บทที่ 4 (slope-deflection) - civil...

of 32 /32
Slope-Deflection Method 1 บทที4 Slope-Deflection Method วิธีศึกษาที่ผานๆมาจะใชแรง (แรงที่ฐาน หรือ แรงภายในชิ้นสวน) เปนตัวไมทราบคา หรือเรียกวา Force Method สวนวิธี Slope-Deflection นี้จะใชการเคลื่อนที่ของโครงสรางเปนตัวไม ทราบคา หรือเรียกวา Displacement Method Slope-Deflection Method 2 วิธี Slope-Deflection ใชวิเคราะหคาน (Beam) และโครงขอแข็ง (Frame) ไดทุกชนิดแตในชั้นนี้จะศึกษาแตคานและโครงขอแข็งที่ประกอบมาจาก ชิ้นสวน Prismatic คานและโครงขอแข็งประกอบ มาจากชิ้นสวน Prismatic คานและโครงขอแข็งประกอบ มาจากชิ้นสวน Non-Prismatic

Author: lambao

Post on 30-Apr-2018

237 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Slope-Deflection Method 1

  4 Slope-Deflection Method

  ( ) Force Method

  Slope-Deflection Displacement Method

  Slope-Deflection Method 2

  Slope-Deflection (Beam) (Frame) Prismatic

  Prismatic

  Non-Prismatic

 • Slope-Deflection Method 3

  4.1 Slope-DeflectionSlope-Deflection Equations

  End Distortion + Load

  Mab = f (a , b , , Load)Mba = g (a , b , , Load)

  (+)- (Mab , Mbc) - ( a , b ) - ()

  Mab

  Mba

  ab

  a bLoad

  Slope-Deflection Method 4

  Mab Mba 4 a

  b

  Load Fixed-End Moments

  LEI2

  ML

  EI4M aba

  aab

  =

  = .......

  LEI4

  ML

  EI2M bba

  bab

  =

  = .......

  2ba2ab LEI6

  MLEI6

  M

  =

  = '''''' .......

  Maba

  a b Mba

  b = 0 , = 0

  Mab ba b Mbaa = 0 , = 0

  Mab a b

  Mbaa = 0 , b = 0

  MabF a b MbaFLoad

  a = 0 , b = 0 = 0

 • Slope-Deflection Method 5

  Slope-Deflection

  Fba2

  baFbababababa

  Fab2

  baFababababab

  MLEI6

  LEI4

  LEI2

  MMMMM

  MLEI6

  LEI2

  LEI4

  MMMMM

  +

  +

  =+++=

  +

  +

  =+++=

  '''

  '''

  Fbababa

  Fabbaab

  ML

  32LEI2

  M

  ML

  32LEI2

  M

  +

  +=

  +

  +=

  )(

  )(

  Slope-Deflection Method 6

  Moment 1 ( a )

  - a Hinge - b Fixed EndConjugate Beam Rotation a (a) Condition 1) Moment Conjugate Beam a = 0

  a = 02) Moment Conjugate Beam b = 0

  b = 0

  baMab

  a Mba

  a

  MabEI Mba

  EI

  Elastic Load on Conjugate Beam

 • Slope-Deflection Method 7

  (1) (2)

  ... ...

  =

  =

  =

  =

  20L3L

  LEI

  M21

  3L2

  LEI

  M21

  0M

  03L2

  LEI

  M21

  3L

  LEI

  M21

  0M

  abaab

  b

  baab

  a

  ..........)()(

  ;

  )()(

  ;

  = 1M2M baab .............

  .......L

  EI2M

  LEI4

  M abaa

  ab

  =

  =

  Slope-Deflection Method 8

  Fixed-End MomentsP

  L

  L/28

  PL8

  PL WL12

  WL2

  12WL2

  W

  L

  a

  )( 2222

  a3aL8L6L12

  Wa+ )( a3L4

  L12Wa

  2

  3

  P

  L

  a2

  2

  LPab b

  2

  2

  LbPa

  ML

  a)( a2b

  LMb

  2 b

  )( ab2LMa

  2

  WL20

  WL2

  30WL2

  W

  L96WL5 2

  96WL5 2

  L/2

  1

  3

  5

  2

  4

  6

  7

 • Slope-Deflection Method 9

  EX. Slope-Deflection ABCD

  EI EI/2A800 kg.

