คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ smes ·...

of 106 /106
คู่มือการให้คาปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดทาโดย

Upload: others

Post on 06-Jul-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs

รวบรวมและจดท าโดย

Page 2: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท
Page 3: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

ค าน า

ทามกลางกระแสการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ อนสงผลใหภาคธรกจตองเผชญกบสภาพ การแขงขนดวยรปแบบธรกจใหมทหลากหลายและซบซอนขน จงจ าเปนทผประกอบธรกจตองปรบเปลยนแนวคดและทกษะในการประกอบธรกจใหม โดยขบเคลอนธรกจดวยความคดสรางสรรค เทคโนโลยและนวตกรรมทางธรกจ เพอสรางคณคาใหสนคาและบรการ ในการยกระดบศกยภาพการด าเนนธรกจของ SMEs ใหพรอมเตบโตอยางเขมแขงและยงยน

คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs จดท าขนโดยมวตถประสงคเพอรวบรวมองคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย กระบวนการจดตงธรกจ รวมทงน าเสนอขอมลการบรการจดทะเบยนจากหนวยงานทเกยวของ เพอ อ านวยความสะดวกส าหรบผเรมตนประกอบธรกจในการเปนแหลงคนหาขอมลการใหบรการภาครฐ ดานการจดทะเบยนทงแบบการจดทะเบยนจดตงธรกจในภาพรวมและการจดทะเบยนจดตงธรกจแยกเปนรายธรกจบรการทไดรบความสนบสนนจากกรมพฒนาธรกจการคา อนเปนพนฐานในการเชอมโยงขอมลระหวางหนวยงานทเกยวของดานบรการจดทะเบยน เพอลดระยะเวลาการจดทะเบยนลงไดในอนาคต

Page 4: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

สารบญ บทท 1 องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ 1

การวเคราะหกจกรรมทางธรกจ ....................................................... 2 วเคราะหตลาด ............................................................................................ 3 วเคราะหรายไดและตนทน .............................................................................. 4 วเคราะหทรพยากร ...................................................................................... 6 วเคราะหการผลตและการใหบรการ ................................................................ 8 วเคราะหพนธมตรทางธรกจ ....................................................................... 11 การสรางแบบจ าลองทางธรกจ ....................................................... 14

บทท 2 แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจ ในอนาคตของประเทศไทย

16

การเปลยนขวอ านาจทางเศรษฐกจและการเพมขนของวถคนเมอง (Shift in global economics power and increase in urbanization rate) .... 18 เศรษฐกจสเขยว (Green Economy) ............................................................ 19 การเขาสสงคมสงอาย (Aging Society) ....................................................... 20 พลงผหญงขบเคลอนเศรษฐกจ (She - Economy) ...................................... 21 วถชวตในยคดจตอล (Digital Lifestyle) ....................................................... 22

Page 5: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ 23

กระบวนการจดตงธรกจในภาพรวม ............................................... 24 การเลอกรปแบบธรกจ ............................................................................... 25

- กจการเจาของคนเดยว (Sole – proprietorship) .............................................. 25 - หางหนสวนสามญ หรอ หางหนสวนสามญไมจดทะเบยน (Ordinary Partnership) 26 - หางหนสวนสามญนตบคคล (Juristic Ordinary Partnership) ........................... 26 - หางหนสวนจ ากด (Limited Partnership) ........................................................ 27 - บรษทจ ากด (Company Limited or Limited Company) ................................. 27

การขออนญาตประกอบกจการและขนตอนการจดทะเบยน .............................. 28

- การจดตงธรกจ ............................................................................................. 28 • การจดทะเบยนพาณชย ................................................................................................ 28 • การจดทะเบยนพาณชยอเลกทรอนคส ............................................................................ 30 • การจดทะเบยนหางหนสวนสามญนตบคคลและหางหนสวนจ ากด ....................................... 32 • การจดทะเบยนบรษท .................................................................................................... 35 - การคมครองทรพยสนทางปญญา ................................................................... 38 • เครองหมายการคา ...................................................................................................... 38 • สทธบตรการประดษฐ ................................................................................................... 42 • อนสทธบตร ................................................................................................................ 44 • สทธบตรออกแบบผลตภณฑ ......................................................................................... 46 - การขออนญาตจดตงโรงงาน ........................................................................... 48 - การน าเขาและสงออก ..................................................................................... 52 • บตรประจ าตวผสงออก - น าเขาสนคา............................................................................. 53 • บตรผานศลกากร (Smart Card) ................................................................................... 53 • การผานพธการศลกากร .............................................................................................. 54

Page 6: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

ภาษ ......................................................................................................... 57 - ภาษเงนไดบคคลธรรมดา ................................................................................ 57 - ภาษเงนไดนตบคคล ....................................................................................... 59 - ภาษมลคาเพม .............................................................................................. 62 - ภาษธรกจเฉพาะ ............................................................................................ 63 - อากรแสตมป ................................................................................................. 65 - ภาษเงนไดหก ณ ทจาย ................................................................................... 67 - ภาษปาย ....................................................................................................... 69 - ไขขอของใจเกยวกบภาษ ................................................................................. 74

ขอกฎหมายอน ๆ ทเกยวของในการประกอบธรกจ ......................................... 75

- ประกนสงคม ................................................................................................. 75 กระบวนการและหนวยงานทเกยวของกบการเรมตนประกอบธรกจ แยกรายธรกจบรการในความสงเสรมของกรมพฒนาธรกจการคา.................. 77

- ธรกจคาปลกคาสง ........................................................................................ 80 - ธรกจแฟรนไชส ............................................................................................. 82 - ธรกจใหบรการโลจสตกส ................................................................................ 86 - ธรกจบรหารสนทรพย ................................................................................... 90 - ธรกจรานอาหาร ........................................................................................... 93 - ธรกจเพอสขภาพ .......................................................................................... 96

Page 7: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

การเลอกรปแบบธรกจ

• ธรกจคาปลก • ธรกจแฟรนไชส • ธรกจโลจสตกส • ธรกจบรหารสนทรพย • ธรกจรานอาหาร • ธรกจบรการเพอสขภาพ

กระบวนการจดตงธรกจในภาพรวม วเคราะหตลาด • การเลอกกลมลกคาเปาหมาย • การน าเสนอคณคา • ชองทางการจดจ าหนาย • การบรหารความสมพนธลกคา

วเคราะหรายไดและตนทน • รปแบบรายได • การตงราคา • โครงสรางตนทน • การสรางระบบบญช

วเคราะหทรพยากร • ทรพยากรทางกายภาพ • ทรพยากรบคคล • ทรพยากรเงนทน

วเคราะหการผลตและการใหบรการ • การบรหารการผลตและการใหบรการ • การบรหารจดการหวงโซอปทาน • การพฒนานวตกรรม

วเคราะหพนธมตรทางธรกจ • ประเภทและรปแบบของพนธมตรทางธรกจ • แนวทางการสรางพนธมตรทางธรกจ • รปแบบการสรางพนธมตรทางธรกจ

การสรางแบบจ าลองทางธรกจ

การวเคราะหกจกรรมทางธรกจ

บทท 2 แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย

1. การเปลยนขวอ านาจทางเศรษฐกจและการเพมขนของวถคนเมอง

2. เศรษฐกจสเขยว 3. การเขาสสงคมสงอาย 4. พลงผหญงขบเคลอนเศรษฐกจ 5. วถชวตในยคดจตอล

• ผลกระทบในภาพรวม • ผลกระทบตอธรกจรายอตสาหกรรม

แรงผลกดน (Drivers)

แนวโนมการเปลยนแปลง (Trends)

ผลกระทบทเกดขน (Impacts)

องคความร กระบวนการ

บทท 1 องคความรทางธรกจทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

กระบวนการและหนวยงานทเกยวของกบการเรมตนประกอบธรกจ แยกรายธรกจบรการในความสงเสรมของกรมพฒนาธรกจการคา

ขนตอนการจดตงธรกจ

ปจจยสความส าเรจ

หนวยงานทเกยวของ

การขออนญาตประกอบกจการและขนตอนการจดทะเบยน • การจดตงธรกจ • การคมครองทรพยสน ทางปญญา

• การขออนญาตจดตงโรงงาน • การน าเขาและสงออก

ภาษและประกนสงคม

การเตรยมเอกสาร (Checklist)

สถานทจดทะเบยน

ขนตอนการจดทะเบยน/ขอใบอนญาต

คาธรรมเนยม

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

สงทควรรส าหรบการใหค าปรกษาธรกจ SMEs

Page 8: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 1 องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

1 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

บทท 1 องคความรทางธรกจทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

ในการเรมตนธรกจนน ผประกอบการควรมการมองธรกจในภาพรวมอยางครอบคลม เพอใหผประกอบการสามารถตดสนใจทางธรกจไดอยางมประสทธภาพมากย งข น และชวยพฒนา ขดความสามารถในการแขงขนในระยะยาว ทงนสามารถสรปขนตอนในการเรมตนประกอบธรกจได 5 ขนตอน ดงน

1 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

Page 9: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ บทท 1

2 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

1. วเคราะหตลาด

2. วเคราะหรายไดและตนทน

3. วเคราะหทรพยากร

4. วเคราะหการผลต และการใหบรการ

• ระบกจกรรมหลก: กจกรรมหลก คอ กจกรรมทสรางรายไดใหธรกจ สวนใหญคอการผลตและ การใหบรการ การบรหารหวงโซอปทาน และการพฒนานวตกรรม

• พฒนากจกรรมหลกอยเสมอ: วางแผนเพอพฒนา กจกรรมหลก เปนการชวยสรางมลคาเพมใหกบธรกจ

• ด าเนนกจกรรมหลกอยางมประสทธภาพ: วางแผนด าเนนงานใหมประสทธภาพ ชวยใหด าเนนงานไดรวดเรวและลดตนทนใหกบธรกจ

5. วเคราะหพนธมตร

• เลอกกลมลกคาเปาหมาย: พจารณาลกษณะการใชงานสนคาและบรการ ลกษณะ ประชากรศาสตร พฤตกรรม ความตองการของลกคา

• น าเสนอคณคาแกลกคา: หาคณคาทกลมลกคาเปาหมายตองการ น าเสนอสนคาและบรการทตอบโจทย

• ชองทางการจดจ าหนาย: ศกษาและเลอกชองทางทเหมาะสม พฒนาชองทางเขาถงลกคา

• รกษาความสมพนธกบลกคา: ศกษาวธรกษาความสมพนธทตรงกบความตองการของ กลมลกคา ประเมนผล และพฒนาการรกษาความสมพนธลกคา

• รปแบบของรายได: ศกษาและออกแบบรปแบบรายไดท ตอบโจทยกลมลกคาเปาหมาย

• ตงราคา: ตงราคาจาก คณคาทลกคาไดรบ (Value-Based Pricing) และใชเทคนคทางจตวทยา ในการตงราคาเพอใหลกคาตดสนใจซอไดงายขน

• บรหารตนทน: ท าความเขาใจลกษณะของตนทน วเคราะหหาตนทนหลก วางแผนและประเมนการบรหารตนทน

• สรางระบบบญช: ใชระบบบญชชวยเกบขอมลและวเคราะหเพอวางแผนการด าเนนงาน

• ระบทรพยากรหลก: สวนใหญม 3 ประเภท คอ ทรพยากรทางกายภาพ ทรพยากรบคคล และทรพยากรเงนทน

• รกษาและพฒนาทรพยากรหลกอยเสมอ: วางแผนรกษาและพฒนาทรพยากรหลก เนองจากเปนการตวสรางรายไดหลก

• ใชทรพยากรหลกอยางมประสทธภาพ: ชวยใหธรกจมการด าเนนการทดและรวดเรวยงขน เปนการลดตนทนและเพมก าไร

• ท าความเขาใจเกยวกบพนธมตรทางธรกจ: ม 4 ประเภท คอ พนธมตรทไมใชคแขง พนธมตรทเปนคแขง การรวมมอทตอยอดเปนธรกจใหม และการสรางเครอขายแบบพงพากน

• เลอกรปแบบพนธมตรทเหมาะสม: มหลายรปแบบ เชน ท าขอตกลง แฟรนไชส Joint Venture เปนตน

• รกษาความสมพนธ: วางแผนรกษาความสมพนธกบพนธมตรเนองจากเปนสงทชวยสรางมลคาเพมและความสามารถในการแขงขน

• ประเมนผลพนธมตร: หาตวชวดเพอประเมนผลวาสามารถชวยเพมมลคาและประสทธภาพการด าเนนงานไดมากนอยเพยงใด

การวเคราะหกจกรรมทางธรกจ

Page 10: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 1 องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

3 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การวเคราะหกจกรรมทางธรกจ

ขนตอนท 1 วเคราะหตลาด การเลอกกลมลกคาเปาหมาย (Targeting)

การรจกลกคาเปาหมายเปนเรองส าคญในการเรมตนท าธรกจ เพราะจะท าใหเราสามารถออกแบบสนคาและบรการไดตรงตามความตองการของลกคา เลอกชองทาง การจดจ าหนายทสามารถเขาถงลกคาเปาหมายไดด รวมถงสามารถตงราคาทลกคาเปาหมายยนดทจะจาย โดยการเลอกกลมลกคาเปาหมาย มขนตอนดงน

หากลมลกคา: กลมลกคาเปาหมายมหลายแบบ ตวอยางเชน กลมตลาดมวลชน (Mass Market) คอ กลมคนสวนมาก สนคาทนยมเปาหมายกลมน ไดแก สนคาอปโภคบรโภคในชวตประจ าวน เชน สบ ยาสฟน เปนตน กลมตลาดเฉพาะ (Niche Market) คอ การเจาะจงกลมลกคาทมความตองการแตกตางจากกลมคนทวไป และมขนาดตลาดไมมาก เชน โทรศพทมอถอส าหรบผสงอาย เปนตน หรออาจเลอกลกคาแบบแบงกลมตลาด (Segmented Market) ซ ง เปนการแบงกลมลกคาทมความตองการแตกตางกนออกเปนกลม ๆ โดยผลตสนคาแ ล ะ บ ร ก า ร ท แ ต ก ต า ง ก น ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ความสามารถในการซอ และปรมาณลกคา

เลอกกลมลกคาเปาหมาย: โดยเลอกจากความนาสนใจ ขนาด และการเตบโตของแตละกลม พรอมกบประเมนวาเราสามารถเขาถงลกคาแตละกลมไดดมากนอยเพยงใดเมอเทยบกบคแขง

การน าเสนอคณคาใหแกลกคา (Value Proposition)

ธรกจตองมความเขาใจกลมลกคาเปาหมาย พฤตกรรม และทศนคต เพอน ามาพฒนาสนคาและบรการ ตลอดจน

สรางจดขายใหแกสนคาและบรการของเรา ใหตอบโจทยความตองการของกลมลกคาเปาหมาย

โดยขนตอนในการก าหนดต าแหนงทางการตลาดและการสอสารทางการตลาดมดงตอไปน • ท าความเขาใจในคณสมบตหรอประโยชนทไดรบจาก

สนคาและบรการทสอดคลองกบความตองการของกลมลกคาเปาหมาย และต าแหนงทางการตลาดของคแขง

• สรางความแตกตางใหกบสนคาและบรการใหตรงกบความตองการของกลมลกคาเปาหมาย และก าหนดต าแหนงทางการตลาดของธรกจ

• วางแผนการสอสารทสามารถเขาถงกลมลกคาเปาหมายไดโดยใชชองทางออนไลน ซงมตนทนทต า และสอดคลองกบพฤตกรรมลกคาทเปลยนแปลงไปไดห ล า ก ห ล า ย ร ป แ บ บ เ ช น Google AdWords, Facebook, Influencer เปนตน

ชองทางการจดจ าหนาย (Channel)

พ จ า รณา เ ล อ ก ช อ ง ท า ง ท ส า ม า ร ถ เ ข า ถ ง กล ม ลกคาเปาหมาย โดยค านงถงพฤตกรรมการซอสนคาของลกคาเปนส าคญ ลกษณะสนคาและบรการ ภาพลกษณของแบรนด และความคมคา การรกษาความสมพนธกบลกคา (CRM: Customer Relationship Management)

เปนกลยทธการรกษาความสมพนธกบลกคาทองคกรน ามาใชเพอใหลกคาเกดความผกพนใกลชดกบองคกรมากขน โดยการน าเทคโนโลยมาใชผานชองทางออนไลนเพอเพมประสทธภาพในการท าธรกจ (Social CRM) ไดแก ระบบการสมครสมาชก การออกบตรสะสมแตม

ทมา: การวเคราะหรวบรวมขอมลโดยศนยใหค าปรกษาและพฒนาผบรหารแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร

Page 11: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ บทท 1

4 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ขนตอนท 2 วเคราะหรายไดและตนทนรปแบบของรายได (Revenue Stream) ธรกจสามารถออกแบบรปแบบของรายไดใหเหมาะสมกบความตองการ และความสามารถในการใชจายของลกคาเปาหมายได เชน การขายสนคา ให เชา ใหบรการ ขายลขสทธ คาสมาชก ซงตองท าการประเมนขอด ขอเสย ของแตละรปแบบเพอใหตอบสนองลกคาและแขงขนกบคแขงได

การตงราคา (Pricing)

ผประกอบการควรน าวธการตงราคาจากคณคาของสนคาหรอบรการทผบรโภครบร (Value Based Pricing) คอ น าราคาของคแขงทใกลเคยงกบเราในทองตลาด มาเปนราคาอางอง ราคาท เหมาะสมคอ ราคาอางอง บวกเพมดวยความเตมใจจายส าหรบคณคาของสนคา และบรการของเราทดกว าหรอแตกตางจากค แขง และหกลบดวยราคาส าหรบความแตกตางของสนคา และบรการทดอยกวาคแขง

มลคาของความแตกตางในเชงบวก

(จากคณคาดกวาคแขง)

มลคาของความแตกตางในเชงลบ

(จากคณคาทดอยกวาคแขง)

ชวงราคาทควรตงราคา

ราคาอางองของคแขง

ตนทน

วธการคดราคาแบบจากคณคาของสนคาหรอบรการทผบรโภครบร (Value Based Pricing)

นอกจากนย งม เ ทคนคการต งราคาโดยหลกจตวทยา เพอท าใหผบรโภคตดสนใจซอสนคาหรอบรการไดงายขน โดยมตวอยางดงน

• เทคนคการตงราคาเพอเปรยบเทยบ (Anchoring) ธรกจจะตงราคาสนคาหรอบรการบางอยางให โดดเดนกวาสนคาหรอบรการหลก เชน ธรกจขาย ทนอนมลคาตงแต 5,000 – 10,000 บาท อาจตงราคาทนอนรนอน 20,000 บาท ท าใหทนอนราคา 10,000 บาท ดถกกวา สงผลใหลกคาเลอกทจะซอมากกวา

• เทคนคการตงราคาทค านวณงาย การตงราคาทส า ม า ร ถ ค า น วณ ไ ด ง า ย ช ว ย ล ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ในการค านวณ ท าใหผซอตดสนใจซอ งาย เชน ตงราคา 1,000 บาท แทนการตงราคา 987 บาท การตงราคาแบบค านวนงายนนเหมาะส าหรบสนคาทใช “อารมณ” ในการตดสนใจ เชน สนคาแบรนดเนม

