design thai - ditpditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2...

16
THAI DESIGN ปีท่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำ�เดือนสิงห�คม 2555 ‘Pakamian’ เสน่ห์ผ้าไทย สู่สายตาโลก ‘แกลบ’ นวัตกรรมสีเขียว บนโต๊ะอาหาร สยามภูริ’ ตุ๊กตาดับกลิ่น สมุนไพรไทย นโยบาย “ป้อมหัวสะพาน เฉียวโถวเป่า” เชื่อมการค้า-การคมนาคม จีนตอนใต้กับอาเซียน สินค้าไทยกับ การดีไซน์

Upload: others

Post on 12-Jan-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

THAIDESIGN

ปท 2 ฉบบท 12 ประจำ�เดอนสงห�คม 2555

‘Pakamian’ เสนหผาไทย สสายตาโลก

‘แกลบ’ นวตกรรมสเขยว บนโตะอาหาร

สยามภร’ ตกตาดบกลน สมนไพรไทย

นโยบาย “ปอมหวสะพาน เฉยวโถวเปา” เชอมการคา-การคมนาคม จนตอนใตกบอาเซยน

สนคาไทยกบการดไซน

Page 2: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs2

สทธประโยชนสมาชก DITP SMEs Club1.สมาชกจะไดรบสทธในการสมครเขารวมกจกรรมของกรมฯ ทงใน

ประเทศและตางประเทศเปนระยะเวลา3ปนบจากวนทไดรบการอนมต

เปนสมาชกฯ

2.สมาชกจะไดรบสทธใหเขารวมกจกรรมสงเสรมและพฒนาการสงออก

ของกรมฯโดยเฉพาะการเขารวมงานแสดงสนคาในประเทศซงจะ

ไดรบการลดหยอนคาใชจายสมทบจ�านวน3ครงคอไดรบการลดหยอน

รอยละ50ส�าหรบครงแรกสวนครงทสองและสามจะไดรบการลดหยอน

รอยละ30ของอตราการเรยกเกบเตมจ�านวนของงานฯ

3.เขารวมการฝกอบรมเชงลกพรอมฝกปฏบตในเรองการจดท�าแผนการ

ตลาดเพอการสงออกโดยไมเสยคาใชจายใดๆทงสน

4.สมาชกฯจะมรายชออยบนเวบไซตของกรมฯในกลมสมาชกDITP

SMEsClubและจะไดรบขาวสารกจกรรมกรมฯและหนวยงานเครอขาย

อยางสม�าเสมอ

สำ�นกสงเสรมธรกจ SMEs เพอก�รสงออกกรมสงเสรมก�รสงออก กระทรวงพ�ณชยโทรศพท 0-2507-8162-63 และ 8165-8168โทรส�ร 0-2547-4258

DITP SMEs Club

DITP

Page 3: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs 3

04 @ Cover สนคาไทยกบการดไซน

07 SMEs Success ‘Pakamian’ เสนหผาไทย สสายตาโลก

08 นวตกรรมปน SMEs ‘แกลบ’ นวตกรรมสเขยว บนโตะอาหาร

09 ส�ยตรงแหลงผลต ‘ปราณ หตถกรรม’

ภมปญญาจกสานยอสวน หนงเดยวในโลก

10 Idea packaging ‘สยามภร’ ตกตาดบกลน สมนไพรไทย

11 ชชองสงออก ครวไทยสครวโลก

12 SMEs logistics นโยบาย “ปอมหวสะพาน เฉยวโถวเปา” เชอมการคา-การคมนาคม จนตอนใตกบ อาเซยน

13 ชชองสองท�ง

14 มองรอบทศธรกจ SMEs / บอกเล�เก�สบ ปจจยทตองพจารณากอนเขาส

ธรกจระหวางประเทศ (ตอนท 1)

15 ส�ระน�รจ�ก EXIM BANK

ใสใจรหสผานอกสกนด เพอปดความเสยงธรกจ (ตอนท 1)

ชชองสงออก SMEs ปท 2 ฉบบท 12เดอนสงหาคม

2555

Editor Talk

คณะท�ำงำน เจำของ : กรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชย ทปรกษำ : อธบดกรมสงเสรมกำรสงออก : นนทวลย ศกนตนาค รองอธบดกรมสงเสรมกำรสงออก : วฒชย ดวงรตน อญชล พรหมนารท ร.อ.สวพนธ ดษยมณฑล นกวชำกำรพำณชยเชยวชำญ : มาตยวงศ อมาตยกลภสต รตนกลเสรเรงฤทธ เอกฉตร ศตวรรตน สมเดจ สสมบรณ เพยาว สขมาก จตพร วฒนสวรรณ เพญศร ชตธรพงษ มชย บณยะมาน บรรณำธกำร : จรภาพรรณ มลทอง ส�ำนกสงเสรมธรกจ SMEs เพอกำรสงออก กรมสงเสรมกำรสงออก 44/100 ถนนนนทบร 1 ต�ำบลบำงกระสอ อ�ำเภอเมอง จงหวดนนทบร 11000

เดอนสงหาคมเปนเดอนทมความส�าคญตอประชาชนชาวไทยนน คอ วนเฉลมพระชนมพรรษาของสมเดจพระนางเจา พระบรมราชนนาถ หรอวนแม ซงปนนบวาเปนการเฉลมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว สมเดจพระนางเจาพระบรมราชนนาถในวโรกาสครบรอบ 80 พรรษา และสมเดจพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกฎราชกมาร ครบ 60 พรรษา จลสาร ชชองสงออก ขอนอมถวายความจงรกภกด ขอพระองคทรง พระเจรญยงยนนาน

เมอเทยบกบความเปลยนแปลงของโลก และเทรนดตางๆ ในปจจบน นบวา ยงนอยหนากนอยมาก เพราะเหลาบรรดาแนวโนมตางๆ มกจะประเมนกนแบบปตอป โดยเฉพาะแฟชน การดไซน รวมไปถงความนยมตางๆ ทผบรโภคดไซนเนอร ตางกมองหา เพอไมหลดเทรนด ผประกอบการทมตลาดสงออก นบวามผบรโภคหรอลกคาอยทวโลก จงตองยงตดตาม และปรบตวใหทนตอความตองการของผบรโภคอยเสมอ

ผประกอบการทงในและตางประเทศกตางมองหา เทรนดของโลกเพอทจะตอบโจทยความตองการและความนยมทก�าลงจะเกดขน โดยเฉพาะผประกอบการทท�าธรกจเกยวกบสนคามดไซน อาท สนคาของขวญ ของตกแตงบาน เฟอรนเจอร แฟชนเสอผา เครองแตงกาย อญมณและเครองประดบ

“ศลปะ” กบ “ดไซน” นาจะเปนเรองทดเหมอนจะใกลเคยงกน เพยงแตศลปะ ถกมองวาเปนสงทศลปนหรอผรงสรรคชนงาน ตองการจะสอหรอแสดงออกมา หากแตงานดไซน กลบมองไปถงความตองการของผบรโภคเปนส�าคญ

สนคามดไซนตอบโจทย ขายไดทวโลก แนนอน!