  4 m.

  B C D

  300 kg./m.

  2 m. 2 m. 1 m.

  Slope-Deflection Method 10

  1) Fixed End Moments

  .. mkg40012

  430012WL

  M22

  FAB =

  =

  =

  .. mkg8008

  480012

  43008

  PL12WL

  M22

  FBC =

  =

  =

  EI EI/2A

  800 kg.

  4 m.

  B C DW=300 kg./m.

  2 m. 2 m. 1 m.

  MABF MBAF MBCF MCBF

  300 kg./m.A4 m.

  BMABF MBAF

  .. mkg40012WL

  M2

  FBA ==

  300 kg./m.B CMBCF MCBF

  800 kg.

  2 m. 2 m... mkg800

  8PL

  12WL

  M2

  FCB =+=

 • Slope-Deflection Method 11

  2) Fixed End Moments Slope-Deflection () = 0

  2 B C

  4002EI

  ML

  32LEI2

  M BF

  ABBAAB =+

  += )(

  400EIML

  32LEI2

  M BF

  BABABA +=+

  += )(

  80024EI

  ML

  32LEI2

  M CBF

  BCCBBC +=+

  += )()(

  80024EI

  ML

  32LEI2

  M CBF

  CBCBCB ++=+

  += )()(

  Slope-Deflection Method 12

  3) (2 )

  MBA+ MBC= 0 MCB= 150 kg.-m.

  4) 2 3

  BMBA MBC

  FBD. B

  A C CMCB 150 kg.-m.

  FBD. C

  B D

  =+++=+ 1080024EI

  400EI0MM CBBBCBA ..........])([][...

  =++= 215080024EI

  150M CBCB .................................])([...

 • Slope-Deflection Method 13

  (2)

  (1)

  (3) (4)

  =+ 3EI6002

  2 CB ...................................................,

  =+ 4EI6001

  6 CB .......................................................,

  ., RadEI11

  8005B = .

  ,Rad

  EI1120017

  C

  =

  Slope-Deflection Method 14

  5) 2

  ..,, mkg115001

  400EI11

  80052EI

  4002EI

  M BAB

  ===

  ..,, mkg1120010

  400EI11

  8005EI400EIM BBA =+=+=

  800EI1120017

  EI118005

  24EI

  80024EI

  M CBBC =+= ),,()(

  .., mkg11

  20010

  =

  800EI1120017

  2EI11

  80054EI

  80024EI

  M CBCB +=++= ),,()(

  .. mkg150 =

 • Slope-Deflection Method 15

  6) FBD.

  MA = 1,500/11 kg.-m. RA = 4,425/11 kg.RB = 43,825/22 kg. RC = 24,325/22 kg.

  300 kg./m.1,500/11 10,200/11

  4,425/11 8,775/11

  B8,775/11 26,275/22

  300 kg./m.10,200/11 150

  26,275/22 17,725/22

  800 kg150

  300A

  1,500/11

  RA RB

  C17,725/22 300

  RC

  Slope-Deflection Method 16

  EX. Slope-Deflection 1. 2. BMD. ABCD ( EI )

  A

  100 kg. B C D300 kg./m.

  2 m. 2 m.

  2 m.

  50 kg.-m.

 • Slope-Deflection Method 17

  1) Fixed End Moments

  ,0MM FBAFAB == 0MM

  FCB

  FBC ==

  .. mkg10012

  230012WL

  M22

  FCD =

  =

  =

  .. mkg10012

  230012WL

  M22

  FDC =

  ==

  300 kg./m.C2 m.

  DMCDF MDCF

  A

  100 kg. B C DW

  2 m. 2 m.

  2 m.

  50 kg.-m. MCDF MDCF

  W = 300 kg./m.