สนคาใช “อารมณ” ตดสนใจ

สนคาทตองหาขอมลกอนซอ

• เทคนคแยกคาขนสงจากราคาหลก ตามหลกจตวทยาผบรโภคจะท าการเปรยบเทยบราคาสนคากบสนคาของคแขงธรกจในตลาดเสมอ ดงนน เมอธรกจแสดงราคาสนคาทแยกกบคาขนสง จะท าใหลกคารสกวาสนคาธรกจนนถกกวาคแขง

Page 12: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 1 องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

5 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

• เทคนคเสนอการช าระเงนแบบเปนงวด สนคาทมราคาสงท าใหผซอตดสนใจซอยากขน ดงนนการเสนอ การจ าย เ งน แบบ เป น งวดจ ะ ไดผลดกว า เ ช น เครองออกก าลงกายราคา 30,000 บาท แตตด ราคาผอน 3,000 บาท 10 เดอน ท าใหลกคารสกวาสนคาราคาถกกวาราคาจรง

• เทคนคใชตวหนงสอเลก ๆ เขาไว ตามหลกจตวทยาขนาดตวหนงสอมสวนในการคดวเคราะหราคาสนคาของผซอ โดยตวหนงสอขนาดเลกจะท าใหลกคารสกวาราคาไมแพง

การบรหารตนทน (Cost Management) การบรหารตนทนใหต าจะท าใหเราสามารถตงราคาแขงขนกบคแขงไดมากขนและชวยใหมก าไรเพมขน ซงขนตอนในการบรหารตนทนมดงน o ท าความเขาใจตนทน: ตนทน ม 2 ประเภท ไดแก

ตนทนคงท และตนทนผนแปร ตนทนคงท คอ ตนทนทเราตองจายไมวาจะขายสนคาหรอบรการไดมากหรอนอย เชน รานอาหาร มตนทนคงทคอ คาเชาอาคารสถานท เงนเดอนพนกงาน เปนตน ในขณะทตนทนผนแปร คอ ตนทนทเปลยนไปตามยอดขายสนคาหรอบรการ เชน รานอาหาร มตนทนผนแปร คอ วตถดบทใชในการประกอบอาหาร

o วเคราะหหาตนทนทส าคญทสด: การหาตนทนหลกของธรกจ ท าใหเราสามารถวางแผนจดการตนทนไดอยางมประสทธภาพ โดยตนทนหลก คอตนทนทเกดจากกจกรรมและทรพยากรหลกทเปนตวสรางรายไดใหธรกจ

o วางแผนจดการตนทน: เมอหาตนทนหลกไดแลว ตองท าการวางแผนจดการตนทนนนอยางมประสทธภาพ เชน หากธรกจของเรามตนทนคงทคอนขางมาก ควรหาวธทจะลดตนทนสวนนหรอหาวธเพมยอดขายเพอเฉลยใหตนทนสวนนลดลง และพยายามหลกเลยงคาใชจายทไมจ าเปน

o ประเมนผลและพฒนาการบรหารตนทนอยเสมอ: ธรกจควรประเมนผลการบรหารตนทนวาเปนไปตามเปาหมายหรอไม และหากมวธการบรหารทดขนกควรมการน ามาปรบใช

สรางระบบบญช (Accounting System)

ธรกจควรมระบบบญชทชวยในการเกบขอมลยอดขาย ตนทน ก าไร/ขาดทน และสนคาคงเหลออยเสมอ เพอน ามาว เคราะหสถานการณของธรกจ และใช เปนขอมลใน การวางแผนด าเนนธรกจใหมประสทธภาพมากยงขน โดยปจจบนมธรกจ Startup เชน Flowaccount ทใหบรการระบบบญชออนไลน ชวยเกบเอกสาร บรหารคาใชจาย รายงานงบการเงนทถกตองตามมาตรฐาน อกทงยงมระบบบรหารสนคาคงเหลอ ซงเหมาะกบ SMEs อยางมาก เนองจากชวยประหยดคาใชจายในการสรางระบบบญชเอง อกทงยงสามารถใชงานผานแอพลเคชนบนมอถอไดอยางสะดวก

Page 13: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ บทท 1

6 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ขนตอนท 3 วเคราะหทรพยากร ในการประกอบธรกจตองมทรพยากรหลกทเปนกญแจในการน าธรกจไปสความส าเรจ อยางธรกจทเกยวของกบการผลตยอมตองการตนทนทต ากวาคแขงในตลาด หรอธรกจคดคนซอฟตแวรกตองการบคลากรทสามารถสรางคณคาใหกบงาน ทรพยากรในการประกอบธรกจไมวาจะเปน ทดนในการประกอบการ บคลากรในธรกจ แหลงเงนทน ตางกตองการ การจดการทมประสทธภาพดวยกนทงสน โดยการบรหารจดการทรพยากรมขนตอน ดงน

• ระบวาอะไรคอทรพยากรหลกของธรกจ ทรพยากรหลก คอ สงทชวยสรางรายได สรางมลคา ใหกบธรกจมากทสด การระบทรพยากรหลก ท าใหสามารถวางแผนการบรหารทรพยากรไดดขน

• รกษาและพฒนาทรพยากรหลกอยเสมอ เนองจากเปนสงทชวยสรางมลคาและความสามารถใหกบธรกจ จงตองม การวางแผนเพอรกษาและพฒนาทรพยากรหลกอยเสมอ

• ใชทรพยากรหลกทมอยอยางมประสทธภาพ การใชทรพยากรหลกอยางมประสทธภาพ ชวยใหธรกจมการด าเนนการทดและรวดเรวยงขน ซงเปนการลดตนทนและเพมก าไรใหกบธรกจ

ทรพยากรหลกของธรกจสวนใหญม 3 ประเภท ไดแก

ทรพยากรทางกายภาพ โรงงานหรอหนารานทดควรตงอยบนสถานททงายตอ การขนสงซงจะท าใหตนทนการขนสงลดลง ต าแหนง การตงหนารานควรค านงถงความสะดวกในการซอสนคาและ เขาใชบรการของกลมลกคา เปาหมายเปนหลก ตวอยางของธรกจท ใชทรพยากรทางกายภาพเปน กลยทธหลกในการด าเนนธรกจ คอ เวบไซตอเมซอน ธรกจทมเครอขายทางดานโลจสตกสทวโลก เชน เซนทรลหางสรรพสนคาทมสาขาทวประเทศ

ทรพยากรบคคล หลกในการบรหารทรพยากรบคคลใหประสบความส าเรจ โดยยดหลก “4 ใจ” ด งน (คณว เศษ วศษฏวญญ รองกรรมการผจดการอาว โส บรษท ซพคาปลกและการตลาด จ ากด ซงไดรบรางวลนกทรพยากรดเดนแหงประเทศไทย ประจ าป 2555)

1) เขาใจ - ท าความเขาใจวาทกคนมวถชวต ลกษณะนสย และความตองการทแตกตางกน เพอมอบหมายงานใหตรงกบความตองการและลกษณะการท างานได รวมถงสามารถหาวธในการดงศกยภาพของแตละคนออกมาใชในการท างานไดอยางเตมท

2) จงใจ – ออกแบบผลตอบแทนทจงใจใหบคลากรอยากท างานกบองคกรมากขน โดยแตละคนมสงจงใจทตางกน เชน เ งนเดอน สวสดการ ต าแหนงหนาท ความร เปนตน

3) สานใจ – คอ การสานใจระหวางบคลากรในองคกรดวยการท างานเปนทม โดยอาจจดกจกรรมใหท ารวมกน

4) ไดใจ – บรษทตองสรางวฒนธรรมในการท างานรวมกน ท าใหบคลากรรสกผกพนกบบรษทเสมอนครอบครวเดยวกน

การบรหารทรพยากรบคคลในยคใหม เนนการจดการเพอบรหารองคความร หรอเรยกวา “Knowledge Management” เพอกอใหเกดการแลกเปลยน และการสรางองคความรใหม เพอน ามาใชในการด าเนนงานและใหเกดประโยชนตอองคกร

Page 14: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 1 องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

7 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ทรพยากรเงนทน ธรกจควรวางแผนการบรหารเงนทนในดานตาง ๆ ดงน

• เงนทนหมนเวยน: ควรวางแผนการบรหารเงนทนหมนเวยนใหเพยงพอในการด าเนนธรกจ โดยควรมรายไดเพยงพอตอคาใชจายเสมอเพอปองกนปญหาสภาพคลอง

• การถอเงนสด: ควรวางแผนการถอเงนสดใหเหมาะสม โดยจะตองไมนอยจนตดขดขาดสภาพคลอง แตก ไมควรมากจนเสยโอกาสในการเอาไปลงทนสรางผลตอบแทนใหงอกเงย

• แหลง เงนทนส าหรบขยายธรกจ : ควรมการหา แหลงเงนทนเตรยมไวส าหรบการขยายธรกจ

• เงนฉกเฉน: ควรส ารองเงนส าหรบเหตการณฉกเฉน เชน ไฟไหม ลกคายกเลกการซอกะทนหน เปนตน

Page 15: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ บทท 1

8 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ขนตอนท 4 วเคราะหการผลตและการใหบรการ การผลตและการใหบรการถอเปนกจกรรมหลก (Key Activities) ของทกธรกจ เนองจากเปนตวสรางรายไดหลกใหกบธรกจ โดยควรมการบรหารจดการกจกรรมตาง ๆ เพอใหการด าเนนงานมประสทธภาพมากยงขนจากการใชทรพยากรลดลง หรอท าใหไดสนคาหรอบรการเพมมากขน ขนตอนในการวเคราะหการผลตและการใหบรการ มดงน

• วเคราะหหากจกรรมหลก พจารณาวาขนตอนใดในการด าเนนธรกจมความส าคญกบธรกจมากทสด และเปนสงทชวยสรางความแตกตางใหกบธรกจ

• พฒนากจกรรมหลกอยเสมอ ตองมการพฒนาเพอสรางมลคาเพมใหกบสนคาหรอบรการอยเสมอ

• ด าเนนกจกรรมหลกทมอยอยางมประสทธภาพ ตองมการวางแผนเพอเพมประสทธภาพในการด าเนนกจกรรมหลก ซงจะชวยสรางรายไดเพม รวมถงลดตนทนและเวลาในการด าเนนงานอกดวย

โดยทวไปการจดการกจกรรมหลกประกอบดวย 3 สวน ไดแก การบรหารจดการกระบวนการผลตและการใหบรการ การบรหารจดการหวงโซอปทาน และการพฒนานวตกรรมสนคาและบรการ

การบรหารกระบวนการผลตและการใหบรการ การบรหารกระบวนการผลต การผลตสนคาทมคณภาพ ตองเรมตนจากการบรหารจดการวตถดบในการผลตทมประสทธภาพเปนหลก โดยผผลตจะตองค านงถง คณภาพ ตนทน และปรมาณ การสงซอทเหมาะสม เพอใหไดวตถดบทมคณภาพในตนทนทสามารถแขงขนได ปจจบนมซอฟตแวรทชวยในการบรหารจดการกระบวนการผลต เชน โปรแกรม Prima Smart Product ชวยควบคมวตถดบและอะไหล

ผประกอบการอาจใชหลกการของ Six Sigma เขามาประยกตใชกบกระบวนการผลต โดย Six Sigma เปนการบรหารทมงเนนสการลดความผดพลาด การแกไขตวชนงาน ดวยการสอนใหพนกงานเรยนรแนวทางใน การท าธรกจอยางมหลกการ หลกการส าคญของ Six Sigma ประกอบไปดวย 5 ขนตอน ดงตอไปน

หลกการ Six Sigma • Define คอ การระบและคดเลอกประเดนทตองการ

ปรบปรง

• Measure คอ การวดประสทธภาพการด าเนนงานในปจจบน ไดแก การวางแผนและด าเนนการคดเลอกตว ช ว ดท เ หมา ะ สม ตลอดจนด า เ น นการ ว ดประสทธภาพ

• Analysis คอการวเคราะหสาเหตหลกของปญหา

• Improve ค อ ก า ร ด า เ น น ก า ร ป ร บ ป ร ง เ พ มประสทธภาพในการผลต เชน การตดตงระบบควบคมอตโนมตเพอลดจ านวนพนกงานในสายการผลต

• Control คอ การออกแบบระบบควบคมการผลตเพอใหมนใจวา กระบวนการจะไมเกดปญหาเดมอก

Page 16: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 1 องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

9 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การบรหารการใหบรการ ผประกอบการควรค านงถงคณภาพของการใหบรการทชวยสรางความแตกตางของธรกจใหเหนอกวาคแขงได การบรหารการใหบรการประกอบดวย 6 ขนตอน ดงน 1) การระบองคประกอบของขนตอนการใหบรการ

เวลาทใหบรการ และขอจ ากดของการใหบรการ 2) ตรวจสอบและวเคราะหความตองการของลกคา และ

สงทลกคาประทบใจกบการใหบรการ 3) ออกแบบชดของการบรการ (Service Package)

และมาตรฐานการสรางความประทบใจ 4) ประชาสมพนธการขาย และจดตงทมงานใหบรการ 5) ทดสอบตลาด และทดลองปฏบตตามแผนการตลาด 6) ควบคมการปฏบตงาน วดประเมนผลการใหบรการ

และเปรยบเทยบผลทปฏบตกบมาตรฐานการบรการทก าหนดไว

เทคนคในการใหบรการทด จะเรมตงแตการตอนรบ โดยจะตองยมแยมแจมใส และแสดงออกถงความเอาใจใสตอลกคาทมารบบรการ ตองตอบสนองความตองการของลกคาไดตรงตามทลกคาตองการ รจกสอบถามและพดคยเพอท าความเขาใจในสงทลกคาตองการรบบรการ รวมถงการประเมนผลการใหบรการ เพอน าผลลพธ การประเมนมาปรบปรงแกไขและพฒนาการใหบรการของธรกจใหดยงขน

การบรหารจดการหวงโซอปทาน การบรหารจดการหวงโซอปทาน คอ การบรหารจดการ การวางแผน การประสานงาน และการท างานรวมกนขององคกร ตงแตกระบวนการสงมอบวตถดบ การผลตสนคาและบรการ การกระจายสนคา จนกระทงสนคาสงถงมอผบรโภค โดยมตนทนรวมในหวงโซอปทานต าทสด และผบรโภคไดรบสนคาหรอบรการในเวลาทผบรโภคตองการ พรอมกนนยงรวมถงการแบงปนขอมล และข าวสารรวมกน เพอใหแตละองคกรสามารถท างานไดอยางมประสทธภาพมากยงขน ผประกอบการอาจใชระบบ ERP

(Enterprise Resource Planning) มาชวยในการพฒนาองคกร ใหมการบรหารจ ดการหว ง โซ อ ปทานท มประสทธภาพมากยงขน โดยระบบ ERP เปนระบบทชวยเชอมโยงขอมลและระบบงานตาง ๆ ของแตละกระบวนการธรกจ สามารถแชรขอมลใหแกกนไดตลอดเวลา เพอชวยใหการท างานเปนระบบมากยงขน

ส าหรบธรกจขนาดกลางและขนาดเลกทตองการทดลองใชโปรแกรม ERP กมโปรแกรมส าเรจรปใหบรการ เชน Compiere เปนซอฟตแวร ERP ทมการรวมเอาฟงกชนของ CRM และฟงกชนทจ าเปนส าหรบ SMEs ไวอยางครบถวน เชน ความสามารถในการบรการจดการและท ารายงาน การจดซอ การจดวตถดบ บรหารระบบการขาย ระบบขายหนาราน POS ระบบจดการดานการเงน เปนตน โดยผใชสามารถเปลยนหรอสรางฟงกชนใหม ๆ ไดตามความตองการ ซงสามารถดาวนโหลดไดจาก www.compiere.com

การพฒนานวตกรรมสนคาและบรการ

'นวตกรรม' นนหมายถงการท าสงตาง ๆ ดวยวธใหม การสรางสรรค การพฒนา การตอยอดยงรวมถง การเปลยนแปลงทางความคด การผลต กระบวนการ หรอรปแบบธรกจ เพอทจะสรางมลคาใหม ๆ ของสนคาและบรการใหกบผบรโภค และสรางผลตอบแทนทางการเงนใหกบธรกจ ดงนน นวตกรรมจงไมใชแคเพยงการสรางเทคโนโลยใหมเทานน โดยนวตกรรมสามารถแบงไดออกเปน 4 รปแบบ ไดแก

1) นวตกรรมดานผลตภณฑ (Product Innovation)

2) นวตกรรมดานกระบวนการผลต (Process Innovation)

3) นวตกรรมดานการบรการ (Service Innovation)

4) รปแบบธรกจใหม (Business model Innovation)

Page 17: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ บทท 1

10 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ภาครฐมมาตรการสนบสนน SMEs ทมไอเดยธรกจ และตองการพฒนานวตกรรมสนคาและบรการ ดงน

• โ ครงการ Innovation house เปน โครงการท ใชเครองมอดานการวจยมาสรางความเขมแขงใหกบอตสาหกรรมอาหารและอตสาหกรรมทเกยวของ โดยเ ร ม จ ากการจ ดก า ร Know How เ ท ค โ น โลย กระบวนการผลต จนไดออกมาเปนผลตภณฑ และน าออกจ าหนายสผบรโภค

• โปรแกรมสนบสนนการพฒนาเทคโน โลยของอตสาหกรรมไทย ( Innovation and Technology Assistance Program) หรอ ITAP โปรแกรมจะเปนเสมอนพ เลยงและพนธมตรทางธรกจในการใหค าปรกษาสรางนวตกรรม มผ เชยวชาญแนะน าชวยเหลอ พรอมเปนหนวย R&D ใหกบองคกรธรกจและชวยแนะน าการบรหารโครงการวจยสเชงพาณชย โดยใหค าปรกษาตงแต เรมว เคราะหปญหาดานนวตกรรม เสนอแนวทางการพฒนา และตดตามผล รวมถงสนบสนนเงนในการพฒนานวตกรรมอกดวย สามารถตดตอ ITAP ไดท 111 อทยานวทยาศาสตรประเทศไทย ต.คลองหนง อ.คลองหลวง จ.ปทมธาน 12120 โทร . 02-564-7000 ตอ ITAP หรอ Email: [email protected]

Page 18: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 1 องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

11 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ขนตอนท 5 วเคราะหพนธมตรทางธรกจ พนธมตรทางธรกจ คอ การสรางความรวมมอระหวางธรกจในการรวมหรอแลกเปลยนทรพยากร และความสามารถเพอความไดเปรยบทางการแขงขน การหาเครอขายพนธมตร หรอคคาทางธรกจจงเปนวธการทจะชวยใหธรกจสามารถเพมประสทธภาพในการด าเนนงาน หรอลดความเสยงของธรกจ ในขณะเดยวกนกยงสามารถมงเนนพฒนาหรอดแล กจกรรมหลกส าหรบธรกจได การวเคราะหพนธมตรทางธรกจมขนตอน ดงน

