AGRICULTURAL CROPS

TABEL 4.1 - KORING,SAADKAT DE N , EETBARE DROEBONE EN TABLE 4.1 - WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANS

GIERS ER MANNA AND MILLET AND MANNA

KoRING SAADKATOEN EETBARE DROEBONE GIERS EN MANNAWHEAT. SEED -COTTON EDIBLE - DRY BEANS. MILLET AND MANNA

LANDoRDSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT BEPLANT

PLANTEDpRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

pRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIE-PRODUCTION

BEPLANTPLANTED

pRBDUKSIEPRODUCTION

HL T HA KG HA T NA - T •KAApJcApEwTNaERGsIN0NsTADisImONsTowN

160 301 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 • o

a 0 0 0 0 o 0BELLwILLE 2 689 4 341 0 0 0 0 2 3

STATISTIESE STREEK 01STATISTICAL-REGION 01 2 861 4 642 2

STELLENBO5CHKulLsRiwiR/RIVER

7 5220 1 200

00

0a

SONERsET-NES/wEsTSTRANDpAARL

0 0U 0

5 237 8 050

000

0aa

WELLINGTON 4 491 4 338 0

STATISTIESE STREEK G2STATISTICAL REGION 02 9 955 13 593 0 0 0 0 0 0

UNIONDALEJOUBERTINA

4 302 4 811 .0 0 3 2 25 01 026 1 146 0 0 1 1 0 0

NuAN800ReHANKEY

4 660 S 915 0 0 24 7 27 6455 1 113 .0 •0 83 71 0 0

STATISTIESE STREEK 04STATISTICAL REGION 04 10 443 12 985 0 0 111 81 52 6

OUDTSHOORNCALITIDORpLADISNITN.

3 507 4 275 0 0 1 1 3 382 169 0 0 3 4 0 015 0 0 o 40 41 0 0

STATISTIESE STREEK C5STATISTICAL REGION 3 604 4 444 0 0 44 46 3 3

KNYsNA 760 1 639 0 0 30 30 0 0GEORGE 14 581 21 766 0 0 175 86 0 0MOSSELBAAI/NOSSEL BAY 11 315 12 725 0 0 92 73 47 30RIVERSDAL/RIVERSDALE 29 993 30 329 0 0 58 35 0 co

STATISTIESE STREEK 06STATISTICAL REGION 06 56 649 66 459 0 0 355 224 47 30

CALEDON 35 948 49 756 0 0 16 9 122 133NERmANUS 311 284 4 1 500 7 9 0 0BREDASDORP 33 592 40 288 0 0 1 1 311 494SWELLENDAN 31 630 44 337 51 24 59 134 100 45HEIDELBERG(KAAP/CApE) 25 119 42 677 0 0 34 50 0 0

Page 110: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

4 — LANDBOUBENASSE 4 — AGRICULTURAL CROPSTABEL 4.1 — KORIN6,SAADKATOEN • EETBARE DROEBONE EN TABLE 4.1 - WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DAY BEANS

GIERS EN HANNA

KORIN6 SAADKATOEN EETBARE DROEBONE GIERS EN MANNAWHEAT SEED COTTON EDIBLE DRY BEANS MILLET AND MANNA

LANDDROSDISTRIKPAGISTERIAL DISTRICT BEPLANT PRODUKSIE BEPLANT PRODUKSIE REPLANT PRODUKSIE BEPLANT PFODUKSIE

NMA

STATISTIESE STREEK 07STATISTICAL REGION 07 126 600 177 342 55 1 524 117 203 533 672

WORCESTER 1 954 1 006 0 0 25 6 0 0CERES 4 562 4 356 0 0 108 196 0 0TULBAGH 5 619 6 446 0 0 0 0 0 0ROBERTSON 1 060 1 088 0 0 3 5 0 0MONT AGU 4 208 3 401 0 0 5 9 0 0

STATISTIESE STREEK U8STATISTICAL REGION OR 17 403 16 297 0 0 141 216 0 0

MALNESBURY 110 905 144 825 0 0 0 0 0 0

HOPEFIELD 14 754 15 613 0 0 0 0 0 0

PIKETBERG 62 406 58 277 0 0 44 35 0 0

YREDENBURG 11 085 5 383 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK [9STATISTICAL REGION (9 199 150 224 098 0 0 44 35 0 0

CLANWILLEAK 15 479 8 806 86 0 39 46 0 0YREDENDAL 16 499 5 291 0 0 119 200 4 5

VANRHYNSDORP 13 040 5 466 0 0 2 2 0 0

STATISTIESE STREEK 10STATISTICAL REGION 10 45 018 19 563 86 0 160 248 4 5

NANAKIALAND 9 720 1 885 6 8 100 101 as 0 0

STATISTIESE STREEK 11STATISTICAL REGION 11 9 720 1 885 6 8 100 101 88 0 0

WALYISSAAI/BAT 0 0 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 12STATISTICAL REGION 12 0 0 0 0 0 0 0 0

PORT ELIIABETH 5 0 0 0 0 0 0 0UITENHAGE 933 896 0 0 0 0 320 522KIRKWOOD 200 346 16 24 500 1 1 0 0

STATISTIESE STREEK 14STATISTICAL REGION 14 1 138 1 242 16 24 500 1 1 320 522

CALVINIA 12 136 4 041 0 0 0 0 50 0WILLISTON 40 50 0 0 0 0 0 0SUTHERLAND 476 390 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 16STATISTICAL REGION 16 12 652 4 481 0 0 0 0 50 0

Page 111: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.1 - KORING,SAADKATOEN EETBARE DR0EBONE EN

GIERS EN MANNATABLE 4.1 - wHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANS

AND MILLET AND MANNA

4 - LANDBOUGEwASSE 4 - AGRICULTURAL CROPS

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

KORI NGWHEAT

SAADKATOENSEED COTTON

EETBARE DROEBONEEDIBLE DRY BEANS

GIERS EN MANNAMILLET AND MANNA

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

SEALANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

HA

PRODUKSIEPROD0CTION

1HA HA KG HABEAUFORT-wES/WEST 30 180 0 a 0 0 aFRASERBuRG 11 11 0 1 1 0 0LAINGSBURE 815 481 0 1 1 0 0PRINCE AL9ERT 57 32 0 9 19 0 0VICTORIA-.EST 4 10 0 a a o omoRRAYSBURG 57 88 0 0 a 0 aSTATISTIESE STREEK 17STATISTICAL REGION 17 975 802 0 0 11 21 0 0

JANSENViLLESTYTLERVILLE

a 0 0 0 0 e 0 03 0 0 0 0 0 0 0

WILLONNORt 287 247 0 0 9 12 20 6

STATISTIESE STREEK 18STATISTICAL REGION 18 293 247 0 0 9 1 20 6

ABERDEEN 237 367 0 0 0 0 0GRAAFF-REINET 519 123 81 66 150 0 75 294PEAESTON 70 182 0 0 0 8 15CRADOCK 850 1 635 30 22 000 0 0 0MIDDELBURG(KAAP/CAPE) 369 50 0 0 0 a 0STATISTIESE STRIFE 19STATISTICAL REGION 19 2 045 2 35 111 88 75 0 83 30

HOPE TOWN 725 1 25 437 801 48 -0 0BRITSTONN la 1 0 0 0BE AAR 2 0 0 0PNILIPsTowN 152 16 26 55 00 0 1RItNNONOCKAAP/cAmE) 0 0 0HANOVER 22 0 0 0COLESBERG 18 0 0 0NOUPOORT 55 0 0 0

STATISTIESE'STREEK 20STATISTICAL REGION 20 984 1 429 463 856 483 0 0 1 a

PRIESKA 338 1 555 34 104 791 24 60 0 0CARN ARVO N 111 39 0 a a a 0 0

STATISTIESE STREEK 21STATISTICAL REGION 21. 449 1 594 34 104 791 24 60 0 0

KIABERLEY 1 988 3 343 105 149 301 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 22STATISTICAL REGION 22 1 988 3 343 105 149 301

Page 112: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

4 - AGRICULTURAL CROPS4 — LANDBOUGEYASSE

9

SAADKATOENSEED COTTON

BEPLA%T PRODUKSIEPLANTED PRODUCTION

HA KG2 658 5 269 441

368 755 165

3 026 6 024 606

0 0a a

11 17 640

11 17 640

261 171 275132 312 808

393 484 083

1 940 3 261 7711 489 2 007 092

693 1 422 9103 392 8 418 973

7 514 15 110 146

0 00 0

0 0

22 14 1000 00 00 00 00 00 0

22 14 100

143 282 400141 292 276

a 074 63 398

0 0

TAB EEL 4.1 — KORING,SAADKATOEN , EETBARE DROEBONE ENGIERS EN MANNA

KORINGWHEAT

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT REPLANT PRODUKSIE

GORDONIAKENHARDT 104 475

STRTISTIESE STREEK. 23STATISTICAL REGION 23 649 18 113

KURUPAN 60 70POSTMASBUAG 0 0HAY 125 414

STATISTIESE STREEK. 24STATISTICAL REGION 24 185 484

VRYBURG 173 220MAFEKING 600 300

STATISTIESE STREEK 25STATISTICAL REGION 25 773 520

NE^s8 EAT 2 659 IT 556BARKLY—YES/WEST 1 587 5 182WARRENTON 2 008 7 316HART SIATER 9 441 45 223

STATISTIESE STREEK 26STATISTICAL REGION 26 15 695 69 277

OOS —LONDEN/EAST LONDON 90 3KING WILLIAM'S TOWN a 0

STATISTIESE STREEK 28STATISTICAL REGION 28 90 3

KOM6A 0 aSTUTTERHEIR 85 50CATHCART 59 19RUE EHSTOWN 110 4TARE A 378 354STcRKSTR00f1 195 4MOLT ENO 1 243 113

STATISTIESE STREEK 29STATISTICAL REGION 29 2 071 544

ALBANY 1 434 2 175SOME kSET—OOSFEAST 294 804ALEXANDRIA 8 254 9 814BATHURST 1 433 1 976FORT BEAUFORT 11 14

TABLE 4.1 — WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANSAND MILLET AND MANNA

EETBARE DROEBONE GIERS EN MANNAEDIBLE DRY BEANS MILLET AND MANNA

REPLANT PRODUKSIE REPLANT PFODUKSIEPLANTED PRODUCTION PLANTED PRODUCTION

HA T HA278 412 2 418 33 0 0

296 445 2 4

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0

50 67 86 00 0 20 50

50 67 106 50

0 0 0 00 0 42 770 0 0 0

101 291 168 667

101 291 210 744

12 4 17 458 7 21 24

20 11 38 69

17 3 14 2118 7 29 351 1 10 54 1 8 320 0 0 00 0 0 00 a 0 0

40 12 61 93

88 34 60 320 0 3 90 0 95 8

69 33 11 60 0 a 0

Page 113: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4-1 - KORING,SAADKATOEN EETBARE DROEBONE ENGIERS EN MANNA

TABLE 4-1 - WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANSAND MILLET AND MANNA

4 - AGRICULTURAL CROPS4 - LANDBOUGEwASSE

ro

LAWDDROSOIsyRIKMAGISTERIAL DISTRICT

KORINGWHEAT

SAADKATOENSEED COTTON

EETBARE DROEBONEEDIBLE DRY BEANS

GIERSMILLET

N MANNAAND MANNA

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

POODOKSIEPRODUCTION

HA HA KG HA HAADELAIDEBEDFORDPEDDIE(KAAP/CAPE)VICTORIA-005,EAST(XPiCP)STOCKENSTiOM

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

BARKLYOOS/EASTwooENOUSEINowEELLIOTMACLEAR

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

LADY GREYALIWAL-NOORD/NORTHALBERTVENTFRSTADSTEYNSBURGHOFMEYR

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

***KAAPICAPE***

DURBANPINETOWN(NATAL)INANDA(NATAL)

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

LOWER TUGELA(NATAL)

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

CAMPERDOWN(NATAL)RICHMOND (NATAL)IXOPO(NATAL)NEW MANOYER(NATAL)LIONS RIVER(NATAL)

3030

3131

3232

3535

3636

11

53114

16

232

9

558

0107

024

539 14

663735131 1428296 2

253 4

954 1374997252124119

820 2

999 666

000

53

53

512700

4G

020600

989

159496045349034

083

262517226

00

29

034

850 12

a0a

0

97

97

0115

00

200

a34280

40

244

a

0

0

00

00

0

23

o00

0

8

945

12

749

633

7

7

a043145250

51

536

060

06

1

aaa

0

U0020

159

a0004

4

oo0000

0

788 2

o6a

6

2

2

517

11805

000

0

68

00004

4

o00000

0

133 2

030

3

1

1

3303206

012

00

181

0200

81367 1

468 2

5860050

96

277 5

0a0

0

0

0

123

1120

34

0a000

55

000

817992

809

a50000

5

385

000

0

0

0

055

3440

30

Page 114: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

SAADKATOENSEED COTTON

REPLANT PRODUKSIEPLANTED PRODUCTION

R G

200

20000

20 2 000

0 0

0 B

O 05 1 000

3 1 000

0 0

0 0

0 00 00 0

o 0

0 0

0 0

o 00 00 00 00 0O 0

392 473 2030 0

408 384 83920 7 275

820 865 317

0 0

4 - LANDBOUGEWASSETABEL 4.1 - KORING ,SAADKATOEN • EETBARE DROEBONE EN

GIERS EN MANNA

KORZNGWHEAT

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT REPLANT I PRODUKSIE

PRODUCTION

0KRANSKOP (NATAL) 0 0

STATISTIESE STREEK 37STATISTICAL REGION 37 118 315

PIETERNARITIBURG(NATAL) 0 0

STATISTIESE STREEK 38STATISTICAL REGION 38 0 0

PORT SHEPSTONE(NATAL) 0 0ALFRED(MATAL) 1 6

STATISTIESE STREEK 39STATISTICAL REGION 39 1 6

UNIINTO(NATAL) 0 0

STATISTIESE STREEK 40STATISTICAL REGION 40 0 0

UNDERSERG(NATAL) Soo 0IMP9NDLE (NATAL) 0 0Pot. ELA(NATAL) 0 0

STATISTIESE STREEK 41STATISTICAL REGION 41 500 0

MOUNT CURRIE 3 698 16$

STATISTIESE STREEK 42STATISTICAL REGION 42 3 698 768

NEWCASTLE(NATAL) 47 85UTRECHT 492 469DANNHAUSER(NATAL) 18 25DU4D=E(NATAL) 170 310GLENCOE(NATAL) 3 9KLIPRIVIER(NATAL) 0 aWESKEH(NATAL) 80 0MOOIRIVIEI^/MOOI RIVER 28 0ESTC OURT (NATAL) 185 716BERGVILLE(NATAL) 349 1 352

STATISTIESE STREEK 43STATISTICAL REGION 43 1 372 2 966

PAULPI£TERSBURG(NATAL) 450 2 000

4 - AGRICULTURAL CROPSTABLE 4-1 - WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANS

AND MILLET AND MANNA

EETBARE DROEBONE GIERS EN MANNAEDIBLE DRY BEANS MILLET AND MANNA

BEPLANT PRODU%SSE REPLANT PFODUKSIEe. Arrrw ne n n"Jf Tfhu OI 14TGR D Ani Ir r InN

0 0 0 0

211 108 170 429

0 0 30 100

0 0 30 100

19 14 0 042 21 0 0

61 35 0 0

115 32 0 0

115 32 0 0

7 2 33 soI t 110 3260 0 2 6

8 3 147 412

1 0 586 1 123

1 0 586 1 123

9 1 0 0174 202 10 0

0 0 0 015 5 20 5

0 0 0 016 4 5 0

0 0 0 00 0 130 169

54 133 0 02 3 0 0

270 348 165 174

22 4 1 1

Page 115: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAEEL 4.1 — KORING,SAADKATOEN EETBARE DROiDONE EN

GIERS EN MANNA

TABLE 4.1 — WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANSAND MILLET AND MANNA

4 - AGRICULTURAL CROPS4 — LANDBOUGEWASSE

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

KORINGWHEAT

SAADKATOENSEED COTTON

EETBARE DROEBONEEDIBLE DRY BEANS

GIERS EN MANNAMILLET AND MANNA

SEALANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

REPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

HA T HA KG HA HA

NGOTSHEVRTHEID(NATAL)BABANANGO(NATAL)

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

HLABISA(NATAL)LOWEP UmFOLO2I(NATAL)MTONJANENI(NATAL)ESHONE(NATAL)MIUNIINI(NATAL)UEOMEO(NATAL)

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

***NATAL***

PRETORIAWND ERBOOm

STATIST1ESE STREEKSTATISTICAL REGION

JOHANNESBURGRANDEURG

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

GERMISTONALAERTONBOKSEURGKEMPTON PARK8E4041

STATISTIESE MEEKSTATISTICAL REGION

ERAKPANSPRINGSNIGELDELmASHEIDELBERG(TVL)BALFOURHOEVELDRIF/HIGHVELD RIDGE

4444

4545

4646

4747

4848

7

1

3100

817 3

o000o

600 1

600 1

159 8

800

80

00

0

000

1050

60

035

380 275? 1268965 7

96

7400

003 2

o0000

154 2

154 3

309 7

3700

370

00

0

0002

ISO

152

0101042104807503130

6800

983 2

752126

000

990 1

868 2

704 6

00

0

00

0

00000

0

00000

100

827

710

788139

959

887

473

2900

484

705116

000

679

500

361

00

0

00

0

00000 I

0 1

00 10 40 60 1

11 20 1

75

005I0

35

41

790

1742

176

00

0

280

381251264 1

924 2

394625 2166 5798 11407 1855 2544 2

100

47

00210

42

45

622 1

1972

199

00

0

230

473307400

203

451469674356397802872

1

015

0000

15

114 2

40

4

00

0

00000

0

00

160152

100

0

00

000

0

239

180

18

00

0

000

60250

0

Page 116: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

4 - LANDBOUGEWASSE 4 - AGRICULTIRAL CROPSTABEL 4.1 - KORING,SAADKATOEN , EETBARE DROEBONE EN TABLE 4.1 - WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANS

GIERS ER MANNA AND MILLET AND MANNA

KORING SAADKATOEN EETBARE DROEBON£ LEERS EN MANNAWHEAT I SEE D COTTO N I ED I BL E DRY B EANS MILLET AND MANNA

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT BEPLANT PRODUKSIE I BEPLANT PRODUKSIE BEPLANT PRODUKSIE BEPLANT PFODUKSIE

PLANTED PRODUCTION I PLANTED PRODUCTION PLANTED PRODUCTION PLANTED PRODUCTIOA 1 IA HA T HA

STATISTIESE STREEK 49STATISTICAL REGION 49 3 496 11 687 10 11 18 789 27 021 322 607

KRUGERSDORP 240 504 0 0 21 13 3 5ROODEPOORT 6 0 0 0 0 0 0 0WESTONARIA 0 0 0 0 70 101 0 0RANDFONTEIN 1 304 2 672 0 0 21 8 75 0OBERIOLZER 181 300 0 0 16 0 0 0

STATISTIESE STREEK 50STATISTICAL REGION 50 1 731 3 476 0 0 128 122 78 5

BRITS 10 091 25 337 0 0 214 444 6 4CULLINAN 0 0 273 494 202 34 23 0 0BRONKNORSTSPRUIT 3 315 10 266 0 0 1 480 1 266 24 0

STATISTIESE STREEK 51STATISTICAL REGION 51 13 406 35 603 273 494 202 1 728 1 733 30 4

VEREENIGING 1 309 2 359 0 0 18 10 7 25VANDERBIJLPARK 23U 452 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 52STATISTICAL REGION 52 1 539 2 811 0 0 18 10 7 25

THABAZIMBI 5 748 10 084 110 26 070 383 656 40 0WAPMBAD 10 543 6 807 896 1 336 520 237 269 413 781RUSTENBUR, 3 432 B 113 4 5 000 953 1 048 134 171SWARTRUGG_NS 972 2 355 20 1 78 148 0 0KARICO 2 371 5 889 27 8 596 215 144 363 440

STATISTIESE STREEK 55STATISTICAL REGION 55 23 066 33 248 1 057 1 376 187 1 866 2 265 950 1 392

PIETERSBUAG 583 1 280 700 753 434 706 944 43 70POTDIETERERUS 45 368 44 722 10 722 10 798 686 968 319 1 760 2 427wATEABERG 4 313 5 801 2 215 3 295 730 373 99 1 881 2 526MESSINA 212 35 1 244 2 593 006 0 0 0 0SOUTPANSB_RG 310 659 927 1 304 856 301 247 1 0LETABA(TVL) 60 180 2 685 4 301 282 120 99 0 0

STATISTIESE STREEK 56STAIISTICAL REGION 56 50 846 52 677 18 493 23 046 994 2 468 1 708 3 685 5 023

NELSPRUIT(TVL) 259 813 0 0 53 35 0 0BARBERTON(TVL) 0 0 3 662 7 291 645 666 462 0 0YITRIVIER 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 117: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

4 — LANDBOuGEwASSE 4 — AGRICULTURAL CROPS

TABEL 4.1 — KORING,SAADKATOEN , EETBARE DR OEBONE EN TABLE 4.1 — WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANS

GIERS EN MANNA AND MILLET AND MANNA

LANDDROSDIsTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

KoRINGWHEAT

SAADKATO ENSEED COTTON

EETaARE DROEBONEEDIBLE DRY BEANS

BIERS EN MANNAMILLET AND MANNA

REPLANTPLANTED

ARO DUES 1EPRODUCTION

B (PLANTPLANTED

pR oDuKS I EPRODUCTION

B (PLANTPLANTED

pRoDuK SIEPRODUCTION

DEPLANEPLANTED

p so DUK SEEPRODUCTIOL

HA H A KG HA T HA

PELGRINSRUS 51 765 727 454 356 415 0LTDENBUR6 2 922 10 319 2 501 5 275 261 360 635 20

STATISTIESE STREEK 57STATISTICAL REGION 57 3 195 11 183 6 928 13 294 360 1 435 1 617 20 0

WITBANK 70 140 0 0 1 518 1 961 110 270MIDDELBURGCTVL) 175 332 0 0 8 333 4 963 6 0GROBLERSDAL 7 278 24 150 8 615 16 432 312 382 759 41 83

BELFAST 52 147 0 0 682 515 67 37WATERTAL-30VEN 49 139 0 0 28 25 15 30

STATISTIESE STREEK 58STATISTIC AL REGION 58 7 624 24 908 8 685 16 432 31 10 943 8 223 246 420

BETH AL 248 31? 0 300 466 0 0

VANDERTON 1 794 2 988 0 334 742 90 0VOLESBUST 1 23Z 1 539 0 264 201 0 0CAROLINA 438 949 0 1 907 1 784 12 0ERNE LO 1 557 3 794 0 3 396 2 372 449 635

MERSFOORT 308 133 0 265 90 0 0

WAKE IRST ROON 458 1 480 0 326 215 46 5

PIET RET / MIRO 50 0 1 222 1 548 10 33 36 6 0

STAT ISTIESE STREEK 59STATISTICAL REGION 59 6 085 11 170 1 222 1 548 109 7 025 5 966 603 660

UERLS60 RP 1 010 1 993 0 0 92 34 0 0

STATISTIESE MEEK 60STATISTICAL REGION 60 1 010 1 993 92 34 0 0

POTCNEFSTROOM 1 249 2 281 13 11 15 10vENTERSDORP 614 1 992 542 183 0 0CMIGHT 1 161 4 275 72 29 0 0KOSTER 563 1 010 3 578 4 955 2 0LICHTENBURG 2 464 7 819 717 592 0 0DELA R EYV ILLE 774 2 094 50 34 0 0NLNA RAN SSTAD 6 388 7 754 33 3 21 84SCHwEI2ER—REN EKE 731 666 6 46 00 59 60 9 aKOEPHOF 1 041 969 0 0 0 0

CHRISTIANA 1 059 1 790 19 386 87 6 7 0 0

STATISTIESE STREEK 61STATISTICAL REGION 61 17 049 30 650 251 432 876 5 072 5 814 38 94

Page 118: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

4 - LANOBOUDEWASSE 4. - AGRICULTURAL CROPS

TABEL 4-1 - KORING,SAADKATOEN , EETBARE DROEBONE EN TABLE 4.1 - WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANS

GIERS EN MANNA AND MILLET AND MANNA

KORIN6 SAADKATOEN EETBARE DROEBONEDRY BEANS

GIERSMILLET

EN MANNAAND MANNA

WHEAT SEED COTTON EDIBLE

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT REPLANT PRODUKSIE BEPLANT PRODUKSIE BEPLANT 1 PRODUKSIE BEPLANT PFODUKSIE

PLANTED PRODUCTION PLANTED PRODUCTION PLANTED PRODUCTION PLANTED PRODUCTION

HA T HA K& HA L T HA I T

***TRANSVAAL*** 129 187 219 928 36 919 56_625 051 51 664 56 975 5 983 8 248

505140F 40 289 34 340 107 307 51? 10 3 0 0

JACOBSOAL 3 375 5 076 908 1 706 907 152 5 0 0

KOFFIEFONTEIN 16 603 20 381 0 0 0 0 5 00

FAURESMITH 11 781 9 845 420 91 550 5 0 1

STATISTIESE STREEK 27 0STATISTICAL REGION 27 72 048 69 642 1 435 2 105 974 167 8 6

IASTRON 10 041 4 541 0 0 0 0 133 35

ROUXVILLE 3 720 758 0 0 0 0 159 0

SMITHFIELD 2 103 234 0 0 0 0 23 2

BETHULIE 106 3 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 33STATISTICAL REGION 33 15.970 5 536 0 0 0 0 315 37

SASOLBURG 4 436 8 658 0 0 9 13 0 0

STATISTIESE STREEK_ 53STATISTICAL REGION 53 4 436 8 658 0 0 9 13 0 0

KROONSTAD 26 729 33 471 0 0 55 16 60 25

VEWTERSBURS 10 932 13 010 0 0 0 0 00

00

HENNENMAN 8 088 12 829 0 0 20 110 0

PARTS 464 1 020 0 0 0 0

VREDEFORT 1 222 2 376 0 0 0 0 0 0

KOPPIES 9 95T 16 665 0 0 0 0 20 88170

HEELP.RON 14 003 13 371 0 0 2 2 136

VILJOENSKROON 8 023 12 781 0 0 0 0 0 00BOTHAVILLE 16 401 26 523 0 0 0 0 00

WESSELSBRON 25 660 37 705 0 0 0 0 0

HOOPSTAD 19 861 23 043 0 0 85 62 0 0

BULTFOHTEIN 35 470 37 511 4 8 400 0 0 0 0

THEUNISSEN 16 584 22 247 0 0 0 0 0 0

STATLSTIESE STREEK 6262 193 394 252 552 4 8 400 162 91 216 283

STATISTICAL REGION

BETHLEHEM 49 498 86 462 0 0 1 299 879 98 151

HARRISMITH 25 097 42 E52 8 0 3 814 2 491 344 422

VREDE 7 619 10 310 0 0 215 91 6 24

FRANKFORT 13 457 23 737 0 0 31 10 40 80

REITZ 36 885 60 595 10 12 477 262 8 22

LINDLET 40 551 53 424 0 0 76 37 11 40

Page 119: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

4 — LANDBOUGEWASSE 4 — AGRICULTURAL CROPSTABEL 4.1 — KORING,SAADKATOEN EETBARE DROEBONE EN TABLE 4.1 — WHEAT, SEED COTTON, EDIBLE DRY BEANS

GIERS EN MANNA AND MILLET AND MANNA

LANDOROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

KORINGWHEAT

SAADKATOENSEED COTTON

EETBARE DROEBONEEDIBLE DRY BEANS

GIERS EN MANNAMILLET AND MANNA

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

----]EEPLANT PRODUKSIEPLANTED PFODUCTIO

HAN

THA T HA KG HASENEKALFOURIESBUoG

.FICKSBURG

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

ODENDAALSRUSWELKOMVIRGINIA

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

BLOEMFONTEIN

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

PETRUSBURGBRAND FORTWINBURGMARQUARDCLOCOLANEXCELSIORLADYERANDWEPENERDEWETSDORPREDDERSBURGEDENBURGTROmPSBURGJAGERSFONTEINPHILIPPOLIS

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

***O.V.S./O.F.S.AA*

TOTAAL / TOTAL R.S.A.

E3E3

6464

6565

6666

1

629

16

242

736

17

57

57

59361726152725

919

81

246

849

544

8? 6892491

366

424297534

255

257

257

662652467080008025105843445860037405

14116

719

445 1

790 1

541326

371

143

11

29

52

52

67181734252638

362

240

030

925

371718254

723

242630529

401

418

418

200011624084532398954927267250133

04

120

504

434 1

521 58

600

24

0

0

0

22

222

685

552

0.

2

88

132

132

246

978

100

13

000

0

0

20

200

587

535

6

6

60

1604175

188 3

100

10

0

0

0O

350

2330

9000000

97

633 4

875 63

792147

917

3aa

3

0

0

o0

140

237400a000

48 1

080 2

810 11

181040

575

0

28

28

18

18

a0

170378

20160.

2040

495130

000a

413

571

945

1

17

03

34

776

030

30

2

331

22

576

704

576

Page 120: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.1 GRAANSORGHUM, GRONDGONE EN SONNESLO14SAADCVERVDLG)

DRAANSDRGHUMGRAIN SORGHUM

LANDDROSDISTRIKREPLANT PRODUKSIEMAGISTERIAL DISTRICTPLANTED PRODUCTIOI

HA TKAAP/CAPE 0 0WYNBERG 0 0SIMONSTADISINONSTOWN 0 0BELLVILLE 0 0

STATISTIESE STREEK 01STATISTICAL REGION 01 0 0

STELLENNOSCH 1 0KUILSRIVIER1RIYER 0 0SOMERSET-YESIYEST 2 10STRAND 0 0PAARL 5 0WELLINGTON 0 0

STATISTIESE STREEK 02STATISTICAL REGION 02 8 10

UNIONDALE 0 0JOUBERTINA 0 0HUMANSDORP 328 aHANKEY 22 15

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

0404 350 15

OUDTSHOORN 0 0CALITIDORP 1 50 200LADISMITH 10 0

STATISTIESE STREEK (5STATISTICAL REGION C5 160 200

KNYSNA 61 0GEORGE 60 0MOSSELBAAI/ROSSEL BAY 19 0RIVERSDALIRIVERSDALE 20 0

STRTISTIESE STREEK 06STATISTICAL REGION 06 1 60 0

CALEDON 202 224HERM 4N US 40 30BREDASDDRP 0 0SVELLENDAM 64 356HEIDELBERG(KAAPICAPE) 0 0

TABLE 4.1 - GRAIN SORGHUM, GROUNONUTS ANDSUNFLOWER SEED (CONTINUED)

GRONDRONE SONNEBLOASAADGROUNDNUTS SUNFLO WE R SEED

REPLANT PRODLKSIE REPLANT PRODUKSIE

PRODUCTION PLANTED PRODUCTIONT HA T

0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0

0 a 0 0

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 1 0 0O 0 0 0

200 183 23 350 0 1 1

203 184 24 36

1 1 0 00 0 0 00 0 4 0

1 1 4 0

a a to 11a 60 0 a0 0 20 a0 0 98 62

8 60 128 73

0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0

Page 121: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.1 GRAANSORGHUM, GRONDBONE EN SONN EBLONSAAD TABLE 4.1 - GRAIN SORGHUN, GROUNDNUTS ANDTv ERvoLG) SUNFLOWER SEED (CONTINUED)

0

LANDDR0SDIS TRT KPAGISTERIAL DISTRICT

SR AANsoR6HUNGRAIN SORSHUN

GRON DBONEGROUNDNUTS

sONN EBL 0 NSAADSUN f LOWE R SEED

B EPL ANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCT ION

DEPL ANT PRODUKSIEPLANTED PRODUCTION

B EpL ANTPLANTED

PRO DUK S 1EPR ODUCTI ON

HA T HA HA T

STATISTIESE STREEKSTATISTI CAL REGION 07 306 61 0 0 0 0

07WORCESTER 3 0 0 0 0CERESTULe AGOROBERTSON

50

40 5

0 0 7 7a 0 a a0 a 0 a

noNTAGu 0 0 0 0 , a

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION OR 48 58 0 0 7 7

mALNESBURY 410 392 0 0 0 oHoPETIELD a 0 0 0 a 0piKETBERG 103 126 0 0 0 0vRDENBUR4 50 30 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK C9STATISTICAL REGION C9 563 548 0 0 0 0

CLAN w ILL IAN 3 30 0 0 0 0VRED ENDAL 0 0 0 0 0 0TANRHTNS DoRp o 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 10STATISTICAL REGION 10 3 30 0 a 0 0

NANA Kw AL AND 5 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 11STATISTICAL REGION 11 5 0 0 0 0 0

wALT ISBAAIMAY 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREET 12STATISTICAL REGION 12 0 0 0 0 0 0

PORT ELIZABETH 7 0 0 0 0 0UITENHAGE 16 2 0 0 4 0KIRKWOOD 0 0 33 56 50 5

STATISTIESE STREET 14STATISTICAL REGION 14 23 2 33 56 54 5

CALVIN/A 0 0 0 0 0 0WILLISTON 0 0 0 a 0 0SUTHERLAND 0 0 0 0 0 a

STATISTIESE STREEK 16STAVSTI CAL REGION 16 0 0 0 0 0 0

Page 122: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4-1 GRAANSORGHUM, GRONDBONE EN SONH£BLOMSAAD TABLE 4.1 - GRAIN SORGHUM, GROUNDNUTS AND

(VERVOLG) SUNFLOWER SEED (CONTINUED)

GRAANSORGHUM GRONDSONE SONNEBLOMSAAD

GRAIN SORGHUM GROUNDNUTS SUNFLOWER SEED

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT REPLANT PRODUKSIE REPLANT PRODUKSIE REPLANT PRODUKSIE'

...urvfU -re^lwtalFRASERBURG

I0 0 0 a

O a

0 0LAIM6SBURG 0 0 0 0

0 0PRINCE ALBERT 0 0 0 0

0 0VICTORIA —WEST 0 0 0 00 0MURRAYSSURG 0 0 0

STATISTIESE STREEK 170 0STATISTICAL REGION 17 51 1 0 0,

JANSENVILLE 0 0 0 00

2 10 0STEYTLERVILLE 0 0 00 0WILLOWNORE 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 182STATISTICAL REGION 18 0 0 0 0

ABERDEEN 0 0 0 00

0 00 0GRAAFF —REINET 0 0 0

0 0PEARSTON 0 0 0 00 0 0CRADOCK 0 0 00 0 0

MIDDELBURG(KAAP/CAPE) 35 0 0

STATISTIESE STREEK 190 0

STATISTICAL REGION 19 35 0 0 0

HOPETOWN 5 15 58 105 0 00

BRITSTOWN 0 0 0 0 00

DE AAR 0 0 0 00

00 0PHILIPSTO N 0 0 00 0

RICHMOND(KAAP/CAPE) 0 0 0 00 0HANOVER 0 0 0 0

1COLESBERG 0 0 0 0 2

0HOUPOORT 6 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 20STATISTICAL REGION 20 11 15 58 105 2 1

PRIESKA 0 0 0 0 0 00

CARNARVON 0 0 0 0 0-

STATISTIESE STREEK 21STATISTICAL REGION 21 0 0 0 0 0 0

KIMB`RLEY 0 0 208 462 0 0

STRTISTIESE STREEK 22STAYISTICAL REGION 22 0 0 208 462 0 0

Page 123: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.1 GRAANSOR6HUM, GRONDBONE EN SONNEBLOMSAAD TABLE 4.1 - GRAIN SORGHUM, GROUNDNUTS AND(VERVOLO) SUNFLOWER SEED (CONTINUED)

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

GRAANSORGHUMGRAIN SORGHUR

GRONDBONEGROUNDNUTS

SONNEBLO MSAADSUNFLOWE R SEED

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUUION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

BEPLANTPLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

HA T NA HAGORDONIAENHARDT

90

53 170 3750 0 0

773

656

STATISTIESE STREEK 23STATISTICAL REGION 23 9 53 170 375 80 71

KURUMANPOSTMA5BU4GHAY

00

a 116 300 a aa 0 0

0

a

000

STATISTIESE STREEK 24STATISTICAL REGION 24 0 0 116 30 0 0

YRYBURG 2 667 2 396 43 558 24 753 7 117 5 270MAFEKING 1 647 3 707 23 514 14 729 2 269 2 032

STATISTIESE STREEK 25STATISTICAL REGION 25 4 314 6 103 67 072 39 482 9 386 7 302

HERBERT 0 o 217 583 22 62

BARKLY-WES/WEST 0 0 315 665 3 3WARRENTON 63 107 1 542 3 389 20 32HART SWAT ER 182 559 7 306 16 735 0 0

STATISTIESE STREEK 26STATISTICAL REGION 26 245 666 9 380 21 372 45 97

00S-LONDEN/EAST LONDON 8 2 0 0 0 0KING WILLIAM'S TOWN 8 0 0 0 10 3

STATISTIESE STREEK 28STATISTICAL REGION 28 16 2 0 10 3

KOMGA 18 10 0 5 4STUTTERHEIM 59 74 0 1 0CATHCART 31 8 0 21 1QUEENSTOWN 20 0 0 0 0TARKA 12 0 0 0 0STERKSTROOM 0 0 0 0 0NOLTENO 89 2 0 0 0

STATISTIESE STREEK 29STATISTICAL REGION 29 229 94 0 0 27 5

ALBANY 60 15 0 0 0 0SOMERSET-00SfEAST 26 0 2 7 0 aALEXANDRIA 258 145 0 0 4 1BATHURST 179 165 0 0 4 0FORT BEAUFORT 4 0 0 0 0 a

Page 124: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

7ABEL 4 . 1 GRAANSORGHUM, GRONDBONE EN SONNEBLORSAAD TAGLE 4.1 - GRAIN SORGHUM, GROUNDNUTS AND(VERVOLG) SUNFLOWER SEED (CONTINUED)

GAAANSORGHUM GRONDBONE SONNEBLOMSAADGRAIN SORGHUM GROUNDNUTS SUNFLOWER SEED

LANDDROSPISTRIKREPLANT PRODUKSIE REPLANT PRODUKSIE REPLANT PRDDUKSIEMAGISTERIAL DISTRICTPLANTED PRODUCTION PLANTED

HA T NA T HA TADELAIDE 0 0 0 0 2 2BEDFORD 89 0 0 0 0 0PEGDIE(KAAP/CAPE) 0 0 0 0 0 0VICTORIA-ODSIEAST(KP/CP) 0 0 0 0 0 0STOCK ENS TAOM 5 0 0 0 6 3

STATISTIESE STREEK 30STATISTICAL REGION 30 621 325 2 7 16 6

BARKLY-045/EAST 45 0 0 0 33 35VODEHOUS E 255 550 0 0 0 0INDYE 11 60 0 C 0 0ELLIOT 416 1 0 0 26 16NACLEAR 171 130 0 0 114 119

STATISTIESE STREEK 31STATISTICAL REGION 31 698 741 0 0 173 170

LADY GREY 0 0 0 0 29 3ALIWAL-NOORD/NORTH 197 94 0 0 25 18ALBERT 0 0 0 0 0 0VENTARSTAD 0 0 0 0 0 0STETNSBURG 0 0 0 0 0 0

w HOFMEYRtH

0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 32STATISTICAL REGION 32 197 94 0 D 54 21

•**KAAP/CAPE R ** 8 252 9 567 77 251 62 134 10 012 7 798

DURBAN 0 0 0 0 0 0PINETOYN (NATAL) 0 0 1 0 0 0INANDACN ATAL) 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 35STATISTICAL REGION 35 0 0 1 0 0 0

LOWER TUGELA(NATAL) 0 0 1 0 0 0

STATISTIESE STREEK 36STATISTICAL REGION 36 0 0 1 0 D 0

CAMPERDOWN(NATAL) 1 1 50 54 0 0RICHMOND(NATAL) 0 0 0 0 10 2IXfPO(NATAL) 72 233 0 0 10 0NEW HANDVER(NATAL) 164 638 1 1 0 0LIONS

RIVER(RATAL)108 506 0 0 0 0

Page 125: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.1 GRAANSORSHUM, GRoNoBONE EN SOHNEBLONSAAD TABLE 4.1 — GRAIN SORGHUM, GROUNDNUTS AND(vERvOLG) SUNFLONER SEED (CONTINUED)

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

GRAANSORGHUMGRAIN SORGHUM

CRoNDB0NEGROUNDNUTS

SONNEBLO msAADSuNFLOvE R SEED

BEPLANTPLANTED

pRODUKSIEPRODUCTION

BEpLANT pRoDuKSIEPLANTED PRODUCTION

BEPLANTPLANTED

pRoDUKsIEPRODUCTION

THA HA T HAMvOTI(NATAL)KRAN SKOP (NATAL)

20 5 0185 136 0

0 0 00 a 0

STATISTIESE STREEK 37STATISTICAL REGION 550 1 519 51 51 20 2

plETERmARIT2BURG(NATAL) 0 0 6 6 0 0

STATISTIESE STREEK 38STATISTICAL REGION 38 0 a 6 6 0 0

PORT sHEpsTONE(NATAL) 0 a 1 0 0 0ALFRED(NATAL) 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 39STATISTICAL REGION 39 0 0 1 0 0 0

WINTO(NATAL) 0 0 1 0 0 0

STATISTIESE STREEK 40STATISTICAL REGION 40 0 0 1 0 0 0

UNDERBERG(NATAL) 8 60 0 0 0 0IAPENDLE(NATAL) 0 0 0 0 0 0

JVLELA(NATAL) 4 3 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 41STATISTICAL REGION 41 12 63 0 0 0 0

MOUNT CU RRIE 190 201 0 0 442 231

STATISTIESE STREEK 42STATISTICAL REGION 42 190 201 0 0 442 231

NEHCASTLE(NATAL) 40 1 231 143 0 0UTRECHT 72 180 895 775 52 68DANNHAUSER(NATAL) 45 40 10 7 0 0DUNDEE(NATAL) 144 232 745 1 434 23 30GLENCOE(NATAL) 0 0 86 59 0 0KLIpRiviER(NATAL) 126 455 340 339 0 0WEENEN(NATAL) 50 0 7 13 20 40mooTRIvIER/m00I RIVER 16 85 0 0 77 107ESTCoURT(NATAL) 345 844 83 125 37 41BERGVILLE(NATAL) 454 209 87 24 5 10

STATISTIESEITREEK 43STATISTICAL REGION 43 1 292 2 046 2 414 2 919 214 296

PWLPIETERSBURG(NATAL) 0 0 7 11 16 8

Page 126: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

B

17 6 139 229o 0 0 0

100 112 146 240

0 0 a 0o a 1 a

20 0 0 00 0 0 00 0 0 0B 0 0 0

20 0 1 0

2 164 3 941 2 622 3 216

43 16 30 202 0 25 75

45 16 55 95

0 0 0 00 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

73 262 0 0138 667 0 0

1 233 7 113 0 0

1 444 8 042 0 0

379 1 096 0 0768 4 141 0 0

2 687 8 816 35 1305 805 23 081 0 02 929 8 310 4 16 392 18 999 410 1 5402 070 4 690 90 100

4444

4545

4646,

4747

4848

TABLE._4.1 - GRAIN SORBNUN, GROUNDNUTS ANDSUNFLOWER SEED (CONTINUED)

GROUNDNUTS

TIBEL 4.1 GRAANSORGHUM_ GRONDBONE EN SONNERLONSAAD(VERVOLG)

6RAANSORGHUNBRAIN SORGHUM

LANODROSOISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

VITNEIDCNATAL)BAR AN AND 04 NATAL)

STATISTIESE STREEK!STATISTICAL REGION

NLAB 15A( NATAL)LOWER UP FOLDII(NATAL)MTONJAWENI(NATAL)ESHOME (IS ATAL)MTUNIINI(NATAL)UBON90(NATAL)

STATISTIESE STREEK/STATISTICAL REGION

***NATAL***

PRETORIA- WON DVRBOON

STATISTIESE STREEXSTATISTICAL REGION

JOHANNESBURGRANDBURS

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

GERM 1510 ALBERTONBOKSEURGKERPTON PARKBEHONI

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

BRAKPANSPRINGSNIGELDELN ASHE 10 ELSERG(TVL)GALE OUR%OS1SLDRIFIH161IVELD RIDGE

SONNEBLOKSAADSUNFLOWER SEED

REPLANT PRODUKSIEPLANTED PRODU TI E

350 13510 00 0

376 143

0 00 00 00 0a 00 0

0 0

1 052 672

201 2302 1

203 231

0 018 31

18 31

0 00 a

38 650 0

65 78

103 143

0 0223 439

2 407 2 518848 1 035

1 121 1 1115 217 9 1322 103 2 443

Page 127: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAB EL 4.1 GRAANSORGHUN, GRONDBONE EN SONNEBLOMSAAO TABLE 4.1 • GRAIN SORGHUM, GROUNDNUTS ANDERBOLG) SUNFLOWER SEED (CONTINUED)

LANDDRosDIS TRIKM AGISTERIAL DISTRICT

ERAANSORGHUMGRAIN SORGHUM

GRONDBONEGROUNDNUTS

SONNEBLOASAADSUNFLOWER SEED

BEpt ANTPLANTED

pR D

, I T

BEpL ANTPLANTED

HA

PRODUKSI EPRODUCTION

BEpLANTpLANTF D

PROouxSIEPRODUC

HA HA T

STATISTIESE STREEK 49STATISTICAL REGION 49 21 030 69 133 53 1 771 11 919 16 678

KRUG ER SD ORROOD EPOO RT

23 300 0

a 10

0698

2312

wESToNAR IA 575 1 320 0 178 90RAND FoNTEIN 194 400 0 702 1 178OBERHOLZ ER 216 146 0 396 745

STATISTIESE STREEK • 50STATISTICAL REGION 50 1 00S 1 896 0 0 2 353 2 246

BRITS 603 1 045 726 881 222 138CULLIN AN 45 165 926 534 170 224BRoNKHOR STSPRUIT 2 105 6 294 837 920 858 1 221

STATISTIESE STREEK 51STATISTICAL REGION 51 2 755 7 504 2 489 2 335 1 250 1 583

wEREENIG ING 1 283 2 640 31 80 4 383 3 219vmDERBIJLPARK 197 349 0 1 265 1 983

STATISTIESE STREEK 52STATISTICAL REGION 57 1 480 2 989 31 80 5 648 5 202

TH ABAIIMBI 2 104 4 423 2 601 2 301 2 983 2 769WARM GAD 3 834 13 413 1 169 986 17 067 14 385WS7ENBUR6 665 1 719 60 57 812 644SwA R TRUG GENS 249 556 30 65 525 444MARICO 1 907 3 091 2 489 3 281 1 634 1 589

STATISTIESE STREEK- 55STATISTICAL REGION 55 8 759 23 202 6 349 6 690 23 021 19 831

p lET ERSBURG 424 684 1 967 1 031 516 472poTGIETERSRUS 5 580 13 015 15 323 13 660 13 347 15 711NATERBER 6 2 891 7 195 11 227 8 410 10 271 9 304MESSINA 203 70 524 258 12 6WU7e ANs BE RE 468 466 696 518 70 149LET AwA( T vL) 20 140 96 74 21 15

STATISTIESE STREEK 56STATISTICAL REGION 56 9 586 21 570 29 833 23 951 24 237 25 657

NELSPRUIT(TVL) 20 0 6 3 1 1BmBERToN(TwL) 0 0 18 1 15 1WITRIvIER 0 0 0 0 0 0

Page 128: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

BE

475 564 161 146

695 1 264 185 152

934 3 774 128 1062 869 11 028 695 1 4111 043 3 293 1 553 3 154

180 645 0 00 0 0 0

5 026 18 740 2 376 4 673

-7 091 28 314 5 1039 787 116 432 153 192

1 422 3 429 0 0513 1 272 60 16

2 649 7 384 0 0239 553 0 0

73 147 0 0326 624 0 0

52 100 158 155 218 218

1 652 3 845 1 969 2 677

1 652 3 845 1 969 2 677

2 611 5 707 320 5474 706 10 464 674 1 518

700 1 034 544 1 1042 500 8 792 351 4827 629 21 192 3 111 5 460

887 1 403 6 378 7 3331 667 2 141 8 606 8 842

936 2 323 15 500 12 694752 9S2 1 779 1 116836 658 4 473 2 529

23 224 54 666 41 736 41 625

5757

5858

5959

6060

6161

TABLE 4.1 - GRAIN SORGHUM, GROUNDNUTS ANDSUNFLOWER SEED (CONTINUED)

GRONPBONEGROUNDNUTS

TABEL 4.1 6RAANSORGHUM, GRONDBONE EN SONNEBL0MSAAD(VERVOLG)

6RAANSDR6HUM -6RAIN _SORGHUM_

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

PELGRI145 RUSLYDENBURG

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

MITE ARKMIDDEL8URG(TVL)GRUB LERSCALBELFASTN4ATERVAL-BOVEN

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

BETH ALSTAIDERTONVOLKSRUSTCAROLINAERM E LOAMERSFOORTUAKKERSTROONPIET RETIEF(TVL)

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

KLERKSDORP

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

POTCHEFSTROOMVENT ERSDORPCOL IGNYKOSTERLICHTEMBUR6DELAREYVILLENOLMARANSSTADSCNYEIZER-RENEKEBIDE RHO FCHRISTIANA

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

SONNEBLOMSAADSUNFLOWER SEED

BEPLANT PRODUKSIEPLANTED PRODUCTIO

HA _ T0 0

170 128

186 130

360 6283 665 5 650

535 284140 148

0 0

4 700 6 710

4 070 5 13528 372 36 532

2 170 2 026119 23

2 717 3 632982 1 008

77 790 0

38 507 48 435

4 229 4 560

4 229 4 560

4 095 4 7981 830 2 2361 527 1 7702 503 2 9415 923 5 7126 608 6 606

12 944 11 6239 757 5 6966 361 3 0521 291 280

52 839 44 714

Page 129: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.1 GRAANSORGHUM, GRONDBONE EN SONNEBLOMSAAD TABLE 4.1 - GRAIN SORGHUM, GROUNDNUTS AND(VERVOLG) SUNFLOWER SEED {CONTINUED)

LANDDROSDISTRIKM AGISTERIAL DISTRICT

GRAANSORGHuNGRAIN SORGHUM,

GRONDBONEGROUNDNUTS

SONNEBLO MS440SUNFLOwE R SEED

BEMANTPLANTED

pRODUKSIEPRODUCTION

BEpLANTPLANTED

pRODUKSIEPRODUCTION

BEFLANTP •

PRODUKSIEPRODUCTION

NA HA T HA

*TRANSvAAL*** 128 802 371 022 85 780 84 267 169 213 176 151

BOsHOF 665 241 6 268 3 882 7 490 3 957JACOBSDAL 32 0 823 1 831 23 2KOFFIEFONTEIN 0 31 2 95 10FAURESHITH 57 0 662 1 673 5

STATISTIESE STREEK 27STATISTICAL REGION 27 754 241 7 784 7 388 7 613 3 970

ZAST RON 321 527 0 0 7 559 878RouxyiLLE 198 351 0 0 484 206SMITHFIELD 380 0 0 0 56 12BETHULIE 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK. 33STATISTICAL REGION 33 899 878 0 0 2 099 1 036

SAS0LBURG 5 150 14 899 10 10 2 182 2 191

STATISTIESE STREEK 53.STATISTICAL REGION 53 5 150 14 899 10 10 2 182 2 191

KRooNSTAD 5 090 7 292 1 613 1 538 7 493 7 146VENT ERSBURG 847 648 219 398 1 248 1 479NENNENmAN ` 701 1'10 632 404 f 0 6 5 1 263PARTS 6 994 17 563 189 297 3 726 3 716

:VREDETORT 4 539 11 651 832 1 082 2 436 2 504KOPPIES 6 057 13 319 2 183 3 572 5 897 6 561HEILBRoN 18 302 32 403 100 70 17 783 17 735VILJOENSKROON 4 188 14 637 3 223 5 886 2 407 2 466BoTHAvILLE 508 1 144 5 086 7 396 2 530 3 656wEssELSBRoN 482 1 207 7 137 9 243 2 959 4 170HOOpsTAD 1 569 1 126 12 269 14 698 4 98B 5 554BuLTFONTEIN 1 504 934 3 959 3 997 5 865 4 165

'TBEUNISSEN 1 167 1 495 1 570 1 577 2 016 1 310

STATISTIESE STREEK 62STATISTICAL REGION 62 51 948 104 520 39 012 50 158 60 413 61 725

BETHLEHEM 590 894 0 0 3 503 3 390HARRismi TN 881 998 100 90 1 052 1 020VREDE 4 375 10 582 43 65 3 031 3 442FRANKFORT 2 115 3 477 0 0 2 594 2 848REITZ 1 083 2 555 0 0 1 894 1 846LINDLEY 2 547 4 132 65 110 5 476 5 444

Page 130: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLE 4.1 - GRAIN SORGHUM, GROUNDNUTS AND

SONNEBLOMSAADSUNFLOWER SEED

30UKSIE BEPLANT PRODUKSIEODUCTION PLANTED QI

HA70 15 047 15 674

0 165 1990 1 101 1 169

335 33 863 35 032

687 644 626234 974 810

30 450 465

951 2 068 1 901

645 2 038 1 258

645 2 038 1 258

56 230 92107 4 361 2 077101 2 923 1 892

0 5 696 5 9710 Z 658 3 2250 7 927 7 739

270 6 633 5 9350 740 2881 817 5590 544 1520 0 00 0 00 0 00 0 0

535 32 529 27 930

60 022 142 805 135 043

209 639 323 082 319 664

TABEL 4.1 GRAANSORBHUR, GRONDBONE EN SONNEBLQMSAAD

(AFGESLUIT)

ERAANSOR6HUP GRONDBONEBRAIN SORGHUM GROUNDNUTS

LANDDROSDISTRIKBEPLANT PRODU%SIE REPLANTMAGISTERIAL DISTRICTPLANTED PRODUCTION PLANTED

HA T HASENEKAL 1 569 2 552 125FOURIESBURG 308 6130 0FICKSBURG 329 775 0

STATISTIESE STREEK E3STATISTICAL REGION 63 14 297 26 565 333

ODENDAALSRUS 77 83 648WELKOM 7 15 346VIRGINIA 1 100 3 440 50

STATISTIESE STREEK 64STATISTICAL REGION 64 1 184 3 538 1 044

BLOEMFONTEIN 1 290 289 535

STATISTIESE STREEK 65STATISTICAL REGION 65 1 290 289 535

PETRUSEURG 195 250 252BRANDFORT 9 841 2 606 67

WINBURG 191 95 202

MARGUARD 774 1 255 0CLOCOLANEXCELSIOR 1

547614

11

131949

00

LADYBRAN0 1 557 2 311 185

WEPENER 185 125 0DEWETSDORP 190 100 86

REDDFRSBURG 90 0 0EDE* 8t3RG 16 0 0TRDMPSBURS 0 0 0JAGERSFDNTEIN 0 0 0PHILIPPOLIS 0 0 0

STATISTIESE STREEK 66STATISTICAL REGION 66 15 200 9 822 792

• *O .V.3 .1 O.F.S.*** 90 722 160 752 49 510

TOTAAL / TOTAL R.S.A. 229 940 545 282 215 163

Page 131: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.2 - PRODUKSIE VAN NIELIES TABLE 4.2 - PRODUCTION OF MAIZE

LANDDROSOISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

OPPERVLAKTE BEPLANTAREA PLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

GEOES EN GEDORSREAPED AND THRESHED

GE-OES MAAR NIE GEDORSREAPED BUT NOT THRESHED

HA T T TEftAp/CAPEWYNBERG

0 00 0 0 0

SIMONSTAD/SIMONSTOWN 0 0 0 0BELLVILLE 0 0

STATISTIESE STREEK 01 0 0 0 aSTATISTICAL REGION C1

STELLENBOSCH a 0KUILSRIVIER/RIVER 0 0SOMERSET-NES/WEST OSTRAND 0 0PAARL 0 0WELLINGTON a 0

STATISTIESE STREEK 02 0 0STATISTICAL REGION 02

UNSONDALE 7 1 1 0JOUBERTINA 1 3 3 0HUMANSDORP 1 587 3 800 3 740 60HANKEV 347 425 425 0

STATISTIESE STREEK 04 1 942 4 229 4 169 60STATISTICAL REGION 04

OUDTSHOORN 35 54 53 1CALITZDORP 36 44 39 5LADISNITH 4 13 3 10

STATISTIESE STREEK 05 75 111 95 16

STATISTICAL REGION C5

KNYSNA 158 27 26 1GEORGE 312 347 315 32MOSSELBAAI/NOSSEL BAY 99 34 32 2RIVERSDAL/RIVERSDALE 34 13 13 0

STATISTIESE STREEK 06 603 421 386 35STATISTICAL REGION 06

CALEDON 1 5 5 0meam ms 0 0 0 0BRED AS DO RP 0 0 0 0SWELLENDAM 14 0 0 0HEIDELBERGIKAAP/CAPE) 45 0 0 0

Page 132: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

ww

TABEL 4.2 - PRODUKSIE VAN MIELIES TABLE 4.2 - PRODUCTION OF MAIZE

LANDDROSDISTRIK OPPERVLAKTE REPLANT PRODUKSIE 6E-OES ER 6EDORS GE-OES HAAR HIE GEDORSMAGISTERIAL DISTRICT AREA PLANTED PRODUCIION REAPED AND THRESHED REAPED BUT NOT THRESHED

HA T T T

STATISTIESE STREEK 07 60 5 5 0STATISTICAL REGION 07

WORCESTER 1 2 2 0CERES 0 0 0 0TULBAGH 0 0 0 0ROBERTSON 0 0 0 0MONTAGU 5 0 0 0

STATISTIESE STREEK 01 6 2 2 0STATISTICAL REGION 08

MALMESBURY 0 0 0 0HOPEFIELD 0 0 0 0PIKETSERG 75 33 1 32VREDENOURS 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 09 75 33 1 32STATISTICAL REGION 09

CLANNILtIAN 2 0 0 0VREDENDAL 0 0 0 0VANRHTNSDORP 0 0 0 0

STATISTIESI STREEK 10 2 0 0 0STATISTICAL REGION 10

NAMAKVALAND 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 11 0 0 0 0STATISTICAL REGION 11

NALVISBAAI/BAY 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 12 0 0 0 0STATISTICAL REBIOM 12

PORT ELIZABETH 58 37 37 0UITENHABE 225 243 240 3KIRKYODD 29 2? 27 0

STATISTIESE STREEK 14 312 307 304 3STATISTICAL REGION 14

CALVINIA 6 0 0 0

Page 133: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.2 — PRODUKsIE VAN miELIES TABLE 4.2 — PRODUCTION OF MAIZE

LANDDRosOISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

OPpERvLAKTE REPLANTAREA PLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

GE-0Es EN GEDORSREAPED AND THRESHED

GE—oES mAAR NIE GEDORSREAPED BUT NOT THRESHED

HAwILLISTONSUTHERLAND

0 0 0 00 0 0 0

STATISTIESE STREEK 16 6 0 0 aSTATISTICAL REGION 16

BEAufoRT—wES/wEST 2 2FRAsERBURG 1 0 0LAINGSBURG 0 0 0PRINCE ALBERT 0 0VICTORIA—WEST 18 20 20muRRATSBURG 6 29 29

STATISTIESE MEEK. 17 26 51 51STATISTICAL REGION 17

JANSENVILLE 0 0 0 0STETTLERVILLE 21 a 8 0wiLL0WmoRE 22 120 120 0

STATISTIESE STREEK. 18 43 128 128 0

STATISTICAL REGION 18

ABERDEEN 15 0 0 0GRAAFF—REINET 14 7 3 4pEARsTON 23 13 13 0CRAB OCK 346 650 605 45m1DDELBUR6IKAAp/CAPE) 49 47 47 0

STATISTIESE STREEK. 19 447 717 668 49STATISTICAL REGION 19.