  Slope-Deflection Method 18

  2) Fixed End Moments Slope-Deflection (= 0)

  2 B C

  BF

  ABBAAB EIML32

  LEI2

  M =+

  += )(

  BF

  BABABA EI2ML32

  LEI2

  M =+

  += )(

  )()( CBF

  BCCBBC 2EIML32

  LEI2

  M +=+

  +=

  )()( CBF

  BCCBCB 2EIML32

  LEI2

  M +=+

  +=

  100EI2ML

  32LEI2

  M CF

  CDDCCD =+

  += )(

  100EIML

  32LEI2

  M CF

  CDDCDC +=+

  += )(

 • Slope-Deflection Method 19

  3) (2 ) B C

  MBA+ MBC= 50 MCB + MCD = 0

  CMCB

  FBD. C

  B DMCD

  BMBA MBC

  FBD. B

  A

  C100 kg.50 kg.-m.

  Slope-Deflection Method 20

  4) 2 3

  (1) (2)

  .RadEI3

  20B = .RadEI3

  70C =

  =++=+ 1502EIEI250MM CBBBCBA ....................)(...

  =++=+ 20100EI22EI0MM CCBCDCB ..............)(...

 • Slope-Deflection Method 21

  5) B C 2

  ../)/( mkg320EI320EIEIM BAB ===

  ../)()( mkg3110EI3

  70EI3

  202EI2EIM CBBC =+=+=

  ../)/( mkg340EI320EI2EI2M BBA ===

  ../)()( mkg3160EI3

  702

  EI320

  EI2EIM CBCB =+=+=

  ../ mkg3160100EI3

  70EI2100EI2M CCD ===

  ../ mkg3370100EI3

  70EI2100EIM CDC =+=+=

  Slope-Deflection Method 22

  6) FBD.

  MA = 20/3 kg.-m. RA,x = 10 kg.RA,Y = 45 kg. RC = 310 kg.MD = 370/3 kg.-m. RA,x = 110 kg.RD,Y = 335 kg. 1

  A

  20/345

  10

  1045 40/3

  B 10100 kg.

  50 kg.-m.

  40/3

  110/3110

  45

  45

  110/3110

  45 160/3110

  45C

  RC=310

  11011045 265 300 kg./m.

  160/3 370/3265110

  335110 D

 • Slope-Deflection Method 23

  7) (BMD.)

  2

  A

  C DB

  110/3

  160/320/3

  40/3

  370/3

  185/3

  BMD(kg.-m.)

  ++

  --

  +-

  Slope-Deflection Method 24

  4.2 Slope-Deflection Joint Translation

  Joint Translation

  ......

  ...Frame ...

  =0

  =0

 • Slope-Deflection Method 25

  Frame Symmetry () Load ( Sway )

  =0

  Centerline

  Centerline

  Centerline

  Slope-Deflection Method 26

  Joint Translation

  Frame Symmetry Load Symmetry

  ...Frame ...

  1

  2

 • Slope-Deflection Method 27

  EX. Slope-Deflection ( EI )

  A

  P B C

  D

  10 ft.

  20 ft.

  Slope-Deflection Method 28

  1) Side Sway - 1 B C (1 DOF Joint Translation)

  2) Fixed End Moments

  0MM0MM0MM FDCFCD

  FCB

  FBC

  FBA

  FAB ====== ,

  A

  P B C

  D10 ft.

  20 ft.

 • Slope-Deflection Method 29

  3) Fixed End Moments Slope-Deflection

  3 B , C

  )()( =++= 320200EI

  ML

  32LEI2

  M BF

  ABAB

  BAAB

  )()( =++= 3400200EI

  ML

  32LEI2

  M BF

  BAAB

  BABA

  )()( CBF

  BCBC

  CBBC 4080200EI

  ML

  32LEI2

  M +=+

  +=

  )()( CBF

  CBBC

  CBCB 8040200EI

  ML

  32LEI2

  M +=+

  +=

  )()( =++= 340200EI

  ML

  32LEI2

  M CF

  CDCD

  DCCD

  )()( =++= 320200EI

  ML

  32LEI2

  M CF

  DCCD

  DCDC

  Slope-Deflection Method 30

  4) (3 ) B C

  MBA+ MBC= 0 MCB + MCD = 0 1

  FBD. B

  BMBA

  MBC

  A

  CP

  0P2

  MM2

  MM DCCDBAAB =++

  ++ )()(20MM BAAB /)( + 20MM DCCD /)( +

  A

  P B C

  DMAB MDC

  FBD. C

  BMCD

  MCB

  D

  C

 • Slope-Deflection Method 31

  5) 3 4

  =+

  =+=+

  6EI

  P4001126060

  5031204040340120

  CB

  CB

  CB

  .................................................,......................................................................................................................