Page 4: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs4

@ Cover

สนคาไทยกบการดไซนนบจากอดตประเทศไทยได

ท�าการคากบตางชาตมาตงแตสมยกรงศรอยธยา จนกระทงถงปจจบนการน�าสนคาไทยไปจดแสดงในตางประเทศ เปนวธการทไดรบการสงเสรมขณะน เพราะเปนการน�าสนคาไทยไปใหเหนแบบจบตองไดถงผบรโภคในตางประเทศโดยตรง ซงเปนวธทพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอย หว รชกาลท 4 ทรงท�าเมอกวา 130 ปทแลว เมอปพ.ศ.2420 ในงานแสดงสนคาหตถกรรมนานาชาต ทประเทศฝรงเศส ซงไทยได รบเชญไปรวมแสดงเชนเดยวกบหลายชาตในเอเชย และไดรบความส�าเรจอยางสง

นอกจากการเขารวมงานแสดงสนคาในตางประเทศ อนเปนภารกจของกรมสงเสรมการสงออก กระทรวงพาณชย ในการผลกดนผประกอบการคนไทยทมศกยภาพใหกาวไกลสระดบนานาชาตแลว การจดเวทให ‘ผซอ’ จากตางประเทศไดเดนทางมาซอสนคาไทยกลบไปขาย อยางเชน งานแสดงสนคาเฟอรนเจอรและของตกแตงบาน (TIFF) หรองานแสดงสนคาของขวญและของใชในบาน (BIG+BIH) ซงจดเปนประจ�าทกป

ถอเปนนทรรศการแสดงสนคาระดบโลกทส�าคญของประเทศไทย ทจดโดยกรมสงเสรมการ สงออกเชนกน

โดยเฉพาะงาน BIG+BIH เปนงานทเกดขนประมาณ 25 ปแลว งานนไดสรางนกออกแบบหนา

ใหมในเวลานน และกลายมาเปนเจาของและผสงออก ของใชของตกแตงบานรายส�าคญของไทยหลายคน และยงสราง Industrial Design เขาสแวดวงอตสาหกรรมอกไมนอย ดงนน งานดไซนกบการสงออก จงเปนเรองแยกกนไมออก เพราะการเปดตลาดสนคาไทยในตางประเทศ ไดถกมองตงแตแรกแลววา ‘การขายของ ถาไมมดไซน หรอรปแบบทด ไมสนองความตองการผซอ’ นน อยไมรอดส�าหรบการสงออก จนเกดค�ากลาวทวา “คาขายกบตางประเทศสนคาตองมดไซน”

จะเหนไดวาสนคาสงออกทไดรบความนยมและถกยอมรบจากตางชาต ลวนแตเปนสนคาทมดไซน ไมวาจะเปน สนคาเฟอรนเจอร ของแตงบาน อญมณและเครองประดบ รวมไปถงสนคาในกลม Hand Craft ตางเปนผลตภณฑทมการออกแบบทดและมคณภาพ จงสามารถบกตลาดและเตบโตไดอยางตอเนอง

Page 5: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs 5

ทงนกรมสงเสรมการสงออกไดมการสนบสนนงานดานดไซนมาโดยตลอด นอกเหนอจากการอบรมเรองการออกแบบสนคา ทตองมรปแบบทด และมฟงกชน การใชงานไดจรง ยงไดผลกดนโครงการทสรางความเขมแขงใหนกออกแบบและผประกอบการไทย เชน การจดกจกรรมสงเสรมดานการออกแบบ รวมถงการมอบรางวลสนคาไทยทมการออกแบบดหรอ design excellence award (demark) ทท�าตอเนองมาเปนเวลาหลายป โดยผลงานทชนะการประกวดจะถกน�าไปจดนทรรศการโชวในงานแสดงสนคาตางประเทศอกดวย

ไมเพยงเทาน โครงการดงกลาวนอกจากจะเปนการเพมพนทนกออกแบบใหมากขน การจดประกวดทางดานนถอเปนการวางกลยทธความแตกตางดานการออกแบบสนคาไทย เพอแขงขนการคาดานราคาในตลาดโลก ท�าใหผประกอบการสงออกของไทยเหนวา งานออกแบบลกษณะอยางไรทจะสามารถขายได ท�าใหผสงออกของไทยในหลายๆ อตสาหกรรมเรมตระหนกถงความส�าคญของการออกแบบ และทราบวาจะตองหาดไซเนอรจากทไหนบาง ส�าหรบผทสนใจสามารถเขาไปดไดท www.ditp.go.th

การสงออกสนคาเฟอรนเจอรไทย ทมตลาดสงออกหลกทสหรฐอเมรกาและยโรป แตจากวกฤต

ยโรทผานมาสงผลใหประเทศในสหภาพยโรปเผชญกบภาวะเศรษฐกจถดถอย รวมทงสหรฐอเมรกากไดรบผลกระทบจากเหตการณนดวย ดงนนผผลตทเนนงานดไซนควรเลอกเจาะตลาด Niche Market ขยายไปยงตลาดใหมในแถบภมภาคเอเชยทมก�าลงซอและมความตองการสนคา เชน ญปน อนโดนเซย มาเลเซย อนเดย เกาหลใต จน รวมทงรสเซย และสหรฐอาหรบเอมเรตส เปนตน อกทงเพอสงเสรมภาคการสงออกอตสาหกรรมเฟอรนเจอร กรมสงเสรมการสงออกไดจดงานแสดงสนคาเฟอรนเจอรและของตกแตงบานหรองาน TIFF 2012 เพอกระตนภาคสงออกอตสาหกรรมเฟอรนเจอรไทย รวมถงแสดงศกยภาพของนกออกแบบเฟอรนเจอรไทยทมฝมอโดดเดนทดเทยมนกออกแบบระดบโลกสสายตาคคาตางชาต

ป จจบนผ บรโภคสนคาเฟอร น เจอร ทวโลกมแนวโน มตองการสนคาทมคณลกษณะเดน ดไซนสวยงาม แปลกใหม พรอมประโยชนใชสอย คณภาพด และมเอกลกษณเปนของตวเองทแตกตางจากสนคาทวๆ ไป ผประกอบการจงควรพฒนาสนคาดไซนตวเองตามเทรนดของโลก โดยขอมลทางดานเทรนดเหลาน สวนหนงกรมสงเสรมการสงออกม Trend Book ซงมใหบรการในหองสมด กรมสงเสรมการสงออก ถ.รชดาภเษก เพอจะไดเหนเทรนดโลกลวงหนากอน 1 ป

Page 6: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs6

ทมาแหลงขอมล• หอจดหมายเหตอครสงฆมณฑล. แสดงสนคาไทยในตางประเทศครงแรก. ออนไลน. http://haab.catholic.or.th/PhotoGallery/photos/otop/otop.html (สบคนเมอ 15 กรกฎาคม 2555)• มตชน. สงออกแนะผประกอบการสนคาตกแตงไทย เนนดไซนอยางแตกตาง สรางโอกาสบกตลาดโลก. ออนไลน. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1341407436&grpid=03&catid=03 (สบคนเมอ 15 กรกฎาคม 2555)• จรพรรณ อญญะโพธ. Talk About Design นนทวลย ศกนตนาค “คาขายกบตางประเทศสนคาตองมดไซน” ออนไลน.http://www.brandage.com/Modules/DesktopModules/Article/ArticleDetail.aspx?tabID=7&ArticleID=6762&ModuleID=701&GroupID=1568 (สบคนเมอ 15 กรกฎาคม 2555)• ผจดการออนไลน.โครงการ DEmark 2012 คก ดไซเนอรสงผลงานกวา 300 ชน. ออนไลน. http://www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID=9550000075063 (สบคนเมอ 15 กรกฎาคม 2555)มารเกตเทยร. บทความการตลาดเรอง Design Center Design Up!ออนไลน. http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=2245 (สบคนเมอ 15 กรกฎาคม 2555)• ไทยโพสต.นกธรกจจนสนสนคาดไซนไทย ตงส�านกงานในจตจกรคาดชวยดนยอดสงออกเพม 5 พนลาน. ออนไลน. www.thaipost.net%2Fnews%2F070712%2F59268 (สบคนเมอ 15 กรกฎาคม 2555)