HOPE TOWN 253 954 954BRITSTowN 2 5 5DE AAR 19 33 33pHILIPST0ww 12 22 22RICHMOND(KAAP/CAPE) 66 43 43HANOvER 0 0 0coLESWERG 4 7 7NOUPOoRT 7 2 2

STATISTIESE STREEK 20 363 1 066 1 066STATISTICAL REGION 20L

PR/EsKA 126 470 457 13CARNARVON 0 0 a 0

Page 134: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

ID

TABEL 4.2 - PRODUKSIE VAN RIELIES TABLE 4_2_- PRODUCTION OF MAIZE

LANDDROSDISTRIK OPPERVLAKTE BEPLANT PRODUKSIE GE-OES EN GEDORS GE-OES MAAR NIE GEDORSMAGISTERIAL DISTRICT AREA PLANTED PRODUCTION REAPED AND THRESHED REAPED BUT NOT THRESHED

MA T T T

STATISTIESE STREEK 21 126 470 457 13STATISTICAL REGION 21

KIMDERLEY 214 241 241 0

STATISTIESE STREEK 22 214 241 241 0STATISTICAL REGION 22

GORDONIA 2 065 6 785 6 599 186KENHARDT 212 682 636 46

STATISTIESE STREEK 23 2 277 7 467 7 235 232STATISTICAL REGION 23

KURUNAN 529 312 312 0POSTMASBURG 701 717 702 15HAY 98 307 157 150

STATISTIESE STREEK 24 1 328 1 336 1 171 165STATISTICAL REGION 24

VRYBURG 119 538 112 395 111 536 859MAFEKING 78 698 185 424 185 190 234

STATISTIESE STREEK 25 198 236 297 819 296 726 1 093STATISTICAL REGION 25

HERBERT 229 556 470 86BARKLY-WESIWEST 1 022 1 989 1 978 11WARRENTON 1 288 4 414 4 174 240HARTSWATER 8 484 27 284 26 415 869

STATISTIESE STREEK 26 11 023 34 243 33 037 1 206STATISTICAL REGION 26

OOS-LONDENIEAST LONDON 1 422 993 506 487KING WILLIAM'S TOWN 898 564 361 203

STATISTIESE STREEK 28 2 320 1 557 867 690STATISTICAL REGION 28

KONGA 2 082 1 368 1 248 120STUTTERMEIM 1 102 1 639 1 341 298CATHCART 638 718 491 227QUEENSTOWN 671 680 542 138

Page 135: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.2 - PRODUKSIE VAN MIELIES TABLE 4.2 PRODUCTION OF MAIZE

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

OPPERVLAKTE BEPLANTAREA PLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

GE-OES EN GEDORS 6E-OES MAAR NIE GEDONSREAPED BUT NOT THRESHED

HA T

TARKASTERKSTROONMOLTEN°

STATISTIESE STREEK 29STATISTICAL REGION 29

ALBANYSOMERSET-On/EASTALEXANDRIABATHURSTFORT BEAUFORTADELAIDEBEDFORDPEDDIE(KAAP/CAPE)VICTORIA-00S/EASTIKP/CP)STOCKENSTROP

STATISTIESE STREEK 30.STATISTICAL REGION 30

BARKLY-00S/EASTWODEHOUSEINOUEELLIOTMACLEAR

STATISTIESE STREEK 31STATISTICAL REGION 31

LADY GREYALIWAL-NOORD/NORTHALBERTVENTERSTADSTEYNSBURGHOFREYR

STATISTIESE STREEK .32STATISTICAL REGION 32

' * KAAP / CAPE ***

DURBANPINETOVN(NATAL)INANDA(NATAL)

STATISTIESE STREEK 35STATISTICAL REGION 35

4

1

2

6

1244

12

13

5

248

116118

0

727 4

448 1460 1387 26491122201911733

506

023 7

12482026 1159 3993 7

672 13

866 1129 2205

125

325 3

231 379

129

0

3D

43356

0

894 4

674 1273 1625 2560202

63755

5252

483

739 7

4978530 1186 3697 7

397 12

087093 1

2

483

665 2

898 373

11

2

43356

0

111

624273434513186

63677

521

398

221

4889498118474

983

627946

2

336

911

835 6

11

2

0

0

783

SO0

1914716

078

05185

518

0893270

223

414

460147

0

147

754

063

000

Page 136: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.2 - PRODUK5IE VAN NIELIES TABLE 4.2 - PRODUCTION OF MAIZE

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

OPPERVLAKTE BEPLANTAREA PLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

6E-OES ENAND

6EDORSTHRESHED

6E-OES •AARREAPED BUT

NIE GEDONSNOT THRESHED

LOWER TU6ELA(NATAL) 13 2 2 0

STATISTIESE STREEK 36 13 2 2 0STATISTICAL REGION 36

CAMPERDONN(NATAL) 1 878 2 834 2 623 211RICHMOND(NATAL) 3 352 9 916 8 402 1 514IXOPO(NATAL) 4 530 9 036 6 254 2 782NEW HANOVER(NATAL) 7 014 21 021 20 403 618LIONS RIVER(MATAL) 6 677 17 422 14 690 2 732UMVOTI(MATAL) 11 279 29 286 27 510 1 776KRANSKOP(NATAL) 2 013 3 062 2 662 400

STATISTIESE STREEK 37 36 743 92 577 8? 544 10 033STATISTICAL REGION 37

PIETERMARITZBUR6(NATAL) 1 269 2 709 2 699 10

STATISTIESE STREEK 38 1 269 2 709 2 699 10STATISTICAL REGION 38

PORT SHEPSTONE(MATAL) 717 900 836 64ALFRED (NATAL) 1 542 1 824 1 806 18

STATISTIESE STREEK 39 2 259 2 724 2 642 82STATISTICAL REGION 39

UMZINTO(NATAL) 327 209 179 30

STATISTIESE STREEK 40 327 209 179 30STATISTICAL REGION 40

UNDERBER6(NATAL) 1 919 6 052 5 816 236IRPENDLE(NATAL) 1 332 3 996 3 759 137POLELA(NATAL) 503 1 192 1 192 0

STATISTIESE STREEK, 41 3 754 11 140 10 767 373STATISTICAL REGION 41

MOUNT CURRIE 9 819 19 559 17 183 2 376

STATISTIESE -STREEK 42 9 819 19 559 17 183 2 376STATISTICAL REGION 42

NEWCASTLE(NATAL) 6 513 20 413 20 174 239UTRECHT 19 626 52 836 i3 111 4 125

Page 137: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

A

TABEL 4.2 • PRODUKS/E VAN MIELIES TABLE 4.2 PRODUCTION OF MAIZE

LANDDRODISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

OPPERVLAKTE REPLANTAREA PLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

GE-OES EN GEDORSREAPED AND THRESHED

GE-OES MAAR NIE GEDORSREAPED BUT NOT THRESHED

MA TDANNHAUSER(NATAL) 6 611 22 253 22 233 20DUNDEE(NATAL) 11 037 41 077 40 448 629GLENCOE(NATAL) 2 965 10 182 9 254 928KLIPRIVIER(NATAL) 8 749 22 471 21 537 934WEENEN(NATAL) 951 3 307 3 307 0MOOIRIVIER/MOOI RIVER 4 368 9 582 8 506 1 076ESTCOURT(NATAL) 20 035 81 395 79 226 2 169BERGVILLE(NATAL) 17 667 59 053 58 764 289

STATISTIESE STREEK 43 98 522 322 569 312 160 10 409STATISTICAL REGION 43

PAULPIETERSBURG(NATAL) 8 300 36 731 35 468 1 263AGOTSHE 3 207 5 523 5 472 51VRTHEID(NATAL) 14 308 41 825 40 988 837BABANAN60(NATAL) 271 623 498 125

STATISTIESE STREEK 44 26 086 84 702 82 426 2 276STATISTICAL REGION 44

HLARISA(NATAL) 0 0 0LOWER UMFOLOZI(NATAL) 0 0 0ATONJANENI(NATAL) 282 782 782ESHOWE(NATAL) 116 156 156MIUNZINI(NATAL) 31 0 0UBOABO(NATAL) 0 0 0

STATISTIESE STREEK 45 429 93S 938STATISTICAL REGION 45

NATAL *** 179 251 537 131 511 542 25 589

PRETORIA 4 235 13 288 13 096 192WONDERBOON 307 485 442 43

STATISTIESE STREEK 46 4 542 13 773 13 538 235STATISTICAL REGION 46

JOHANNESBURG 1 253 3 048 2 788 260RAND BU RE 151 373 373 0

STATISTIESE STREEK 47 1 404 3 421 3 161 260STATISTICAL REGION 47

GERMISTON 22 73 73 0

ALBERTON 0 0 0

Page 138: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.2 - PRODUKSIE VAN NI.ELIES TABLE 4.2 - PRODUCTION OF MAIZE

LANDDROSDISTRIK OPPERVLAKTE REPLANT PRODUKSIE 6E-DES EN GEDORS BE-OES NAAR NIE GEDORSMAGISTERIAL DISTRICT AREA PLANTED PRODUCTION REAPED AND THRESHED REAPED BUT NOT THRESHED

BOKSEURG 2 704 7 170 7 040 130KENPTON PARK 1 951 9 614 9 184 4300ENONI 1 648 6 985 6 985 0

STATISTIESE STREEK 48 6 325 23 842 • 23 282 560;STATISTICAL REGION 48

SRAKPAN 2 441 9 435 9 148 287SPRINGS 4 383 18 256 18 216 40NIGEL 26 823 90 772 90 674 98,DELMAS 39 740 178 483 163 496 14 987.HEIDELBERS(TVL) 27 081 82 008 78 022 3 986BALFOUR 53 853 170 862 170 072 790HOEVELDRIFIBI6HVELD RIDGE 8 872 30 480 30 112 368

STATISTIESE STREEX 49 163 193 580 296, 559 740 20 556STATISTICAL REGION 49

KRUGERSDORP 3 446 8 085 7 983 102,,ROODEPOORT 719 934 934 0.WESTONARIA 4 791 12 466 11 166 1 300RANDFONTEIN 21 756 68 324 66 970 1 354OBERHOLZER B 832 29 020 28 847 173

STATISTIESE STREEK 50 39 544 116 029 115 900 2 929STATISTICAL RE6ION 50

ERITS 3 268 6 351 5 932 419CULLINAN 32 928 12 221 11 630 591BRONKNORSTSPRUIT 32 799 101 276 98 112 3 164

STATISTIISE STREEK 51 6B 995 119 848 115 674 4 174STATISTICAL REGION 51

VEREENIGIN6 22 534 43 047 38 284 4 763VANDERBIJLPARK 16 034 39 179 38 075 1 104

STATISTIESE STREEK 52 38 568 82 226 76 359 5 867STATISTICAL REGION 52

THASAZINBI 17 254 29 570 28 244 1 326WARMBAD 14 734 34 430 32 782 1 648RUSTENBUR6 3 697 6 465 5 984 481SWARTRUGGENS B 137 23 216 23 124 92MARICO 19 684 39 193 37 150 2 043

STATISTIESE •STREEK 55 63 506 132 874 127 284 5 590STATISTICAL REGION 55

Page 139: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.2 — PROouKsIE VAN MIELIES TABLE 4.2 — PRODUCTION OF MAIZE

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

OPPERVLAKTE REPLANTAREA PLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

GE—OES EN GEDORSREAPED AND THRESHED

GE — OES MAAR NIE GEDORSREAPED BUT NOT THRESHED

HA TpIETERSBUR6 11 270 19 065 16 921 2 144POTGIETERSRUS 43 059 70 248 68 609 1 639NATERBERG 40 089 86 475 84 240 2 235MESSINA 39 71 71 0sOUTP4NSBERG 4 493 9 862 9 654 208IETABA(TVL) 846 1 868 1 735 133

STATISTIESE'STREEK 56 99 796 187 589 181 230 6 359STATISTICAL REGION 56

NELSPRUIT4TVL) 1 049 3 785 3 511 274BARBERTONITVO 1 635 8 891 5 385 3 506wiT,UvIER 350 1 056 899 157PELGRImsRUS 1 302 4 734 4 665 69LTDENBuRG 12 308 35 905 34 592 1 313

STATISTIESE STREEK . 57 16 644 54 371 49 052 5 319STATISTICAL REGION 57

wxTBANK 31 797 119 086 118 244 842MIDDELBURG(TVL) 101 246 315 805 313 487 2 318GROBLERSDAL 203 680 13 530 11 920 1 610BELFAST 16 248 47 355 47 144 211uATERvAL—BOVEN 546 1 071 1 025 46

STATISTIESE STREEK. 58 353 517 496 847 491 820 5 027STATISTICAL REGION 58

BETHAL 69 950 227 302 224 858 2 444STANDRTON 97 842 235 843 230 918 4 925vOLKSRUST 15 940 25 604 25 333 271CAROLINA 25 516 72 934 67 954 4 980ERMELO 81 089 206 586 197 133 9 453AmERSFOORT 21 590 49 216 47 170 2 046wAKKERSTRoOm 8 907 26 657 24 022 2 635p /ET RETIEF(TVL) 12 121 43 679 43 154 525

STATISTIESE STREEK 59 332 955 887 821 860 542 27 279STATISTICAL REGION 59

KLERKSDORP 70 421 151 871 151 296 575

STATISTIESE STREEK 60 70 421 151 871 151 296 575STATISTICAL REGION 60

P0TCHEFSTROOm 55 297 136 253 133 753 2 500

Page 140: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

OPPERVLAKTE REPLANTAREA PLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

GE-DES EN GEDORSREAPED AND THRESHED

HA84 021 227 050 224 13572 813 221 229 220 23484 678 209 427 205 971

282 641 776 294 768 481153 205 273 468 265 718170 260 265 830 259 151115 636 152 957 149 67517 396 19 453 19 22413 126 10 931 10 393

1 049 273 2 292 892 2 256 735

GE-OES MAAR NIE GEDORSREAPED BUT NOT THRESHED

2 91599 5

3 4567 8137 7506 6793 282

229538

36 157

2 308 683 5 146 500 5 025 613 120 887

60 055 36 889 36 261 628576 1 199 1 022 1773D5 186 138 48

2 333 2 863 2 853 10

63 269 41 137 40 274 863

5 372 3 754 3 577 1772 419 1 989 1 939 50

829 460 434 2610 40 31 9

8 630 6 243 5 981 262

23 988 65 025 64 964 61

23 988 65 025 64 964 61

111 706 203 151 197 988 5 16320 387 33 707 32 982 72524 024 49 888 49 709 17916 546 39 871 39 460 41133 353 79 990 76 110 3 88038 238 86 792 85 880 91243 364 81 976 80 683 1 29399 712 257 360 254 918 2 442

146 783 376 565 370 081 6 48467 586 168 386 164 413 3 973

TABEL 4.2 - PRODUKSIE VAN MIELIES TABLE 4.2 - PRODUCTION OF MAIZE

9

LANDDROSDISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

VENTERSDORP --COLT GNYKOSTE'LICHTENRURGDELAREYYILLEYOLM ARAN SSTADSCHVEIIER-RENEKEBLOEMHOFCURISTIANA

STATISTIESE STREEK 61STATISTICAL REGION 61

e+: TRANSVAAL w++

6DSHOFJACOSSDALKOFF II FONTEINFAURESPITH

STATISTIESE STREEK 27STATISTICAL REGION z7

7ASTRONROUXVILLESMITHFIELDBETHULIE

STATISTIESE STREEK 33STATISTICAL REGION 33

SASOLOURG

STATISTIFSE STREEK 53STATISTICAL REGION 53

KROONS TA. DVEHTERSDUR6HKNHENMANPARYSVREDEFOATKOPPIESHEILBKONVILJOENSKROON80THAVILLE1ESSELSBRON

Page 141: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.2 — PRODUKsIE VAN NIELIES TABLE — PRODUCTION OF HAM

LANDDROSDISTRIKRASISTERIAL DISTRICT

OPPERVLAKTE REPLANTAREA PLANTED

PRODUKSIEPRODUCTION

SE—OES EN 6EDORSREAPED AND THRESHED

SE-OES NAAR NEE SEDOHREAPED BUT NOT THRESHED

HA T THOOP STAR 103 012 148 253 147 148 1 107SULTFoNTEIN 67 757 86 327 85 575 752THEUNISSEN 43 878 52 325 50 212 2 113

STATISTIESE STREEK. 62 821 346 1 664 593 1 635 159 29 434STATISTICAL REGION 62

RETRLENER 53 127 141 128 137 160 3 968RARRIERITN 66 530 138 851 136 730 2 121RIEDE 72 793 124 554 120 593 3 961FRANKFORT 111 455 223 596 221 467 2 129REITZ 48 815 112 450 109 327 3 123LINDLEY 46 314 83 618 81 132 2 486SERWL 47 421 72 564 71 568 996FOURIESBUR6 10 992 28 85? 27 629 228FICIS8uRS 22 654 61 576 59 01? 2 559

STATISTIESE . STREEK 63 480 178 98? 194 964 623 22 571STATISTICAL REGION 63

ODENDAALSRUS 23 466 53 060 52 040 1 020WELKON 18 387 35 249 33 631 1 618VIRGINIA 11 177 16 783 16 699 84

STATISTIESE STREEK 64 53 030 105 092 102 370 2 722STATISTICAL REGION 64

eLoEmFONTEIN 20 948 18 041 17 513 528

STATISTIESE STREEK 65 20 948 18 041 17 513 528STATISTICAL REGION 65

PETRUSBURG 4 934 3 124 3 119 5BRANDIORT 31 054 16 048 15 268 780vrNBURS 16 030 It 674 20 767 907mARQUARD 21 094 53 033 51 065 1 968CLOCOLAN 17 333 43 927 42 215 1 712EXCELSIOR 16 186 13 490 13 224 266LADY BRAND 21 397 29 122 28 196 926NEPENER 5 822 2 251 2 063 188DEuETSDORp 7 404 2 691 2 445 246REDDERSBURG 1 857 218 183 .35UENSuRs 152 147 147 0TRoNpssuRs 25 63 63 0JASERsFoNTEIN 7 29 29 0'PHILIppoLIS 15 19 12 7

Page 142: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

0

TAKE! 4.2 - PRODUKSIE VAN RIELIES

LRNQQROSQISTRIKMAGISTERIAL DISTRICT

STATISTIfSE STREEK. 66STATISTICAL REGION 66

++• O.V..IO.f.S.S**

TOTAL I TOTAL R.S.A.

OPPERVLAKTE BEPLART PRODUKEIE GE-OES EN GEDORSAREA PLANTED PRODUCTION REAPED AND THRESHED

HA T T

143 310 195 336 178 796

1 614 699 3 073 161 3 009 680

4 350 964 9 136 690 E 920 670

TABLE 4.2 - PRODUCTION OF MAIZE

GE-0E5 NAAR NIE GEDORSREAPED BUT NOT THRESHED

7 040

63 481

216 020

Page 143: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.3 — AANWENDING VAN RIELIEPRODUKSIE TABLE 4.3 — APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

MIELIES VERKOOP EN vERwAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

LANDDRoSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

pRODUKSIE

PRODUCTION

DEUR DESSPANNEVEGGENEEMTAKEN AWAY STHARVEST TEAMS

HoEvEELHEID TERUG-GEHOUQUANTITY RETAINED

EIE REKENINGOWN ACCOUNT

NAmENS wERKNEMERSON BEHALF OFEMPLOYEES

vERWAGTE VERKOPEEXPECTED SALES

T T T T TKAAp/cApE 0 0 a 0 a 0wyNRERG 0 a 0 a 0simoNsTAD/simONSTOwN 0 0 0 0 0 0BELLvILLE a 0 0 o a o

STATISTIESE STREEK 01 0 0 0 0 0 0STATISTICAL REGION al

STELLENBOSCH 0 a o 0KulLsRivIER/RIvER 0 0 0 0SOMERSET—wESFwEST 0 0 0 0STRAND 0 0 0 aPAARL o 0 0 0WELLINGTON 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 02 0 0 0 0STATISTICAL REGION 02

uNIONDALE 1 0 0 0 0 1JOUBE4TINA 3 0 0 0 0 3HumANsDoRP 3 800 3 192 1 0 4 603HANK ET 425 189 1 0 0 235

STATISTIESE STREEK 04 4 229 3 381 2 0 4 842STATISTICAL REGION 04

OUDTSHOORN 54 0 0 0 0 54CALITIDORP 44 3 0 0 0 411ADISmITN 13 3 0 0 0 10

STATISTIESE STREEK 05 111 6 0 0 0 105STATISTICAL REGION 05

KNYSNA 27 3 0 0 0 24GEORGE 347 102 0 60 0 185mOSSELBAAUMOSSEL BAY 34 20 0 7 0 7RivERSDAL/RIVERSOALE 13 a 0 0 0 13

STATISTIESE STREEK 06 421 125 0 67 0 229

STATISTICAL REGION 06

CALEDON 5 0 0 0 0 5HERmANUS 0 0 0 0 0 0BREDASDORP 0 0 0 0 0 0

Page 144: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAREL 4.3 - AANVENDING VAN MIELIEPRODUKSIE TABLE 4.3 - APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

9

MIELIES VERKOOP EN VERWAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

DEUR OESSPANNE HOEVEELHEID TERUG-I EIE REKENIN6 NAMENS WERKNEMERS I VERWAGTE VERKOPELANDDROSDISTRIK PRODUKSIE WEGGENEEM GEHOU

OWN ACCOUNT ON BEHALF OF I EXPECTED SALES TAKEN AWAY BY QUANTITY RETAINEDMAGISTERIAL DISTRICT PRODUCTION EMPLOYEES HARVEST TEAMS

T T T T T TSWELLZNDAM 0 0 0 0 0 0HEIDELXERG(KAAPICAPE) 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 07 5 0 0 Q Q 5STATISTICAL REGION 07

WORCESTER 2 1 0 0 0 1CERES 0 0 0 0 0 0TULBAGH 0 0 0 0 0 QROBERTSON 0 0 0 0 0 0MONTAGU 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 08 2 1 0 0 0 1STATISTICAL REGION 08

MALMESBURY 0 0 0 0 0 0HOPEFIELD 0 0 0 0 0 0PIKETBERS 33 1 0 0 0 32VREDEHBUR6 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK U9 33 1 0 0 0 32STATISTICAL REGION 39

CLANWILLIAN 0 U 0 0 0 0VREGENDAL 0 0 0 0 0 0VANAHYNSDORP 0 0 0 0 0 0

STATISTIeSE STREEK 10 0 0 0 0 0 0STATISTICAL REGION 10

NAMAKWALAND 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 11 0 0 0 0 0 0STATISTICAL REGION 11

VALVISBAAI/BAT 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 12 0 0 0 0 0 0STATISTICAL REGION 12

PORT ELIZABETH 37 2 0 0 0 35UITEN34AGE 243 5 2 0 0 236KIRK WOOD 27 11 0 0 0 16

STATISTI-SE STREEK 14 307 16 2 0 0 287STATISTICAL REGION 14

Page 145: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.3 - AANWENDING VAN MIELIEPRODUKSIE TABLE 4.3 - APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

NIELIES w moop EN VERNAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

LANDDROSDISTRIK

NAGISTERIAL DISTRICT

PRODUKSIE

PRODUCTION

DEUR OESSPANNEWEGGENEEMTAKEN AWAY BYHARVEST TEAMS

HOEVEELHEID TERUG-GEHOUQUANTITY RETAINED

EIE REKENINGOWN ACCOUNT

NAMENS WERKNEMERSON BEHALF OFEMPLOYEES

VERWAGTE VERKOPEEXPECTED SALES

7 T TCALVINIA 0 0 0 0 0WILLISTON 0 0 0SUTHERLAND O 0 0

STATISTIESE STREEK 16 0 0 0 0 0STATISTICAL REGION 16

BEAUFORT-WES/WEST 2 0 0 0 2FRASERBORG 0 0 0 0 0LAINSSOURG 0 0 0 0 0PRINCE ALBERT 0 0 0 0 0VICTORIA-WEST 20 1 0 0 19MURRAYSSURG 29 29 0 0 0

STATISTIESE STREEK 17 51 30 0 0 21STATISTICAL REGION 17

JANSENVILLE 0 0 0 0 0STEYTLERVILLE 8 0 0 0 8WILLOWNORE 120 64 0 0 56

STATISTIESE STREEK 18 128 64 0 0 64STATISTICAL REGION 18

ABERDEEN 0 0 0GRAAFF-REINET 7 0 0PEARSTON 13 0 0 12CRADOCK 650 133 0 516AIDDELBURGCKAAP/CAPE) 47 4 0 43

STATISTIESE STREEK 19 717 138 1 0 578STATISTICAL REGION 19

HOPETOwN 954 806 1 137OR/TSToWN 5 0 5DE AAR 33 23 10PHILIPSTOWN 22 3 19RICHNOND(KAAP/CAPE) 43 0 43HANOVER 0 0 0COLESSERG 7 7 0NOUPOORT 2 0 2

STATISTIESE STREEK 20 1 066 839 1 216STATISTICAL REGION 20

Page 146: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLE 4_3 - APPLICATION OF MAIZE PRODUCTIONTABEL 4.3 - AANYENDING VAN MIELIEPRODUKSIE

MIELIES VERKOOP EN VERYAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

DEUR OESSPANNE HOEVEELHEID TERUG-EIE REKEMING MAREN$ WERKNEMERS VERVASTE VERKOPE YE66ENEEM GEHOU

OWN ACCOUNT ON BEHALF OF EXPECTED SALES TAKEN AWAY BY QUANTITY RETAINED

EMPLOYEES HARVEST TEAMS

LAM DDROSDISTRIK PRODUKSIE

MAGISTERIAL DISTRICT PRODUCTION

TPRIESKACARNARVON

STATISTIESE STREEK 21STATISTICAL REGION 21

KIMBERRLEY

STATISTIESE STREEK 22STATISTICAL REGION 22

LORDONIAKENHANDT

STATISTIESE STREEK 23STATISTICAL REGION 23

KURUMANPOSTMASBURGHAY

STATISTI£SE STREEK 24STATISTICAL REGION 24

VRYBUR6MAFEKING

STATISTIESE STREEK 25STATISTICAL REGION 25

HERBERTPARKLY-YES/VESTWARRERTONHARTSNATER

STATISTIESE STREEK 26STATISTICAL REGION 26

OOS-LONDEN/EAST LONDONKING WILLIAM'S TOWN

STATISTIESE STREEK 28STATISTICAL REGION 28

0 0 0 0 0 0

470 270 0 0 0 200

241 158 0 0 0 83

241 158 0 0 0 83

6 785 5 758 12 154 9 852682 470 2 36 2 172

7 467 6 228 14 190 11 1 024

312 70 20 0 0 222717 692 0 0 0 25307 18 0 152 0 137

1 336 780 20 152 0 384

112 395 90 266 4 246 2 291 2 143 13 449185 424 172 815 3 547 158 1 062 7 842

297 819 263 091 7 793 Z 449 3 205 21 291

556 312 1 70 0 1731 989 953 0 16 0 1 0204 414 3 978 10 71 0 355

27 284 23 721 154 707 123 2 579

34 243 28 964 165 864 123 4 127

993 269 3 200 0 521564 185 0 176 0 203

1 557 454 3 376 0 724

Page 147: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

JABEL 43- AANWENDIN6 VAN MIELIEPRODUKSIE TABLE 4.3 APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

MIELIES VERKOOP EN VERWAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT -

PRODUKSIE

PRODUCTION

DEUR OESSPANNEWEGGENEENTAKEN AWAY BYHARVEST TEAMS

HOEVEELHEID TERUG-GEHOUQUANTITY RETAINED

EIE REKENINGOWN ACCOUNT

RAPERS WERKNENERSON BEHALF OFEMPLOYEES

VERWAGTE VERKOPEEXPECTED SALES

T TKONGA 1 3 68 253 46 2 1 061STUTTERHEIN 1 639 465 10 1 156CATHCART 718 40 3 2 2 626QUEENSTOWN 680 266 0 414TARKA 433 18 0 415STERKSTROOM 56 0 0 56MOLT ENO 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 29 4 894 1 042 3 7 14 3 728STATISTICAL REGION 29

ALBANY 1 674 532 1 25 1 101SOMERSET-00S/EAST 1 273 885 0 384ALEXANDRIA 2 625 870 30 1 1 451BATHURST 560 129 15 396FORT BEAUFORT 202 28 0 174ADELAIDE 63 1 0 62BEDFORD 755 345 2 408PEDDIE(KAAP/CAPE) 52 25 0 27VICTORIA-00S/EAST(KP/CP) 52 1 0 51STOCKENSTROM 483 116 2 20 313

STATISTIESE STREEK 30 7 739 2 932 3 34 63 4 367STATISTICAL REGION 30

BARKLYOOS/EAST 4 0 0 0 4 0WODEHOUSE 978 100 0 20 4 854INDWE 1 530 617 1 28 0 884.ELLIOT 3 188 1 270 55 65 38 1 760MACLEAR 7 697 4 096 116 161 64 3 260

STATISTIESE STREEK 31 13 397 6 083 172 274 110 6 758STATISTICAL REGION 31

LADY GREY 1 087 588 0 1 0 489AL/WAL-NOORD/NORTH 2 093 1 071 441 132 449ALBERT 2 0 0 0 2VENT ERSTAD 0 0 0 0 0STEYNSBURG 0 0 0 0 0HOFNEYR 483 189 0 14 0 154

STATISTIESE STREEK 32 3 665 1 848 441 15 132 1 094STATISTICAL REGION 32

Page 148: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LAN DDRO S DIST RIK

MAGISTERIAL DISTRICT

*•* KAAP I CAPE _*•

DURBANPINETOYM(NATAL)IMAM DA(N ATAL)

STATISTIESE STREEK. 35STATISTICAL REGION 35

LOWER TUGELA(NATAL)

STATISTIESE STREEK 36STATISTICAL REGION 36

CARP ERDONN(NATAL)RICHMOND (NATAL)IXOPO(NATAL)NEW NANOVER(NATAL)LIONS RIVER(NATAL)UNVOTI(MATAL)KRAN SKOP (NATAL)

STATISTIESE STREEK 37STATISTICAL REGION 37

P1€TE DMA RITZBURG (NAT AL)

STATISTIESE STREEK 38STATISTICAL REGION 38

PORT SNEPSTONE(NATAL)ALFRED(NATAL)

STATISTIESE STREEK 39STATISTICAL REGION 39

UMIINTO(NATAL)

STATISTIESE STREEK 40STATISTICAL REGION 40

UNDE EDEN G(NATAL)IN#ENDLE(NATAL)POLELA(NATAL)

STATISTIESE STREEK 41STATISTICAL REGION 41

PRODUKSIE

PRODUCTION

T

379 898

1

0

2

2

2

2 8349 9169 036

21 02117 42229 2863 062

92 577

2 709

2 709

9001 824

2 724

209

209

6 0523 8961 192

11 140

46 160

000

0

0

0

1 4383 8326 2612 5298 5792 819

168

25 626

z 087

2 087

4571 020

1 477

64

64

4 4313 346

736

8 513

TABEL 4.3 - AANVENDIM6 VAN NIELIEPRODUKSIE TABLE 4-3 - APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

NIELIES V£RXOOP EN VERYAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

DEUR OESSPANME HOEVEELHEID TERUG-EIE REKENING MAKERS YERKNEMERS VERNAGTE VERKOPE YEGGENEEN GEHOUONN ACCOUNT ON BEHALF OF EXPECTED SALES TAKEN AWAY BY QUANTITY RETAINED

EMPLOYEES HARVEST TEARS

T T

316 443 8 683 4 940 3 672

1 0 0 01 0 0 00 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

1 346 0 50 05 299 32 711 422 697 16 25 37

17 795 27 564 1067 937 18 85 803

25 426 252 655 1342 494 0 400 0

62 994 345 2 490 1 122

622 0 0 0

622 0 0 0

440 0 3 0704 7 90 3

1 144 7 93 3

145 0 0 0

145 0 0 0

1 390 0 102 129425 0 0 125438 0 16 2

2 253 0 118 256

Page 149: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.3 — AANWENDING VAN RIELIEpRoDuKSIE TABLE 4.3 — APPLICATION OF RAVE PRODUCTION

mIELIES VERKOOP EN VERWAGTE VERKOPERAVE SOLD AND EXPECTED SALES

LANDDROsDisTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

pRODUKSIE

PRODUCTION

DEUR OESSPANNEwEGGENEEmTAKEN AWAY BYHARVEST TEARS

HOEVEELHEID TERUG-GEHOUQUANTITY RETAINED

EIE REKENINGOWN ACCOUNT

NAMENS wERKNERERSON BEHALF OFERpLOyEES

VERWAGTE VERKOPEEXPECTED SALES

T T T T T TMOUNT CURRIE 19 559 8 409 14 160 1 420 9 556

STATISTIESE STREEK 42 19 559 8 409 14 160 1 420 9 556STATISTICAL REGION 42

NENCASTLE(NATAL) 20 413 17 301 88 77 3 2 944UTRECHT 52 836 43 805 359 4 096 102 4 474DANNHAUSER(NATAL) 22 253 2? 14t 25 0 0 1 087DUNDEE (NATAL) 41 077 37 229 60 4 99 3 685GLENCoE(NATAL) 10 182 8 380 59 180 24 1 539KLIpRIVIER(NATAL) 22 471 12 805 48 10 50 9 558wEENEN(NATAL) 3 307 3 067 0 10 0 230ROOIRIvIER/R001 RIVER 9 582 1 788 5 150 3 7 636EsTCOURT(NATAL) 81 395 70 442 363 353 573 9 664BERGVILLE(NATAL) 59 053 54 907 517 0 5 3 624

STATISTIESE STREEK 43 322 569 270 865 1 524 4 880 859 44 441STATISTICAL REGION 43

pAuLpEETERSOURG(AATAL) 36 731 32 282 368 557 232 3 292NGOTSHE 5 523 3 770 76 59 5 1 613VRTHEID(NATAL) 41 825 34 556 303 255 17 6 694oADANANGO(NATAL) 623 200 0 124 3 296

STATISTIESE STREEK 44 64 702 70 808 747 995 257 11 895STATISTICAL REGION 44

HLABISA(NATAL) 0 0 0LONER URFOLOZI(NATAL) O . 0 0MTONJANENI(NATAL) 782 113 2 649ESHOWE(NAIAL) 156 78 78RTON2INI(NATAL) 0 0 0Ue0N80(NATAL) 0 0 0

STATISTIESE STREEK 45 938 191 2 727STATISTICAL REGION 45

**4 NATAL •** 537 131 417 435 2 637 8 736 3 937 104 386

PRETORIA 13 288 9 546 13 2 331 0 1 398WoNDERBOOR 485 376 8 4 0 97

STATISTIESE STREEK 46 13 773. 9 922 21 2 335 0 1 495STATISTICAL REGION 46

Page 150: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LAMDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

JOHANNESBURGB AND BURG

STATISTICSE STREEK. 47STATISTICAL REGION 47

GERKISTONALBERTONBOKSBURGKEMPTON PARKBENONI

STATISTIESE STREEK 48STATISTICAL REGION 48

BRAKPANSPRINGSRIGELDELMASHEIDELBERG(TVL)HALF OURHOEVELORIF/HIGHVELD RIDGE

STATISTIESE STREEK 49STATISTICAL REGION 49

KRUGERSDORPROOD EPOO RTMESTONARIARAND FONTEINOBERHOLZER

STATISTIESE STREEK 50STATISTICAL REGION SO

BRITSCULI.IMAMBRONKHDRSTSPRUIT

STATISTIESE ST REEK. 51STATISTSCkL REGION 51

VEREENIGIN6VANDERBIJLPARK

TABEL 4.3 - AAKWENDING VAN MIELIEPRODUKSIE TABLE 4.3 - APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

MIELIES VERKOOP EN VERYAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

DEUR OESSPANNE HOEVEELHEID TERUG-EIE REKENING NAMEMS YERKNE"ERS I VERYASTS VERKOPEPRODU%SIE YEGGENEEM GEHOUOWN ACCOUNT ON BEHALF OF I EXPECTED SALES TAKEN AWAY BY QUANTITY RETAINED

PRODUCTION EMPLOYEES HARVEST TEAMS

T T3 04& 1 133 0 260 0 1 655

373 373 0 0 0 0

3 421 1 506 0 260 0 1 655

73 34 0 0 0 390 0 0 0 0 0

7 170 6 967 0 0 0 2039 614 9 038 0 525 0 516 985 6 972 0 0 0 13

23 842 23 011 0 525 0 306

9 435 9 028 0 267 0 14018 256 17 809 200 0 0 24790 772 82 475 1 623 175 2 6 497178 483 161 647 512 9 759 540 6 025

82 008 70 126 826 4 647 1 308 5 101170 862 161 997 2 489 1 654 18 4 70430 480 29 660 363 0 0 457

580 296 532 742 6 013 16 502 1 868 23 171

S 085 6 363 41 400 0 1 281934 662 5 0 0 267

12 466 12 134 123 0 65 14468 324 65 672 41 643 2 1 99629 020 26 258 56 653 :;S 2 018

118 829 111 089 266 1 666 102 5 706

6 351 4 306 65 240 27 1 71312 221 11 539 128 2 a 552

101 276 94 487 1 752 662 1 4 374

119 848 110 332 1 945 904 28 6 639

43 047 37 706 279 329 61 4 67239 179 37 314 316 461 S 1 083

Page 151: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.3 - AANWENDING VAN MIELIEPRoDUKSIE TABLE 4.3 - APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

NIELIES VERKOOP EN VERWAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

PRODUKSIE

PRODUCTION

DEUR OESSPANNEwEGGENEEmTAKEN AWAY BYHARVEST TEAMS

HOEVEELHEID TERUG-GEHOuAUARTITy RETAINED

EIE REKENINGOWN ACCOUNT

RAKERS NERKNEMERSOR BEHALF OFEMPLOYEES

vERNAGTE VERKOPEEXPECTED SALES

T T T

STATISTIESE STREEK 52 82 226 75 020 595 790 66 5 755STATISTICAL REGION 52

THABAZIMBI 29 570 27 434 270 893 14 959

vARMBAD 34 430 29 046 155 2 804 16 2 409RuSTENBURG 6 465 4 989 52 347 60 1 017SWARTRUGGENs 23 216 21 877 223 62 57 997

mARICo 39 193 34 324 328 103 125 4 313

STATISTIESE STREEK 55 132 874 117 670 1 028 4 209 272 9 695

STATISTICAL REGION 55

PIETENSBURG 19 065 13 390 101 64 15 5 495

POTGLETERSRUS 70 248 58 194 1 263 . 880 135 9 776

WATERBERG 86 475 78 052 1 114 3 083 155 4 071

MESSINA 71 2 0 0 0 69

SOUTPANSBERG 9 862 7 900 106 41 44 1 771

LETA8A(TvLI 1 868 1 225 42 16 0 585

STATISTIESE STREEK 56 187 589 158 763 2 626 4 084 349 21 767

STATISTICAL REGION 56

w0 NELSPRUIT(TVO 3 785 3 300 25 0 4 456

BARBERTON(TVL) 8 891 5 580 1 1 250 1 255 805

NITRIVIER 1 056 819 0 11 0 226

PELGRIMSRUS 4 734 4 617 12 0 0 105

LYDEMBURG 35 905 32 258 40 912 72 2 623

STATISTIESE STREEK 57 54 371 46 574 78 2 173 1 331 4 215

STATISTICAL REGION 57

WITBANK 119 086 115 454 1 653 14 350 1 615

miDDELBuRG(TvL) 315 805 293 135 7 894 5 380 281 9 115

GROBLERSDAL 13 530 11 343 377 1 220 121 469

BELFAST 47 . 355 41 573 1 048 2 537 3 2 194

NATERVAL-BOVEN 1 071 800 38 0 0 233

STATISTIESE STREEK 58 496 847 462 305 11 010 9 151 755 13 626

STATISTICAL REGION 58

BETNAL 227 302 221 661 1 606 82 247 3 706

sTANDERTON 235 843 216 583 6 378 1 047 98 11 737

VOLKSRUST '425 604 20 626 504 242 20 212

Page 152: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.3 - AANYENDIN6 VAN NIELIEPRODUKSIE TABLE 4.3 - APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

MIELIES VERKOOP EN VERYASTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

DEUR OESSPANNE HOEVEELHEID TERUG-EIE REKENIMG NAMENS NERKMEMERS VERYASTE VERKOPELANDDROSDISTRIK PRODIIKSIE WE66ENEEM GEHOUOWN ACCOUNT ON BEHALF OF EXPECTED SALES TAKEN AWAY BY QUANTITY RETAINED

MAGISTERIAL DISTRICT PRODUCTION EMPLOYEES HARVEST TEAMS

T T T T T TCAROLINA 72 934 66 686 757 2 532 10 2 949ERNELO 206 586 187 494 3 210 2 323 69 13 490AMERSFOORT 49 216 40 320 1 842 1 439 41 5 574WAKKERSTROOM 26 657 23 379 488 208 28 2 554PIET 8ETIEF(TVL) 43 679 37 342 540 54 95 5 648

STATISTIESE STREEK. 59 887 821 814 091 15 325 7 927 608 49 870STATISTICAL REGION 59

KLERKSDORP 151 871 146 536 2 234 163 298 2 640

STATISTI=SE STREEK 60 151 871 146 536 2 234 163 298 2 640STATISTICAL REGION 60

POTCHEFSTROOM 136 253 127 978 1 416 1 327 370 5 162VEMTEBSDORP 227 050 218 389 2 053 3 272 116 3 220COLISMY 221 229 216 625 2 868 21 152 1 563KOSTER 209 427 178 610 18 181 7 783 463 4 390LICHTENBURG 776 294 742 917 11 427 7 896 1 249 12 805DELAREYVILLE 273 468 255 143 3 745 4 388 891 9 301WOLMAEANSSTAD 265 830 251 821 5 193 450 1 278 7 088SCHWEIIER-RENEKE 152 957 143 319 3 595 2 287 673 3 083BLOEMHOF 19 453 17 673 464 23 145 1 148CHRISTIANA 10 931 8 947 130 274 205 1 375

STATISTIESE STREEK 61 2 292 892 2 161 422 49 072 27 721 5 542 49 135STATISTICAL REGION 61

*+ TRANSVAAL R** 5 146 500 4 770 983 90 213 78 410 11 219 195 675

BOSHOF 36 889 29 496 1 616 1 017 835 3 925JACOBSDAL 1 199 974 23 10 0 192KOFFIEFONTEIN 186 83 0 40 0 63FAURESMITH 2 863 2 098 0 0 0 765

STATISTIESE STREEK 21 41 137 32 651 1 639 1 067 835 4 945STATISTICAL REGION 27

Z AST RON 3 754 2 008 26 0 5 1 715ROUX V ILL E 1 989 811 5 64 0 1 109SMITHFIELD 460 56 0 3 0 401BETHULIE 40 0 0 0 0 40

STATISTIESE STRELK 33 6 243 2 875 31 67 5 3 265STATISTICAL REGION 33

Page 153: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.3 - AANBENDING VAN MIELIEPRODUKSIE TABLE 4.3 - APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

NIELIES VERKOOP EN vERGAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES .

LANDOROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

PRODUKSIE

PRODUCTION

DEUR OESSPANNENEGGENEEMTAKEN WY BYHARVEST TEAMS

HOEvEELHEID TERUGGEHoUQUANTITY RETAINED

EIE REKENINGOVN ACCOUNT

HAREMS wERKNEmERSOM BEHALF OFEMPLOYEES

vERwAGTE VERKOPEEXPECTED SALES

1 T TSASoLBURG 65 025 60 121 2 11 0 188 56 2 550

STATISTIESE STREEK 53 65 025 60 121 2 110 188 56 2 550STATISTICAL REGION 53

KRooNSTADVENTERSBURG

20333

151707

185 763 629 318 2

418 3101

6067

142 721 2

222260

HENNENNAN 49 888 46 625 1 548 193 0 1 522PARTS 39 871 36 294 1 716 331 45 1 485VREDEFORT 79 990 72 871 2 291 2 365 58 2 405KoPPIES 86 792 76 419 4 889 2 195 400 2 889HEILBRON 81 976 72 091 3 642 1 012 188 5 043VILJOENSKROON 257 360 245 938 5 787 544 22 5 069BOTH AVILLE 376 565 356 962 8 284 1 576 1 597 8 146BESSELSBRoN 168 386 158 489 4 413 2 727 301 2 456HOOPSTAD 148 255 137 599 4 071 831 422 5 332BULTIONTEIN 86 327 78 589 4 131 241 49 3 317THEUNISSEN 52 325 47 867 1 431 1 066 35 1 926

STATISTIESE STREEK 62 1 664 593 1 544 825 50 722 16 694 3 280 49 072STATISTICAL REGION 62

BETHLEHEM 141 128 126 023 4 009 420 91 10 585KARRIsmITH 138 851 .117 698 6 514 635 492 13 512vREDE 124 554 101 316 7 236 2 219 312 13 471FRANKFORT 223 596 210 018 4 392 1 932 34 7 220REITZ 112 450 103 211 3 921 . 1 555 31 3 732LINDUY 83 618 74 041 2 825 1 841 72 4 839SENEKAL 72 564 59 452 4 503 1 353 77 7 179FOUR IESBURG 28 857 23 323 783 791 73 3 887ricassaas 61 576 55.560 1 234 108 47 4 627

STATISTIESE STREEK 63 987 194 170 642 35 417 10 854 1 229 69 052STATISTICAL REGION 63

ODEMDAALSRUS 53 060 49 895 1 068 1 090 23 984NELKOm 35 249 33 331 1 324 115 41 438VIRGINIA 16 783 14 935 549 0 0 1 299

STATISTIESE STREEK 64 105 092 98 161 2 941 1 205 64 2 721STATISTICAL REGION 64

BLOEMFONTEIN 18 041 12 971 182 215 505 4 168

STATISTIESE STREEK 65 18 041 12 971 182 215 505 4 168STATISTICAL REGION 65

Page 154: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.3 - AANWENDING WAN MIELIEPRODUKSIE TABLE 4.3 - APPLICATION OF MAIZE PRODUCTION

MIELIES VERKOOP EN VERWAGTE VERKOPEMAIZE SOLD AND EXPECTED SALES

DEUR OESSPANNE HOEVEELHEID TERUG-LANDDROSDISTRIK PRODUKSIE EIE REKENING I NAMENS WERKNEMERS VERWAGTE VERKOPE WE66ENEEM GEHOU

OWN ACCOUNT I ON BEHALF OF EXPECTED SALES TAKEN AWAY BY QUANTITY RETAINEDMAGISTERIAL DISTRICT PRODUCTION EMPLOYEES HARVEST TEAMS

T T T T T TPETRUSBURG 3 124 2 782 59 0 0 783BRANDFORT 16 048 11 156 644 64 323 3 861WZNBURG 21 674 18 474 875 143 4 2 178MARRUARD 53 033 47 895 1 000 960 39 3 139CLOCOLAN 43 927 39 337 640 44 15 3 891EXCELSIOR 13 490 10 129 211 245 39 2 866LADYBRAND 29 122 24 748 606 184 41 3 543WEPENER 2 251 657' 14 0 90 1 490DEWETSOORP 2 691 1 716 0 75 0 900REDDERSBURG 218 95 0 0 0 123EDENBURG 147 59 0 0 0 88TROMPSBURG 63 55 0 0 0 8JAGERSFONTEIN 29 7 0 0 0 22PHILIPPOLIS 19 0 0 0 0 19

STATISTIESE STREEK 66 185 836 156 610 4 049 1 715 551 22 911STATISTICAL REGION 66

•*+ O.V.S.JO.F.S. ++• 3 073 161 2 778 856 97 091 32 005 6 525 158 684

TOTAAL I TOTAL R.S.A. 9 136 690 8 283 717 198 624 124 091 25 353 504 905

Page 155: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.4 - TUINSOUGEvASSE TABLE 4.4 - HORTICULTURAL CROPS

LANDOROSDIsTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

GROENTEVEGETABLES

NEuTENUTS

BLONmE, BOLLE EN sTRulKEFLOWERS, BULBS AND SHRUBS

OPPERVLAKTE BEPLANT

ARE& PLANTED

pRODUKSIE

PRODUCTION

pRoDUKSIE

PRODUCTION

IN OPE VERBOUCULTIVATED IN THE OPEN

o ppERvLAKTE REPLANTAREA PLANTED

IN BEsKuTTING vERBouCULTIVATED UNDER SHELTER

opPERvLAKTE BEPLANTAREA PLANTED

HA T HA HAKAAP /CAP E 2 15 0 0 0wyNBERG 1 059 63 057 a 59simoNsTAD/SINONSTogNBELLvILLE

36155

3132 094 a

02

00

STATISTIESE STREEK 01STATISTICAL REGION 01 1 252 65 479 0 61 1

STELLENBOSCH 480 6 078 1 97 5KulLsRIVIER/RivER 138 674 0 0 0SOMERSET-wEs/wEsT 107 1 471 1 47 3STRAND 97 1 860 0 30 0pAARL 337 3 747 1 330 16WELLINGTON 162 1 765 0 36 20

STATISTIESE STREEK 02STATISTICAL REGION 02 1 321 15 595 2 540 44

uNioNDALE 144 1 176 1 . 0 0JouBERTINA 174 1 164 V 3 aHUNANSDORP 601 5 292 0 7. 0HANKET 3 690 48 508 2 28 1

STATISTIESE STREEK 04STATISTICAL REGION 04 4 609 56 140 3 38 1

OUDTSHooRN 342 1 365 15 0 0

CALITZDORp 24 102 4 0 0LADIsPITH 89 1 789 0 0 0

STATISTIESE STREEK 05STATISTICAL REGION 05 455 3 256 19 0 0

KN/sNA 235 897 0 15 0GEORGE 3 954 38 635 0 248 1MOSSELBAAIlmoSSEL BAT 1 428 3 512 5 0RIvERsDALARIvERsDALE 518 4 521 0 483 0

STATISTIESE STREEK 06STATISTICAL REGION 06 6 135 47 565 0 751 1

CALEDON 2 117 33 645 0 1 946 0HERNANuS 433 4 707 0 127 14REDAspoRP 169 1 429 0 1 555 0

Page 156: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.4 - TUINBOUGEWASSE TABLE 4.4 - HORTICULTURAL CROPS

GROENTE NEUTE BLONME. BOLLE EN STRUIKE

VEGETABLES NUTS FLOWERS, BULBS AND SHRUBS

tAICOAOSDISTRIK

IN OPE VERBOU IN BESKUTTINS VERBOU

OPPERVLAKTE REPLANT PRODUKSIE PRODUKSIE CULTIVATED IN THE OPEN CULTIVATED UNDER SHELTER

MAGISTERIAL DISTRICT OPPERVLAKTE REPLANT OPPERVLAKTE BEPLANT

AREA PLANTED PRODUCTION PRODUCTION AREA PLANTED AREA PLANTED

HA T T H A HA_SWELLGNDAM 279 4 322 0 7 0

HEIDELBERI(KAAPICAPE) 36 133 0 0 0

STATISTIESE STREEK 0?STATISTICAL REGION 07 3 034 44 236 0 3 635 1

WORCESTER 813 9 041 0 0 0

CERES 5 309 75 869 1 1 749 0

TULBAGH 488 14 745 1 5 1

ROBERTSON 168 3 430 0 354 2

PONTAfU 58 270 Cl 1 Cl

STATISTIESE STREEK 08STATISTICAL REGION 08 6 856 103 355 2 2 109 3

MALMESBURY 993 3 067 0 1 116

HOPEFIELD 0 0 0 0 0

PIKETBERG 1 427 10 910 0 54 0

VREDENBURG 0 0 Cl 0 0

STATISTIESE STREEK 09STATISTICAL REGION 09 2 420 13 977 0 55 116

CLANWILLIAM 2 993 34 545 24 305 0

VREDEN*AL 649 18 992 0 0 0

VANRNYNSDORP 414 2 381 0 1 000 0

STATISTIESE STREEK 10STATISTICAL REGION 10 4 056 55 918, 24 1 305 0

NAMAKWALAND 32 903 0 0 0

STATISTIESE STAEEK 11STATISTICAL REGION 11 32 903 0 0 0

WALYISBAAIIBAY 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 12STATISTICAL REGION 12 Cl 0 0 0 0

PORT ELIZABETH 79 279 0 20 3

UITENMAGE 453 29 811 0 6 1

KIRKWOOD 87 225 0 7 0

STATISTIESE STREEK 14STATISTICAL REGION 14 619 30 315 0 33 4

CALYINIA 1 0 0 0 0

WILLISTON 1 2 0 0 0

Page 157: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAaEL 4.4 - TUINBoUGEwAssE TABLE 4.4 - HORTICULTURAL CROPS

LANDDROSD1STR1K

GROENTEvEGETABLES

NEUTENUTS

BLommE, BOLL I EN STRUIKEFLOWERS, But Bs AND SHRUBS

MAGISTERIAL DISTRICTOPPCRVLAKTE REPLANT

AREA PLANTED

pRoDuKSIE

PRODUCTION

pRODUKSIE

PRODUCTION

IN OPE VERBOUCULTIVATED IN THE OPENOPPERVLAKTE REPLANT

AREA PLANTED

IN BESKuTTiNG VERBOUCULTIVATED UNDER SHELTER

OPPERVLAKTE REPLANTAREA PLANTED

HA T T HA HASUTHERLAND 34 803 5 0 0

STATISTIESE STREEK 16STATISTICAL REGION 16 36 805 5 0 0

BEAU FORT-WES/WEST 253 1 a 0 0FRASERBuRG 0 0 0 0LAINGSBURGPRINCE ALBERT

6541

896292

6C 0

VICTORIA-WEST 4 4 0 8 0muRRAYSBURG 3 0 0 0 0

STATISTIESE MEEK 17STATISTICAL REGION 17 367 1 193 1 14 1

JANSENVILLE 1 1 0 0 0sTETTLERV/LLE 65 168 0 0 0wiLLOwmORE 84 203 0 0 0

STATISTIESE STREEK 18STATISTICAL REGION 18 150 372 O 0

ABERDEEN 3 316RAAFF-RE1NET 3 12 O 0PEAR STOW 0 0 0 0CRAB OCR 200 1 828 0

miDDELBURG(KAApJCAPE) 30 231 1 0

STATISTIESE STREEK 19STATISTICAL REGION 19 236 2 102

HOPE TOWN 141 1 393BRITSTOWN 1 0DE AAR 14 122pAILIPSTOwN 9 130RICHMuND(KAAP/CApE) 79 / 956HANOVER 1 40cOLESRERG 11 1 409NOUPODRT 1 2

STATISTIESE STREEK 20STATISTICAL REGION 20 257 5 052 0 1 0

Page 158: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAEEL 4.4 - TUIR8000EWASSE TABLE 4.4 - HORTICULTURAL CROPS

6ROENTE NEUTE BLOMNE, BOLLE EN STRUIKE

LANDDROSDISTRIKVEGETABLES NUTS FLOWERS BULBS AND SHRUBS

IN OPE VERBOU IN BESKUTTING VERBOUOPPERVLAKTE REPLANT PRODUKSIE PRODUKSIE CULTIVATED IN THE OPEN CULTIVATED UNDER SHELTER

MAGISTERIAL DISTRICT OPPERVLAKTE REPLANT OPPERVLAKTE REPLANTAREA PLANTED PRODUCTION PRODUCTION AREA PLANTED AREA PLANTED

HA T T NA HAPRIESKA 4 15 0 0CARN A^ZYON 5 5 0 0 0

STATISTIESE STREEK 21STATISTICAL REGION 21 9 20 0 0 0

KINBEALET 212 3 400 0 0 0

STATISTIESE STREEK 22STATISTICAL REGION 22 212 3 400 0 0 0

GORDONIA 157 1 190 0 3 0KENHARDT 18 179 0 0 0

STATISTIESE STREEK 23STATISTICAL REGION 23 175 1 369 0 3 0

KURUNAN 13 20 0 0 0POSTNASBURG 25 631 0 0 0HAY 41 155 5 0 0

STATISTIESE STREEK 24STATISTICAL REGION 24 79 806 5 0 0

VRYBUR6 27 102 0 0 0NAFEKING 18 100 0 0 a

STATISTIESE STREEK 25STATISTICAL REGION 25 45 202 0 0 0

HERBERT 347 55 427 0 0 0BARKLY-WESIWEST 269 5 910 0 0 0WARRENTON 51 748 0 0 0HARTSWATER 211 5 162 0 0 0

STATISTIESE STREEK 26STATISTICAL REGION 26 878 67 247 0 0 0

OOS-LONDENIEAST LONDON 4 723 203 871 0 72 8KING WILLIAR'S TONN 139 1 010 0 8 0

STATISTIESE STREEK 28STATISTICAL REGION 28 4 862 204 881 fi 80 8

KONGA 161 1 771 0 6 0STUTTERHEIN 101 2 091 0 3 0CATHCART 59 740 0 2 0QUEENSTOWN 24 90 0 1 0TAREA 11 61 2 2 0

Page 159: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.4 — TuINBOUGEWASSE TABLE 4.4 HORTICULTURAL CROPS

LANDDROSDISTRIK

GROENTEVEGETABLES

NEUTENUTS

°LOME, BOL E EN STRUIKEFLOWERS, BU BS AND SHRUBS

MAGISTERIAL DISTRICT

OPPERVLAKTE BEPLANT

AREA PLANTED

PRODUKS1E

PRODUCTION

PRODUKSIE

PRODUCTION

IN OPE VERBOUCULTIVATED IN THE OPENOPPERVLAKTE BEPLANT

AREA PLANTED

IN BESKUTTING VERBOUCULTIVATED UNDER SHELTER

OPPERVLAKTE BEPLANTAREA PLANTED

HA T HA HA

STERKSTROOMmOLTENO

112

181

0 0 0

STATISTIESE STREEK 29STATISTICAL REGION 29 369 4 /72 2 14 0

ALBANY 375 3 113 0 16 0SOMERSET—DOS/EAST 99 978 0 0ALEXANDRIA 235 2 513 0 0PATHuRSTFORT BEAUFORT

4962

5 15445

1 aa 0 0

ADELAIDEBEDFORDPEDDIE(KAAR/CARE)VICTORIA-00S/EAsT(KP/CP)sTOCKENSTROM

8024

2661284

70425

1 295138

10 064

0 00 a 0a 00 0 00 0 0

STATISTIESE STREEK 30STATISTICAL REGION 30 1 673 23 795 17 1

BARKLY-00S/EAST 23 216 0 0wODEHOUSE 13 160 0 0INDW E 23 37 0 0ELLIOTmACLEAR

18835

22 268236

0 00 0

STATISTIESE STREEK 31STATISTICAL REGION 31 282 22 917 0 0

LADY GREYALIwAL—NOORD/NORTH

36

V1

00

00

ALBERT 123 400 0 0VENTERSTAD. 85 1 418 0 0STEYNSBURG 11 102 0 0HOFMEYR 28 290 0 0

STATISTIESE STREEK 32STATISTICAL REGION 32 256 2 212 0 0 0

*** KAAP / CAPE •*• 40 675 777 884 63 8 657 181

DURBAN 16 604 0 2 0

Page 160: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

v

TABEL 4_4 - TUINBOUGEYASSE TABLE 4.4 - HORTICULTURAL CROPS

GROENTE NEUTE BLONME BOLLE EN STRUIKE

VEGETABLES NUTS FLOWERS, BULBS AND SHRUBSLAMDDROSDISTRIK

IN OPE VERBOU IN BESKUTTING VERBOU

OPPERVLAKTE REPLANT PRODUKSIE PRODUKSIE CULTIVATED IN THE OPEN CULTIVATED UNDER SHELTERMAGISTERIAL DISTRICT OPPERVLAKTE REPLANT OPPERVLAKTE REPLANT

AREA PLANTED PRODUCTION PRODUCTION AREA PLANTED AREA PLANTEDHA T T HA

PINETOYN(NATAL) 121 171 0 36 1INANDACNATAL) 1 268 2 008 0 1 0

STATISTIESE STREEK 35STATISTICAL REGION 35 1 405 2 783 0 39 1

LOWER TUGELA(NATAL) 188 2 907 0 4 7

STATISTIESE STREEK 36STATISTICAL REGION 36 188 2 907 0 4 7

CAMPERDOYN(NATAL) 1 010 23 179 8 15 6RICHMOND(NATAL) 284 7 823 0 74 1IXOPO(NATAL) 620 9 153 0 2 0NEW HANOVER(RATAL) 368 11 472 1 0 0LIONS RIVER(NATAL) 406 7 261 1 7 0UMVOTI(NATAL) 335 6 399 2 0 0KRAMSKOP(NATAL) 94 602 0 0 0

STATISTIESE STREEK 37STATISTICAL REGION 37 3 119 65 889 12 98 7

PIETERMARITLBURGCNATAL) 173 4 450 1 55 2

STATISTIESE STREEK 38STATISTICAL REGION 38 173 4 450 1 55 2

PORT SNEPSTONE(NATAL) 282 3 131 39 S 4ALFRED(NATAL) 154 3 989 0 0 0

STATISTIESE STREEK 39

STATISTICAL REGION39

436 7 120 39 5 4

UMIINTO(NATAL) 598 8 574 1 4 0

STATISTIESE STREEK 40STATISTICAL REGION 40 598 8 574 1 4 0

UNDERSER6(NATAL) 136 2 957 0 0 0iNPENDLECHATAL) 206 5 487 0 1 1POLELACRATAL) 20 590 0 0 0

STATISTIESE STREEK 41STATISTICAL REGION 41 362 9 034 0 1 1

MOUNT CURRIE 159 2 484 0 2 0

STATISTIESE STREEK 42STATISTICAL REGION 42 159 2 484 a 2 0

NEUCASTLECRATAL) 20 14 0 0 0

Page 161: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.4 - TUINBOUGEWASSE TABLE 4.4 - HORTICULTURAL CROPS

GROENTE NEUTE BLONNE , ROLLE EN STRUIKE_

VEGETABLES NUTS FLOWERS, BULBS AND SHRUBSLAHODROSDISTRIK.