• ศกษาและท าความเขาใจเกยวกบพนธมตรทางธรกจ ศกษารปแบบของพนธมตร ขอด-ขอเสย ทเกดจากการเปนพนธมตรในแตละรปแบบ

• เลอกรปแบบพนธมตรทเหมาะสมกบธรกจ พจารณาจากปจจยตาง ๆ วาการมพนธมตรรปแบบใดเหมาะสมทสด โดยพจารณาทรพยากรทม และทรพยากรทตองการ ขอจ ากดทตองเผชญในการท าธรกจ ตลอดจนเปาหมายในอนาคตของบรษท

• รกษาความสมพนธระหวางบรษทและพนธมตร เนองจากพนธมตรเปนสงทชวยสรางมลคาและความสามารถใน การแขงขนใหกบธรกจ จงตองมการรกษาความสมพนธใหด

• ประเมนผลจากการเปนพนธมตร ก าหนดตวชวดในการประเมนผล เพอดวาการมพนธมตรชวยเพมมลคาและประสทธภาพในการด าเนนงานใหกบธรกจไดอยางไรบาง

ประเภทของพนธมตรทางธรกจ สามารถแบงออกเปน 4 กลม ดงน

1) การสรางพนธมตรกบธรกจทไมใชคแขง แตมรปแบบการด าเนนงาน หรอมผลตภณฑอยในอตสาหกรรมเดยวกน เชน ธรกจรานอาหารตามสง และธรกจรานขายน าผลไมปนสามารถมาตงขายอยขางกน เนองจากสามารถแบงปนกลมลกคารวมกนได

2) การสรางพนธมตรกบธรกจทเปนคแขง โดยรวมกน

สรางกลยทธเพอใหสามารถเขาถงฐานลกคาทมากขน เชน รานเสอผาในสไตลทตางกนรวมกนจดงานแสดงสนคาเดยวกนจะสามารถดงดดลกคาใหมาซอสนคาไดมากขน

3) การสรางความรวมมอทางธรกจเพอตอยอดเปนธรกจใหม หรอเรยกวาพนธมตรแบบธรกจรวมทน (Joint Venture) เปนการรวมทนในการจดตงองคกรใหมร วมกน เพ อด า เนนงานอยาง ใดอยางหน งตามวตถประสงครวมกน เชน จดตงบรษทผลตกระเปาเกบความเยนของเครองดม เพอจดจ าหนายใหบรษททรวมลงทน และบรษทอน ๆ

4) การสรางเครอขายพนธมตรทางธรกจแบบตองพงพา

กน เพอความอยรอด หรอการสรางพนธมตรระหวางผผลตและผซอ เชน ผผลตชนสวนรถยนต กบผผลตรถยนต

Page 19: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ บทท 1

12 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

แนวทางการสรางพนธมตรทางธรกจ การเลอกสรรพนธมตรทางธรกจ จ าเปนตองศกษา กนและกน เพอให เกดความเขาใจรวมกนวาการเปนพนธมตรครงนจะชวยเหลอ และเออประโยชนใหกนอยางไร แนวทางการสรางพนธมตรงาย ๆ ทจะน าพาคณไปสความส าเรจ มดงน

1) เลอกคนหรอธรกจทคณสามารถท างานเขากบเขาได รวมไปถงสามารถใหความไววางใจรวมกนได

2) เลอกคนหรอธรกจทมวสยทศนหรอจดมงหมาย

ค ล า ย ก น ว ส ย ท ศ น แ ล ะ จ ด ม ง ห ม า ย เ ป น ส ง ทผประกอบการตองการใหธรกจเปนไปในทางนนในอนาคต ซงการทผประกอบการมความตองการทตรงก บพ นธม ตร จ ะ ช ว ย ใ ห การท า ง านร ะหว า งก น มความชดเจน และเปนไปในทางเดยวกน

3) เลอกคนหรอธรกจทพรอมจะท างานรวมกนไปจนถง

เปาหมายทตงไว การท างานยอมมปญหา รวมถง ขอขดแยงเกดขนบางอยางแนนอน ซงหากมปญหาเกดขน จะมแนวทางการแกไขรวมกนอยางไร

4) กอนการตกลงเปนพนธมตรรวมกน ผประกอบการตอง

มการพดคย และท าสญญา ถงขอบเขตการด าเนนงานทจะปฏบต ซงหมายถงแตละฝายอาจมการถายทอดความร ความเชยวชาญใหกบอกผายตามขอตกลง ดงนนการเปนพนธมตรทางธรกจจงหมายถงการใหประโยชนรวมกนทงสองฝาย

รปแบบของการสรางพนธมตรทางธรกจ การสรางพนธมตรทางธรกจนนสามารถท าไดหลากหลายรปแบบ ซงแตละรปแบบนนมความเสยงและระดบความรวมมอทแตกตางกน โดยเรยงล าดบตามระดบความรวมมอจากนอยไปหามาก ดงตอไปน

1) พนธมตรทางธรกจในรปแบบขอตกลง (Non-Equity Strategic Alliance) ธรกจตงแต 2 แหงขนไป มาสราง

ความสมพนธกนในรปแบบของขอตกลง หรอ สญญาระหวางกน การท าขอตกลงรวมกนนนอาจจะเกดขนไดทงในรปแบบทเปนลายลกษณอกษร หรอรปแบบทไมเปนลายลกษณอกษร ซงการตกลงเปนพนธมตรทางธรกจในรปแบบนจะตองอาศยความไววางใจ หรอเจาของธรกจมความรจกกนคอนขางดในระดบหนง

2) การใหสมปทานหรอแฟรนไชส (Franchising) เพอสรางเครอข ายทางธ รกจ ให เ ตบ โต โดย เจ าของจะ ไดคาธรรมเนยมจากการใหสมปทานหรอขายแฟรนไชส และเพอลดความเสยงจากการทจะตองมอบหมายใหผ ร บ ม อ บ ส ม ป ท า น ห ร อ ผ ซ อ แ ฟ ร น ไ ช ส เ ป น ผด าเนนงาน ซงเจาของแฟรนไชสสามารถสรางระบบในการด าเนนงานทมประสทธภาพ หรอลงไปควบคม การด าเนนธรกจใหไดคณภาพตามแตทตกลงกนไว

3) การใชสญญาอนญาตด า เนนการหรอสทธบตร (Licensing) เหมาะกบธรกจทตองการจะท าธรกจในตางประเทศ แตยงไมพรอมทจะเขาไปด าเนนการอยางเตมรปแบบ จงท าการซอสทธหรอทรพยากรทจะสรางความไดเปรยบในการแขงขนใหกบผไดรบอนญาต โดยเมอธรกจไดรบสทธมาแลว จะตองด าเนนธรกจ และแบกรบความเสยงดวยตวเอง

4) พนธมตรแบบธรกจรวมทน (Joint Venture) เปน การรวมทนในการจดตงองคกรใหมรวมกน ซ งม การด าเนนงานทแยกจากธรกจหรอองคกรเดมทแตละฝายมอยแลว โดยบรษท A รวมทนกบบรษท B เพอจดตงบรษท C ส าหรบด าเนนงานอยางใดอยางหนงตามวตถประสงครวมกนระหวาง A และ B โดยอาจมก า ร แ บ ง ป น ท ร พ ย าก ร แ ล ะ ค ว ามสาม า ร ถ ใ น การด า เนนงานรวมกน รวมไปถงอาจกอให เกดความสมพนธระยะยาวในการด าเนนธรกจไดดวย ซงเมอเกดบรษทใหมรวมกนแลว ทง A และ B ยอมตองรวมกนด าเนนงาน และแบกรบความเสยงเพอใหบรรลวตถประสงคตามทตงไว

Page 20: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 1 องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

13 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

5) พนธมตรทางธรกจโดยการควบรวมกจการ (Merger) สามารถท า ได ในรปแบบของการซ อหน ในอกกจการหน ง (Equity Strategic Alliance) เพ อ ให ไดมาซ งอ านาจในการควบคม มวตถประสงคเพอการเตบโต เพมขดความสามารถทางการแขงขน หรอเพอการอยรอดของธรกจ โดยอาจมการรวมทรพยากรและความสามารถบางสวนเขาดวยกน ดงนนเมอผประกอบการเขาไปในฐานะผถอหนรายใหญแลวนน ยอมตองแบกรบความ เส ย ง ในแ งของการรบสทธ หน าท รวมท ง ความรบผดชอบของกจการทซอทงหมด ไมวาเราจะเขาไปม สวนรวมในการบรหารหรอไมกตาม การควบรวมกจการ สามารถแบงออกไดเปน 4 รปแบบ ไดแก

• Horizontal Merger เ ป น ก า ร ค ว บ ร ว มก จ ก า ร ต ง แ ต สองกจการขนไป ซงผลตสนคาหรอใหบรการในหมวดหมประเภทเดยวกน มกใชเมอกจการตองการขยายสวนแบงทางการตลาด การประหยดจากขนาด (Economies of Scale) ลดคแขงขน หรอถายทอดเทคโนโลย/บคลากร

• Vertical Merger เปนการควบรวมกจการท เกยวของกน ในลกษณะทเปนผจดจ าหนายใหกนหรอเปนลกคากน โดยเปาหมายของการควบรวมธรกจรปแบบนเพอการลดตนทนการผลต หรอเพมมลคาผลตภณฑ

• Congeneric Merger เปนการควบรวมกจการท อย ในอตสาหกรรมเดยวกนแตไมมความสมพนธในลกษณะทเปนลกคาหรอผจดจ าหนาย

• Conglomerate Merger เปนการรวมตวกนระหวางกจการ ทมลกษณะแตกตางกนโดยสนเชงในลกษณะการประกอบธรกจหรออตสาหกรรม มกใช เมอกจการตองการไมให ความผนผวนของรายไดมลกษณะขนลงรนแรง หรอเพอกระจายความเสยง นอกจากนกจการทอยในอตสาหกรรม ทเตบโตเตมทแลว ยอดขายและก าไรมอตราการเตบโตใน ระดบต าจงมงทจะกระจายธรกจไปสอตสาหกรรมอนโดย การควบรวมกจการอนในอตสาหกรรมทมแนวโนมเตบโตสง

ทมา: หนงสอ Business Model Generation และ และการวเคราะหรวบรวมขอมลโดยศนยใหค าปรกษาและพฒนาผบรหารแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร

Page 21: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ บทท 1

14 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การสรางแบบจ าลองทางธรกจ แบบจ าลองทางธรกจเปนเครองมอทจะชวยใหผประกอบการสามารถมองเหนภาพรวมของธรกจไดครอบคลมมากขน อกทงยงชวยใหผประกอบการสามารถประเมนความเสยงในการลงทนและตอบโจทยส าคญของการท าธรกจนนไดดขน นอกจากนแบบจ าลองทางธรกจจะเปนทมาของวธการตาง ๆ ทองคกรเลอกใชในการสราง สงมอบ และคงไวซงคณคาทจะสงตอไปยงผบรโภค โดยจะครอบคลม 9 ประเดนยอยดงน

การน าเสนอคณคา (Value Propositions)

ความสมพนธกบลกคา (Customer Relationships)

กลมลกคา (Customer Segments)

กจกรรมหลก (Key Activities)

โครงสรางรายได (Revenue Streams)

พนธมตรทางธรกจ (Key Partners)

โครงสรางตนทน (Cost Structure)

ทรพยากรหลก (Key Resources)

ชองทางเขาถงลกคา (Channels)

การระบองคกรตาง ๆ ทจะชวยใหการน าเสนอคณคาของสนคาหรอบรการสมบรณทสด

การระบกจกรรมทชวยสรางคณคาของสนคาหรอบรการขององคกร (Value Proposition) ใหไปถงลกคา

การระบทรพยากรทถกใชในการท ากจกรรมหลกเพอน าเสนอคณคาของส น ค า ห ร อ บ ร ก า ร ข อ ง อ ง ค ก ร (Value Proposition) ไปสลกคา

การระบคณคาทกลมลกคาจะไดจากสนคาหรอบรการขององคกร (Value Proposition) ทไมสามารถหาไดจากคแขง หรอดกวาคแขง

การระบรปแบบการสรางความสมพนธและรกษาความสมพนธกบกลมลกคา เพอคงไวซงคณคาของสนคาหรอบรการขององคกร (Value Proposition) ในใจลกคา

การระบชองทางขาย และชองทางสอสารทจะมอบคณคาของสนคาหรอบรการขององคกร (Value Proposition) สกลมลกคา ซงอ งจากพฤตกรรมของกลมลกคา เพอใหครอบคลมทกชองทาง

ก า ร ร ะ บ ก ล ม ค น ห ร อ กลมองคกรทตองการเขาถงและตอบสนองความตองการ ดวยคณคาของสนคาหรอบรการขององคกร (Value Proposition)

การระบตนทนจากกจกรรมหลก ทรพยากรหลก และการเปนพนธมตร ในการน าเสนอคณคา (Value Proposition) ไปสลกคา เพอใหทราบถงตนทนใดทส าคญ และตนทนใดไมส าคญ

การระบทมาของรายไดวามาจากกลมลกคาใด และชองทางใด เพอใหกระบวนการทงหมดใน การน าเสนอคณคา (Value Propostion) มประสทธภาพ และไดก าไรสงสด

ทมา: หนงสอ Business Model Generation โดย ดร.อเลกซานเดอร ออสเทอรวลเดอร

Page 22: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 1 องคความรทจ าเปนตอการประกอบธรกจ

15 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

แบบทดสอบ

ใหวเคราะห Business Model Canvas ของธรกจทาน การน าเสนอคณคา

(Value Propositions) ความสมพนธกบลกคา (Customer Relationships)

กลมลกคา (Customer Segments)

กจกรรมหลก (Key Activities)

โครงสรางรายได (Revenue Streams)

พนธมตรทางธรกจ (Key Partners)

โครงสรางตนทน (Cost Structure)

ทรพยากรหลก (Key Resources)

ชองทางเขาถงลกคา (Channels)

Page 23: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการเรมตนประกอบธรกจ บทท 1

16 คมอการใหค าปรกษาโครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

บทท 2 แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย

การด าเนนธรกจทามกลางภาวะการเปลยนแปลงทไมหยดนงในปจจบน มความจ าเปนอยางยงท SMEs จะตองเผชญกบความทาทายตาง ๆ ทงปจจยภายในประเทศและภายนอกประเทศ สงผลให SMEs ตองปรบตวอยเสมอเพอใหสามารถด ารงธรกจตอไปได ฉะนน ผประกอบการทงหลายตองเขาใจถงทศทางหลกของกระแสโลกในอนาคต หรอ ‘เมกะเทรนด’ เพอวเคราะหผลกระทบทจะเกดขน เพอเตรยมการรบมอกบความทาทาย และปรบแผนธรกจใหสอดคลองกบความตองการของผบรโภคทเปลยนแปลงไป รวมทงสามารถกาวไปสเปาหมายทางธรกจไดอยางยงยน

จากปจจยความทาทายตาง ๆ ทจะเกดขนในอนาคต สงผลตอความสามารถในการแขงขน รปแบบวธการวางแผนการด าเนนธรกจ ตลอดจนผลการด าเนนธรกจในอนาคต จงมความจ าเปนอยางยงท SMEs จะตองใหความสนใจ เตรยมความพรอมและปรบตวใหเขากบสงทจะเกดขน โดยกระแสโลกในอนาคตทจะกลาวตอไปนจะเกดขน และน ามาซงการเปลยนแปลงอยางตอเนอง โดยจะเปนทงอปสรรค ความทาทาย และโอกาสทดตอ SMEs โดยกระแสโลกในอนาคตสามารถสรปได ดงน

16 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

Page 24: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 2 แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย

17 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SM

Es โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

เศรษฐกจสเขยว

การเขาสสงคมสงอาย

พลงผหญง ขบเคลอนเศรษฐกจ

ชวตในโลกแหงดจทล

ผลกระท

บในภาพรวม • เขตพนทเมองใหญม

จ านวนมากขน • จ านวนอาคารสงมมากขน

• โครงสรางพนฐานทางคมนาคมมการเชอมตอระหวางกนไดดยงขน

• เกดนวตกรรมตาง ๆ เพอลดผลเสย หรอเพมผลดตอสงแวดลอม

• มกลไกการจดการของเสยทมประสทธภาพ

• กฎหมาย ขอบงคบทเกยวกบสงแวดลอมทเขมงวดมากขน

• แรงงานมปรมาณลดลง • ภาระการดแลผสงอายตอจ านวนแรงงานวยท างานมปรมาณสงขน

• การปรบเปลยนโครงสรางพนฐาน เพอรองรบการด ารงชวตของกลมผสงอาย

• แรงงานทมศกยภาพในตลาดแรงงานมมากขน

• บทบาทและภาระใน การดแลบาน สมาชกภายในครอบครว มการเปลยนแปลงไป

• ซอสนคาและการท าธรกรรมออนไลนเพมมากขน

• การตดตอสอสารท าไดงายและรวดเรว

• เขาถงขอมลทสะดวกและรวดเรวยงขน

ผลกระทบตอภาคธรกจรายอตสาหกรรม

1) อตสาหกรรม การกอสรางและ ภาคอสงหารมทรพย

• มอปสงคใน การกอสรางและวสดกอสรางเพมมากขน

• มการกอสรางอาคารสง ทตองการ ความแขงแรงถาวรทถกตองตามมาตรฐานเพมมากขน

2) อตสาหกรรมยานยนต • มการใชระบบการขนสงสาธารณะเพมมากขน

3) อตสาหกรรมการไฟฟา • การใชไฟฟาและพลงงานเพมสงขน

• มความตองการแหลงพลงงานทมประสทธภาพและมความยงยน

1) อตสาหกรรมสนคาอปโภคบรโภค • อปสงคในผลตภณฑทเปนมตรตอสงแวดลอมเพมมากขน

• ความตองการรบรขอมลส าคญจากฉลากสนคาเพมมากขน

2) อตสาหกรรมยานยนต • การใชยานพาหนะสวนบคคลลดลง • มอปสงคในยานพาหนะ แบบประหยดพลงงาน

3) อตสาหกรรมการไฟฟา • ตองการใชพลงงานทดแทนและเครองไฟฟาประหยดพลงงานมากขน

4) ภาคเกษตรกรรม • มความตองการสนคาทชวยลดปญหาภาวะโลกรอน

• มขอบงคบใชเกยวกบปรมาณ การใชสารเคมมากขน

• มขอบงคบในการเปดเผยแหลงทมาของสนคา

1) อตสาหกรรมสนคาอปโภคบรโภค • อปสงคในผลตภณฑทปรมาณตอ หนวยบรโภคทเลกจะสงขน

• อปสงคในผลตภณฑทมาจากธรรมชาตมากขน

• อปสงคในอปกรณออกก าลงกายมากขน • มความตองการรบรขอมลส าคญจากฉลากสนคา

2) ธรกจโรงพยาบาลและผลตภณฑ ยารกษาโรค

• การตอตานผลตภณฑยาทมสวนประกอบทเปนพษตอรางกาย

• มความวตกกงวลตอผลขางเคยงจากการใชบรการและผลตภณฑยามากขน

3) ภาคเกษตรกรรม • มอปสงคในผลตภณฑทไมใชสารเคมในกระบวนการเพาะปลก

• ความยาวของหวงโซอปทานสนลง เพราะเทคโนโลยการสอสารทสะดวกยงขน

1) อตสาหกรรมสนคาแฟชนและความงาม

• มอปสงคในผลตภณฑและบรการทเสรมสรางบคลกและความงามมากขน

• มความตองการผลตภณฑและบรการทใหคณคาดานความรสก เชน สนบสนนในการสรางความมนใจในตนเอง

2) ภาคธรกจคาสงคาปลก • พฤตกรรมการเลอกซอสนคาเปลยนแปลง เชน ใหความส าคญกบ “คณคา” ดานเวลา มากขน