ในสวนของสนคาของขวญและของใชภายในบาน ประเทศไทยนบวาไมนอยหนาชาตใดในพลงความคดสรางสรรคกบการดไซนสนคาทโดดเดน มเอกลกษณ และก�าลงไดรบความสนใจในตลาดโลก โดยเฉพาะในตลาดหลกอยางสหรฐอเมรกา ญปน และเยอรมน โดยในอนาคตจะมการผลกดนใหงานแสดงสนคาของขวญและของใชในบาน หรองาน BIG+BIH เปนเสมอนการรวมโชวเคสของงานดไซนและไลฟสไตลทดและยงใหญทสดในเอเชย

อยางไรกตาม สงหนงทผสงออกไมควรมองขามกคอ การเกาะตดตามขาวสารความเคลอนไหวในกจกรรมหรอโครงการของกรมสงเสรมการสงออก ทมงเนนสงเสรมและผลกดนขดความสามารถของผสงออกใหสรางมลคาเพมของสนคา ไปยงตลาดกลมเปาหมาย โดยกรมฯ ไดพยายามสนบสนนใหผสงออกไดเขารวมงานแสดงสนคาทเนนทางดานการออกแบบสสายตาโลก เพราะนอกจากจะไดมโอกาสไปเจรจาและขยาย

ตลาดแลว ยงสามารถแลกเปลยนขอมล ศกษาแนวโนมของตลาด และน�าเสนอสนคาใหมๆ กบผประกอบการประเทศตางๆ อยเสมอ

หากสนคาทมรปแบบทนสมย สวยงาม เปนไปตามเทรนดอาจยงไมพอทจะท�าใหผน�าเขาเกดความเชอมนในสนคา ผประกอบการไทยกควรตองพฒนาปรบปรงใหไดสนคาทมรปแบบและแนวคดใหมๆ ตลอดเวลา มความแหวกแนว แตสามารถใชไดจรง คณภาพสง โดดเดน การเลอกใชวสดทเกดจากนวตกรรมใหมๆ และเขากบกระแสของโลก เชน การใสใจสงแวดลอม ฯลฯ เพอสรางมลคาเพมใหกบสนคา

นอกจากทกลาวทงหมดถงการท�าธรกจใหไดยงยน และสนคาตองมดไซนแลว ผประกอบการสงออก จ�าเปนตองมความรทางดานธรกจ เพอประโยชนในดานการเจรจาการคา ไมวาจะในประเทศหรอตางประเทศกตาม โอกาสความส�าเรจของการคาระหวางประเทศจะมมากขนอยางแนนอน

Page 7: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs 7

SMEs Success

สำหรบคนรนใหมอาจมองวา “ผาขาวมา” เปนสงลาสมย และนบวนผาไทยชนดนจะเลอนหายไป

กบกาลเวลา จงเปนทมาของไอเดยคนรนใหมทหยบเรองเกามาปดฝนเลาใหม จากสงทคนเคยมาตงแตเลก โดยน�าเอาผาขาวมาทรนคณพอคณแมใชกนมาตอยอดสรางสรรคเปนผลตภณฑนานาชนด เพมความพเศษดวยการออกแบบลวดลายผาแบบใหม สรางเอกลกษณเฉพาะตว ออกมาเปนผลงานในแบบฉบบ “Pakamian”

เจาของผลงานดงกลาวคอ ‘คณณฐวรรณ โกมลกตตพงศ’ และ ‘คณกฤตน ทวผลจรญ’ อดตคนโฆษณาทผนตวมาสเสนทางผประกอบการ โดยอาศยกจการครอบครวเปนฐานตอยอดสธรกจใหมของตวเอง คณณฐวรรณเลาวา ทบานท�าโรงงานผลตผา ขาวมามานานราว 40 ป ท�าใหเหนวา ผาขาวมาม ลกเลน ทงการทอ และลวดลายทนาสนใจอกมาก นาจะ น�ามาตอยอดเปนธรกจทมดไซนเพมขน เปนการสรางความตางในตลาด เพอเพมมลคาสนคา ทส�าคญยงเปนการอนรกษผาไทยไมใหเลอนหายไปจากความทรงจ�าของคนรนใหม

“สงทเปนมาตลอดเวลาของคนไทยในการ ใชประโยชนของผาขาวมาในการน�าไปใชสวนใหญ จะเปนกลมผสงอาย และผคนตามชนบท ขณะทคนเมอง และเดกรนใหม จะมองวาผาขาวมาเปนของทเชยลาสมย ซงเราคดวาสงนเปนสงทเกดมาจากรนปยา เสมอนภมปญญาหรอเอกลกษณของคนไทยทไมควรใหสญเสยไปกบความศวไลซในปจจบน เราจงพฒนารปแบบใหเหมาะสมกบการใชงานในชวตประจ�าวนของคนรนใหมมากยงขน เปลยนความเชยใหกลายเปนความทนสมย ดวยการออกแบบลวดลายใหม รวมถงปรบโทนสผาใหออนลง เลอกใชวตถดบชนด เจาะจงเปนผาฝาย มคณสมบตสไมตก เนอนมเนยน โปรงสบาย และซบน�าไดด”

จากผาขาวมาบานๆ น�ามาพลกแพลงดวยงานดไซน จงเปนทถกใจลกคาคนรนใหมทงชาวไทยและตางประเทศ โดยผลตภณฑของ Pakamian มทงหมด 5 กลมคอ กระเปา หมอน เครองแตงกาย สมดโนต และตกตา แตละกลมจะมสนคาใหเลอกหลากหลายรปแบบ ราคาเรมตนทชนละ 120 บาทถง 520 บาท มวางจ�าหนายทรานสาขา Festival Walk (เกษตร -นวมนทร) สาขาสยามจรงใจ ในโครงการเอเชยทค ราน Workshop เมกะบางนา และราน The shop Tcdc ขณะทการสงออกมสดสวนอยท 40% ในประเทศฝรงเศส อตาล สเปน และญปน

“ความส�าเรจอาจไมใชเพยงแคตวเลข แตเปนการสานความเปนไทยใหเปนเอกลกษณสบตอไปโดยสงผานผลตภณฑผาขาวมากลบมาใหคนปจจบนไดตระหนกถงภมปญญาไทยและหนมาใชกนมากขน สงทไดรบวนนเปนเพยงความภาคภมใจและความมนคงทเราจะไมหยดนงในการพฒนาสนคา จดนเองเปนสงทชวยผลกดนและท�าใหมวนนได” คณณฐวรรณ กลาวในทายสด

‘Pakamian’ เสนหผาไทย สสายตาโลก

สนใจสนคาผาขาวมาไทยมดไซน ตดตอโทร. 08-6344-5059, http://www.facebook.com/pakamian

Page 8: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs8

สหรฐอเมรกา และตะวนออกกลาง ส�าหรบการจ�าหนายในไทยมเพยงเลกนอย โดยจะเนนกลมคนรกษสขภาพเทานน

ปจจบนชดเครองชามและของใชบนโตะอาหารจากแกลบมก�าลงการผลตอยท 100,000 ชนตอเดอน และเรมมการขยายไลนการผลตไปยงกลมลกคาโรงแรมและสปา รวมทงสนคาในหมวดของอตสาหกรรมหนกทใชในโรงงาน โดยในสวนของโรงแรมระดบ 5 ดาวหลายแหง นอกเหนอจากชดของใชบนโตะอาหารแลว ยงมค�าสงซอผลตภณฑอนๆ ทท�าจากแกลบ เชน ไมแขวนเสอ เปนตน สวนราคาขายแพงกวาผลตภณฑเมลามนประมาณ 20% แตถาเปนเมลามนคณภาพเกรดสง ราคาใกลเคยงกน