  =++=+ 104080200EI

  340200EI

  0MM CBBBCBA .......)()(...

  =++=+ 20340200EI

  8040200EI

  0MM CCBCDCB .......)()(...

  201

  340200EI

  320200EI

  0P2

  MM2

  MMBB

  DCCDBAAB +=++

  ++ )]()([)()(

  =+++ 30P201

  320200EI

  340200EI

  CC ...................)]()([

  Slope-Deflection Method 32

  (4) , (5) (6)

  6) 3

  Note (Anti-Symmetry) Unknown 1

  ( Yuan-Yu Hsieh)

  .RadEI13P100

  CB == .,

  ftEI39

  P0016=

  13P70

  EI39P0016

  3EI13P100

  20200EI

  MAB

  == ),(

  13P60

  EI39P0016

  3EI13P100

  40200EI

  MBA

  == ),(

  13P60

  EI13P100

  40EI13P100

  80200EI

  MBC =+= )(

  ABDCBACDBCCB MMMMMM === ;;

 • Slope-Deflection Method 33

  EX. Slope-Deflection ( EI )

  A

  300 kg.

  B C

  D

  2.5 m.

  4 m.

  600 kg./m.

  1.5 m.

  1.5 m.

  1 m.

  Slope-Deflection Method 34

  1) Sidesway B C

  2) Fixed End MomentsA

  300 kg.B C

  D2.5 m.

  600 kg./m.

  4 m.1.5 m.

  1.5 m.1 m.

  A300 kg. B

  MABF

  MBAF

  1.5 m.1.5 m.

  C

  600 kg./m.

  BMBCF MCBF

  2.5 m.

  .... mkg531212

  5260012WL

  M22

  FBC =

  =

  =

  ... mkg531212WL

  M2

  FCB ==

  ... mkg51128

  33008PL

  MFAB =

  =

  =

  ... mkg51128

  33008

  PLMFBA =

  ==

  .. mkg0MM FDCFCD ==

 • Slope-Deflection Method 35

  3) Fixed End Moments Slope-Deflection

  4 B , C , D

  51123EI2

  ML

  32LEI2

  M BF

  ABAB

  BAAB .)()( =+

  +=

  511223EI2

  ML

  32LEI2

  M BF

  BAAB

  BABA .)()( +=+

  +=

  531225EI4

  ML

  32LEI2

  M CBF

  BCBC

  CBBC .)()( +=+

  +=

  531225EI4

  ML

  32LEI2

  M CBF

  CBBC

  CBCB .)()( ++=+

  +=

  )()(4

  32

  2EI

  ML

  32LEI2

  M DCF

  CDCD

  DCCD

  +=+

  +=

  )()(4

  32

  2EI

  ML

  32LEI2

  M DCF

  DCCD

  DCDC

  +=+

  +=

  Slope-Deflection Method 36

  4) (4 ) B , C D

  MBA+ MBC= 0 MDC = 0 MCB + MCD = 0

  1

  FBD. BBMBA

  MBC

  A

  C

  03004

  MM3

  450MM DCCDBAAB =++

  ++ )()(

  351300MM BAAB /).( +

  4MM DCCD /)( +

  MDC

  FBD. D

  300 kg.

  MAB MDC

  600 kg./m.

  FBD. CB

  MCD

  MCB

  D

  C

 • Slope-Deflection Method 37

  5) 3 4

  =+++ 10531225EI4

  511223EI2

  CBB ...........)(.)(

  =

  ++++ 204

  32

  2EI

  531225EI4

  DCCB ............)(.)(

  31

  450511223EI2

  51123EI2

  BB ++ ].)(.)([

  =+

  ++

  ++ 3030041

  43

  22EI

  43

  22EI

  DCDC .......)]()([

  =

  + 404

  32

  2EI

  DC .........................................................)(

  Slope-Deflection Method 38

  (5) (8)

  =+ 50003EI10EI12EI44 CB ...............................................,

  =++ 650012EI20EI15EI104EI32 DCB .............................,

  =++ 760021EI54EI91EI54EI96 DCB ...............................,

  =+ 80EI8EI3EI4 DC ...........................................