1) ภาคธรกจการเงน • การท าธรกรรมออนไลนเพมขน • ความพรอมดานระบบโครงสรางไอท ความพรอมดานบคลากรเพมขน

2) อตสาหกรรมสอและสงพมพ • ชองทางการรบขอมลขาวสารเปลยนแปลงไปเปนชองทางออนไลน

• ชองทางและเครองมอทใชสอสาร มความเฉพาะเจาะจงมากขน

3) อตสาหกรรมสนคาอปโภคบรโภค • มอปสงคในผลตภณฑทสามารถดดแปลงตามความตองการของผบรโภคได (Customization)

• มอปสงคในผลตภณฑทผบรโภคสามารถควบคมการใชงานได

• ผประกอบการจะตองมการปรบตวใหมการใชระบบเทคโนโลยคอมพวเตอรในการท างานมากขน

แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย

การเปลยนขวอ านาจทางเศรษฐกจ และการเพมขนของวถคนเมอง

Page 25: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย บทท 2

18 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การเปลยนขวอ านาจทางเศรษฐกจและการเพมขนของวถคนเมอง (Shift in Global Economics Power and Increase in Urbanization Rate) ปจจบนประ เทศก าล งพฒนา เชน ประเทศอนเดย ประเทศในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยง ใ ต (ASEAN) หรอแมกระทงทวปแอฟรกาลวนแลวแตมบทบาทเพมมากขนในระบบเศรษฐกจของโลก เนองจากประเทศเหลานม การลงทนในระบบโครงสรางพนฐาน มการขยายตวของเมอง และการเพมขนของชนชนกลาง ซงสงผลใหเศรษฐกจเตบโต

ในป พ.ศ. 2563 ประชากรโลกทงหมดทอาศยอยในเมองจะเพมขนจากรอยละ 50 เปนรอยละ 60 (สวรรณชย โลหะวฒนกล, 2556) ส าหรบประเทศไทย ม แนว โนมการใชช วตแบบวถ คนเมองเพมมากขนอยางรวดเรว โดยพจารณาไดจากขอมลอตราการใชชวตแบบวถคนเมองทเพมขนจากรอยละ 37 ในป พ.ศ. 2548 เปนรอยละ 50 ในป พ.ศ. 2558 (The Statistics Portal, 2558) ซงเปนผลมาจากแผนพฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชา ต แล ะนโยบายของรฐบาลทมงใหความส าคญกบการสรางการเตบโตของเศรษฐกจเปนส าคญ น าไปสการขยายตวของเมองใหญทงในหวเมองและทองถน ตาง ๆ โดยรปแบบการใชชวตแบบ วถคนเมองน สวนใหญเนนการอปโภคบรโภคสนคาบรการทมลกษณะเฉพาะ ด งน น หาก SMEs ท าความ เข า ใจ ในพฤตกรรมการอปโภคบรโภคของ วถชวตแบบเมองได และหากลยทธไดถกชองทางกมโอกาสสรางธรกจทเตบโตไดดในอนาคต

แรงผลกดนและผลกระทบตอภาคธรกจในภาพรวม

แรงผลกดน ผลกระทบในภาพรวม • จ านวนประชากรทเพมสงขน • จ านวนผมรายไดระดบปานกลางเพมมากขน

• โครงสรางประชากรศาสตรทเปลยนแปลงไป

• เขตพนทเมองใหญมจ านวนเพมมากขน

• จ านวนอาคารสงเพมมากขน • โครงสรางพนฐานทางคมนาคม มการเชอมตอระหวางกนไดดยงขน

ผลกระทบตอภาคธรกจรายอตสาหกรรม 1) อตสาหกรรมการกอสรางและภาคอสงหารมทรพย • มอปสงคในการกอสรางเพมมากขน • มการกอสรางอาคารสง ทตองการความแขงแรงถาวร ทถกตองตามมาตรฐานเพมมากขน

• มอปสงคในวสดและวตถดบส าหรบการปพน ปถนนเพมมากขน

2) อตสาหกรรมยานยนต • มการใชระบบการขนสงสาธารณะเพมมากขน เนองจากในเขตเมองมการพฒนาระบบการขนสง ทเชอมตอกนอยางมประสทธภาพยงขน

• อปสงคการใชยานพาหนะสวนบคคลมปรมาณทลดลง • มอปสงคการใชยานพาหนะแบบประหยดพลงงานเพมมากขน

3) อตสาหกรรมการไฟฟา • มอปสงคการใชไฟฟาและพลงงานเพมสงขน เนองจากการขยายตวของชมชนเมอง

• มความตองการแหลงพลงงานทมประสทธภาพ และมความยงยน

• มความตองการแหลงผลตพลงงานทดแทน ทมประสทธภาพ เนองจากแหลงพลงงานเดมไมเพยงพอตอความตองการในอนาคต

Page 26: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 2 แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย

19 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

เศรษฐกจสเขยว (Green Economy) เ น อ ง ด ว ย ภ า ว ะ โ ล ก ร อ น แ ล ะ ภยธรรมชาตตาง ๆ เปนสาเหตใหเกดกระ แส “Green” ซ งทกภาคสวนตระหนกถงสภาวะปญหาทก าล งเผชญ จนกลายเปนความจ าเปนในการด าเนนธรกจท เรมมการบงคบข อก าหนด กฎหมาย ตาง ๆ ใ ห ภาคธรกจมงเนนและใหความส าคญกบผลกระทบตอสงแวดลอมมากยงขน ไมวาจะเปนการด าเนนธรกจภายในประเทศและในตางประ เทศ ขณะทผบรโภคนน กเรมตระหนกถงการชวยโลก ลดมลพษตาง ๆ ซง สงเหลานลวนเปนกระแสสงแวดลอม ทเขามามบทบาทตอการด าเนนธรกจในปจจบน

หากสามารถเชอมโยงธรกจเขากบกระแสเศรษฐกจสเขยวได กจะสงผลในเชงบวกตอธรกจ ทจะชวยลดคาใชจายในการลงทน ชวยโลกและสงแวดลอม ตลอดจนสรางการรบร ในเชงบวกตอผบรโภคอยางยงยน

แรงผลกดนและผลกระทบตอภาคธรกจในภาพรวม

แรงผลกดน ผลกระทบในภาพรวม • จ านวนประชากรทเพมสงขน • ปรมาณของเสยทเปนผลจากการด าเนนธรกจและกจกรรมของมนษย

• ความตองการในการใชทรพยากรทเพมขน

• การเกดนวตกรรมตาง ๆ เพอลดผลเสย หรอเพมผลดตอสงแวดลอม

• มกลไกการจดการของเสยทมประสทธภาพ

• มการบงคบใชกฎหมาย ขอบงคบทเกยวกบสงแวดลอมทเขมงวดมากขน

ผลกระทบตอภาคธรกจรายอตสาหกรรม 1) อตสาหกรรมสนคาอปโภคบรโภค • มอปสงคในผลตภณฑทยอยสลายไดตามธรรมชาต • มอปสงคในบรรจภณฑทน ากลบมาใชใหม หรอน าไปรไซเคลได • มอปสงคในผลตภณฑทเปนมตรตอสงแวดลอม • มความตองการรบรขอมลส าคญจากฉลากสนคา

2) อตสาหกรรมยานยนต • อปสงคการใชยานพาหนะสวนบคคลมปรมาณทลดลง เนองจากตระหนกถงมลพษทปลอยสสงแวดลอม

• มอปสงคในยานพาหนะแบบประหยดพลงงาน หรอยานพาหนะ ทมการใชพลงงานทดแทนทมประสทธภาพเพมมากขน

• มขอบงคบเกยวกบการปลอยมลพษสสงแวดลอมทเขมงวดมากขน 3) อตสาหกรรมการไฟฟา • มอปสงคการใชไฟฟาและพลงงานจากแหลงพลงงานทดแทนมากขน เนองจากแหลงพลงงานเดมรอยหรอ และแหลงพลงงานทดแทนเปนแหลงพลงงานทสงผลเสยตอสงแวดลอมนอยกวา

• มความตองการแหลงพลงงานทดแทนทมประสทธภาพและยงยน • มความตองการวตถดบทชวยประหยดพลงงาน เพอใชในการด าเนนธรกจหรอกจกรรมในชวตประจ าวน

4) ภาคเกษตรกรรม • มอปสงคตอสนคาเกษตรกรรมทชวยลดปญหาภาวะโลกรอน • มกระบวนการเพาะปลกทเนนผลผลตจ านวนมาก เนองจากมพนทจ ากดในการเพาะปลก

• มขอบงคบใชเกยวกบปรมาณการใชสารเคมในกระบวนการเพาะปลกทเขมงวดมากขน

• มขอบงคบในการเปดเผยแหลงทมาของสนคา (Country of Origin)

Page 27: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย บทท 2

20 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การเขาสสงคมสงอาย (Aging Society) ในปจจบน โครงสรางประชากรศาสตรของประเทศไทยก าลงเปลยนผานสส งคมผส งวย (Aging Society) ซ งประชากรทมอายมากกวา 60 ป มจ านวนมากกวารอยละ 10 จาก ผลส ารวจชใหเหนวา กลมประชากรอาย 48-57 ปก าล งจ ะกลาย เปนผสงอาย ในอกไมกปขางหนา โดย รอยละ 30 มรายได เฉลย เดอนละ 3-6 หมนบาท และอกกวารอยละ 30 มรายไดตงแต 6 หมนถง 1 แสนบาท นอกจ ากร ะ ด บ ร าย ไ ด ท ส ง แ ล ว ผบรโภคกลมนยงมความสามารถในการใชเงน มอตราการออมและลงทนสงถงรอยละ 25 ของรายได (วทยาลยการจดการ มหาวทยาลยมหดล , 2556)

จากขอมลจะเหนไดวาประชากรกลมน มก าลงซอทคอนขางสงและจะมจ านวนเพมมากขนในอนาคต น ามาซงโอกาสและชองทางการท าธรกจเพอตอบสนองความตองการของผบรโภคกลมดงกลาว

แรงผลกดนและผลกระทบตอภาคธรกจในภาพรวม

แรงผลกดน ผลกระทบในภาพรวม • จ านวนประชากรสงอายทเพมสงขน

• อตราการมบตรมอตราทลดลง • สภาวะทางเศรษฐกจทไมเออตอการมบตร

• ระดบความรของประชากร ซง มผลใหวตกกงวลตอการมบตร

• จ านวนก าลงแรงงานในตลาดแรงงานทมปรมาณลดลง

• ภาระการดแลผสงอายตอจ านวนแรงงานวยท างานทมปรมาณ เพมมากขน

• การปรบเปลยนโครงสรางพนฐานของประเทศ เพอรองรบ การด ารงชวตของกลมผสงอาย

ผลกระทบตอภาคธรกจรายอตสาหกรรม 1) อตสาหกรรมสนคาอปโภคบรโภค • มอปสงคในผลตภณฑทปรมาณตอหนวยบรโภคทเลกลง (Portion

per Serving) เพมมากขน • มความตระหนกถงสารอาหาร ตลอดจนพลงงานทไดรบเขาสรางกาย

• มอปสงคในผลตภณฑทมาจากธรรมชาต ปราศจากสารเคม (Organic Product) เพมมากขน

• ผลตภณฑสวนใหญจะมอาย (Shelf Life) ทสนลง เนองจากไมมการเตมสารปรงแตงเพอยดอายสนคา

• มอปสงคในผลตภณฑ อปกรณเพอใชในการออกก าลงกายมากขน • มความตองการรบรขอมลส าคญจากฉลากสนคา

2) ธรกจโรงพยาบาลและผลตภณฑยารกษาโรค • มอปสงคในผลตภณฑยาทมสวนประกอบมาจากธรรมชาตมากขน • มการตอตานผลตภณฑยาทมสวนประกอบทเปนพษตอรางกาย • มความวตกกงวลตอผลขางเคยงจากการใชบรการและ ผลตภณฑยามากขน

• กระแสสขภาพ เปนผลใหมอปสงคในสนคาและบรการทชวยใหผบรโภคมรางกายทแขงแรง

• มความตองการรบรขอมลส าคญจากฉลากสนคา 3) ภาคเกษตรกรรม • มอปสงคในผลตภณฑทไมมการใชสารเคมในกระบวนการเพาะปลก • ผลตภณฑเกษตรกรรมมแนวโนมทจะมตนทนทเพมสงขน เนองจากมขอจ ากดทางกฏหมายทคมครองสขภาพผบรโภค

• ความยาวของหวงโซอปทานมลกษณะทสนลง เนองจากเทคโนโลยการสอสารทสะดวกยงขน

Page 28: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 2 แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย

21 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

พลงผหญงขบเคลอนเศรษฐกจ (She - Economy) ปจจบน ผ หญงมความส าคญใน การข บ เคล อนการ เ จรญ เ ตบ โต ทางเศรษฐกจเพมขน โดยพจารณาไดจากดชนวดโอกาสทางเศรษฐกจ ของผหญง (Women’s Economic Opportunity Index) โดยองคการสหประชาชาต (UN) รายงานการจดอนดบในป พ.ศ. 2555 วา ประเทศไทยจดอย ในอนดบ 47 ซงถอวาอย ในอนดบทสงในอาเซยนเปนรองเพยงสงคโปร ซงอยอนดบท 31

ท ง น ใ นปร ะ เทศ ไทย พบว า มหลายปจจยสนบสนนใหผหญงเขามามบทบาทส าคญในการขบเคลอนเศรษฐกจ ไมวาจะเปนการศกษาในระดบทสงขน บทบาทในการท างานนอกบานท เพมมากขน การผานกฎหมายความเทาเทยมในเรองเพศ อตราผหญงทด ารงต าแหนงผบรหารระดบสง เปนอนดบทสามของโลก ผหญงมหนาทดแลการเงนภายในครอบครว เปนตน ปจจยทกลาวมาขางตนนเปนโอกาสทางธรกจในการแสวงหาชองทางการตอบสนอง ความตองการผบรโภคกลมน ซงมพฤตกรรมและแรงจงใจในการเลอกซ อสนค าท นอก เหนอจากปจจ ย ดานราคา

แรงผลกดนและผลกระทบตอภาคธรกจในภาพรวม

แรงผลกดน ผลกระทบในภาพรวม • นโยบายภาครฐและแนวทางปฏบตดานแรงงาน ทสนบสนนความเสมอภาคทางเพศ

• ความพรอมของโครงสรางพนฐาน อาท ดานการศกษาและการฝกอบรมส าหรบผหญง

• ความตองการก าลงแรงงานของตลาดแรงงาน

• จ านวนก าลงแรงงานทมศกยภาพในตลาดแรงงานมเพมมากขน

• ทกษะ ความสามารถของแรงงานหญงในตลาดแรงงานม ความแตกตางไปจากแรงงานชาย

• บทบาทและภาระในการดแลบาน สมาชกภายในครอบครว มการเปลยนแปลงไป

ผลกระทบตอภาคธรกจรายอตสาหกรรม 1) อตสาหกรรมจ าพวกสนคาแฟชนและความงาม • มอปสงคในผลตภณฑและบรการทเสรมสรางบคลกและ ความงามเพมมากยงขน

• มความตองการผลตภณฑและบรการทใหคณคาทนอกเหนอไปจากประโยชนดานการใชงาน (Functional Benefit) อาท คณคาทสนบสนนในการสรางความมนใจ ในตนเอง การสรางการเปนทยอมรบในสงคม

2) ภาคธรกจคาสงคาปลก • พฤตกรรมการเลอกซอสนคาทมการเปลยนแปลงไป เนองจากผหญงมบทบาทในการท างานมากขนจงใหความส าคญกบ “คณคา” ในดานอนมากกวา ดานตวเงน เชน ตนทนเวลา เปนตน

• ผหญงมความพถพถนในการเลอกซอสนคา จงเปนผลใหผประกอบการคาสงคาปลก จะตองเขาใจในความตองการดงกลาวใหมากขน ซงตางไปจากอดตทผบรโภคกลมนใหความสนใจในดานราคาเปนหลก

Page 29: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

แนวโนมการเปลยนแปลงทมผลกระทบตอรปแบบธรกจในอนาคตของประเทศไทย บทท 2

22 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ชวตในโลกแหงดจทล (Digital Lifestyle) ปจจบน โลกก าล งก าวส ย ค โลก ไรพรมแดน ดวยความแพรหลายของร ะ บ บ อ น เ ท อ ร เ น ต ท ส ง ผ ล ใ ห การ ตด ตอส อ ส าร เ ป น ไ ป อย า ง สะดวกและรวดเรวยงขน ตลอดจน การเกดขนของเครองมออปกรณอเลกทรอนกส อาท “สมารทโฟน” และ “แทบเลต” ทถกน ามาใชงานทดแทนคอมพวเตอร กอใหเกดสงคมออนไลนทแทรกซมอยในวถชวตของคนในยคปจจบน อนส งผลด ตอผประกอบการในการด าเนนธรกจ ท าใหสามารถสอสารและตอบสนองผ บ ร โ ภค ได อย า ง รวด เ ร ว แล ะมประสทธภาพมากยงขน

จ ากการ เ ต บ โ ต ขอ งส ง คมออนไลน ท าใหผประกอบการสมยใหมใหความสนใจและนยมใชสอโฆษณาผานสอออนไลน (Digital Marketing) เพมมากขน ดงนน SMEs จงควรค านงถงการใชสอดจทลเพอโอกาสทางธรกจในการเขาถงฐานลกคา ตลอดจนการใชชองทางการช าระเงนออนไลน (Online Payment) เพอเพมความส าเรจในการท าธรกจ

แรงผลกดนและผลกระทบตอภาคธรกจในภาพรวม

แรงผลกดน ผลกระทบในภาพรวม • ความพรอมของโครงสรางพนฐานและความสามารถในการเขาถงระบบเทคโนโลยการสอสารในปจจบน

• ความเจรญกาวหนาของวทยาการและเทคโนโลย

• พฤตกรรมการใชเครองมออเลกทรอนกสของผบรโภครนใหม

• รปแบบการใชชวตทเปลยนแปลงไป อาท การซอสนคาและการท าธรกรรมออนไลน

• มชองทางในการตดตอสอสารไดอยางรวดเรว

• มความสามารถในการเขาถงขอมลทสะดวกและรวดเรวยงขน

ผลกระทบตอภาคธรกจรายอตสาหกรรม 1) ภาคธรกจการเงน • รปแบบการท าธรกรรมทางการเงนทเปลยนแปลงไป จากเดมทใชบรการจากสถาบนทางการเงนโดยตรงกลายเปน การท าธรกรรมออนไลน