“ทศทางการท�าตลาดของสนคากลมนมการเตบโตอยางตอเนองทกป เพราะผคนไดหนมาใหความส�าคญในเรองของสงแวดลอมมากขน รวมถงการเลอกบรโภคสงทปลอดภยจากสารพษตางๆ ผมเองกอนจะมาท�าตรงน ไดท�าการตลาดใหสนคาแบรนดหนง ท�าใหมโอกาสเดนทางไปหลายประเทศ ไดเรยนรพฤตกรรมการบรโภคของคนในประเทศตางๆ ดงนนจงมองเหนโอกาสในผลตภณฑกลมน กอนตดสนใจลงมอท�า” คณฐากร กลาวทงทาย

ปจจบนมนษยไดหนมาใสใจสงแวดลอมและดแลสขภาพกนมากขน รวมทงมการสรางสรรค

ผลตภณฑตางๆ เพอรองรบความตองการเหลาน ไมเวนแมแตของใชบนโตะอาหาร

คณฐากร โฆษนทรเดชา นกธรกจหวใจสเขยว เจาของธรกจแนว GREENVOLUTIONS ผผลตสนคาทเปนมตรกบสงแวดลอม “ผลตภณฑของใชบนโตะอาหาร” แบรนด “ไรซแวร” (Riceware) กลาวถงจดเดนของสนคาวา

“ส�าหรบผลตภณฑ Riceware นนมจดเดนอยทการใช ‘แกลบ’ เปนวตถดบหลกทท�าใหแขงตวได และสามารถยอยสลายในระยะเวลาอนสน และไมเปนอนตราย โดยเราใชแกลบถง 85% ผสมกบ ลกนน 15% มคณสมบตเดยวกบผลตภณฑเมลามน คอทนความรอนไดถง 120 องศาเซลเซยล สามารถน�าเขาไมโครเวฟไดโดยไมเปนอนตราย และไมเปนเชอรา ใชไดเหมอนกบจาน ชาม ทวไป ซงผลตภณฑ Riceware นน มคณสมบตเดนอกประการในเรองของความงดงามในการใชงาน”

ดานชองทางการจดจ�าหนาย ปจจบนผลตภณฑ Riceware สงออกจ�าหนายในตางประเทศเปนสวนใหญกวา 90% ไดแก ญป น มาเลเซย

สงคโปร ฟลปปนส จน เกาหล ประเทศ

ในกลมยโรป

สนใจผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอมตดตอบรษท out of the GREEN box จ�ากด เลขท 30/43 หม 1 ต.โคกขาม อ.เมองสมทรสาคร จ.สมทรสาคร 74000 โทร. 08-9201-7177

นวตกรรมปนSMEs

‘แกลบ’ นวตกรรมสเขยว บนโตะอาหาร

Page 9: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs 9

“จกสาน” ถอเปนงานหตถกรรมฝมอของ คนไทยทขนชอในความประณตละเอยดออน

เปนผลตผลทไดมาจากไมไผ ยานลเภา หรอหวาย น�ามาสานจนเกดเปนเครองใชไมสอยในครวเรอน และเครองมอประจ�าวนทมรปแบบแตกตางกนไป บงบอกถงฝมอและความคดสรางสรรคของชางสาน เมอผานการฝกฝนทกษะและพฒนารปแบบจากรนสรน งานจกสานพนบานกไดกลายมาเปนผลงานหตถศลปชนครทสบทอดศลปวฒนธรรมของไทยมาจนถงทกวนน

ดวยภมปญญาไทยทไมเคยหยดนงในการคดสรางสรรค จงเกดแนวคดในการจบเอาผลตภณฑจกสานมายอสวน กลายเปน ‘จกสานจว’ อนเปนความพยายามทจะอนรกษหตถศลปไมไผ ควบคไปกบการพฒนาและตอยอดใหงานหตถศลปเตบโตไดตอไปในโลกรวมสมย ทงยงเปนมรดกทสบทอดไปใหกบคนรนหลง

ซงเปนทมาของ ‘ปราณ หตถกรรม’ ทรเรมโดยคณปราณ วญญกล ผคลกคลอยกบงานจกสานมานานกวา 30 ป ดวยประสบการณและความช�านาญในงานสานทกรปแบบ ไดเกดแนวคดในการยอสวนงานจกสานตางๆ ใหเหลอเพยง 1-2 เซนตเมตรเทานน โดยปจจบนไดมผสบทอดกจการคอคณสมรชน วญญกล ไดกลาวถงธรกจนวา

“จกสานจว คอการจ�าลองแบบเครองจกสานขนาดใหญทสามารถใชประโยชนไดใหมขนาดเลกลง ทกชนท�าจากวสดหลกไดแก ไมไผ เพราะคณสมบตมความทนทาน เหนยว สสวย นอกจากนกมหวาย และยานลเภา โดยเสนตอกทใชสานมขนาดเทากบเสน

สายตรงแหลงผลต

ดายหรอเสนไหม และไมมการใชกาวในการชวยยดตด เปนงานจกสาน 100% สวนใหญจะเปนลายโบราณ เชน ลายขด ลายไทย ลายไมไผหวาย รปแบบ ทสานกม กระเปา ตะกรา กระจาดหาบ เชยนหมาก ขนโตก และชดส�ารบเบญจรงค เปนตน”

กวาทจะออกมาเปนผลงานแตละชน ตองใชทงเวลา ความอดทน มเพยงสองมอและเขมอนเลกๆ ผสมกบภมปญญาความคดสรางสรรค แตสงทไดรบกลบมามหาศาล จกสานจวจงเปนผลตภณฑของคนไทยทนายกยอง นอกจากจะสรางชอเสยงใหกบประเทศแลวยงเปนการอนรกษของเกา ทส�าคญไดสรางรายไดใหกบกลมปราณหตกรรมเสมอมาอกดวย

“ราคาขนอยกบความยากงายในการท�า ออรเดอรทมเขามาสวนใหญจะน�าไปเกบหรอไมกตงโชว แตไมเหมาะทจะเปนของช�ารวย เนองจากราคาคอนขางสง เพราะผลตภณฑจกสานจวตองใชทงเวลาความอดทน ความพถพถนและเปนงานฝมอ ทแตละชนใชเวลาผลต 7 วนขนไป หรออยางชดเบญรงคใชเวลาผลต 45 วน และตองใชผทช�านาญงานจกสานมาไมต�ากวา 10 ป จงจะสามารถท�าได” คณสมรชน กลาว

เอกลกษณของงานจกสานจวไดบงบอกถง ความประณต สวยงาม มานะ พยายาม และอดทน จนถงทกวนนนอกจากจะมลกคาในประเทศแลว ยงไดเดนทางไกลไปในหลายๆ ประเทศ ทงในแถบยโรป อเมรกา และเอเชย โดยกลมลกคาจะมทง นกสะสมของจว ผรกในการตกแตงบานทตองการมชนงานทไมเหมอนใคร หรอในสวนของการน�าไปโชวในพพธภณฑตางๆ ถอเปนความภาคภมใจของศลปะหนงเดยวในโลก ในนาม ‘ปราณ หตถกรรม’