IN OPE VERBOU IN BESKUTTING YERSOUOPPERVLAKTE REPLANT PRODUKSIE PRODUKSIE CULTIVATED IN THE OPEN CULTIVATED UNDER SHELTER

NAGISTERIAL DISTRICT OPPERVLAKTE REPLANT OPPERVLAKTE REPLANTAREA PLANTED 'PRODUCTION PRODUCTION AREA PLANTED AREA PLANTED

HA T T HA HA

UTRECHTDANNHAUSER(NATAL)DUNDEE(NATAL)GLENCOECNATAL)

630

182

1 2600

3666

00

450

4

KLIPRIVIER(NATAL) 191 668 0WEENEN(NATAL) 430 7 809 24NOOIRIVIER/MODI RIVER 844 13 689 0

ESTCOURT(NATAL) 217 4 527 10

BERGYILLE(NATAL) 51 1 525 0

STATISTIESE STREEK 43STATISTICAL REGION 43 1 836 29 864 79 40

PAULPIETERSBURG(NATAL) 24 259 0 0 0NGOTSHE 746 3 055 95 0 4VRYHEIDCNATAL> 243 2 322 0 4 0BABANANGO(NATAL) 6 28 0 0 0

STATISTIESE STREEK 44STATISTICAL REGION 44 1 019 5 664 95 4 4

HLABISA1NATALI 237 24 260 0LOWER UNFOLOZI(NATAL) 21 159 1

HTONJANENI(NATAL) 27 1 145 0

ESNOWE(NATAL) 52 334 0NTUNIINI(NATAL) 3 10 0UBOMBO(NATAL) 68 88 0

STATISTIESE STREEK 45STATISTICAL REGION 45 408 25 996 1 0 0

*** NATAL *** 9 703 164 765 228 213 66

PRETORIAWONDERBOON

709142

22 695677

00

170 168 6

STATISTIESE STREEK 46STATISTICAL REGION 46 851 23 372 0 178 22

JOHANNESBURGRAND BURG

2391

8341

00

0 04 7

STATISTIESE STREEK 47STATISTICAL REGION 47 240 835 0 4

Page 162: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.4 - TUINBOUGEWASSE TABLE 4.4 - HORTICULTURAL CROPS

GROENTE NEUTE BLORNE BOLLE EN STRUIKEVEGETABLES NUTS FLOWERS BULBS AND SHRUBS

LANDDROSDISTRIK

IN OPE VERSOU IN BESKUTTIBG VERBOUOPPFRVLAKTE BEPLANT PRODUKSIE PRODUKSIE CULTIVATED IN THE OPEN CULTIVATED UNDER SHELTER

MAGISTERIAL DISTRICT OPPERYLAKTE BEPLANT OPPERVLAKTE BEPLANTPLANTEDAREA PRODUCTION PRODUCTION AREA PLANTED AREAHA T T HA HA

GERAISTON 313 33 204 0 45 13ALBERTON 0 0 0 0 0OOKSBUR6 114 2 754 0 6 3KENPTON PARK 38 153 0 29 7FENDN1 655 18 681 0 0 6

STATISTIESE STREEK 48STATISTICAL REGION 48 1 120 54 792 0 80 29

BRAKPIN 0 0 0 7 0SPRINGS 92 1 804 0 0 2NIGEL 668 10 112 0 0 0DELAAS 5 483 15 129 37 0 2HEIDELSERG(TVL) 318 5 676 0 10 13BALFOUR 121 1 556 0 0 0HOEVE'DRIF/HIB*IVELD RIDGE 13 200 0 0 0

STATIS TERSE STREEE 49STATISTICAL REGION 49 6 695 34 477 37 11 17

KRUGERSDORP 1 223 51 854 0 402 56RODDEPOORT 272 5 550 0 46 30WESTONARIA 60 272 0 108 0RANDFONTEIN 1 190 12 373 0 ,8 7OBERHOLIER 214 19 133 0 0 D

STATISTIESE STREEK 50STATISTICAL REGION 50 2 959 89 182 0 564 93

BAITS 3 243 49 625 2 47 6CULLINAN 135 1 700 0 44 0SRONKHORSTSPRUIT 290 2 916 0 1 0

STATISTIESE STREEK 51STATISTICAL REGION 51 3 668 54 241 2 92 6

VEREEHIGIN6 418 9 781 0 63 7VANEERBIJLPARK 20 127 0 3 1

STATISTIESE STREEK 52STATISTICAL REGION 52 438 9 908 0 66 8

Page 163: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 4.4 - TUINBOUGEWASSE TABLE 4.4- HORTICULTURAL CROPS

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

GROENTEVEGETABLES

NEUTENUTS

BLONME BOLL E EN STRUIKEFLOWERS, BUL BS AND SHRUBS

OPPERVLAKTE BEPLANT PRODUKSIE

PRODUCTION

PRODUKSIEIN OPE YERBOU

CULTIVATED IN THE OPENOPPERVLAKTE BEPLANT

IN BESKUTTING VERBOUCULTIVATED UNDER SHELTER

OPPERVLAKTE BEPLANT

HA T HA HATHABAZINBI 201 8 336 a 0 5WARABAD 418 4 607 1 1RUSTENBURG 352 2 177 4 15 0SWARTRUGGENS 152 537 0 0MARL CO 176 948 0 0 0

STATISTIESE STREEK 55STATISTICAL REGION 55 1 299 16 605 5 16

PIETERSBURG 2 288 35 484 3 52 8pOTSIETERSRUS 951 7 858 a 6wATERaERG • 604 4 840 8NESSISA 564 29 358 0 0SOUTPANSBERG 1 337 25 732 265 28LETABA(TVL) 3 466 194 872 48 132 1

STATISTIESE STREEK 56STATISTICAL REGION 56 9 210 298 144 317 226 98

NELSPRUIT(TVL) 1 096 23 052 356 7 5BARBERTON(TVL) 2 409 65 730 7 46 9wiTRIVIER 342 4 038 164 10 3PELGRINSRUS 916 16 674 0 0 0LYDENBURG 498 13 318 0 3 2

STATISTIESE STREEK 57STATISTICAL REGION 57 5 261 122 812 527 66 19

WITBANK 182 1 562 0 0 0MIDDELBURG(TVL) 1 163 23 158 1 121 0GROBLERSDAL 1 291 9 212 0 1 1BELFAST 351 13 124 0 120 0WATERVAL-BOVEN 88 980 2 0 0

STATIST/ESE STREEK 58STATISTICAL REGION 58 3 075 48 036 3 242 1

BETHAL 622 10 585 0 2 200 0STANDERTON 44 146 0 0 0VOLKSRUST 60 762 a 2 a

Page 164: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

GROENTE NEUTEVEGETABLES NUTS

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICTOPPERVLAKTE REPLANT

AREA PLANTED

PRODUKSIE

PRODUCTION

I PRODUKSIE

I PRODUCTIONHA

310T3 669 DCAROLINA

ERNELO 1 952 23 632 0ARER S FOO RT 2 7 0WAKKERSTROON 20 454 0PIET RETIEF(TVL) 360 6 711 0

STATISTIESE STREEK 59STATISTICAL REGION 59 3 370 45 966 0

KLERKSDORP 163 488 0

STATISTIESE STREEK 60STATISTICAL REGION 60 163 488 0

POTCH EEFSTROOM 183 1 375 0VENTERSDORP 148 1 758 1COLIGNY 29 44 0KOSTEN 77 764 0LICNTENBURG 89 1 364 0DELAREYVILLE 72 842 0

-Y0UM Ali A14 S1TAS- 69 405 0SCHNEIZER —RENEKE 2 14 0BLOEMHOF 59 766 0CHRISTIANA 23 356 0

STATISTIESE STREEK 61STATISTICAL REGION 61 751 7 688 1

e.: TRANSVAAL •*• 39 100 806 546 892

SOSHOF 758 4 353 0JACOOSOAL 350 6 246 0KOFFIIFONTEIN 33 401 0FAURESPITH 67 3 202 0

STATISTIESE STREEK 27STATISTICAL REGION 27 1 208 14 202 0

ZASTRON 10 90 0ROUNVILLE 26 343 0SMITHFIELD 2 17 09ETHULIE 14 31 0

TABEL 4.4 — TUINBOUSEYASSE TABLE 4-4 ^ HORTICULTURAL CROPS

BLOMME BOLLE EN STRUIKEFLOWERS , BULBS AND SHRUBS

IN OPE VERBOU IN BESKUTTING VERBOUCULTIVATED IN THE OPEN CULTIVATED UNDER SHELTEROPPERVLAKTE REPLANT OPPERVLAKTE BEPLANTAREA PLANTED AREA PLANTED

HA HA26 10 00 00 0

15 4

2 243 5

3 3

3 3

1 01 00 00 00 21 01 00 00 00 0

4 2

3 795 316

0 00 00 00 0

0 0

0 00 00 00 0

Page 165: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

GROENTEVEGETABLES

OPPERVLAKTE BEPLANT

AREA PLANTED

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

HA HA

TABLE 4_4 - HORTICULTURAL CROPSTABEL 4.4 - TUINBOUGEWASSE

PRODUKSIE

PRODUCTION

PRODUKSIE

PRODUCTION

NEUTENUTS

BLOMME , BOLFLOUERS, SU

IN OPE VERBOUCULTIVATED IN THE OPENOPPERVLAKTE BEPLANT

AREA PLANTED

E EN STRUIKEBS AND smauts

IH BESKUTTING VERBOUCULTIVATED UNDER SHELTER

OPPERVLAKTE REPLANTAREA PLANTED

HA

ni

STATISTIESE STREEK 33STATISTICAL REGION 33 52 481 0 0 0

SASDLBURG 26 604 0 0 0

STATISTIESE • STREEK 53STATISTICAL REGION 53 26 604 0 0 0

KROONSTA0VENTERSBURGHENNENMAN

1 134277

26 5343 655

8

a

0

000

00

PARTSVREDEFORTKOPPIESHEILBRON

97

4012

3410

4 33310

0aa

000

O000

VILJOENSKROON 237 2 549 0 1 0

BOTHAVILLE 1 167 11 197 0 0 0WESSELSBAON 384 2 829 0 0 0HOOPSTAD 21 264 0 0 0

BULTFONTEIN 114 6 337 0 1 0THEUNISSEN 423 3 981 0 1 0

STATISTIESE STREEK 62STATISTICAL REGION 62 4 183 61 741 0 3

BETHLEHEM 875 7 011 0 2

HARRISMITH 671 15 569 0 1VREDE 8 48 0 0FRANKFORT 0 0 0 0TEM 458 6 175 0 0LINDLEY 39 306 0 0SENEKAL 448 1 192 9 0FOURIESBUR6 260 2 385 0 0FICKSOUR6 584 2 712 0 0

STATISTIESE STREEK 63STATISTICAL REGION 63 3 343 35 398 9 3 0

ODENDAALSRUS 195 3 138 0 0 0

Page 166: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

2

TABEL 4.4 — TUINBOUGEWASSE TABLE 4.4_- HORTICULTURAL CROPS

GROENTE NEUTE BLOIHE BOLLE EN STRUIKE_ VEGETABLES NUTS FLOWERS, BULBS AND SHRUBS

LANDDROSDISTRIK

IN ORE VEROOU EN BESKUTTTNG VERSOUOPPERVLAKTE BEPLANT PRODUKSIE PRODUKSIE CULTIVATED IN THE OPEN I CULTIVATED UNDER SHELTER

MAGISTERIAL DISTRICT OPPERVLAKTE BEPLANT I OPPERVLAKTE BEPLANTAREA PLANTED PRODUCTION PRODUCT ION AREA PLANTED J AREA PLANTED

T T HA HAWELKOH 198 1 367 0 0 0VIRGINIA 73 810 0 0 0

STATISTIESE STREEK 64STATISTICAL REGION 64 466 5 315 0 0 0

PLOENFONTEIN 389 4 172 1 9 3

STATISTIESE STREEK 65STATISTICAL REGION 65 389 4 172 1 9 3

PETRUSBURG 124 6 260 0 0 0BRANDFORT 136 713 0 3 0WINBUR6 164 1 380 0 0 0MAROUARD 49 681 0 1 0CLOCOLAN 167 663 0 0 0EXCELSIOR 17 25 0 0 0LADYBRAND 117 3 670 0 1 0WEPENER 4 25 0 0 0DEWETSDORP 15 0 0 0 0RECOERSSURG 17 35 0 0 0EDEMBURG 5 61 0 0 0TRONP5BUR6 10 9 0 0 0JAGEREFONTEIN 10 345 0 0 0PHILIPPOLIS 25 2 081 0 0 0

STATISrIESE STREEK 66STATISTICAL REGION 66 860 15 948 0 5 0

*** O.V.S 1 O.F.S tom + 10 527 137 861 10 20 4

TOTAAL/TOTAL R.S.A 100 005 1 887 056 1 193 12 685 567

Page 167: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5, - LEwEME NAME EN PLUIMVEETABEL 5.1 - SKAPE - GETAL

5 - LIVESTOCK AND POULTRYTABLE - SHEEP - NUMBER

LANDDR0SDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

GROOTTOTAALSKAPE

GRANO TOTALSHEEP

KARAKOELSKApE./ KARAKUL SHEEP NIE-woLSKAPE / NON-wOOLLED SHEEP wOLSKA pE / wOOLLED SHEEP

TOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

NIE -HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOVERS 'HOLDERS

NIE-HOUERsNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

ROWERSHOLDERS

NIE-HOVERSNON-HOLDERS

KAAp/CAPE 276 0 0 0 10 0 10 266 266 0wymBEGGSimONsTA0/SimONSTOwN

290 6 6 0 279 279 0 5 5 0278 0 a 278 278 0 0 0

GELLVILLE 14 648 0 0 0 2 044 2 044 0 12 604 12 489 115

STATISTIESE STREEK 01 15 492. 6 6 2 611 2 601 10 12 875 12 760 115STATISTICAL REGION 01

STELLENBOSCH 5 420 0 0 1 603 1 603 0 3 817 3 817KuILSRIVIER/RIwER 1 857 4 4 44 44 0 1 809 1 809SOMERSET-wES/wEST 571 0 0 45 45 0 526 526STRAND 690 305 305 320 320 0 65 65pAARL 30 374 2 2 4 627 4 625 2 25 745 25 745WELLINGTON 25 313 0 0 2 310 2 310 0 23 003 23 003

STATISTIESE STREEK 02 64 225 311 311 8 949 8 947 2 54 965 54 965STATISTICAL REGION 02

uNioNDALE 38 198 0 0 0 8 158 8 005 153 30 040 29 992 48JOUBERTINA 13 472 8 8 0 1 099 1 099 0 12 365 12 354 11muKANSDORP 175 561 581 581 0 6 672 6 532 140 168 308 168 098 210HANK ET 5 788 0 0 0 4 785 4 782 3 1 003 993 10

STATISTIESE STREEK 04 233 019 589 589 0 20 714 20 418 296 21? 716 211 437 279STATISTICAL REGION 04

ouDTSHooRN 19 811 44 40 4 15 170 15 077 93 4 597 4 597 0CALITZDORP 4 460 3Z 32 0 3 960 3 955 5 468 466 2LADISMITH 19 787 400 400 0 17 782 17 580 202 1 605 1 604 1

STATISTIESE ETREEK C5 44 058 476 472 4 36 912 36 612 300 6 670 6 667 3STATISTICAL PEGioN C5

KNTSNA 16 503 98 96 2 1 279 1 276 3 15 126 15 064 62

Page 168: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 - LEWENDE NAME EN PLUIMVEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRYTABEL 5_1 - SKAPE - GETAL TABLE 5.1 - SHEEP - NUMBER

GROOTTOTAAL KARAKOELSKAPE 1 KARAKUL SHEEP NIE-WOLSKAPE / NON-WOOLLED SHEEP WOLSKAPE / NOOLLED SHEEPLANDDROSDISTRIK SKAPE

0 AAL HOUERS RIE-HOVERS TOTAAL HOVERS NIE-HOVERS TOTAAL HOVERS NFE-HOVERSMAGISTERIAL DISTRICT GRAND TOTAL TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS HON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS

SHEEP

GEORGt. 78 722 0 0 U 16 715 16 715 0 62 007 62 006 1POSSELBARI/MOSSEL BAY 105 009 0 0 0 3 250 3 250 0 101 759 101 518 241RIVERSDALIRIVERSDALE 189 152 749 749 0 10 542 10 537 5 177 861 177 829 32

STATISTIESE STREEK 06 389 386 847 845 2 31 786 31 776 8 356 753 356 417 336STATISTICAL REGION 06

CALEDON 311 993 866 886 0 11 779 71 751 28 299 348 297 093 2 255HERNANUS 21 550 0 0 0 1 069 1 069 a 20 481 20 480 1EREPASDORP 320 996 17 17 0 3 476 3 470 6 317 503 315 740 1 763SWELLENDAM 313 826 1 852 1 852 0 23 837 23 780 57 288 137 287 738 399HEIDEL9ERGEKAAPJCA?E) 135 319 0 0 0 2 763 2 762 1 132 556 132 516 40

STATISTIESE STREEK 07 1 103 684 2 735 2 735 0 42 924 42 832 92 1 058 025 1 053 567 4 458STATISTICAL REGION 07

WORCESTER 43 659 466 466 0 22 759 22 593 166 20 434 20 362 72CERES 125 050 2 188 2 188 0 20 248 20 159 89 102 614 102 465 149TULBAGH 34 341 4 4 0 1 195 1 195 0 33 142 32 627 515ROBERTSON 11 287 102 102 0 5 417 5 349 68 5 768 5 738 30MONTAGU 26 661 29 29 0 18 514 18 487 27 8 118 7 968 150

STATISTIESE STREEK 08 240 998 2 789 2 789 0 68 133 67 783 350 170 076 169 160 916STATISTICAL REGION OS

PALNE58URY 400 695 0 0 0 19 779 19 778 1 380 916 380 916 0HOPE FIELD 35 047 0 0 0 1 035 1 035 0 34 012 34 012 0PIKETNERG 200 248 0 0 0 6 423 6 411 12 193 825 193 645 180VHEDENBURG 41 588 0 0 0 500 500 0 41 088 41 060 28

STATISTIESE STREEK 09 677 578 0 0 0 27 737 27 724 13 649 841 649 633 208STATISTICAL REGION 09

CLANWILLIAN 144 041 1 282 1 282 0 42 039 41 949 90 100 720 100 640 80

Page 169: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 - LEIENDE NAVE EN PLUINVEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRYTABU 5-1 SKAPE - GETAL TABLE 5.1 - SHEEP - NUMBER

LANDDROSDISTRIK

PAGISTERIAL DISTRICT

GROOTTOTAALSKAPE

GRAND TOTALSHEEP

KARAKOELSKAPE / KARAKUL SHEEP NIE-WOLSKAPE / NON-WOOLLED SHEEP WOLSKAPE / wOoLLED SHEEP

TOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

NIE-HOVERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

WOOERSHOLDERS

NIE-HOVERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

WOOERSHOLDERS

NIE-HOVERSNON-HOLDERS

VREDENDAL 65 848 1 799 1 797 2 30 112 30 028 84 33 937 33 929 8VANRHENSDORP 125 312 12 664 12 643 21 59 472 59 135 337 53 176 53 025 151

STATISTIESE STREEK 1 0 335 201 15'745 15 722 23 131 623 131 112 511 187 833 187 594 239STATISTICAL REGION 10

NAMAKwALAND 325 465 206 674 206 253 421 96 243 95 818 425 22 548 22 548 0

STATISTIESE STREEK 11 325 465 206 674 206 253 421 96 243 95 818 425 22 548 22 548 0STATISTICAL REGION 11

wALVIS8AAI/BAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0STATISTICAL REGION 12

PORT ELIZABETH 10 482 0 0 0 4 224 4 204 20 6 258 6 256 2OITENHAGE 60 899 749 749 0 22 729 22 592 137 37 421 37 375 46KIRKWOOD 13 649 0 0 0 11 227 11 221 6 2 422 2 317 105

STATISTIESE STREEK 14 85 030 749 749 0 38 180 38 017 163 46 101 45 948 153STATISTICAL REGION .14

CALVINIA 684 298 14 822 14 792 30 278 778 277 385 1 393 390 698 387 614 . 3 084• WILLISTON 245 140 7 239 7 239 0 108 938 108 494 444 128 963 128 589 374SUTHERLAND 202 492 2 166 2 139 27 59 373 , 59 120 253 140 953 .140 122 '831

STATISTIESE STREEK 16 1 131 930 24 227 24 170 57 447 089 444 999 2 090 660 614 656 325 4 289STATISTICAL REGION 16

PEAUFORT-WES/WEST 337 907 2 750 2 750 113 375 112 802 573 221 782 220 957 825FRASEROURG 285 782 2 247 2 247 50 936 50 594 342 232 599 231 462 1 137LAINGSBURG 140 622 0 0 45 459 45 233 226 95 163 95 122 41PRINCa ALBERT 113 161 5 269 S 249 2 50 521 48 958 1 563 57 371 57 311 60VICTORIA-WEST 320 439 2 796 2 796 45 573 45 306 267 -272,070 211'335 :535MURRATSBURG 150 422 0 0 15 839 15 839 • 0 '134 583 134'454 129

Page 170: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 - LEWENDE RAPE EN.PLUIHVEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRYTABEL 5.1 - SKAPE - GETAL TABLE $.1 - SHEEP - HU"BER

GROOTTOTAAL KARAKOELSKAPE I KARAKUL SHEEP NIE-NOLSKAPE I NON- NOOLLED SHEEP I VOLSKAPE I HOOLLED SHEEPLANDDROSDISTRIK SKAPE

TOTAAL HQUERS HIE-HOUERS TOTAAL HOUERS NIE-HOUERS 1 TOTAAL HOUERS NIE^HOUERSIAGISTERIAL DISTRICT GRAND TOTAL TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS J TOTAL HOLDERS HON-HOLDERS

SHEEP

518115TIESE STREEK 17 1 348 333 13 062 13 042 20 321 703 318 732 2 911 1 013 568 1 010 841 2 727STATISTICAL REGION 17

JANSENVILLE 83 754 0 0 0 21 328 21 314 14 62 426 62 424 2STEYTLERVILLE 73 112 126 126 0 26 132 26 093 39 46 854 46 807 47WILLOWPORE 102 108 0 0 0 19 830 19 727 103 82 278 82 258 20

STATISTIESE STREEK 18 258 974 126 126 0 67 290 67 134 156 191 558 191 489 69STATISTICAL REGION 18

ABERDEEN 206 742 0 0 0 31 747 31 391 356 174 995 174.579 416GRAAFF-REINET 278 657 0 0 0 28 326 28 248 78 250 331 250 275 56PEARSTON 85 575 0 0 0 6 333 6 333 0 79 242 79 172 70CRADOCK 307 864 8 8 0 29 615 29 615 0 278 241 278 182 59NIDDELBUR6CKAAP/CAPE) Zit 007 0 0 0 38 509 38 509 a 202 498 202 251 24?

STATISTIESE STREEX 19 1 119 845 8 8 0 134 534 134 096 434 985 307 984 459 848STATISTICAL REGION .19

HOPETOWN 272 955 49 653 49 581 72 177 732 177 396 336 45 570 45 535 35TRITSTONN 236 497 3 248 3 248 0 76 566 76 407 159 156 683 156 671 12DE A89 120 010 0 0 0 27 812 27 812 0 92 198 92 070 128PHILIPSTONN 223 07? 0 0 0 44 947 44 822 125 178 130 177 812 318PIEH14OND(KAAPICAPE) 217 332 582 582 0 20 123 20 138 85 196 527 195 473 1 Q54HAND 175 158 1 193 1 193 0 24 369 24 369 0 149 596 149 508 88COLESflERG 250 150 0 0 0 37 087 37 057 30 213 063 21? 998 75NOUPO4RT 61 378 0 0 0 1 443 1 443 0 59 935 59 929 6

STATISTIESE STREEK 20 1 556 557 54 676 54 604 72 41D 179 409 444 735 1 091 702 1 089 986 1 716STATISTICAL REGION 20

PRIE59A 344 333 86 713 86 393 320 189 886 189 383 503 67 734 67 718 16CARH8-tVOH 400 465 17 364 17 358 6 193 903 193 208 695 189 198 188 998 200

Page 171: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 - LENENDE HARE EN pLuimvEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRY.TABEL 5.1 - SKAPE - GETAL TABLE 5,1 - SHEEP - NUMBER

LANDDROSDISTRIKGROOTT0TAAL

SKAPEKARAKOELSKAPE I KARAKUL SHEEP NIE-w0LsKApE I NON-WOOLLED SHEEP woLsKApE / WOOLL D SHEEP

TOTAAL HOVERS NIE-HOVERS TOTAAL HOVERS HIE-HOVERS TOTAAL HOVERS N1E-HOUERSMAGISTERIAL DISTRICT GRAND TOTAL TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS

SHEEP

STATISTIESE STREEK 21 744 798 104 077 103 751 326 383 789 382 591 1 198 256 932 256 716 216STATISTICAL REGION 21

KINDERLEY 69 120 4 502 4 402 100 63 495 63 364 131 1 123 1 123 0

STATISTIESE STREEK 22 69 120 4 502 4 402 100 63 495 61 364 131 1 123 1 121 0STATISTICAL REGION 22

GORE ONIA 1 220 988 751 466 746 568 4 898 418 711 415 562 3 149 50 811 50 706 105KENHARDT 527 454 143 150 142 608 542 321 921 319 906 2 015 62 383 62 170 213

STATISTIESE STREEK 23 1 748 442 894 616 889 176 5 440 740 632 735 468 5 164 113 194 112 876 318

STATISTICAL REGION 23

KuRomAN 286 715 78 158 78 104 54 200 401 199 199 1 202 8 156 8 136 20

POSTNASBURG 625 971 265 862 265 440 422 338 159 336 413 f 746 21 950 21 903 47HAY 533 712 278 134 277 400 734 240 343 239 271 1 072 15 235 15 160 75

STATISTIESE STREEK 24 1 446 398 622 154 620 944 1 210 778 903 774 883 4 020 45 341 45 199 142STATISTICAL REGION 24

vRy8URG 70 560 2 706 2 704 2 51 514 50 762 752 16 340 16 225 115RAFEKING 28 283 504 504 0 21 072 20 842 230 6 707 6 684 23

STATISTIESE MEEK 25 98 843 3 210 3 208 2 72 586 71 604 982 23 047 22 909 138STATISTICAL REGION 25

HERBERT 288 054 79 344 78 944 400 189 086 188 052 1 034 19 624 19 594 30NARKLY-NES/WEST 88 383 26 872 26 868 4 58 865 58 624 241 2 646 2 646 0wARRENToN 9 423 18 18 0 7 953 7 938 15 1 452 1 452 0HARTSWATER 8 156 175 175 0 5 141 5 141 0 2 840 2 840 0

STATISTIESE STREEK 26 394 016 106 409 106 005 404 261 045 259 755 1 290 26 562 26 532 30STATISTICAL REGION 26

00sLoRDEWEAST LONDON 16 669 131 130 1 2 419 2 419 0 14 119 14 007 112

KING wiLLIAN*5 TOWN 67 520 4 4 0 3 935 3 935 0 63 581 63 577 4

STATISTIESE STREEK 28 84 189 135 134 1 6 354 6 354 0 77 700 77 584 116STATISTICAL REGION 28

Page 172: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

I

5 - LEWENDE HAVE EN PLUI14VEETASEL 5.1 - SKAPE - 6ETAL

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

KOIGASTUTTERHEIMCATHCARTQUEENSTOWNTARK ASTERKSTN00$MOLT ENO

STATISTIESE STREEK 29STATISTICAL REGION 29

ALBANYSORE REET-00SICASTALEXANDRIABATHURSTFORT BEAUFORTADELAIDEBEDFORDPEDDIE(KAAP/CAPE)VICTORIA-965JEAST4RPISP)STOCK ENS TROM

STATISTIESE STREEK 30STATISTICAL REGION 30

BARKLY-OOS /EASTNODE HOUSEINDWEELLIOr

SKAPETOTAAL HOVERS NIE-H0UERS TOTAAL

GRAND TOTAL TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTALSHEEP

62 024 0 0 0 2 935160 316 300 300 0 7 358234 629 0 0 0 9 159129 806 292 292 0 4 845207 188 2 000 2 000 0 8 59897 715 5 4 1 4 154132 390 400 400 0 2 644

1 024 128 2 997 2 996 1 39 693

173 641 950 950 0 45 535253 887 20 20 0 19 83430 917 485 485 0 13 01818 637 158 158 0 8 80074 222 0 0 0 4 610119 416 0 0 0 3 811114 705 530 530 0 8 504

2 944 0 0 0 2 944813 32 32 0 517

34 313 0 0 0 5 666

823 615 2 175 2 175 0 113 239

339 016 74 70 4 5 123269 160 30 30 0 6 87873 664 1 300 1 300 0 1 880

233 003 10 0 10 1 742

5 - LIVESTOCK AND POULTRYTABLE 5.1 - SHEEP - NUMBER

PC / NON-WOOLLED SHEEP WOLSKAPE / YOOLLED SHEEP

HOVERS HIE-HOUERS TOTAAL HOVERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS

2 935 0 59 089 59 089 07 358 0 152 718 152 717 19 152 7 225 470 225 215 2554 845 0 124 669 124 550 1198 591 7 196 590 196 567 234 130 24 93 556 93 492 642 640 4 129 346 129 199 147

39 651 42 981 438 980 829 609

43 762 1 773 127 156 127 156 019 689 145 234 033 233 985 4813 018 0 17 414 17 414 08 800 0 9 679 9 679 04 610 0 69 612 69 612 03 811 0 115 665 115 665 08 504 0 105 671 105 371 3002 943 1 0 0 0

517 0 324 324 05 626 40 28 647 28 612 35

111 280 1 959 708 201 707 818 383

4 903 220 333 819 324 295 9 5246 815 63 262 252 260 110 2 1421 796 84 70 484 69 388 1 0961 742 0 231 251 226 349 4 902

Page 173: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

GROOTTOTAALSKAPE

GRAND TOTALSHEEP

NIE—ROLSKAPE NON—VOOLLED SHEEP

TOTAALTOTAL

wOLSKARE / WOOLLED SHEEP

TOTAALTOTAL

NIE—HOUERSNON—HOLDERS

HOUERSHOLDERS

HOUERSHOLDERS

NIE—HOVERSNON—HOLDERS

LANDDROSDISTRIK

RAGI“ERIAL DISTRICT

KARAK0ELsKAPE / KARAKUL SHEEP

pN

PACLEAR

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

LADY GREYALIWAL—NOORD/NORTHALBERTvENTE1SYAD:TEYNSBURGHoFmETR

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

A ** KAAP / CAPE ***

LuRsAPINETGwN(NATAL)INANDA(NATAL)

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

LONER YUGELA(NATAL)

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

CAPPE9DOwN(NATAL)RICHMOND(NATAL)IXOPO(NATAL)HEW HANOVER(NATAL)LIONS RIVER(NATAL)URVOTI(NATAL)

3131

3232

3535

3636

1

1

17

186

101

120241311100173108

057

522

213

6. 15020

936

779

555729T45211985851

076

179

077

228

305

312

312

272571303175505814

2

1

11

3

068

83

497

00

950000

0846

796

588

000

0

0

0

000

230

20

2

1

11

3

060

81

481

00

950000

0843

793

486

000

0

0

0

000

200

20

8

2

16

102 4

000

0

0

0

0C0300

9

24

4135024189

121

492

172

11

258

881

604982626503122255

092

312

0770

77

312

312

516942121429985695

4

9

24

4135024189

120

468

172

11

203

459

597978380468116243

782

238

0770

77

282

282

499903055405985591

24

55

422

74

246356

12

310

074

000

0

30

30

173966240

104

1

10

177

075

1152272597415598

932

961

54

4819

595

401

951747169708863750

188

279

00

228

228

0

0

756629182723520099

1

10

173

054

115227258

7415598

930

919

54

4819

879

021

334239826618828679

524

927

00

228

228

0

0

744629182718505054

3

21

1

41

716

380

617508343903571

664

352

000

0

0

0

12005

1545

Page 174: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

I

5 - LEWENDE HAWE EN PLUINVEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRYTABEL 5.1 - SKAPE - GETAL TABLE 5.1 - SHEEP - HUM1ER

GROOTTOTAAL KARAKOELSKAPE / KARAKUL SHEEP HIE-WOISKAPE / NON-VOOLLED SHEEP WOLSKAPE 1 VOOLLED SHEEP

LANDDROSDISTRIK SKAPETOFAAL HOUEAS %SE-MoUERS TOTAAL HOUERS 1 HIE-HOUR[ TOTAAL HOUERS NIE-90UERS

MAGISTERIAL DISTRICT GRAND TOTAL TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS

SHEEP

KRAMSKOP(NATAL) 5 846 104 104 0 1 545 1 527 18 4 197 4 197 0

STATISTIESE STREEK 37 100 486 147 144 3 17 233 16 965 268 83 106 83 029 77

STATISTICAL REGION 37

PIETE4UARITZBURG(NATAL) 4 887 15 15 0 790 790 0 4 082 4 082 0

STATISTIESE STREEK 38 4 887 15 15 0 790 790 0 4 082 4 082 0

STATISTICAL REGION 36

PORT SHEPSTONE(NATAL) 490 0 0 0 260 257 3 230 230 0

ALFRED(NATAL) 3 221 28 28 0 250 250 0 2 943 2 935 8

STATISTIESE STREEK 39 3 711 28 28 0 510 507 3 3 173 3 165 8

STATISTICAL REGION 39

UMZINTO(NATAL) 449 53 53 0 94 64 30 302 302 0

STATISTIESE STREEK 40 449 53 53 0 94 64 30 302 302 0

STATISTICAL REGION 40

UNDERBERG(*ATALI 46 876 67 61 6 2 694 2 694 0 44 115 44 106 9

XMPENPLE(NATAL) 25 706 180 180 0 313 200 113 25 213 25 190 23

P0LELA(NATAL) 5 558 11 11 0 200 200 0 5 347 5 347 0

STATISTIESE STREEK 41 78 140 258 252 6 3 207 3 094 113 74 675 74 643 32

STATISTICAL FEGION 41

POUNT CURRIE 365 282 4 255 4 255 q 3 916 3 916 0 357 111 353 179 3 932

STATISTIESE STREEK 42 365 282 4 255 4 255 0 3 916 3 916 0 357 111 353 179 3 932

STATISTICAL REGION 42

NEUCA$TLE(NATAL) 54 472 0 0 0 3 069 3 069 0 51 403 51 357 46

UTRECHT 167 160 S 064 3 064 0 7 532 7 157 375 156 564 150 251 6 313

DANNHAUSER(NATAL) 51 054 160 160 0 531 514 11 50 363 50 258 105

DUNDE y (NATAL) 37 437 0 0 0 10 547 10 082 465 26 890 26 826 64

GLEKCOE(NATAL) 9 418 90 90 0 1 517 1 485 32 7 811 7 792 19

KLIPRIVIER(NATAL) 87 145 4 000 4 000 0 10 779 10 363 416 72 366 72 331 35

Page 175: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 - LEWENDE HARE EN pLuimvEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRYTAEL 5.1 - SKAPE GETAL TABLE 5_1 - SHEEP - NUMBER

5

L AND G RO S IS T RI K

MAGISTERIAL DISTRICT

ER oo TT0TAALSKAPE

GRAND TOTALSHEEP

KARAKOELSKARE / KARAKUL SHEEP NIE-WOLSK APE NONWOOLLED SHEEP WOLSKAPE I wooLLED SHEEP

TOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

NIE-HOVERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

I NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

NIE-HOVERSk0N-HOLDERS

WEENEN(NATAL) 2 495 0 0 0 1 582 1 319 263 913 913 0rooiRiviERimoot RIVER 71 953 5 5 0 1 510 1 472 38 70 438 70 1E6 252EsTcOuRT(NATAL) 20 254 10 10 0 5 917 5 312 605 14 327 14 095 232BRGvILLE(NATAL) 13 412 0 0 0 2 279 1 873 406 11 133 11 103 30

STATISTIESE STREEK 43 514 800 7 329 7 329 0 45 263 42 646 2 617 462 tOE 455 112 7 096STATISTICAL REGION 43

pAuLPIETERSBuRG(NATAL) 11 425 700 700 0 475 448 27 10 250 1D 238 12noOT SHE 8 390 20 20 0 6 682 6 240 442 1 688 1 648 40vRYBE1D(NATAL) 33 001 0 0 0 9 801 8 938 863 23 200 22 746 454eA0AN1860(NATAL) 4 721 0 0 0 2 030 1 528 502 2 691 2 651 40

STATISTIESE STREEK 44 57 537 729 720 0 1E 988 17 154 1 834 37 829 37 283 546STATISTICAL REGION 44

wLAB/si(NATAL) 975 0 0 0 840 818 22 135 135 0LOWER unFOL)zi(NATAL) 73 0 0 0 32 32 0 41 41 0pToNJNENI(NATAL) 521 0 0 0 356 224 132 165 165 0ESNOWE(NATAL) 59 0 0 0 59 59 0 0 0 0r7UN2181 (NR7 35 0 0 0 35 35 0 0 0 0UbO I DO (NATAL) 1 735 0 0 0 1 735 1 735 0 0 0 0

STATISTIESE STREEK 45 3 398 0 0 0 3 057 2 903 154 341 341 0STATISTICAL REGION 45

*** NATAL *** 1 129 307 12 84;5 12 796 9 93 447 88 398 5 049 1 023 055 1 011 364 11 691

PRETORIA 5 473 1 110 1 110 0 3 174 3 022 152 1 189 1 125 64wONDERBOON 633 0 0 0 607 607 0 26 26 0

STATISTIESE STREEK 46 6 106 1 110 1 110 0 3 781 3 629 152 1 215 1 151 64STATISTICAL REGION 46

JONA kRES 3 625 0 0 0 217 217 0 3 408 3 408 0

Page 176: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 - LEYENDE NAME EN PLUIMVEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRYTABEL 5_1 - SKAPE - GETAL TABLE 5-1 - SHEEP - NUMBER

GROOTTOTAAL KARAKOELSKAPE / KARAKUL SHEEP NIE-WOLSKAPE I NON-WOOLLED SH 1 NOLSKAPE I YOOLLED SHEEPLAN DDRO SDIST RIK SKAPE

TOTAAL HOVERS NIE-P4OUERS TOTAAL HOUERS NIE-HOVERS TQTAAL HOUERSMAGISTERIAL DISTRICT GRAND TOTAL TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS

^ NNIE.-HOUER

ON-OLDERS

51i££Q

RANDBURG 682 0 0 0 602 602 0 80 80 0

STATISTIESE STREEK 47 4 307 0 0 0 819 819 0 3 488 3 488 0STATISTICAL REGION 47

EERMYSTQN 528 0 0 0 260 260 0 268 268 0ALBERTON 920 0 0 0 120 120 0 800 800 0SQKSBURE 965 347 347 0 338 330 8 280 280 0KEMPT" PARK 1 629 8 8 0 1 245 1 135 110 376 376 0BENONI 2 198 0 0 0 1 700 1 700 0 498 498 0

STATISTIESE STREEK 48 6 240 355 355 0 3 663 3 545 118 2 222 2 222 0STATISTICAL REGION 48

BRAKPAN 1 030 140 140 0 609 609 0 281 281 0SPRINGS 1 323 40 40 0 1 084 1 053 31 199 168 31NIGEL 20 245 22 0 22 5 324 5 273 51 14 899 14 758 141DELMAS 15 696 17 12 5 5 982 5 530 452 9 697 9 412 285HEIDELBERG(TVL) 14 668 1 1 0 5 078 5 070 8 9 589 9 589 0BALFOUR 53 163 7 5 2 6 727 6 690 37 46 429 46 387 42HOEVELDRIF/HIGHVELD RIDGE 14 255 152 152 0 1 048 1 015 33 13 055 12 940 115

STATISTIESE STREEK 49 120 380 379 350 29 25 852 25 240 612 94 149 93 535 614STATISTICAL REGION 49

KRUGERSDORP 4 287 75 75 0 3 030 3 006 24 1 182 1 163 19ROODEPOQRT 3 865 0 0 0 429 429 0 3 436 3 436 0WESTONARIA 834 0 0 0 600 600 0 234 234 0RANDFONTEIM 6 100 30 30 0 1 950 1 940 10 4 120 4 120 0OBERHOLZER 1 767 0 0 0 1 401 1 401 0 366 366 0

STATISTIESE STREEK 50 16 853 105 105 0 7 410 7 376 34 9 338 9 319 19STATISTICAL REGION 50

Page 177: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 - LEVENDE MANE EN PLUMEETABEL 5.1 - SKAPE - GETAL

5 - LIVESTOCK AND POULTRYTABLE S.I - SHEEP - NUMBER

LANDDROSDISTRIX

MAGISTERIAL DISTRICT

GROoTTOTAALSKAPE

GRAND . TOTALSHEEP

KARAKoELSKAPE / KARAKUL SWEEP NIE-woLSKApe I NON-WOOLLED SHEEP wOLSKAPE / wOOLLED SHEEP

TOTAALTOTAL

NpUERSHOLDERS

NIE-MOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

NIE-HOVERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

NIE-HOVERSNON-HOLDERS

BRITS 3 000 103 1D3 0 2 150 2 140 10 747 747 0CULLINAN 4 341 1 1 0 4 252 3 370 882 88 87 tBRONKNORST8pRulT 23 917 402 392 10 15 239 13 635 1 604 8 276 7 985 291

STATISTIESE STREEKSTATISTICAL REGION

5151

31 258 506 496 10 21 641 19 145 2 496 9 111 8 819 292

vEREENIGING 34 294 48 48 0 13 987 13 940 47 20 259 20 251 8vANDERei/LpARK 9 371 70 70 0 1 659 1 658 1 7 642 7 642 0

STATISTIESE STREEK 52 43 665 118 118 0 15 646 15 598 48 27 901 27 893 8STATISTICAL REGION 52

THAGAzImetWARM BAD

6 3253 531

700

m 0 50 0 3

962 5404 3

884256

78 293148 127

243 50127 0

RUSTENBURG 1 504 15 15 0 1 303 1 302 1 186 186 0SwARTRuGGEMS 3 040 56 SO 6 2 926 2 921 5 58 56 2mARICO 17 103 63 63 0 14 953 14 899 54 2 087 2 087 0

STATISTIESE STREEK 55 31 503 204 t98 6 28 548 28 262 286 2 751 2 699 52STATISTICAL REGION 55

piETERSOURG 12 052 108 108 0 11 136 10 438 698 808 773 35poTG1ETERSRUS 30 877 629 611 12 29 940 29 663 277 308 245 63wATERBERG 16 723 1 722 1 720 2 13 654 13 423 231 1 347 1 317 30MESSINA 6 303 124 724 0 5 439 5 439 0 140 140 0souTpANseERG 9 464 113 113 0 8 070 7 935 135 1 301 1 301 0LETABAITVL) 2 446 0 0 0 1 975 1 864 111 471 466 5

STATISTIESE STREEK 56 77 885 3 296 3 282 14 70 214 68 762 1 452 4 375 4 242 133STATISTICAL REGION 56

mELSpRUIT(TvL) 4 081 0 0 a / 979 1 976 3 2 102 T 987 115NARBERION(TVL) S 448 4 4 0 1 323 1 303 20 4 121 3 810 311

Page 178: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 — LEWENDE HAVE EN PLUIMVEE 5 — LIVESTOCK AND POULTRYTABEL 5.1 - SKAPE - GETAL TABLE 5.1 - SHEEP - HUNGER

GROOTTOTAAL KARAKOELSKAPE I KARAKUL SHEEP NIE-WOLSKAPE / NON-WOOLLED SHEEP T WOLSKAPE / WOOLLED SHEEPLANDDROSDISTRIK SKAPE

TOTAAL HOVERS HIE-ROVERS TOTAAL 1 HOUERS HIE-HOVERS TOTAAL NOUERS RIE-HOUERSMAGISTERIAL DISTRICT GRAND TOTAL TOTAL HOLDERS HON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS

SHEEP

r17RIVIER 278 0 0 0 267 257 10 11 11 0PELGRIMSRUS 3 540 1 279 1 279 0 2 177 2 115 62 84 64 20LYDENaURG 35 368 73 65 8 7 084 6 900 184 28 211 28 031 180

STATISTIESE STREEK 57 48 715 1 356 1 348 8 12 830 12 551 279 34 529 33 903 626STATISTICAL REGION 57

WITBANK 15 006 186 186 0 7 164 6 895 269 7 656 7 610 46NIDDELBURG(TVt) 123 709 767 749 18 20 193 18 552 1 641 102 749 102 011 738GRODLERSDAL 3 109 40 40 0 2 830 2 719 111 239 239 0BELFAST 138 224 4 088 3 988 100 3 248 2 666 582 130 888 129 811 1 017WATERVAL-80VEN 20 061 0 0 0 359 359 0 19 702 19 622 80

STATISTIESE STREEK 58 300 109 5 081 4 963 118 33 794 31 191 2 603 261 234 259 293 1 941STATISTICAL REGION 58

RETHAL 180 651 10 0 10 9 910 9 900 10 170 731 169 911 820STANDERTON 229 481 1 638 1 634 4 8 849 8 805 44 218 994 218 226 768VOLKSRUST 158 615 100 100 0 3 186 3 150 36 155 329 155 242 87CAROLINA 160 193 2 130 2 130 0 6 597 6 519 18 151 466 149 444 2 022ERMEL4 537 861 28 497 28 487 10 12 125 12 125 0 497 239 497 018 221AMERSFOORT 147 931 2 927 2 927 0 8 089 8 059 30 136 915 136 843 72WAKKEISTR00M 119 729 0 0 0 780 673 107 118 949 118 924 25PIET ZETIEF(TVL) 52 697 104 104 0 2 026 1 864 162 50 567 50 556 11

STATISTIESE STREEK 59 1 581 158 35 406 35 382 24 51 562 51 155 407 1 500 190 1 496 164 4 026STATISTICAL REGION 59

KLERKSDORP 27 967 219 219 0 8 232 7 995 237 19 516 19 043 473

STATISTIESE STREEK 60 27 967 219 219 0 8 232 7 995 237 19 516 19 043 473STATISTICAL REGION 60

POTCHEFSTROOM 33 451 183 183 0 9 772 9 679 93 23 496 22 964 532

Page 179: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

- LENENDE MANE EN PLUINvEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRYTAHEL 5.1 - sKAPE - 6ETAL TABLE 5.1 - SHEEP - NUNBER

LANDPROSDISTRIK

NAGISTERIAL DISTRICT

GRODTTOTAALsKAPE

GRAND .TOTAL.SHEEP

KARAKOELSKAPE I KARAKUL SHEEP NIE-NOLSKAPE NON-NOOLLED SHEEP woLsKApE / wOOLLED SHEEP

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOVERSNON-HOLDERS

VENTERsoORP 27 260 0 0 0 11 466 11 108 358 15 794 15 441 353COLI GNY 28 865 0 0 0 6 224 6 180 44 22 641 22 555 86KOST ER 21 977 42? 427 0 11 606 11 599 7 9 944 9 927 17LICHTENGURG 102 595 1 720 1 720 0 24 336 24 198 138 76 539 75 415 1 124DELARetvILLE 49 388 2 394 2 385 9 10 789 10 622 167 36 205 36 152 53voLAARANSSTAD 88 807 484 444 40 17 570 17 344 226 70 753 69 040 1 713SCHNEHER-RENEKE 48 151 481 441 40 14 168 13 665 503 33 502 32 840 662BLOENHOF 30 222 500 500 0 17 197 16 711 486 12 525 12 335 190CHRISTIANA 12 477 409 359 50 9 924 9 613 311 2 144 2 143 1

STATISTIESE STREEK 61 443 193 6 598 6 459 139 133 052 130 719 2 333 303 543 298 812 4 731STATISTICAL REGION 61

••• TRANSVAAL *** 2 745 339 54 733 54 385 348 417 044 405 987 11 057 2 273 562 2 260 583 12 979

OosHOF 357 999 2 550 2 327 223 196 511 193 932 2 579 158 938 154 243 4 695JAcoBsDAL 139 868 356 356 0 101 691 101 353 338 37 821 37 790 31KoRFIFONTEIN 100 125 0 0 0 48 402 48 250 152 51 723 51 452 271FAUREsx17” 280 184 62 0 62 146 157 144 524 1 633 133 965 133 181 784

STATISTIESE STREEK 27 878 176 2 968 2 683 285 492 761 488 059 4 702 382 447 376 666 5 781STATISTICAL REGION 27

ZASTR0N 144 064 0 0 0 4 305 4 287 18 139 759 139 058 701ROUXVILLE 214 821 0 0 0 35 013 34 814 199 179 808 178 407 1 401SMITHFIELD 217 622 0 0 0 21 738 19 839 1 899 195 884 191 848 4 036DETHuLIE 193 876 1 650 1 650 0 56 188 56 039 149 136 038 135 636 402

STATISTIESE STREEK 33 770 383 1 650 1 650 0 117 244 114 979 2 265 651,489 644 949 6 540STATISTICAL REGION 33

SASOLGURG 26 521 3 3 0 5 976 5 945 31 20 542 20 526 16

Page 180: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 — LEMENDE HAME EN PLUINVEE 5 — LIVESTOCK AND POULTRY,TASEL 5.1 — SKAPE — GETAL TABLE 5-1 — SHEEP — NUMBER

BROOTTOTAAL KARAKOELSKAPE 1 KARAKUL SHEEP HI —WOLSKAPE I NON—MOOLLED SHEEP MOLSKAPE / NOOLLED SHEEPLANDDROSDISTRIK SKAPE

TOTAAL I HOUERS NIE—HOUERS TOTAAL HOVERS I HIE-HOUERS TOTAAL I HOUERS NIE—HOUER8MAGISTERIAL DISTRICT GRAND TOTAL TOTAL HOLDERS NON—HOLDERS TOTAL HOLDERS NON—HOLDERS TOTAL HOLDERS NON—HOLDERS

SHEEP

STATISTIESE STREEK 53 26 521 3 3 0 5 976 5 945 31 20 542 20 526 16STATISTICAL REGION 53

KROONSTAD 192 817 626 628 0 41 828 41 770 58 150 361 149 313 1 048VENTERSOURG 61 132 1 645 1 645 0 5 905 5 785 120 53 582 53 188 394NENNENNAN 25 733 72 72 0 8 689 8 689 0 16 972 16 883 89PARTS 22 088 209 209 0 9 189 9 185 4 12 690 12 672 18VREDEFORT 33 718 510 510 0 5 215 5 209 6 27 993 27 931 62KOPPIES 64 169 0 0 0 5 028 5 017 11 59 141 59 126 15HEILBRON 171 671 0 0 0 14 627 14 619 8 157 044 156 404 640VILJOENSKROON 25 406 86 86 0 5 441 5 198 243 19 879 19 182 697SOTHAVILLE 57 706 192 192 0 9 113 8 957 156 48 401 48 258 143WESSELSBRON 32 826 2 2 D 3 450 3 361 89 29 374 29 300 74HOOPSTAD 31 338 1 036 901 135 8 448 8 279 169 21 854 21 599 255BULTFORTEIN 114 465 220 220 0 23 875 22 896 979 90 370 89 616 754THEUMISSEN 44 793 332 332 0 8 562 8 432 130 35 899 35 641 258

STATISTIESE STREEK 62 877 862 4 932 4 197 135 449 570 147 397 1 973 723 560 719 113 4 447STATISTICAL REGION 62

BETHLEHEM 138 762 88 88 0 13 142 12 872 270 125 532 124 128 1 404HARRISNITH 446 393 6 184 6 124 60 7 655 7 445 210 432 554 427 709 4 845VREDE 617 715 1 200 1 200 0 17 772 17 539 233 598 743 598 461 282FRANKFORT 317 756 40 40 0 14 289 14 289 0 303 427 302 860 567REITZ 109 400 0 0 0 12 743 12 598 145 96 657 96 274 383LIHDLeY 129 388 172 164 8 15 412 15 370 42 113 804 112 621 1 1 83SENEKAL 169 342 47 38 9 19 562 19 495 67 149 733 148 847 886FOUR1'_SBURG 31 858 40 40 0 4 693 4 597 96 27 125 26 569 556

Page 181: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 - LEVENDE HARE EN PLUIMVEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRYTABEL 5.1 - sKAPE - GETAL TABLE 5.1 - SHEEP - NumsEA

LANDoROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

GROOTTOTAALSKAPE

GRAND TOTALSHEEP

KARAKOELSKAPE I KARAKUL SHEEP NIE-wOLSKAPE I NON-WOOLLED SHEEP WOLSKAPE / WOOLLED SHEEP

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

FICKSBURG 45 341 290 290 0 7 451 7 414 37 37 600 37 572 28

STATISTIESE STREEK 63 2 005 955 8 061 7 984 77 112 719 111 619 1 100 1 885 175 1 875 041 10 134STATISTICAL REGION 63

00EADALSRUS 21 608 600 600 0 3 705 3 705 0 17 303 17 119 184WLXom 9 108 0 0 0 1 511 1 511 0 7 597 7 559 38VIRGINIA 9 071 0 0 0 1 538 7 524 14 7 533 7 514 19

STATISTIESE STREEK 64 39 787 600 600 0 6 754 6 740 14 32 433 32 192 241STATISTICAL REGION 64

VLOEMFORTEIM 219 483 870 868 2 49 062 48'702 360 169 551 167 566 1 983

STATISTIESE STREEK 65 219 483 870 868 2 49 062 48 702 360 169 551 167 568 1 983STATISTICAL REGION 65

PETRUSBURG 129 090 400 400 0 90 228 88 973 1 255 38 462 37 894 568PRANDFORT 332 877 3 673 3 629 44 39 480 38 931 549. 289 724 287 829 1 895wiNBURG 133 477 562 547 15 7 822 7 731 91 125 093 124 339 754mARQuARD 63 084 624 624 4 060 4 042 18 58 400 57 877 523cLOCOLAN 24 923 40 40 3 551 3 349 2 21 532 21 532 0EXCELSIOR 83 186 2 2 6 131 6 131 0 77 053 76 753 300LKDTSRARD 66 547 0 0 8 545 8 541 4 57 402 56 860 942WEPENER 213 921 0 0 4 098 4 084 14 209 823 209 104 719DEwErsOORP 270 676 0 0 18 853 18 451 402 251 823 247 700 4 123REDDERSBURG 172 323 0 0 12 320 12 190 130 160 003 156 572 3 431EDENBuRG 183 135 4 608 4 608 13 149 13 127 • 22 165 378 162 563 2 815

TROMPSBURG 152 637 106 106 7 677 7 484 193 144 854 143 090 / 764JARERSTONTEIN 83 109 1 000 1 000 12 873 11 988 885 69 236 68 351 885pHILIPPOLIS 166 880 0 0 56 188 55 775 413 110 692 110 441 251

Page 182: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

5 - LEWENDE HAVE EN PLUINVEE 5 - LIVESTOCK AND POULTRY: TABEL 5.1 - SKAPE - GETAL TABLE 5.1 - SHEEP - NUMBER

GROOTTOTAAL T KARAKOELSKAPE-/ KARAKUL SHEEP NIE-YOLSKAPE / NON-VOOLLED SHEEP WOLSKAPE / WOOLLED SHEEPLANDDROSDISTRIK SKAPE

TOTAAL HOUERS NIE-HOUERS TOTAAL HOUERS NIE-HOVERS TOTAAL HOUERS NIE-HOUERSMAGISTERIAL DISTRICT GRAND TOTAL TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS

SHEEP

STATISTIESE STREET 66 2 075 665 11 015 10 956 59 284 775 280 797 3 978 1 779 875 1 760 905 18 970STATISTICAL REGION 66

*•^ 0.V.S I O.F.S * E * 6 893 832 30 099 29 541 558 1 218 661 1 204 238 14 423 5 645 072 5 596 960 48 112

TOTAAL/TOTAL R.S.A 28 290 657 2 166.225 2 157 208 9 017 6 221 464 6 166 861 54 603 19 902 968 19 788 834 114 134

Page 183: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.2 - BEESTE, BOKKE, VARKE EN NoENDERS GETAL TABLE 5_2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS NURSER

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

BEESTE / CATTLE BOKKE . / GOATS VARKE PIGS HOENDERS / FOWLS

TOTAALTOTAL

HOUERS NIE-HOVERSHOLDERS NON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOVERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOVERSHON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

KA8P/CAPE 3 872 3 836 36 0 168 168 0 204 4 200wYNBERG 2 445 2 425 20 154 154 0 11 812 11 812 0 443 403 443 378 25SlmoNsTAD/SIMONSTowN 176 176 0 280 280 0 112 112 0 311 101 311 101 0PELLV1LLE 11 813 11 813 0 76 76 4 523 4 523 0 808 938 808 304 634