• ความพรอมของโครงสรางพนฐานทางการเงน อาท ความพรอมดานระบบโครงสรางไอท ความพรอม ดานบคลากร เปนตน

2) อตสาหกรรมสอและสงพมพ • ชองทางการรบขอมลขาวสารมรปแบบทเปลยนแปลงไป จากการสอสารแบบดงเดม เชน วทย โทรทศน เปนชองทาง สอสารออนไลน

• ชองทางและเครองมอทใชในการสอสารมความเฉพาะเจาะจงมากขน (Personalization) ตามพฤตกรรมและความสนใจของผรบสาร

3) อตสาหกรรมสนคาอปโภคบรโภค • มอปสงคในผลตภณฑทสามารถดดแปลงตามความตองการทเฉพาะเจาะจงของผบรโภคได (Customization)

• มอปสงคในผลตภณฑทผบรโภคสามารถควบคมการใชงานไดดวยตนเอง

• ผประกอบการจะตองมการปรบตวใหมการใช ระบบเทคโนโลยคอมพวเตอรในกระบวนการมากขน (Technology and Computerized Intensive)

Page 30: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

23 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

การประกอบธรกจอาจด าเนนการไดหลายรปแบบ ทงโดยบคคลคนเดยวเปนเจาของกจการโดยล าพง หรออาจด าเนนการโดยรวมลงทนกบบคคลอนเปนกลมคณะกได การทจะตดสนใจเลอกด าเนนธรกจการคาในรปแบบใดนน ผประกอบการจะตองค านงถงองคประกอบทส าคญหลายประการดวยกน เชน ลกษณะของธรกจการคา เงนทน ความรความสามารถในการด าเนนธรกจ เปนตน ทงนเพอใหการประกอบธรกจนน ประสบผลส าเรจน ามาซงผลประโยชนและก าไรสงสด (กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย)

23 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

Page 31: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

24 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SM

Es โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

กระบวนการจดตงธรกจในภาพรวม

การเลอกรปแบบธรกจ การขออนญาตประกอบธรกจและขนตอนการจดทะเบยน ภาษและประกนสงคม

ขอด ขอเสย

กจการเจาของคนเดยว

งาย คลองตว ใชเงนนอย

เจาของรบผดชอบไมจ ากด เสย

ประโยชนดานภาษ หางหนสวนสามญ

เสยงนอยกวา จดตงงาย เลกงาย

หนสวนรบผดชอบหนสนอยางไมจ ากด เสยภาษซ าซอน

หางหนสวนสามญนตบคคล

นาเชอถอและ ไดประโยชนทางภาษ

มากกวา

หนสวนรบผดชอบหนสนอยางไมจ ากด

หางหนสวนจ ากด

หนสวนสามารถจ ากดความรบผดชอบได

จดตงและ เลกกจการยาก ตองจดท าบญช

บรษทจ ากด ผถอหนไมจ าเปนตองบรหารเอง สามารถขายหรอโอนหนได บรษทยงด าเนนตอไดแมผถอหนเสยชวตหรอลมละลาย

จดตง และ เลกกจการยาก ตองจดท าบญช คาใชจายสง

การจดตงธรกจ • การจดทะเบยนพาณชย: ส าหรบผท าธรกจขายสนคา

ทเปนบคคลธรรมดา หางหนสวนสามญ หรอบรษท • การจดทะเบยนพาณชยอเลกทรอนกส: ส าหรบบคคล

ธรรมดา หรอนตบคคล ทท าธรกจออนไลน • การจดทะเบยนหางหนสวนสามญนตบคคล/

หางหนสวนจ ากด: ส าหรบผตองการจดทะเบยน เปนนตบคคล

• การจดทะเบยนบรษท: ส าหรบกจการคาขนาดกลางและขนาดใหญ

การคมครองทรพยสนทางปญญา: ส าหรบชวยผประกอบการลดความเสยหายทเกดจากสนคาลอกเลยนแบบ การขออนญาตจดตงโรงงาน: ส าหรบผประกอบการทตองการจดตงโรงงาน การน าเขาและสงออก: ส าหรบกจการทตองการน าเขาหรอสงออกสนคาโดยมรายละเอยดเกยวกบการท าบตรประจ าตว ผน าเขาสงออก การท าบตรผานศลกากร

ภาษ: ความรเบองตนเกยวกบภาษแตละรปแบบ อตราภาษ ขนตอนการยนช าระภาษ รวมทงหนวยงานทเกยวของของ

• ภาษเงนไดบคคลธรรมดา • ภาษเงนไดนตบคคล • ภาษมลคาเพม • ภาษธรกจเฉพาะ • อากรแสตมป • ภาษเงนไดหก ณ ทจาย • ภาษปาย

ประกนสงคม: ความรเบองตนเกยวกบประกนสงคม ขนตอนการขนทะเบยน เอกสารทเกยวของ การค านวณและการสงเงนสมทบ

Page 32: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

25 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

กระบวนการจดตงธรกจในภาพรวม การเลอกรปแบบธรกจ รปแบบธรกจส าหรบ SMEs สามารถสรปเปนตารางได ดงน

รายละเอยด เจาของคนเดยว หางหนสวนสามญ หางหนสวนสามญจดทะเบยน/จ ากด บรษท

จ านวนผเรมกอตง 1 คน 2 คนขนไป 2 คนขนไป 3 คนขนไป

ผบรหารงาน เจาของ หนสวนทงหมด หนสวนผจดการ กรรรมการ ความรบผดชอบตอหนสนของกจการ

ไมจ ากด ไมจ ากด จ ากดเฉพาะ หนสวนทจ ากด ความรบผดชอบ

จ ากด

การเสยภาษ แบบบคคลธรรมดา

(อตรากาวหนา)

แบบบคคลธรรมดา (อตรากาวหนา) เมอหางฯ เสยภาษ บคคลธรรมดา แลวม การแบงปนผลก าไรให

หนสวน เงนสวนแบงก าไรทไดจะตองเสยภาษอกตอหนง

แบบนตบคคล (อตราคงท)

แบบนตบคคล (อตราคงท)

ภาระหนาท ไมม ไมม ท าบญช

สงงบการเงน เกบรกษาบญช

ท าบญช สงงบการเงน ท าสมดทะเบยนหน จดประชมสามญและวสามญผถอหน

ความนาเชอถอ ต า ต า ปานกลาง สง การหาแหลงเงนทน ยาก คอนขางยาก คอนขางยาก งาย อ านาจผประกอบการ มาก คอนขางมาก คอนขางนอย ขนอยกบสดสวน

หนทถอ

โดยแตละรปแบบธรกจมรายละเอยด ดงตอไปน

กจการเจาของคนเดยว (Sole - proprietorship) กจการทมบคคลคนเดยวเปนผลงทนและเจาของกจการ เมอกจการมผลก าไรหรอขาดทน เจาของกจการจะเปนผรบผดชอบแตเพยงผเดยว ธรกจทท าการขายสนคาหรอธรกจทเขาขายอน ๆ จ าเปนตองจดทะเบยนพาณชย ภายใน 30 วนหลงจากเรมด าเนนการ ปจจบนกจการเจาของคนเดยวมเปนจ านวนมาก หลากหลายประเภททงท เปน การขายปลก การขายสง และการบรการ

ขอด ขอเสย • จดตงงาย ใชเงนทนนอย • ความคลองตว เจาของกจการมอ านาจตดสนใจ

• เปนเจาของก าไรทงหมด • ตดสนใจเลกกจการไดงาย • คาใชจายดานการบรหารต า • ขอบงคบทางกฎหมายนอย

• ปรมาณเงนลงทนมจ ากด ระดมทนไดยาก • เจาของกจการรบผดชอบหนสนของกจการอยางไมจ ากด เจาหนมสทธเรยกรองเอาทรพยสนของเจาของได

• เสยประโยชนดานภาษ เนองจากรายไดจะตองรวมค านวณเพอเสยภาษบคคลธรรมดา ไมสามารถหกคาใชจายไดเหมอนภาษเงนไดนตบคคล

• กจการมอายจ ากด โดยจะคงอยเมอเจาของยงมชวตอย • ความสามารถในการคดและบรหารมจ ากด

Page 33: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

26 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

หางหนสวนสามญ หรอ หางหนสวนสามญไมจดทะเบยน (Ordinary Partnership) เปนหางหนสวนประเภททบคคลตงแต 2 คนขนไป ตกลงท าการคารวมกน เพอแสวงหาก าไร และมงหวงทจะแบงผลก าไรจากการด าเนนกจการนน ผเปนหนสวนสามารถลงหนดวย เงน ทรพยสน หรอแรงงานกได ซงทกคนจะตองรบผดชอบในหนสนของหางหนสวนอยางไมจ ากด

ขอด ขอเสย

• มแหลงเงนทนมากกวากจการเจาของคนเดยว • ภาระความเสยงนอยลง เพราะมผรวมเฉลย ภาระความเสยง

• จดตงงาย เลกกจการไดงาย

• มการระดมทนไดจ ากดเฉพาะจากผเปนหนสวน • มอายจ ากด ความเปนหางสนสดลงเมอหนสวน ถอนตว หรอมหนสวนคนใดเสยชวตลง

• ความนาเชอถอนอย จดหาเงนทนไดยาก เนองจาก ไมมสภาพเปนนตบคคล

• หนสวนตองรบผดชอบหนสนของหางอยางไมจ ากด ท าใหมความเสยงสง

• เสยภาษซ าซอน นอกจากหางฯ จะตองเสยภาษบคคลธรรมดาแลว เมอหางฯ แบงผลก าไรใหหนสวน หนสวนจะตองเสยภาษบคคลธรรมดาอกตอหนง

หางหนสวนสามญนตบคคล (Juristic Ordinary Partnership) เปนหางหนสวนสามญทไดจดทะเบยน มสภาพเปนนตบคคลตามกฎหมาย

ขอด ขอเสย

• มแหลงเงนทนมากกวากจการเจาของคนเดยว • ความเสยงนอยลง เพราะมผรวมเฉลยภาระ ความเสยง

• จดตงงาย เลกกจการไดงาย • มความนาเชอถอมากกวาหางหนสวนสามญ สามารถระดมเงนทนไดมากกวา

• ไดประโยชนทางภาษมากกวาหางหนสวนสามญ เนองจากเสยภาษนตบคคล สามารถหกคาใชจาย

• ผเปนหนสวนยงคงตองรบผดชอบหนสนของหางฯอยางไมจ ากด

• มอายจ ากด ความเปนหางฯ สนสดลงเมอหนสวน ถอนตว หรอมหนสวนคนใดเสยชวตลง

Page 34: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

27 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

หางหนสวนจ ากด (Limited Partnership) หางหนสวนจดทะเบยนทม หนสวน 2 ประเภท ไดแก - หนสวนประเภททจ ากดความผดชอบ (Limited Partner) มคนเดยวหรอหลายคนกได รบผดชอบไมเกนจ านวนเงนท

ตกลงจะน ามา แตไมมอ านาจจดการหางหนสวน - หนสวนประเภทไมจ ากดความรบผดชอบ (General Partner) เปนหนสวนทรบผดชอบในหนสนของหางฯ โดย

ไมจ ากดจ านวน ดงนน หนสวนประเภทนจงมสทธในการเปนผจดการของหางหนสวน

ขอด ขอเสย • ผลงทนทเปนหนสวนประเภทจ ากดความรบผดชอบมความเสยงต า ไมตองรบผดมากไปกวาสวนทตนลงทน

• มแหลงเงนทนมากกวากจการเจาของคนเดยว • ความเสยงนอยลง เพราะมผรวมเฉลยภาระความเสยง • จดตงงาย เลกกจการไดงาย • ไดประโยชนทางภาษมากกวาหางหนสวนสามญ เนองจากเสยภาษนตบคคล สามารถหกคาใชจาย

• ขนตอนการจดตงยงยาก • คาใชจายในการบรหารสง • การเลกกจการท าไดยาก ตองมการช าระบญชและจดการใหถกตองตามกฎหมาย

• ตองมการจดท าบญช จดสงงบดล

บรษทจ ากด (Company Limited or Limited Company) เปนกจการทมผรวมกอการตงแต 3 คนขนไป จดตงเปนประเภทนตบคคล มการแบงทนออกเปนหนมลคาหนละเทา ๆ กน ผถอหนทกคนจะรบผดชอบจ ากดเพยงไมเกนจ านวนเงนทตนยงช าระไมครบมลคาหนทตนถอเทานน และผบรหารนน ไมจ าเปนตองเปนผถอหนกได

ขอด ขอเสย

• มความนาเชอถอ • ผถอหนไมจ าเปนตองบรหารเอง • สามารถระดมเงนทนไดมาก • ผถอหนมความรบผดชอบในหนสนของกจการเพยงมลคาทตนยงคางช าระเทานน เจาหนไมสามารถไปยดทรพยสนสวนตวของผถอหนได

• สามารถขายหรอโอนหนใหกบผอนได • บรษทกยงด าเนนกจการตอไปได แมผถอหนเสยชวตหรอลมละลาย

• ขนตอนการจดตงยงยาก • คาใชจายในการบรหารสง • การเลกกจการท าไดยาก ตองมการช าระบญชและจดการใหถกตองตามกฎหมาย

• ตองมการจดท าบญช จดสงงบดล

จะเหนวา ธรกจแตละรปแบบนนลวนมลกษณะทแตกตางกนออกไป ไมมแบบใดทมลกษณะเดนชดวาดทสด ผประกอบการจ าเปนตองวเคราะหจดประสงคของการเปดกจการ แนวทางของธรก จทจะเตบโตในอนาคต เชน ถาผประกอบการตองการอ านาจในการตดสนใจสง มทรพยากรไมมากนก ตองการความคลองตวกควรจดตง แบบเจาของคนเดยวจงจะเหมาะสม ถาตองการความนาเชอถอ ตองการหาแหลงเงนทน กควรจะเปดในรปแบบของบรษทซงถงแมจะมขนตอนและกฎเกณฑตาง ๆ มาก แตดวยศกยภาพทสามารถรองรบการขยายตวกมความเหมาะสมมากกวา

Page 35: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

28 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การขออนญาตประกอบกจการและขนตอนการจดทะเบยน การจดตงธรกจ การจดทะเบยนพาณชย

ผทมหนาทจดทะเบยนพาณชย

ผทท าธรกจทเปนบคคลธรรมดา หางหนสวนสามญ หรอบรษท ทท าธรกจขายสนคา จะตองจดทะเบยนพาณชย แตถาเปนธรกจประเภทบรการอยางเดยว ซงไมมการขายสนคาเกยวของ ไมตองจดทะเบยนรานคา ผประกอบการสามารถตรวจสอบประเภทธรกจทตองจดทะเบยนพาณชยเพมเตมไดท www.dbd.go.th

เอกสารทใชในการจดทะเบยน

1) ค าขอจดทะเบยนพาณชย (แบบ ทพ.) ขอไดจากเจาหนาท หรอดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th 2) ส าเนาบตรประจ าตว 3) ส าเนาทะเบยนบาน

ระยะเวลาในการด าเนนงาน ประมาณ 1 ชวโมงในการรอรบใบทะเบยนพาณชย

สถานทจดทะเบยนพาณชย กรงเทพฯ ➢ ส านกงานเศรษฐกจการคลงและส านกงานเขตทกแหงในเขตทท าการคา ตางจงหวด ➢ เทศบาล องคการบรหารสวนต าบล

คาธรรมเนยมในการจดทะเบยน 50 บาท

ท าไมตองจดทะเบยนพาณชย ? ✓ เปนหลกฐานการคา ✓ เปนฐานขอมลสถตของประเทศ

✓ สามารถใชเปนเอกสารประกอบขอสนเชอ ✓ เพมความนาเชอถอ ท าใหลกคามนใจในการรบสนคาหรอบรการ

Page 36: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

29 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการจดทะเบยนพาณชย ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

ค าขอจดทะเบยนพาณชย (แบบ ทพ.) ขอไดจากเจาหนาท หรอ ดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th

ส าเนาบตรประจ าตว

ส าเนาทะเบยนบาน

Page 37: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

30 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การจดทะเบยนพาณชยอเลกทรอนกส

ธรกจออนไลนเหลานจ าเปนตองจดทะเบยนพาณชยอเลกทรอนกส โดยขนตอนและคาธรรมเนยมในการจดทะเบยนพาณชยอเลกทรอนกสนนเหมอนกบการจดทะเบยนพาณชยแบบปกตทกประการ แตจะตองยนเอกสารเพมเตม ดงน เอกสารเพมเตมทใชในการจดทะเบยน

1) รายละเอยดเกยวกบเวบไซต (ผประกอบการทมเวบไซตมากกวา 1 เวบไซตจะตองกรอกเอกสารรายละเอยด 1 แผนตอ 1 เวบไซต)

2) เอกสารการจดโดเมนเนม ทแสดงวาผจดเปนเจาของโดเมนเนม 3) พมพหนาแรกของรานคาออนไลน สนคา/บรการ และวธการสงซอ วธการช าระเงน วธการสงสนคา

เครองหมาย DBD Registered

ผประกอบการทจดทะเบยนพาณชยอเลกทรอนกสแลวสามารถขอรบเครองหมายเพอน าไปตดบนเวบไซต เพอยนยนการมตวตนอยจรง และท าใหเวบไซต มความนาเชอถอมากขน ซงผประกอบการสามารถยนค าขอทเวบไซต www.trustmarkthai.com

ธรกจอะไรทจ าเปนตองจดทะเบยนพาณชนอเลกทรอนกส ? บคคลธรรมดา หรอนตบคคล ทท าธรกจออนไลน เชน ✓ ขายสนคาออนไลน ทางเวบไซต หรอ

สอสงคมออนไลน เชน Facebook ✓ บรการอนเทอรเนต

(Internet Service Provider : ISP)

✓ ใหเชาพนทของเครองคอมพวเตอรแมขาย (Web Hosting)

✓ ใหบรการเปนตลาดกลางในการซอขายสนคาหรอบรการ (E-marketplace)

Page 38: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

31 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการจดทะเบยนพาณชยอเลกทรอนกส ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

ค าขอจดทะเบยนพาณชย (แบบ ทพ.) ขอไดจากเจาหนาท หรอ ดาวนโหลดจาก www.dbd.go.th

ส าเนาบตรประจ าตว

ส าเนาทะเบยนบาน

รายละเอยดเกยวกบเวบไซต (ผประกอบการทมเวบไซตมากกวา 1 เวบไซตจะตองกรอกเอกสารรายละเอยด 1 แผนตอ 1 เวบไซต)

เอกสารการจดโดเมนเนม ทแสดงวาผจดเปนเจาของโดเมนเนม

หนาแรกของรานคาออนไลน สนคา/บรการ และวธการสงซอ วธการช าระเงน วธการสงสนคา

Page 39: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

32 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การจดทะเบยนหางหนสวนสามญนตบคคลและหางหนสวนจ ากด ขนตอนในการจดทะเบยน