ปราณ หตถกรรม’ ภมปญญาจกสานยอสวน หนงเดยวในโลก

สนใจสนคาตดตอคณสมรชน วญญกล โทร. 08-6006-4796คณสมรชน วญญกล

Page 10: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs10

เอยถง ‘สยามภร’ คงตองนกถงตกตารปทรงสตวนานาชนด อนเปนสนคาท�ามอทผสมผสานระหวาง

งานดไซนสมยใหมกบภมปญญาไทย นอกจากจะเปนสนคาตงโชว หรอซอเปนของขวญของฝากแลว ตกตาหนาตานารกสสนสดใสเหลาน ยงมจดเดนดานประโยชนใชสอยคอ สามารถดดกลนอบชนและไลแมลงไดอกดวย

คณพตสา ตรรตน กรรมการผจดการ บรษท สยามภร จ�ากด ผผลตและจ�าหนายตกตาดบกลนแบรนด ‘สยามภร’ กลาววา จดเดนอยทการออกแบบตกตาเปนรปสตวตางๆ อาท ไก ชาง อฐ แกะ หมา แมว ลง แมวน�า เพนกวน โลมา ฯลฯ น�ามาตดเยบดวยผาไทยพนเมองไดแก ผาฝาย ผาไหม และผาถง เปนตน ภายในยดดวยถงผาบรรจสมนไพรไทย เชน ใบชาแท ใบสะเดา ใบคางคาวด�า และใบเตย ซงเปนภมปญญาจากกลมชาวบานทสบทอดกนมานาน มคณสมบตชวยลดกลนเหมนอบและไลแมลง อกทงในการผลตไดผานมาตรฐานผลตภณฑชมชน (มผช.) โดยท�าจากสมนไพรแท 100% ไมมการเตมกลนหรอสารเคมใดๆ ทงสน

“ผลตภณฑของเราจะแตกตางจากหมอนใบชาทวไปทมสผาออกมอๆ ถามองใหดจะเหนวามเศษฝนด�าๆ ซงมาจากใบชาหรอกากชาทปนละเอยดหลดออกมา แตตกตาสยามภรรปทรงสตวทมสขาว เชน แกะ หม หรอแมวน�าสขาว ผาจะเปนสขาวจรงๆ เพราะเราไมไดใชกากชา แตใชใบชาคณภาพด

Idea Packaging

ทอบดวยภมปญญาชาวบาน บรรจในถงผาทมเสนใยละเอยด และเยบอยางประณต จงไมเกดปญหาเศษกากสมนไพรหลดรวงออกมา”

คณพตสา กลาวตอวา กอนหนานงานดไซนสวนใหญจะเนนกลมผใหญ ปจจบนไดมการดไซนทขยายตลาดออกไปกวางขน ทงกลมวยรน วยผใหญ หรอกลมคนรกสขภาพ พรอมเพมมลคาดวยการเตมเรองราวใหกบตกตาดวยการจดเปนชดครอบครว ชดครก รวมทงยงท�าเปนตกตาสตวมงคล เชน อฐ เนนเจาะตลาดชาวตะวนออกกลางทมความเชอวาอฐคอสญลกษณแหงความขยน อดทนและมงม นอกจากนน ตกตาบางแบบไดเตมลกเลนเพมความสะดวกตอการใชงาน โดยท�ากระเปาซป ส�าหรบถอดเปลยนถงสมนไพรไดอกดวย

ตกตาดบกลน ‘สยามภร’ มใหเลอกทงขนาดเลก กลาง และใหญ ขนอยกบปรมาณสมนไพรทน�ามาบรรจภายใน และแบบของตกตา ราคาตงแต 40 บาทขนไป อายการใชงานถาเปนชนเลกอยท 4 เดอน ชนใหญประมาณ 8-10 เดอน และหากหมนน�ามาตากแดดสม�าเสมอจะยดอายใชงานใหนานขนอก

“ส�าหรบชองทางจดจ�าหนาย เนนชองทางขายตลาดผานการออกบทตามงานแฟรตางๆ และออกบทยานธรกจ ส�านกงานตางๆ เสรมดวยขายผานเวบไซตทมตวแทนสงสนคาไปขายยงตางประเทศ เราพยายามพฒนาสนคาใหมๆ เพมเตมอยเสมอ เชน ตกตาดดกลนรปทรงผลไม และเสรมงานผารปแบบอนๆ รวมถงจะพยายามน�าตกตาดดกลนขยายสตลาดสนคาพรเมยม เจาะตลาดบรษทและองคกรมากยงขน” คณพตสา กลาวทงทาย

สยามภร’ ตกตาดบกลน สมนไพรไทย

สนใจตกตาดบกลนภมปญญาไทย ตดตอไดท บรษท สยามภร จ�ากด เลขท 44/5 ม.9 ถ.สขมวท ต.บางพระ อ.ศรราชา จ.ชลบร 20110 โทร. 08-9833-3181

Page 11: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs11

ชชองสงออก

ประเทศไทยมจดเดนตรงทเปนประเทศทมทรพยากรอดมสมบรณ ไมวาจะเปน

พนทท�ากน แมน�า เกษตรกร รวมทงพอครว แมครว และผประกอบการรานอาหาร จงเปนสวนหนงทผลกดนใหรฐบาลไทย ด�าเนนโครงการ ‘ครวไทย สครวโลก’ เพอชวยประชาสมพนธผลตภณฑอาหาร และเพอใหตระหนกถงปญหาเกยวกบความมนคงทางอาหาร โดยเปาหมายหลกของโครงการ คอ การผลตอาหารและผลตภณฑอาหารทมคณภาพสง ในราคาทสามารถแขงขนได และมมาตรฐานความปลอดภยระดบสากล โดยมกลยทธครอบคลมและครบวงจรทงดานวตถดบ การขนสง การผลต การสรางมลคาเพม และศนยกระจายสนคา

อยางไรกด สงผลใหหลายธรกจตงแตธรกจขนาด SMEs ไปจนถงขนาดใหญ ตางกปรบตว สรางมาตรฐานยกระดบสนคาตนเองสสากลมากขน จะเหนไดจากในงานมหกรรมงานแสดงสนคาอาหาร หรองาน THAIFEX – World of food ASIA 2012 ทผานมา จากขอมลของกรมสงเสรมการสงออก ระบวา เปนงานแสดงสนคาอาหารทเชอมโยงตลาดในเอเชยดวยกน มมลคาการสงซอระหวางงานปน มอตราการเตบโตเพมขนกวารอยละ 10 จากป 2554 ซงมมลคาประมาณ 13,000 ลานบาท และส�าหรบประเภทสนคาทมการสงซอทนท สงสด 5 อนดบแรก ไดแก ผกและผลไม ผลตภณฑในซเปอรมารเกต เครองปรงรส เครองดมประเภทมแอลกอฮอล และขนมส�าเรจรป

จากงาน THAIFEX ทผานมา นาจะเปนการการนตอตสาหกรรมอาหารไทยวามโอกาสกาวไกลไดอกมาก มผประกอบการไทยหลายรายทประสบความส�าเรจจากการออกงานครงน หนงในนนกคอ ธรกจ แบรนด เดกสมบรณ ไอเชฟ และแมกชพ เปนผลตภณฑเครองปรงรสทตดใน 5 อนดบ ประเภทสนคาทมการสงซอทนทตามขอมลเบองตน คณสมหวง ตงสมบตวสทธ กรรมการผจดการใหญ

บรษท หยน หวอ หยน คอรเปอเรชน กรป จ�ากด หนงในผประกอบการไทยและเปนรายใหญ ทไดรวมงาน THAIFEX 2012 ทผานมา เปนผประกอบการทผลตสนคาครอบคลมดานเครองปรงรสทอยคครวไทย มากวา 60 ป เผยถงผลตอบรบในงานครงนวา จากงานทผานมานน สนคาของทางบรษทฯ ไดรบการตอบรบทด มออรเดอรจากลกคาตางประเทศเขามาเปนจ�านวนมากทงลกคารายเกา ลกคารายใหมทเพมขน เชน ประเทศนอรเวย สวเดน เดนมารก เปนตน