STATISTIESE STREEK U1 18 306 18 250 56 510 510 0 16 615 16 615 0 1 563 646 1 562 787 859STATISTICAL REGION 01

STELLENBOSCH 3 288 3 235 53 9 4 5 8 418 8 349 69 148 883 147 517 1 366KUILSRIvIER/RivER 2 003 2 003 0 6 6 0 Z 492 2 489 3 441 571 441 305 266SOMERsET-wES/wEST 1 640 1 638 2 0 0 0 9 860 9 859 1 2 226 1 581 645STRAND 485 485 0 228 228 0 419 419 0 68 681 68 677 4PAARL 9 408 9 310 98 74 52 22 30 671 28 760 1 911 4 259 740 4 258 084 1 656wELLINGTON 2 517 2 517 0 19 18 1 1 416 1 360 56 22 250 21 550 700

STATISTIESE STREEK 02 19 341 19 188 153 336 308 28 53 276 51 236 2 040 4 943 351 4 938 714 4 637STATISTICAL REGION 02

UNIONDALE 3 236 3 202 34 33 616 33 091 525 894 845 49 2 844 2 124 720JOUBERTINA 1 781 1 765 16 163 153 10 294 258 36 2 383 1 892 491NumANsDoRp 25 037 24 801 236 5 238 5 177 61 1 260 1 144 116 6 129 4 461 1 668HANK EY 10 963 10 839 124 7 755 7 575 180 955 805 150 24 705 23 566 1 139

STATISTIESE STREEK 04 41 017 40 607 410 46 772 45 996 776 3 403 3 052 351 36 061 32 043 4 018STATISTICAL REGION 04

0007540DRR 13 131 13 065 66 19 507 18 925 582 2 712 2 375 337 11 513 9 143 2 370CAL1TzDORP 3 264 3 249 15 2 286 2 272 14 158 95 63 1 564 1 201 363LADISmITH 5 063 4 991 72 21 387 21 212 175 981 883 98 4 451 3 207 1 244

STATISTIESE STREEK 05 21 458 21 305 153 43 180 42 409 771 3 851 3 353 498 17 528 13 551 3 977STATISTICAL REGION 05

KNYSNA 8 174 1 705 469 272 269 3 / 669 1 494 175 22 673 21 223 1 450GEORGE 30 540 29 234 1 306 8 797 8 784 13 9 559 9 133 426 8 039 5 175 2 864

Page 184: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5-2 - BEESTE, BOKKE, VARKE EN HOENDCRS - 6ETAL TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER

BEESTE / CATTLE BOKKE / GOATS VARKE / PIGS HOENDERS I FOWLSLANDDROSDISTRIK

TOTAAL HOUERS HIE-HOUERS I TOTAAL HOUERS NIE-HOUERS TOTAAL HOUERS NIE-HOUERS TOTAAL HOUERS 1NIGHOUERSMAGISTERI AL DISTRICT TOTAL HOLDERS N4-HOLDERS TOTAL HOLDERS HON -HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS IIONHOLDERS

NOSSELSAAI/MOSSEL SAY 14 831 14 748 83 2 795 2 782 13 396 372 24 7 916 7 106 810RIVERSDAL/RIVERSDALE 27 818 2? 725 93 4 005 4 005 0 696 647 49 11 752 9 636 2 116

STATISTIESE STREEK 06 81 363 79 412 1 951 15 869 15 840 29 12 320 11 646 674 50 380 43 140 7 240STATISTItA! REGION 06

CALEDON 13 817 13 095 722 4 084 4 064 20 5 058 4 785 273 177 564 174 087 3 477HERMANUS 2 663 2 647 16 60 60 0 130 92 38 7 637 7 134 503BREPASDORP 18 254 18 166 88 76 76 0 622 486 136 8 536 6 372 2 164SWELL E NDAM 15 364 15 229 135 2 669 2 606 63 3 337 3 173 164 11 441 8 260 3 181HEIDELBERG(KAAP/CAPE) 13 795 13 701 94 162 162 0 583 521 62 5 387 4 417 970

STATISTIESE STREEK 07 63 893 62 838 1 055 7 051 6 968 83 9 730 9 057 673 210 565 200 270 10 295STATISTICAL REGION 07

WORCESTER B 806 8 784 22 3 858 3 821 37 9 519 9 442 77 20 452 17 988 2 464CERES 5 656 5 632 24 4 235 4 011 224 6 220 6 107 113 19 979 17 822 2 157TULBAGH 4 226 4 205 21 86 85 1 4 507 4 488 19 13 549 12 530 1 019ROBERTSON 3 867 3 773 94 3 030 2 948 82 3 407 3 306 101 11 844 10 580 1 264NONTAGU 2 586 2 504 82 6 563 6 097 466 2 879 2 735 144 10 019 8 518 1 501

STATISTIESE STREEK 08 25 141 24 898 243 17 772 16 962 810 26 532 26 078 454 75 843 67 438 8 405STATISTICAL REGION 09

1ALME50URT 61 804 61 648 156 4 045 4 045 0 60 072 60 059 13 1 165 349 1 163 370 1 979HOPEFLELD 7 077 7 075 2 40? 385 22 1 994 1 994 0 1 118 1 065 53'IKET6fRG 18 425 18 349 76 4 871 4 776 95 6 661 6 582 79 14 166 12 296 1 870VREDPNBURG 5 553 5 553 0 357 357 0 769 766 3 1 717 1 380 337

STATISTIESE STREEK CO 92 859 92 625 234 9 680 9 563 117 69 496 69 401 95 1 182 350 1 178 111 4 239STATISTICAL FEGION (9

CLANWLLLIAM 10 252 10 244 8 16 302 15 675 627 4 539 4 441 98 14 010 12 072 1 938VREDE%DAL 2 158 2 148 10 3 180 3 045 135 298 286 12 4 108 3 739 369VANRHYMSDORP 1 098 1 074 24 8 056 7 775 281 472 465 7 4 369 3 766 603

Page 185: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.2 - BEESTE, BOKKE, vARKE EN HOENDERS - GETAL TABLE 5.2 - CATTLE GOATS, PIGS AHD FOWLS - NUMBER

IBEESTE CATTLELANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

BOKKE / GOATS VARKE I PIGS HOENDERS I FOWLS

TOTAALTOTAL

HOUERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL ,

HOUERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERS NIE-HOVERSHOLDERS NON-HOLDERS

STATISTIESE STREEK 10 13 508 13 466 42 27 538 26 495 1 043 5 309 5 192 117 22 487 19 577 2 910STATISTICAL REGION 10

NANAKwALAND 5 470 5 277 193 59 442 51 475 7 967 1 347 1 347 0 17 495 17 201 294

STATISTIESE STREEK 11 5 470 5 277 193 59 442 51 475 7 967 1 347 1 347 0 17 495 17 201 294STATISTICAL REGION 11

wALvIsBA41/BAT 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0

STATISTIESE STREEK 12 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0STATISTICAL REGION 12

PORT ELIZABETH 10 160 10 074 86 9 821 9 685 136 5 588 5 559 29 515 839 514 882 957urTENHAGE 9 030 8 775 255 128 320 124 719 3 601 1 623 1 507 116 262 568 260 071 2 497KIRKWOOD 6 084 5 867 217 64 920 63 423 1 497 1 325 942 383 10 425 7 688 2 737

STATISTIESE STREEK 14 25 274 24 716 558 203 061 197 827 5 234 8 536 8 008 528 788 832 782 641 6 191STATISTICAL REGION 14

CALvINIA 2 931 2 923 8 14 249 13 831 418 1 038 1 035 3 9 660 8 193 1 467wiLLIsToN 711 710 1 2 955 2 862 93 111 97 14 2 887 2 522 365SUTHERLAND 595 593 2 6 558 6 466 92 300 297 3 2 459 2 056 403

STATISTIESE STREEK 16 4 237 4 226 11 23 762 23 159 603 1 449 1 429 20 15 006 12 771 2 235STATISTICAL REGION 16

PERU FORT-WESIWEST 1 704 1 620 84 57 803 56 764 1 039 146 115 31 5 379 3 584 1 795FRASEMRG 990 987 3 17 246 17 004 242 480 480 0 2 925 2 391 534LAING,AuRG 1 216 1 209 7 9 130 8 945 185 272 228 44 2 194 1 581 613pRINC: ALBERT 626 608 18 28 530 27 906 624 305 297 8 1 630 1 103 527VICTORIA-WEST 2 037 2 018 19 6 923 6 799 124 54 53 1 3 113 2 291 822muRRATSBuRG 2 948 2 906 42 38 106 37 671 435 140 122 18 2 145 1 304 841

STATISTIESE STREEK 17 9 521 9 348 173 157 738 155 089 2 649 1 397 1 295 102 17 386 12 254 5 132STATISTICAL REGION 17

JANSENvILLE 1 920 1 906 14 155 683 152 432 3 251 687 639 48 2 524 1 292 1 232STETT LE RV I L L E 2 406 2 367 39 88 980 66 703 2 277 56 48 8 1 633 910 723

Page 186: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAGEL 5.2 • BEESTE, BOKKE, VARKE EN HOENDERS - GETAL TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER

BEESTE / CATTLE BOKKE I GOATS VARKE / PIGS HOENDERS / FOWLSLANDDROSDISTRIK

TOTAAL I HOVERS NIE-HOUERS TOTAAL HOUERS INIEHOVERS TOTAAL HOUERS NIE-HOUERS TOTAAL I HOUERS NIE-HOUERSMAGISTERIAL DISTRICT TOT AL LHOLOERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS OM-HOLDER$ TOTAL HOLDERS ON-HOLDERSWILLOVMORE 2 047 2 028 19 102 785 102 O2 764 704 634 70 2 083 1 129 954

STATISTIESE STREEK 18 6 373 6 301 72 347 448 341 156 6 292 1 447 1 321 126 6 240 3 331 2 909STATISTICAL REGION 18

ABERDEEN 4 361 4 353 8 101 876 100 836 1 040 850 817 33 2 302 1 498 804GRAAFF-REINET 13 515 13 367 148 89 917 88 864 1 053 2 950 2 792 158 4 433 2 890 1 543PEARSTON 2 408 2 395 13 64 971 62 729 2 242 368 321 47 1 987 807 1 180CRADOCK 13 517 13 268 249 100 205 97 819 2 386 3 381 3 156 225 18 603 15 426 3 177MIDDELBURG(KAAPICAPE) 9 451 9 320 131 21 066 24 891 175 512 357 155 3 367 2 018 1 349

STATISTIESE STREEK 19 43 252 42 703 549 378 035 371 139 6 896 8 061 7 443 618 30 692 22 639 8 053STATISTICAL REGION 19

HOPETOWN 6 860 6 828 32 10 436 9 963 473 102 92 10 2 339 1 983 456BRITSIOWN 1 928 1 926 2 4 020 3 946 74 42 42 0 1 345 955 390DE AAR 1 950 1 945 5 4 507 4 403 104 241 241 0 1 874 1 615 259PHILIPSTOWN 3 764 3 734 30 6 694 6 518 176 946 946 0 2 181 1 723 458RICH MONO IKAAP/CAPE) 3 225 3 214 11 8 875 8 674 201 1 875 1 872 3 2 191 1 670 521HANDVFR 2 444 2 324 120 721 708 13 80 70 10 1 103 697 406CDLESBERG 6 742 6 499 263 9 363 9 209 154 73 22 51 3 351 1 71 2 1 639140UPOORT 1 329 1 315 14 518 51g 0 41 14 21 1 172 862 310

STATISTIESE STREEK 20 28 242 27 785 457 45 134 43 939 1 195 3 400 3 299 101 15 556 11 117 4 439STATISTICAL REGION 20

PRIESKA 2 175 2 168 7 15 247 14 451 796 462 459 3 2 944 2 376 568CARNAI1VON 1 363 1 361 2 6 314 6 023 291 100 80 20 2 612 2 122 490

STATISTIESE STREEK 21 3 538 3 529 9 21 561 20 474 1 087 562 539 23 5 556 4 498 1 058STATISTICAL REGION 21

KIMBEPLET 24 371 24 227 144 8 966 8 348 618 1 859 1 823 36 43 658 42 324 1 334

STATISTIESE STREEK 22 24 371 24 227 144 8 966 8 348 618 1 859 1 823 36 43 658 42 324 1 334STATISTICAL REGION 22

Page 187: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.2 - BEBSTE, BOKKE, WARKE EN HOENDERS - GETAL TABLE 5-2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOULS - NUMBER

LANDDROSDIsTRIK

mAGISTERIAL DISTRICT

BEESTE I CATTLE BOKKE I GOATS vARKE / PIGS HOENDERS FOULS

TOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

NIE-HOUERSBON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOVERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOVERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOVERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

GORDOKIA 52 134 51 687 447 60 862 55 118 5 744 817 728 89 61 613 58 443 3 170KENHARDT 4 245 4 034 211 9 621 8 967 654 508 323 185 5 413 4 692 721

STATISTIESE STREEK 23 56 379 55 721 658 70 483 64 085 6 398 1 325 1 051 274 67 026 63 135 3 891STATISTICAL REGION 23

KURumAN 160 321 159 281 7 040 55 854 52 320 3 534 648 633 15 5 920 3 956 1 964mosTmASSURG 83 251 82 492 759 71 106 66 896 4 210 930 930 0 7 962 6 260 1 702HAT 20 866 20 364 502 51 766 48 764 3 002 713 112 1 7 130 5 498 1 632

STATISTIESE STREEK 24 264 438 262 137 2 301 178 726 167 980 10 746 1 691 1 675 16 21 012 15 714 5 298STATISTICAL REGION 24

vRTBURG 282 983 280 377 2 606 16 758 14 449 2 309 2 106 1 743 363 49 695 43 511 6 184MAFEKING 102 391 101 543 848 4 616 4 241 375 2 923 2 701 222 10 383 6 926 3 457

STATISTIESE STREEK 25 385 374 381 920 3 454 27 374 78 690 2 684 5 029 4 444 585 60 078 50 437 9 641STATISTICAL REGION 25

HERBERT 20 951 20 799 152 33 217 31 787 1 430 1 332 1 324 8 5 946 4 143 1 803BARKLT-NES/wEST 57 228 57 033 195 19 642 17 941 1 701 1 693 1 577 116 10 493 8 221 2 272NARRENTON 15 474 15 368 106 2 172 2 039 133 578 519 59 6 116 5 163 953HARTSwATER 14 348 14 260 88 846 632 214 525 428 97 12 092 10 340 1 752

STATISTIESE uTucck 26 108 001 107 460 541 55 877 52 399 3 478 4 128 3 848 280 34 647 27 867 6 780STATISTICAL REGION 26

005-LOMDEN/EAST LONDON 41 743 38 681 3 062 4 907 3 368 1 539 5 785 4 649 1 136 476 326 468 960 7 366KING wiLLIAm's TOWN 19 879 17 920 1 899 6 374 5 723 651 2 714 2 552 162 22 089 17 860 4 229

STATISTIESE STREEK 28 61 562 56 607 4 961 11 281 9 091 2 190 8 499 7 201 1 298 498 415 486 820 11 595STATISTICAL REGION 28

KORGA 32 678 28 422 4 256 9 276 8 186 1 090 1 675 625 1 050 51 991 44 222 7 769STUTTERH EIM 29 852 27 181 2 671 13 982 13 168 814 1 027 505 522 10 664 4 252 6 412CATHCART 30 727 28 955 1 772 22 577 22 366 211 560 138 422 8 899 2 629 6 270QuEENsTowN 39 991 38 394 1 597 20 928 20 902 26 760 408 352 32 643 27 931 4 712

Page 188: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAGEI. 5.2 - BEESTE, BOKKE, VARKE EN HOENDERS - GETAL

LANDOROSDISTRIKBEESTE I CATTLE

TOTAAL HOVERS NEE-HOUERS TOTAALM._. AEsTEAIAL DISTRICT TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTALYARKA 21 491 20 331 1 160 13i5TYRKSTROOM 13 080 12 851 229 7 699MOLTENO 13 072 12 696 376 839

STATISTIESE STREEK 29 180 891 168 830 12 061 89 134STATISTICAL RIGION 29

ALBANY 41 522 37 955 3 567 105 987SOMERSET-OOS/EAST 20 806 20 435 371 151 189ALEXAHBRIA 58 615 55 880 2 735 21 854HATHURST 28 300 26 332 1 968 8 618FORT BEAUFORT 17 234 15 947 1 287 25 400ADELAIDE 22 068 20 285 1 783 41 803BEDFORD 19 595 18 473 1 122 86 546PEDDI1(KAAP/CAPE) 13 220 11 835 1 385 3 036VICTORIA-0OS/EASTCK /CP 15 175 14 436 739 2 204STOCKENSTROM 12 084 11 595 489 7 004

STATISTIESE STREEK 30 248 619 233 173 15 446 453 641STATISTICAL REGION 30

BARELY-ODS /EAST 35 852 34 152 1 700 1 722W4DEHpuSE 34 554 33 234 1 320 1 177INDWE 13 345 12 335 1 010 125ELLIOT 28 801 25 832 2 969 973MACLEAR 39 726 36 252 3 474 1 097

STATISTIESE STREEK 31 152 278 141 605 10 473 5 094STATISTICAL FEGION 31

LADY GREY 18 987 18 596 391 2 568ALIWAL-N00RDIHOR7M 26 786 25 985 801 4 856

TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER

80KKE / GOATS VARKE / PIGS HOENDERS I FOWLS

HOVERS NIE-HOVERS TOTAAL HOUERS NIE-HOUERS TOTAAL HOUERS NIE-HOVERSHOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS GN-HOLDERS TOTAL HOLDERS N-H

13 407 426 299 74 225 5 392 1 898 3 494

7 694 5 156 70 86 3 341 1 440 1 901

809 30 159 87 78 2 446 1 149 1 297

86 532 2 602 4 636 1 901 2 735 115 376 83 521 31 855

104 082 1 905 1 346 414 932 23 189 12 215 1 0 974146 528 4 661 1 886 1 696 190 11 063 6 537 4 52620 923 931 1 427 943 484 9 208 2 661 6 5477 831 787 2 102 796 1 306 47 088 4D 845 6 243

25 184 216 594 298 296 3 639 940 2 69941 069 734 609 335 274 4 606 1 114 3 49285 781 765 575 436 139 4 522 1 745 2 7772 590 446 544 165 319 236 715 235 932 2 7832 011 193 205 43 162 2 325 605 1 7206 644 360 731 452 279 4 896 2 360 2 536

442 643 10 998 10 019 5 578 4 441 349 251 304 954 44 297

1 703 19 112 34 78 5 333 1 913 3 4201 090 87 456 213 243 6 766 2 866 3 900

73 52 184 23 161 3 208 1 540 1 668675 298 896 78 818 8 819 4 093 4 726923 174 876 238 638 8 897 4 047 4 850

4 464 630 2 524 586 1 938 33 023 14 459 18 564

2 513 55 63 28 35 2 752 1 041 1 7114 613 243 2 094 2 002 92 6 430 3 405 3 025

Page 189: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.2 - BEESTE, HOARE, VARKE EN HOENDERS - GETAL TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER

LANDOROSDISTRIK

PAGISTERIAL DISTRICT

BEESTE / CATTLE BORKE / GOATS VARKE / PIGS HOENDERS / FOWLS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

TOTAATOTAL

HOUERS kIE-HOUERSI HOLDERS ON-HOLDERS

18 856 2 8072 943 782

925 989956 712

28 126 10 026

10 039 640 220 172

0 0S 791 180

240 502 109

246 293 289

63 471 3 247

63 471 3 247

239 507 2 41122 451 4 91813 321 13 95324 002 7 847

241 414 10 0589 766 9 5102 348 2 124

552 809 50 821

367 365 2 136

367 365 2 136

ALBERTVENTERSTADSTEYNSBURGHOFNETR

STATISTIESE STREEK 32STATISTICAL REGION 32

** KAAP / CAPE ***

DURBANP/NETOwN(NATAL)INANDA(NATAL)

STATISTIESE STAttA 35STATISTICAL REGION 35

LOWER TUGELA(NATAL)

STATISTIESE STREEK 36STATISTICAL REGION 36

CAMPERDO WNATAL)RICHHOND(NATAL)1x0p0(NATAL)NEW HAMOVERENATAL)LIONS RIVER(NATAL)UNVOTI(NATAL)RRAWSKOP(NATAL)

STATISTIESE STREEK 37STATISTICAL REGION 37

P/ETERMARITZBURUNATAL)

STATISTIESE STREEK 38STATISTICAL REGION 38

2

17 0173 2545 7854 544

76 373

061 279 2

361 062

916

2 014

1 379

1 379

20 52020 89645 26511 60361 06435 938

7 010

202 296

11 BOO

11 800

16354

74

003

1

2

1

1

191842105530

5

183

11

11

626181655455

498 1

046 58

36057916

009

339

339

905139 2123 3110 1980 5943 4969 1

169 19

344

344

39173

13089

875

233 2

050

5

40

40

615757142493084995041

127

456

456

17425

37

336

111

21

9

539325070720

078

543 2

14638

85

289

289

111355175664671913386

275

619

619

17415

36

260

1

4

489311994683

603

144 76

14633

80

257

257

832077780192

83929 1231 1

144 5

480

480

50147637

475 2

399 269

005 8

5 8

32 5

32 5

279 8278 6395 1472 1588 27984135

131 46

139 2

139 2

4402356

226

902 2

343 251

0739042 8

781 8

272 5

272 5

107 8863 6930 1371 1127 27972375

745 45

933 2

933 2

3651529

162

601

019

0739042

181

219

219

081676532180014819373

625

887

887

18

1

758

2764

301

324 10

000

0

53

53

26187398191113153

52

120

46

46

21311

38

259

5240

246

66

66

241272731

251194

603

369

369

663725914668

152

812

0971611

582

718

718

918369274849472276472

630

501

501

Page 190: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.2 - BEESTE, SOKKE, VARKE EN HOENDERS - 6ETAL

BEESTE / CATTLELANDIROSDISTRIK

TOTAAL HOUERS IE-HOUERS TOTAALMAGISTERIAL DISTRICT TOTAL HOLDERS ON-H LDERS TOTALPORT SHEPSTDNE(NATAL) 5 992 5 668 324 127ALFRED(NATAL) 10 504 9 341 1 163 398

STATISTIESE STREEK 39 16 496 15 009 1 487 525

BOKKE / GOATS

HQUERS NIE-HOVERS TOTAALHOLDERS NON-HOLDERS TOTAL

109 18 876254 144 287

363 162 1 163

STATISTICAL REGION 39

URiINTO(NATAL)

STATISTIESE STREEK 40STATISTICAL REGION 40

UNDERBER6(NATAL)IMPENDLE(NATAL)POLELA(NATAL)

STATISTIESE STREEK 41STATISTICAL REGION 41

MOUNT CURRIE

STATISTIESE STREEK 42STA11STItAL REG20N 42

NE NC AS CLE (NAT AL)UTRECHTDANNNAUSER(NATAL)DUND E(NATAL)GLENCOE(NATAL)KLIPRIVIER(NATAL)MEE11 EM (N ATAL)MOOIRIVIER/MOOT RIVERESTCOURT(NATAL)BERGVILLE(NATAL)

STATISTIESE STREEK 43STATISTICAL REGION 43

7 335 6 513 822 457 194 263 388

7 335 6 513 822 457 194 263 388

42 640 41 751 869 170 136 34 46 915 29 450 1 465 348 181 167 263B 348 8 266 282 33 33 0 6

62 103 79 467 2 636 551 350 201 800

H

TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER

VARKE / PIGS HOENDERS I FOWLS

HOVERS NIE-NOUERS TOTAAL HOVERS NIE-HOVERSHOLDERS NON -HOLDERS TOTAL HOLDERS N-H R

845 31 146 387 145 291 1 096

170 117 6 906 4 027 2 879

1 015 146 153 293 149 318 3 975

303 85 129 686 127 793 1 893

303 85 129 696 127 793 1 893

8 2B4 184 5 228 2 303 2 925192 71 10 310 B 429 1 881

4 40 29 1 545 920 625

516 284 17 083 11 652 5 431

Page 191: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAGEL 5.2 - BEESTE, BONRE, VARKE EN HOENDERS GETAL TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER

LANDDROSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

BEESTE / CATTLE BOKKE 1 GOATS VARAE / PIGS HOENDERS / FOWLS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

28 38225 83488 552

668

143 436

17 10722 20187 72348 12729 919

199

205 276

2 425 853

1 951 56731 557

1 983 124

492 93978 565

571 504

39 430100

58 26092 751

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

6 6525 2609 1852 093

23 190

6641 5962 479

3901 730

40

6 899

177 828

1 251111

1 362

1 30010

1 310

153011440 8

pAULP/ETERSBURGLNATALINGOTSHEVRTHEID(NATAL)BABANANGO(NATAL)

STATISTIESE STREEK 44STATISTICAL REGION 44

HLAB/SA(NATAL)LOWER UNFOLM(NATAL)NTONJANENI(NATAL)ESHOwE(NATAL)RTUNEINI(NATAL)uBONBO(NATAL)

STATISTIESE STREEK 45STATISTICAL REGION 45

*** NATAL ***

PRETORIAwONDERBOOH

STATIST/ESE STREEK 46STATISTICAL REGION 46

JOHANNESBURGRANDBURG

STATISTIESE STREEK 47STATISTICAL REGION 47

GERMISTONALSERTONEOWSBURGKEMPTON PARK

1

2761

10137

228

126

1322

10

45

245

192

22

8

8

1

22

683679668401

431

067104007104232300

814

584 1

867797

664

044444

488

738247603200

21528833

196

126

1122

10

44

117

192

22

7

8

1

22

663 6539 9785 12723 3

710 31

030033801 1102110256

332 1

338 128

418750

168

964444

408

733247595010

020 2140 3883 6678 2

721 15

3771

206 12

12244

482 2

246 78

44947

496

800

80

508

190

994923305 2315

537 3

35011607361280

178

409 1

514 20

57340

613

9532

127

7300

125

48 2441 3315 3527 1

331 12

22694

66961280

148

829

530 57

37915

394

9532

127

7300

15

946 3482 1990 9788

206 15

12422

404 100

30

580 2

984 132

194 2025 4

219 25

00

0

110 1

978 3659 1795 982

514 13

24399863 1808432

482 2

077 124

930 20916 4

846 25

1719

180

32330

376554 1

12431648117

938

8395740755132

301

278

855914

769

1699

178

32330

374524

1

7

854 35343 31314 9765 2

576 166

16 174 23

123 90S 48

33 310

181 212

799 2 603

75 1 9522 31

77 1 984

2 4940 78

2 572

0 3902 58

30 93

034094737761

626

771797202517649239

175

681

818668

486

239575

814

445130374159

Page 192: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.2 - BEESTE, BOKKE, VARKE EN HOENDERS - GETAL TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER,

BEESTE I CATTLE BOKKE / GOATS VARKE / PIGS HOENDERS / FOULSLANDDR09DISTRIK

TQTAAL HOVERS IE-HOUERS TOTAAL HOVERS NIE-HOVERS TOTAAL HOVERS NIE-HOUEAS TOTAAL HOVERS NIE-HQUERSMABISIC AL DYSTRIC T TO TAL HOLDERS INOI4 HOLDERS TOTAL HOLDERS NON - HOLDERS TOTAL HOLDER j8ON-HOLDERSJ TOTAL HOLDERS ON-HOLDERSBENDNI 10 467 10 409 58 271 271 0 1 948 1 948 0 32 753 32 753 0

STATISTIESE STREEK 48 17 255 16 994 261 469 359 110 4 231 4 199 32 223 861 223 294 567STAIISTICAL REGION 48

RRAKPAM 4 000 3 980 20 130 130 0 241 241 0 71 444 71 384 60SPRINGS 1 699 1 529 170 47 0 47 236 142 94 9 560 8 790 770NIGEL 28 305 26 249 2 057 445 333 112 1 642 1 409 233 12 609 5 433 7 176DELMAS 26 442 24 832 1 610 404 143 261 3 964 3 426 438 2

511200 2 505 421 5 779

NEIDELBERG(TVL) 44 580 43 602 978 241 180 61 4 021 3 850 171 80 563 77 381 3 182O WFOUR 56 049 51 191 4 858 552 262 290 2 834 2 284 550 51 269 37 419 13 850HOEVELDRIF/HIGHVELD RIDS 11 531 10 298 1 233 153 4 149 348 155 193 5 712 2 610 3 102

STATISTIESE STREEK 49 172 606 161 680 10 926 1 972 1 052 920 13 186 11 507 1 679 2 742 357 2 708 438 33 919STATISTICAL FEGION F9

KRUGERSDORP 10 342 10 227 115 689 622 67 19 615 19 550 65 2 013 086 2 011 137 1 949RODDEPODRT 2 661 2 661 0 0 0 0 4 811 4 811 0 111 996 111 985 11WESTONARIA 3 500 3 429 71 100 80 20 183 173 10 9 169 8 509 660RANDFONTEIN 11 555 11 378 177 211 196 15 1 182 1 132 50 424 108 423 289 819OBERHOLZER 7 213 7 206 7 151 151 0 6 044 6 028 16 12 152 11 362 790

STATISTIESE STREEK 50 35 271 34 901 370 1 151 1 049 102 31 835 31 694 141 2 570 511 2 566 282 4 229STATISTICAL REGION 50

BRITS 19 810 19 617 193 668 569 99 10 408 10 349 59 189 572 187 116 2 456CULLINAN 24 858 23 601 1 251 938 194 744 18 942 18 868 74 38 976 37 937 1 039BRONKHORST$PRUIT 48 608 45 123 3 485 2 380 296 2 084 4 252 3 486 766 1 308 398 1 301 788 6 610

STATISTIESE STREEK 51 93 276 88 341 4 935 3 986 1 059 2 927 33 602 32 703 899 1 536 946 1 526 841 10 105STATISTICAL REGION 51

VEREENIGIN6 38 050 37 052 998 1 803 1 767 36 17 985 17 873 112 325 011 321 894 3 117VANDERBIJLPARK 9 459 8 982 477 74 39 35 2 030 1 890 140 15 877 14 059 1 318

Page 193: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.2 - BEESTE, BOKKE, VARKE EN HOENDERS GETAL TABLE 5.2 — CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS — HUMBER

BEESTE / CATTLE BOKKE / GOATS VARKE PIGS HOENDERS I FOWLS

ti

LANDDRO5DISTRiK

MAGISTERIAL DISTRICTTOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

NIE—HOUERSNON—HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOVERSHOLDERS

NIE—HOUERSNON —HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERS INIE—HOVERSHOLDERS NON —HOLDERS

TOTAALTOTAL

I HoUERsHOLDERS

NIE—HOUERSNON—HOLDERS

STATISTIESE STREEK 52 47 509 46 034 1 475 1 877 1 806 71 20 015 19 763 252 340 888 335 953 4 935STATISTICAL REGION 52

THA8421mBI 154 385 152 270 2 115 3 960 3 214 746 1 552 1 454 98 12 892 8 506 4 386HAMAD 44 518 43 757 761 1 299 621 678 6 198 6 021 177 189 716 186 903 2 813RUSTENBURG 28 493 28 367 126 308 280 28 4 000 3 930 70 409 861 408 138 1 723SWAP TRUGGENS 21 825 21 470 355 209 110 99 1 196 1 156 40 22 497 21 552 945mARIC0 103 539 102 368 1 171 3 864 2 97? 887 1 368 1 247 121 11 990 9 746 2 844

STATISTIESE STREEK 55 352 760 348 232 4 528 9 640 7 202 2 438 14 314 13 808 506 646 956 634 245 12 711STATISTICAL REGION 55

PIETERSBURG 60 196 58 704 1 492 2 297 1 195 1 102 1 8 629 18 399 230 145 119 141 755 3 364poTGIETERsRus 175 793 172 329 3 464 11 671 6 475 5 196 18 190 17 710 480 67 814 56 071 11 743RATERBERG 145 619 142 869 2 750 6 395 4 306 2 089 10 062 9 633 429 35 414 25 942 9 472mESSINA 32 545 32 269 276 10 264 9 865 399 746 722 24 3 840 2 305 1 535souTPANS6ERG 81 356 79 304 2 052 7 224 4 914 2 310 2 118 1 926 192 111 488 107 820 3 668LETABA(TVL) 44 126 43 514 612 1 375 826 549 1 776 1 464 312 35 135 31 113 4 022

STATISTIESE STREEK 56 539 635 528 989 10 646 39 226 27 581 11 645 51 521 49 854 1 667 398 810 365 006 33 804STATISTICAL REGION 56

NELSRRUIT(SVL) 12 935 11 064 1 871 550 179 371 1 336 1 030 306 93 184 87 131 6 053OARGERTONCTVL) 30 660 29 183 1 477 707 448 259 2 634 2 538 96 15 603 10 733 4 870w/TRIWIER 2 506 2 369 137 46 46 0 190 155 35 118 976 117 529 1 447PELSRIMSRUS 27 564 26 217 1 347 701 104 597 574 312 262 9 545 6 274 3 271

ISDENBURG 49 332 46 249 3 083 3 440 935 2 505 1 905 1 347 558 15 144 9 940 5 204

STATISTIESE STREEK 57 122 997 115 082 7 915 5 444 1 712 3 732 6 639 5 382 1 257 252 452 23f 607 20 845STATISTICAL REGION 57

WITBANK 28 175 25 463 2 712 B35 412 423 1 474 1 131 343 518 872 512 860 6 012mIDDELBuRG(TvL) 135 063 125 398 9 665 4 794 1 306 3 488 74 397 12 656 1 735 263 287 241 882 21 405GRoBLRSDAL 15 562 14 506 1 056 864 185 679 3 647 3 519 128 13 256 11 822 1 434

Page 194: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5 -2 - BEESTE, BOKKE, YARKE EN HO£NDERS - GETAL TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER

BEESTE I CATTLE SOKKE / GOATS VARKE I PIGS HOENDERS I FOWLSLAM D DRO S DIST RI K

TOTAAL HOUERS NIE-HOUERS F TOTAAL

I HOUERS IE-HOUERS TOTAAL I MOUERS NIE-HOUERS TOTAAL HOUERS NIE-HOUERSMAGISTERIAL DISTRICT TOTAL HOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS ON-HOLDERS TOTAL MOLDERS NON-HOLDERS TOTAL HOLDERS_NON-HOLD RSBELFAST 38 184 33 454 4 730 1 839 210 1 629 3 785 2 871 914 55 672 46 602 9 070NATERVAL-WOVEN 4 534 3 917 617 634 64 570 171 91 80 4 885 4 071 814

STATISTIESE STREEK 58 221 518 202 738 18 780 8 966 2 177 6 789 23 468 20 268 3 200 855 972 817 231 38 735STATISTICAL REGION 58

9ETHAL 75 769 69 534 6 235 1 840 1 705 135 4 341 3 570 771 50 715 42 055 8 660STANDERTON 143 740 129 277 14 463 4 835 3 787 1 048 5 316 3 327 1 989 103 085 74 605 28 480VOLKSRUST 43 692 37 609 6 083 2 620 227 2 393 1 293 790 503 45 490 36 767 8 723CAROLINA 46 658 39 855 6 803 4 522 1 622 2 900 1 860 1 077 783 17 928 8 809 9 119ERMELO 139 535 121 742 17 793 3 660 442 3 218 4 288 1 830 2 458 86 438 59 308 27 130AMERSfOORT 30 996 24 855 6 141 3 472 2 498 974 1 848 1 081 767 11 924 4 408 7 416WAKKERSTROOM 28 301 20 298 8 003 5 461 538 4 923 1 503 539 964 18 084 9 589 8 495PIET RETIEF(TVL) 55 569 41 309 14 260 9 899 1 365 8 534 7 607 5 818 1 789 41 458 23 840 17 618

STATISTIESE STREEK 59 564 260 484 479 79 781 36 309 12 184 24 125 28 056 18 032 10 024 375 022 259 381 115 641STATISTICAL REGION 59

KLERKSDORP 67 329 64 898 2 431 1 577 1 477 100 8 346 6 824 1 522 76 713 70 403 6 310

STATZSTIESE STREEK 60 67 329 64 898 2 431 1 577 1 477 100 8 346 6 824 1 522 76 713 70 403 6 310STATISTICAL REGION 60

POTCHEFSTROOM 62 846 60 840 2 006 2 380 2 155 225 10 007 9 239 766 744 618 738 633 5 985YEWTERSDORP 59 227 57 188 2 039 1 128 957 171 7 956 7 111 845 175 010 169 437 5 573COLIGNT 31 748 30 768 980 84 51 33 1 629 669 960 10 689 6 769 3 920KOSTER 64 449 63 78D 669 565 551 6 2 656 2 512 144 22 956 16 464 6 522

LICHTENBURG 122 962 119 654 3 308 890 845 45 6 832 4 547 2 28S 95 054 80 794 14 260

DELARFTYILLE 43 551 42 894 657 582 568 14 2 527 1 658 869 18 634 12 485 6 149

WOLNARANSSTAD 81 697 78 549 3 148 2 129 2 073 56 9 322 7 589 1 733 54 666 45 064 9 602StHWEIiER-RE%EKC 59 452 57 584 1 868 3 382 2 964 418 2 921 1 839 1 082 18 410 11 429 6 981BLOEMHOF 27 417 26 790 627 522 488 34 738 527 211 11 615 8 824 2 791

Page 195: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.2 - BEESTE, BOKKE, VARKE EN HOENDERS - 6ETAL TABLE 5.2 CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - 8V8B88

LANDDRDSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

BEESTE / CATTLE BOKKE 1 GOATS VARKE / PIGS HOENDERS / f OWLS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

NIE-HOUERSNON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

TOTAALTOTAL

HOUERSHOLDERS

N1E-HOUERSNON-HOLDERS

CHRISTIANA 3065 6 30 196 44 0 1 8 20 1 506 314 1 133 992 141 5 246 3 974 1 272

STATISTIESE STREEK 61 583 985 568 243 15 742 13 480 12 164 1 316 45 721 36 683 9 038 1 156 928 1 093 873 63 055STATISTICAL REGION 61

*** TRANSVAAL *** 2 849 553 2 691 187 158 366 124 837 70 343 54 494 306 960 276 664 30 296 13 734 716 13 387 188 347 528

BOSHOF 77 851 75 746 2 105 9 147 8 511 636 3 142 2 050 1 092 21 463 14 450 7 013JACOBSDAL 8 285 8 216 69 4 369 4 339 30 569 546 23 5 568 4 198 1 370KOFFIEFONTEIN 6 806 6 629 177 2 057 2 040 17 263 224 39 1 109 820 289FAURESMITH 9 187 8 831 356 3 906 3 774 132 385 315 70 6 439 3 667 2 772

STATISTIESE STREEK 27 102 129 99 422 2 707 19 479 18 664 815 4 359 3 135 1 224 34 579 23 135 11 444STATISTICAL REGION

EAST ROW 34 100 32 734 1 366 232 230 2 649 538 111 19 600 16 193 3 407ROUXVILLE 29 320 28 327 993 1 505 1 414 91 1 415 1 371 44 6 008 2 880 3 128SMITHFIELD 14 863 14 128 735 294 287 7 91 44 47 5 259 2 351 2 938BETHULIE 6 036 5 942 94 3 199 3 140 59 497 490 7 2 327 1 183 1 144

STATISTIESE STREEK 33 84 319 81 131 3 188 5 230 5 071 159 2 652 2 443 209 33 224 22 607 10 617STATISTICAL REGION 33

SASOLBURG 22 297 21 194 1 103 95 91 4 3 043 2 847 196 21 518 13 104 8 414

STATISTIESE STREEK 53 22 297 21 194 1 103 95 91 4 3 043 2 847 196 21 518 13 104 8 414STATISTICAL REGION 53

KROONSTAD 87 634 82 172 5 462 687 667 20 3 982 1 545 2 437 445 075 432 945 12 130VENTERSBURG 21 112 19 300 1 812 1 244 1 238 6 650 269 381 6 077 2 719 3 358HENNENMAN 9 679 8 986 693 290 290 0 1 581 1 174 407 9 121 6 930 2 191PARTS 17 728 17 061 667 888 885 3 2 770 2 482 288 62 833 57 112 5 721VREDEFORT 29 155 27 138 2 017 485 466 19 1 188 383 805 8 276 3 981 4 295KOPP1ES 28 704 25 882 2 822 151 137 14 i 410 613 797 15 308 7 615 7 693NEIL BROW 63 970 58 187 5 783 71 66 5 1 818 851 967 31 086 17 669 13 417VILJOENSKROON 35 141 32 517 2 624 851 824 27 ID 074 7 490 2 584 16 218 6 653 9 565

Page 196: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

J1

TASEL 5.2 - BEESTE. BOKKE, VARKE EN HOENDERS - GETAL TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER

BEESTE / CATTLE I BOKKE / GOATS VARKE I PIGS HOENDERS / FOWLSLANDDROSDISTRIK

TOTAAL HOUERS^'.40N:HOIEHOVERS I TOTAAL HOUERS IE-HOUERS I TOTAAL HOUERS INIEHOUER

S TOTAAL HOUERS INIEHOUERSRAGISTERIAL DISTRICT TOTAL HOLDERS NON-HOLDE J TOTAL HOLDERS N-HOLDERS TOTAL HOLD RS ONH0LDERSj TOTAL HOLD RS ON-HOLDERSBOTHAVILLE 43 091 40 472 2 619 1 076 1 056 20 3 842 1 053 2 789 34 118 18 487 15 631WESSELSBRON 13 381 12 301 1 080 1 046 1 046 0 1 374 426 948 16 820 7 680 9 140HOOPSTAD 50 261 48 375 1 886 1 071 1 037 34 2 045 651 1 394 16 261 9 058 7 203BULTFONTEIN 26 581 25 498 1 083 168 132 36 2 235 788 1 &47 19 293 11 085 8 208THEUNISS£N 21 034 59 917 1 117 650 590 60 1 662 850 612 15 790 10 422 5 368

STATISTIESE STREEK 62 447 471 417 806 29 665 8 678 8 434 244 34 631 18 575 16 056 696 276 592 356 103 920STATISTICAL REGION 62

BETHLEHEM 88 465 76 770 11 695 1 668 1 011 657 4 480 3 052 1 428 92 147 69 014 23 133HARRIS"ITH 192 037 163 844 28 193 6 130 1 220 4 910 7 442 5 280 2 162 90 620 49 609 41 011VREDE 132 464 114 024 18 440 5 695 3 029 2 666 3 117 1 254 1 863 77 044 40 115 36 929FRANKFORT 99 831 89 013 10 818 1 207 1 129 78 5 758 4 748 1 010 116 511 92 807 23 704REITZ 50 540 45 128 $ 412 1 919 1 906 13 1 030 562 468 18 805 8 551 10 254LINDLEY 60 625 54 709 5 916 570 570 0 6 276 5 220 1 056 90 640 76 570 14 070SENEKAL 73 207 65 122 8 085 1 029 1 027 2 3 414 1 770 1 644 31 180 16 282 14 898FOURIESBURG 27 879 24 100 3 779 1 268 515 753 1 198 319 879 10 753 5 346 5 407FICKSBURG 36 086 32 049 4 037 2 744 2 714 30 1 844 1 002 842 69 292 62 590 6 702

STATISTIESE STREEK 63 761 134 664 759 96 375 22 230 13 121 9 109 34 559 23 2D7 11 352 596 992 42D 884 176 108STATISTICAL REGION 63

ODENDAALSRUS 6 430 6 064 366 50 50 0 3 460 2 994 466 7 497 3 409 4 088VELKOR 5 621 5 474 147 124 124 0 665 428 237 2 677 1 355 1 322VIRGINIA 6 744 6 452 292 299 291 8 7 668 7 435 233 5 067 1 105 3 962

STATISTIESE STREEK 64 18 795 17 990 805 473 465 8 11 793 10 857 936 15 241 5 869 9 3.12STATISTICAL REGION 64

BLOEMFONTEIN 43 782 42 307 1 475 2 738 2 701 37 6 623 6 174 449 17 591 11 595 5 986

STATISTIESE STREEK 65 43 782 42 307 1 475 2 738 2 701 37 6 623 6 174 449 17 581 11 595 5 986STATISTICAL REGION 65

PETRUSBURG 12 665 12 193 472 934 932 2 791 569 222 6 070 3 665 2 405

Page 197: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

MAGISTERIAL DISTRICTBRANDFORTwINBURGmARGUARDCLOCOLANEXCELSIORLADYBRANDWEPENERDEWETSOORPPEDDERSBURGEDEM BURGTROmPSOURGJAGERSFONTEINPHILIPPOLIS

STATISTIESE STREEK 66 307STATISTICAL REGION 66

*** 0.V.5 / 0.F.S *** 1 787

TOTAAL / TOTAL R.S.A. 7 943

396 288 380 19 016 16 336 15 911 425 25 136 19 208 5 928 172 867 116

323 1 632 989 154 334 75 259 64 458 10 801 122 796 86 446 36 350 1 588 278 1 206

739 7 444 560 499 179 2 615 153 2 415 475 199 678 831 176 738 407 92 769 28 186 487 27 058

TABEL 5.2 - BEESTE, BOKKE, VARKE EN HOENDERS - GETAL TABLE 5.2 - CATTLE, GOATS, PIGS AND FOWLS - NUMBER

35 2 019 7020 2 008 1 167

a 5 522 4 663O 1 147 2413 10 178 9 4380 1 746 1 12010 595 21438 498 348O 55 24

13 386 3092 78 63

11 49 26291 64 56

TOTAAL HOUERS NIE-HOUERSTOTAL HOLDERS NON-HOLDERS

3 33 2• 2 26 89134 352 31 410 2 942 351 33148 690 45 742 2 948 215 21529 739 27 371 2 368 67 6737 320 34 405 2 915 528 52541 839 39 621 2 218 374 37423 140 22 291 849 86 7620 812 19 630 1 182 1 215 1 1776 894 6 596 298 256 2566 748 6 511 237 1 384 1 3714 174 4 058 116 32 302 244 2 043 201 1 459 1 4483 308 3 242 66 8 509 B 218

TOTAALTOTAL

1 049 53 882841 17 657859 16 030906 8 879740 15 968626 13 419381 9 303150 14 95431 4 71477 4 43115 1 99123 1 3448 4 225

HOUERS NIE-HOUERSHOLDERS NON-HOLDERS

358023348174530805265569246853729845066

476

026

707 1

65446665221

1

56

382

127

524634682705438614038385468578262499159

391

252

780

4712114963921

3

Page 198: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.3 - GETAL BEESTE VOLGENS RAG, OUDERDOM, STAMBOI( EN NIE-STAMBOEK TABLE 5.3 - NUMBER OF CATTLE ACCORDING TO BREED, AGE, STUD AND NON-STUD

15v

Stamboek/Stud Nie-stamboek/Non-stud Alle kalwers - bulle,osse en

verse coder

Koeie en verse Koeie an verse 1 Saar Bulle I jaar Koeie an verse Koeie en verse 1 jaar Bulle 1 jaar 1 jaar (stamboek en

Ras 2 jaar en ouer en over near nog nie an suer 2 jeer an ouer en ouer near nog nie en ouer nie-stamboek)Breed Cows and heifers 2 jeer cud nie Bulls 1 year Cows and heifers 2 jeer cud nie Bulls 1 year All calves - bull-

2 years and older Cows and heifers and older 2 years and older Cows and heifers and older calves, oxen and

1 year and older but 1 year and older but heifers under 1 year

not yet 2 years old not yet 2 years old (stud and non-stud)

HOOFSTREEK/MAIN REGION 01

Aberdeen-Angus 73 11 22 86 50 14 115Afrikaner 10 6 1 50 21 10 3Ayrshire 240 60 6 42 4 18 121Bonsmara 0 0 0 0 0 0 0Brahman 0 0 0 0 0 3 0Cherolaio 1 9 2 20 7 1 8Drakensberger 0 0 0 1 0 0 0Fries/Friesland 2 995 640 871 10 926 3 709 229 2 962Guernsey 36 24 2 12 3 8 6Hereford 3 0 6 122 64 27 78Jersey 721 203 19 2 31? 8o8 96 1 229Korthoring/Shorthorn 0 0 2 0 0 0 0Santa Gertrudie 0 0 0 0 0 0 0Simmentaler 6 5 1 75 7 4 28Sussex 0 14 1 6 6 1 3

Alle ender resse/Allother breeds 27 25 2 251 61 4 101

Kruisgeteelde beeste/Cross-bred cattle 0 0 0 1 386 1 613 1 05 1 866

Nie-rssegte beeste/Non-descript cattle 0 0 0 173 38 14 86

Totaal/Total 1 112 997 935 15 467 6 391 1 145 5 606

HOOFSTAEEK/MAIN RMION 02

Aberdeen-Angus 1 057 333 88 2 540 1 234 147 1 798Afrikaner 1 984 337 153 6 645 5 1 54 441 4 521Ayrshire 824 77 39 2 547 960 128 1 332Bonsmara 262 81 27 483 121 25 331+7Brahman 212 286 55 232 119 46 558Charolais 161 31 13 234 208 24 134Drakensberger 187 149 14 347 163 22 247Fries/Friesland 11 425 3 469 453 38 27 1 20 256 1 347 18 125Guernsey 1 180 351 55 5 596 1 567 189 1 679Hereford 1 108 627 1174 4 813 2 420 511 3 498Jersey 6 968 2 240 320 28 455 9 675 998 10 350Korthoring/Shorthorn 113 33 8 668 379 31 391Santa Gertrudis 9 3 1 84 71 4 46Simentaler 958 352 205 3 1449 1 358 232 1 772Sussex 65 28 19 216 52 18 159

Alle ender raese/Allother breeds 2 184 707 233 7 602 2 8o0 376 3 869

Kruisgeteelde beasts/Crossbred cattle 0 0 0 24 983 9 698 1 009 14 667

Nie-rssegte beeste/Non-descript cattle 0 0 0 10 485 4 652 1423 5 201

Totaal/Total 28 697 9 104 1 857 137 650 60 887 5 971 68 694

Page 199: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLL 5.3 - BMM VOWMS OU M, ST M EN NIE STAMBOEK (V OW) TABLE 5.3 - NUMBER OF CATTLE ACCORDING ME, STUB AND NON-STUD (CONTINUED)

Etamboek/Stud Nie-stamboek/Non-stud Alle kalwers - bulle,osse en verse under1

Koeie en verse Koeie en verse 1 jeer Bulle 1 jeer Koeie en verseKoeie en verse 1 jeer Bulle 1 jaar 1 jeer (atamboek en

Rae 2 jaar en ouer en over mar nog nie en ouer 2 jaar en oueren ouer mar nog nie en ouer nie-stamboek)

Breed Cows and heifers 2 jeer oud niBulls 1 year Cows and heifers

2 jeer oud nie Bulls 1 year All calves - bull-2 years and of der Cows and heifers

1 year and older butnot yet 2 years old

olderandan andyears2 olderolCows and heifers1 year and older butnot yet 2 years old

and older calves, oxen andheifers under 1 year(stud and non-stud)

03

Aberdeen-AngusAfrikanerAyrshireBonamaraBrahmanCharolais

487657022

6

618232612

1

1513 724

3 4427 43

10 1732

2577242

92710

48211

891

3033413545110

DrakensbergerFries/FrieslandGuernseyHereford

D268160110

0424225

015 1 82911 64814 278

0403259152

0664030

1 0

08:

2131

JerseyKorthoring/ShorthornSanta Bertrudis

23990

8200

ao 9320 10 o

35100

2530

33310

SimmentalerSussex

20

00

3 8o0 0

220

90

331

Alle ander rasae/Allother breedsKruiageteelde beeste/

102 143 5 484 100 33 128

Crossbred cattleNie-rasegte beeste/Non-

0 0 0 2 853 1 192 93 1 464

deacrirt cattle 1 904 544 74 919Totaal/Total 1 144 420 104 10 409 4 007 488 4 976

HOOFSTREEK/HAIN REGION 04

Aberdeen-AngusAfrikaner

102466

2893

8 657123 3 308

2181 440

40156

2211 836

Ayrshire 175 83 15 299 217 26 274BonsmaraBrahman

112212

078

14 33055 512

189260

2657

239348

Charolais 15 2 5 40 23 6 9DrakensbergerFries/Friesland 1 w

21306

487 4 423

1182 257 304

1752 582

GuernseyHereford

7448

13898

1 28892 1 428

461693

69142

577969

JerseyKorthoring/ShorthornSanta Gertrudis

735

86

2104

54

55 2 92423 71921 123

1 10227o

85

2253218

1 33535884

SimmentalerSussex

4291

1790

88 2 2111 254

83280

19215

1 69931

Alle ander rasse/Allother breeds

Kruisgeteelde beeste/Croas-642 179 118 4 267 1 760 236 2 399

bred cattleNie-rasegte beeste/ Non-

0 0 0 10 043 4 95 1 368 6 358

descript cattle o 0 0 2 968 1 588 128 1 930Tbtaa//lbtal 4 842 1 473 755 36 020 16 544 2 070 21 424

Page 200: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.3 - GETAL BEESTE VOLGEVS RAE, OUDERDON, STAMBOEK EN NIE-STAMBOEK (VIINOLC) TABLE 5.3 - NUMBER OF CATTLE ACCORDING TO BRE ED , AGE, STUD AND NON-STUD (CONTINUED)

Stamboek/Stud Nie-stamboek/Non-stud She kalwere - bullenose en verse onder1 jaar (stamboek anKoeie an verse (oeie as verse I jest Bulls

1 jaar a (fnoie en verse 1 jaar Salle 1 jsar

I^as 2 jeer en ouer cn over near nog nie en over a en ouer manr nog nie an suer nie-stambaek)Breed Co.. and heifers 2 jaar oud nie 1 Bulls

1 year 2 jaar oud nie Bulls 1 year All calves - bull-

2 years and older Cows and heifers I and older ==doldeer Cows and heifers and older calves, oxen and1 year and older bu 1 year and older but heifers under 1 yearnot get 2 yearsol not yet 2 years old (stud and non-stud)

HOOFSRE©(/NAIN REGION 05

Aberdeen-Angus 529 110 90 2 474 1 192 120 3 237Afrikaner 16 525 5 683 832 70 79 1 36 706 2 223 42 094Ayrshire 28? 20? 47 1 152 993 39 771Brahmans 4 753 666 15$ 48 5 732 891 11 4401

7331 538 1

6638

908 17 722 2 052 28 972Charolai s 37 606 226 64 602Drakensberger 242 0 33 2 526 1 010 78 1 353Fries/FTiealand 6 050 1 279 271 16 217 8 761 51f2 10 105Guern sey 144 109 5 404 224118 287Hereford 2 282 393 696 4 241 1 510 491 4 100

Jersey 1 277 216 57 3 453 1 206 90 1 578Korthoring/Shorthorn 115 37 38 1 820 664 27 895Santa Gertrudis 309 99 53 323 781 67 84mSimentaler 3 3 17 1 020 528 17 951 8 737 659 10 611 Sussex 306 151 117 1 097 324 43 486She ender resse/Allother breeds 3 900 2 074 271 28 086 8 578 849 10 984Kruiegeteelde beeate/Crossbred cattle

Nie-rasegte beeete/Non-0 0 0 138 369 52 631 3 713 89 838

deaeript cattle 0 0 0 18 279 9 425 437 14 397Total/Total 51 432 14 522 5 296 362 545 156 422 12 403 232 593

HOOFSTREEK/MAIN REGION 06

Aberdeen-Angus 486 71 119 4 225 1 805 186 2 479AfrikanerAyrshire

3 800444

1 032189

49740

22 520 9 271 1 015 10 774Bonemara 2 900 827 333

3 22915 257

1 2374 747

55686

971BrahmanCharoleis

824204

78768

23140

5 388566

2 637 4919 030

3 2371h akensber8er 390 57 29 1 047

138849

34156

416Fries/Friealand 7 580 1 926

54 59 392 1 704937

30 204GuernseyHereford

9582 425

298736 595

4476 7 2 635 239 2 76740922 8 650 1 045 14 418

JerseythHaroring/Shorthora

1 794869

583268

84227

9 8254 835

3 1571 566

213 491

Santa Gertrudis 958 447 171 2 409 849136172

2 491

Simmentaler 1 415 468 242 8 126 3 709 4681 3124 194Sussex 319 105 66 1 697 614 158 939

All ender rase/A11other breeds

Kruisgeteelde beeote/4 426 1 352 419 18 033 8 260 770 11 922

Crossbred cattleNie-rasegte beeste/Ncn-

0 0 0 118 631 50 3312 3 005 66 874descript cattle 0 0 0 11 927 5 532 304 6 977

Totaal/Total 29 792 9 214 3 650 315 770 135 360 10 835 173 400

Page 201: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TM 5.3 - GETAL BEESTE VOWs on=m, ST (V OW) TABLE 5.3 - OF CATTLE ACCORDING AGE, STUD AND NON-STUD (WW )

Stamboak./Stad Gie-stemboek/Hon-stud Rile kalwers - bulls,sass ea verse under

Koeie en verse ,Koeie en verse 1 jaar Bulle 1 jaar Koeie en verse Koeie en verse ? jaar Bulle 1 jaar 1 jaar (stamboek enRas 2 jeer en ouer en suer mar nag nie en ouer 2 jeer en cuer en suer weer nog nie en ouer nie-stamboek)Breed Cows and heifers 2 jaar oud nie Bulls 1 year Cows and heifers 2 jaar cud nie Bulls 1 year and All calves - bull-

2 years and older Cows and heifers1 year and older butnot yet 2 years old

and older 2 years and older Cows and heifers1 year and older butnot yet 2 years old

older calves, oxen andheifers under 1 year(stud and non-stud)

FS REGION 07

Aberdeen Angus 241 86 105 1 571 769 115 1 442Afrikaner 299 70 3 687 1 201 139 1 352Ayrshire 110 10 5 393 131 11 57Bonsmara 80 40 7 568 126 579 225Brahman 417 97 248 1 451 853 264 1 036Charolais 0 0 2 90 16 3 19Drakensberger 273 291 7 794 406 103 317Fries/Friesland 3 674 1 492 80 21 754 6 910 304 7 324Guernsey 219 57 7 531 168 13 262Hereford 737 211 264 4 115 1 415 301 3 031

Jersey 1 353 364 101 4481 1 336 136 1 506Korthoring/Bborthorn 12 8 23 37 11 3 11Santa Gertrudis 93 4 256 10 35 24 51 54Simmeataler 221 57 78 1 299 468 63 669Sussex 573 176 191 1 503 648 101 1 190

Alia ander rasse/Allother breeds 1 030 314 77 5 504 1 872 3 359 2 587

Kruiageteelde beeste/Croebred cattle 0 0 0 34 683 14 191 1 805 18 128

Nie-rasegte beeste/Non-descript cattle 0 0 0 5 48o 3 046 282 2 536

Totsel/Total 9 063 7 758 1 275 87 916 33 591 7 632 41 746

AOOFSTRF REGION 08

Aberdeen Angus 2 021 327 4 690 2 597 267 3 178Afrikaner 5 108 684 315 26 928 12 968 1 151 10 382Ayrshire 283 31 5 2 173 956 47 1&nsmara 435 127 165 6 49 2 044 425 4 118Brahman 2 425 626 954 14 575 8 626 1 323 9 348Charolaie 115 35 60 1 341 713 40 1 315prekensberger 4 056 848 .520 359W 16 392 1 531 z2 331Fries/Friesland 4 431 1 105 100 37987 13 370 600 13,431Guernsey 193 14 9 660 291 23 515Hereford 1 240 728 454 8 683 3 160 696 6 419

Jersey 1 687 414 148 7 611 2 709 189 2 679Korthoring/Shorthorn 486 77 94 1 176 968 21 950SautaGertradls 646 139 2 423 1 101 266 1 136Simmentaler 1 839 525 459 5 146 2 236 581 2 988Sussex 510 148 294 6 953 2 505 603 5 532