1) สมครสมาชกใน www.dbd.go.th 2) กดเมนจองชอ/จดทะเบยนนตบคคล เขาสระบบและด าเนนการจองชอ ในกระบวนการนนายทะเบยนใชเวลา

ไมเกน 20 นาท ในการตรวจสอบ 3) เมอไดชอทตองการแลวใหท าการกรอกแบบฟอรม และสงใหนายทะเบยนตรวจค าขอจดทะเบยน ซงจะรผลประมาณ

1-3 วน (ตองจดทะเบยนภายใน 30 วนตงแตรผลการจองชอ) 3.1) ชอของหางหนสวน 3.2) วตถประสงคของกจการวาจะประกอบธรกจอะไร 3.3) ทตงส านกงานใหญ ถามสาขาตองระบเพมดวย 3.4) ชอ ทอย อาย สญชาต ของผเปนหนสวน และสงทน ามาลงหน (อาจจะเปนเงน แรงงาน หรอทรพยสนกได แตตองระบไวดวยวา ถาคด

เปนเงนทนแลวเทากบจ านวนเทาใด) 3.5) ชอผเปนหนสวนผจดการ (ตองเปนหนสวนไมจ ากดความรบผด) กรณเปนหางหนสวนสามญนตบคคล ผเปนหนสวนสามารถเปน

หนสวนผจดการไดทกคน 3.6) ขอจ ากดอ านาจหนสวนผจดการ (ถาม) 3.7) ตราประทบของหางหนสวน

4) เมอผานการตรวจ ใหพมพเอกสารค าขอจดทะเบยนออกมา 5) ผเปนหนสวนลงลายมอชอ และประทบตราของหางหนสวน 6) น าเอกสารไปยนขอจดทะเบยนทส านกงานทะเบยนหนสวนบรษท

ระยะเวลาในการด าเนนงาน ประมาณ 2-4 วน

เอกสารทใชในการจดทะเบยนหางหนสวน

1) ค าขอจดทะเบยนหางหนสวน (แบบหส. 1) 2) แบบค ารบรองการจดทะเบยนหางหนสวน 3) รายการจดทะเบยน (แบบหส.2) /หางหนสวนสามญนตบคคลใชเฉพาะหนา 1 และ 3 4) วตถประสงค (แบบ ว.) 5) แบบสสช. 1 จ านวน 1 ฉบบ 6) แบบจองชอนตบคคลทยงไมเกนก าหนด 7) แผนทแสดงทตงส านกงานแหงใหญและสถานทส าคญบรเวณใกลเคยงโดยสงเขป 8) ส าเนาหลกฐานการรบช าระเงนลงหนทหางหนสวนไดออกใหแกผเปนหนสวน 9) กรณมผเปนหนสวนซงเปนคนตางดาวลงหนในหางหนสวนไมถงรอยละ 50 ของเงนลงหนใหสงเอกสารหลกฐานท

ธนาคารออกใหเพอรบรองหรอแสดงฐานะการเงนของผเปนหนสวนทมสญชาตไทยแตละรายประกอบ 10) ส าเนาบตรประจ าตวของผเปนหนสวนทกคน 11) ส าเนาหลกฐานการเปนผรบรองลายมอชอ (ถาม) 12) หนงสอมอบอ านาจ (กรณทผขอจดทะเบยนไมสามารถยนขอจดทะเบยนไดดวยตนเอง สามารถมอบอ านาจใหบคคลอน

ด าเนนการแทนโดยท าหนงสอมอบอ านาจและปดอากรแสตมปดวย)

Page 40: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

33 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

เอกสารทจะไดรบภายหลงการจดทะเบยนจดตงหางหนสวน

1) ใบส าคญแสดงการจดทะเบยน เอกสารทตองขอคดส าเนาภายหลงการจดทะเบยนจดตงหางหนสวน 2) หนงสอรบรองของหางหนสวน 3) ส าเนาตรายางเอกสารทจะไดรบเมอยนเรองขอท าบตรและจดทะเบยนภาษมลคาเพมทสรรพากรเขตทหางหนสวนตงอย 4) บตรประจ าตวผเสยภาษอากร 5) ทะเบยนภาษมลคาเพมหรอ ภพ. 01 สถานทจดทะเบยน

กรงเทพฯ ➢ ส านกงานบรการจดทะเบยนธรกจ 1-7 และ สวนจดทะเบยนกลาง กรมพฒนาธรกจการคา ตางจงหวด ➢ ส านกงานพฒนาธรกจการคาจงหวด

คาธรรมเนยมในการจดทะเบยน

• การจดทะเบยนหางหนสวน คดตามทนทก าหนดไว แสนละ 100 บาท เศษของ 100,000 บาท ใหคดเปน 100,000 บาท ทงนรวมกนไมใหต ากวา 1,000 บาท และ ไมใหเกน 5,000 บาท

• หนงสอรบรองฉบบละ 200 บาท

• ใบส าคญแสดงการจดทะเบยนฉบบละ 100 บาท

• กรณขอใหนายทะเบยนรบรองเอกสารค าขอจดทะเบยนหนาละ 50 บาท

Page 41: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

34 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบ การจดทะเบยนหางหนสวนสามญนตบคคลและหางหนสวนจ ากด ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

ค าขอจดทะเบยนหางหนสวน (แบบหส. 1) แบบค ารบรองการจดทะเบยนหางหนสวน

รายการจดทะเบยน (แบบหส. 2) /หางหนสวนสามญนตบคคลใชเฉพาะหนา 1 และ 3 วตถประสงค (แบบ ว.) แบบสสช. 1 จ านวน 1 ฉบบ

แบบจองชอนตบคคลทยงไมเกนก าหนด

แผนทแสดงทตงส านกงานแหงใหญและสถานทส าคญบรเวณใกลเคยงโดยสงเขป

ส าเนาหลกฐานการรบช าระเงนลงหนทหางหนสวนไดออกใหแกผเปนหนสวน

กรณมผเปนหนสวนซงเปนคนตางดาวลงหนในหางหนสวนไมถงรอยละ 50 ของเงนลงหน ใหสงเอกสารหลกฐานทธนาคารออกใหเพอรบรองหรอแสดงฐานะการเงนของผเปนหนสวนทมสญชาตไทยแตละรายประกอบ

ส าเนาบตรประจ าตวของผเปนหนสวนทกคน

ส าเนาหลกฐานการเปนผรบรองลายมอชอ (ถาม) หนงสอมอบอ านาจ (กรณทผขอจดทะเบยนไมสามารถยนขอจดทะเบยนไดดวยตนเอง

สามารถมอบอ านาจใหบคคลอนด าเนนการแทนโดยท าหนงสอมอบอ านาจและปดอากรแสตมปดวย)

Page 42: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

35 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การจดทะเบยนบรษท ขนตอนในการจดทะเบยน

1) จองชอบรษทท www.dbd.go.th คลกทเมนจองชอ/จดทะเบยนนตบคคล และด าเนนการจองชอ ในกระบวนการน นายทะเบยนจะใชเวลาไมเกน 20 นาท ในการตรวจสอบ

2) จดทะเบยนหนงสอบรคณหสนธและบรษท โดยคลกทเมน จดบรคณหสนธและบรษทในวนเดยว และกรอกแบบฟอรม 2.1) ขอมลผถอหน 2.2) ขอมลกรรมการบรษท 2.3) ขอมลผกอการ จะตองมอยางนอย 3 คน เปนบคคลธรรมดา อาย 12 ป ขนไป และตอง

จองซอหนอยางนอยคนละ 1 หน 2.4) ทนจดทะเบยน เปนการจ ากดความรบผดชอบความเสยหายทบรษทอาจกอขน ใน

สวนของทนจดทะเบยน จะมสวนทกรอกเพมเรยกวา เงนช าระคาหน ตามกฏหมายก าหนดใหช าระอยางนอย 25%

2.5) รายละเอยดทตงส านกงานใหญ หากไมไดเปนเจาของสถานทเอง ตองมหนงสอยนยอมใหใชเปนทตงส านกงานใหญ

2.6) พยาน 2 คน โดยกรอก ชอ-นามสกล เลขบตรประชาชน วนเกด ทอย อาชพ 2.7) ขอมลผสอบบญช โดยกรอกชอ-นามสกล เลขทะเบยนผสอบบญช และคาตอบแทน 2.8) อ านาจกรรมการ ระบจ านวนกรรมการทมอ านาจลงชอแทนบรษท และระบวาตองม

ตราประทบหรอไม ถาเลอกตองมตราประทบกจะตองจดท าตรายางดวย 2.9) วตถประสงคเรมแรก เปนการบอกขอบเขตการประกอบกจการของบรษท ซงสามารถ

บอกไดกวาง ๆ เพอความคลองตวในการท าธรกรรม ท าใหไมตองเสยเวลาจดทะเบยนเพมเตม แตจะมผลเสยคอเปดโอกาสใหผบรหารมอ านาจท าธรกรรมกวางเกนไป และไมใชสงทถนด ซงอาจจะกอใหเกดความเสยหายตอบรษทได อกวธหนงคอ ก าหนดวตถประสงคไวจ ากดเทาทจ าเปน และหากจะประกอบกจการอนกสามารถจดทะเบยนเพมเตมได

3) รอใหนายทะเบยนตรวจสอบ ซงจะใชระยะเวลาประมาณ 1-3 วน 4) พมพเอกสารทจดทะเบยนออนไลน และเตรยมเอกสารประกอบอน ๆ

4.1) เอกสารแบบฟอรมการจดทะเบยนบรษทออนไลนทพมพออกมาหลงผานการตรวจสอบ ใหบคคลทมชอในแตละหนาลงนาม ถาก าหนดวาตองใชตราประทบ กตองเตรยมตราประทบดวย

4.2) แบบจองชอนตบคคล ทจองไวในขอ 1) 4.3) ส าเนาบตรประชาชน และ ส าเนาทะเบยนบาน ของผรวมกอการและกรรมการทกคน และลงนามรบรองเอกสาร 4.4) หลกฐานการช าระคาหน ทออกใหผถอหนแตละคน โดยจะตองลงวนทเปนวนเดยวกบวนทในใบรายงานการประชมจดตงบรษท 4.5) แผนทแสดงทตงส านกงานแหงใหญและสถานทใกลเคยงโดยสงเขป 4.6) ส าเนาทะเบยนบานทจะใชเปนทตงส านกงาน

5) ยนค าขอดวยตนเองทส านกงานใกลบาน ใชเวลาประมาณ 1-2 ชวโมง

ระยะเวลาในการด าเนนงาน ประมาณ 3-4 วน

1) จองชอบรษท ท www.dbd.go.th

2) จดทะเบยนหนงสอบรคณหสนธ

และบรษท ทางออนไลน

3) รอใหนายทะเบยนตรวจสอบ

4) พมพเอกสารทจดทะเบยนออนไลน

และเตรยมเอกสารประกอบอน ๆ

5) ยนค าขอดวยตนเองทส านกงานใกลบาน

Page 43: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

36 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

สถานทจดทะเบยน

กรงเทพฯ ➢ ส านกงานบรการจดทะเบยนธรกจ 1-7 และสวนจดทะเบยนกลาง กรมพฒนาธรกจการคา ตางจงหวด ➢ ส านกงานพฒนาธรกจการคาจงหวด

อตราคาธรรมเนยม

• การจดทะเบยนจดตงบรษท คดตามทนทก าหนดไว แสนละ 500 บาท เศษของ 100,000 บาท ใหคดเปน 100,000 บาท ทงน รวมกนไมใหเกน 250,000 บาท

• หนงสอรบรอง ฉบบละ 200 บาท

• ใบส าคญแสดงการจดทะเบยน ฉบบละ 100 บาท

• รบรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบยน หนาละ 50 บาท

Page 44: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

37 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการจดทะเบยนบรษท ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

เอกสารแบบฟอรมการจดทะเบยนบรษทออนไลนทพมพออกมาหลงผานการตรวจสอบ ใหบคคลท

มชอในแตละหนาลงนาม ถาก าหนดวาตองใชตราประทบ กตองเตรยมตราประทบดวย

แบบจองชอนตบคคล ทจองไวในขอ 1)

ส าเนาบตรประชาชน และ ส าเนาทะเบยนบาน ของผรวมกอการและกรรมการทกคน และลงนามรบรองเอกสาร

หลกฐานการช าระคาหน ทออกใหผถอหนแตละคน โดยจะตองลงวนทเปนวนเดยวกบวนทใน ใบรายงานการประชมจดตงบรษท

แผนทแสดงทตงส านกงานแหงใหญและสถานทใกลเคยงโดยสงเขป

ส าเนาทะเบยนบานทจะใชเปนทตงส านกงาน

Page 45: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

38 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การคมครองทรพยสนทางปญญา ผประกอบการควรค านงถงการจดทะเบยนเพอคมครองทรพยสนทางปญญา ไดแก เครองหมายการคา สทธบตร การประดษฐ และอนสทธบตรทคมครองกลไกของผลตภณฑ สทธบตรการออกแบบทชวยคมครองการออกแบบผลตภณฑ การจดทะเบยนจะชวยคมครองและปองกนการลอกเลยนแบบ ท าใหธรกจรกษาความสามารถในการแขงขนของสนคาไดในระยะยาว โดยการจดทะเบยนแตละประเภทมความคมครองทแตกตางออกไป ดงตอไปน

รายละเอยด เครองหมายการคา สทธบตรการประดษฐ อนสทธบตร สทธบตรการออกแบบผลตภณฑ

ความคมครอง สทธแตเพยงผเดยวทจะใชเครองหมายการคาส าหรบสนคาทจดทะเบยนแลว

เปนสทธบตรคมครองโครงสรางกลไกของ ผลตภณฑ รวมทงกรรมวธในการผลต การปรบปรงคณภาพของผลตภณฑใหดขน

เปนสทธบตรคมครองรปราง รปทรง ลวดลาย ส ของผลตภณฑ

ลกษณะ

เครองหมายทใชก ากบสนคา เพอแสดงวาสนคาทใชเครองหมายนนเปนของผใด แตกตางกบสนคาของผอนอยางไร เครองหมายการคาอาจจะเปน ภาพ ค า ตวอกษร ลายมอชอหรอตวเลข

• ประดษฐขนใหม • ใชเทคโนโลยขนสง • สามารถประยกตใชทางอตสาหกรรม

• ประดษฐขนใหม • ใชเทคโนโลยไมสงมากนก • สามารถประยกตใชทางอตสาหกรรม

• เปนการออกแบบผลตภณฑใหมเพออตสาหกรรมรวมทงหตถกรรม

อายคมครอง

10 ป และตออายไดทก ๆ 10 ป โดยไมจ ากด แตจะตองยนค าขอตอนายทะเบยน ภายใน 90 วน

20 ป 6 ป (ตออายได 2 ครง ครงละ 2 ป รวมเปน 10 ป

10 ป

ประมาณการคาธรรมเนยมตลอดอายการคมครอง

1,800 บาท/สนคาหรอบรการ 140,000 บาท 17,000 บาท 7,500 บาท

การจดทะเบยนเครองหมายการคา

เครองหมายการคาม 4 ประเภทดงน 1. เครองหมายการคา (Trademark) คอ เครองหมายหรอ

สญลกษณทใชกบสนคา เชน เครองหมายของผงซกฟอก สายการบน บะหมกงส าเรจรป

2. เครองหมายรบรอง (Certification Mark) คอ เครองหมายทเจาของใชเพอรบรองคณภาพของสนคา หรอบรการนน เชน เชลลชวนชม แมชอยนางร า ฮาลาล (Halal)

3. เครองหมายบรการ (Service Mark) คอ เครองหมายหรอสญลกษณทใชกบบรการ เครองหมายของธนาคาร โรงแรม เปนตน

4. เครองหมายรวม (Collective Mark) คอ เครองหมายการคาหรอเครองหมายบรการทใชโดยบรษทหรอวสาหกจในกลมเดยวกน เชน ตราชางของบรษท ปนซเมนตไทย

Page 46: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

39 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ขนตอนในการจดทะเบยน 1) ตรวจสอบเครองหมายการคาวาคลายกบบคคลอนหรอไม 2) ยนค าขอจดทะเบยนเครองหมายโดยใชแบบ ก.01 และแนบหลกฐานประกอบ

ค าขอจดทะเบยน พรอมทงช าระคาธรรมเนยมสนคาหรอบรการ อยางละ 1,000 บาท

3) เจาหนาทพจารณาและตรวจสอบเครองหมายการคาวาคลายกบของผอนหรอไม ใชเวลาประมาณ 11 เดอน ผลการพจารณาของนายทะเบยนนน อาจแบงออกไดเปน 2 กรณ ดงน 3.1) รบจดทะเบยน: นายทะเบยนจะสงประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบยน

เครองหมายการคานนในหนงสอประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบยน 3.2) ปฏเสธไมรบจดทะเบยน เนองจากไมผานคณสมบต ผขอจดสามารถยน

อทธรณไดนบแตวนทไดรบหนงสอแจง 4) ประกาศโฆษณา หากนายทะเบยนพจารณาแลวเหนวาเครองหมายการคา

สามารถจดทะเบยนได นายทะเบยนจะสงประกาศโฆษณาค าขอจดเปนเวลา 60 วน ในหนงสอประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบยน เพอเปดโอกาสใหคนทตองการคดคาน

5) การรบจดทะเบยน นายทะเบยนจะมหนงสอแจงใหผขอจดทะเบยนช าระคาธรรมเนยมรบจดทะเบยนภายใน 30 วน นบแตวนทไดรบหนงสอแจง โดยใหช าระคาธรรมเนยมสนคาหรอบรการละ 600 บาท

6) ภายหลงช าระคาธรรมเนยม เจาของเครองหมายจะไดรบหนงสอส าคญแสดงการจดทะเบยน และเปนผม สทธแตเพยง ผเดยวในการใชเครองหมายการคา รวมทงสามารถฟองรองด าเนนคดและเรยกคาสนไหมทดแทนความเส ยหายจากบคคลทละเมดสทธไดอกดวย

เครองหมายทจดทะเบยนแลวจะมอายการคมครองสบปนบแตวนทจดทะเบยน และอาจตออายการคมครองไดคราวละสบป ในกรณทประสงคจะตออายการจดทะเบยน ใหยนค าขอตออายตอนายทะเบยนภายในสามเดอนกอนวนสนอาย หรอภายในหกเดอนนบตงแตวนสนอายการจดทะเบยน

เอกสารทใชในการจดทะเบยน

1) ตนฉบบค าขอจดทะเบยน (แบบ ก. 01) 2) ภาพเครองหมายทขอจดทะเบยน ขนาดไมเกน 5 X 5 เซนตเมตร จ านวน 1 รป กรณภาพเครองหมายเกนขนาดทก าหนด

ตองช าระคาธรรมเนยมเพมในสวนทเกน เซนตเมตรละ 200 บาท 3) บตรประจ าตวของเจาของเครองหมาย

3.1) กรณบคคลธรรมดา ใหใชส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอส าเนาบตรประจ าตวอน ๆ พรอมรบรอง ส าเนาถกตอง จ านวน 1 ฉบบ

3.2) กรณนตบคคล ใหใชส าเนาหนงสอรบรองนตบคคลทออกใหไมเกน 6 เดอน พรอมรบรองส าเนาถกตองใหครบถวน จ านวน 1 ฉบบ