“เราคดวาสวนหนงทท�าใหมยอดขายเพมขน อาจเปนเพราะทางบรษทฯ มการเปดตวสนคาใหมในงานหลายรายการ อาท ซอวขาวตราเดกสมบรณพรเมยม ซอสโชย น�าจมซฟด ไอเชฟรสตมย�า เทรยาก และสนคานวตกรรมใหมๆ แบรนด แมกชพ เพอใหลกคาปจจบนทรจกผลตภณฑเดมสนใจผลตภณฑใหม และลกคารายใหมๆ ทมารวมงาน ตนตาตนใจกบสนคาเราทมความหลากหลายมากขนและมคณภาพ การนตไดจากยอดขายทสงออก มออรเดอรภายในงานเพมขนจากปกตประมาณ 40% ถอวาเปนตวเลขทโตไดอยางสวยงาม”

ฉะนน ผประกอบการไทยทตองการสรางสนคาสสากล สงส�าคญ คอ รจกวเคราะหพฤตกรรม ผบรโภคเพอสรางผลตภณฑทสอดคลองกบชวต ประจ�าวนของเขา ไมหยดนง คดทจะพฒนาสนคาอยางสม�าเสมอ เพอใหลกคาไมรสกเบอ ธรกจมโอกาสกาวไกลไดแนนอน

ครวไทยสครวโลก

อางองขอมลของกรมสงเสรมกรมสงออก : http://www.thaibiznews.net

Page 12: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs12

ในขณะทตวเลขสงออกไทยแสดงถงการพงพาตลาดจนเพมขนทกป แตการบกตลาดจนส�าหรบ SMEs ไทยนน

กลบไมใชเรองงาย ทงทการสงออกไปจนใน 5 เดอนแรกขยายตวกวารอยละ 10 ทามกลางสญญาณการชะลอตวของเศรษฐกจประเทศคคาหลกของไทย แสดงใหเหนวา เศรษฐกจจนแคชะลอตวลงอยางชาๆ ตามเศรษฐกจโลก และ นาจะฟนตวเรว

รวมถงการวางยทธศาสตรเศรษฐกจระยะยาวในภมภาคตางๆ ของจน โดยเฉพาะอยางยงนโยบายพฒนาเมองคนหมง มณฑลยนนาน ตามนโยบาย “ปอมหวสะพาน” เชอมการคา-คมนาคม ระหวางจนตอนใต กบเอเชยใตและอาเซยน

นโยบาย “ปอมหวสะพาน” หรอภาษาจนเรยกวา “เฉยวโถวเปา (桥头堡)” มจดเรมตนมาจากการเยอนมณฑลยนนานของประธานาธบดห จนเทา เมอเดอนกรกฎาคม 2553 และเหนวามณฑลยนนานมทตงทางภมศาสตรทโดดเดน กลาวคอมอาณาเขตตดตอกบประเทศกลมอาเซยนถง 3 ประเทศ ไดแก พมา ลาว และเวยดนาม จงควรอาศยจดเดนดงกลาว ท�าหนาทเสมอนเปน “ปอมหวสะพาน” ทางตะวนตกเฉยงใตของจน เพอเชอมโยงดนแดนจนตอนใน (ไมตดกบประเทศอนๆ) กบประเทศในทวปเอเชยตะวนออกเฉยงใตและเอเชยใต เพอขยายความรวมมอทางเศรษฐกจ การคา และการแสวงหาทางออกสทะเล เปนตน

• ค�าวา “เฉยว” แปลวา “สะพาน” มความหมายแฝงวา จะตองพฒนาโครงขายการคมนาคม (เสนทางถนน เสนทางรถไฟ เสนทางน�า และเสนทางอากาศ) ภายในมณฑลยนนานใหมความสมบรณมากยงขน และสามารถเชอมโยงมณฑลอนๆ ของจนกบตางประเทศ

• ค�าวา “โถว” แปลวา “หว” มความหมายแฝงวา จะตองพฒนาใหมณฑลยนนานอยระดบแนวหนา และพรอมส�าหรบการเปดออกสนานาประเทศ

• ค�าวา “เปา” แปลวา “ปอม” มความหมายแฝงวา มณฑลยนนานมจดเดนดานทตงทางภมศาสตร และความอดมสมบรณของทรพยากร จงตองพฒนาอตสาหกรรมเพอการสงออกใหขยายตวมากยงขน ซงจะสรางศกยภาพของมณฑลยนนานในการรวมมอกบตางประเทศ

ภารกจส�าคญภายใตนโยบาย “ปอมหวสะพาน” ไดแก การเรงรดพฒนาและกอสรางโครงสรางพนฐานดานการคมนาคม ทงเสนทางถนน เสนทางรถไฟ เสนทางน�า และเสนทางอากาศ ตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตจน ฉบบท 12 (ป 2011–2015) พรอมกบการสงเสรม เศรษฐกจและการคากบตางประเทศมากยงขน ดวยการพฒนาประสทธภาพการท�างานของดานการคาชายแดน และสนบสนนใหวสาหกจตางๆ “กาวออกสตางประเทศ (走出去)” มากยงขน นอกจากน ยงมการพฒนาความรวมมอดานพลงงานทดแทนกบประเทศเพอนบานอกดวย

ในชวงเวลาเกอบ 2 ปทผานมา มณฑลยนนานพยายามเรงพฒนาตนเองในดานตางๆ เพอเชอมตอจนกบภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตและเอเชยใต โดยรฐบาลมณฑลยนนานและหนวยงานทเกยวของไดเรงปรบปรงโครงสรางพนฐานทางเศรษฐกจภายในมณฑลเพอรองรบการขยายตวทางเศรษฐกจ กอสรางเครอขายเสนทางคมนาคม และผลกดนนโยบายตางๆ ทสงเสรมความสมพนธทางการคากบตางประเทศ เปนตน นอกจากน ยงไดเรงพฒนาพนทชายแดนทเชอมตอกบประเทศเพอนบาน ไดแก (1) เมองรยล ซงตดตอกบพมา (2) ต�าบลบอหานของเมองจงหง เขตปกครองตนเองสบสองปนนา ซงตดตอกบลาว และ (3) อ�าเภอเหอโขวของเขตปกครองหงเหอ ซงตดตอกบเวยดนาม ทงน พนท 3 แหงดงกลาวเปนเสมอน “ประตส�าคญสามบานแรก” ของมณฑลยนนานทจะเปดออกสประเทศตางๆ ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตและเอเชยใต ดงนน มณฑลยนนานจงคอนขางใหความส�าคญกบการกอสรางเครอขายเสนทางคมนาคมขนสง ซงมนครคนหมงเปนศนยกลาง เพอเชอมตอไปยงประเทศเพอนบาน โดยตดผานพนททง 3 แหงดงกลาว

สนใจขอมลเกยวกบการเลอกเสนทางการคาไปยงจนตอนใตทเหมาะสมกบทาน สามารถสอบถามขอมลไดท กลมงานสงเสรมการตลาดโลจสตกส ส�านกโลจสตกสการคา โทร. 0-2507-8420 และ 8430 ทกวนในวนและเวลาราชการ

SMEs Logistics

นโยบาย “ปอมหวสะพาน เฉยวโถวเปา” เชอมการคา-การคมนาคม จนตอนใตกบอาเซยน

ทมา : ส�านกโลจสตกสการคา กรมสงเสรมการสงออกกระทรวงพาณชย www.tradelogistics.go.th

Page 13: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs13

ชชองสองทาง

คำาถามทหนง

คำาถามทสอง

ตร�สญลกษณ Thailand Trust Mark (TTM) คออะไร ? และมสวนชวยในก�รสงออกของไทยไดอย�งไร ?