  .. RadEI

  8244B =

  .. mEI

  3572=

  .. RadEI

  6170C

  =

  .RadEI

  300D =

 • Slope-Deflection Method 39

  6) B , C , D 3

  MAB = -330.9 kg.-m. MBA = 57.34 kg.-m. MBC = -57.34 kg.-m. MCB = 235.3 kg.-m. MCD = -235.3 kg.-m. MDC = 0 kg.-m.

  Slope-Deflection Method 40

  EX. Slope-Deflection ( EI )

  A

  BC

  D

  1.5 T.

  /m.5 m.

  10 m.E

  12 m. 12 m.

 • Slope-Deflection Method 41

  1) Sidesway 1 2

  2) Fixed End Moments

  A

  BC

  D

  1.5 T.

  /m.

  5 m.

  10 m.E

  12 m. 12 m.

  1 2

  A1.5 T.

  /m.

  B

  MABF

  MBAF

  10 m..... mT512

  121051

  12WL

  M22

  FAB =

  =

  =

  ... mT51212WL

  M2

  FBA ==

  ...sin. mT12531213

  13551

  M2

  FBC =

  =

  B1.5

  T./m.

  MABF

  MBAF

  13 m.C

  ...sin. mT12531213

  13551

  M2

  FCB =

  =

  Slope-Deflection Method 42

  3) Rotation 1 2

  Rotation AB = Rotation BC =

  Rotation CD = Rotation DE =

  101 /

  1013SIN21221 )( =

  1013SIN22121 )( =

  102 /

  A

  BC

  D

  1.5 T.

  /m.

  5 m.

  10 m.E

  12 m. 12 m.

  1 2

  1/10 2/10

 • Slope-Deflection Method 43

  4) Fixed End Moments Slope-Deflection

  51210

  35EI

  ML

  32LEI2

  M 1BF

  ABAB

  BAAB .)()(

  =+

  +=

  51210

  32

  5EI

  ML

  32LEI2

  M 1BF

  BAAB

  BABA .)()( +

  =+

  +=

  125310

  32

  13EI2

  ML

  32LEI2

  M 12CBF

  BCBC

  CBBC .])([)( +=++=

  125310

  32

  13EI2

  ML

  32LEI2

  M 12CBF

  CBBC

  CBCB .])([)( ++=++=

  ])([)(10

  32

  13EI2

  ML

  32LEI2

  M 21DCF

  CDCD

  DCCD

  +=+

  +=

  ])([)(10

  32

  13EI2

  ML

  32LEI2

  M 21DCF

  DCCD

  DCDC

  +=+

  +=

  Slope-Deflection Method 44

  5 B , C , D , 1 2

  5) (5 ) - B , C D

  ][)(10

  32

  10EI2

  ML

  32LEI2

  M 2EDF

  DEDE

  EDDE

  +=+

  +=

  ][)(10

  32

  10EI2

  ML

  32LEI2

  M 2EDF

  EDDE

  EDED

  +=+

  +=

  =+= 10MM0M BCBAB ..........................................................;

  =+= 20MM0M CDCBC ..........................................................;

  =+= 30MM0M DEDCD ..........................................................;

 • Slope-Deflection Method 45

  HA HE

  E

  D

  MED

  MDEVD

  VE

  HE

  HD010HMM0M EEDDED =++= ;

  )( EDDEE MM101

  H +=

  1551HH0F EAX =+= .;

  A1.5 T.

  /m.

  B

  MAB

  MBAVB

  VA

  HA

  HB 05105110HMM0M ABAABB =++= .;

  )(. BAABA MM101

  57H +=

  522MM101

  MM101

  57 EDDEBAAB .)()(. =++

  =+++ 4150MMMM EDDEBAAB ....................................

  Slope-Deflection Method 46

  VA VE

  EDDECDE M241

  M81

  M121

  V =

  0VV0F EAY =+= ;

  057155112V15HMM0M AACBABC =+++= ..;

  CBBAABA M121

  M81

  M241

  68754V ++= .