1) ตรวจสอบเครองหมาย (1 วน)

2) ยนค าขอจดทะเบยน (1 วน)

3) เจาหนาทพจารณา และตรวจสอบค าขอ

(ใชเวลาอยางนอย 11 เดอน)

4) ประกาศโฆษณา (60 วน)

5) ออกค าสงใหช าระคาธรรมเนยม

6) ช าระคาธรรมเนยม และรบหนงสอส าคญ (1 วน)

Page 47: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

40 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

คาธรรมเนยมในการจดทะเบยน 1) การขอตรวจดทะเบยนเครองหมายในระบบ ชวโมงละ 200 บาท 2) ค าขอจดทะเบยนเครองหมาย สนคาหรอบรการละ 1,000 บาท (5 อยางขนไป 9,000 บาท) 3) การจดทะเบยนเครองหมาย สนคาหรอบรการละ 600 บาท (5 อยางขนไป 5,400 บาท) 4) คาธรรมเนยมการตออายการจดทะเบยน สนคาหรอบรการละ 2,000 บาท (5 อยางขนไป 18,000 บาท)

สถานทตรวจสอบเครองหมายการคาและสถานทจดทะเบยน ผประกอบการสามารถตรวจสอบเครองหมายและยนค าขอไดท กลมบรการตรวจรบค าขอ ชน 3 กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชยหรอส านกงานพาณชยจงหวด หรอโดยทางไปรษณยลงทะเบยนตอบรบ หรอทางอนเทอรเนตผานเวบไซต www.ipthailand.go.th

Page 48: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

41 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการจดทะเบยนเครองหมายการคา ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

เอกสารตนฉบบค าขอจดทะเบยน แบบ ก. 01

ภาพเครองหมายทขอจดทะเบยน ขนาดไมเกน 5 X 5 เซนตเมตร จ านวน 1 รป กรณภาพเครองหมายเกนขนาดทก าหนดตองช าระคาธรรมเนยมเพมในสวนทเกน เซนตเมตรละ 200 บาท

บตรประจ าตวของเจาของเครองหมาย กรณบคคลธรรมดา

ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอส าเนาบตรประจ าตวอน ๆ พรอมรบรองส าเนาถกตอง จ านวน 1 ฉบบ

กรณนตบคคล

ส าเนาหนงสอรบรองนตบคคลทออกใหไมเกน 6 เดอน พรอมรบรองส าเนาถกตองใหครบถวน จ านวน 1 ฉบบ

Page 49: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

42 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

สทธบตรการประดษฐ ขนตอนการจดทะเบยน

ระยะเวลาด าเนนการ 3-7 ป คาธรรมเนยม 1) ยนค าขอรบสทธบตรการประดษฐ 500 บาท 2) การประกาศโฆษณาค าขอรบสทธบตร 250 บาท 3) ค าขอใหตรวจสอบการประดษฐ 250 บาท 4) รบจดทะเบยนและออกสทธบตร 500 บาท 5) คาธรรมเนยมรายปรวม ตงแตปท 5-20 140,000 บาท (ช าระทงหมดในการช าระคาธรรมเนยมรายปครงแรกหรอแบงจายแตละปกได)

1) จดเตรยมค าขอ (1 วน)

2) ยนค าขอ (1 วน)

3) เจาหนาทตรวจสอบเบองตน(10 เดอน)

4) ออกค าสงใหช าระคาธรรมเนยมประกาศ

5) ประกาศโฆษณา (90 วน)

6) เจาหนาทตรวจคนเอกสารและตรวจสอบการออกแบบ

(ภายใน 6 เดอน)

7) ช าระคาธรรมเนยมออกสทธบตร

8) ออกสทธบตร(ภายใน 15 วนหลงจากช าระ)

1.1) แบบพมพค าขอรบสทธบตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 1.2) รายละเอยดการประดษฐ ทมหวขอครบถวนตามทกฎหมายก าหนด 1.3) ขอถอสทธ 1.4) บทสรปการประดษฐ 1.5) รปเขยน (ถาม)

ผขอยนแกไขเพมเตมไดใน 90 วน หลงจากไดรบแจงใหแกไข

ช าระคาธรรมเนยม 250 บาท

ช าระคาธรรมเนยม 500 บาท

ยนไดท ✓ ยนทกรมทรพยสนทางปญญา ✓ ระบบ e-filling ✓ ยนทางไปรษณยไทย และช าระคาธรรมเนยมการยนค าขอรบ 250 บาท

Page 50: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

43 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการจดสทธบตรการประดษฐ ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

แบบพมพค าขอรบสทธบตร แบบ สป/สผ/อสป/001-ก

รายละเอยดการประดษฐทมหวขอครบถวนตามทกฎหมายก าหนด

ขอถอสทธ

บทสรปการประดษฐ

รปเขยน (ถาม)

Page 51: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

44 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

อนสทธบตร ขนตอนการจดทะเบยน

ระยะเวลาด าเนนการ 1-2 ป

คาธรรมเนยม

1) ยนค าขอรบอนสทธบตรการประดษฐ 500 บาท 2) รบจดทะเบยนและประกาศโฆษณาอนสทธบตร 500 บาท 3) คาธรรมเนยมรายปรวม ตงแตปท 5-6 2,000 บาท

(ช าระทงหมดในการช าระคาธรรมเนยมรายปครงแรกหรอแบงจายแตละปกได) 4) คาธรรมเนยมรายป ตออายครงท 1 6,000 บาท 5) คาธรรมเนยมรายป ตออายครงท 2 9,000 บาท สถานทจดทะเบยนสทธบตรและอนสทธบตร

สามารถยนค าขอจดทะเบยนไดท สวนบรหารงานจดทะเบยน (ชน 3) ส านกสทธบตร กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย เลขท 563 ถ.สนามบนน า ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 หรอส านกงานพาณชยจงหวดใกลบาน

ผขอยนแกไขเพมเตมไดใน 90 วน หลงจากไดรบแจงใหแกไข

ช าระคาธรรมเนยม 500 บาท

1) จดเตรยมค าขอ (1 วน)

2) ยนค าขอ (1 วน)

3) เจาหนาทตรวจสอบเบองตน(6.5 เดอน)

4) ช าระคาธรรมเนยมออกอนสทธบตร / ประกาศ

5) ออกอนสทธบตร / ประกาศโฆษณา (90 วน)

1.1) แบบพมพค าขอรบสทธบตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 1.2) รายละเอยดการประดษฐ ทมหวขอครบถวนตามทกฎหมายก าหนด 1.3) ขอถอสทธ 1.4) บทสรปการประดษฐ 1.5) รปเขยน (ถาม)

ในระหวางนผมสวนไดสวนเสยสามารถยนขอใหตรวจสอบได ถาอนสทธบตรถกตองกจะมการคงไว แตถาไมถกตองกจะมการอทธรณและเพกถอนตอไป

ยนไดท ✓ ยนทกรมทรพยสนทางปญญา ✓ ระบบ e-filling ✓ ยนทางไปรษณยไทย และช าระคาธรรมเนยมการยนค าขอรบ 250 บาท

Page 52: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

45 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการจดอนสทธบตร ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

แบบพมพค าขอรบสทธบตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก

รายละเอยดการประดษฐทมหวขอครบถวนตามทกฎหมายก าหนด

ขอถอสทธ

บทสรปการประดษฐ

รปเขยน (ถาม)

Page 53: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

46 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

สทธบตรออกแบบผลตภณฑ ขนตอนการจดทะเบยน

ระยะเวลาด าเนนการ 2-3 ป คาธรรมเนยม

1) ยนขอรบสทธบตรการออกแบบผลตภณฑ 250 บาท 2) การประกาศโฆษณาค าขอรบสทธบตร 250 บาท 3) รบจดทะเบยนและออกสทธบตร 500 บาท 4) คาธรรมเนยมรายปรวม ตงแตปท 5-10 7,500 บาท (ช าระทงหมดในการช าระคาธรรมเนยมรายปครงแรกหรอแบงจายแตละปกได)

1.1) แบบพมพค าขอรบสทธบตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 1.2) ค าพรรณนาแบบผลตภณฑ 1.3) ขอถอสทธ 1.4) บทสรปการประดษฐ 1.5) รปเขยน (ถาม)

ผขอยนแกไขเพมเตมไดใน 90 วน หลงจากไดรบแจงใหแกไข

ช าระคาธรรมเนยม 250 บาท

ช าระคาธรรมเนยม 500 บาท

1) จดเตรยมค าขอ (1 วน)

2) ยนค าขอ (1 วน)

3) เจาหนาทตรวจสอบเบองตน(5 เดอน)

4) ออกค าสงใหช าระคาธรรมเนยมประกาศ

5) ประกาศโฆษณา (90 วน)

6) เจาหนาทตรวจคนเอกสารและตรวจสอบการออกแบบ

(ภายใน 6 เดอน)

7) ช าระคาธรรมเนยมออกสทธบตร

8) ออกสทธบตร(ภายใน 15 วนหลงจากช าระ)

ยนไดท ✓ ยนทกรมทรพยสนทางปญญา ✓ ระบบ e-filling ✓ ยนทางไปรษณยไทย และช าระคาธรรมเนยมการยนค าขอรบ 250 บาท

Page 54: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

47 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการจดสทธบตรออกแบบผลตภณฑ ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

แบบพมพค าขอรบสทธบตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก

ค าพรรณนาแบบผลตภณฑ

ขอถอสทธ

บทสรปการประดษฐ

รปเขยน (ถาม)

Page 55: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

48 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การขออนญาตจดตงโรงงาน ผประกอบการทตองการตงโรงงาน จ าเปนทจะตองทราบวาโรงงานทตองการจะตงเปนโรงงานประเภทใด เพอทจะสามารถปฏบตตามกฎเกณฑไดอยางถกตอง ตามกฎหมาย พรบ.โรงงาน โรงงานม 3 จ าพวก ดงน

รายละเอยด โรงงานจ าพวกท 1 โรงงานจ าพวกท 2 โรงงานจ าพวกท 3

ลกษณะโรงงาน

• ใชเครองจกรไมเกน 20 แรงมา หรอมคนงาน 7-20 คน

• ไมกอใหเกดมลพษ

• ใชเครองจกรเกน 20 แรงมา แตไมเกน 50 แรงมา หรอมคนงาน 20-50 คน

• กอปญหามลพษหรอเหตเดอดรอนร าคาญเลกนอยแกไขปรบปรงไดไมยาก

• ใชเครองจกรเกน 50 แรงมา หรอ มคนงาน 50 คน ขนไป

• อาจกอใหเกดปญหามลพษ หรอ เหตเดอดรอน ร าคาญ หรอ เหตอนตรายตองควบคมดแลอยางใกลชด

• โรงงานจ าพวกท 1 หรอ 2 ทกอใหเกดมลภาวะ

คาธรรมเนยมรายป ไมม ม ม และเสยคาใบอนญาตประกอบกจการ

การขอใบอนญาต ไมตองขออนญาต ไมตองขออนญาต แตตองแจงใหพนกงานเจาหนาททราบกอนการด าเนนงาน

ตองขอใบอนญาต และตองแจงขอประกอบกจการกอนการด าเนนงาน

สถานทหามตงโรงงาน

หามตงโรงงานในบรเวณบานจดสรร อาคารชด และบานเพออาศย

หามตงโรงงานภายในระยะ 50 เมตรจากเขตตดตอ สาธารณสถานไดแก โรงเรยน วด โรงพยาบาล โบราณสถาน แหลงอนรกษทรพยากรธรรมชาต (กฎกระทรวง ฉบบท 2 พ.ศ. 2535 ขอ 1)

หามตงโรงงานในระยะ 100 เมตร จากเขตตดตอสาธารณสถาน และตองอยในสถานทและสภาพแวดลอมทเหมาะสม มบรเวณเพยงพอ ไมกอใหเกดอนตราย เหตร าคาญ หรอความเสยหายตอบคคล หรอทรพยสนของผอน

การขออนญาต สามารถแบงตามท าเลทตงโรงงานอตสาหกรรมไดดงน 1) โรงงานทจะตงในพนทนคมอตสาหกรรม ในกรณท โรงงานประกอบกจการในพนทของนคมอตสาหกรรม

ผประกอบการจะตองยนค าขอทการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย 618 ถ.นคมมกกะสน แขวงมกกะสน เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท: 0-2253-0561 โทรสาร: 0-2253-4086 http://www.ieat.go.th

2) โรงงานทจะตงในพนทของเขตประกอบการอตสาหกรรม ผประกอบการไมตองยนค าขอใด ๆ แตตองเสยคาธรรมเนยมการประกอบกจการรายปตามอตราคาธรรมเนยมในพระราชบญญตโรงงาน พ.ศ. 2535

3) โรงงานทจะตงในพนทของชมชนอตสาหกรรม หรอพนทเอกเทศ

3.1) โรงงานจ าพวกท 1 ไมตองขออนญาต แตตองปฏบตตามหลกเกณฑทก าหนดในกฎกระทรวงทงเรองทตงโรงงาน

ลกษณะอาคาร เครองจกร การควบคมการปลอยของเสย

Page 56: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

49 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

3.2) โรงงานจ าพวกท 2 ไมตองขออนญาต แตตองแจงใหพนกงานเจาหนาททราบกอนการด าเนนงาน จะไดรบ ใบแจงการประกอบกจการโรงงาน และตองช าระคาธรรมเนยมทกป โดยใชเอกสารประกอบการพจารณาดงน o ส าเนาบตรประชาชน (กรณผขออนญาตเปนบคคลธรรมดา) o ส าเนาทะเบยนบาน (กรณผขออนญาตเปนบคคลธรรมดา) o ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคล ทระบชอผมอ านาจลงนามผกพนนตบคคล ทตงส านกงาน

วตถประสงคนตบคคล (กรณผขออนญาตเปนนตบคคล) o แผนผงแสดงสงปลกสรางภายในบรเวณโรงงาน และใบอนญาตกอสราง

3.3) โรงงานจ าพวกท 3 เปนโรงงานอตสาหกรรมทมมลภาวะ ซงผประกอบการจะตองไดรบอนญาตกอนถงจะ

ประกอบกจการโรงงานได โดยใชเอกสารประกอบการพจารณาดงน o ค าขอ ร.ง.3 กรงเทพมหานคร จ านวน 2 ชด ตางจงหวด จ านวน 3 ชด o ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลทแสดงรายชอกรรมการผมอ านาจส าเนาบตรประจ าตวหรอ

ส าเนาหนงสอเดนทางและส าเนาทะเบยนบานของกรรมการผลงนาม (ตองเปนส าเนาทไมเกน 3 เดอน และวตถประสงคของนตบคคลตรงกบประเภทการประกอบกจการโรงงาน)

o หนงสอมอบอ านาจ o แบบแปลนอาคารโรงงาน (วศวกรลงนามรบรองเอกสาร) o แบบแปลนแสดงต าแหนงทตงเครองจกรและรายการเครองจกร (วศวกรลงนามรบรองเอกสาร) o แบบแปลนระบบควบคมมลพษและสงแวดลอม (วศวกรลงนามรบรองเอกสาร) o ใบอนญาตกอสรางอาคาร (กรณทยงไมไดกอสรางอาคาร) o หนงสอยนยอมใหใชสถานทหรอทดน (กรณทไมไดเปนเจาของสถานทหรอทดน) o แผนผงแสดงสงปลกสรางภายในบรเวณโรงงาน (วศวกรลงนามรบรองเอกสาร) o สถานทตงโรงงานจะตองเปนไปตามกฎกระทรวง o แบบแปลนแสดงขนาดของ BOILER (กรณทม BOILER) o เอกสารอน ๆ ตามทเจาหนาทก าหนด

สถานทแจงประกอบกจการและขอใบอนญาต

กรมโรงงานอตสาหกรรม เลขท 75/6 ถ.พระรามท 6 เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 10400 โทร.0-2202-4000 โทรสาร.0-2245-8000 กรณตางจงหวด ตดตอ ส านกงานอตสาหกรรมจงหวด

Page 57: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

50 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการขออนญาตประกอบกจการโรงงานจ าพวกท 2 ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

ส าเนาบตรประชาชน (กรณผขออนญาตเปนบคคลธรรมดา)

ส าเนาทะเบยนบาน (กรณผขออนญาตเปนบคคลธรรมดา)

ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคล ทระบชอผมอ านาจลงนามผกพนนตบคคล ทตงส านกงานวตถประสงคนตบคคล (กรณผขออนญาตเปนนตบคคล)

แผนผงแสดงสงปลกสรางภายในบรเวณโรงงาน และใบอนญาตกอสราง

Page 58: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

51 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการขออนญาตประกอบกจการโรงงานจ าพวกท 3 ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

ค าขอ ร.ง.3 กรงเทพมหานคร จ านวน 2 ชด ตางจงหวด จ านวน 3 ชด

ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลทแสดงรายชอกรรมการผมอ านาจ ส าเนาบตรประจ าตวหรอส าเนาหนงสอเดนทางและส าเนาทะเบยนบานของกรรมการผลงนาม

หนงสอมอบอ านาจ

แบบแปลนอาคารโรงงาน (วศวกรลงนามรบรองเอกสาร)

แบบแปลนแสดงต าแหนงทตงเครองจกรและรายการเครองจกร (วศวกรลงนามรบรองเอกสาร)

แบบแปลนระบบควบคมมลพษและสงแวดลอม (วศวกรลงนามรบรองเอกสาร)

ใบอนญาตกอสรางอาคาร (กรณทยงไมไดกอสรางอาคาร)

หนงสอยนยอมใหใชสถานทหรอทดน (กรณทไมไดเปนเจาของสถานทหรอทดน)

แผนผงแสดงสงปลกสรางภายในบรเวณโรงงาน (วศวกรลงนามรบรองเอกสาร)

สถานทตงโรงงานจะตองเปนไปตามกฎกระทรวง

แบบแปลนแสดงขนาดของ BOILER (กรณทม BOILER)

เอกสารอน ๆ ตามทเจาหนาทก าหนด

Page 59: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

52 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การน าเขาและสงออก ผประกอบการจะตองปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ และประกาศทกรมศลกากรและหนวยงานทเกยวข องในการน าเขาและสงออกก าหนดไวอยางครบถวน โดยมค าแนะน าการจดเตรยมเอกสารและปฏบตตามขนตอนในการน าเขาและสงออกสนคา ดงน

Page 60: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

53 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

บตรประจ าตวผสงออก - น าเขาสนคา บตรประจ าตวผสงออก - น าเขาสนคาจะท าใหผประกอบการสะดวกในการตดตอราชการกบกรมการคาตางประเทศ รวมทงการขอหนงสอรบรองและใบอนญาตในการสงออก-น าเขาสนคา เปนตน โดยกรมการคาตางประเทศจะออก บตรประจ าตวในนามของนตบคคลใหผมอ านาจกระท าการแทนนตบคคลตามทไดจดทะเบยนการเปนนตบคคลเปนผถอบตรประจ าตวผสงออก - น าเขาสนคา

เอกสารทใชขอมบตรประจ าตวผสงออก - น าเขาสนคา

1) ค ารองขอมบตรประจ าตวผสงออก - น าเขา (แบบ บก.1 ส าหรบสนคาทวไป และแบบ บก.2 ส าหรบสนคาสงทอ) 2) ส าเนาใบทะเบยนภาษมลคาเพม (ภ.พ.20 หรอ ภ.พ.01 หรอภ.พ.09) 3) ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน ตดตอ: ส านกบรการการคาตางประเทศ โทรศพท 02 547 4837, 02 547 483

Call Center 1385 Website: www.dft.go.th

บตรผานศลกากร (Smart Card)

เปนบตรทผประกอบการน าเขาและสงออกจะตองมไวเปรยบเสมอนบตรประชาชน โดยบตรนจะบนทกขอมลพนฐานของ ผถอบตร เพออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบรายละเอยดตาง ๆ ซงบตร Smart Card มทงหมด 7 แบบ ดงน

สถานทท าบตร: บรษท อนเตอรลงค คอมมวนเคชน จ ากด (มหาชน) ณ ฝายทะเบยนผสงออกและน าเขา กรมศลกากร หรอท าทางไปรษณย โดยยนค ารองพรอมเอกสารประกอบผานส านกงานศลกากรภมภาคหรอดานศลกากร

ตดตอ: กรมศลกากร โทรศพท 02 249 0431-40 Call Center 1164 Website www.customs.go.th

ประเภทบตร เงอนไขบตร เอกสารทใช ในการยนค ารอง

1.บตรทอง เจาของหรอผจดการบตรกจการทไดรบการคดเลอกจากกรมศลกากรใหเปนผประกอบการระดบบตรทอง กศก. 1 ก.