Thai Select คออะไร ? ผ ไดรบเครองหม�ยจะไดรบประโยชนอะไรบ�ง ?

คำาตอบ

คำาตอบ

ชชองสงออก SMEs13

ตราสญลกษณThailand Trust Mark หรอTTM เปนตราสญลกษณทสรางความเชอมนใหกบสนคาและบรการจากประเทศไทยแทนตราสญลกษณเดมทใชชอวา Thailand’s Brand ซงใชมาตงแตป 2533 เพอเตรยมความพรอมในการรวมตวเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในป 2558

ตราสญลกษณ TTM เปนเครองมอเชงยทธศาสตรดานการคา เพอเพมความมนใจใหกบผซอชาวตางชาตในการตดสนใจ ซอสนคา ตลอดจนเสรมความเชอมนของคคาชาวตางชาต ในการท�าการคากบผประกอบการไทย ทไดรบเครองหมายรบรองคณภาพ TTM

ตราสญลกษณ TTM จะชวยรบรองคณภาพใหสนคาและบรการของไทย รวมทงเสรมสรางภาพลกษณของประเทศใน ฐานะแหลงก�าเนดสนคาทเชอถอได ผบรโภคทซอสนคาซงมตราสญลกษณ TTM ก�ากบ และผคาชาวตางชาตทตองการรวมเปนพนธมตรธรกจกบผประกอบการไทย ซงไดรบการรบรองจาก TTM จะไมเพยงมนใจไดถงผลตภณฑและบรการทมคณภาพสง แตยงเชอมนไดในกระบวนการผลตทไดมาตรฐานปลอดภย เปนมตรตอสงแวดลอม และรบผดชอบตอสงคม ซงปจจยเหลาน จะสงเสรมใหประเทศไทยมศกยภาพทางการแขงขนสง บนเวทการคาระหวางประเทศ และพรอมส�าหรบการเปนฐานการผลต และการเปนตลาดเดยวของกลมประเทศสมาชกอาเซยน ภายใตประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

ส�าหรบผประกอบการทสนใจสมครเขารบตราสญลกษณ TTM ใหสนคาและบรการของตน จะตองเปนสมาชกกรมสงเสรมการสงออก (Exporter List: EL) และเปนนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย มภาพลกษณของกจการทดและไมมประวตเสยหาย โดยสามารถเขาไปดรายละเอยดและดาวนโหลดใบสมครไดท www.ditp.go.th หรอตดตอสอบถามขอมล ไดทสายตรงผสงออก 1169

อาหารไทยนบเปนสนคาทสรางชอเสยงใหกบประเทศไทยเปนทรจกทวโลก ไมวาจะเปนรสชาตอาหาร การบรการ และการตกแตงราน ในปจจบนมรานอาหารไทยในตางแดนกวา 14,000 รานทวโลก แตสวนใหญไมไดมเจาของและพอครวทเปนคนไทย สงผลใหมาตรฐานรานอาหารไทยในตางแดนไมเปนไปตามมาตรฐานรานอาหารของไทย ดงนน กระทรวงพาณชย โดยกรมสงเสรมการสงออกจงไดจดโครงการ Thai Select ขน เพอการนตคณภาพและสรางความเชอมนใหแกผบรโภค โดยการมอบเครองหมาย Thai Select ซงเปนเครองหมายรบรองคณภาพมาตรฐานรานอาหารไทย ทงรสชาตอาหารแบบไทยแท ความสะอาด การใชวตถดบแบบไทยแท รวมถงตกแตงบรรยากาศทมความเปนไทยทงรานทเปดในและตางประเทศรวมถงผลตภณฑอาหารไทยแปรรปเพอการสงออกดวย

เครองหมาย Thai Select จะเปนการชวยรบรองคณภาพมาตรฐานความเปนรานอาหารไทยแทๆ ทงดานรสชาต และการบรการ ซงเปนสวนหนงในการสรางความเชอถอใหกบรานอาหาร ทงน ผทไดรบเครองหมาย Thai Select จะไดรบสทธประโยชนหลายอยางจากกรมสงเสรมการสงออก เชน ไดรบสทธในการประชาสมพนธในสอตางๆ การสงเสรมการการขายในตลาดตางๆ และไดรบสทธในการพจารณาเขารวมกจกรรมตางๆ ของกรมฯ

ส�าหรบผประกอบการทสนใจสมครเขารบเครองหมาย Thai Select สามารถดรายละเอยดและดาวนโหลดใบสมครไดท www.ditp.go.th หรอตดตอสอบถามขอมลไดทสายตรงผสงออก 1169

ขอมลโดย ส�านกสงเสรมธรกจ SMEs เพอการสงออก กรมสงเสรมการสงออก

·‹Ò㪌 computer

Page 14: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs14

บอกเลาเกาสบ• ขอเชญชวนสมาชก DITP SMEs Club เขารวมสมมนาเชงปฏบตการ “ตงราคาด ตตลาดแตก” ณ หองประชม

ใหญ ชน 1 กรมสงเสรมการสงออก ถ. รชดาภเษก ในวนพธท 22 สงหาคม 2555 รบจ�านวนจ�ากดเพยง 60 ทานเทานน โดยไมเสยคาใชจายใดๆ ทงสน สนใจตดตอสอบถามขอมลเพมเตมไดท ส�านกสงเสรมธรกจ SMEs เพอการสงออก กรม สงเสรมการสงออก โทร. 0-2507-8162-63 และ 0-2507-8166-68 ในวนและเวลาราชการ

• ขอเชญชวนสมาชก DITP SMEs Club เขารวมสมมนาเชงปฏบตการ “การเตรยมแผนยทธศาสตรสตลาด AEC” ณ โรงแรมรชมอนด ในวนท 27-28 และวนท 31 สงหาคม 2555 รบจ�านวนจ�ากดเพยง 100 ทานเทานน อบรมแลวมแผนเขาตลาดแนนอน โดยไมเสยคาใชจายใดๆ ทงสน สนใจตดตอสอบถามขอมลเพมเตมไดท ส�านกสงเสรมธรกจ SMEs เพอการสงออก กรมสงเสรมการสงออก โทร. 0-2507-8162-63 และ 0-2507-8166-68 ในวนและเวลาราชการ

• งานแสดงสนคาเมดอนไทยแลนด (Made in Thailand 2012 :MIT 2012) วนเจรจาธรกจ 15-19 สงหาคม 2555 เวลา 10.00-18.00 น. วนจ�าหนายปลก 17-19 สงหาคม 2555 เวลา 10.00-21.00 น. ณ อาคาร 5-8 ศนยแสดงสนคาและการประชมอมแพค เมองทองธาน

• ส�านกสงเสรมโลจสตกสการคา เชญชวนผสงออก และผใหบรการโลจสตกส สมครเขารวมโครงการลดตนทนโลจสตกสส�าหรบผสงออกและผใหบรการโลจสตกส รนท 4 ประจ�าป 2555 ในวนท 16-18 สงหาคม 2555 และวนท 5-7 กนยายน 2555 สอบถามรายละเอยดเพมเตมไดทกลมงานพฒนาโลจสตกสการคา ส�านกโลจสตกสการคา กรมสงเสรม การสงออก โทร. 0-2507-8421 หรอ Download ใบสมครไดท www.tradelogistics.go.th/www.ditp.go.th