Alle ander rase/Allother breeds 5 460 2 797 247 20 377 8 067 641 12/58

Kruisgeteelde beeste/Crossbred cattle 0 0 0 936 66 377 5 002 102 196

Nie-rasegte beeste/Non-descript cattle 0 0 0 31 162 12 491 1 104 16 051

Totaal/Votal 30 935 8 757 4 213 381 267 157 571 14 510 216 193

Page 202: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 5.3 - GETAL BEESTE VOIGENS RAE, OUDERTOM, STAMBOEK EN NIE-STAMBOEK (VEBVOLG) TABLE 5.3 - NUMBER OF CATTLE ACCORDING TO BREED, AGE, STUD AND NON-.STUD (CONTINUED)

Stsmboek/Stud tie-stemboek/Non-stud Alle kalwere - belle,osse

an verse onder 1jeer (stamboek en nie-'Koeie an verse Eoeis en verse I1-jeer tulle

1 jeer Koeie en verse koeie en verse 1 jeer Bulls 1 jeer

Res 2 jaar en over en osier maar nog nie en ouer 2 jeer en osier en ouer maar nog nie en ouer stemboek)Breed Cows and heifers 2 jaar oud nie Bulls 1 year Cows and heifers 2 jeer oud nie Bulls 1 year and All calves - bull-

2 years and older Cows. and heifers and older 2 years and older Cots and heifers older calves, oxen and1 year and older..but 1 year end older but heifers under

1 year

not yet 2 years old not yet 2 years old (stud and non-stud)

HOOFSTREFI{/MAIN REGION 09

Aberdeen Angus 144 37 64 512 717 61 437.Afrikaner 3 278 1 787 238 16 179 10 503 654 6 615Ayrshire 1 312 277 43 3 313 1 168 70 1 020Bonseara 1 642 682 126 1 420 668 129 1 455Brahman 2 444 553 618 6 7o3 4 777 673 .4 362Charolais 363 62 46 539 189 24 211Drekenaberger 674 94 465 k 516 1 278 99 1 394Fries/Friesland 11 966 2 645 614 48 064 18 204 1 042 12 447Guernsey 54 4 16 607 168. 30 255Hereford 356 124 137 831 639 24 336

Jersey 3 883 1 648 100 2 992 996 109 886Korthoring/Shorthorn 16 3 1 243 7 6 57Santa Gertrudie 439 188 121 260 119 35 213Simmentaler 834 283 179 3 528 927 215 1 541Sussex 137 14 22 96 218 20 100

Alle ander rases/Aliother breeds 2 027 956 161 6 562 3 338 276 3 547Itruisgeteelde besets/Crossbred cattle 0 0 0 51 384 24 234 9 498 30 393

Nie-raasegte beeste/Non-descript cattle 0 0 0 13 094 8 521 660 6 186

Toteal/Total 29 569 9 357 2 951 160 843 76 671 13 625 71 455

HOOFSTREQ^//MAIN REGION 10

Aberdeen Angus 579 96 120 6 975 4 150 342 4 164Afrikaner 27 3 1 5 5 963 2 354 176 421 71 470 5 378 78 956Ayrshire 397 132 37 3 587 1 932 156 1 756Bonsmara 12 050 4 330 1 303 16 537 9 048 1 483 17 136Brahman 16 242 3 298 4 091 48 841 28 445 3 584 30 471Charolais 458 1 722 158 729 1 049 66 1 274Drekensberger 9 332 3 076 838 43 221 18 551 1 423 24 986Friea/Friesland 10 178 2 264 571 61 794 26 595 1 443 ' 19 857Guernsey 190 269 27 951 556 54 544Hereford 1 540 297 277 3 235 1 649 152 2 005

Jersey 2 456 756 167 7 878 3 540 390 3 185Korthoring/Shortho rn 15 0 7 331 318 12 172Santa Gertrudis 1 010 371 352 2 348 869 304 1 641Simmentaler 3 237 908 579 11 728 5 669 974 5 691Sussex 384 162 227 3 672 1 895 320 1 877

Alle ender rasse/Allother breeds 6 466 1 814 754 36 899 18 115 1 173 17 689

Kruisgeteelde b°eeste/Crossbred cattle 0 0 0 211 091 92 138 7 418 107 693

Nie-rasegte beeste/Nondescript cattle 0 0 0 65 153 34 026 2 769 31 421

Totaal/Total 91 849 25 458 11 862 701 391 320 015 27 441 350 518

Page 203: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

St =b0 /St ud Nie-et=boekMon-stud

Koeie en verse2 jaar en ouerCows and heifers2 years and older

Koeie en verse 1 jaaren suer maar nog nie2 jaar oud nieCows and heifers1 year and older butnot yet 2 years old

Bulle 1 jaaren ouerBulls 1 yearand older

Koeie en verse2 jaar en ouerCows and heifers2 years and older

Koeie en verse 1 jaaren ouer maar nog nie2 jaar oud nieCows and heifers1 year and older butnot yet 2 years old

Bulls 1 jaaren ouerBulls 1 year andolder

RasBreed

TABEL 5.3 - GETAL BEESTE VOLGEN6 RAS, OUDERDOM, STAMBOEK EN NIE-STAMBOEK (VERVOLG) TABLE 5.3 - NUMBER OF CATTLE ACCORDING TO BREED, AGE, STUD AND NON-STUD (CONTINUED)

Alle kalwers - bulle,onus en verse onder1 jaar (stamboek ennie-stamboek)All calves - bull-calves, oxen andheifers under 1 year(stud and non-stud)

HOOFSTREEK/MAIN REGION 11

Aberdeen Angus 2 826 542 587 15 623 11 228 1 055 9 979

Afrikaner 3 1 ago 4 793 1 675 116 611 57 682 3 646 54 592

Ayrshire 3 163 787 186 7 249 4 608 275 2 822

Bonsmara 4 638 1 060 501 8 992 3 358 601 6 294

Brahman 14 199 3 142 2 614 32 055 22 012 2 573 23 678

Charolaia 345 91 8o 1 374 760 133 953

Drakensberger 6 792 1 666 739 32 510 12 751 1 219 17 616

Fries/Fiesland 32 022 6 004 1 326 115 849 6o 958 3 786 52 368

Guernsey 1 283 149 57 3 677 1 334 103 1 736

Hereford 2 449 995 701 8 746 3 994 939 4 764

Jersey 5 23 1 1 353 237 17 120 6 286 483 6 729

Korthoring/Shorthorn 454 125 46 1 869 758 71 949

Santa Gertrudis 1 535 623 356 1 222 702 231 1 138

Simmentaler 6 298 1 911 806 22 1 79 9 451 1 112 11 294

Sussex 3 110 1 056 1 112 17 046 6 320 1 134 9 401

Alle ander rasse/Allother breeds 7 573 2 159 729 48 554 20 283 1 363 20 236

Kruiageteelde beeste/Cross-bred cattle 0 0 o 217 680 go 723 5 924 116 014

Nie-rasegte beeste/Non-descript cattle o 0 0 63 317 24 998 1 592 27 722

Totaal/Total 123 298 26 456 11 752 731 673 338 206 26 240 368 285

HWFS AIN REGION 12

Aberdeen Angus 758 351 146 3 632 1 550 125 2 223

Afrikaner 5 283 976 244 12 311 6 776 399 6 951

Ayrshire 559 196 19 612 246 25 416

Bonsmara 282 38 46 521 446 61 487

Brahman 367 117 137 2 639 1 502 239 1 932

Charolais 317 4o 34 582 208 16 391

Drakensberger 302 82 52 1 058 949 67 939

Fries/Friesland 11 064 2 607 543 42 547 22 214 1 210 20 658

Guernsey 111 0 7 814 385 36 452

Hereford 834 538 276 4 647 1 724 261 2 859

Jersey 654 158 61 4 269 1 497 132 1 669

Korthoring/Shorthorn 12 5 5 365 139 14 284

Santa Gertrudis 28 0 11 57 230 18 27

Simmentaler 1 668 558 196 3 809 2 036 267 2 400

Sussex 664 189 173 2 068 487 103 986

Alle ander rasse/Allother breeds 722 141 69 18 398 7 361 1 362 3 568

Eruiegeteelde hceste/Gross-bred cattle 0 0 0 36 067 12 825 691 23 711

Nie-rasegte beeste/Non-descript cattle 0 0 0 5 125 2 931 312 3 286

Tctaal/otal 23 625 5 996 2 019 139 521 63 506 5 338 73 239

Page 204: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Aberdeen AngusAfrikanerAyrshireBonsmaraBrahmanCharolaisDrakensb ergerFries/FrieslandGuernseyHereford

JerseyKorthoring/ShorthornSanta GertrudisSimmentalerSussex

All ender rasse/Aflother breeds

Kruisgeteelde beeate/Cross-bred cattleNie-raaegte beeste/Non-descript cattle

Totaal/Total

TABEL 5,3 - GETAL BEESTE VOIf2E S HAS, OUDERDOM, STAMBOEK EV NIE-5TAMBOEK (AFGESLUIT) TABLE 5.3 - NUMBER OF CATTLE ACCORDING TO BRED, AGE, STUD AND NON-STUD (CONCLUDED)

Stamboek/Stud Hie-stamboek/Non-stud Bile kalwers - buns,osse an verse under1 jeer stamboek enKoeie en verse Koeie en verse 1 jaar Bulle 1

jeer 1Cocie en verse 'Koeie en verse 1

jaar Bulle 1 jaarHas 2 jsar an ouer an ouer maar nog nie en ouer 2 jaar en ouer en ouer maar nog nie en over nie-stamboek)Breed Cows and heifers 2 jaar oud nie Bulls 1 year Cows and heifers 2 jaar cud nie Bulls 1 year and All calves - bull.-

2 years and older Cows and heifers and older 2 years and older Cows and heifers older calves, oxen and1 year and older but 1 year and older but heifers under 1 yearnot yet 2 years old not yet 2 years old (stud and non-stud)

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

8 820 1 998 1 600 43 000 25 512 2 476 29 30395 266 21 671 6 515 456 175 213 769 15 294 218 410

7 859 2 072 445 25 038 12 694 861 11 141

27 347 8 750 3 049 66 448 26 571 If 914 50 81648 117 10 534 10 679 151 477 87 024 11 314 104 o522 505 2 128 514 6 124 3 537 412 5 332

22 286 6 284 2 701 122 243 52 467 4 728 70 295102 661 23 779 5 47 1 458 860 213 029 12 577 191 145

4 875 1 455 289 21 635 8 051 822 9 31013 532 4 772 3 686 63 548 26 070 4 619 42 608

26 998 8 227 1 369 92 197 32 663 3 084 34 9372 127 560 474 12 o64 5 080 356 6 5595 113 6 312 1 235 9 284 4 831 1 166 6 49420 224 6 266 3 364 79 581 35 452 4 776 42 9206 069 2 043 2 223 34 608 13 149 2 5 1 6 20 705

34 559 12 661 3 085 195 017 8o 595 10 442 89 188

0 0 0 1 014 106 420 885 39 577 578 202

0 0 0 229 067 107 992 8 099 116 712

428 358 119 512 46 699 3 080 472 1 369 171 128 033 1 628 129

Page 205: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MOTORVOERTUIE EN ANDER UITRUSTING TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER EQUIPMENT-EIENDOM (GETAL) EN BRUIKHUUR (WAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

MOTORKARRE VRAGNOTORS, STROPERS f COMBINES BRU/KHUUR / LEASING

LANDDROSOISTRIKEN STAsIE-WRENS

JEEPS ENBRUTES TREKKERS

KRAGAANGE-BREVE ANDER SLEEPWAENS

ENJINS, ELEK-TRIESE MOTORE

MOTORS, VRAG-MOTORS, JEEP%ENS.

TREKKERS ENANDER LANDBOU-mASJINERIE

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARSAND STATIONWAGONS

LORRIES,JEEPS ANDTRUCKS

TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES,ELECTRICALMOTORS

MOTOR CARS,LORRIES,JEEPS. ETC.

TRACTORS ANDOTHER AGRICULTU-RAL MACHINERY

RKAAp/CAPE 6 15 23 2 0 18 33 2 000 3 046WYmBERG 105 221 246 0 -1 6 120 427 38 317 6 975SIMONSTAD/SimONSTOwm 2 18 15 0 0 13 35 1 160 0BELLvILLE 136 263 300 35 5 227 398 34 780 22 912

STATISTIESE STREEK 61 249 517 584 37 21 378 893 76 257 32 933STATISTICAL REGION GI

STELLENBOSCH 279 440 621 4 3 419 875 93 254 92 779KUILSRIVIER/RIVER 68 105 132 0 4 81 263 11 784 3 106SOMERSET-WES/WEST 109 133 169 0 3 155 326 77 753 20 983STRAND 10 23 26 0 0 21 25 6 B31 0PAPAL 561 1 051 1 244 31 17 1 018 1 511 211 358 190 625WELLINGTON 215 396 554 27 15 355 505 62 393 68 733

5TATISTIESE STREEK 02 1 242 2 148 2 746 62 42 2 049 3 445 463 373 376 226STATISTIC A L REGION 02

uNioNDALE 111 226 366 34 28 251 297 16 870 4 531JOUBERTINA 150 290 591 12 12 633 413 38 785 37 045HUmAmsoo RP 233 431 573 38 39 346 453 111 394 124 244HANKEY 219 408 548 12 9 525 369 70 943 40 123

STATISTIESE STREEK 04 713 1 355 2 078 96 88 1 755 1 532 237 992 205 943STATISTICAL REGION 04

OUDTSHOORN 279 507 750 27 54 608 590 58 129 47 541CALITZDORP 102 193 229 7 3 199 164 14 883 2 074LADISMITH 271 475 576 6 10 466 436 17 517 19 111

STATISTIESE STREEK 05 652 1 175 1 555 40 67 1 273 1 190 90 529 68 726STATISTICAL REGION 05

KNYSAA 131 235 225 3 3 141 347 64 114 45 179GEORGE 384 813 1 014 73 77 660 880 66 106 41 576mOSSELBAAI/MOSSEL BAY 183 330 437 63 51 253 266 27 854 14 708RIvERSDAL/RIvERSDALE 359 779 836 187 86 542 1 496 78 716 33 481

STATISTIESE STREEK 06 1 057 2 107 2 512 326 217 1 596 2 989 236 790 134 944STATISTICAL REGION OA

Page 206: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MOTORVOERTUIE EN ANDER UITRUSTING -EIENDOM (6ETAL) EN BRUIKHUUR (VAARDE)

MOTORKARRE VRA6MOTORS,EN STASIS- JEEPS EN

LANDDROSDISTRIK WAENS BAKKIES

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARS LORRIES,AND STATION JEEPS ANDWAGONS TRUCKS

CALEDON 672 1 375HERMANUS 60 129BREDI,SDORP 251 587SWELLENDAM 557 995HEIDELBERG(KAAP1CAPE) 157 329

ST*TISTIESE STREEK 07 1 697 3 415STATISTICAL REGION 07

WORCESTER 728 1 297CERES 292 800TULBAGH 217 462ROBERTSON 329 574MONTAGU 239 408

STATISTIESE STREEK 08 1 805 3 541STATISTICAL REGION 08

MALRESBURY 719 1 260HOPEFIELD 56 117PIKETBERG 467 861VR£DENBUR& 60 90

STATISTIESE STREEK 09 1 302 2 328STATISTICAL REGION 09

CLANWILLIAM 333 855VREDENDAL 382 706VANRHYNSDCRP 163 408

STATISTIESE STREEK 10 848 1 969STATISTICAL REGION 10

NAMAKWALAI1D 196 764

STATISTIESE STREEK 11 196 764STATISTICAL REGION 11

TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER E4UIPMENT-PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

STROPERS I COMBINES BRUIKHUUR / LEASINGENJINS, ELEK- TREKKERS ENKRAGAANGE- MOTORS, VRAG-f

TREKKERS DREWE ANDER SLEEPWAENS TRIESE MOTORE MOTORS, JEEPS, ANDER LANDBOU-ENS. MASJINERIE

TRACTORS POWER DRIVEN I OTHER TRAILERS ENGINES, MOTOR CARS, TRACTORS ANDELECTRICAL LORRIES, OTHER A6RICULTU-MOTORS JEEPS ETC. RAE. MACHINERY

R R2 133 244 24 1 812 2 942 223 660 183 714

147 14 2 75 103 45 168 14 958719 224 23 457 580 49 020 115 783

1 346 267 54 806 949 89 594 143 701465 115 34 305 412 45 429 24 910

4 810 864 137 3 455 4 986 452 871 483 066

1 527 45 24 1 147 2189

206 942 145 8541 281 72 17 999 1 462 75 008 105 763665 43 24 501 652 34 976 88 652645 11 5 440 780 74 000 157 601417 32 12 243 604 13 345 13 632

4 535 203 82 3 330 5 687 404 271 511 502

2 312 608 47 1 541 1 534 142 897 354 330222 82 5 169 132 15 171 27 345

1 518 364 115 885 1 242 108 766 144 816167 59 7 130 69 13 900 21 996

4 219 1 113 174 2 725 2 977 280 740 548 487

1 174 118 58 786 788 96 406 72 848899 64 52 608 424 247 649 153 128466 49 71 260 763 74 552 93 956

2 538 231 181 1 654 1 475 418 601 319 932

393 42 76 275 437 66 116 4 341

393 42 76 275 437 66 116 4 541

Page 207: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MOTDRVoERTUIE EN ANDER UITRUSTING - TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER EQUIPMENT-EIENDOm (GETAL) EN BRuIKHOBR (WAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

mOTORKARRE VRA6MOTQRS, STROPERS I COMBINES BRUIRHUUR I LEASINGEN STASIE- JEEPS EN KRAGAANGE- ENJINS, ELEK- MOTORS, VRAG- TREKKERS EN

LANDDROSDISTR/K wAENS BAKK/Es TREKKERS BREVE ANDER SLEEPNAENS TRIESE MOToRE MOTORS, JEEPS,ENS.

ANDER LANDBou-MASJINERIE

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARSAND STATIONWAGONS

LORRIES,JEEPS ANDTRUCKS

TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES,ELECTRICALmoTOR,s

MOTOR CARS,LORRIES,JEEPS, ETC.

TRACTORS ANDOTHER AGRICULTU-RAL MACHINERY

wALVISBAAI/BAY 3 3 0 0 0 1 1 0 0

ST A TISTIESE STREEK 12 3 3 0 0 0 1 1 0 0STATISTICAL REGION 12

PORT ELIZABETH 111 179 147 0 9 78 260 41 609 5 406UITENHAGE 255 443 395 17 11 264 617 159 477 37 916KIPKWOOD 236 337 598 7 8 858 533 74 546 77 920

STATISTIESE STREEK 14 604 959 1 140 24 28 1 ZOO 1 410 275 632 121 242STATISTICAL REGION 14

CALvINIA 407 815 786 137 117 413 774 169 540 20 312WILLISTON 151 287 220 16 18 145 286 12 794 1 600SUTHERLAND 156 279 248 18 14 129 283 37 805 26 600

STATISTIESE STREEK 16 714 1 381 1 254 171 149 687 1 343 220 139 48 512STATISTICAL REGION 16

BEAUFORT-VESIWEST 208 436 308 5 22 238 557 57 220 7 474FRASERBuRG 173 323 283 6 17 260 350 131 728 9 916LAINGseuRG 113 343 253 8 16 180 524 16 388 3 885PRINCE ALBERT 106 250 210 3 16 156 315 21 702 1 504VICTORIA-WEST 152 267 243 5 13 177 415 65 067 13 174BURRAYSBURG 82 135 131 4 8 108 176 17 499 5 757

STATISTIESE STREEK 17 834 1 754 1 428 31 92 1 119 2 337 309 604 41 710

STATISTICAL REGION 17

JANSENVILLE 122 261 169 1 6 144 290 54 028 19 432

STEYTLERVILLE 429 247 182 4 4 111 313 54 121 4 243

wiLlowmoRE 120 245 223 10 15 176 278 75 645 23 795

STATISTIESE STREEK 18 371 753 574 15 25 431 881 183 794 47 470

STATISTICAL REGION 18

. ABERDEEN 136 303 270 14 8 185 495 91 811 51 245GRAAFF-REINET 163 327 350 15 25 272 663 129 661 46 283

Page 208: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

rnQ

TABEL 6 - MOTORVOERTUIE EN ANDER UITRUSTING - TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER E4UIPMENT-EIENDOM (GETAL) EN BRUIKHUUR (WAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

MOTORKARRE VRAGMOTORS, STROPERS ! COMBINES BRUIKHUUR I LEASINGEN STASIE- JEEPS EN KRAGAANGE- ENJINS, ELEK- MOTORS, VRAG- TREKKERS EN

LANDDROSDISTRIK WAENS BAKKIES TREKKERS DREWE ANDER SLEEPWAENS TRIESE MOTORE MOTORS, JEEPS ANDER LANDBOU-ENS. MASJINERIE

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARS LORRIES, TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES, MOTOR CARS, TRACTORS ANDAND STATION JEEPS AND ELECTRICAL LORRIES, OTHER AGRICULTU-WAGONS TRUCKS MOTOR JEEPS. ETC. RAL MACHINERY

PEARSTON 71 117 97 4 1 65 173 57 684 3 000CRADOCK 219 383 474 23 5 344 606 84 496 35 720MIDDELBURG(KAAP/CAPE) 150 270 325 7 23 254 465 74 122 18 918

STATISTIESE STREEK 19 739 1 400 1 516 63 62 1 120 2 402 437 774 155 166STATISTICAL REGION 19

HOMETOWN 171 303 229 7 3 160 298 27 836 36 006BRITSTOWN 111 217 185 4 11 168 189 90 894 9 860DE AAR 55 110 81 3 3 70 157 30 992 8 037PHILIPSTOWN 111 223 140 1 3 155 297 87 431 12 590RICHRONDCKAAPICAPE) 116 184 179 3 5 162 311 73 015 13 243HANOVER 80 123 100 2 3 94 167 34 725 1 606COLESBERG 107 162 157 1 1 156 337 56 490 21 817NOUPOORT 28 42 52 1 2 45 73 15 312 3 000

STATISTIESE STREEK 20 779 1 364 1 123 22 31 1 010 1 829 416 695 106 159STATISTICAL REGION 20

PRIESKA 178 389 251 9 12 188 351 80 367 3 254CARNARVON 193 371 268 20 24 189 381 90 742 5 045

STA115TIESE STREEK 21 371 760 519 29 36 377 732 171 109 8 299STATISTICAL REGION 21

KIMBERLEY 114 251 221 10 10 160 423 30 231 7 888

STATISTIESE STREEK 22 114 251 221 10 10 160 423 30 231 7 888STATISTICAL REGION 22

GORDONIA 960 2 340 2 318 58 90 1 593 2 085 221 763 141 716KENHARDT 284 695 444 12 17 257 455 65 791 12 530

STATISTIESE STREEK 23 1 244 3 035 2 767 70 107 1 850 2 540 287 554 154 246STATISTICAL REGION 23

KUPUMAH 254 631 370 2 3 321 1 207 284 678 9 728POSTRASBURG 318 765 415 10 5 332 1 268 123 105 24 853

Page 209: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MOTORVOERTUIE EN ANDER uiTRUSTING - TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER EQUIPMENT-EiENPom (GETAL) EN BRUIKHUUR (WAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

NOTOAKARRE NRAGMOTORS, S TROPE RS / COMBINES BRUINNuU / LEASING

LANDDRoSDISTRIK

MAGISTERIAL DISTRICT

EN STASIE-wAENS

MOTOR CARS

JEEPS ENBAKKIEs

LORRIES,

T R E K K ER S

TRACTORS

KRAGAANGE-DNEWE

POWER DRIVEN

ANDER

OTHER

SLEEPWAENS

TRAILERS

ENJINS, ELEK-TRIESE moTORE

ENGINES,

MOTORS, vRAG-MOTORS, JEEPS,ENS.ROTOR CARS.

TREKKERS ENANDER LANDBOU-mASJINERIETRACTORS AND

AND STATIONWAGONS

JEEPS ANDTRUCKS

ELECTRICALMOTORS

LORRIES,JEEPS. ETC.

OTHER AGRICULTU-RAL MACHINERY

RHAY 234 5 71 223 2 3 185 620 56 347 20 126

STATISTIESE STREEK 24 806 1 967 1 008 14 11 838 3 095 464 130 54 707STATISTICAL REGION 24

VRYBURG 688 1 259 2 156 71 200 1 201 1 937 217 073 648 888mAyEKING 262 520 1 211 39 147 673 833 196 236 429 350

STATISTIESE STREEK 25 950 1 779 3 367 110 347 1 874 2 770 413 309 1 078 238STATISTICAL REGION 25

HERBERT 258 541 577 33 7 317 693 58 599 81 673BARKLY-wEsfwEST. 188 348 347 13 15 232 485 22 737 42 518wAARENTON 143 241 431 38 17 241 257 19 750 84 988HANTSwATEN 496 643 1 467 161 74 780 610 92 980 275 495

STATISTIESE STREEK 26 1 085 1 773 2 822 245 113 1 570 2 115 194 066 484 674STATISTICAL REGION 26

ODS-LONDEN/EAST LONDON 338 670 805 19 24 559 872 82 727 35 838KING WILLIAM'S TOWN 96 143 157 7 0 120 215 18 380 2 503

STATISTIESE STREEK 28 434 813 962 26 24 679 1 087 101 107 38 341STATISTICAL REGION 28

KONG A 112 177 240 2 2 180 264 50'073 20 052STUTTERHEim 145 273 296 5 12 208 358 44 373 14 902cATHCART 120 188 261 3 15 210 343 61 562 12 284QUEENSTOWN 186 248 351 3 10 284 594 83 918 22 783TANKA 125 209 229 6 13 180 333 44 136 16 806STEQKSTRoom 80 115 160 4 2 130 188 10 322 8-153MOLT END 94 148 212 10 9 153 177 53 942 26 936

STATISTIESE STREEK 29 862 1 358 1 749 33 63 1 345 2 257 348 326 121 916STATISTICAL REGION 29

ALBANY 299 480 516 14 7 378 777 127 823 49 535SOMERSET-DOS/EAST 217 397 404 9 8 296 543 67 589 79 040

Page 210: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

0

TABEL 6 - MOTORVOERTUIE EN ANDER UITRUSTIN6 - TABLE 6 - ROTOR VEHICLES AND OTHER EQUIPMENT-EIBNDOM (6ETAL) EN BRUIKHUUR (WAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

ROTORKARRE VRAGNOTORS, STROPERS 1 COMBINES BRUIKHUUR I LEASiN6EN STASIE- JEEPS EN KRAGAANGE- ENJINS, ELEK- MOTORS. - TREKKERS EN_

LANDDROSDISTRIK YAENS BAKKIES TREKKERS DREWE AM DER SLEEPWAENS TRIESE ROTORS MOTORS. JEEPS ANDER LANDBOU-ENS. MASJIHEAJE

MAGISTERIAL DISTRICT ROTOR CARS LORRIES, TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES, MOTOR CARS, TRACTORS ANDAND STATION JEEPS AND ELECTRICAL LORRIES, OTHER AGRICULTU-VAGONS TRUCKS MOTORS jEEPS. ETC. LAL MACHINERY

ExAN RIA 243 400 617 35 15 474 900 153 900 184 602BATHURST 160 260 335 13 10 258 328 73 448 30 520FORT BEAUFORT 61 117 132 0 O 115 183 18 2(7 2 811ADELAIDE 86 137 162 0 7 154 257 57 199 10 780BEDFORD 116 188 221 4 3 178 344 66 986 19 016PEDDIE(KAAP/CAPE) 41 90 143 0 2 108 103 161 895 1 350VICTORIA-0OSIEAST(K /CP) 35 60 50 0 0 34 117 12 929 1 876STOCKENSTROM 68 118 161 2 3 139 189 13 264 28 351

STATIS-IESE STREEK 30 1 326 2 247 2 741 77 55 2 134 3 741 753 250 407 881STATISTICAL REGION 30

DARKLY-oo5 /EAST 167 Z85 385 14 11 294 359 129 641 28 120NDDEHOUSE 171 356 522 25 25 311 325 90 365 84 809INDM"e 71 111 200 5 9 117 128 22 355 2 543ELLIOT 113 195 380 13 27 248 209 38 280 64 079MACLEAR 135 242 458 20 57 294 209 35 639 48 500

STATISTIESE STREEK 31 657 1 189 1 945 77 129 1 264 1 230 316 280 228 051STATISTICAL REGION 31

LADY GREY 98 136 239 7 19 166 180 16 990 9 428ALIVAL-NOORD/NORTH 226 342 573 23 29 341 432 88 055 68 141ALBERT 218 327 432 21 17 340 451 122 396 39 280VENTERSTAD 69 102 111 1 8 111 232 20 266 16 968STETNSBURG 107 173 172 2 7 142 244 57 074 18 839NOFNEYR 65 122 136 1 3 98 207 30 630 3 741

STATISTIESE STREEK 32 783 1 202 1 663 55 83 1 198 1 746 335 411 156 397STATISTICAL REGION 32

*** KAAP / CAPE * r ► 22 437 43 307 52 764 4 086 2 450 37 347 57 550 7 985 957 5 946 997

DURBAN 6 21 40 2 3 39 I8 400 1 095PINETOWN (NATAL) 33 89 61 1 11 55 154 17 367 410INANDA(NATAL) 220 386 494 4 3 296 234 81 365 288 387

STATISTIESE STREEK 35 259 496 595 7 17 390 406 99 134 289 892STATISTICAL REGION 35

Page 211: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MoTORvOERTUIE EN ANDER UITRuSTIN6 - TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER EGUIPRENT-EIENDOR (GETAL) EN BRUIKHUUR (VAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

RoToRKARRE vRAGMOTORS, STROPERS / COMBINES BRUIKHUUR / LEASING

LAKaoROSOISTRIK

EN STASIE-WAINS

JEEPS ENSAKK2Es TREKKERS

KRAG AANSE-DRIVE AN DER SLEERRAENS

ENJINS, ELEK-7R/EsE MOTORE

MOTORS, VRAG-MOTORS, JEEPS

TREKKERS ENANDER LANDBOU-

ENS. RASJINERIEMAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARS

AND STATIONMASONS

LORRIES,JEEPS ANDTRUCKS

TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES_ELECTRICALROTORS

ROTOR CARS,LORRIES,JEEPS, ETC.

TRACTORS ANDOTHER AGRICuLTU-RAL MACHINERY

R RO f

STATISTIESE STREEK 36STATISTICAL REGION 36

CARPERDowN(NATAL)RICHMOND (NATAL)IXOP0(NATAL)NEW HAN&VER(NATAL)LIONS RIVER(NATAL)uRvoTi(NATAL)KRANSKOP (NATAL)

STATISTIESE STREEK 37STATISTICAL REGION 37

PIETERRARITZBURG(NATAL)

STATISTIESE STREEK 38STATISTICAL REGION 38

PORT SHEPSTONECNATAL)ALFRED(NATAL)

STATISTIESE STREEK 39STATISTICAL REGION 39

URZINTO(NATAL)

STATISTIESE STREEK 40STATISTICAL REGION 40

UNDERBERG(NATAL)INPENDLE (NATAL)POLELA(NATAL)

STATISTIESE STREEK 41STATISTICAL REGION 41

1

443

445

182.155158264263(6580

267

153

153

30766

373

174

174

996131

191

2

720

720

376310298476434429163

486

233

233

454152

606

431

431

1409380

313

1

1

4

362

362

648550571911684693270

327

388

388

674195

869

708

708

360197117

674

5

5

64

361017

79

5

5

91

10

14

14

602

8

16

24a

199

324113

146

8

8

141

15

15

15

13

19

1

2

177

177

412385425541468459148

818

232

232

457112

569

477

477

22112275

418

1

4

688

688

610433661507224653245

333

304

304

466152

618

257

257

24113950

430

1

351

351

5029910921311323344

316

79

79

347124

472

197

197

462310

81

901

901

277952269845707026459

536

250

250

927534

461

143

143

897273912

082

1

499

499

9125512129810023546

150

27

27

13326

159

274

274

47135

66

907

907

895774578378591583718

517

344

344

128373

501

434

434

501082659

242

Page 212: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MOTORVOERTUIE EN ANDER UXTRUSTIN6 - TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER EQUIPMEN

EIENDOM (GETAL) EN BRUIKHUUR (WAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

MOTORKARRE VRAGMOTORS, 1 TROPERS I COMBINES BRUIKHUUR / LEASINGEN STASIE- JEEPS EN ENJINS, ELEK-KRA6 AN6 - ROTORS, VRAG- TREKKERS EN

LANDDROSDISTRIK WAENS BAKKIES TREKKERS BREVE ANDER SLEEPYAENS TRIESE MOTORS MOTORS, JEEP; ANDER LANDBOU-ENS. !ASJINERIE

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARS LORRIES, TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES MOTOR CARS, TRACTORS ANDAND STATION JEEPS AND ELECTRICAL LORRIES, OTHER AGRICULTU-WAGONS TRUCKS F MOTORS JEEPS ETC. RA RA HINERY

MOUNT CURRIE 291 454 941 24 50 723 706 197 113 193 706

STATISTIESE STREEK 42 291 454 941 24 50 723 706 197 113 193 706STATISTICAL REGION 42

NEWCASTLE(NATAL) 101 176 264 6 13 156 209 40 263 136 167UTRECHT 162 332 602 26 65 309 337 56 565 104 116DANNMAUSER(NATAL) 64 113 196 13 19 100 135 34 965 73 982DUNDEE(NATAL) 157 259 360 10 25 176 297 19 809 75 407GLENCO£(NATAL) 44 114 155 7 22 103 165 27 186 36 398KLIPRIVIER(NATAL) 138 261 400 10 21 263 334 9 260 3 243YEENEk(NATAL) 30 76 107 2 2 67 123 11 379 1 773MOOIRIVIERIMOOI RIVER 175 284 481 7 20 344 638 47 878 97 043ESTCOURT(NATAL) 248 401 651 41 44 346 634 45 191 44 035BERGVILLE(NATAL) 106 224 446 25 50 233 417 14 244 25 648

STATISTIESE STREEK 43 1 225 2 240 3 662 147 281 2 097 3 289 306 740 597 812STATISTICAL REGION 43

PAULPIETERSBURG(NATAL) 91 173 269 16 28 138 165 96 873 147 649M60TSHC 154 313 466 9 7 316 472 102 824 61 270VRTHEID(NATAL) 273 496 624 21 56 364 579 270 632 149 158BABANAN60(NATAL) 43 101 94 2 1 51 136 38 142 15 350

STATISTIESE STREEK 44 561 1 083 1 453 48 92 869 1 352 508 471 373 427'STATISTICAL REGION 44

HLABISA(NATAL) 97 280 425 13 12 341 405 253 008 112 501LOVER UMFDLOZI(NATAL) 184 399 966 13 28 843 633 236 603 323 698MTONJANENI(NATAL) 53 109 214 1 10 175 175 54 217 55 539ESHONECHATAL) 101 163 482 0 10 416 379 36 559 134 391MTUNZINI(NATAL) 156 231 597 12 25 473 427 168 353 148 381UBDMBO(NATAL) 16 56 80 1 1 44 99 15 781 18 216

STATISTIESE STREEK 45 607 1 238 2 764 40 86 2 292 2 118 764 721 792 726STATISTICAL REGION 45

•** NATAL *** 5 546 10 300 17 743 387 745 12 062 14 501 4 374 550 4 425 508

Page 213: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 • MOTORVOER TU IE EN ANDER UITRUSTING - TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER ERUIPMENT-EIENDOM (GETAL) EN BRUIKHUUR (WAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

NOTORKARRE VRA6MOTORS, STROPERS / COMBINES BRUIKHUU / LEASING

LANDDROSDISTRIKEN STASIE-WRENS

JEEPS ENBAKKIES TREKKERS

KRAGAANGE-DREWE ANDER SLEERWAENS

ENJINS, ELEK-TRIESE MOTORE

MOTORS, DRAG-MOTORS, JEEPS,ENS.

TREKKERS ENANDER LANDBOU-MASJINERIE

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARSAND STATIONWAGONS

LORRIES,JEEPS ANDTRUCKS

TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES,ELECTRICALMOTORS

MOTOR CARS,LORRIES,JEEPS, ETC.

TRACTORS ANDOTHER AGRICULTU-RAL MACHINERY

RPRETORIA 319 504 507 10 16 300 1 110 176 260 77 414

WONDERBOOM 99 113 107 1 2 51 173 27 097 2 844

STATISTIESE STREEK 46 418 617 614 11 18 351 1 283 203 357 80 258

STATISTICAL REGION 46

JOHANNESBURG 46 100 76 7 11 69 127 8 400 9 028

RANDBURG 28 43 31 0 1 18 126 27 095 0

STATISTIESE STREEK 47 74 143 107 7 12 87 253 35 495 9 028

STATISTICAL REGION 47

GERMISTON 51 73 54 0 3 21 79 29 471 2 000

ALBERTON 8 6 4 0 1 3 3 0 0DOKSBURG 53 105 137 5 9 64 117 11 585 9 600

KEMPTON PARK 66 80 98 2 9 52 396 51 259 53 888

BENONI 151 238 428 2 17 240 858 49 310 0

STATISTIESE STREEK 48 329 502 721 9 39 380 1 453 141 625 65 488

STATISTICAL REGION 48

BRAKPAN 60 100 200 3 22 31 32 16 745 0

SPRINGS 19 31 111 7 2 58 54 0 52 775

NIGEL 187 296 752 41 70 367 426 116 664 88 314

DELNAS 262 461 1 081 64 84 594 605 187 360 283 774

HEIDELBERG(TVL) 207 350 778 59 61 451 1 190 145 275 217 827

BALFOUR 358 480 1 317 77 128 681 796 54 187 304 222

HaVELDRIP/HIGHVELD RIDGE 69 120 275 12 24 133 145 10 978 34 599

STATISTIESE STREEK 49 1 162 1 338 4 514 263 391 2 315 3 248 531 209 981 511

STATISTICAL REGION 49

KRUGERSDoRp 324 457 553 12 29 295 1 325 172 516 100 612

ROODEPOORT 54 102 96 1 5 43 1 349 54 392 7 766

WESTONARIA 40 90 165 12 20 69 94 143 540 0

RAND FONTEIN 199 335 592 49 46 286 576 52 026 162 069

OBERHOLEER 46 92 195 23 12 96 118 17 596 45 200

STATISTIESE STREEK 50 663 1 076 1 601 97 112 789 3 462 440 070 315 647

STATISTICAL REGION 50

Page 214: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MOTORVOERTUIE EN ANDER UITRUSTIN6 - TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER EDUIPMENT-EIENDOM (GETAL) EN BRUIKHUUR (HAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

•OTORKARRE VRAGMOTORS, I STROPERS / COMBINES 1 1 BR UIKHUUR / LEASINGEN I JEEPS EN I KRAGAANGE- ENJINS, ELEK - F MOTORS,7RA-I TREKKERS EN

LANDDROSDISTRIK VAENS j BAKKIES TREKKERS BREVE ANDER SLEEPVAENS TRIESE MOTORS I MOTORS, JEEPS. ANDER LANDBOU-ENS. I MASJINERIE

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARS LORRIES, TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES, MOTOR CARS, TRACTORS ANDAND STATION JEEPS AND ELECTRICAL I LORRIES, J OTHER AGRICULTU-YAGONS TRUCKS MOTORS JEEPS ETC. RAL MACHINERY

R RBRITS 763 1 280 1 476 60 26 815 2 320 233 292 142 841CULLINAN 190 298 355 5 28 213 521 10 331 28 8^8BRONKHORSTSPRUIT 355 558 990 45 77 532 915 65 495 232 937

STATISTIESE STREEK 51 1 308 2 136 2 821 110 131 1 560 3 756 309 118 404 646STATISTICAL REGION 51

VEREIN.GING 336 441 873 39 75 449 963 65 519 84 841VANDERBIJLPARK 111 173 394 13 53 164 214 13 856 37 272

STATISTIESE STREEK 52 447 614 1 267 52 128 613 1 177 79 375 122 113STATISTICAL REGION 52

THADAZIMBI 486 855 951 58 81 659 2 336 139 635 323 710VARMBAD 294 506 798 58 58 502 994 80 930 234 142RUSTENBURG 353 513 696 29 37 443 1 167 65 185 61 602SWANTRUGGENS 158 283 386 20 28 229 478 12 620 128 200MARTCO 312 552 785 29 46 513 1 159 58 970 86 571

STATISTIESE STREEK 55 1 605 2 709 3 616 194 250 2 346 6 134 357 340 834 225STATISTICAL REGION 55

PIETERSBUKI 423 736 919 20 83 533 1 539 152 814 164 292POT€IETERSRUS 846 1 501 2 287 75 178 1 833 3 926 228 584 598 948WATERBER6 704 1 242 1 695 92 185 1 193 2 487 135 090 310 977MESSINA 136 308 254 4 7 224 810 55 317 16 581SOUTPANSBERG 444 797 791 13 17 550 1 719 149 854 76 813LETABA(TVL) 705 1 248 1 379 14 64 1 327 2 263 390 596 295 621

STATISTIESE STREEK 56 3 258 5 912 7 325 218 534 5 660 12 744 1 112 257 1 463 232STATISTICAL REGION 56

NELSPRUIT(TVL) 256 641 770 10 18 772 1 102 160 791 136 1190ARBERTON(TVL) 298 938 1 171 9 35 736 1 044 315 788 517 593VITRIVIER 221 377 399 2 12 320 602 64 093 52 389PELGRIMSRUS 235 888 678 5 22 430 755 114 103 54 352LTDENBUR6 333 738 949 61 51 576 901 179 179 173 014

STATISTIESE STREEK 57 1 343 3 582 3 967 87 144 2 834 4 404 833 954 933 467STATISTICAL REGION 57

Page 215: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MOTORVOERTUIE EN ANDER UITRUSTING - TABLE 6 MOTOR VEHICLES AND OTHER EoulpmENT-

EIENDoN (GETAL) EN BRUIKHUUR (WAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

NOTORKARRE VRAGNOTORS, STROPERS COMBINES 8 RUIKHUU LEASING

LANDOROSDISTRIK

EN STASIE-WAENS

JEEPS ENBAKKIES TREKKERS

KRAGAANGEDREWE ANDER SLEEPNAENS

ENJINS, ELEK--TRIESE MOToRE

MOTORS, VRAG-NOTORs, JEEPS,ENS.

TREKKERS EN

ANDER LANDB0u-MASJINERIE

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARSAND STATIONWAGONS

LORRIES,JEEPS ANDTRUCKS

TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES,ELECTRICALMOTORS

MOTOR CARS,LORRIES,JEEPS, ETC.

TRACTORS ANDOTHER AGRICULTU-RAL MACHINERY

R

WITB ANK 207 330 709 61 64 419 436 191 650 122 716

MIDDFLBURG(TVL) 538 1 018 2 002 140 253 983 1 194 197 798 647 032

GROBLERSDAL 388 677 1 151 25 20 560 1 500 167 716 205 602

BELFAST 232 403 584 23 32 334 388 145 013 175 156

WATERVAL-zovEN 43 96 93 4 3 61 70 2 107 491

STATISTIESE STREEK 58 1 408 2 524 4 539 253 372 2 357 3 588 704 284 1 150 997

STATIST/CAL REGION 58

BETHALSTANDERTONVOLKSRUsTCAROLINA

334662177229

1573029318480

12

436612583751

83210

3829

119220

4590

1747302310401

1673630384511

1058858

133

730726858182

386258

39153

329519200785

ERNELO 647 1 117 2 055 97 463 1 063 1 080 280 453 408 547

AMERSFOORT 123 240 467 31 75 234 250 37 716 17 572

NAKKERSTROOm 74 180 311 19 14 171 142 71 739 163 128

PIET RETIEF(TVL) 336 650 1 051 24 53 674 746 443 694 365 105

,STATISTIESE STREEK 59' 2 582 4 587 9 266 531 1 079 4 902 5 416 1 220 098 1 792 185

STATISTICAL REGION 59

KLERKSDORP 485 671 1 526 68 183 831 1 183 85 678 306 337

STATISTIESE STREEK 60 485 671 1 526 68 183 831 1 183 85 678 306 337

STATISTICAL REGION 60

POTCHEFSTROONVENTERSDORPCOLIGNYKOSTERLICHTENBURGDELAREYVILLENOLNARANSSTADSCOVEIZER-REMEKEBLOENHOF

.CHRISTIANA

1

566394297444141529673410163121

1

863635400734573691992620277191

11114221

559519182601407131431685455387

77879490

258136124

6718

9

154204157218500305305214

2329

211

759690643822307127359887270197

1

1211

356880551138286102550836406257

122139i22264366120302

761051

091732299667512977775223940057

1

2123551119805439286992463286

205771941470147060473772400865

STATISTIESE STREEK 61 4 738 6 976 17 357 960 2 109 9 061 10 362 1 577 273 5 197 1 04

STATISTICAL REGION 61

Page 216: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MOTORVOERTUIE EN ANDER UITRUSTING -EIENDOM .

(G£TAL) EN BRUIKHUUR (WAARDE)

MOTORKARRE YRAGMOTORS,EN STASIE- JEEPS EN

LANDOROSDISTRIK VAENS BAKKIES

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARS LORRIES,AND STATION JEEPS ANDYAGONS TRUCKS

**+ TRANSVAAL **+ 19 820 33 887

BOSHOF 577 1 012JACOBSDAL 177 349KOFFIEFONTEIN 94 174FAURESMITH 225 364

STATISTIESE STREEK 27 1 073 1 899STATISTICAL REGION 27

IAST1ON 159 268ROUXVILLE 164 272SMITHFIELD 122 177BETHULIE 148 206

STATISTIESE STREEK 33 593 923STATISTICAL REGION 35

SASOLBURG 122 220

STATISTIESE STREEK 53 122 220$TATISTIC.AL REGION 53

KROONSTAD 500 875VENTERSBUHG 139 246HENNENMAN 137 179PARYS 131 179VR_DEFORT 176 295KOPPIES 287 434HEILNRON 467 719VILJOENSKROON 400 558BOTH1VILLE 445 781WESSFLS5RJN 240 395HOOPSTAD 332 633BULTFONTEIN 348 628THEUNISSEI 242 442

STATISTIESE STREEK 62 3 844 6 364STATISTICAL REGION 62

TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER EOUIPMENT-PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

STROPERS / COMBINES BRUIKHUUR I LEASINGKR 6 NGE- ENJINS, ELEK- MOTORS, VRAG- TREKKERS EN

TREKKERS DREWE ANDER SLEEPNAEMS TRIESE MOTORS MOTORS, JEEPS, ANDER LANDBOU-ENS. MASJINERIE

TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES, MOTOR CARS, TRACTORS ANDELECTRICAL LORRIES, OTHER AGRICULTU-MOTORS JEEPS, ETC. RAL MACHINERY

R R

59 241 2 860 5 502 34 086 58 463 7 631 133 13 656 238

1 598 103 114 844 1 277 186 328 476 464425 33 48 239 541 99 769 86 181220 9 31 123 181 9 136 36 507393 20 8 265 480 33 559 44 486

2 636 165 201 1 471 2 479 328 792 643 638

464 41 51 242 316 53 231 111 622384 19 22 225 326 24 693 24 719260 5 11 171 250 16 470 23 639204 1 5 165 302 8 249 3 060

1 312 66 89 803 1 194 102 643 163 040

565 31 66 205 293 13 178 13 900

565 31 66 205 293 13 178 13 900

1 981 152 201 846 1 361 160 387 512 915483 56 59 206 312 52 826 140 108490 27 56 191 314 150 129 100 800481 20 41 225 303 38 304 103 216680 33 88 362 432 98 467 252 024

1 062 62 127 441 642 70 834 136 4871 623 128 141 664 946 95 780 110 9381 872 113 304 887 721 129 650 542 8952 421 160 415 1 078 1 099 224 128 1 162 0321 095 113 159 506 491 77 955 138 3521 459 181 201 732 762 140 451 273 5101 338 139 194 719 802 139 724 390 182

839 103 99 384 621 162 356 368 385

15 824 1 287 2 085 7 241 8 806 1 540 991 4 231 844

Page 217: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 6 - MOTORV0ERTUIE EN ANDER UITRuSTING - TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER EaulPHENT-EIENDom (GETAL) EN BRUIKHUUR (uAARDE) PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

NOT•RKA RE VRAGMOTORS, STROPERS I COMBINES BRU1KHuuR / LEASING

LANDDRoSDISTR/KEN STASIE-WAENS

JEEPS ENBAKKIES TREKKERS

KRAGAANGE-OREWE ANDER SLEEPWAENS

ENJINs, ELEK-TRIESE MOTORE

MOTORS, VRAG-MDTORS, JEEPS,ENS.

TREKKERS ENANDER LANDBOU-mASJINERIE

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARSAND STATIONWAGONS

LORRIES,JEEPS ANDTRUCKS

TRACTORS POWER DRIVEN OTHER TRAILERS ENGINES,ELECTRICALMOTORS

MOTOR CARS,LORRIES,JEEPS, ETC.

TRACTORS ANDOTHER AGRICULTU-RAL MACHINERY

BETH LENE NHARRismITHvREDEFRANKFORTREET7LINDLEISENEKALFouRTEssURGFICKsEur:G

STATIsTiEsE STREEKSTATISTIC A L REGION

ODFNDAALSRUSWELKOMVIRGINIA

STATISTIESE STREEKSTATISTIC A L REGION

BLOEmFONTEIN

STATIsTiEsE STREEKSTATISTICAL REGION

PETRusBURGBRAN DFORTviNpuRGmARGuARDCLoCOLANEXCELSIORLADy9pANDuEPENERDEWETSDORPREDDERspuPGEDENPURGTRomPssURGJAGERSFONTEIN

6363

6464

6565

3

611525443506355380420125203

568

975073

220

614

614

2273881921791772422481191831411108548

5

947961739852524628719207334

911

18091

151

422

883

883

36167334632728136737118530219116210971

2112

11

1

12

1

1

1

040817676121151454535451748

993

427228280

935

502

502

57919065672558875886541459532122913141

1

20812689

11815819220644

108

249

212527

73

145

145

9913882

1089669

114426123420

1

15212918127985

1251604368

222

873547

169

88

88

261164647322746534424472

11

6

070056823943545660813242405

557

212108128

448

736

736

29353029143836539253018527617714010540

11

1

8

1

1

1

439484883925715891077330610

354

211133230

574

696

696

66902848158448371972725546931134121175

1

167474163

472

124

49

153

504

512845

124

135

135

13513336406160747368934

173

638390830026

069120

977013

554

041143190

374

945

945

522230217371188339646128479787386601880

3

83148531124034238135267

491

505

1194222

184

265

265

235383106146

2218628150

131

038645627661868791426938082

076

375681130

186

046

046

055002000903385

5015931317

1X4096

Page 218: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLE 6 - MOTOR VEHICLES AND OTHER EQUIPMENT-PROPERTY (NUMBER) AND LEASING (VALUE)

BRUIKHUUR /EASINGENJINS, ELEK- MOTORS, VRA6- TREKKERS EN

SLEEPNAENS TRIESE MOTORE MOTORS, JEEPS, AN^DER LANDBOU-ENS. NASJINERIE

TRAILERS ENGINES, MOTOR CARS, TRACTORS ANDELECTRICAL LORRIES, OTHER AGRICULTU-MOTORS JEEPS. ETc. RRL MACHINERY

R R112 211 28 806 1 243

3 874 6 $64 752 580 1 712 484

21 335 29 960 4 503 057 10 719 214

104 830 160 474 24 494 697 34 747 957

TREKKERS DREWE ANDER

TRACTORS POWER DRIVEN OTHER

7 210 838 482

42 977 3 854 4 402

172 725 11 18? 13 099

TABEL 6 - %OTORVOERTUIE EN ANDER UITRUSTIN6 -EIENDON (OCTAL) EN 9RUIKHUUR (YAARDE)

MOTORKARRE VRA6ROTOREN STASIE- JEEPS EN

LANDDRDSDISTRIK WAENS BAKKIES

MAGISTERIAL DISTRICT MOTOR CARS LORRIES,AND STATION JEEPS ANDWAGONS TRUCKS

PH LIPPOLIS 87 15

STATISTIESE STREEK 66 2 426 3 896STATISTICAL REGION 66

**• O.V.S. I O.F.S. *** 12 460 20 518

TOTAAL/TOTAL R.S.A. 60 263 108 012

Page 219: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

T n 7 - UMAWM AANGEAAN IN VMMD MET HOERDERY9F.DRYWIGHEDE TABLE 7 - EIPENAITURE INCURRED IN CONNECTION WITH FARMING OPERATIONS7.1 PMDE UPIGAWFS VOWMS IIMASW 7.1 - CMT ACCORDING TO OWNERSHIP

tS an enpl tmat eriaa

Vee- en pluimveevoerStock d poultry feed

Ve ings-materiasl Rmestingstowe

&apOership

Total Seed andplant material

oerConcentrates

der voerOther feed

Packingmaterial

Fertilizers

R R R R R R

REPUBLIEK VAN SUID-AFRICA - REPUBLIC OF BOOTH AFRICA

E mse en vemootaeIndividuals and partnerships 1 731 209 534 75 499 108 155 793 865 8o 012 278 52 915 323 232 585

Maatakappye en kaperasiesCompanies and co-operatives 706 596 360 24 735 426 137 181 765 25 559 955 33 580 839 105 813 254

Openbare korporasiesPublic corporations

owerhederegeringsondemminge

914 942 13 609 56 056 23 807 78 160 198 284

Municipalities, local authorities andgovernment enterprises 7 913 250 268 548 569 879 319 456 8o 818 784 600

AnderOther 11 804 677 247 935 1 319 706 369 893 1 187 216 1 754 145

MT M R.S.A. 2 458 438 763 100 764 626 921 271 106 285 389 87 842 923 431 782 868

Page 220: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.1 - LOPENDE UITGAWES VOI3ENS LTENAARSKAP (VERVOLG) TABLE 7_1 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO OWNERSHIP (CONTINUED)

Middels vir bestryding vanSiektes en plae Vervoer

Dienste gelewerServices rendered

Onderhoud en herstel van geboueMaintenance and repairs to buildings Onderhoud en

herstel vanmaejinerie

ElektrisiteitaangekoopOnderhoud en

Eienaarskap Remedies for Transport Antler landbou- MateriaaT herstel dour Maintenance and Electricity

Ownership treatment ofVeeartsenydi enete

dienste gekoop kontrakteurs repairs to purchased

diseases and pestsVeterinary

Other agricultural Material Maintenance and machineryservices services purchased repairs by

contractors

R R R R R R R R

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Eenmansake en vennootskappeIndividuals and partnerships

Maatskappye en kodperasiesCompanies and cc-operatives

Cpenbare korporasiesPublic corporations

Munisipaliteite, plaaslikeowerhede en regeringsonder-nemingoMunicipalities, local autho-rities and government enter-prises

AnderOther

TOTAAL/TOTAL R.S.A.