  0M241

  M81

  M121

  M121

  M81

  M241

  68754 EDDECDCBBAAB =+++.

  =+++ 505112MM3M2M2M3M EDDECDCBBAAB .............

  A1.5

  T./m. B

  MAB

  MCB

  VA

  HA

  HCC

  VC

  12V15HMM0M EEEDCDC =++= ;

  E

  D

  MED

  MCD VC

  VE

  HE

  HC C

 • Slope-Deflection Method 47

  6) Slope-Deflection 5

  7) (6) (10)

  =+ 638609EI3EI90EI10EI46 21CB .....................................

  =++ 73120EIEI4EI DCB .........................................................

  =+ 80EI90EI3EI46EI10 21DC .............................................

  =+ 9250EI20EI20EIEI 21DB ............................................

  =+ 1016120EI390EI390EIEI 21DB .....................................

  .. RadEI3289

  B =

  .. mEI5612

  1 =

  .. RadEI

  8655C

  = .. Rad

  EI8113

  D =

  .. mEI1010

  2 =

  Slope-Deflection Method 48

  8) 7 Slope-Deflection ( 4) MAB = -69.99 T.-m. MBA = -27.12 T.-m. MBC = 27.12 T.-m. MCB = 11.04 T.-m. MCD = -11.04 T.-m. MDC = 15.06 T.-m. MDE = -15.06 T.-m. MED = -37.82 T.-m.

 • Slope-Deflection Method 49

  EX. Slope-Deflection 1. B C 2. B 3. BMD ( EI )

  A B

  C D

  9 m.2I

  100 kN./m.

  4 m.

  6 m.

  2I I

  Slope-Deflection Method 50

  1) Sidesway

  - AB CD AB = -CD = -vB

  - BC BC = 0

  2) 2

  - B (B) - C (C)

  A B

  C D

  9 m.2I

  100 kN./m.

  4 m.

  6 m.

  2I I

  -AB

  -CD

  A B

  C D

  9 m.2I

  100 kN./m.

  4 m.

  6 m.

  2I I

  B

  C

 • Slope-Deflection Method 51

  3) Fixed End Moments

  4) Slope-Deflection ( 6 )

  A D = 0

  D

  100 kg./m.C

  MCDF MDCF

  9 m.

  .. mkg67512

  910012WL

  M22

  FCD =

  =

  =

  .. mkg67512WL

  M2

  FDC ==

  .. mkg0MMMM FCBFBC

  FBA

  FAB ====

  0EIv3330EI6670EI3331M BBAAB +++= ...0EIv3330EI3331EI6770M BBABA +++= ...

  0EIv0000EI0001EI002M BCBBC +++= ...0EIv0000EI0002EI001M BCBCB +++= ...

  675EIv0740EI2220EI4440M BDCCD += ...675EIv0740EI4440EI2220M BDCCD ++= ...

  Slope-Deflection Method 52

  5) (3 )

  MBA+ MBC= 0 MCB + MCD = 0

  FBD. C

  CMCB

  MCD

  B

  D

  FBD. BA

  MCBMBA

  C

  B

  A B

  C D

  9 m.2I

  100 kN./m.

  4 m.

  6 m.

  2I ICDDCCDABBAAB LMMLMM /)(/)( +++

  0L1002L100 CDCD =+ )/(

 • Slope-Deflection Method 53

  6) 4 5

  7) (1) , (2) (3)

  1,2

  =+++ 100EIv3330EI0001EI3333 BCB .................................

  =+ 20675EIv0740EI4442EI0001 BCB ..............................

  =+ 30450EIv1280EI0740EI3330 BCB ...........................

  .. RadEI

  1519B =

  .., mEI

  49334vB

  =

  .. RadEI

  785C

  =

  Slope-Deflection Method 54

  8) 7 Slope-Deflection 4 MAB = -1,298.4 kN.-m. MBA = -952.4 kN.-m. MBC = 952.4 kN.-m.MCB = 347.7 kN.-m. MCD = -347.7 kN.-m. MDC = 1,021.4 kN.-m.

  9)

  3-1,298.4

  -1,021.4

  -347.7-347.7 952.4

  952.4

  356

  BMD.(kN.-m.)