มธรกจมากมายทประสบความส�าเรจอยางสงกบตลาดภายในประเทศ แตพอขยายไปตลาดตางประเทศกบประสบความลมเหลว ซงความลมเหลวนนกไมไดหมายความวาผบรหารนนไมมความสามารถแตอยางไร แตอาจจะเกดจากความรเทาไมถงการณ การขาดการศกษาขอมลกอนเรมท�าธรกจในประเทศอนๆ หรอ เกดจากความประมาทของตวผบรหารเอง ประเดนทส�าคญคอ บางองคกรนอกจากตองประสบกบความลมเหลวกบธรกจระหวางประเทศแลว ยงตองสญเสยเงนอกมหาศาล จากการออกงานแสดงสนคา หรอ คาใชจายในการเดนทางอกมากมาย ปจจยทท�าใหผประกอบการหลายๆ รายตองประสบความลมเหลวนน พอสรปเปนขอคดใหผทตองการเขาสธรกจระหวางประเทศไดตระหนกและระวงกอนเขาสวงจรธรกจระหวางประเทศมดงน

ความมงมนบรษทและพนกงานทกคนควรจะมความมงมน

และเขาใจนโยบายของการเขาสธรกจระหวางประเทศทเปนไปในทศทางเดยวกน บรษทจ�าเปนทจะตองใหพนกงานมสวนรวมในการก�าหนดนโยบายในการเขาสตลาดตาง

14

ปจจยทตองพจารณากอนเขาสธรกจระหวางประเทศ (ตอนท 1)

อ.มโนรถ กศลศกด

ประเทศ โดยเฉพาะอยางยงพนกงานในระดบจดการ เพราะการเขาสตลาดตางประเทศตองมการปรบเปลยนหลายๆ อยางทตองการความรวมมอจากพนกงานทกฝายทกระดบชน และพนกงานทกระดบชน กตองมความมงมนทเปนไปในทศทางเดยวกนทจะชวยขบเคลอนองคกรไปสการท�าธรกจระหวางประเทศอยางมประสทธภาพ

ศกษาหาขอมลตลาดในแตละประเทศการเยยมชมงานแสดงสนคาในตางประเทศเปน

วธการเขาหาตลาดและศกษาตลาดทดทสด เพราะมผคา หลาย ๆ ประเทศมารวมงาน ท�าใหเราสามารถหาขอมลเบองตน เพอมาก�าหนดแผนธรกจระหวางประเทศไดอยางรดกมและมประสทธภาพ เราตองใชความสามารถในการเจรจาเขาหาผมาออกงานจากแตละประเทศใหได ซงถาท�าไดกจะเปนการประหยดเวลาและงบประมาณทไมตองเดนทางไปแตละประเทศ ซงขอมลเบองตนจากงานแสดงสนคาจะเปนตวชวยในการหาขอมลเชงลกของแตละประเทศทเราจะเขาไปท�าตลาดไดเปนอยางด

ฉบบหนามาดขอคดส�าคญๆ อนทจะชวยผประกอบการ SMEs เขาสธรกจระหวางประเทศไดอยางยงยน

มองรอบทศธรกจ SMEs

Page 15: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs

ชชองสงออก SMEs15

สอบถามขอมลเพมเตมไดท DITP Call Center 1169

ใสใจรหสผานอกสกนด เพอปดความเสยงธรกจ (ตอนท 1)คอมพวเตอรและอนเทอรเนตเขามามบทบาทมาก

ขนตอการท�าธรกจในปจจบน ทานผประกอบการจงหลกเลยงไม

ไดทตองมบญชลอกอนระบบตางๆ ไมวาจะเปนอเมล ธนาคาร

ทางอนเทอรเนต หรอการซอ-ขายออนไลนผานเวบไซต แตทาน

เคยเฉลยวใจหรอไมวารหสผาน (Password) ททานใชอยมความ

ปลอดภยมากเพยงใด คงไมใชเรองดแนหากมผอนทราบหรอเดา

รหสผานของทานไดแลวเขาไปดขอมลในอเมลของทาน หรอสง

โอนเงนออกจากบญชธนาคารของทานได

เพอปองกนความสญเสยทอาจจะเกดขนตอทรพยสน

ชอเสยงหรอความนาเชอถอของทานและธรกจของทาน จงควร

ตงรหสผานทมความปลอดภย ดวยการก�าหนดใหมความยาวไม

ต�ากวา 8 ตวอกษร ประกอบดวยอกขระหลายแบบ (ตวพมพ

เลก ตวพมพใหญ ตวเลข และอกขระพเศษ อาท ! @ _ # $ %

* & ^) และเปนรหสผานทผอนคาดเดาไดยาก ซงหากเปนไปได

ควรเปนค�าทไมมอยในพจนานกรมเพอไมใหโปรแกรมเจาะรหส

เดารหสของทานไดงาย รวมทงหลกเลยงการใชรหสผานทเขาขาย

รหสผานทไมปลอดภยดงตอไปน

• ไมใชค�าวา password หรอ secret เปนรหสผาน

รวมถงค�าทวๆ ไป อยาง user, admin, windows

• ไมใชตวอกษรหรอตวเลขงายๆ เรยงกน เชน 12345,

abcdef, abc123 รวมถงตวอกษรทอยเรยงกนบนแปนพมพ เชน

qwerty, asdfgh

• ไมใชวนเกด หมายเลขโทรศพท ทะเบยนรถ เลขท

บตรประชาชน หรอเลขตางๆ ทเกยวของกบทานเปนรหสผาน

เพราะเปนรหสผานทคนสวนใหญนยมใช ผอนจงมกเดาออกไดงาย

• ไมใชรหสผานทเกยวกบทท�างาน เชน ชอฝาย ชอ

หนวยงาน ชอจงหวด รวมถงชอของสงตางๆ ทอยรอบๆ โตะ

ท�างานของทาน อยางยหอคอมพวเตอรทใช ซงผอนอาจคาดเดา

ไดงาย

• ไมใชรหสผานทเหมอนหรอสมพนธกบชอผ ใช

(Username) เชน ชอผใชเปน Sathit กไมควรใชรหสผานอยาง

Sathit_password หรอ SATHIT รวมทงค�าทเขยนกลบหลงอยาง

tihtaS

• ไมใชรหสผานทเปนชอจรง ชอเลน นามสกล หรอ

พมพรหสผานโดยอาศยชอภาษาไทยบนแปนพมพภาษาองกฤษ

เชน ชอ สาธต กไมควรใชรหสผานวา lkTb9

• ไมควรใชชอสงททานชนชอบเปนรหสผาน เชน ชอ

สตวเลยงททานรก ทมฟตบอลทมโปรด หรอสงทใครๆ ตางคดถง

เมอนกถงทาน เพราะจะเปนการงายตอการคาดเดา

ในตอนหนาจะเสนอเทคนคตางๆ ในการตงรหสผาน

ใหปลอดภย เจาของรหสจ�าไดงาย แตผอนเดาไดยาก อยาลม

ตดตามนะคะ

Disclaimer : ขอมลตาง ๆ ทปรากฏ เปนขอมลทไดจากแหลงขอมลทหลากหลาย และการเผยแพรขอมลเปนไปเพอวตถประสงคในการใหขอมลแกผทสนใจเทานนโดยธนาคารเพอการสงออกและน�าเขาแหงประเทศไทยจะไมรบผดชอบในความเสยหายใดๆ ทอาจเกดขนจากการทมบคคลน�าขอมลนไปใชไมวาโดยทางใด

สาระนารจาก

Page 16: DESIGN THAI - DITPditp.go.th/contents_attach/85260/85260.pdf · 2 ชี้ช่องส่งออก SMEs สิทธิประโยชน์สมาชิก DITP SMEs