80 736 993 36 663 982 7 146 836 19 047 774 43 955 710 10 873 1 38 146 822 909 30 140 479

38 279 37 1 20 257 246 1 954 945 6 247 945 13 846 403 3 302 796 63 535 340 18 328 674

17 201 20 679 6 979 840 11 725 5 233 72 441 4 873

318 961 127 5 11 39 301 194 116 1 063 998 185 918 896 248 508 842

674 1 56 1+07 723 38 593 56 190 393 579 41 442 1 239 850 357 015

123 026 682 57 1+77 141 9 186 644 25 546 865 59 27 1 415 14 408 527 212 565 788 49 339 883

Page 221: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.1 - W2WDE UIMAwm VOWMS EIxN ARSKAP ( EsLUIT) TABLE 7.1 - CURRENT MpmDimE ACCORDING TO OWNERSHIP (CONCLUDED)

BelastingTax

Derdeparty-Versekerings-

Water

PlaaslikeowerhedeLocalauthorities

EienaarskapOwnership

LisensiegeldLicence fees

versekeringThird partyinsurance

premiesInsurance premiums

RenteInterest

kuurRent

AnderOther

R R R R R R 2 R

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Benmansake en vennectskappeIndividuals and partnerships 10 924 592 3 679 129 60 576 095 6 203 712 8 430 339 149 698 667 74 922 333 353 933 120

Maatskappye en koOperasiesCompanies and co-operatives 2470 441 812 384 17 914 374 1 537 1m 1 750

96537098393 28 672 830 123 715 876

Openbare korporasiesPublic corporations 2 665 93 1 27 976 0 429 131 480 27 334 214 240

Munisipaliteite, plaaslike owerhedeen regeringsondernemings

Municipalities, local authoritiesand government enterprises 7 281 3 034 121 678 7 832 6 573 128 20 434 2 259 588

AnderOther 52 538 23 573 364 360 37 636 41 442 401 027 381 195 2 416 473

MTAWMT 13 457 517 4 519 051 79 004 7 786 318 10 229 748 187 458 201 104 024 126 482 539 297

Page 222: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEr 7.2 - IOPENDE UITGAW88 VOW-INS LA DDRO5DISTRIK TABLE 7.2 - CURRII T EXPWDITURE AC00RDING TO MAGISTERIAL DISTRICT

r

Sand- oVee- an pluimveevoer Verpakkings-

Totaal plantmateriaalalpoultry feed materiaal Bemestingetowwe

I Kxagvoer Ander voerLanddroadistrik Total Seed and Packing Fertilizers

Magisterial district plant material Concentrates Other feedmaterial

R R R R R R

Kemp/Cape 1 075 606 16 968 589 644 56 178 6 044 36 410

Wynberg 6 723 264 4o8 387 2 771 180 523 788 227 807 456 836

Simonetad/Simonatoxn 2 169 196 1 925 1 661 131 722 4 287 4 134

Bellville 15 499 194 301 48? 5 o5o 976 1 865 999 906 501 883 191

Statistiese etreek 01Statistical region 01 25 467 260 728 767 10 072 931 2 446 687 1 144 639 1 380 571

Stellenbosch 14 044 971 260 200 2 424 987 293 581 1 130 895 1 070 653

Kuilarivier/River 5 415 906 48 241 2 936 395 273 024 29 207 202 426

Sameraet-Sies/Weet 4 986 795 79 413 1 155 589 68 556 482 576 52? 320

Strand 952 034 16 821 614 504 8 223 5 173 21 790

Pearl 38 9 17 990 527 722 17 472 556 1 187 757 2 779 042 1 983 874

Wellington 6 926 857 260 679 578 937 118 834 291 535 808 512

Statistiece streak 02Statistical region 02 71

244 553 1 1 93 076 25 182 968 1 949 975 4 718 428 4 614 575

Uniondale 3 292 823 102 307 98 532 42 927 648 806 279 257

Joubertina 8 736 675 70 549 19 544 131 728 2 413 455 593 396

Humanadorp 6 429 622 514 253 564 461 177 051 205 513 1 106 179

Hsnkey 7 295 086 1 088 461 298 995 36 391 591 704 1 002 385

Statistiene streek 04Statistical region 04 25 754 206 1 775 570 981 532 388 097 3 859 478 2 981 217

Oudtshoorn 7 019 058 177 623 365 144 742 721 163 141 308 133

Calitzdorp 1 872 339 26 210 109 212 119 067 95 277 55 094

Ladismith 3 800 301 42 953 159 282 103 655 190 009 231 519

Statistiese streak 05Statistical region 05 12 691 698 246 786 633 638 965 443 448 427 594 746

Knysna 2 872 448 132 411 367 082 223 701 89 181 417 773

George 11 541 440 1 000 374 1 037 546 148 238 587 802 1 537 082

Mosselbaai/Moesel Bay 3 505 528 341 287 148 826 122 866 101 097 600 608

Riveredal/Riveradale 7 950 032 491 949 456 911 425 548 183 272 1 280 321

Statistiese streek 06Statistical region 06 25 869 448 1 966 021 2 010 365 920 353 961 352 4 235 784

Caledon 39 498 371 1 320 757 2 065 077 371 026 7 254 159 4 249 764

HerOanus 1 177 127 104 843 114 712 13 36731383 1+66

152 775

Bredasdorp 11 523 1 32 974 799 483 625 365 870 2 593 379

Swellendam 14 752 230 672 725 678 5 1 8 256 419 417 535 2 433 130

Heidelberg (Kaap/Cape) 6 224 671 467 213 609 583 201 618 160 361 1 063 694

Statistiese streek 0?Statistical region 07 73 1 75 53 1 3 540 337 3 951 515 1 208 330 8 081 834 10 492 742

Worcester 29 339 296 817 843 1 443 328 351 142 4 741 391 3 250 160

Ceres 22 230 240 1 738 001 824 865 329 156 1 437 025 2 861 397

Tolbagh 9 438 065 349 088 848 300 559 873 638 514 1 377 049

Page 223: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TAB 7.2 - LOPF nmawm vomms LANDDROSDISTRIK TABLE 7.2 - C T ACCORDING lY) MAGISTERIAL DISTRICT

Vee- en pluimveevoerSaad- en

Stock and poultry feed Verpakkinge-Totaal plantmateriaal materiaal Bmestistoe

LanddrosdistrikMagisterial.district

Total Seed andplant material

KragvoerConcentrates

Ander voerOther feed

packing

materialFertilizers

RobertsonMontagu

8 468 5524 181 341

130 908357 102

560 421314 584

1 67 721

29 758155204

852308

843 243378 076

Statistiese streek 08Statistical region 08 73 657 494 3 392 942 3 991 498 1 437 650 7 177 090 8 709 925

Malmesbury

HopefieldPiketbergVredenburg

52 968 7712 581 666

14 708 12 223 885

2 150 536188 971061W125 016

16

1

628 264

239 637025 039545 710

4 374 882258 875459 91057 577

59132

910

33

488930026414

6

2

470 57o522 096864 673325 512

Statistiese streek 09Statistical region 09 72 482 466 3 450 720 18 438 650 5 151 244 1 567 858 10 182 851

Clanwilliam

VredendalVanrhynsdarp

10 178 1816 617 7874 107 019

715 811152 050281 704

378 51687 240

274 344

313 010165 881267 168

451218203

499513224

1 659 829630304 353

Statistiese streek 10Statistical region 10 20 902 987 1 149 565 740 100 746 059 873 236 2 594 902

N W =aq Md 3 816 493 47 793 784 213 562 562 68 127 163 560

Statistiese streek 11Statistical region 11 3 816 493 47 793 784 213 562 562 68 127 163 560

W vishaa vis Bay 176 811 0 70 611 37 902 0 0

Statistiese streek 12Statistical region 12 176 811 0 70 611 37 902 0 0

Port Elizabeth 5 82o 086 150 429 3 288 006 572.439 43 558 103 861UitenhageKirkwood

5 562 4695 372 346

171 73160 111

2 025 541350 540

137 754

89 0572311 77

746274

192 639444 395

Statistiese streek 14Statistical region 14 16 754 901 382 271 5 664 087 799 250 452 578 740 895

Calvinia 9 44o 795 89 209 2 540 687 1 519 719 79 392 100 058Williston 3 257 385 4 268 812 397 799 000 21 175 3 266Sutherland 2 755 641 529 745 842 390 611 42 268

Statiotiese streek 16Statistical region 16 15 453 821 123 006 4 098 926 2 709 330 142 835 117 653

Beaufort-Wes/WestFraserburgLaingaburgPrins Albert/Prince AlbertVictoria-WestMurraysburg

3 783 1234 576 2142 715 7551 566 4702 922 8451 387 067

12 8431481 56316 65410 48317 681

405 034961 18o248 94591 083

215 92062 966

1

527 336329 375160 395104 210381 71774 705

488350435834

216937957909719351

10 2923 743

78 912

39 92397 517

Statiotiese streek 17Statistical region 17 16 951 474 153 952 1 985 128 2 577 738 320 089 149 871

Page 224: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

N

TABEL 7.2 - LOPENDE UTTOAWES VOLGENS LANDDROSDISTRIK TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TD MAGISTERIAL DISTRICT

Seed- enTee- en pluimveevicer qerpakking5-

Total plantmateriaa3Stock and poultry feed materiaal Bemestingstowwe

veerOtherLanddroadistrik TotalMagisterial district

Seed andplant material

Packingmaterials

FertilizersConcentratesConcentrates Other feed

R R R R R R

Jansenville 2 05 1 7071 594 100

7 90618 560

103 51+043 232

112 23889 221

40 95624 640

4 22317 054

SteytlervilleWillowmore 2 096 744 20 882 40 807 92 633 43 956 27 361

Statistiese streak 18Statistical region 18 5 742 55 1 47 348 187 579 294 092 109 552 48 638

Aberdeen 2 436 954 25 548 70 739 141 069 46 343 31 901

Greaff-Reinet 4 261 174 47 043 354 284 268 466 72 642 33 958

Pearston 1 366 367 11 173 97 036 69 356171 266

24 819136 683

22 270118 342

Middelburg (Keep/Cape)Middelburgk 716 4632 821 453

120 14936 186

233 590257 658 187 468 48 793 30 124

Statistical reregiigon

on 1919Statistical 15 602 411 240 099 1 01 3 307 837 625 329 280 236 595

Hopetown 3 117 611 114 501 158 095 270 804 72 622 177 6056 918

Britstown 1 925 9061 163 361

4 72511) 987

87 3291 570

149 80762 360

30 35119 192 8 496

De AarPhilipstown 2 144 120 9 839 142 022 133 418 29 85 1 38 106

Richmond (Keep/Cape) 2 162 089 18 131 216 809 98 414 47 976 24 239

Hanover 1 413 3942 393 040

4 78019 406

29 9 1 686 350

71 231282 420

22 22759 020

3 27314 893

ColesbergNoupoort 515 172 6 146 29 276 25 891 9 947 1

Statistieoe etreek 20Statistical region 20 14 834 693 188 515 898 367 1 094 345 271 186 274 896

Sneaks 4 573 102 62 604 403 885 570 099 97 777 99 333

Carnarvon 4 604 579 24 781 993 497 912 516 30 150 8 353

Statistiese streak 21Statistical region 21 9 177 681 87 385 1 397 382 1 482 615 127 927 107 686

Kimberley 4 564 378 195 589 410 843 483 075 21+0 580 343 406

Statistical reg ion 2222Statistical region 4 564 378 195 589 410 843 483 075 240 580 343 406

Gardenia 19 625 447 428 156 886 811 1 392 344 424 160 845 351

Kenhardt 6 287 045 82 151 1 248 364 823 19 1 49 472 80 906

Statiatiese streak 23Statistical region 23 25 912 492 510 307 2 1 35 1 75 2 2 1 5 535 473 632 926 257

Kuruman 7 9 1 2 844 18 321 916 666 1 778 590 24 314 31 363

Postmasburg 6 474 850 13 542 633 802 1 122 618 37 107 61 224

Bey , 3 932 676 33 565 329 149 606 946 17 975 40 437

Statiatiese streak 24Statistical region 24 18 320 370 65 428 1 879 617 3 508 154 79 396 133 024

Page 225: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - WPMDE UMAWM VOW= WDDSDISMIK TABLE 7.2 - C T EXpFNDITURE ACODRDING Ti0 MAGIS= DISTRICT

TotaelSaad- enplantmateriaal

Vee- en pluimveevoerStock and poultry feed Verpakkings-

Materiaal Bemestingstowwe

LanddrosdistrikMagisterial district

Total Seed andplant material

Kragvoer Ander veerGoncentrates Other feed

Packingmaterial

Fertilizers•

a a

Vryburg 26 418 681 1 378 220 2 211 116 2 65 1 731 404 525 3 564 576Mafeking 16 971 886 1 248 636 1 143 655 704 796 307 268 3 842 702

Statistiese streek 25Statistical region 25 43 330 567 2 626 856 3 354 771 3 356 527 711 793 7 407 278

Herbert 8 648 567 699 738 3 19 533 640 038 248 271 1 228 644Barkly -Wes/West 6 284 440 247 931 404 761 470 087 294 884 622 193Warrenton 4 014 581 277 458 257 080 14o 986 73 543 690 918Hartswater 15 063 363 1 213 853 319 220 171 441 729 636 3 329 270

Statistiese streek 26Statistical region 26 34 010 951. 2 438 980 1 'DO 594 1 422 552 1 346 334 5 871 025

Oos Londen/East Londen 10 713 382 98 687 3 654 846 468 283 658 096 728 518King William's Town 2 492 996 818 757 14o 320 059 81 047 96 292

Statistiese streek 28Statistical region 28 13 206 378 1 33 505 4 411 986 788 2 739 143 824 810

Komga 2 482 969 28 070 472 314 189 088 25 163 170 561Stutterheim 2 584 575 89 821 362 290 183 886 47 176 346Cathcart 2 932 132 102 124 236 434 231 983 53 400 115 814Queenstown 3 994 133 53 88? 798 373 397 978 38 649 81955Tarka 2 527 976 37 841 136 255 108 612 38 844 26 901Sterkstroom 1 375 885 20 946 128 219 200 104 20 764 21 114Molten 1 475 052 3o 618 146 220 97 176 20 557 10 796

Statistiese streek 29Statistical region 29 17 372 722 363 307 2 280 105 1 408 827 244 980 603 517

Albany 7 198 332 187 866 1 084 399 476 506 174 789 475 957Somerset-00s/Ehst 4 025 81 103 291 743 137 492 83 666 122 676Alexandria 11 494 726 07 631 3 550 407 911 242 146 210 936 957Bathurst 3 587 465 115 285 426 144 1 70 208 101 993 628 720Fort Beaufort 1 489 324 11 029 100 254 76 062 65 548 80 585Adelaide 2 169 525 17 415 262 649 165 749 36 514 54 709Bedford 2 849 095 32 828 256 258 207 539 44 223 50 890Peddie (Kasp/Cape) 3 656 521 50 384 1 699 929 35 520 29 033 303 388Victoria Oos/Kast (KP/CR) 3 016 451 3 691 1 759 038 24 862 110 412 55 23oStockenstrdm 1 437 227 26 118 465 174 472 111 110 123 006

Statistiese streek 30Statistical region 30 41 226 491 81 3 350 9 461 286 2 379 652 903 498 2 832 118

Barkly-Oos/East 3 458 299 109 129 176 42G 270 940 59 959 80 120Wodehouse 3 755 070 125 429 295 263 303 726 77617 108 691Indwe 1 220 709 57 230 8o 615 101 23 593 127 318Elliot 2 576 461 1 93 693 129 966 140 617 71 348 142Maclear 2 949 018 110 266 84 813 140 410 76 813 670 573

Statistiese streak 31Statistical region 31 13 959 557 595 747 767 077 957 133 309 412 1 334 844

Page 226: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - LOPf]VDE UITGAWES VO GHIS LANDDROSDISTRIK TABLE 7.2 C1JRI2ENT EXPENDITURE ACCORDING 717 MAGISTERIAL DISTRICT

0

Sead- enVan- en pluimveevoer

Verpakkings-Totasl plantmateriaal Stock and poultry teed materiaal Semestingstowwe

1veerLanddrosdistrik Total Seed and Packing Fertilizers

Magisterial district plant materialConcentratesConcentrates

OtherOther feed

material

R R R R R R

Lady Grey 1 719 828 43 660 141 545 146 346 29 672 77 586Aliwal-Noord/North 4 012 510 80 674 519 044 252 492 72 505 138 366Albert 3 710 831 63 778 416 09 1 227 326 58 989 30 985Venteratad 1 035 139 17 291 66 324 75 598 34 604 35 573Steynsburg 2 019 778 36 33

2 216 769 121 949 23 382 6 591Hofineyr 1 129 015 21 094 42 279 58 925 21 422 28 371

Statistiese streek 32Statistical region 32 13 627 101 262 829 1 402 052 882 636 240 374 317 472

KAAP/CAPE 725 287 486 26 720 051 109 506 303 43 011 700 35 943 058 68 220 858

Durban 511 621 2 460 - 466 160 103 378Pinetown (Natal) 1 809 914 140 526 171 288 25 545 63 727 208 322Inanda (Natal) 11 682 342 170 342 2 026 014 100 640 169 579 1 714 327

Statistiese streak 35Statistical region 35 14 003 877 313 328 2 197 302 126 651 233 466 2 026 027

Lower Tugela (Natal) 23 046 310 196 165 504 783 337 177 57 423 6 845 851

Statistiese streek 36Statistical region 36 23 046 310 196 165 504 783 337 177 57 423 6 845 851

Camperdown (Natal) 13 539 310 465 470 3 518 302 376 410 309 414 1 980 330Richmond (Natal) 10 425 455 256 063 1 125 998 348 657 182 464 1 827 943Ixopo (Natal.) 11 186 009 296 056 2 250

1484 813 770 149 53 1 1 462 515New Hanover (Natal) 17 494 949 250 611 1 537 141 107 530 117 287 3 888 318Lions River (Natal) 16 1

73 836 396 627 4 121 175 1 507 990 260 1 95 2 457 559Umvoti (Nata3.) 14 598 722 404 216 422 082 422 757 331 775 2 499 797Kranskop (Natal) 3 372 290 78 7 1 9 18 819 43 267 44 906 714 365

Statistiese atreek 37Statistical region 37 86 790 571 2 147 762 12 994 001 3 620 381 1 395 572 14 830 827

Pietermaritzburg (Natal) 7 454 088 108 376 2 424 875 254 622 297 342 725 392

Statistiese streak 38Statistical region 38 7 454 088 1o8 376 2 424 875 254 622 297 34 2 725 392

Port Shepstone (Natal) 10 254 603 91 157 1 064 784 104 152 319 091 2 101 875Alfred (Natal) 3 100 005 60 165 59 474 35 641 59 696 382 513

Statistiese streak 39Statistical region 39 13 354 608 151 322 1 124 258 139 793 378 787 2 484 388

IImzinto (Natal) 12 853 115 197 463 1 040 720 58 102 202 898 3 127 027

Statistiese streak 40Statistical region 40 12 853 115 197 463 1 040 720 58 102 202 898 3 127 027

Page 227: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - WPINDE UIWAWM VOW INS LANDDROSDISTRIK TABLE 7.2 - C T aPINDITE ACMRDING DISTRICT

LanddrosdistrikMagisterial district

TotaalTotal

Saad- enplantmateriaelSeed andplant material

Vee- en pluimveevoerStock and poultry feed Verpakkings-

materiaalPackingmaterial

BemestingstowweFertilizers

KragvoerConcentrates

Ander voerOther feed

2

Underberg (Natal) 5 273 316 147 802 818 916 359 664 88 173, 1 011 289

Impendle (Natal) 3 060 886 95 645 467 032 177 031 57 338 582 955pelela (Natal) 1 245 075 32 541 74 423 46 143 11 883 267 952

Statistiese streak 41Statistical region 41 9 579 277 275 988 1 360 371 582 157 394 1 862 196

Mount Currie 13 472 327 473 625 2 222 737 1 063180 170 639 2 267 904

Statistiese streak 42Statistical region 42 13 472 327 473 625 2 222 737 1 063 180 170 639 2 267 904

Newcastle (Natal) 3 139 44o 90540 258 521 209 974 96 801 760 063

Utrecht 8 178 700 273 585 618 55o 402 203 908 1 964 417

Dannhauser (Natal) 3 117 983 76 401 665 683 115 429 123 255 791 495Dundee (Natal) 5 763 943 288 374 308 511 581 586 278 709 1 520 367

Glencoe (Natal) 2 104 149 42 277 401 133 209 352 _55371 437 876

Kliprivier (Natal) 5 235 133 151 543 479 578 630 822 86 609 840 286

Weenen (Natal) 2 210 232 181 848 30 069 193 714 152 945 159 433

Mooirdvier/Mooi River 11 298 562 296 636 3 572 505 741 113 151 389 1 525 038

Estcourt (Natal) 11 223 364 4o0 582 1 337 852 1 345 282 119 862 2 364 767

Bergville (Natal) 6 787 015 254 465 589 4 341 497 125 121 2 119 788

Statistiese streak 43Statistical region 43 59 058 310 2 482 939 8 228 950 4 919 171 1 393 970 12 483 530

Panlpietersburg.(Natal) 4 291 526 151 160 279 288 274 67o 69 004 1 229 88o

Ngotshe 6 890 725 171 479 289 186 131 302 249 952 896 010

Vryheid (Natal) 9 164 993 356 702 1 358 171 671 767 201 866 1 779 900

Babanango (Natal) 1 267 993 10826 141 108 218 841 21 453 55 301

Statistiese streek 44Statistical region 44 21 615 237 690 167 2 067 753 1 296 580 542 275 3 961 091

Hlabisa (Natal) 7 758 735 62 018 256 676 29 991 496 133 1 202 825

Lower Umfolozi (Natal) 13 169 66o 71 483 358 383 33 574 102 800 2 490 158

Mtonjaneni (Natal) 4 134 192 14 181 449 583 44 143 80 580 887 868

Eshowe (Natal) 9 756 516 8o 493 669 885 11 279 699 230 1 695 896

Mtunzini (Natal) 9 478 156 47 274 179 473 17 790 64 695 2 596 570

Ubombo (Natal) 2 126 669 218 773 222 149 86 626 44 974 155 310

Statistiese streak 45Statistical region 45 46 423 928 494 222 2 136 149 223 403 1 488 412 9 028 627

NATAL 307 651 648 7531357 36 3o1 899 12 621 898 6 318 178 59 642 86o

Pretoria 18 011 814 894 8 867 903 1 126 455 449 282 659 006

Wonderboom 1 71+0 645 66 343 828 424 23 013 101 754. 69.898

Statistiese streek 46Statistical region 46 19 752 459 960 750 9 696 327 1 149 468 551 036 728 904

Page 228: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEt 7.2 - LOPFNDE DIIGAWES VOLGFNS LANDDROSDISTRIK TABLE 7.2 - CURRENT ExpENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL AISI'RICT

I

Saad- anPea- en pluimveevoer

Verpakkings-

Totaal plantmateriaalStock and poultry seedo pou

materiaal Semestingstowwe

Kragvoer1Ander voerLanddrosdistrik Total Seed and Packing Fertilizers

Magisterial district plant materialConcentrates Other feed

material

R R R R R R

Johannesburg 5 053 649 481 385 2 673 619 261 392 80 470 246 753

Randburg 1 131 689 116 798 494 825 31 589 91 190 25 335

Statistiese streek 4?Statistical region 47 6 185 338 598 183 3 168 444 292 981 171 660 272 088

Germiston 2 272 515296 586 308 234 115

1+60 86 220 12? 327

Alberton 30 112 595 1 472 2 820 100 636

Boksburg 2 366 101 385 114 349 607 22 304 53 98 7 242 526

Kempton Park 3 235 573 135 301 709 716 55 311 122 022 310 478

Benoni 8 800 954 407 176 483 208 633 235 178 648 984 129

Statistiese streek 48Statistical region 48 16 705 255 1 224 772 1 852 237 829 1 30 440 9?? 1 665 096

Brakpan 2 200 000 182 030 137 970 50 000 600 0001052 5184 762 34

724 636 2 7095 62Nigel. 10 552 449 955 1 333 054 252 132 188

Delany 29 707 150 1 059 983 12 582 195 575 9 1 0 455 802 4 264 801

Heidelberg (TeL) 14 764 517 700 389 3 116 653 1 354 776 297 013 2 528 976

Salfcur 18 324 848 706 424 2 438 042 397 325 409 867 4 921 112

Doeveldrif 3 801 512 142 297 366 578 71 067 135

248940 477

Statistiese streek 49Statistical region 49 81 604 119 3 214 785 20 228 882 2 793 91+2 1 571 53

616 436 320

Krugersdorp 22 116 113 887 1 30 13 1 57 511 670 273 712 002

499 '+87Roodepocrt 7 088 883 1 760 09 1 1 359 835 285 430 150 555 217 971Westonaria 1 732 497 108 693 143 407 14 555 49

063381 1+o0

Randfontein 8 697 381 532 050 1 887 879 305 096 125 021 1 921 462

Oberholcer 3 433 477 117 024 558 385 293 096 71 579 733 712

Statistiese streek 50Statistical region 50 43 068 351 3 404 988 17 107 017 1 568 450 1 108 220 3 754 032

Brits 18 281 790 986 540 2 009 404 368 138 1 012 515 2 528 330

Cullinan 5 101 781 114 721 1 385 583 1 034 447 124 559 463 882Sronkhorstspruit 18 317 857 1+05 156 6 181 326 2 696 510 206 202 2 637 534

Statistiese streek 51Statistical region 51 41 701 428 1 506 417 9 576 313 4 099 095 1 343 276 5 629 746

Vereeniging 13 282 246 457 481 5 460 061 397 506 198 852 1 495 886

Vanderbijlpark 3 690 286 150 467 432 132 119 600 72 789 936 579

Statistiese streak 52Statistical region 52 16 972 53

2 607 948 5 892 1 93 517 106 271 641 2 432 465

Thabazimbi 10 632 714 547 458 378 169 677 865 317 731 888 867Warmbad 11 680 052 685 1 74 1 347 881 625 141 449 1 76 1 492 304Rustenburg 9 306 797 412 911 2 083 307 1 250 022 306 929 744 667Swartruggene 3 053 452 130 204 736 47 1 85 418 76 821 431 266Marico 8 003 698 379 527 553 329 676 499 286 620 1 1

53 251

Page 229: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Tnu 7.2 - WPME UIMAWM VOWINS LANDDROSDISTRIK TABLE 7.2 - C T EkpThiDhIrJ5E ACCORDING TO MAGISTMIAL DISTRICT

TataalSaad- enplantmateriaal

Vee- en pluimveevoerStock and poultry feed Verpakkings-

materiaal BemestingstowweLanddrosdistrikMagisterial district

Total Seed andplant material

Kragvoer Ander voerConcentrates Other feed

Packingmaterial

Fertilizers

Statistiese streak 55Statistical region 55 42 676 713 2 155 274 5 099 157 3 314 945 1 437 277 4 710 355

Pietersburg 15 612 501 973 260 2 821 228 1 186 556 816 874 1 647 245Potgietersrus 32 779 071 1 872 289 1 900 746 929 873 2 162 218 4 372 103Waterberg 17 155 648 698 489 844 625 705 453 462 567 3 140 615Messina 4 599 576 102 703 139 529 79 525 646 017 405 797Soutpansherg 12 138 856 .685 365 915 380 357 694 1 091 530 1 248 187Letaba (Tvl) 34 012 693 524 400 307 398 149 952 7 659 344 3 938 990

Statistiese streek 56Statistical region 56 116 298 345 4 856 506 6 928 906 3 409 053 13 OM 550 14 752 937

Neispruit (T1) 15 339 703 253 618 584 764 165 541 2 062 246 1 643 730Barberton (Tvl) 33 403 477 499 515 287 494 129 215 1 981 689 4 340 648Witrivier 7 604 384 69 673 376 003 28 477 510 913 1 014 791Pelgrimsrus 11 403430 178 641 167 669 114 355 1 106 833 751 208Lydenburg 12 339 872 535 309 379 514 369 438 62610 2 243 816

Statistiese streek 57Statistical region 57 80 090 866 1 5%756 1 795 444 M7026 6 287 879 9 994 193

Witbank 12 784 743 801 138 2 480 089 284 023 257 896 3 018 613Middelburg (Tvl) 32 716 754 1 861 484 5 444 291 502 937 1 116 953 9 001 567Groblersdal 17 212 685 777 087 2%947 136 754 638 501 2 702 133Belfast 7 014 083 406 012 606 188 440 689 251 989 1 713 864Waterval-Boven 956 915 m6 158 602 58 662 17 499 5o 948

Statistiese streek 58Statistical region 58 7o 684 98o 3 866 097 898o 117 1 423 065 2 282 838

l

Bethel 25 800 013 1 546 780 1 682 794 683 787 Z

i ii iiStanderton 35 216 46o 1 742 287 3 552 126 1 263 714 1Volksrust 5 727 203 143 558 815 207 630 16? 815Carolina 11 635 990 740 031 832 443 410 284 446 097 2 747 876Ermelo 33 095 639 2 247 767 2 474 309 1 074 690 987 254 7 871 148Amersfoort 5 430 905 273 623 414 039 166 361 133 231 1 385 748Wakkerstroom 4 901 818 303 730 184 633 213 335 1 631133 1 181 063Piet Retief (Tvl) 14 430 35o 630 601 469 031 428 829 503 141 2 729 944

Statistiese streek 59Statistical region 59 136 238 378 7 628 377 10 424 261 4 559 526 4 167 262 33 293 622

Klerkadorp 18 037 045 891 806 1 216 288 1 006 533 203 663 4 661 353

Statistiese streek 60Statistical region 60 18 037 045 891 806 1 216 288 1 006 533 203 663 4 661 353

Potchefstroom 17 340 128 565 806 4 535 598 1 368 245 432 245 2 436 696V tersdou 19 057 o60 677 719 1 573 374 647 025 216 160 6 271 022

Coligriy 15 089 835 607 641 290 726 598 232 133 304 5 777 753Meter 17 034 342 981 704 859 146 648 040 283 109 4 633 182Licht mburg 58 815 978 2 432 095 1 095 436 1 175 205 699 21 604 666

Page 230: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - lOPENDE U TGAY+ES VDL)INS LASDDROSDISTRIK TABLE 7.2 - CISRRERT E%PENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT

I

Read- enYee- en pluimveevoer

ye rP B6-

Totaal plantmateriaalandStock poultryoultry feed materiaai Bemestingstoxwe

Landdrosdistrik Total Seed and Packing FertilizersAnher veer

Magisterial district plant materialGoneentratmeConc entr

Other feedmaterial

R R R R R R

Delareyville 24 933 259 1 477 019 486 864 626 776 219 898 7 856 014Wolmaransstad 27 020 299 1 378 520 1 535 928 759 387 295 711 8 004 587Schweizer-Reneke 19 691 152 911 573 1 331 349 688 629 379 263 4 870 199

610emhof 3 410 342 159 967 261 654 331 086 56 573 575 992Christiana 6 371 358 717 726 531 846 831 331 59 364 625 182

Statistiese streak 61Statistical region 61 208 763 753 9 909 772 12 501 921 7 673 956 2 771 867 62 655 293

TRANSVAAL 898 779 562 42 362 431 114 467 507 33 444 276 35 647 682 177 473 729

Boshof 18 712 686 1 064 588 1 126 050 1 099 863 490 332 3 346 733Jacobsdal 4 253 1 57 177 360 151 957 150 9 8 3 181 370 620 269Ko£fiefontein • 2 287 782 60 595 71 072 100 783 103 664 708 848

Fauresmith 4 654 352 217 916 139 176 175 31+0 98 543 620 599

Statistiese streek 27Statistical region 27 29 907 977 1 520 459 1 488 255 1 526 969 874 109 4 896 449

Zastron 3 503 294 70 942 268 989 235 695 47 185 435 395Rouxville 3 222 440 67 075 276 817 263 776 50 202 134 747Smithfield 1 923 7 1 6 37 190 161 592 120 014 30 385 ' 30 755Bethulie 1 569 840 21 305 81 427 103 816 35 436 12 472

Statistiese streak 33Statistical region 33 10 219 290 196 512 788 825 723 301 163 208 613 369

Sasolburg 6 419 354 222 503 521 130 241 941 190 225 1 709 169

Statistiese streek 53Statistical region 53 6 419 354 222 503 521 130 241 941 190 225 1 709 169

Kroonstad 28 155 372 1 462 217 2 352 033 929 657 555 565 6 635 303Ventersburg 6 015 592 268 907 287 371 139 410 117 106 1 440 919Henneiiman 5 890 808 222 495 320 472 172 792 78 998 1 956 070Parys 5 391 060 187 021 933 792 196 943 311 668 812 510Vredefort 6 794 535 339 316 322 129 150 851 173 739 1 694 188Koppies 10 922 235 671 388 508 133 458 578 261 542 2 261 049Heilbron 13 279 493 584 245 1 109 336 405 911 714 2 1 7 2 410 277Viljoenskroon 24 617 407 1 187 209 646 776 297 977 201 910 8 778 627Bothaville 33 890 644 2 097 970 728 866 427 892 354 324 11 861 914Wesselebron 17 977 871 1 011 967 236 701 151 162 216 175 7 477 370Hoopstad 20 105 445 1 1 78 5 1 5 692 280 586 983 285 316 6 795 057Bultfontein 15 218 046 862 739 382 094 248 840 206 961 4 122 830Theunissen 10 663 420 838 472 390 443 199 873 230 499 2 441 751

Statistiese streek 62Statistical region 62 198 921 928 10 882 461 8 910 426 4 366 869 3 708 020 58 687 865

Bethlehem 28 275 108 1 474 721 1 964 336 874 031 497 134 6 868 096Harrismith 29 986 212 1 123 564 2 304 557 1 377 215 470 693 6 608 214Trade 17 768 662 782 099 1 350 963 1 045 115 272 743 3 834 064Frankfort 24 090 432 1 122 781 1 747 619 728

489963 971 6 714 217

Page 231: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Tam 7.2 - WPmDE nmAwm vomms LANDDROSDISTRIK TABLE 7.2 - CURRENT EXPEDDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT

TotaalSaad- enplantmateriaal

Vee- en pluimveevoerStock and poultry feed

Verpakkings-materiaal Bwestingstoe

LanddrosdistrikMagisterial district

Total Seed andplant material

KrapoerConcentrates

Ander voerOther feed

Packingmaterial

Fertilizers

Reitz 20 147 858 1 645 791 686 358 340 239 172 145 5 35o 322

Lindley 16 339 870 510 079 994 069 458 014 206 234 3 856 924

Senekal 17 622 567 534 903 926 692 607 779 263 352 4 012 426

Fouriesburg 5 911

959 198 723 369 408 181 806 260 248 1 Soy 041

Ficksburg 13 08114 443 050 2 274 317 309 950 406 962 2 891 261

Statistiese streek 63Statistical region 63 171 200 782 7 835 7 11 12 618 319 5 922 638 3 513 482 41 64o 565

Odendaalsrus 5 710 624 285 820 170 727 46 47o 56 584 1 795 414

We] loom .3 265 609 162 952 50 678 34 920 26 294 83/266

Virginia 3 921 878 183 410 546 141 15 749 54 641 886 427

Statistiese streek 64Statistical region 64 12 898 111 632 182 867 546 97 139 137 519 3 5 1 3 107

Bloemfontein 14 653 828 544 392 1 175 006 609 294 271 642 2070945

Statistiese streek 65Statistical region 65 14 653 828 544 392 1 175 006 609 294 271 642 2 070 945

Petrusburg 8 299 409 344 872 240 980 206 104 75 279 1 650 112

Brandfort 11 401 818 417 877 1 075 438 634 054 164 556 1 301 506

WinburgMarquardClocolanExcelsior

5 948 70514 681 9679 980 1378 057 094

160 656224 870324 003210 894

256 033

3 947 334529 956497 338

273 657289 46974/458322 o65

57 086101 757103 133106 040

1 090 8832 2672 806 0251 404 696

LadybrandWepenerDewetsdorpReddersburgEdenburgTrompsburg

91%9293 549 9124 294 9722 128 9791 794 0931 213 333

281 70669 679

104 83o110 85929 30219 098

473 827292 174408 026218 794155 51698 667

237 72o272 3933 17 283115 967117 48770 952

121 15476 927

134 91144 39629 41424 132

2 248 523138 003302 06128 84343 23414 530

JagerafonteinPhilippolis

624 0361 387 413

4 3341 3 587

44 49337 479

34 74186 014

12 30224 713

9 2209 007

Statistiese streek 66Statistical region 66 82 498 797 2 316 567 8 276 055 3 719 364 1 075 Soo 13 313 952

O.V.S./O.F.S. 526 720 067 24 150 787 34 645 562 17 207 515 9 934 005 126 445 421

MT/MT R.S.A. 2 458 438 763 100 764 626 294 921 271 106 285 389 87 842 923 431 782 868

Page 232: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TA$$ 7.2 - LOPENDE UIIGAWES VOIGE(S LANDDROSDISTRIK (VEHVOLG) TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

P_

Dienste gelewer Onderhoud at herstel van geboue

Middele vir ba-Services rendered Maintenance and repairs to buildings Onderhoud en

etryding vaOnderhoud en

herstel van Elektrisiteit

Landdroadistriksiektes en plaeRemedies for

VervoerTransport Veeartsenydienste

Ander landbou- Materiaal heretel deurmasjinerieMaintenance and

eangekoopElectricity

Magisterial district treatment of di- VeterinarydiensteOther

gekoopMaterial

kontraktcursMaintenance and

repairs to purchased

ceases and pests servicesservicescal services purchased repairs by

aachinery

contractors

R R R R R R R R

Hasp/Cape 14 328 61 767 9564 2 261 27 841 577 43 097 16 850

Wynberg 157 588 34 680 37 549 12 010 85 372 83 928 339 463 209 880

Sinonstad/Simonetown 20 838 1 250 485 0 5 227 0 4 834 21 363

Bellville 276 828 226 790 68 197 4+3 841 147 872 48 957 1 169 948 328 318

Statistiese streek 01Statistical region 01 469 582 324 487 115 795

58 112 266 312 133 462 1 557 342 576 411

Stellenbosch 820 957 123 367 30 021 216 434 445 406 230 479 1 180 680 606 848

Kuilsrivier/River 155 154 26 730 16 020 55 734 89 441k 41 892 236 815 114 748

Somerset-Wes/West 368 7 1 1 14 006 22 983 70 381 162 850 104 502 504 275 193 970

Strand 6 946 10 356 3 381 4 241 10 578 19 325 45 700 28 503

Pearl 1 446 677 564 561 161 4132 65870 1

931

32 9 035 1882 347 632 19 639 Wellingtto n166 214 306 905 467 79 3

Statistical streek 02Statistical region 02 3 105 327 1 086 682 253 457 819 875 1 737 110 739 430 4 589 806 4222 790

Uniondale 301 973 151 377 4 318 16 275 108 090 53 041 299 534 5 975

Joubertina 950 022 638 094 1 766 68 719 210 687 25 806 798 326 88 771

Humansdorp 325 442

259 829 36 909 54 470 298 085 55 342 526 383 33 1+09

Harkey 467 669 198 688 11 920 68 669 203 998 54 564 623 875 287 765

Statistiene streek 04Statistical region 04 2 045 106 1 247 988 54 91 3 208 133

820 860 188 753 2 248 118 415 920

Oudtshoorn 235 339 119 514 38 198 112 263 455 395 145 447 764 227 204 035

Calitzdorp 85 295 27 884 6 970 15 268 77 309 36 615 219 921 26 790

Ladismith 142 246 68 286 12 371 20 925220 212 43 954 318 099 84 699

Statiatiese streek 05Statistical region 05 462 880 215 684 57 539 148 456 752 916 226 o16 1 302 247 315 524

Knysna 68 365 67 168 17 614 83 686 133 066 66 54 1 234 530 17 4+54

George 570 665 282 520 51 539 188 178 396 233 71 029 1 090 831 78 956

Mosaelbaai/1ossel'Bay 157 978 122 662 9 487 62 584 114 420 44 026 334 985 16 149

Riveredal/Riveradale 266 532 182 312 51 068 112 173 250 180 60 687 861 005 77 566

Statistiese atreek 06Statistical region 06 1 063 540 654 662 129 708 446 621 893 899 242 283 2 521 351 190 125

Caledon 3 941 890 71+1 455 81 532 582 511 1 101 503 411 158 3 966 118 1 687 724

Hermanus 57 388 16 601 4 749 13 590 30 184 19 253 131 776 21 381Bredaedorp 395 819 150 378 68 272 218 539 364 506 175 043 1 177 448 27 597Swellendam 841 856 311 558 54 562 260 726 459 790 188 421 1 642 826 1+06 485Heidelberg (Soap/Cape) 194 379 208 163 40 569 69 146 181 983 100 678 621 866 15 864

Statistiese streek 07Statistical region 07 5 431 332 1 428 155 249 684 1 144 512 2

137 966 894 553 7 540 034 2 159 051

Page 233: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLE 7.2 - C ENT ACCORDING In MAGISTERIAL DIS M (CONTINUED)

Dienato gelewerServices rendered

Pnderhoud en herstel van geboueMaintenance and repairs to buildings

qnderhoud enherstel vanmasjinerieMaintenance andrepairs tomachinery

lektrisiteitaangekoopElectricitypurchased

Veet s dimsteVeterinaryservices

Ander landbou-diensteOther agriculturalservices

MateriaalgekoopMaterialpurchased

Onderhoud enherstol deurkontrakteuraMaintenance andrepairs bycontractors

TABEL 7.2 - wPmDE UTmAwm v=ms LmDDSDIS K (vM0m)

anddrosdistrikMagisterial district

Middels vir be-stung vansiektes en plaeRemedies fortreatment ofdiseases and pests

VemoerTransport

Worcester 1 672 062 419 983 60 931 371 630 155 377 271 2 150 650 1 907 816Ceres 2 639 360 727 276 97 059 155 260 497 426 141 644 2 275 954 1 471 569Tulbagh 601 018 13/325 027 57 803 198 700 85 504 77 1 266 539 243Robertson 667 188 125 323 116 110 170 604 308 894 131 746 766 737 536 648Montagu 193 829 51 001 8 088 33 972 104 175 39 973 346 522 286 459

Statistiese streak 08Statistical region 08 5 773 457 1 454 908 326 215 665 010 1 739 350 776 138 6 311 129 4 741 735

Malmesbury 1 002 480 818 529 285 227 355 749 807 814 376 042 4 121 097 954 107Hopefield 41 154 45 000 8 873 3o 884 35 331 5 487 242 784 31 673Piketberg 532 805 309 538 41 977 76 886 277 412 94 274 1 491 650 485 718Vredenburg 46 314 47 306 15 140 16 265 717 11 264 184 665 m233

Statistiese streek 09Statistical region 09 1 622 753 1 220 373 351 217 479 784 1 151 274 067 6 040 196 1 491 731

Clanuilliam 405 633 279 853 14 613 184 024 349 741 134 559 1 080 564 308 840Vredendal 414 853 125 300 5 638 104 427 167 794 33 647 684 583 263 84oV=r orp 155 324 208 476 1 38 037 115 975 36 123 287 336 103 582

Statistiese streak 10Statistical region 10 975 810 613 629 21 617 326 488 633 510 m4329 2 052 483 676 262

N a= quad 123 126 583 3 583 23 507 191 201 22 421 276 330 17 129

Statistiese streak 11Statistical region 11 123 447 126 583 3 583 23 507 191 201 22 421 276 330 1 7 129

Walviebeal 6 780 10 840 2 000 0 3 200 6 5)0 4 600 1 250

Statistiese streek 12Statistical region 12 6 780 10 840 2 000 0 3 200 6 300 4 1

port Elizabeth 133 362 63 636 20 071 5 379 8/ 667 23 529 258 990 123 595Uitenhage 240 384 62 818 26 463 43 070 347 881 64 252 331 351 117 319Kirkwood 372 003 31 965 25 648 131 540 296 022 101 256 547 874 178

Statistiese streak 14Statistical region 14 745 749 158 419 72 182 179 989 725 189 037 1 138 215 419 162

Calvinia 244 401 427 236 4 476 56 872 3o0 850 94 769 502 895 1 768WillistonSutherland

7283

379108

01799 674 2

752542

31 34524 on

n76981 936

22 50427 343

137153

948019 9

140

600

Statistiese streak 16Statistical region 16 399 888 666 927 7 770 112 460 555 616 793 862 11

Page 234: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

ienste gelewerServices rendered

Ooderhoud en heratel van geboue14aintenance and repairs to buildings

Onderhoud an

Veeartseny- , Aider landbou- Materiaal9nderhoud enherstel deur

heratel vanmas6inerie

2 ektriaiteitaangekoop

8ienste dienete gekoop kontrakteurs Maintenance and ElectricityVeterinary Other agricultural Material Maintenance and repairs to purchased

services services purchased repairs by machinery

TABEL 7.2 - LOPENDE UITt3AW S VOUIENS LANDDROSDISTRI% (VERVOIG)

LanddrosdiatrikMagisterial district

Middela vir be-stryding vansiektes en plaeRemedies fortreatment ofdiseases and pests

VervoerTransport

_ .. R ., I R R - I — R

198 843 56 561 294 904 20 951114 504 23 944 '184 840 -83 189 17 580 193 830 52 14582 712 29 312 184 487 30 967

113 298 45 717 221 707 10 038120 135 49 700 136 461 4 088

7 1 2 681 222 814 1 216 229 118 189

209 596 56 731 240 054 7 013

165 918 42 079 218 542 0186 240 40 964 201 833 204

561 754 139 774 660 429 7 217

268 805 72 852 251 044 0249 382 105 1 95 492 636 18 69589 817 36 243 104 110 34 525

265 700 64 196 501 745 9 189119 920 39 929 241 872 89 795

993 624 318 415 1 59 1 407 152 204

166 855 57 256 229 543 102 284105 239 30 222 137 373 4 854107 385 36 89 1 79 078 11 288185 837 55 112 189 187 18 149112 622 34 652 202 483 12 81777 170 35 423 93 935 14 312

119 633 61 508 156 372 31 19620 290 5 559 45 467 2 431

895 031 316 623 1 133 438 197 331

204 087 44 463 351 507 201 041159 264 32 976 262 689 1 526

363 35 1 77 439 614 196 202 567

129 338 30 241 344 736 239 353

129 338 50 241 344 736 239 353

contractors

rr1w

R R R R

Beaufort-Wes/Weat 143 981 104 243 1 680 42 946Fraserburg 102 225 169 477 956 33 158Laingaburg 711 1 59 79 029 2 430 40 909Prins Albert/Prince Albert 59

42633 805 2 796 24 254

Victoria-West 134 1 99 75 209 3 057 31 740Murraysburg 80 080 33 212 1 803 22 315

Statistiese atreek 17Statistical region 17 591 070 494 975 12 722 195 322

Janaenville 134 736 36 841 13 134 66 442Steytlerville 101 302 21 234 7 830 25 140Willowmore 90 094 12 237 3 826 22 915

Statistiese streek 18Statistical region 18 326 132 70 312 24 790 114 497

Aberdeen 164 312 17 275 5 735 37 371Graaff-Reinet 228 361 67 799 24 426 44 344Pearston 79 914 19 433 4 508 16 909Cradock 304 188 75 492 28 772 83 104Middelburg (Kaap/Cape) 170 532 88 668 17 609 25 5o4

Statietiese streek 19Statistical region 19 947 307 268 667 81 050 207 232

Hopetown 178 391 119 216 5 330 15 925Britstown 99 283 60 788 3 263 12 678De liar 51 283 29 1 33 3 872 7 188Philipatown 113 432 54 561 3 862 12 419Richmond (Kaap/Cape) 126 089 82 337 3 399 22 968Hanover 101 124 22 000 3 353 21 598Colesberg 126 563 102 144 30 874 11 236Noupoort 29 481 6 634 2 296 2 098

Statistiese otreek 20Statistical region 20 825 646 476 813 56 249 106 110

Prieska 111 391 265 440 6 974 23 684Carnarvon 147 454 141 018 6 350 17 504

Statiatiese streek 21Statistical region 21 258 845 406 458 13 324 41 188

Kimberley 196 932 131 925 14 172 20 056

Statistiese streek 22Statistical region 22 196 932 181 925 14 1 72 20 056

Page 235: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLE 7.2 - CURRENT EXPMDITUE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Dienste gelewerServices rendered

Onderhoud en herstel van geboueMaintenance and repairs to buildings

Onderhoud enherstel van aektrisiteitOnderhoud en

VervoerTransport

Yeeartseny-diensteVeterinaryservices

Ander landbou-diensteOther agriculturalservices

MateriaalgekoopMaterialpurchased

herstel deurkontrakteursMaintenance andrepairs bycontractors

masjinerieMaintenance andrepairs tomachinery

aangekoopIDectricitypurchased

T M 7.2 - IAPINDE UTMAWM VOWINS LMDDMSDISMIK (VERVOLO)

LanddrosdistrikMagisterial district

Middels vir be-stryding vansiektes en plaeRemedies fortreatment ofdiseases and pests

p

Gordonia 890 839 352 595 4/351 339 142 903 946 268 273 1 890 692 302 783Kenhardt 170 374 247 932 9 440 59 373 259 770 67 361 363 22 327

Statistiese streek 23Statistical region 23 1 061 213 600 527 W791 398 515 1 163 716 335 6 34 2 300 055 325 110

Kur=an 313 271 353 294 13 637 22 851 498 908 101 892 490 030 33 952Poatmasburg 405 650 213 019 1 7 338 21 408 3 1 3 712 102 881 373 525 58 229Hay 265 011 125 002 19 525 24 313 222 423 56 201 222 897 14 456

Statistiese streek 24Statistical region 24 983 932 691 315 50 500 68 572 1 035 043 260 974 1 086 452 106 637

Vryburg 637 466 684 474 67 883 144 985 757 925 76 672 2 151 473 42 054ftieung 461 866 386 796 62 365 110 632 433 740 M1474 1 452 732 10 744

Statistiese streek 25statistical region 25 1 099 332 1 071 270 130 248 255 617 1 191 665 278 146 3 604 205 52 798

Herbert 581 554 132 906 19 980 153 535 206 208 50 489 662 038 381 078Rarkly-Wes/West 265 170 173 128 26 911 134 054 180 511 32 207 374 672 326 749Warrenton 156 460 61 803 11 578 97 267 100 751 16 112 295 759 90 144Hartswater 655 944 92 012 29'424 617 189 331 4m 116 385 982 706 249 332

Statistiese streek 26Statistics/ region 26 1 659 128 459 849 87 893 1 002 045 818 890 215 193 2 315 175 1 047 303

Oos-Londen/East London 463 914 186 736 33 394 26 284 356 104 30 967 965 455 225 706King William's Town 126 973 66 394 9 901 1 339 82 464 16 408 154 264 949

Statistiese streek 28Statistical region 28 590 887 253 130 43 295 27 623 438568 47 375 1 11 9 719 266 655

Komga 174 074 61 786 8 886 30% 63 323 9 982 221 334 14 086Stutterheim 163 510 34 613 14 826 100 898 76 979 20828 163 619 34 105Cathcart 226 575 65 449 16 594 23 211 125 222 56 830 287 454 5 187Queenstown 157 44o 107 903 4o 925 11 906 138 614 30 859 336 493 27 555larks 166 082 47 615 10 826 19 74o 113 525 32 307 257 045 288Sterkstroom 69 238 45 252 7 7 1 3 5 8o7 62 914 24 993 121 346 0Molteno 87 574 23 272 8 170 11 178 100 sot 15 680 147 306 0

Statistiese streek 29Statistical region 29 1 044 493 385 890 107 940 175 778 681 379 191 479 1 534 597 81 221

Albany 522 228 189 522 51 226 67 097 319 088 107 649 693 173 97 859Somerset-Oos/East 319 622 84 565 21 777 79 639 246 036 97 775 419 329 91 517Alexandria 436 776 478 058 105 637 101 168 332 808 81 778 909 959 245 333Bathurst 176 902 109 817 15 971 46 44o 118 383 25 803 380 366 46 446

Fort Beaufort 164 755 37 843 9 775 8 435 113 363 15 342 146 472 27 :04

Page 236: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - LOPFNDE UITGAWES VOLGENS LANDDROSDISTRIK (VERVOLG) TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

•Dienste gelewer Onderhoud an herstel van geboue

Hiddels vir be- Services rendered Maintenance and repairs to buildingsOnderhoud en

stryding van herstel van 2 ektrisiteitIOnderhoud ensiektes en laepine Vervoer

Ander landbou- Materiaal herstel deurmasjinerie aangekoop

La distrik Remedies for Transportdienste dienste gekoop kontrakteurs

Maintenance and ElectricityMagisterial, district treatment of

Veterinary Other agricultural Material Maintenance andrepairs to purchased

diseases and pestsservices machineryservices purchased repairs by

contractors

R R R R R R R R

Adelaide 135 281 46 635 23 550 12 401 100 604 49 574 155 722 19 41+7

Bedford 1?5 959 78 666 21 303 18 242 264 417 64 642 285 658 54 556Peddle (Kaap/Cape) 92 924 8 95 1 2 220 0 23 067 0 424 931 15 810Victoria-dos/East (KP/CP) 89 156 111 480 2 951 1 345 40 658 1 194 130 321 13 316Stockenatrom 89 575 13 359 3 699 3 288 61 897 11 652 124 229 55 951

Statistiese streek 30Statistical region 30 2 203 178 1 158 896 258 109 338 055 1 620 321 455 1+09 3 670 160 667 539

Barkly-Ooa/Feat 197 807 100 024 11 658 84 396 141 111 32 591 319 939 14 299Wodehouse 221 131 120 091+ 24 200 33 283 181 243 48 584 427 818 5 202Indwe 63 880 32 059 7 096 19 128 35 75

8 10 225 132 585 694Elliot 148 815 54 505 9 786 19 207 62 847 22 888 246 302 1 548tfaclear 172 991 62 961 9 343 24 175 74 129 10 700 313 151 750

Statistiese streek 31Statistical region 31 804 624 369 643 62 083 180 189 495 088 124 988 1 439 795 22 493

Lady Grey 98 277 64 548 11 899 25 020 48 163 15 853 155 442 21 647Aliwal-Noord/North 165 193 74 985 13 214 40 527 148 284 33 795 348 617 34 703Albert 188 325 68 872 '7 833 23 810 195 287 45 218 334 109 51 373Venterstad 53 595 15 951 10 363 9 813 46 418 17 808 94 930 9 052Steyncburg 123 251 42 968 16 563 14 687 92 706 32 291 112 264 6 239Hofineyr 83 145 32 440 4 543 13 654 54 734 14 793 120 278 5 382

Statistiese streek 32Statistical region 32 711 786 299 764 64 415 127 511 585 592 159 758 1 165 640 128 396

KAAP/CAPE 35 530 156 16 398 77 1 2 703 261 7 871 091 23 199 764 7 428 667 60 171 946 17 053 611

Durban 44 162 21 319 106 1 960 11 568 102 369 13 401Pinetown (Natal) 76 463 11 886 6 173 19 028 33 546 2 066 164 276 73 319Inanda (Natal) 855 789 174 567 1 132 28 128 249 681 42 961 1 100 191 563 331

Statistieae streek 35Statistical region 35 976 414 207 772 7 411 49 116 294 795 45 027 1 366 836 650 051

Lower Tugela (Natal) 1 248 706 1 133 683 10 103 297 937 839 594 140 166 3 307 393 418 700

Statistiese streek 36Statistical region 36 1 248 706 1 133 683 10 103 297 937 839 594 140 166 3 307 393 418 700

Camperdown (Natal) 592 528 734 485 67 079 28 654 296 069 57 986 1 152 914 381 830Richmond (Natal) 419 000 925 925 47 878 58 640 294 108 20 412 1 100 755 208 169Ixopo (Natal) 368 386 1 965 432 133 673 8 554 200 459 23 850 876 217 279 508New Hanover (Natal) 1 076 544 587 929 42 587 94 162 400 303 114 736 2 821 748 300 659Lions River (Natal) 448 102 534 440 251 042 84 709 336 858 66 394 1 195 1 96 373 338

Page 237: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Onderhoud enherstel deurkontrakt eursMaintenance andrepairs bycontractors

Onderhoud enherstel vanmasjinerieMaintenance andrepairs tomachinery

Onderhoud en herstel van geboueMaintenance and repairs to buildings

MateriaalgekoopMaterialpurchased

ElektrisiteitaangekoopElectricitypurchased

TABEL 7.2 - LOPENDE UITGAWES 1015EN3 LANDDROSDISTR1K (VIEVOLG) TABLE 7.2 - CURRENT STIPFNDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (WNTINUM)

Middels vir be-stryding vansiektes en Flee Vervoer

Dienste gelewerServices rendered

Landdrosdistrik Remedies for Transport Yeeartseny- Ander landbou-

Magisterial district treatment of dienste dienstediseases and pests Veterinary

services

Other agriculturalservices

Umvoti (Natal)Kranskop (Natal)

Statistiese streek 37Statistical region 37

Pietermaritzburg

Statistiese streek 38Statistical region 38

Port Shepstone (Natal)Alfred (Natal)

Statistiese streek 39Statistical region 39

Umzinto (Natal)

Statistiese streek 40Statistical region 40

Underberg (Natal)Impendle (Natal)Polela (Natal)

Statistiese streek 41Statistical region 41

Mount Currie

Statistiese streek 42Statistical region.42

Newcastle (Natal)UtrechtDannhauser (Natal)Dundee (Natal)Glencoe (Natal)Kliprivier (Natal)Weenen (Natal)mosisivier oi RiverEst court (Natal)Bergville (Natal)

Statistiese streek 43Statistical region 43

3

2

763 342189 882

857 784

273 430

273

462 39883 065

545

847 808

847 808

232 896137 26961 006

431 171

518 443

518

129 307571 069155 011285 814M102285 231141 617

386 578460 995341 882

857 606

5

1

1

1

522 59293 102

363 905

230 194

230 194

047 177

735 889

783 o66

787 741

787 741

442 295182 66833 969

658 932

538 o86

538 086

46 553BO 12631 06666 65127 340106 5176 449476 906303 78794 325

409 743

5318

615

45

45

306

37

27

27

71354

111

143

143

13

217

3024324

1965823

413

904858

021

162

162

767807

574

769

769

352480309

141

284

284

551

763518762246882295405015716

153

49 01337 264

360 996

62 995

62 995

93 5518 541

102 092

13 817

13 817

34 71513 43317 485

65 633

69 676

69 676

29 47529 52111 14414 47612 67318 62725 87o19 40238 42928 838

228 455

2

1

44672

047

177

177

339133

472

412

412

11511955

291

292

292

81178681474920562262292143

492

998897

692

139

139

131461

592

402

402

644918584

146

856

856

267754309172706908822764815263

780

83 2936 600

373 271

39 537

39 537

43 0701 280

44

26 319

26 319

41 0934 6012 451

48 145

72 728

72 728

13 15344 43512 24512 5427 40018 16524 654

5%53 88025 442

256 452

1

9

1

1

1

1

1

1

4

673553

373

474

474

367424

791

736

736

4501821 33

766

264

264

169

574161430141460188732769531

158

839029

698

906

906

031600

631

178

178

023924884

831

017

017

229742225635241008866027210046

229

1

32247

913

178

178

16218

180

195

195

5641172

271

154

154

56199

54412766

271,21093

852

266753

523

653

653

159450

609

198

198

934746546

226

336

336

359811421627978963817

724092

756

Page 238: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - IOPINDE 0ITGAWES VOLGENS LANDDROSDISTRIK (VERVOLG) TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING I!) MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Dieaate gelewer Onderhoud en herstel van geboueMiddels air be- Services rendered Maintenance and repairs to buildings Onderhoud enstryding van van E siteitniektes an plae Vervoer Onderhoud en meejine ane xigekOcp

Landdrosdietrik Remedies for Transport Veeartseny- Ander landbou- Materiaal h'erstel deur Ma n noe and Electricity

Magisterial district treatment of ,dienste dien ste gekoop kontrakteurs torepairs to purchaedty

pur chaseddiseases and pests Veterinary Other agricultural Material Maintenance and

achinsachinery

escervice services purchased repairs bycontractors

R R R R R R R R

Paulpietersburg (Natal) 196 851 118 965 10 903 19 924 80 806 19 73 1 319 729 13 029Ngotshe 493 500 112 470 31 718 25 807 206 511 59 100 654 487 383 346Vryheid (Natal) 451 049 108 071 62 258 22 498 239 537 23 180 698 824 79 237Babanaugo (Natal) 110 712 45 288 11 074 200 46 324 745 93 990 70

Statistiese streek 44Statistical region 4 1 1 252 112 384 794 115 953 68 429 573 1 ?8 102 756 1 767 030 475 682

Rlabisa (Natal) 553 5 1 0 141 064 13 487 122 535 183 982 27 785 1 176 028 380 691

Lower Umfolozi (Natal) 535 302 220 340 13 008 105 006 337 327 91 825 2 287 109 369 179Mtonjaneni (Natal) 161 942 727 232 9 905 8 046 96 418 5 992 417 500 29 162Eshowe (Natal) 622 518 376 555 881 517 195 216 345 22 376 1 279 5 10 419 806

Mtunziai (Natal) 534 294 552 766 4 245 127 891 298 933 34 064 1 352 737 214 533qbombo (Natal) 194 985 30 872 17 438 88 049 52 638 2 420 176 110 83 09k

Statistiese streek 45Statistical region 45 2 602 551 2 048 829 58 964 968 722 1 185 643 184 462 6 688 994 1 496 465

NATAL 15 411 488 14 546 745 1 585 535 2 287 868 8 079 817

1 333 213 32 695 743 6 787 199

Pretoria 339 373 602 802 61 457 84 452 438 781 90 670 851 361 567 046

Wonderboom 29 179 18 265 6 335 150 19 931 3 553 100 902 63 145

Statistiese streek 46Statistical region 46 368 552 621 067 67 792 84 602 458 7 1 2 94 223 952 263 630 191

Johannesburg 50 515 41 116 14 764 1 062 46 092 23 405 289 896 148 123

Randburg 9 902 2 081 4 895 334 40 920 10 491 53 950 34 544

Statistiese streak 47Statistical region 47 60 417 43 1 97 19 659 1 396 87 012 33 896 343 846 182 66?

