ความสำคัญของ “ smes”

9
คคคคคคคคคค คคคคคคคคคค คคค “ คคค “ SMEs” SMEs” ชชชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชช ชชชช ช ชชชช ชชช ชชชชชชชชช ชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช

Upload: kawena

Post on 13-Jan-2016

47 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ความสำคัญของ “ SMEs”. ช่วยการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าจาก ต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เช่น ภาค - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ความสำคัญของ “ SMEs”

ความสำ�าค�ญของ ความสำ�าค�ญของ““SMEs”SMEs”

• ช่�วยการสรางงาน• สรางมู ลค่�าเพิ่��มู• สรางเง�นตราต�างประเทศ• ช่�วยประหย�ดเง�นตราต�างประเทศ โดยการผล�ตเพิ่��อทดแทน

การน!าเข้าจาก ต�างประเทศ• เป$นจ%ดเร��มูตนในการลงท%น และสรางเสร�มูประสบการณ์)• ช่�วยเช่��อมูโยงก�บก�จกรรมูข้นาดใหญ่� และภาค่การผล�ตอ��น ๆ เช่�น

ภาค่ เกษตรกรรมู• เป$นแหล�งพิ่�ฒนาท�กษะฝี0มู�อ

Page 2: ความสำคัญของ “ SMEs”

เง�นท%นท1�ใช่ส!าหร�บธุ%รก�จข้นาดกลางเง�นท%นท1�ใช่ส!าหร�บธุ%รก�จข้นาดกลางและย�อมูและย�อมู

ขนาดกลาง ขนาดย่�อมก�จการการผล�ด ไมู�เก�น 200

ลานบาทไมู�เก�น 50 ลานบาท

ก�จการบร�การ ไมู�เก�น 200 ลานบาท

ไมู�เก�น 50 ลานบาท

ก�จการการค่า (ค่าปล1ก)

ไมู�เก�น 60 ลานบาท

ไมู�เก�น 30 ลานบาท

ก�จการการค่า (ค่าส�ง)

ไมู�เก�น 100 ลานบาท

ไมู�เก�น 50 ลานบาท

Page 3: ความสำคัญของ “ SMEs”

จ!านวนการจางงานส!าหร�บก�จการจ!านวนการจางงานส!าหร�บก�จการแต�ละประเภทแต�ละประเภท

ขนาดกลาง ขนาดย่�อมก�จการการผล�ด ไมู�เก�น

200 ค่น ไมู�เก�น 50

ค่นก�จการบร�การ ไมู�เก�น

200 ค่นไมู�เก�น 50

ค่นก�จการการค่า (ค่าปล1ก)

ไมู�เก�น 30

ค่น ไมู�เก�น 15

ค่นก�จการการค่า (ค่าส�ง)

ไมู�เก�น 50

ค่น ไมู�เก�น 25

ค่น

Page 4: ความสำคัญของ “ SMEs”

ธุ�รก�จ ธุ�รก�จ ““SMEs” SMEs” ต่�าง ๆ ต่�าง ๆ • ธุ%รก�จเสร�มูสวยส%น�ข้• ท1�พิ่�กแรมูแบบประหย�ด (Guest Houses)• ธุ%รก�จนวดแผนไทย• ธุ%รก�จใหบร�การอ�นเตอร)เน5ต• ธุ%รก�จน!าเท1�ยวภายในประเทศ• ธุ%รก�จซั�กอบร1ด• ธุ%รก�จร�บจ�ดดอกไมูสด• ธุ%รก�จเดย)สปา

Page 5: ความสำคัญของ “ SMEs”

ต่�วอย่�างก�จการ ต่�วอย่�างก�จการ ““SMEs”SMEs”

1. การผล�ต่- ภาค่เกษตรกรรมู (Agricultural Proc

essing)- ภาค่อ%ตสาหกรรมู (Manufacturing)- เหมู�องแร�(Mining)

Page 6: ความสำคัญของ “ SMEs”

ต่�วอย่�างก�จการ ต่�วอย่�างก�จการ ““SMEs”SMEs”

2 . ก�จการบร�การ• บร�ษ�ทท�วร)• รานกาแฟในป9: มูน!;ามู�น• รานสะดวกซั�;อ• รานเกมูส)และอ�นเตอร)เน5ตค่าร)เฟ<• รานเสร�มูสวย• ฯลฯ

Page 7: ความสำคัญของ “ SMEs”

ต่�วอย่�างก�จการ ต่�วอย่�างก�จการ ““SMEs”SMEs”

• 3 . ก�จการค�า- การค่าปล1ก (Retail)- การค่าส�ง (Wholesale)

Page 8: ความสำคัญของ “ SMEs”

เว�บไซด!เก"#ย่วก�บ เว�บไซด!เก"#ย่วก�บ ““SMEs”SMEs”• http://www.smethai.go.th• http://www.sme.go.th• http://www.ismed.or.th• http://www.otopweb.com• http://www.thaitambon.com• http://www.depthai.go.th/th/newDep/1products.

asp• http://www.tisi.go.th/otop/otop.thml• http://www.sme.go.th/websme/otop/default.asp

Page 9: ความสำคัญของ “ SMEs”

ก�จกรรมูก�จกรรมู

ใหน�กศ>กษาศ>กษาเก1�ยวก�บธุ%รก�จ SMEs หล�งจากน�;นใหสมูมูต�ว�าตนเองจะเป?ดธุ%รก�จSMEs แลวใหเข้1ยนธุ%รก�จSMEs ท1�น�กศ>กษาสนใจมูา3 ธุ%รก�จ โดยเร1ยงตามูล!าด�บ

ธุ%รก�จท1�สนใจมูากท1�ส%ดไปนอยท1�ส%ด พิ่รอมูก�บอธุ�บายราย ละเอ1ยดแต�ละธุ%รก�จว�าเพิ่ราะเหต%ใดจ>งเล�อกธุ%รก�จ SMEs

เหล�าน�;น โดยใหอธุ�บายถึ>งป9จจ�ยเหล�าน1;ดวย ค่�อ โอกาสทาง ธุ%รก�จท1�จะท!าใหธุ%รก�จข้องเราประสบค่วามูส!าเร5จ