  A B

  C D

 • Slope-Deflection Method 55

  EX. Slope-Deflection 1. C D 2. C D 3. D ( EI )

  A BC D

  8 m.

  60 kN.

  4 m.

  6 m. 6 m.E

  Slope-Deflection Method 56

  1) Fixed End Moments

  .. mkN0MMMM FCEFEC

  FDC

  FCD ====

  .. mkN908

  12608PL

  MFAC =

  ==

  MCAFMACFA B

  C D

  8 m.

  60 kN.

  4 m.

  6 m. 6 m.E

  60 kNA

  12 m.C

  MACF MCAFB .. mkN908PL

  MFCA ==

 • Slope-Deflection Method 57

  2) Fixed End Moments Slope-Deflection (= 0)

  2 C D

  90EI1670EI3330ML

  32LEI2

  M CAF

  ACCAAC +=+

  += ..)(

  90EI3330EI1670ML

  32LEI2

  M CAF

  CACACA ++=+

  += ..)(

  DCF

  CDDCCD EI250EI50ML32

  LEI2

  M +=+

  += ..)(

  DCF

  DCCBDC EI50EI250ML32

  LEI2

  M +=+

  += ..)(

  ECF

  CEECCE EI50EIML32

  LEI2

  M +=+

  += .)(

  ECF

  ECECEC EIEI50ML32

  LEI2

  M +=+

  += .)(

  Slope-Deflection Method 58

  3) (2 ) B C

  MCA+ MCD+ MCE= 0 MDC = 0

  4) 2 3

  FBD. D

  DMDC

  FBD. C

  MCA MCDC

  MCE

  =+ 190EI250EI8331 DC ................................................

  =+ 20EI50EI250 DC ......................................................

 • Slope-Deflection Method 59

  5) (1) (2) 4

  1

  6) Slope-Deflection MAC = -98.8 kN.-m. MDC = 0 kN.-m. MCA = 72.4 kN.-m. MCE = -52.7 kN.-m. MCD = -19.8 kN.-m. MEC = -26.3 kN.-m. 2

  7) D

  3

  .. RadEI

  752C

  = .. Rad

  EI326

  D =

  CDYC M8D0M ==

  .. kN472D Y =FBD. CD

  DMCD CVCD

  NCDDY

  DX

  Slope-Deflection Method 60

  EX. Slope-Deflection 1. B 2. B 3. A ( EI )

  AB C

  4 m.

  10 kN./m.

  3I

  6 m.

  I

 • Slope-Deflection Method 61

  1) Sidesway

  - AB CD AB = BC = -

  2) 1

  - B (B)

  A B C

  4 m.

  10 kN./m.

  3I

  6 m.

  I

  A B C

  4 m.

  10 kN./m.

  3I

  6 m.

  I

  Slope-Deflection Method 62

  3) Fixed End Moments

  4) Slope-Deflection ( 4 )

  B

  10 kN./m.A

  MABF MBCF

  6 m.

  .. mkN3012

  61012WL

  M22

  FAB =

  =

  =

  .. mkN3012WL

  M2

  FBA ==

  .. mkN0MM FCBFBC ==

  30EI50EIML32LEI2M BFABABABBAABABAB =++= .)/(/

  30EI50EI2ML32LEI2M BFBAABABBAABABBA +=++= .)/(/

  0EI3750EIML32LEI2M BFBCBCBCCBBCBCBC ++=++= .)/(/

  0EI3750EI50ML32LEI2M BFCBBCBCCBBCBCCB ++=++= ..)/(/

 • Slope-Deflection Method 63

  5) (2 )

  MBA+ MBC= 0 VAB - VCB = (10)(6)

  6) 4 5

  = 130EI1250EI3 B ........................................................

  FBD. BA

  MBCMBACB

  FBD.A

  VCBVABCB

  =+ 230EI3540EI1250 B ..................................................

  BCCBBCCBABBAABAB LMMVL3610MMV /)(;/)( +=+=

  Slope-Deflection Method 64

  7) (1) (2)

  1,2

  8) 7 Slope-Deflection ( 3) MAB = -77.8 kN-m. 3

  .. RadEI

  66B

  = .. m

  EI482

  =