Germiston 41 483 34 034 10 331 4 624 16 704 54 163 142 7 1 3 171 546Alberton 1 738 0 550 75 2 600 0 1 161 1 986Boksburg 82 003 39 789 10 502 16 760 33 611 24 296 99 574 66 558Kempton Park 116 973 11 808 6 986 31 225 77 275 4 000 136 782 143 464Benoni 201 719 65 746 95 618 75 071 50 036 1 342 597 280 273 858

Statictiese streek 48Statistical region 48 443 916 151 377 123 987 127 755 180 226 83 801 977 510 657 412

Brakpan 68 818 27 384 3 710 33 700 43 060 1 075 129 016 43 o48Springs 206 052 4 292 4 352 158 609 14 501 0 258 754 78 590Nigel 600 896 140 507 42 004 122 149 363 5 1 5 76 240 778 755 140 987Delmar 1 o14 059 203 718 90 509 359 176 388 851 59 706 1 665 119 498 463Heidelberg (Tvl) 518 369 412 994 65 349 187 1 58 227 572 46 398 1 074 7 1 4 380 671Balfour 891 393 298 817 84 806 132 599 353 107 58 230 1 175 1 23 247 515Hoeveldrif 243 058 57 737 31 053 46 522 71 251 18 503 299 631 56 118

Statiatiese streak 49Statistical region 49 3 542 645 1 145 449 321 783 1 039 913 1 461 857 260 152 5 381 112 1 445 392

Page 239: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

MM 7.2 - WPDE UIMAW VO INS LMDDROSDISMIK (VERVOLO) T L 7.2 - C T EXPFSIDITURE ACCORDING 10 MAGISTM/ DISTRICT (CONTINUED)

LanddrosdistrikMagisterial district

Xliddels vir be-stryding vansiektes en plaeRemedies fortreatment ofdiseases and pests

VervoerTransport

pies.te gelewerServices rendered

Onderhoud en herstel van geboueMaintenance and repairs to buildings

•Onderhoud enherstel vanmasjinerieMaintenance andrepairs tomachinery

ElektrisiteitaangekoopElectricitypurchased

Veeartseny-aienateVeterinaryservices

Ander landbou-diensteOther agriculturalservices

MateriaalgekoopMaterialpurchased

Onderhoud enherstel deurkontrakteursMaintenance andrepairs bycontractors

ao

Kpusersdorp 368 506 82 862 65 730 25 339 275 570 113 770 955 489 786 017

Roodepoort 115 127 480 662 18 575 525 178 835 37 502 270 311 218 797

Westonaria 91 345 8 789 3 830 11 557 45 075 66 173 94 422 38 630

Randfontein 335 593 101 945 37 44o 3 1 535 193817 35 561 503 243 387

Oberholzer 134 374 56 430 10 229 6 289 69 947 2 894 273 975 83 833

Statistiese streek 50Statistical region 50 1 044 945 730 688 135 804 75 245 763 244 255 773 2 1 55 200 1 37o 664

Brits 76o 696 167 607 49 487 643 554 339 1 % 287 1 420 463 1 383 840

Gullinan 197 731 893 18803 29 355 115 58o 36 552 284 618 68 771

Bronkhoratspruit 585 047 145 454 48 5o8 114 423 262 521 28 855 889 998 312 619

Statistiese streek 51Statistical region 51 1 543 474 343 954 116 798 447 421 932 44o 201 694 2 595 079 1 765 250

V eremigg 309 043 160 953 53 032 152 710 285 165 53 422 850 069 367 057v.derbijlwk 151 600 39 675 10 610 29 704 71 479 9 625 273 70 191

Statistiese streek 52Statistical region 52 46o 643 200 628 63 642 182 414 356 644 63 047 1 123 603 437 248

Thabazbi 565 392 275 257 55 775 160 012 389 052 56 304 837 163 428 988

W bad 558 940 105 924 14 896 190 683 254 015 35 742 894 973 154 260

Ruatenburgswtgmn

330 24588 749

55 23228 590

26 ?kg6 585

196 17731 160

211 95163 065

41 8488 069

703 996237 109

351 2765 801

Marico 446 410 186 560 35-938 54 967 229 120 89 074 532 505 21 963

Statistiese streak 55Statistical region 55 1 989 736 651-563 139 943 632 999 1 147 203 231 037 3 205 7 962 288

Pietersburg 796 653 742 328 41 113 119 395 246 979 44 504 1 270 937 498 383

POtgietersrus 1 887 513 673 867 112 297 448 032 694 858 73 750 3 181 898 841 915

Waterberg 926 664 252 918 43 622 165 333 601 238 139 522 1 380 556 89 655Messina 182 292 939 4 528 31 251 "204 889 7 413 312 570 73 944

Soutpansherg 660 878 824 147 26 564 34 077 461 055 72 668 1 210 772 488 455

Letaba (Tvl) 3 609 25o 1 617 355 77 671 262 839 671 591 127 579 303552 1 711

Statistiese streak 56Statistical region 56 8 285 140 4 403 554 305 795 1 060— 927 2 880 610 465 436 10 740 285 3 703 579

Nelspruit (Tv') 1 874 577 213 016 21 147 119 243 730 662 127 033 1 419 860 687 738

Barberton (Tvl)Witrtvier

2 231 062385 200

3 134 841169 219

36 83324 649

264 26829 562

821 782250 444

96 54381 130

4 535 839943 264

2 633 264480 231

RelgrimsrusLydenburg

799993 221

417 603204 393

833 660

74 568168 095

493 988279 803

130W378

1 738 7681 097 350

650 936227 993

Statistiese streek 57Statistical region 57 6 283 306 4 139 072 124 585 655 736 2 576 679 5 9 735 081 4 68o 162

Page 240: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABS 7.2 - 1OP}NDE 9ITGAWFS VOLGENS LANDDROSDISTRIK (VERVOIG) TABLE 7.2 - CURRI1 T EJ(PENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Dianste gelewer Onderhoud an herstel van geboue

Middels vii' be-Services rendered Maintenance and repairs to buildings Onderhoud en

stryding vanOnderhoudO en

herstel van Elektrisiteitsiektes en plae Vervoe mainten ie

clienste dienste gekoop kontrakteuraeursElectricity

Magisterial district treatment o repairs to purchaseddiseases and pests Veterinary Other agricultural Material Maintenance and machinery

services services purchased repairs bycontractors

I

R R R R R R R R

Witbank 728 776 63 453 29 709 241 540 222 081 19 211 860 662 162 890Middelburg ( Ti) 2 152 540 725 089 75 048 194 69 1 496 611 50 077 2 019 93? 220 418Groblersdal 1 540 412 196 460 16 675 325 396 443 077 73 574 1 5 19 959 1 383 941Belfast 588 624 117 313 15 630 90 267 161 469 18 220 475 657 47 655Waterval-Boven 33 087 161 241 497 7 974 31 841 6 290 63 473 18 579

Stati stiese streek 58Statistical region 58 5 043 439 1 263 556 137 559 859 868 1 355 079 167 372 4 939 688 1 833 483

Bethal 2 226 462 310 967 63 580 163 480 255 747 38 554 1 891 327 220 680Standertan 1 822 762 572 136 226 558 358 158 648 846 185 932 2 364 914 267 723Volksrust 192 283 123 325 32 064 49 609 124 507 30 955 344 403 33 655Carolina 820 519 221 506 25 259 87 069 272 217 29 1 71 876 695 150 028Ermelo 2 839 803 1 051 624 118 827 .338 726 692 181 104 291 2 301 321 223 038^lmersfoort 477 033 99 515 23 291 60 694 98 756 7 130 333 650 4 082Wakkerstroom 206 472 60 596 10 588 27 196 86 163 6 075 561 873 15 131Piet Retief ( Ti) 879 34 1 598 833 15 053 55 852 298 442 43 763 1 835 002 626 174

Statistiese streek 59Statistical region 59 9 464 675 3 038 502 515 220 1 140 784 2 476 859 445 871 10 509 185 1 540 511

Kierksdorp 681 057 148 969 75 245 76 412 351 478 84 615 1 407 616 291 495

Statistiese streek 60Statistical region 60 681 057 148 969 75 245 76 412 351 478 84 615 1 407 616 291 495

Potchefstroom 428 457 148 964 67 878 57 084 349 51+0 58 874 1 032 934 436 058Ventersdorp 683 960 162 136 65 520 63 323 301 583 71 260 1 485 286 205 475Coligny 439 752 92 975 26 863 69 085 291 915 35 301 1 364 219 189 520Koster 592 429 138 903 63 860 83 566 323 821 45 401 1 479 375 104 618Lichtenburg 1 860 949 395 191 127 840 219 984 1 092 284 185 301 5 387 694 1 000 462Delareyville 773 387 134 o81 132 839 108 190 456 547 102 610 2 654 882 155 502Wolmaransstad 797 002 228 471 56 816 128 308 361 530 66 379 2 420 707 53 557Schweizer-Reneke 777 613 149 023 49 111 144 476 190 143 55 790 1 825 1475 12 050Bloemhof 87 612 79 849 15 357 65 820 55 782 11 086 317 766 25 319Christiana 248 742 90 089 12 720 181 732 46 637 58 793 706 692 58 277

Statistiese streek 61Statistical region 61 6 689 903 1 619 682 618 804 1 121 568 3 469 782 690 795 18 674 960 2 240 838

TRANSVAAL 45 901 848 18 501 258 2 766 616 7 507 040 18 497 825 3 603 702 72 741 674 21 741 160

Boshof 645 979 312 624 90 157 248 918 381 138 87 017 1 721 509 153 233Jacobsdal 185 596 88 887 7 25 1 58 125 105 586 40 475 299 160 164 281Koffiefontein 138 411 51 867 4 632 169 779 54

7286 333 172 607 384

Fauresmith 214 994 127 892 8 1 99 173 097 177 582 33 292 268 621 25 844

Statistiese streek 27Statistical region 27 1 184 980 581 270 110 239 649 919 719 034 167 117 2 461 897 343 742

Page 241: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LanddrosdistrikMagisterial district

Mddels vir be-stryding vansiektes en plaeRemedies fortreatment ofdiseases and pests

V e erTransport

Tam 7.2 - WPMDE UITOAVFS VOMMS LANDDROSDISTRIK (VMOW) TABLE 7.2 - CURRENT £ENDITURE AOM M TO MAGIs=n DISTRICT (W m)

M mete gel ewerServices rendered

Onderhoud en herstel van geboueMaintenance and repairs to buildings

Onderhoud enherstel vanmasSinerieMaintenance andrepairs tomachinery

atrisiteitasngekcopElectricitypurchased

diensteVeterinaryservices

Ander landbou,dienateOther agriculturalservices

Materiaalg pMaterielpurchased

Onderhoud enherstel deurkontrakteursMaintenance andrepairs bycontractors

ZestronRouxvilleSmithfieldBethulie

Statistiese streak 33Statistical region 33

Sasolburg

Statistiese streak 53Statistical region 53

KroonstadVentersburgHenneomanParysVredefortKoppiesHeilbronViljoenskroonBothavilleWesselsbronHocpstadBultfonteinTheunissen

Statistiese streek 62

Statistical region 62

BethlehemHarrismithVredeFrankfortReitzLindleySenekalFourieeburgFicksburg

Statistiese streek 63Statistical region 63

OdendsalsrusWelkomVirginia

Statistiese streek 64Statistical region 64

144 6671 64 539127 689108 709

545 604

339 485

339 485

1 075 511225 088181 906242 014205 653579 350462 312925 481

1 475 445873 279453 072335 566446 472

7 481 149

1 713 6591 469 772

917 2901 306 5691 588 1191 075 752

777 823273 076605 091

9 727 151

185 785163 124143 819

492 728

64 60667 02863 73314 917

210 284

56 864

56 864

392 842171 36541 56984 603W511

169 661244 309149 388217 073151 995225 262127 725215 050

2 288 353

580 124676340

228333507.209230 835353 151244 753272 056

3010477

42 97021 354

108 148

172 472

13 82811 0725 256

3

33 600

23 460

23 460

143 941

35 69424

74723 23464 170

76 92983 609

362N16269 31365 473

33 323

778 951

100 981161 457

9167581 23378 29351 06669 588

60 869

725 987

18 09714 8639 291

42 251

75 692655

25 9915 927

157

76 717

76 717

301 85389 79196 83443 56969 41

1 34183 938183 532328 231232 211178 367213 916122 073

2 178 615

463 425

392 357209 927181 306324 852257 669481 o64128 4191 71 977

2610996

64 20221 60270 106

155910

85 114116 892

1 %95 476

427 863

558

134 558

503 72184 89660 619

105 868127 5181732%266323 266301 433184 704

732309 381125 652

2 799 540

479 041571 124

331 770372 328307 544209 809259 720113 808

405 337

3 050 481

68 08061 95769 018

199 055

13 98538 59026 59723 945

103 117

37 483

37

109 710

35 79749 9416 541

17 52333 15751 466W32754 49435 24243 47066

35 734

620 242

114 290110 577

4266791 33881 91358 05459 48024 222259W

608 538

3 55512 86712 585

29 007

392 663237 301174 817122 661

927 442

479 048

479 048

2 310 607556 203416488 421613 521

1 031 4121 380 9502 212

3 538 2371 425 5951 758 6211 439

937 524

18 222 810

2 498 6842 191 609

1 589 8162 113 1421 961 0221 538 2301 802 743

463 500924 129

15 082 875

511 173223 930293 216

1 028 319

1

9 67268 993

12 214

81 927

54 895

54 895

163 98270 11890 07575 47854 483

159 7975 590

31 5 586300 22997 714

232 015217 937207 169

990 173

2434%145 638

19 048105 43541 5803o 81933 14219 45132 552

671 103

34 40615 03341 689

91 128

Page 242: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

S.enddroadistrikMagisterial district

Hiddels vir be-stryding vansiektes en plaoRemedies fortreatment ofdiseases and pests

Vervoer Veeartseny-T ansport

dieDateVeterinary

I services

TABSL 7 .2 - IDPENDE UIIGAWFS VOLGENS LANDDROSDISTRIK (VERvoIo) TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MAG ISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Dienate gelewer Onderhoud an herstel van geboueServices rendered Maintenance and repairs to buildings Onderhoud en

Onderhoud anherstel van Elektriaiteitm 'inerie aan ekoo

Ander landbou- Materiaal heratel deur ^^ & pdienste gekoop kontrakteurc

Maintenance and Electricity

Other agricultural Material Maintenance and repairs to purchased

services purchased repairs bymachinery

contractors

R R R R R R R R

Bloemfontein 405 091 284 808 56 140 342 764 361 235 74 528 1 336 969 73 940

Statiatiese streek 65Statistical region 65 405 091 284 808 56 140 342 764 361 235 74 528 1 336 969 73 940

Petrusburg 330 970 140 443 12 939 370 506 142 855 24 525 604 013 64 296Srsndfort 321 034 175 489 37 3 1 7 2.06 186 259 909 27 761 953 690 15 505Winburg 146 073 108 675 2? 737 102 326 84 524 8 817 630 440 5 904Marquard 401 689 164 892 33 939 172 922 167 062 60 266 1 137 304 51 405Clocolan 418 947 151 470 68 209 130 632 242 121 24 886 1 039 157 53 474Excelsior 252 016 123 4 15 63 890 280 666 167 605 56 316 767 722 73 782Ladybrand 307 334 188 020 56 177 192 892 159 573 37 459 848 160 61 434Wepener 168 240 84 331 11 812 41 937 101 754 16 956 352 981 84 735Dewetsdorp 192 748 104 634 10 185 108 872 123 315 30 034 480 233 5 326Reddernburg 115 810 60 114 14 378 38 368 74 757 27 199 220 848 3 827Edenburg 128 861 33 779 13 133 20 870 98 150 36 345 149 605 4 496Trompsburg 69 461 19 427 5 586 19 196 63 784 21 880 98 537 4 170Jagerafonteiu 62 488 15 481 1 992 2 739 31 832 14 976 51 766 3 401Philippolie 91 331 55 669 3 3 10 20 568 85 002 15 493 82 609 19 250

Statistiese streek 66Statistical region 66 3 007 002 1 425 839 360 604 1 708 680 1 802 243 402 913 7 417 065 451 005

o.V.S./O.F.S. 23 183 190 8 030 367 2 131 232 7 880 866 9 494 009 2 042 945 46 956 425 3 757 913

TOTAAL/TOTAL R.S.A. - 120 026 682 57 477 141 9 186 644 25 546 865 59 27 1 415 14 408 527 212 565 788 49 339 883

Page 243: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TaM 7.2 - WPMDE VOMW L4NDDROSDISTRIK TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT

( MLMT) ( CONCLUDED )

BelastingTax

Derdeparty- Versegs-

LanddrosdistrikMagisterial district

LisensiegeldLicence fees

versekeringThird partyinsurance

premiesInsurancepremiums Water

PlaaslikeowerhedeLocalauthorities

RenteInterest

HuurRent

AnderOther

ru

H

Kaap/Cape 3 607 2 053 9 513 3 848 9 4o7 4 823 26 596 134 23o

Wynberg 43 282 7 904 8o 174 8 115 68 623 128 031 129 598 909 069

Simonstad/Simonstown 1 317 361 1 372 150 2 735 12 2 713 421 869

Bellville 48 711 14 193 96 221 51 365 73 535 638 88o 209 067 3 048 317

Statistiese streek 01Statistical region 01 96 917 24 511 187 280 63 478 154 300 784 217 367 974 4 513

Stellenbosch 58 480 19 635 213 099 20 383 161 720 1 864 787 807 710 2 064 649

Kuilsrivier/River 16 037 3 957 45 976 7 168 40 234 398 733 3o 528 647 443

Somerset-Wes/West 29 773 6 510 106 458 7 1 56 799 249 581 43 793 731 603

Strand 3 132 747 8 494 0 4 197 11 619 14 273 114 001

Pearl 137 533 47 15o 409 129 135 978 211 451 2 481 344 452 123 4478311

Wellington 59 044 14 010 156 551 20 229 65 916 1 080 177 138 543 1 /54 900

Statistiese streek 02Statistical region 02 303 999 92 009 9397W 190 904 540 317 6 086 241 1 486 970 9 190 907

Uniondale 23 872 7 166 98 907 1 873 30 054 267 821 4o 47o 710

Joubertina 68 188 15 702 268 423 6972 553 395 916 193 279 1 730 779

Humansdorp 44 932 13 881 119 810 40 065 56 466 541 788 141 693 1 313 661

Hankey 63 729 13 553 102 568 134 47 903 446 530 94 871 1 455 938

Statistiese streek 04Statistical region 04 200 721 50 302 589 708 183 820 180 976 1 652 055 470 313 5 210 626

OudtshoornCalitzdorpLadiamith

54 877la 87357 614

195 944

13 039

214 68737 85461 258

152 85653 72061 639

163 28738 702

57 737

676 803211 781599 199

429 70571 643

151 341

1 476 615532 910

1 160 264

Statistiese streek 05Statistical region 05 131 364 38 031 313 799 268 215 259 726 487 783 652 689 3 169 789

Knysna 20 527 9 791 62 222 1 209 25 705 141 891 80 455 612 076

GeorgeMosselbaai/Messe

l BayRiversdal/Riversdale

107 74734 03075 123

24' 37210 11720 334

235 04558 859

157 790

1 8621232 618

106 39524 46986 034

828 089251 824697 549

293 013110 231451 114

2 503 924826 135

1 729

Statistiese streek 06Statistical region DE 237 427 64 614 513 916 48 577 242 603 1 919 353 934 813 5 672 081

CaledonHermanus

213 2121 3 988

59 2913 409

844 45921 933

97 372487

310 66912 159

2 355 23995 991

1 523 57228 283

6 319 883236 945

Bredaadorp 86 322 18 348 201 301 12 296 120 554 923 395 742 520 2 256 655

Swellendam 128 053 35 605 300 516 241 849 133 993 1 751 900 490 506 2045257

Heidelberg (Keep/Cape) 36 636 10 280 144 096 30 486 72 259 486 607 324 223 1 184 967

Statistiese streekStatistical region 07 478 211 126 933 1 512 305 382 490 649 634 5 613 132 3 109 104 130437w

Page 244: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - LOPENDE IIITGAWEB VOLGENS LANDDROSDISTRIK (AIoEsLUIT) TABLE 7.2 - .CURRENT S PENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONCLUDED)

BelastingTax

Rents Huur AnderInterest Rent OtherLanddrosdistrik

Magisterial district

WorcesterCeresTulbaghRobertsonMontagu

Statietiese streek 08Statistical region 08

MalmesburyHopefieldPiketbergVredenburg

Statistiese streek 09Statistical region 09

ClanwilliamVredendalVanrhynsdorp

Statistiese etreek 10Statistical region 10

Namekwaland/Nemaqualand

Statistiese ntreek 11Statistical region 11

Welvisbaai

Statistiese streek 12Statistical region 12

Port Elizabeth[TitenhageKirkwood

Statistiese streek 14Statistical region 14

CalviniaWillistonSutherland

Statistiese streek 16Statistical region 16

Beaufort-Wes/WestF4aserburgLaingsburgPrins Albert/Prince Albert

R

200 545118 78161 71677 77547 162

505 979

195 04317 008

116 41213 827

342 290

135 813101 62644 971

282 410

68 122

68 122

150

150

16 44241 83834 886

93 166

92 88831 25229 006

153 146

39 94137 27333 14123 841

Derdeparty-vereekeringThird partyinsurance

R

50 56823 45320 05220 46811 226

125 767

62 2784 670

30 1973 284

100 429

23 28623 53410 654

57 474

12 484

12 484

150

150

5 90213 52315 431

34 856

20 13712 3496 197

38 683

12 2088 47o6 9166 221

Versekeringa-premieeInsurancepremiums

R

484 378x+69 754177 457212 59383 663

1 427 845

674 17046 450

440 24378 289

1 239 152

161 440171 30547 746

380 491

30 728

30 728

148

148

51 08285 440

138 728

275 250

105 36630 32646 659

182 351

77 68146 17939 84831 626

Water

R

509 623256 89662 616

268 77068 45c

1 166 355

89 96222 26110 16544363

166 751

14 498281 47168 277

364 246

17 410

17 410

1 300

1 300

14 26419 015

303 616

336 895

1 2301 675

260

3 165

1 46o969

1 08210 027

PlaaslikeowerhedeLocalauthorities

R

338 831169 75070 708

120 71458 965

758 968

407 26322 20483 64917 878

530 994

124 196113 83452 466

290 496

109 158

109 158

0

0

30 68261 73886 405

178 825

138 51951 09733 031

222 647

49 93362 16232 86136 732

R

2 910 9321 539 810

953 263929 989555 019

6 889 013

3 968 366322 414

1 281 994161 519

5 734 293

675 6261 110 215

552 338

2 338 179

204.680

204 680

0

0

99 509370 759539 096

1 009 364

1 053 475276 867289 174

1 619 516

534 904410 670419 033168 625

R

1 291 594433 701356 166329 195146 174

2 556 830

1 437 26668 539

490 318

90 373

2 086 496

161 709

128 8384

621 925

135 523

135 523

0

0

26 03866 86698 824

191 728

544 51+6242 274105 943

892 763

353 346279 835182 26393 o58

R

5 482 7224 022 1031 534 3771 827 653

862 835

13 729 690

7 197 638394 425

2 699 061355 219

10 646 343

2 605 1211 429 484

925 171

4 959 776

827 932

827 932

31 580

31 580

707 645910 341

1 349 427

2 967 413

1 522 302488 585541 493

2 552 380

845 820708 589839 568452 802

LisensiegeldLicence fees

Page 245: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

T EL 7.2 - LOPENDE =AS VOMMS LANDDROSDISTRIK (AFGESLUIT) TABLE 7.2 - C T EXPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONCLUDED)

Derdeparty- Versekerings-

BeltingTax

Ld&ondietrikMagisterial district

LisenniegeldLicence fees

versekeringThird partyinsurance

premiesInsurancepremiums Water

Plaaslikeowerhede

RenteInterest

HuurRent

AnderOther

Localauthorities

Victoria-West 767 8 396 66 070 637 48 545 553 706 291 335 577501Mrvebg 15 930 4 911 35 803 296 20 641 209 270 107 945 347 257

Statistiese atreek 17Statistical region 17 184 893 47 122 297 207 14 471 251 174 2 326 208 1 307 782 3 771 837

Jansenville 23 097 9 798 50 673 544 24 985 250 911 177 648 480 641Steytlerville 23 966 5 875 39 096 5 368 28 544 144 646 81 357 490 496Willowmore 31 971 6 839 50 863 6 971 45 191

365 709 245 101 560 147

Statistiese streek 18Statistical region 18 79 034 22 512 140 632 12 883 98 720 761 266 504 106 1 531 284

Aberdeen 36 846 9 374 50 290 0 35 433 330 354 85 010 756 653Graaff-Reinet 35 340 14 331 117 170 4 992 81 390 685 316 293 711 1 021 693Peareton 14 387 4 387 35 268 515 32 758 205 371 95 008 388 %0Cradoa 48 038 13 898 110 967 112 505 96 868 789 386 386 062 1 046 323Middelburg (Kaap/Cape) 30 351 8 544 61 458 0 68 963 455 009 139 563 703 507

Statiatiese streek 19Statistical region 19 164 962 50 534 375 153 118 012 315 412 2 465 436 979 354 3 916 736

Hopetown 34 579 8 214 75 896 3 598 36 471 497 182 190 077 603 167BritstownDe Aar

27 64112 585

9 1834 341

36 47219 059

9 7390

42 38724 272

376 002157 896

254 280110 270

437 372259 215

Philipetown 27 524 8 433 45 494 706 67 953 266 259 245 069 496 887Richmond (KaaP/Cape) 26 020 7 900 41 145 0 31 697 367 295 /77729 507 367Hanover 13 549 4 342 29 944 0 19 407 255 032 273 920 316 858Colesberg 19 263 7 103 66 118 580 39 115 430 701 26o 039 488 506Noupoort 4 372 1 784 14 418 0 8 772 172/98 30 205 96 541

Statistiese streak 20Statistical region 20 165 533 51 300 328 546 14 623 270 074 2 522 565 1 541 589 3 205 913

Prieeka 41 985 9 638 81 213 6 734 73 420 447 612 503 816 966 399CarnarvOO 46 928 9 997 63 910 404 69 526 914 391 476 757

Statistiese streek 21Statistical region 21 88 913 19 635 145 123 7 138 142 808 974 526 895 292 1 723 883

Kimberley 2933 8748 121 711 25 682 35 016 474%7 268 455 770 616

Statiatiese streak 22Statistical region 22 29 337 8 748 121 711 25 682 35 016 474 567 268 455 770 616

Gordonia 255 141 61 001 549 906 315 018 473 925 2 924 205 1 097 214 4 982 594Kenhardt 77 058 18 474 108 546 56 342 167 601 583 612 401 1 344 220

Statiatiese streek 23Statistical region 23 332 199 79 475 658 452 371 360 641 526 3 507 817 1 498 382 6 326 814

Page 246: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - LOPENDE UITGAWES VOLGENS LANDDROSDISTRIK ( AFGESLUIT) TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONCLUDED)

Belasting

Derdepsrty- Versekerings- Tax

Lisensiegeld versekering premiea Rente Huur AnderLanddrosdistrik Licence fees Third party Insurance Plaaelike Interest Rent OtherMagisterial district insurance premiums Water owerhede

Localauthorities

9

R R R R R R R R

Kuruman 81* 729 16 264 136 457 4 984 114 o47 863 393 427 036 1 668 845Poatmasburg 80 772 18 983 136 402 1 912 132 208 920 274 251 166 1 559 078Bay 54 823 11 467 61 346 2 272 70 031 474 666 310 166 970 005

Statistieee ntreek 24Statistical region 24 220 324 46 714 334 205 9 168 316 286 2 258 333 988 368 4 197 928

Vryburg 186 606 44 835 587 281 8 052 170 549 3 545 572 1 203 770 5 898 916Mar eking 85 684 22 528 362 946 545 83 840 1 760 799 811 760 3 416 378

Statistieee atreek 25Statistical region 25 272 290 67 363 950 227 8 597 254 389 5 306 371 2 015 530 9 315 294

Herbert 67 880 17 989 242 724 38 129 111 295 819 715 322 4

35 1 704 388Barkly-Wes/West 46 440 10 284 168 985 81 115 66 668 662 201 455 549 1 239 940Warrenton 30 055 7 829 262 595 145 725 25 072 446 916 143 237 683 293Hartawater 94 964 29 104 976 226 534 480 79 826 1 353 609 709 071 2 448 251

Statistieae streek 26Statistical region 26 239 339 65 206 1 650 530 799 449 282 861 3 282 441 1 630 292 6 075 872

Oos-Londen - East London 88 050 25 118 168 998 2 175 83 434 461 345 151 774 1 835 496King William's Town 14 927 5 491 32 165 1 347 30 212 205 949 75 814 339 043

Statiatieae streek 28Statistical region 28 102 977 30 609 201 163 3 522 113 646 667 294 227 588 2 174 541

Komga 18 356 5 562 45 215 1 574 47 664 255 003 64 483 603 407Stutterheim 20 057 7 185 48 635 869 54 313 380 897 64 637 538 658Cathcart 23 013 8 298 69 344 2 523 42 968 476 037 165 822 597 850Qaeenetown 25 746 9 999 85 805 11 777 51 480 502 410 213 869 870 480Tarka 25 477 6 332 8.1 573 100 53 822 503 687 181 054 680 050Sterkstroom 12 893 4 299 34 402 0 24 429 185 823 90 198 295 431Molteno 15 995 5 162 37 168 37 101 086 237 721 79 888 298 646

Statietieae atreek 29Statistical region 29 141 537 46 837 402 142 16 880 375 762 2 541 578 859 951 3 884 522

Albany 55 580 23 114 144 694 1 431 69 523 667 248 220 572 1 568 811Somerset-0os/Bant 43 358 14 572 117 763 92 295 81 968 675 647 175 090 1 050 392Alexandria 62 852 18 391 233 196 4 264 46 941 657 668 169 206 1 758 244Bathurst 34 606 9 002 69 832 131 28 357 239 038 73 666 770 355Fort Beaufort 12 726 5 043 29 937 3 826 20 731 155 012 44 002 361 280Adelaide 13 847 4 280 42 920 795 21 897 352 848 190 166 462 522Bedford 22 599 7 199 79 491 55 915 42 026 456 730 95 266 534 688Peddle (Kaap/Cape) 16 282 5 578 39 410 0 18 561 126 410 86 531 697 392Victoria-Oos/East (KP/CP) 6 132 2 285 34 804 150 10 891 302 673 58 617 257 245Stockenatr5m 10 909 4 326 81 606 17 500 15 560 130 999 53 384 294 122

Statistieae atreek 30Statistical region 30 278 891 93 790 873 653 176 307 356 455 3 764 273 1 166 500 7 755 051

Page 247: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Harkly-Oos/EastWodehouseIndweElliotMaclear

Statistiese streek 31Statistical region 31

Lady GreyAliwal-Noord/NorthAlbertVenterstadSteynsburgHofmeyr

Statistiese streek 32Statistical region 32

KAAP/CAPE

DurbanPinetown (Natal)Inanda (Natal)

Statistiese streek 35Statistical region 35

Lower Tugela (Natal)

Statistiese streek 36Statistical region 36

Camperdown (Natal)Richmond (Natal)Ixopo (Natal)New Hanover (Natal)Lions River (Natal)Umvoti (Natal)Kranakop (Natal)

Statistiese streek 37Statistical region 37

Pietermaritzburg (Natal)

Statistiese streek 38Statistical region 38

5

32 54744 31811 61919 876n880

129 240

15 42237 16336 73211 82919 79913 886

134 831

458 202

2 92811 16238 151

32 241

120 345

120 345

53 300

48 14o165

90 20859 17076 129 130

396 364

32 432

32 432

8 77814 267

3 83o7 4327209

41 516

5 54311 18o10 7334 8175 6993 654

41 626

1 479 230

6 58020 178

V602

46 056

46 056

17 ;;7413 0572

7 099

664

10 414

lo 414

75 842100 337

39 32652 033

101 557

095

39 96967 62085 23428 98o39 730

28 105

289 638

14 730 157

4 99428 515

346 960

38o 469

655 570

655 570

253 367242 308

468

197 595631

2947611

119 933

2 648 489

122 767

122 767

2781 o38

3242

1 195

6 198

1 348

432798o

256470

2 665

4 780 561

3 2983a898

34

2 205

2 205

19 951

45 87o

67288 400

0

118 916

2 789

2 789

81 33075 97727 79043 030

511

274 638

36 02155 27387 47815 29037 72518 177

249 964

8 097 375

2 8598 226

99 229

110 314

27 713

27 713

4o/3229615 g??

16 5223 607

% 1

34 096

9 384

9

1

2

69

1

1

4

529 117400 14462 712

258 480281 778

532 231

244 019530 0306604n171 195403 280180 235

189 170

911 902

719263 617263 129

527 465

510 803

510 803

S153

965 497806 721840 275284 928

497 411

371 156

371 156

399226

75141142

985

153322295

6918

73

937028030628503

126

904009347818434145

732 0779 20 680305 336603 994596 310

31%397

343 9441 066 604

822 821245 810

479 863310 283

1 101 657 3 269 325

29 477 100 137 593 722

750 196 73812 458 479 89360 966 3 626 149

74 174 4 302 780

551 355 4 794 582

551 355 4 794 582

151 550133 082 2 574 393

94 949 1 588 022

547 755 4 045 727184 222 2 752 532

3 74 154 640

104 506 906 652

1 552 451 18 513 747

155 723 14568w

155 723 14568w

T L 7.2 - LOPENDE UMAS VOWS LAN DDROSDISTRIK ( LnT) TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT ( mNcLuD)

LanddrosdistrikMagisterial district

LisensiegeldLicence fees

Derdeparty-versekeringThird partyinsurance

Verseke ngs-premiesInsurancepremiums

HelastingTax

RenteInterest

HuurRent

AnderOther

Water

P/aaslikeowerhedeLocalauthorities

-R

Page 248: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Derdeparty-versekeringaThird partyinsurance

R

20 3115 546

25 857

15 609

15 609

9 07462872 850

18 211

26 187

26 187

7 52212 9016 05911 6533 273

11 0663 581

15 55717 3018 741

97 654

6 02414 14818 9505 015

4+4 137

11 29021 1696 065

14 33217 163

BelastingTax

Water

PlaaalikeowerhedeLocalauthorities

RentsInterest

HuurRent

AnderOther

R R R R R

11 630 14 467 612 109 172 196 1 932 626560 345 84 885 50 100 852 357

12 190 14 812 696 994 222 296 2 784 983

15 060 12 643 646 006 506 177 2 599 056

15 oho 12 643 646 006 506 177 2 599 056

422 2 729 380 975 111 571 760 8210 4 354 280 665 58 516 555 778

50 80 50 575 19 686 219 160

472 7 163 712 215 189 773 1 535 759

1 033 14 776 977 831 321 641 2 462 456

1 033 14 776 977 831 321 641 2 462 456

281 283 263 326 157 329 598 01816 156 1 941 666 359 268 224 1 211 335

904 992 236 485 165 988 382 643193 932 447 373 144 419 833 5109 4+0 756 169 902 35 290 266 083

0 801 425 800 289 210 1 021 0265 935 4 078 169 741 55 158 479 292

688 9 743 728 429 149 057 1 514 1981 467 2 180 628 149 247 101 2 020 078

187 7 257 '}89 754 194 553 1 084 792

26 751 28 963 4 225 318 1 706 329 9 410 975

64 1 969 290 348 140 947 714 13347 171 4 859 898 695 286 775 1 704 4721 321 14 118 836 596 141 967 1 606 012

70 26 216 170 383 38 782 220 382

48 626 47 162 2 196 022 608 471 4 244 999

31 378 5 768 645 211 451 363 1 762 3107 675 5 007 1 311 659 471 415 3 855 715

160 3 468 194 714 103 947 741 44234 318 8 886 591 573 181 128 2 068 5831 020 15 498 586 656 217 039 2 225 622

TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONCLUDED)TABEL 7.2 - LOPENDE UITOAWES VOLGFNS LANDDROSDISTRIK (AFGESIUIT)

LanddrosdiatrikMagisterial district

Port Shepstone (Natal)Alfred (Natal)

Statietiese streak 39Statistical region 39

Umzfnto (Natal)

Statistiese streak 40Statistical region 1+0

Underberg (Natal)Impendle (Natal)Polela (Natal)

Statistiese streak 41Statistical region 41

Mount Currie

Statistiese streak 42Statistical region 42

Newcastle (Natal)UtrechtDannhsuser (Natal)Dundee (Natal)Glencoe (Natal)Kliprivier/River (Natal)Weenen (Natal)Mooirivier/Nooi RiverEstcourt (Natal)Bergville (Natal)

Statistiese streak 43Statistical region 43

Paulpietersburg (Natal)NgotsheVryheid (Natal)Babanango (Natal)

Statistiese streek 4+4Statistical region 44

Hlabisa (Natal)Lower Umfolozi (Natal)Mtonjaneni (Natal)Eshowe (Natal)hltunzini (Natal)

LisensiegeldLicence fees

R

60 85616 813

77 669

67 327

67 327

25 11513 01316 027

54 155

65 470

65 470

20 26340 26619 18138 9848 955

27 4499 289

32 72449 9+529 353

276 409

20 59541 88560 61511 066

134 161

34 33154 02916 62638 36839 665

Versekeringa-premiesInsurancepremiums

R

204 06579 8i7

283 882

317 795

317 795

111 81344 23322 471

178 517

351 422

351 422

137 625436 46877 529

266 65368 255

115 61973 759

170 903500 943260 423

2 108 177

333 506187 852432 35440 147

993 859

170 359427 497135 218207 359350 228

Page 249: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TARRI 7.2 - DE u Ans vows mosnomm ( mLuiT) TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT ( =mum)

BelastingTax

Derdeparty- Veroekerings-

LanddrosdistrikMagisterial district

UsenaiegeldLicence fees

versekeringsThird partyinsurance

premiesInsurancepremiums Water

PlaaslikeowerhedeLocalauthorities

RentsInterest

HuurRent

AnderOther

Ilbombo (Natal)

Statistiese streak 45

6 754 1 655 332 0 3 242 157 50 782 414 311

Statistical region 45 189 773 71 674 1 324 993 74 551 41867 3 571 970 1 475 674 11 067 983

NATAL 1 466 346 518 065 9 365 337 229 893 19 933 191 7 364 064 63 174 120

Pretoria 55 110 21 347 192 682 3 237 14 9 433 752 216 293 2 041 458

Wmderbo= 9 248 3 676 17 752 3 2 231 49 449 46 olo 277 979

Statistiese streek 46Statistical region 46 64 358 25 023 210 434 6 645 17 171 201 262 303 2 319 437

Johannesburg 9 278 5 42 %4 1 68o 10 883 113 078 93 013 419 213

Rmdg 4 180 1 793 23 708 1 716 8 088 15 753 n599 131 998

Statistiese streek 47Statistical region 47 13 458 7 141 66 272 3 396 18 971 128 831 120 612 551 211

Gemiston 11 632 4 169 26 498 12 050 19 932 43 339 75 321 670 149

Albertan 736 288 2 860 0 1 058 0 1 644 9 793

Ba b g 13 142 5 605 39 525 9 323 102 302 67 515 160 706 541 352Kempt on Park 12 043 5 777 69 614 5 248 6 068 468 114 51 970 755 398

Bmoni 29 365 10 443 114 155 0 10 613 629 803 345 796 3 613 713

Statistiese streek 48Statistical region 48 66 918 26 282 252 652 26 621 139 973 1 208 771 635 437 5 590 405

BrakpanSpringsNigelReines

17 16225 11236 75381 009

2 6644 651

15 53526 868

23 46238 486

562 782646 187

886100

5 60120 676

19 1047 5861 234

67 195

85 466134 807429 615928 833

337 13465 242

624 596672 988

341 793419 885

1 685 8924045102

Heidelberg (Tvl)BalfourEaveldrif

43 48567 53320 968

14 97027 1824 975

344 217879 847221 582

1 080

32 5881 626

1 24732 4481 411

740 7661 044 758

244 728

516 5071 023 971

162 328

2 191 2133 102 161

664 354

Statistiese streek 49Statistical region 49 292 022 96 845 2 716 563 62 557 130 225 3 606 973 3 402 766 12 450 400

Krugersdorp 42 421 19 510 201 100 2 587 8 976 578 737 336 179 2 326 917

RoodepoortWestonaria

12 78511 371

7 1516 313

64 28175 311

13 27013 220

15 4724 400

14 Sob100 254

68 69978 567

1 663 501386 122

RandfonteinOberholzer

34 45212 271

14 7484/767

299 576106 982

664 284

5 954469

340 914134 044

364 394237 861

1 325 115521 052

Statistiese streak 50Statistical region 50 113 300 52 747 25o 33 427 35 271 1 303 457 1 085 700 6 222 687

Page 250: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLE 7.2 - CURRENT ERPENDITURE ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONCLUDED)TABEL 7.2 - LOPE2WE UITGAWES VOLGENS LANDDROSDISTRIK (AEGESLUIT)

BelastingTax

Rente Huur AuderInterest Rent OtherLanddrosdistrik

Magisterial district

BritsCullinanBronkhorstspruit

Statistiese streek 51Statistical region 51

VereenigingVanderbijlpark

Statistiese streek 52Statistical region 52

ThabazimbiW armbadRustenburgSwartruggensMarico

N Statistiese streek 55Statistical region 55

PietersburgPotgietersrusWaterbergMessinaSoutpanebergLetaba (Tvl)

Statistiese streek 56Statistical region 56

Nelspruit (Tvl)Barberton (Tvl)Witrivier/White RiverPelgrimsrusLydenburg

Statistiese streek 57Statistical region 57

WitbankMiddelburg (Tvl)GroblersdalBelfastWaterval-Boven

Statistiese streek 58Statistical region 58

LisensiegeldLicence fees

R

138 04723 72254 631

216 400

53 50818 757

72 265

76 02551 21847 44622 21954 652

251 560

71 437151 560106 342

29 94685 702

159 404

604 391

53 192123 86641 14262 90273 504

354 606

47 509119 525114 622

37 5826 1109

325 647

Derdeparty-versekeringsThird partyinsurance

R

40 5918 200

19 673

68 464

20 4408 780

29 220

25 46517 79518 8698 952

17 497

88 578

28 91765 86538 2598 118

26 33544 990

212 484

20 07738 95912 74224 07822 849

118 705

14 77761 92736 20914 841

2 461

130 215

Versekerings-premienInsurancepremiums

R

1 163 884102 184202 231

1 468 299

194 257122 744

317 001

337 071406 390380 09471 760

336 213

1 531 528

231 5381 259 776

710 57244 600

187 69157'+ 994

3 009 171

559 025795 165205 140386 958742 299

2 688 587

300 672985 263

1 336 234183 188

49 743

2 855 100

Water

R

201 7068 6701 659

212 035

11 871419

12 290

16 13131 76639 78917 45046 530

151 666

36 7622 171

53 13164 174

247 802

409 476

58 522179 338104 45124 02458 377

424 712

4447 300

337 654614412

346 424

PlaaslikeowerhedeLocalauthorities

R

37 15913 2784 228

54 665

26 4193 110

29 529

18 5214 1957 6227 723

11 423

49 484

7 26950 98132 453

2 05735 78520 594

149 139

7 90615 22043 694

7 59393 972

168 385

12 80924 39056 4103 5291 957

99 095

R

1 171 946216 100725 6o5

2 113 651

498 001195 124

693 125

1 439 2361 153 321

4z4 702251 356625 630

3 894 245

858 3832 944 3821 690 593

356 545837 170

1 891 942

8 579 015

861 2863 000 139

480 860760 266

1070459

6 173 010

645 5211 749 9721 208 601

467 21652 200

4 123 510

R

555 77494 5z4

'+25 964

1 076 262

233 027185 026

418 053

399 6596 33 288231 52885 154

352 000

1 701 629

218 6511 458 333

681 581100 856386 282799 188

3 644 891

340 905621 579183 510230 724364 008

1 74o 726

664 478791 765609 874262 125

38 409

2 366 651

R

3 291 394729 608

2 369 713

6 390 715

2 003 486788 341

2 791 827

2 742 5732 572 9701 441 437

659 5301 913 990

9 330 500

2 985 4157 660 0534 442 4201 299 0362 438 94+56 032 631

24 858 500

3 535 6157 636 2182 169 2893 273 8682 665 236

19 280 226

1 928 4525 114 9693 468 1651 111 411

176 055

11 799 052

Page 251: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - LOPENDE UITGAWES VOLSENS LANDDRCSDISTRIK (AFOESLUIT) TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITURE ACCORDING TO MGIblIAL DISTRICT (CONCLUDED)

BelastingTax

Derdeparty- Versekerings-

LanddrosdistrikMagisterial district

LisensiegeldLicence fees

versekeringsThird partyinsurance

premissInsurancepremiums Water

PlaaslikeowerhedeLocalauthorities

RenteInterest

HuurRent

AnderOther

R

Bethel 84 638 26 793 1 179 183 3 758 43 657 1 853 087 1 068 662 3 977 796Standerton 137 899 52 583 1 93

4 845 2 162 23 349 2 114 797 1 697 655 6 510 057Volksrust 31 496 12 039 174 345 174 4 652 514 880 338 187 1 317 946Carolina 52 530 22 296 404 6o8 1 042 5 694 910 108 422 969 2 157 548Ermelo 144 526 44 028 1 351 672 4 814 12 498 1 704 061 1 234 011 6 275 050Amersfoort 33 050 9 898 165 074 10 500 10 306 593 346 212 884 1 118 694Wakkerstroom 22 714 8 547 166 406 611 2 072 2613/0 191 521 1 258 101Piet Retief (Tvl) 70 691 25 058 577 587 212 233 8 810 1 066 342 481 509 2 874 114

Statistiese streek 59Statistical region 59 577 544 201 242 5 953 720 235 111 038 8817931 5 647 398 25 489 306

Klerkodorp 93 104 38 924 9294% 9 030 3 918 1 395 110 1 048 786 3 422 207

Statistiese otreek 60Statistical region 6o 93 104 38 924 929 436 9 3 918 1 395 110 1 048 786 3 422

PotchefstroomVentersdorp

83 82481 002

3132

580190

457 547770 255

452

609734

2010

724715

928 4431 302 833

741 670911 182

311235o3 497 306

ColignyKoster

57 950100 907

2642

971351

555 905674 754 2

216062

912

532053

1 276 3931 151 151

915 083850724

2 333 4993963186

LichtenburgDelareyville

236 714122 128

13649

323801

21

239 653013 840 1

8 5826

843756

3 949 2371 743 070

41

o8; 111460 067

10837910

nWolmaransstad 118 928 44 095 891 170 1 337 21 978 2 261 276

1 5 4 7

6 067

Schweizer-RenekeBloemhof

8423 285

30

7927710

1 058 59698 311

76624

1023

134351

1 370 827264 494

28928127 128

4 822 410822 176

Christiana 24 784 8 977 94 612 13 5 2 503 723 468 290 998 1 043 345

Statistiese streek 61Statistical region 61

TRANSVAAL 3

933 67o

979 243 1

410

506

925

537

7

30

854 643

600 656 2

93

027

432

055 1

196

203

589

453

14 971 192

57 494 022

11

34

833 110

984 324

1 :2

327

14 83032211 :oil:Boshof 108 428 39 415 848 920 9 692 31 938 1943%6 941 493Jacobsdal 32 429 9 750 177 711 88 280 17 708 660 446 268 730 766 803

Koffiefontein 18 066 4 334 159 156 86 012 14 83 207 082 91 349 463 049

Fauresmith 33 839 11 818 251 794 51 041 1 459 610 98 268 805 1 143 519

Statistiese streek 27Statistical region 27 192 762 65 317 1 437 581 235 025 65 936 3 422 07G 1 570 377 6 394

Zast.ron 24 531 10 911 114 457 853 2 397 321 783 253 141 916 788

Rouxville 24 859 9 217 63 471 72 13 722 510 262 327 567 726 583

Smithfield 15 273 6 263 52 666 0 19 112 281 069 255 447 358 438

Bethuli e 16 816 9 208 48 109 554 1 943 242 779 199 679 419 003

Statistiese streek 33Statistical region 33 81 479 35 599 278 703 1 479 37 174 1 355 893 1 035 834 2 420 812

Page 252: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.2 - LOPENDE UITGAWES VOIGEHS LANDDROSDISTRIK (AFGESLUIT)

Derdeparty- Versekerings-Lisenniegeld versekerings premierLicence fees Third party Insurance

insurance premiums

R l R R

25 243 10 679 223 895

25 243 10 679 223 895

130 251 69 314 1 487 03432 743 11 709 273 44125 766 10 689 263 93522 072 10 393 150 45833 690 15 845 416 76853 625 23 601 602 60584 490 31 686 472 52175 797 32 770 945 200

130 168 63 781 1 228 23560 174 22 211 672 38496 198 28 421 671 80771 719 29 087 959 47557 338 21 504 521 184

874 031 371 oll 8 665 047

119 524 46 593 1 119 764102 585 44 229 1 324 35998 181 35 443 514 584

106 137 42 653 679 71+0169 899 27 500 970 72580 165 29 514 1 113 99487 626 37 691 1 199 00224 579 10 384 244 05239 832 15 330 422 954

828 528 289 337 7 589 174

20 906 13 825 347 63310 580 4 961 112 77516 799 7 160 162 655

48 285 25 946 623 063

89 186 38 885 1 031 749

89 186 38 885 1 031 749

LanddrosdistrikMagisterial district

Sasolburg

Statistiece streek 53Statistical region 53

KroonstadVentersburgHennenmanPart'sVredefortKoppieaHeilbronViljoenskroonBothavilleWesselsbronHoopstadBultfontainTheunissen

I Statistiese streek 62Statistical region 62

BethlehemHarrismithVredeFrankfortReitzLindleySenekalFouriesburgFicksburg

Statistiese streek 63Statistical region 63

GdendaalsrueWelkomVirginia

Statistiese streek 64Statistical region 64

Bloemfontein

Statistiese streek 65Statistical region 65

TABLE 7.2 - CUBBENT EXPENDITURE A000PDING TO MAGISTERIAL DISTRICT ( CONCLUDED)

BelastingTax

Rente Huur Ander

P1aa iKPlaalsike Interest Rent Other

WaterLocalauthorities

R R R R R

o 1+52 433 842 426 255 1 211 510

0 452 433 842 426 255 1 211 510

300 5 964 1 624 599 2 153 19 6 5 747 7728 396 5 435 452 544 334 444 1 374 2151 302 8 220 242 841 415 788 1 209 039

3 622 256 660 275 253 1 153 42796 2 068 508 042 502 455 1 456 414

27 128 77 031 737 400 663 583 2 230 7324 186 13 668 778 357 696 696 3 310 1435 629 1 707 1 704 112 1 673 482 4 678 8101 879 1 873 2 037 447 2 4

37 375 6 213 4166 924 3 134 1 001 125 1 171 079 2 909 5635 555 9 284 1 718 390 924 963 3 911 824

135 320 35 061 1 125 503 947 185 3 315 35066 019 a 857 800 949 599 629 2 369 905

262 734 169 924 12 987 969 12 795 128 39 880 610

66 83 54o 1 716 866 1 509 594 5 807 2011 808 25 124 2 264 370 1 702 520 5 109 764

574 29 028 1 520 677 1 263 321 3 510 337107 32 023 1 741 464 1 261 452 4 470 095

4 648 14 265 1 539 869 854 013 3 681 5529 352 1 978 1 119 348 86o 360 3 647 605

448 9 610 1 275 551 1 055 139 3 775 637120 26 713 372 394 284 421 1 135 972no 4 617 979 116 373 194 2 399 297

17 393 226 898 12 529 655 9 164 014 33 537 460

2 789 6 143 406 791 446 814 1 182 44o9 914 1 564 219 475 203 461 962 039

18 124 820 232 610 196 700 852 770

30 827 8 527 858 876 846 975 2 997 249

22 246 17 391 1 361 737 938 432 3 547 448

22 246 17 391 1 361 737 938 432 3 547 448

Page 253: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Tam 7.2 - WPDE UMAWES VOLGENS DRospismix ( EsLu) TABLE 7.2 - CURRENT EXPENDITM ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONCLUDED)

Derdeparty- Versekeringa-

BelmtingTax

LanddrosdistrikMagisterial district

LisensiegeldLicence fees

veroekeringsThird partyinsurance

prmiesInsurancepremiums Water

PlaaslikeowerhedeLocalauthorities

RenteInterest

HuurRent

AnderOther

z

PetrusburgBrandfortWinburgMarquardClocolanExcelsiorLadybrandWepenerDewetsdorpReddersburgEdenburgTrompsburgJagerafonteinPhilippolie

Statistiese etre& 66Statistical region 66

0.V.S./O.F.S.

TOT AL R.S.A.

2

13

366740

3636434320281514105

14

414

553

457

899363285

330656582288330499

933296

994

195562

212

726

517

1

4

132815151519217

167

5425

178

015

519

168229455851140844828

906019148

787766007297

445

219

051

4

24

79

877617317525502645575100128

46

35311638

458

307

004

944263739149786028177760

339266

872210342643

518

730

483 7

8

3

291016

71

641

786

764761920

0766852057265722

0000

662

769

473

318 10

1 6091 718

17 35510 1063 3522 853

8986 1183 952

506. 2499

3 672645

53 725

58o o27

229

1

7

187

98o 66834o 964

538 383564 518519 896765 295728 064448 8o1347 820237 499241 051

133 14281 117

241 820

169 038

119 086

458 201

5

32

104

454 948761 567524 198718 314422 974337 792438 559346 976405 309169 591291 885232 87172 74o

243 899

421 623

198 638

024 126

121

3112

1

19

109

482

717993538791845886105890041

577344270153297

454

443

539

515631559481096403079834854876568431198853

378

931

297

Page 254: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.3 - NOWE TQERUSTING AANGEKOOP VIR BOERDERYDOELEINDES VOLGENS EIENAAR3CAP TABLE 7.3 - NAY EQOIPMENT PURCHASED FOR FARMING PURPOSES ACCORDING TO OWNERSHIP

Nuwe motorvoertuie Nuwe toerusting Nuwe toerusting Alle ender uuweNew motor vehicles vir pomp en aanl"e vir opwekking van toerusting en

Totaal van water elektrisiteit gereedskap

MotorkarreMotor cars

VragsotorsLorries

Nuwe trekkersNew tractors

Nuwe stropereNew combines

EienaarokapOwnership

Total New equipment forpumping andsupplying water

New equipmentfor generatingelectricity

All other newequipment andimplements

R R R R R R R R

REPBBLIELC VAN SUID-AFRIKA - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Eenmanseke en vennootskappeIndividuals and partnerships 311 696 892 38 369 109 69 133 621 97 872 255 24 115 977 25 647 638 8 022 421 48 535 871

Meatskappye en kohperasiesCompanies and co-operatives 87 736 995 7 100 731 16 184 212 30 713 819 7 837 828 8 826 946 1 623 893 15 449 566

Dpenbare korporasieoPublic corporations 164 788 0 13 295 78 843 0 10 030 10 500 52 120

Munisipaliteite, plaaslike owerhedeen regeringsonderneminge

Municipalities, local authoritiesand government enterprises 1 708 485 0 378 658 646 093 10 000 138 897 32 579 502 258

AnderOther 1 665 947 85 058 329 083 605 688 49 632 207

633 34 407 354 446

TOTAAI,/TOTAL R.S.A. 402 973 107 45 554 898 86 038 869 129 916 698 32 013 437 34 831 144 9 723 Boo 64 894 261

Page 255: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Nuwe toerustingvir opwekking vanelektrisiteitNew equipmentfor generatingelectricity

Alle ander nuwetoerusting angereedskapAll other newequipment andimplements

TOM 7.4 - TOERUSTING AANGEKOOP VIR BOERDERYDOELEINDES TABLE 7.4 - NEW EQUIPMENT PURCHASED FOR FARMING PURPOSESVOWMS MOSDIMIK ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT

Nuwe motorvoertuie Nuwe toerustingNew motor vehicles vir pomp en aanl&

Totaal Yea water

MotorkarreMotor cars

VragmotorsLorries

Nuwe trekkersNew tractors

Nuwe stropereNew combines

LmdoedintrikMagisterial district

Total New equipment forpumping andsupplying water

ru

R

Kaap/Cape 42 030 0 24 365 16 500 0 0 0 1 165WynbergSimonstad/Simonstown

380 0045 298

59 8100

116 8240

81 0000

o0

73 4395 298

8 8160

40 1150

Bellville 595 757 67 891 88 253 257 050 0 38 011 37 666 106 886

Statistiese streek 01Statistical region 01 1 023 089 127 701 229 442 354 550 0 116 748 46 482 148 166

Stellenbosch 1 519 123 127 096 299 969 430 582 0 215 379 23 740 422 357Kuilerivier iver 748 34 497 68 103 107 276 0 65 156 5 400 154 316Somerset-We est 520 547 132 196 87 367 204 766 0 22 657 5 101 68 460Strand 38 680 9 000 13 lop 10 526 0 2 845 0 3 209P 1 3 158 521 309 950 476 1% 738 239 28 000 739 255 112 765 754 156Wellington 1 364 447 40 516 423 575 340 760 69 944 316 262 16 329 157 061

Statistiese streek 02Statistical region 02 7 036 066 653 1 368 270 1 832 149 97 944 1 %1554 163 335 1 559 559

Uniondale 384 094 54 996 117 550 52 557 32 264 56 324 1200 58 363Joubertina 1 004 542 133 177 133 124 185 871 0 380 64o 45 614 126 116Humaasdorp 1 144 557 112 146 322 838 262 941 41 000 151 912 31 452 222 268Hawkey 1 902 493 179 745 455 484 655 85o 190 371 516 33 385 206 323

Statistiese streak 04Statistical region 04 4 435 686 480 064 1 028 996 1 157 219 73 454 960 392 122 491 613 070

Oudtshoorn 1 127 756 125 338 322 089 255 376 lo 000 160 294 58 363 196 296Wit zdorp 297 421 57 475 go 439 66 869 0 31 287 11 710 39 641Ladismith 1 134 878 76 852 247 743 45 444 0 262 794 306 913 195 132

Statistiese streek 05Statistical region 05 2 560 055 259 665 66o 271 367 689 10 000 454 375 376 986 431 069

yma 489 868 54 720 166 848 126 832 0 37 942 13 922 89 604George 2 058 452 186 175 686 248 562 606 30 000 297 130 31 052 265 241moeselb Mosaei Bay 708 210 61 410 291 833 133 065 31 980 30 176 21 248 138 498Riversd iverede 1 538 234 233 502 416 801 35370 179 214 92 464 36 339 226 174

Statistiese streak 06Statistical region 06 4 794 764 535 807 1 561 730 1 176 243 241 194 457 712 102 561 719 517

Caledon 6 082 663 541 849 1 116 248 1 515 690 332 743 1 023 173 85 116 1 467 844He=MUB 101 414 13 700 45 019 0 0 15 725 13 950 13 020Bredasdorp 2 253 037 226 828 565 668 561 245 261 960 44 268 52 655 50413Swellendam 3 on 979 312 171 697 048 806 143 142 067 602 033 82 817 378 700Heidelberg (Kapp/Cape) 1 677 395 108 519 365 549 567 685 154 84o 54 637 28 782 397 383

Statistiese streak 07Statistical region 13 135 488 1 203 067 2 789 532 3 450 763 891 610 1 739 836 263 320 2 797 Mo

Page 256: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

R

TABEL 7.4 - NUTE TOEPUSTING AANGEKOOP VIR BOERDERYDOELEINDES TABLE 7.4 - NM EQUIPMENT PURCHASED FOR FARMING PURPOSES

VOIGENS LANDDROSDISTRIK (VERV031) ACCORDING TO MAGISm lM DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe motorvoertuie Nuwe toerusting Nuwe toerusting Alle ander nuwe

New motor vehicles vir pomp en aanlc vir opwekking van toerusting on

Totaal van water elektrisiteit gereedskap

Motorkerre Nuwe trekkers Nuwe stropersLanddrosdietrikMagisterial district

Total New equipment forpumping and

New equipmentfor generating

All other newequipment and

Motor cars Lorries Lorriees New tractors New combinessupplying water electricity implements

R R R R R R R R

Worcester 4 104 643 474 246 840 578 721 817 10 000 1 344 370 132 329 581 303

Ceres 3 075 431 184 111 721 630 598 002 0 789 179 73 346 709 163

Tulbagh 1 625 265 128 432 434 217 371 567 45 000 381 017 20 01+9 244 983

Robertson 1 996 128 182 944 343 448 313 288 0 770 409 62 01++ 323 995Montagu 700 103 103 546 126 476 71 268 0 282 091 24 011 92 711

Statistiese streek 08Statistical region 08 11 501 570 1 073 279 2 466 349 2 075 942 55 000 3 567 066 311 779 1 952 155

Malmesbury 5 712 957 634 583 659 603 1 962 203 1 066 786 212 119 51 927 1 125 736Hopefiold 230 627 28 317 12 946 50 408 74 000 4 801 2 290 57 865Piketberg 2 005 506 244 899 463 635 509 457 101 262 314 197 40 489 331 567Vredenburg 91 648 0 39 775 19 235 0 3 706 5 150 23 782

Statistieee streek 09Statistical region 09 8 040 738 907 799 1 175 959 2 541 303 1 242 048 534 823 99 856 1 538 950

Clanwilliam 2 423 348 215 155 756 458 491 831 54 000 599 667 95 412 210 825

Vredendal 1 511 541 300 241 312 098 407 320 42 000 212 642 41 627 195 613Vanrhynsdorp 906 755 124 536 217 347 196 900 0 246 006 18 559 103 407

Statistiene streek 10Statistical region 10 4 841 644 639 932 1 285 903 1 096 051 96 000 1 058 315 155 598 509 845

Namakwaland/Namaqualand 4+17 312 51 950 251 968 56 974 0 21 900 4 318 30 202

Statistiese streek 11Statistical region 11 417 312 51 950 251 968 56 974 0 21 900 4 318 30 202

walvisbaal 600 0 0 0 0 0 0 600

Statistiese streek 12Statistical region 12 600 0 0 0 0 0 0 600

Port Elizabeth 665 964 44 722 566 373 0 0 10 809 8 649 35 411

Uitenhage 827 304 179 502 329 950 76 429 11 000 141 322 16 708 72 393

Kirkwood 1 078 222 180 353 207 583 319 631 0 140 403 6 597 223 655

Statistieee streek 14Statistical region 14 2 571 490 404 577 1 103 906 396 060 11 000 292 534 31 954 331 459

Calvinia 782 6C4 116 721 448 321 60 240 60 000 39 579 11 112 46 631

willioton 216 657 71 192 110 311 7 042 0 14 422 1 125 12 565Sutherland 259 344 55 846 91 948 14 996 0 80 171 5 300 11 083

Statistiese streek 16Statistical region 16 1 258 605 243 759 650 580 82 278 6o 000 134 172 17 537 70 279

Page 257: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Nuwe toerustingvir pomp en aanlevas waterNew equipment forpumpingsupplying water

Nuwe toerustingvir opwekking vane/ektrisiteitNew equipmentfor generatingelectricity

Alle ander nuwetoerusting engereedskapAll other newequipment andimplements

TaM 7.4 - TOERUETING BOMMY NINDMVOWS LANDDROSDISTRIK (VMVOM)

TABLE 7.4 - NEW RQUIPMENT PURCHASED FOR FARMING PURPOSESACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe motorvoertuieNew motor vehicles

Toteal

Motorkarre Vragmotors Nuwe trekkers Nuwe stropersLanddroadistrik TotalMagisterial district Motor cars Lorries New tractoro New combines

Beaufort-Wes/Weet 488 357 69 782 279 126 0 0 55 165 33 882 50 402

FY wer g 225 596 28 840 126 478 9 50o 0 44 258 3 065 13 455

T ingsb g 253 449 16 563 94 827 0 0 66 832 52 369 22 858

Prins Albert/Prince Albert 257 608 51 394 109 841 15 174 0 24 209 33 292 23 698

Victoria-West 2452% 68 189 110 149 0 0 24 756 18 707 23 433

Murraraburg 330 20 385 8o 277 8 000 0 24 280 10 550 15 838

Statistiese streek 17Statistical region 17 1 629 574 255 153 800 698 32 674 0 239 500 151 865 149 684

Jamsenville %3 88 611 056 48 761 0 70 345 32 521 82 002

SteytlervilleWillowmore

453 027416

64 97142 620

198 742168 059

72 46371 000

00

52 29571 078

2756010 192

36 99657 467

Statistiese streek 18Statistical region 18 436 739 196 02 607 857 192 224 0 193 718 70 273 176 465

Aberdeen 577 828 97 40o 260 206 37 227 0 82 434 76 506 24 055

Graaff-Reinet 431 492 43 409 155 575 10 223 0 155 012 14 572 52 701

Pearstan 370 626 118 253 98 214 43 795 0 57 526 11 759 41 079

Cradock 1 131 363 89 152 383 568 296 428 0 68 447 36 443 257 327

Middelburg (Kaap/Cape) 469 742 71 715 174 792 63 749 0 62 742 27 554 69 190

Statietiese streak 19Statistical region 19 2 981 053 419 929 1 072 355 451 422 0 426 161 166 834 444 352

BopetownBritetown

478 334259 367

62 357%3

262 363165 88o

47 0007 300

00

46 63418 985

36 0845 685

23 89622 954

De Aar 106 663 26 500 32 515 0 0 20 776 5 183 21 689

PhilipstownRichmond (Kaap/Cape)

300 075231 417

70 892968

133 15472 172

010 263

00

41 38736210

13 67222 801

97029 003

Hanover 133 602 25 445 922 12 500 0 19 032 6 311 29 392

Colesberg 322 011 95 102 989 198w 0 62 248 8 598 33 120

Noupoort 80 090 31 500 37 991 0 0 5 611 2 400 2 588

Statistiese streek 20Statistical region 20 1 911 559 411 481 847 986 96 863 0 250 883 100 734 203 612

Pri eakaCarnarvon

5%195390 574

143 29668 735

220 301200 428

22 60057 564

00

101 22434 826

15 40315 782

53 37113 239

Statistiese streak 21Statistical region 21 946 769 212 031 42o 729 80 164 0 136 05o 31 185 66 610

Kimberley 710 062 75 426 220 266 139 620 68 500 124 074 10 301 71 875

Statistiese streek 22Statistical region 22 710 062 75 426 220 266 139 620 68 500 124 074 10 301 71 875

Page 258: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Tg9EL 7.4 - NWE TOFRUSTING AA$Gfl 00P Vi BOERDERT00ELEINDE8 TABLE 7.4 - Ni i EQUIPM 2 T PORCRASID FOR FAHHING PURPOSES

VOID NS LANDDROSDISTRIK (YERYOT ) A000RDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe motoraoertuie Nuw* toerustins Nuwe toerustiag Alle ender nuweNew motor vehicles vir pomp an aanle vir opwekking van toerusting em

Totanl van water elektrisiteit gereedekap

Nuwe trekkers NuweIanddrosdistrik Total New equipment for New equipment All other newMagisterial district

MotorkcarsMotor cars LorriesLorries New tractors combinesNew combines

^p i and for generating equipment anda gplsupplying water electricityelectricity implements

R R R R R R R R

Gordonia 6 400 334 1 867 122 1 923 917 1 217 578 10 000 463 943 131 704 786 070Aenhardt 1 205 186 186 923 420 547 310 021 108 000 58 211 12 851 108 633

Statistiese streak 23Statistical region 23 7 605 520 2 054 045 2 344 464 1 527 599 u8 000 522 154 144 555 894 703

Kuruman 1 268 449 213 530 614 236 25 160 0 286 88o 42 475 86 168Pastmasbu g 1 247 296 347 881 549 163 25 942 0 202 748 48 738 72 824Hay 745 232 174 839 377 115 28 636 0 102 644 22 255 39 743

Statistiese streek 24Statistical region 24 3 260 977 736 250 1 540 514 79 738 0 592 272 113 468 198 735

Vryburg 4 429 970 385 426 1 268 341 1 475 069 248 995 317 952 179 529 554+ 658Mafeking 3 138 056 238 133 713 695 1 144 018 267 972 122 549 128 726 522 963

Statistieee streak 25Statistical region 25 7 568 026 623 559 1 982 036 2 619 08? 516 967 440 501 308 255 1 077 621

Herbert 1 203 610 135 744 334 453 249 551 110 342 204 657 36 930 131 933Barkly-Wes/Weat 742 808 194 745 255 646 69 182 18 210 81 315 24 307 99 403Warrenton 803 878 81 023 121 473 323 645 59 035 23 010 706 194 986Hartawater 5 118 200 564 397 564 200 1 927 1+69 920 507 135 343 9

185997 099

Statistiese streek 26Statistical region 26 7 868 496 975 909 1 275 ?72 2 569 847 1 108 094 444 325 71 128 1 423 421

Oos-Londen/East London 1 063 398 81 716 667 988 110 164 0 55 090 18 768 129 672King William's Town 217 197 63 910 38 359 55 131 0 37 258 659 21 880

Statistiese streak 28Statistical region 28 1 280 595 145 626 706 347 165 295 0 92 348 19 427 151 552

Komga 248 319 59 659 94 564 34 000 0 18 598 14 ?43 26 755Stutterheim 311 503 48 243 170 057 50 008 0 18 612 4 039 20 544Cathcart 427 184 135 818 164 206 41_458 0 1? 506 22 348 45 848Queenstown 284 801 50 642 112 435 8 000 0 25 953 28 191 59 580Tarka 354 607 67 078 142 418 64 556 0 21 390 8 215 50 950Sterkatroom 125 630 12 750 67 852 14 100 0 10 168 5 913 14 847Molteno 251 325 68 086 80 673 41 250 0 22 666 16 294 22 356

Statistiese streek 29Statistical region 29 2 003 369 442 276 832 205 253 372 0 134 893 99 743 2140 880

Page 259: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

MotorkarreMotor cars

VragmotorsLorries

Nuwe trekkersNew tractors

Nuwe stropersNew combines

TABEL 7.4 - NUWE TOERUSTING AANGEKOOP VIP BOMDMXEUINDESVOWS LANDDROSDISTRIK (VMVOW)

TABLE 7.4 - NEW EQUIPMENT PURCHASED FQR FARMING PURPOSESACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

LaaddrosdistrikMagisterial district

TotaalTotal

Nuwe notorvoertuieNew motor vehicles

Nuwe toerustingvir pomp en aunlevan waterNew equipment forpumping andsupplying water

Nuwe toerustingvir opwekking vanelektriaiteitNew equipmentfor generatingelectricity

Alle ander nuwetoerusting engereedskapAll other newequipment andimplements

AlbanySomerset-Oos/EastAlexandriaBathurstFort BeaufortAdelaideBedfordPeddie (Kaap/0ape)Victoria-Oos/East (Kaap/0ape)Stockenstr6m

Statistiese streak 30Statistical region 30

Barkly-Oos/SestWodehouseIndweElliotMaclear

Statistiese streak 31Statistical region 31

Lady Greyniv-Noor orthAlbertVenterstadSteynsburgHofneyr

Statistiese streek 32Statistical region 32

KAAP/00E

Durban (Natal)Rinetown (Natal)Tnanda (Natal)

Statistiese streek 35Statistical region 35

Lower Tugela (Natal)

Statistiese streek 36Statistical region 36

111

6

2

2

111

1

2

2

096042809697322273480121

97159

100

605771210355441

385

236572584198273146

011

317

203904

152

897

897

173046516992644084635

569

474149

282

255749409995939

347

134403982765012341

637

112

342896499

737

792

792

14

176 656152 026186 426152 26450 83243 47461 59210 00021 70013 o84

868 054

128 26593 35226 31844 64285 048

377

77 21672 074

16o 27152 80071 2882/549

455 198

829 619

011 07249 212

60284

568 492

568 492

1

30

228355255272114126156

182566

619

22430599

14599

874

46140206

34107

69

606

324

86171

257

539

539

567919188240534886709075122043

283

159748559353786

605

802601902897

35 2

603

157

180

0226043

269

411

411

1

25

1

1

234297591105

3642

118681722

534

135187

5090

135

599

54236

50362212

412

341

44

350

394

359

359

996190526380126692789677424103

903

519496206192928

341

328

559593225566140

411

781

2920

427

719

614

614

4

3322

22843

328

54

54

972

11

11

9

9

305880320800

0oo000

305

0250

000

250

000000

0

366

00

300

300

285

285

15

161 W82 981

119 09931 02166 06332 98146 879

76111 36211 290

563 883

35 95941 4061 942

32 40025 376

137 083

19 43152 83878 17636 78020 90516 642

224 772

222 044

03 770

277 190

280 960

105 192

105 192

3

93 30518 42754 9428 6617 2055 3306 679

0653

12 250

207 452

12 49315 2451 6007 594

14 539

51 471

7 35036 98814 72521 87623 0501 200

105 189

097

02 748

0

2 748

46/60

46 160

17

16711237484472189242134

978

6874303581

290

313374162

25

207

279

10045

145

269

269

898623015626884721987056213379

402

860252784814262

972

007343315187851207

910

025

50080327

457

638

Page 260: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

0

TABEL 7.4 - NUWE TOERUSTING AANGEKCOP VIR BOERDERYDOELEINDES TABLE 7,4 - NEW EQUIPMENT PURCHASED FOR FARMING PURPOSESVOL3ENS LANDDROSDISTRIK (VERVOLG) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe motorvoertuie Nuwe toerusting Nuwe toerusting Alle ander nuwe

New motor vehicles vir pomp en aanle vir opwekking van toerusting enTotaal van water elektrisiteit gereedekap

Motorkarre Nuwe trekkers Nuwe stropersLanddrosdistrik Total New equipment for New equipment All other new

Magisterial districtMotor cars

Lorries Lorries New tractors New combines

pumping and for generating equipment and

supplying water electricity implements

R R R H R R R R

Camperdown (Natal) 1 084 989 160 509 192 322 428 596 0 75 206 9 553 218 803Richmond (Natal) 1 471 718 106 789 174 317 554 253 45 671 79 059 10 387 501 242Ixopo (Natal) 1 097 413 131 129 196 986 291 987 12 100 90 085 26 758 348 368New Hanover (Natal) 3 755 139 362 745 900 535 1 412 09G 284+ 943 61 259 14 022 719 545Lions River (Natal) 1 919 041 178 875 537 208 783 357 56 800 47 922 14 933 299 946Umvoti (Natal) 2 106 870 132 150 640 311 832 864 72 474 66 470 54 639 307 962Kranskop (Natal) 372 237 65 647 113 419 88 789 0 13 039 1 600 89 74+3

Statistiese streek 37Statistical region 37 11 807 407 1 137 844 2 755 098 4 391 936 471 988 433 040 131 892 2 485 609

Pietermaritzburg 650 630 142 379 242 377 115 467 0 4+5 016 1 710 103 681

Statistiese streek 38Statistical region 38 650 630 142 379 242 377 115 467 0 45 016 1 710 103 681

Port Shepatone (Natal) 1 253 322 174 176 407 607 383 074 0 79 772 11 352 197 341

Alfred (Natal) 375 055 58 689 152 388 108 931 0 18 005 6 554 30 488

Statiatiese streek 39Statistical region 39 1 628 377 232 865 559 995 492 005 0 97 777 17 906 227 829

Umzinto (Natal) 1 165 708 186 192 371 405 406 788 21 762 36 849 742 141 970

Statistiese streek 40statistical region 40 1 165 708 186 192 371 405 1+06 788 21 762 36 849 742 141 970

Underberg (Natal) 354 767 76 632 81 032 53 822 0 13 271 14 105 115 905Impendle (Natal) 314 810 90 631 23 566 94 022 0 26 301 1 036 79 254Polela (Natal) 360 255 35 553 106 481 192 820 0 5 040 2 480 17 881

Statietiese streek 41Statistical region 41 1 029 832 202 816 211 079 340 664 0 44 612 17 621 213 040

Mount Currie 1 900 842 239 428 465 716 639 230 14 619 116 785 83 1+09 341 655

Statistiese streek 42statistical region 42 1 900 542 239 428 465 716 639 230 14 619 116 785 83 409 341 655

Newcastle (Natal) 355 129 31 482 87 224 96 320 0 20 632 6 988 112 483Utrecht 993 204 180 848 208 827 307 005 62 670 59 045 17 180 157 629Dannhauser (Natal) 625 508 40 000 74 goo 328 635 92 782 8 067 0 81 124Dundee (Natal) 1 008 857 204 698 309 333 244 684 99 000 15 113 7 547 128 482Glencoe (Natal) 172 770 0 36 012 93 500 10 000 4 642 360 28 256Kliprivier (Natal) 447 044 19 687 224 403 96 149 0 17 531 1 060 88 214Weenen (Natal) 229 597 38 319 35 133 35 720 0 51 200 315 68 910Mooirivier/Mooi River 1 019 805 146 386 279 834 182 244 0 111 692 25 069 271+ 580Eatcourt (Natal) 1 401 167 173 105 220 035 432 795 150 195 53 903 22 689 348 445Bergville (Natal) 1 022 474 103 572 140 018 468 211 100 904 14 771+ 17 651 177 344

Statistiese atreek 43Statistical region 43 7 275 555 938 09? 1 615 719 2 285 263 515 551 356 599 98 859 1 465 467

Page 261: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LanddrosdistrikMagisterial district

Nuwe motorvoertuieNew motor vehicles

Nuwe etropersNew combines

Nuwe tocruatingvir pomp en aanlevan waterNew equipment forpumping andsupplying water

Nuwe toerustingvir opwekking vanelektrisiteitNew equipmentfor generatingelectricity

Alle ander nuwetoerusting engereedskapAll other newequipment andimplements

TotaalTotal

VragmotorsLorries

Nuwe trekkersNew tractors

MotorkarreMotor cars

TOM 7.4 - TOERUSTING AANGEKOOP WMDMEMMM TABLE 7.4 - NEW EQuTpnw PURCHASED FARMING PURPOSESVOWMS LANDDROSDISTRIK (VMV=) ACCORDING TO MAGISTER IAL DISTRICT (CONTINUED)

H

Paulpietersburg (Natal) 846 127 58 099 179 174 238 427 216 235 10 050 13 525 130 617Ngotshe 1 265 690 60 993 285 414 258 408 13 200 328 194 151 379 168 104Vryheid (Natal) 1 485 318 225 135 310 145 524 892 93 303 59 348 42 240 230 255Babanango (Natal) 51 004 4 000 42 280 0 0 150 0 4 574

Statistiese streek 44Statistical region 44 3 648 139 348 227 817 013 1 021 725 322 738 397 742 207 144 533 550

Hlabisa (Natal) 939 989 98 15 441 825 23 898 50 945 12 938 154 214Lower Umfo/ovi (Natal) 359 044 190 367 305 312 583 788 0 37 460 8 195 233 922Mtonjaneni (Natal) 539 147 18 077 111 148 293 447 0 25 382 14 742 76 351Eshowe (Natal) 1 703 423 130 847 156 6o8 962 381 11 000 178 722 17 831 24Munzini (Natal) 1 031 972 147 789 155 449 163 0 62 910 4 100 104 561

Mambo (Natal) 246 556 6 123 33 564 93 920 0 60 067 650 52 232

Statistiese streek 45Statistical region 45 5 820 131 591 252 920 2 932 524 34 898 415 486 58 456 867 314

N M 38 977 150 4 647 876 8 755 283 14 379 935 1 402 141 2 058 666 647 6 795 210

Pretoria 1 035 267 125 957 327 874 158 313 10 000 176 255 6 388 230 480

Wonderboom 148 701 13 100 45 855 32 980 102N 24 849 0 21

Statistiese streek 46Statistical region 46 1 183 968 139 057 373 729 191 293 20 230 201 104 6 388 252 167

Johannesburg 284 838 38 747 87 750 76 112 30 102 3 596 1 250 47 281

R=dg 95 676 10 500 15 788 0 0 2 257 4 894 62 237

Statistiese streek 47Statistical region 47 380 514 49 247 103 538 76 112 30 102 5 853 6 144 109 518

Germiston 154 802 10 151 17 056 84 206 0 7716 0 35 673Albert= 0 0 0 0 0 0 0 0

Bokab g 443 400 42 500 64 279 99 205 100 085 38 675 2 700 95 956

Kemptm Park 454 417 101 040 58 000 79 835 13 000 82 354 1 995 118 193

Benoni 1 233 101 118 638 643 650 274 0 W 908 3 900 94 750

Statistiese streek 48Statistical region 48 2 285 720 272329 782 985 537 501 113 085 226 653 8 595 344 572

Brakpon 616 000 30 000 100 000 300 000 86 000 0 0 100 000

Springs 296 873 18 540 76 502 139 701 0 10 878 1 127 50 125

Nigel 1 994 669 206 358 294 805 849 965 350 283 12 293 10 831 270 134

Delman 3824990 340 864 41621 1 496 435 306 537 47 260 27 273 1 190 402

Heidelberg (Tvl) 17437n 106 43o 1742298 736 063 289 565 39 412 15 014 383 065

Balfour 4 341 795 438 797 660 238 1 843 447 645 632 1675w 59 899 526 275

Hobvelif 477 019 65 050 70 930 197 700 41 000 7 570 2 960 91 809

Statistiese streek 49Statistical region 49 13 295 123 1 206 039 1 792 922 5 563 311 1 719 017 284 920 117 104 2 611 810

Page 262: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.4 - NUWE TOERUSTING AANGEKOOP VI8 BOERDERYD0ELETNDES TABLE 7.4 - NEW EQUIPMENTPURCHASED FOR FARMING PURPOSESVOLGFNS LANDUROSDISTRIK (VIIv0LG) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe motorvoertuie Nuwe toerusting Nuwe toerusting Alle ender nclweNew motor vehicles vir pomp en aanhi vir opwekking van toerusting an

Totaal van water elektriaiteit gereedakap

Motorkarre Vrag^notorg Nuwe trekkers Nuwe stropereLanddrosdialstri Tptal New equipment for New equipment A11 other newMagisteri district Motor cars Lorries New tractors New combines

moping end for generating equipment andsupplying water electricity implements

R R R R R R R R

Krugeradorp 1 095 486 169 146 376 734 154 690 0 100 081 107 609 187 226Roodepoort 103 522 15 702 19 745 9 664 0 9 137 0 49 274Westoneria 334 640 31 000 69 560 65 500 64 000 12 700 4 800 87 080Rendfontein 2 030 090 176 015 345 007 662 244 249 560 155 813 13 150 428 301oberholzer 843 321 59 282 172 761 290 093 70 842 52 233 22 596 175 514

Statiatiese atreek 50Statistical region 50 4 407 059 451 145 983 807 1 182 191 384 402 329 964 148 155 927 395

Brits 4 214 378 580 450 1 262 799 1 059 916 136 823 556 098 63 182 555 110Cullinan 711 886 87 937 178 772 152 128 35 000 80 353 9 875 167 821Bronkhorstepruit 2 743 282 165 824 391 031 1 019 278 388 980 280 032 30 829 467 308

Statiatieme streek 51Statistical region 51 7 669 546 834 211 1 832 602 2 231 322 560 803 916 483 103 886 1 190 239

Vereeniging 1 434 515 166 918 253 531 526 854 120 500 74 294 26 050 266 368Vanderbijlpark 769 346 124 058 69 628 314 619 125 312 10 169 5 716 119 844

Statiatiese streak 52Statistical region 52 2 203 861 290 976 323 159 841 473 245 812 84 463 31 766 386 212

Thabazimbi 2 546 018 395 974 629 811 567 498 173 272 474 097 51 257 254 109Warmbad 2 509 732 144 908 318 683 925 879 287 850 157 986 282 981 351 445Rustenburg 1 217 509 95 915 326 879 303 865 10 000 233 977 34 353 212 520Swartruggens 537 871 26 765 175 631 161 090 36 000 78 037 2 030 58 318Marico 1 767 729 234 671 464 297 544 529 55 553 78 711 146 098 243 870

Statiatiese streek 55Statistical region 55 8 578 859 898 233 1 915 301 2 502 861 562 675 1 062 808 516 719 1 120 262

Pietersburg 2 904 556 290 772 677 373 496 276 69 499 659 072

399 718 311 846Potgieterarus 7 231 493 597 289 1 403 446 1 593 510 277 749 2 057 135 436 383 865 981Waterberg 4 401 122 545 659 950 328 1 258 892 499 303 494 822 150 988 501 130Messina 853 703 104 883 282 520 189 954 16 470 138 165 2 800 118 911Soutpansberg 2 098 144 268 030 594 225 426 755 55 292 344 090 162 238 247 514Letaba (Tvl) 4 190 735 730 944 1 267 691 683 695 0 742 617 119 636 646 152

Statietieae streek 56Statistical region 56 21 679 753 2 537 577 5 175 583 4 649 082 918 313 4 435 901 1 271 763 2 691 534

Nelspruit (Tvl) 1 457 480 161 916 360 483 233 191 0 198 090 57 744 446 056Barberton (Tvl) 4 257 013 244 017 956 235 622 811 613 520 1 006 742 168 616 645 072Witrivier 1 652 735 236 869 396 399 242 390 28 000 475 091 49 300 224 686Pelgrimsru

s 2 500 430 160 357 1 oil 305 606 891 30 459 218 751 23 278 449 389L.denburg 3 673 101 256 578 734 039 1 170 760 383 175 491 932 93 978 542 639

Statiatiese streek 57Statistical region 57 13 540 759 1 059 737 3 458 461 2 876 043 1 055 154 2 390 606 392 916 2 307 842

Page 263: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Totaal

Nuwe motorvoertuieNew motor vehicles

LanddrosdistrikMagisterial district

TotalMotorkarreMotor cars

VragmotorsLorries

Nuwe trekkersNew tractors

Nuwe stropersNew combines

Nuwe toerustingvir pomp en aanlvan waterNew equipment forpumping andsupplying water

Nuwe toerustingvir opwekking vanelektrisiteitNew equipmentfor generatingelectricity

Alle ander nuwetoerusting eneereedskapAll other newequipment andimplements

TABLL 7.4 - NUWE TOERUSTING AANGEKOOP VIP W MYWK.RTN= TABLE 7.4 - NEW EQUIPMENT PUCWID FOR FARMING PURPOSESVOLGENS LANDDROSDISTRIK(VERVOIQ) ACCORDING TD MAGisraIAL DISTRICT (CONTINUED)

R Ft

Wi thank 1 66o 436 138 378 226 524 824 998 187 047 42 685 7 523 233 281Middelburg (Tvl) 5 log 269 389 524 704 642 2 047 076 793 362 79 296 52 08o 1 043 289Groblersdal 3 311 477 326 358 549 775 1 040 651 0 711 211 69 614 382Belfast 1 391 032 115 394 339 893 521 991 136 545 36 926 14 284 225 999Waterval-Boven 66 435 0 47 208 0 0 5 373 2 710 11 144

Statistiese streek 58Statistical region 58 538 649 969 654 1 868 042 4 434 716 1 116 954 875 491 145 697 2 128 095

Bethel 2 654 689 310 499 447 915 1 146 240 307 473 48 977 16 456 377 129Standerton 7 081 355 603 525 995 795 2 835 357 945 809 132 855 61 396 1 506 618Volksrust 706 055 88 982 237 093 264 828 0 13 710 19 564 81 878Carolina 2 135 891 212 630 496 319 872 623 78 607 141 326 31 002 303Ermelo 4 158 407 454 632 1 137 502 1 251 308 290 876 98 549 46 905 878 635Amersfoort 1 029 895 125 725 270 368 348 815 87 280 15 943 30 982 150 782Wakkerstroom 766 604 53 904 140 728 234 000 142 600 4 334 3 650 187 388Piet Retief (Tvl) 2 521 200 374 805 788 857 614 876 116 57o 235 844 44 071 346 177

Statistiese streak 59Statistical region 59 21 054 096 2 224 702 4 514 577 7568047 1 969 215 691 538 254 026 3 B n 991

Klerksdorp 2 934 597 231 536 460 489 1 188 125 232 238 97738 62 792 661 629

Statistiese streek 60Statistical region 6o 2 934 597 231 536 460 489 1 188 125 232 238 62 792 661 629

Potchefstroom 2 329 452 249 209 923 035 206 28 055 343 732Venterthorp 4 032 342 345 942 g r3 1825470 ;:

79:5:

81 293

:9;7";

49 625 740 693ColignyKoster

4 014 0804 100 711

341 118526 265

414705812 689

1 854 21 328 5

593 162589 880

48 400883

34 831014

727 618715 421

LichtenburgDelareyville

13 039 1474 760 897

1 644 155497 453

/ 4o4 294657 564

51719171

1 706 86561 238 195

242 763118 423

2 232 769882 459

golmaransstad 5 593 194 637 255 1 050 5 100 247 103 473 716 637Schweizer-Reneke 4 452 408 316 089 67o 922 2 42o 186 275 622 72 489 6o 123 636 977BloemhofChristiana

320 024357 354

80 789131 371

75 07886 199

48 74048 000

100

19 421 057

8 446lo 715

77 56760 012

Statistiese streek 61Statistical region 61 42 999 609 4 769 646 6 130 434 18 029 780 4 786 094 1 553 302 596 468 7 133 885

TRANSVAAL 153 752 113 15 934 089 29 715 629 51 871 857 13 714 094 13156874 3 662 419 25 697 151

Boahof 2 910 823 231 889 588 636 1 046 330 249 158 246 651 96 575 451 584

Jacobsdal 1 121 049 144 474 261 882 276 575 120 953 66 044 90 784 160 337

Koffiefontein 305 177 32 175 64 773 103 400 0 44 404 6 249 54 176Fawemith 1 605 887 242 379 147 657 615 351 84 450 164 129 170 066 181 855

Statistiese streek 27Statistical region 27 5 942 936 650 917 1 062 948 2 041 656 454 561 521 228 m3674 847 952

Page 264: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

w

TABEL 7.4 - NINE TOERUSTING AANGEKOOP VIR BOERDERYDOELEINDES TABLE 7.4 - NEW EQUIPM BT PURCHASED FOR FARMING PURPOSESVOIGENS LANDDROSDISTRIK (VERVOLG) ACCORDING TO MAGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe motorvoertuie Nuwe toerusting Nuwe toerustiag Alle ander nuweNew motor vehicles vir pomp en aanle vir opwekking van toerusting en

Totaal van water elektrisiteit gereedskap

Motorkarre Vragootors Nuwe trekkers Nuwe stroperaLanddrosdistrik Total New equipient for New equipment All other newMagisterial district Motor care Lorries New tractors New combine, pumping and for generating equipment and

supplying water electricity implements

R R R R R R R R

Zastron 577 372 73 755 103 046 153 830 42 000 20 581 58 862 125 298Rouxville 533 106 73 553 174 961 137 782 0 38 702 32 394 75 714Smithfield 295 652 76 992 115 009 39 199 0 18 604 12 509 33 339Bethulie 234 321 65 158 77 867 19 460 0 32 726 3 190 35 920

Statiatiese streak 33Statistical region 33 1 640 451 289 458 470 883 350 271 42 000 110 613 106 955 270 271

Sasolburg 1 469 475 85 636 205 398 676 296 92 800 109 525 20 511 279 309

Statistiese streek 53Statistical region 53 1 469 475 85 636 205 398 676 296 92 800 109 525 20 511 279 309

Kroonstad 4 687 996 397 058 720 485 2 031 299 652 488 110 550 58 013 718 103Ventersburg 1 222 594 90 698 161 085 497 756 136 541 108 284 30 426 197 804Hennenman 1 000 211 70 370 142 648 439 327 135 000 30 219 11 370 171 277Parys 1 185 397 82 376 172 643 470 375 176 996 15 690 15 822 251 495Vredefort 1 334 403 159 677 230 588 536 206 96 400 22 918 44 905 243 709Koppies 2 671 893 240 207 497 402 1 048 530 175 182 264 787 30 284 415 501Heilbron 3 265 756 436 719 536 122 1 436 676 323 559 60 654 68 667 403 359Viljoenakroon 5 350 668 597 080 505 510 2 418 826 800 197 98 867 34 084 896 104Bothaville 6 404 612 659 672 977 813 3 000 513 601 898 77 328 39 762 1 047 626Wesselebron 3 499 313 308 772 524 425 1 514 531 477 561 49 586 34 917 589 521Hoopstad 3 699 241 372 163 782 811 1 254 583 396 095 385 222 113 717 394 650Beltfontein 1 909 181 135 400 212 585 952 987 226 283 89 862 39 117 252 947Theunissen 2 837 729 291 279 433 879 1

193 005 220 070 285 679 65 855 347 962

Statiatiese streak 62Statistical region 62 39 068 994 3 841 471 5 897 996 16 794 614 4 418 270 1 599 646 586 939 5 930 058

Bethlehem 4 946 374 558 665 724 872 1 894 344 568 089 50 916 47 940 1 101 548Harrismith 3 712 277 500 638 1 075 925 1 087 607 266 189 98 929 70 972 612 017Vrede 2 384 386 352 310 538 146 749 187 283 889 61 127 37 474 362 253Frankfort 4 988 629 531 048 836 495 2 226 122 639 631 70 878 53 495 63o 960Reitz 4 297 337 332 236 651 081 1 667 144 936 211 149 658 54 399 506 608Lindley 3 358 582 344.004 626 361 1 403 177 444 412 72 035 74 749 393 844Senekal 3 337 665 309 829 958 051 1 178 328 250 267 67 840 49 678 523 672Fouriesburg 1 062 507 129 381 186 172 388 692 94 000 15 884 23 400 224 978Ficksburg 1 855 814 118 778 273 045 1 011 310 79 200 45 514 24 306 303 661

Statiatiese streak 63Statistical region 63 29 943 571 3 176 889 5 870 148 11 605 911 3 561 888 632 781 436 413 4 659 541

Odendaalsrus 1 198 381 80 076 169 846 692 038 121 877 13 253 9 944 111 347Welkom 557 114 62 097 98 718 153 832 140 800 16 992 412 84 263Virginia 758 627 53 900 89 640 368 594 113 000 14 360 19 877 99 256

Statistiese atreek 64Statistical region 64 2 514 122 196 073 358 204 1 214 464 375 677 44 605 30 233 294 866

Page 265: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABLE 7.4 - IVEW EQUIPMENT P casm FOR FARMING P OSESACCORDING TO MAGISTER IAL DISTRICT (CONCLOID)

TOM 7.4 - NUWE TOMUSTING WGMWP VIR WMDMYMEUDDESvomms L DROSDISMIK ( MLII)

Nuwe motorvoertuieNew motor vehicles

TotaalMotorkarre Vragmotors Nuwe trekkers Nuwe stropersLanddrosdistrik Total

Magisterial district Motor cars Lorries New tractors New combines

Nuwe toerustingvir pomp en aanlvan waterNew equipment forpumping andsupplying water

Nuwe toerustingvir opwekking vanelektrisiteitNew equipmentfor generatingelectricity

Alle ander nuwetoerusting engereedskapAll other newequipment andimplements

R

Bloemfontein 3 810 680 210 321 512 818 1 423 353 819 900 292 232 116 675 435 381

Statistiese streek 65Statistical region 65 3 810 680 210 321 512 818 1 423 353 819 900 292 232 116 675 435

Pet sb=g 2 391 528 196 318 359 6o3 794 950 458 047 109 127 92 423 381 060Br=dfort 1 365 084 83 245 346 795 396 924 111 200 222 529 47 718 156 673Winburg 1 164 485 217 639 200 193 4%141 30 000 70 187 47 522 142 803Mqud 206 999 177 642 517 526 604 059 243 694 34 400 44 987 441 691Clocolan 1 159 040 111 798 162 550 302 847 252 658 63 238 36 044 229 905Excelsior 1 330 743 288 553 14 498 905 140 652 34 722 22 865 198 316

LaOhrmd 2 324 489 587 262 025 637 761 690 989 62 779 21 601 452 747Wepener 511 129 33 699 183 937 115 750 48 oo0 50 372 7 392 71 979Dewetsdorp 1 031 845 114 320 275 403 229 234 184 500 4o 053 15 713 172 622

Reddersbg 470 506 173 622 105 189 113 234 0 26 943 1 411 50 107

Edenburg 321 496 42 536 121 381 41 000 0 36 822 m9 59 408Tr=pa g 106 992 65w 41 796 7 000 0 15 797 13 220 22 679

Jagerafontein 108 41 090 37 936 9 905 0 7 246 2 850 8 991Philippolis 187 149 9 000 104 318 8 850 0 37 323 11 142 16 516

Statistiese streek 66Statistical region 66 14 536 503 1 692 549 2 865 382 4 216 560 2 159 740 811 538 385 237 2 405 497

O.V.S./O.F.S. 98 926 732 10 143 314 17 243 777 38 323 125 11 924 836 4 122 168 2 046 637 15 122 875

R. S.A. 402 973 107 45 554 898 86 o38 869 129 916 698 32 013 437 34 831 144 9 723 800 64 894

Page 266: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.5 - NUYE GEBOUE OPGERIG EN ONTWIKIOLINGSNERK ONDERNID4 TABLE 7.5 - NEW BUILDINGS ERECTED AND DEVELOPMENT WORKS UNDERTAKENVOIB NS EIENAARSKAP ACCORDING TO OWNERSHIP

NIn

Nuwe woonhuiee/aenbouingsNew dwelling houses/additions Nuwe drade ge-

span en hekkeaangebring

Nuwe werkevir ontwik-keling ongebruik van

Nuwe boordeNuwe bout-en wattel-

Nuwe werkevir ontwik-keling enbenutting

Alle endernuwe konstruk

TotaalAils ender New fencing water

en wingerde plantasies van grondaiewerke

Eieaaarskap TotalHouers Werknemers nuwe geboue erected and New works for

New orchards New timber New works forAll other

OwnershipHolders Employees All other gates in- development

vined yards and wattle developmentnew conatruc-

new buildings stalled and use ofplantationsons

and use ofLion works

water land

R R R R R R R R R R

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Eenmanaake en venRootakappeIndividuals and partnerships 107 120 531 26 603 054 11 998 940 22 115 718 10 653 173 13

421 947 11 057 514 908 935 5

506 545 4 854 705

Maatskappye an kodperasiesCompanies and co-operatives 42 765

944 3 931 102 9 049 741 8 595 125 1 962 095 4 155 864 6 763 553 4 010 695 1 635 062 2 662 707

Openbare korporasiesPublic corporations 13 970 0 10 900 921 262 1 887 0 0 0 0

Munisipaliteite, plaaslike owerhedean regeringsondernemings

Municipalities, local authorities andgovernment enterprises 3 568 440 272 173 1 066,656 480 419 70 996 110 722 10 000 954 462 56 236 546 776

AnderOther 1 671 395 214 118 143 748 1 023 342 23 745 77 812 111 246 13 614 51 365 12 405

TOTAAI/TCTAL R.S.A. 155 140 280 31 020 447 22 269 985 32 215 525 12 710 271 17 768 232 17 942 313 5 887 706 7 249 208 8 076 593

Page 267: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Tam 7-6 - NUWE G M OPGERIG EN ONTWIKKELINGSWERK onVOWMS LANDDROSDISTRIK

TABLE 7.6 - BUILDINGS ERECTED AND DEVELOPMENT WORKS UNDERTAKENACCORDING TO MAGISTERIAL

Nuwe woonhuise/ambouings Nuwe werke Nuwe werkeNew dwelling houses/additions Nuwe drade ge-

span en hekkevir ontwik-keling en Nuwe boorde

Nuwe bout-en wattel-

vir ont k-keling en

Alle andernuwe konstruk-

Toteal Alle endea=geingNew fencin

gebruik vanwater

en wingerde plantasies benuttingvan grond

siewerke

Landosdietrik TotalHouers Wer emers nuwe geboue erected and New works for

New ads New timberNew works for

All other

Misteri strictHolders aployees All other

new buildingsgates in-stalled

developmentand use ofwater

and vineyds and wattleplantations

developmentand use ofland

new const e-tion rks

R R 2 R B R R R R R

Kanp/Cape 0 0 0 0 0 0 0

Wynberg 166 709 0 0 117 842 3 656 26 799 0 241 18 171

Simonstad/SimonstownBellville

4 2802 566 112

4 00019 000

050 165

02 203 269

036 404

28092 650

0118 442

00 19 912

026 so

Statistiese streek 01Statistical region 01 2 737 101 23 000 50 165 2 321 111 40 060 119 729 118 442 241 19 912 44 441

Stellenbosch 1 623 340 90 241 284 414 375 082

31 159 162 040 561 978 10 550 58 120 49 7%

K lsrivierAiver 270 783 10 000 74 986 10 917 1 204 4o 999 120 100 0 4 539 8 038

S on erset-W e0 est 484 061 0 182 377 103 526 4 161 57 673 112 495 10 099 3 125 10 605

Strand 25 895 3 000 17 bm 0 207 0 4 733 0 150 205

P.1 4 291 499 268 584 1 264 088 488 4o8 68 182 304 741 1 526 716 19 348 213 609 137 823

Wellington 854 657 89 529 212 774 177 196 14 222 60 599 266 906 8 000 22 097 3 334

Statistiese streek 02Statistical region 02 7 550 235 461 354 2 036 239 1 155 119 135 626 052 2 592 928 47 997 301 64o 209 761

Uniondale 332 925 64 Boo 13 38o 45 041 39 116 112 210 21 832 0 24 344 12 202

J oubertina 78o 417 112 900 22 667 384 593 15 494 118 155 106 033 200 16 955 3 420

Hananedorp 793 530 201 786 1041W 221 284 108 161 87 633 17 592 9 810 18 929 24 228

H ey 1 122 432 386 883 325 748 115 848 31 231 33 332 12 742 50 566 89 027 77 055

Statistiese streak 04Statistical region 04 3 029 %4 766 369 465 902 766 766 194 002 351 33o 158 199 60 576 149 255 116 905

Oudtshoorn Boo 688 57 289 83 566 122 243 139 441 259 175 21 785 1 000 97 474 18 715

CalitzdorpLadiaSith

195 258637 836

11 747lo 065

1 00099 525

40 73997 950

54 32229 903

16 191216 853

20372134 842

5100

30 5406 362

19 83742 336

Statistiese atreek 05Statistical region 05 1 633 782 79 101 184 091 260 932 223 666 492 219 176 999 1 510 134 376 80 888

KnysnaGeorgeMosselbaai/BayRiversdal/Riversdale

323 747963 849226 148598 336

84 53084 51389 100

103 66o

34 498

132 46615 27048 017

33 395385 99847 208

236 928

5 50061 91830

075

58 653

10 984130 67717 22950 025

45014 i8o

30911 323

128 49434 249

036 801

4 355558%

19 31531 889

21 54164 0147 642

21

Statistiese streek 06Statistical region 06 2 112 080 361 803 230 249 703 529 156 146 208 915 26 262 199 544 111 395 114 237

CaledonHeroanusBredasdorpSwellendamHeidelberg.(Kaap/Cape)

4 625 578146 404848 335

1 785 895388 730

259 69618 198

156 000315 543212 660

755 18838 63076 850

206 79338 250

1 719 23249 350

4% 027473 96247 050

117 9025 406

78 27490 21430 150

8o5 9358 973

63 378318 30513 405

544 17212 502

690255 62413 552

27 9370

3008 im

0

143 2795 283

26 16793 19724 710

252 2378 062

10 64924 1578 953

Statistiese streek 07Statistical region 07 7 794 942 962 097 1 115 711 2 725 621 321 946 1 209 996 826 540 36 337 292 636 304 058

Page 268: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TABEL 7.6 - NUWE GEBOUE OPGERIG EN ONTWIKKELINGSWERK ONDERNE82f TABLE 7.6 - NEEW BUILDINGS ERECTED AND DEVELOPMENT WORKS UNDERTAKENVOLGENS I,ANDDROSDISTRIX (VERVOLG) ACCORDING TO MAGISTERIR'L DISTRICT (CONTINUED)

INuwe woonhuise/aanbouings Nuwe werke Nuwe werkeNew dwelling housed/additions Nuwe tirade ge- vir ontwik- N h t_ vir ontwik-

LanddrosdistrikMagisterial district

WorcesterCeresTulbaghRobertsonMontagu

Statistiese streek 08Statistical region 08

MalmesburyHopefieldPiketbergVredenburg

Statistiese streek 09Statistical region 09

I ClanwilliamVredendalVanrhynsdorp

Statistiese streek 10Statistical region 10

Namakwaland/Namaqualend

Statistiese streek 11Statistical region 11

Walvisbaai

Statistiese streek 12Statistical region 12

Port ElizabethUitenhageKirkwood

Statistiese streek 14Statistical region 14

calvingWillistonSutherland

Statietiese streek 16Statistical region 16

span an hekke keling enNuwe boorde en wattel-

keling ennuwe konstruk-

TotasiAlle ender

aangebringNew fencingw encng

gebruik va

twateren wingerde plantasies

benuttinvan grandgrand

siewerkeTotal

Houers Werknemers nuwe geboue erected and New works forNew orchards New timber

New works forAll other

Holders Employees All other gates in- developmentand vineyards and wattle

development new construc-

new buildings stalled and use ofPlantations

and use oftion works

water land

R R R R R R R R R R

4 337 110 405 884 762 910 533 934 86 659 775 710 1 486 521 5 674 204 939 74 8792 272 0914 98 418 826 694 266 481 73 732 575 382 269 325 6 851 65 556 89 655

967 364 118 518 37 905 155 278 29 851 260 262 279 832 11 852 58 936 14 9301 578 755 73 500 168 481 138 864 46 522 272 665 743 377 516 120 761 14 069

566 534 69 070 51 791 28 250 18 408 248 782 129 364 6 112 7 177 7 580

9 721 857 765 390 1 847 781 1 122 807 255 172 2 130 801 2 908 419 31 005 457 369 201 113

1 914 593 173 292 131 440 570 329 122 348 341 425 290 489 12 104 172 312 100 85446 548 18 800 560 13 130 6 288 1 570 0 0 3 130 3 070

839 181 102 678 108 093 130 718 46 368 185 335 171 980 5 4-50 56 414 32 14534 180 8 600 3 200 14 697 5 054 150 0 0 2 179 300

2 834 502 303 370 243 293 728 874 180 058 528 480 462 469 17 554 234 035 156 369

1 042 079 99 580 158 553 225 796 69 794 317 176 83 190 13 662 55 o18 19 310

1 174 979 321 808 122 273 94 395 28 622 182 559 265 954 613 122 423 36 332

357 607 76 732 18 116 54 724 8 171 39 446 37 329 46 330 55 043 21 716

2 5714 665 498 120 298 942 374 915 106 587 539 18]. 386 473 60 6o5 232 484 77 358

242 861 78 725 13 405 9 230

72 592 39 188 680 6o 20 472 8 509

242 861 78 725 13 405 9 230 72 592 39 188 680 60 20 472 8 509

1150 0 0 0 350 0 0 0 a Boo

1 150 0 0 0 350 0 0 0 0 800

154 480 45 002 12 909 48 153 30 948 7 979 0 32 375 9 082700 842 101 970 123 400 118 313 200 028 77 332 4 260 0 34 547 140 992979 152 187 401 216 313 129 943 72 827 96 144 144 867 9 900 57 487 64 no

1 834 474 334 373 352 622 296 409 303 803 181 455 149 127 9 932 92 409 114 344

292 502 95 650 11 146 62 526 30 030 44 471 1 36o 0 22 794 24 52562 282 17 500 2 520 16 136 11 374 9 270 0 0 400 5 082

121 928 37 060 7 385 12 833 18 943 24 359 180 0 12 150 9 018

476 712 150 210 21 051 91 495 60 347 78 100 1 540 0 35 31+1+

38 625

Page 269: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

TOM 7.6 - HOWE mon OPGERIG

vows WDDROSDISMM (VERVOLO)

TABLE 7_6 - NEW BUILDINGS ERECTED AND DEVEWPMENT WORKS UNDERTAKEJNAC ING TO MAGISTMIAL DISTRICT (wni )

Nuwe boordeen wingerdeNew orchardsand vineyards

Nuwe woonhuise/aanbouingsNew dwelling houses/additions

TotaalTotal Houers

HoldersWerknemersEmployees

LanddrondistrikMagisterial jlistrict

Alle andernuwe geboueAll othernew buildings

Nuwe drade ge-span en hekkeaangebringNew fencingerected andgates in-stalled

Nuwe werkevir ontwik-keling engebruik vanwaterNew works fordevelopmentand use ofwater

Nuwe hout-en wattel-plentaaieaNew timberand wattleplantations

Nuwe werkevir ontwik-keling enbenuttingvan grondNew works fordevelopmentand use ofland

Alle andernuwe konetruk-siewerkeAll othernew construc-tion works

Beaufort-Wes/West 296 014 113 070 21 740 26 296 53 641 49 478 0 269 18 094 13 426

Fragerburg 47 168 670 5 508 13 750 10 494 6 625 0 0 1 995 8 126

Laiogsburg 109 516 2 642 19 883 16 212 39 767 8 668 100 3 108 2 656

Prins Albert/Prince AlbertVictoria-West

108 257191 278

11 82453 080

22 059980

17 50123 346

14 52329 085

27 70650 ow

2 2421 458

00

8 07918 765

4 32314 467

Murraysburg 121 340 18 900 7 964 22 542 31 658 26 258 0 0 5 630 8 388

Statistiese etreek 17Statistical region 17 873 573 200 186 74 731 123 318 155 613 199 931 12 368 369 55 671 51 386

Jansenville 376 221 77 720 34 013 60865 82 252 88 024 1 345 0 21 335 10 667

Steytlerville 344 47 499 17 384 94 075 83 902 146 502 32 0 7 107 8 843

Willowore 416 393 71 650 9 665 67 363 100 975 90 932 4 662 600 55 107 15 439

Statistiese atreek 18Statistical region 18 1 197 958 196 869 61 062 222 303 267 129 325 458 6 039 600 83 549 34 949

Aberdeen 458 855 76 185 35 920 77126 86 677 79 727 80 70 390 32 250

Orsaff-Reinet 414 792 80 463 51 580 46 678 96 975 72 161 0 0 49 794 17 141

Pe st= 158 617 15 000 46 941 37 845 21 978 20 685 50 175 11 603 4

Cr o& 604 215 90 380 64 320 87 621 118 380 94 389 3 698 147 110 508 34 772

Middelburg (Keep/Cape) 210 166 8 137 34 607 24 308 41 772 70 539 3 000 c 15 865 11 938

Statistiese streek 19Statistical region 19 1 846 645 270 165 233 368 273 578 365 782 337 501 7 248 402 258 160 100 441

Hopetown 264 203 79 145 15 897 60 307 60 362 14 299 6 106 100 5 801 22 186

Britstown 158 515 48 450 8 084 25 512 31 701 12 801 0 1 200 920 29 847

De Aar 71 152 20 300 2 270 1 150 25 355 13 933 no 60 1 304 6 670

Philipatown 157 151 20 400 19 089 38 409 23 586 29 493 25 80 1 278 24 791

Richmond (Kaap/Cape) 178 467 10 000 1 320 26 812 33 732 39 513 0 0 57 152 9 938

Hanover 72 925 - 850 765 30 694 35 575 50 0 600 4 391

Colesberg 214 462 31 582 28 800 64 563 41 203 22 157 300 0 17 610 8 247

Noupoort 919 23 500 1 259 6 000 3 962 12 064 0 0 300 2 834

Statistiese streek 20Statistical region 20 1 166 794 233 377 77 569 223 518 250 595 179 835 6 591 1 440 84 965 108 904

PrieekaCarnervon

179 492128 902

W94311 670

25 8485 478

39 90911 417

24 03723 671

37 28329 342

1 730105

3240

765/M

21 76710 799

Statistiese streak 21Statistical region 21 308 394 32 613 31 326 51 326 47 708 66 625 1 835 324 44 071 32 566

Kimberley 305 649 108 007 42 997 57 738 40 680 16 883 26 613 0 2 659 10 072

Statistiese etre& 22Statiatica region 22 305 649 108 007 42 997 57 40 680 16 883 26 613 0 2 659 10 072

Page 270: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

LenddrosdiatrikMagiaterial district

GordoniaKenhardt

Statistiese atreek 23Statistical region 23

KuxvmanPoatmasburgHa

Statistieee streek 24Statistical region 24

VryburgMafeking

Statistiese atreek 25Statistical region 25

HerbertBarkly-Wee/4e'eatWarrentonHartewater

Statiatiese streak 26Statistical region 26

Ooe-Londen/Eaat LondonKing William's Town

Statistiese atreek 28Statistical region 28

KomgaStutterbeimCathcartqueenetownTerkaSterketroomNolteno

Statistiese atreek 29Statistical region 29

AlbanySomerset-Oos/EastAlexandriaBathurstFort Beaufort

TotaalTotal

R

2 690 074429 375

3 119 449

567 739630 082433 917

1 631 717

1 241 156781 455

2 022 611

551 106438 125320 946

1 549 372

2 859 549

725 07058 765

783 835

125 202361 685208 966226 062116 20663 765

114 314

1216200

800 720703 013804 468348 527262 156

TAM 7 .6 - N11WT GEBOIIE OPGERIG IN o vmmiNGSWERX 0NIBRNE IVOLGENS LANDDROSDISTRIK (VERVoia)

TABLE 7.6 - N1 i BII13DING8 ZRMC Al D DEVEIAPMIiI YDAKB 4NDP,Rf'AKINACCORDING TO+(AGISTERIAL DISTRICT (CONTINUED)

Nuwe maoghuise/aanbouirigs Nuwe werke Nuwe werke

New dwelling houses/additions Nuwe drade ge- vir ontwik- Nu* tout-vir ontwk-i

Alle enderspan en hekke kaling en Nuwe boorde en wattel-

keling en nuwe konstruk-anngebring gebruik Van on wingerde plantasies

benuttingeiexerke

Houers VarknemeraAlle andernuwe geboue

New fencingereoted and

waterNew works for

and vineyardsNew vin

rond

eyard NovNew titherand

vanNew works for

All other

Holders ployeEm es All other gates in- developmenttatioe

plantationsdevelopment

new eworks c-tion works

new buildings stalled and use of and use of• water land

R R R B R R R R R

647 610 303 050 389 746 152 776 240 299 628 873 7 003 186 004 134 713

116 062 29 462 71 434 58 185 58 087 33 706 0 31 138 31 301

763 672 332 512 461 180 210 961 298 386 662 579 7 003 217 142 166 o14

175 135 28 792 68 595 145 265 103 218 14 850 0 3 377 28 486

269 250 19 222 110 826 106 909 88 115 45 1 200 10 751 23 764112 500 41 375 108 500 71 150 57 212 7 040 0 12 020 24 120

556 885 89 389 287 921 323 324 248 545 21 935 1 200 26 148 76 370

361 130 93 318 363 033 186 750 139 317 300 364 65 749 31 195174 326 44 042 202 585 111 215 108 665 0 0 102 553 38 069

535 456 137 360 565 618 297 965 247 982 300 364 168 302 69 264

166 313 41 062 61 337 135 784 77 365 10 049 0 21 273 37 923148 500 22 185 82 716 85 374 48 477 8 420 45 8 995 33 41355 565 71 530 59 301 24 411 77 818 500 0 14 275 17 54+6

542 024 259 062 335 082 26 045 335 868 10 765 0 28 294 12 232

912 402 393 839 538 436 271 614 539 528 29 734 45 72 837 101 114

72 158 23 194 129 271 49 360 105 798 275 744 0 27 030 42 515to 020 15 301 6 681 7 808 6 o76 300 2 300 7 110 3 169

82 178 38 495 135 952 57 168 111 874 276 044 2 300 34 140 45 684

43 750 1 172 11 841 11 151 40 894 6 023 86 6 715 3 5707 212 128 545 52 054 17 227 17 833 322 77 306 12 283 48 903

33 484 61 019 42 239 28 641 22 178 48 975 3 450 16 932

39 599 42 317 26 804 35 166 67 798 1 000 200 9 984 3 1944 060 21 446 25 139 25 173 24 914 0 0 8 412 7 062

19 261 9 037 1 300 10 144 19 294 0 0 3 323 1 406

53 000 3 020 5 916 21 269 20 256 0 0 3 960 6 893

200 366 266 556 165 293 148 771 213 167 7 393 78 567 48 127 87 960

30 742 119 551 71 123 342 063 90 090 26 333 0 85 378 35 440183 1.04 101 132 103 068 118 089 72 215 7 235 0 79 887 37 78365 122 128 200 105 355 129 648 72 841 108 000 3 936 166 561 24 80554 815 54 566 45 433 42 908 19 398 87 269 0 32 586 11 55235 918 30 503 41 947 47 105 75 757 11 117 0 16 082 3 727

Page 271: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE

Nuwe woonhuise/aanbouingsNew dwelling houses/additions

Nuwe werkeNuwe drade ge- vir ontwik-span en hekke keling eneangebring gebruik vanNew fencing watererected and New works forgates in- developmentstalled and use of

water

Nuwe werkevir ontwik-keling enbenuttingvan grondNew works fordevelopmentand use ofland

Nuwe boordeen wingerdeNew orchardsand vineyards

Nuwe hout-en wattel-plantasiesNew timberand wattleplantations

Alle endernuwe ge ueAll othernew buildings

TotaalLanddrosdistrik Total Houers Wer mersMagisterial district Holders Employees

Alle endernuwe kst -siewerkeAll othernew construc-tion works

EASEL 7.6 - NOWE GMR O MIG EN ONNIKKELINGSWERK ONDERNEF74 TABLE 7.6 - NEW BUILDINGS ME= AjD DEVELOPMENT WORKS UNDERTAKENVOWthS LANDDROSDISTRIK (VMOW) ACCORDING TO MAGISTERIAL (con )

AdelaidebedfordPeddlee (Keep/Cape)Victoria-Oos t (0/)St ock str

Statistiese streek 30Statistical region 30

Bkly-Oo tWodehouseLndweElliotMaclear

Statistiese streek 31Statistical region 31

Lady GreyAliwal-Noord/NorthAlbertVenterstadSteynsburgHofmeyr

Statistiese streak 32Statistical region 32

KAAP/CAPE

DurbanPinetown (Natal)Inandn (Natal)

Statistiese streek 35Statistical region 35

Lower Tugela (Natal)

Statistiese streek 36Statistical region 36

Oamperdown (Natal)Richmond (Natal)Ixopo (Natal)New Hanover (Natal)Lions River (Natal)Umvoti (Natal)

172 473352 290

21044 25296 754

3 584 863

156 140207 60958 85376 62887 377

586 607

56 451312 833472 09177 869

164 522158 635

1 242 401

65 289 910

134 957172 514223 669

531 140

2645496

2 645 496

1 341 0881 006 967

712 3402 289 8351 274 3161 158 989

9

2 45928 050

08 851

23 124

432 685

18 50028 56o21 30021 94512 660

102 965

6 90047 651

179 9903 250

14 20586 239

338 235

749 973

02 500

64 050

66 55o

575 464

575 464

222 04484 79771 069

189 786249 30289 546

9

1

1

48 71645 274

2102 113

12 987

543 252

4 12619 5607 3413 1264 992

39 145

3 76519 66714 00310 9838 9382 915

6o 271

281 323

133 9751 650

17 834

153 459

059 199

059 199

140 143229 05118 917388 064119 617228 966

14

37 04281 215

04 132

30 890

520 205

66 79936 76 3007 942

17 479

134 967

15 98725 03269 32313 82947 78711 849

183 807

501 978

025 6909 87o

35 560

149 000

149 000

176 480131 48281 674

188 075337 965121 181

5

39 068104

013 7057 807

844 685

44 28465 64o8 130

214N42 767

182 251

10 71353 65583 30515 12937 64812 641

213 091

711 201

07 413

0

7 413

8 555

8 555

50 24732 90728 23433 082

8o 62635 963

10

33 38626 590

014 1489 610

414 035

8 8563o 3588 720

13 7062 98o

64 62o

11 452128 %3105 062

90435 02136 289

346 291

118 107

01 800

55 878

57 678

59 515

59 515

42 41813 52651 315

145 038100 29774 042

9

0Boo

0677

10 815

252

00

3000

76

376

472

35130

0200

0

837

120 216

0130 13654 117

184 253

716 732

716 732

590 107340 on155 68o981 700198%89 62o

00000

3 9%

100000

64

164

000000

0

562 075

00

250

150

2 350

2 350

3 1487o 162

124 18784 25o

211 763

383 107

3

5 95425 276

00

927

412 651

3 48414 2603 0395 4352 630

28 848

5o14 8716 6501 18o8 4001 315

32 466

651 063

4721 452

600

2 524

67 719

67 719

77 5875o 18613 503

201 92718 769

33 132

2

540

161

912

333

33

72313

312

7

67

593

121

23

6

6

38546777

13103

848793

0626594

168

991784723044729

271

112359628594323387

403

974

510873270

553

962

962

914843761913119432

Page 272: TEELTPRODUKSIE, PASTORAL PRODUCTION, … Tabel No. Voorwoord v Verduidelikende Opmerkings vi viii Lys van Verslae x xi Kaart xii Gids vir statistiese streke xiii 1 OPSOMMING VAN VERNAAMSTE