2.บตรสเหลอง เจาของหรอผจดการบรษท หางรานฯ ทน าเขาและสงออก กศก. 1 ข. 3.บตรสเขยว ผทไดรบมอบอ านาจจากเจาของ หรอผจดการบรษท หางรานฯ กศก. 1 ค.

4.บตรสเงน ผประกอบการทเปนนตบคคลซงไดรบคดเลอกใหเปนตวแทนออกของรบอนญาต กศก. 1 ง.

5.บตรสชมพ บคคลทท าหนาทฝายพธการศลกากร เชน บรษท Shipping กศก. 1 จ.

6.บตรสฟา บคคลทมความช านาญดานการสงออกและน าเขา มประสบการณเปน Shipping อยางนอย 5 ป และผานการรบรองจากกรมศลกากร กศก. 1 ฉ.

7.บตรสสม ผชวยปฏบตพธการศลกากรของผท าบตรเจาของ หรอ ผจดการระดบบตรทอง บตรผรบมอบอ านาจ บตรตวแทนออกของรบอนญาต บตรผานพธการศลกากร หรอบตรผช านาญการศลกากร

กศก. 1 ช

Page 61: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

54 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การผานพธการศลกากร

เอกสารทใชในการขนสนคา

1. ประเภทใบขนสนคาขาเขา เปนเอกสารทกรมศลกากรก าหนดใหผน าเขาตองยนตอกรมศลกากร โดยแบงออกเปน 9 ประเภท ตามลกษณะการน าเขา ดงน 1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสนคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษสรรพสามตและภาษมลคาเพม ใชส าหรบ

การน าเขาสนคาทวไปทกประเภททกรมศลกากรมไดก าหนดใหใชใบขนสนคาประเภทอน 2) แบบ กศก. 102 ใบขนสนคาขาเขาพเศษพรอมแบบแสดงรายการภาษสรรพสามตและภาษมลคาเพม ใชส าหรบ

การน าเขาสนคาทางอากาศยานหรอพธการอนทกรมศลกากรก าหนดส าหรบของทน าเขาในลกษณะเฉพาะ เชน การน าเขาสตวเลยงมชวต

3) แบบ กศก. 103 ค ารองขอผอนผนรบของ/สงของออกไปกอน ใชส าหรบการน าเขาหรอสงออกสนคากอนปฏบตพธการครบถวนตามทกรมศลกากรก าหนด

4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสนคาส าหรบน าของเขาหรอสงของออกชวคราว ใชส าหรบการน าเขาหรอสงออกสนคาชวคราวประเภทตาง ๆ ตามทระบในอนสญญา

5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสนคาส าหรบพนทพฒนารวมไทย- มาเลเซย ใชส าหรบการน าเขาสนคาในเขตพนทพฒนารวมไทย-มาเลเซย

6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสนคาถายล า ใชส าหรบพธการสนคาถายล า 7) แบบท 448 ใบขนสนคาผานแดน ใชส าหรบพธการสนคาผานแดน 8) ใบขนสนคาพเศษส าหรบรถยนตและจกรยานยนตน าเขา หรอสงออกชวคราว ใชส าหรบการน ารถยนตและ

จกรยานยนตเขามาในประเทศ หรอสงออกชวคราว 9) ใบขนสนคาพเศษส าหรบเรอส าราญและกฬาทน าเขาหรอสงออกชวคราว ใชส าหรบการน าเรอส าราญและกฬา

เขามาในประเทศหรอสงออกชวคราว

2. ประเภทใบขนสนคาขาออก เปนเอกสารทกรมศลกากรก าหนดใหผสงออกตองยนตอกรมศลกากร แบงออกเปน 4 ประเภท ตามลกษณะการสงออก ดงน1) แบบ กศก.101/1 ใบขนสนคาขาออก ใชส าหรบการสงออกในกรณ ดงตอไปน

- การสงออกสนคาทวไป - การสงออกของสวนบคคลและเอกสทธ - การสงออกสนคาประเภทสงเสรมการลงทน (BOI) - การสงออกสนคาจากคลงสนคาทณฑบน

- การสงออกสนคาทขอชดเชยคาภาษอากร - การสงออกสนคาทขอคนอากรตามมาตร19 ทว - การสงออกสนคาทตองการใบสทธน ากลบ - การสงสนคากลบออกไป (RE-EXPORT)

2) แบบ กศก.103 ค ารองขอผอนผนรบของ/สงของออกไปกอน ใชส าหรบการขอสงสนคาออกไปกอนปฏบตพธการใบขนสนคาขาออกในลกษณะทกรมศลกากรก าหนดไว ในประมวลระเบยบปฏบตศลกากร พ.ศ. 2544

3) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสนคาส าหรบน าของเขาหรอสงของออกชวคราว ใชส าหรบพธการสงของออกชวคราวในลกษณะทก าหนดในอนสญญา

4) ใบขนสนคาพเศษส าหรบรถยนต และจกรยานยนตน าเขา หรอสงออกชวคราว ใชส าหรบการสงออกรถยนต และจกรยานยนตชวคราว

Page 62: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

55 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ขนตอนการปฏบตพธการน าเขาและสงออกสนคา

1) ผน าเขา-ผสงออกบนทกขอมลบญชราคาสนคา (Invoice) ทกรายการเขาสเครองคอมพวเตอร หรอผานเคานเตอร

บรการ และใหสงเฉพาะขอมลใบขนสนคามายงเครองคอมพวเตอรของกรมศลกากร 2) กรมศลกากรตรวจสอบขอมลเบองตนในใบขนสนคาทสงเขามา ถาพบวาขอมลใบขนสนคาไมถกตอง จะมการแจง

กลบไปยงผประกอบการเพอใหแกไขใหถกตอง 3) กรมศลกากรออกเลขทใบขนสนคาขาเขา/ขาออก พรอมจดกลมใบขนสนคาขาเขาในขนตอนการตรวจสอบพธการ

เปน 2 ประเภท แลวแจงกลบไปยงผน าเขาหรอตวแทนเพอจดพมพใบขนสนคา - ใบขนสนคาขาเขาประเภททไมตองตรวจสอบพธการ (Green Line) ผน าเขาหรอตวแทนสามารถน าใบขนสนคา

ขาเขาไปช าระคาภาษอากร และรบการตรวจปลอยสนคาได - ใบขนสนคาขาเขาประเภททตองตรวจสอบพธการ (Red Line) ส าหรบใบขนสนคาประเภทน ผน าเขาหรอตวแทน

ตองน าใบขนสนคาไปตดตอกบหนวยงานประเมนอากรของทาทน าของเขา หรอสงออก 4) ผประกอบการตองจดเกบขอมลบญชราคาสนคาในรปของสอคอมพวเตอรเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดอน เพอใช

ส าหรบการตรวจสอบใบขนสนคาหลงการตรวจปลอย และจดพมพเปนรายงานเมอกรมศลกากรรอง

พธการทางอเลกทรอนกส กรมศลกากรไดปรบปรงพธการศลกากรผานทางอเลกทรอนกส (e-Customs) เพอลดเวลา คาใชจาย และเพม ความสะดวกแกผประกอบการ โดยผประกอบการจะตองลงทะเบยนทฝายทะเบยน และสทธพเศษ กลมงานมาตรฐาน พธการ และราคา หรอฝายบรหารงานทวไป ส านกงานศลกากร ซงผทไดรบการอนมตสามารถด าเนนการในเรอง สทธประโยชนทาง ภาษอากร รวมถงการชดเชยคาภาษอากรไดทกขนตอนโดยไมตองใชบตรผานพธการใด ๆ ตดตอ กรมศลกากร โทรศพท 02 249 0431-40 Call Center 1164 Website: www.customs.go.th

Page 63: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

56 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

วธการช าระเงนระหวางประเทศ 1) ช าระลวงหนาดวยเงนสด (Advanced Cash Payment) คอ การทผซอช าระคาสนคาแกผขายดวยเงนสดกอน

การสงมอบสนคา 2) การเปดบญช (Open Account) คอ การช าระโดยเปดบญชขายเชอ โดยผซอและผขายตกลงซอขายสนคากนโดยตรง

แตผขายจะสงสนคาไปใหผซอกอน เมอผซอไดรบสนคาแลวจงไปตดตอธนาคารเพอโอนเงนคาสนคาตามระยะเวลา ทก าหนด

3) ตวสนคาสงออกเพอช าระเงน (Bill of Collection) คอ การช าระเงนโดยเรยกเกบเงนผานธนาคาร แบงไดดงน - D/P (Document Against Payment) คอ การทผขายสงเอกสารการเกบเงนไปยงผซอ โดยผานธนาคารทเปน

ตวแทนของทง 2 ฝาย กอนทจะสงมอบสนคา - D/A (Document Against Acceptance) คอ การทผขายสงเอกสารการเกบเงนไปยงผซอ โดยผานธนาคารท

เปนตวแทนของทง 2 ฝาย เพอน าสนคาไป แลวจะจายเงนตามวนทตกลง ซงเรยกไดอกอยางวา เปนการจายแบบ Credit

4) เลตเตอรออฟเครดต (Letter of Credit (L/C)) เปนการช าระคาสนคาผานธนาคารซงไดรบความนยมมากทสด เนองจากเปนวธทมหลกประกนวาผขายจะไดรบเงนคาสนคาเมอไดมอบสนคาลงเรอ และผซอจะไดรบสนคาเมอจายเงนแลว โดยผซอสามารถตดตอขอเปด L/C กบธนาคารได ซงเมอธนาคารเปด L/C ไปแลว ธนาคารจะมภาระผกพนทจะตองช าระคาสนคาแกธนาคารของผขายเมอไดรบเอกสารถกตอง และครบถวนตามเงอนไขของ L/C

อยางไรกตาม ในการน าเขาและสงออกผประกอบการจ าเปนทจะตองศกษาศกยภาพของตลาด และศกษาถง ความเปนไปไดและชองทางในการด าเนนธรกจใหประสบความส าเรจอยางรอบคอบ รวมถงสทธ ประโยชนตาง ๆ ใน การน าเขาและสงออกสนคา เพอกอใหเกดประโยชนสงสดตอกจการ

Page 64: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

57 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ภาษ การเปนหางหนสวนจ ากด หางหนสวนสามญจดทะเบยน และบรษทจดทะเบยนนน นอกจากจะตองท างบการเงนสง

กรมพฒนาธรกจการคาแลว ยงมหนาทตองช าระภาษเงนไดนตบคคล โดยจะตองน าสงภาษเงนไดใหกรมสรรมพากร ตามแบบฟอรม ภงด. 50 ภายใน 150 วน นบตงแตรอบระยะเวลาบญชสนสด และในกรณท กจการมรายไดมากกวา 1.8 ลานบาทควรจดทะเบยนภาษมลคาเพม (Value Added Tax: VAT) ทงนสามารถดรายละเอยดเพมเตมไดท www.rd.go.th/publish/681.0.html

ตามประมวลรษฎากร ใหอ านาจกรมสรรพากรจดเกบภาษ 5 ประเภทใหญ ๆ ไดแก ภาษเงนไดบคคลธรรมดา ภาษเงนไดนตบคคล ภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ และอากรแสตมป ภาษอากรแตละประเภทมลกษณะและวธการจดเกบทแตกตางกน ดงน

ภาษเงนไดบคคลธรรมดา ภาษเงนไดบคคลธรรมดา คอ ภาษทจดเกบจากบคคลทว ไป หรอจากหนวยภาษทมลกษณะพ เศษ ตามทกฎหมายก าหนดและมรายไดเกดขนตามเกณฑทก าหนด ธรกจทไมไดจดทะเบยนเปนนตบคคลหรอกลมคณะบคคล ตองเสยภาษประเภทน โดยปกตจดเกบเปนรายป รายไดทเกดขนในปใด ๆ ผมรายไดมหนาทตองน าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษทก าหนดภายในเดอนมกราคมถงมนาคมของปถดไป ส าหรบผมเงนไดบางกรณกฎหมายยงก าหนดใหยนแบบฯ เสยภาษตอนครงป ส าหรบรายได ทเกดขนจรงในชวงครงปแรก เพอบรรเทาภาระภาษท ตองช าระและเ งนไดบางกรณ กฎหมายก าหนดให ผจายท าหนาทหกภาษ ณ ทจายจากเงนไดทจายบางสวน เพอใหมการทยอยช าระภาษขณะทมเงนไดเกดขนอกดวย

ผมหนาทเสยภาษเงนไดบคคลธรรมดา

ผทมเงนไดเกดขนระหวางปทผานมาโดยมสถานะ อยางหนงอยางใด ดงน

1) บคคลธรรมดา 2) หางหนสวนสามญหรอคณะบคคลทมใชนตบคคล 3) ผถงแกความตายระหวางปภาษ 4) กองมรดกทยงไมไดแบง

อตราภาษส าหรบป 2560 เปนตนไป บญชอตราภาษเงนไดบคคลธรรมดา

ทมการปรบปรงใหม เงนไดสทธ อตราภาษ (รอยละ)

1-300,000* 5

300,001-500,000 10

500,001-750,000 15

750,001-1,000,000 20

1,000,001-2,000,000 25

2,000,001-5,000,000 30

5,000,001 ขนไป 35 * ทงนการยกเวนภาษเงนไดบคคลธรรมดาส าหรบเงนไดสทธ 150,000 บาทแรก ยงคงสามารถใช ตอไปตาม พระราชกฤษฎกาออกตามความในประมวลรษฎากรวาดวยการยกเวนรษฎากร (ฉบบท 470) พ.ศ. 2551

Page 65: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

58 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การยนแบบแสดงรายการเสยภาษเงนไดบคคลธรรมดา

แบบแสดงรายการทตองยน ก าหนดเวลายนแบบฯ

ชองทางยนแบบฯ

สนง.สรรพากร www.rd.go.th

ธนาคารพาณชยไทย ทองท

ไปรษณย

ภ.ง.ด.94 ภาษเงนไดบคคล ธรรมดาครงป

ก.ค. - ก.ย. ของปนน ✓

ภ.ง.ด.90 ภาษเงนไดบคคล ธรรมดาประจ าปภาษ

ม.ค.- ม.ค. ของปถดไป ✓ ✓ ✓ ✓

ภ.ง.ด.91 ภาษเงนไดบคคล ธรรมดาประจ าปภาษ

ม.ค.- ม.ค. ของปถดไป ✓ ✓ ✓ ✓

ทมา: ขาวกรมสรรพากร เลขทขาว ปชส. ๑๕/๒๕๕๙ วนท 20 เมษายน 2559 และ พระราชกฤษฎกาออกตามความในประมวลรษฎากรวาดวยการยกเวนรษฎากร (ฉบบท 470) พ.ศ. 2551

Page 66: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

59 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ภาษเงนไดนตบคคล ภาษเงนไดนตบคคล เปนภาษอากรประเภทหนงทบญญตไว ในประมวลรษฎากร จดเกบจากเงนไดของบรษทหรอ หางหนสวนนตบคคล ทจดทะเบยนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และหมายความรวมถงนตบคคลอน ๆ ท ไมไดจดทะเบยนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย

ผมหนาทเสยภาษเงนไดนตบคคล1) บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลทตงขนตามกฎหมายไทย ไดแก

ก. บรษท จ ากด ข. บรษทมหาชน จ ากด ค. หางหนสวนจ ากด ง. หางหนสวนสามญจดทะเบยน

2) บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลทตงขนตามกฎหมายตางประเทศ ซงมหนาทเสยภาษเงนไดนตบคคลในประเทศไทย

กตอเมอเขาเงอนไขขอใดขอหนง ดงตอไปน ก. บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลตางประเทศนน เขามากระท ากจการในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรคแรก

แหงประมวลรษฎากร) ข. บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลตางประเทศนน กระท ากจการในทอน ๆ รวมทงในประเทศไทย (มาตรา 66

วรรคสอง แหงประมวลรษฎากร) ค. บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลตางประเทศนน กระท ากจการอน ๆ รวมทงในประเทศไทยและกจการทกระท านน

เปนกจการขนสงระหวางประเทศ (มาตรา 67 แหงประมวลรษฎากร) ง. บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลตางประเทศนน มไดประกอบกจการในประเทศไทย แตไดรบเงนไดพงประเมนตาม

มาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรอ (6) ทจายจากหรอในประเทศไทย (มาตรา 70) จ. บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลตางประเทศทเสยภาษเงนไดนตบคคลในประเทศไทย ตามมาตรา 76 วรรคสอง

และมาตรา 76 ทว แหงประมวลรษฎากร ไดจ าหนายเงนก าไรหรอเงนประเภทอนทกนไวจากก าไร หรอถอไดวาเปนเงนก าไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทว แหงประมวลรษฎากร)

ฉ. บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลตางประเทศนน มไดเขามาท ากจการในประเทศไทยโดยตรง หากแตมลกจางหรอผท าการแทนหรอผท าการตดตอ ในการประกอบกจการในประเทศไทย ซงเปนเหตใหไดรบเงนไดหรอผลก าไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทว)

กลาวคอ บรษทหรอหางหนสวนนตบคคลตางประเทศนนจะเสยภาษไทยตอเมอมแหลงเงนไดมาจากประเทศไทย โดย ไมค านงถงวาจะเปดกจการในประเทศไทยหรอไม 3) กจการซงด าเนนการเปนทางคา หรอหาก าไร โดย

ก. รฐบาลตางประเทศ ข. องคการของรฐบาลตางประเทศ

ค. นตบคคลอนทตงขนตามกฎหมายของตางประเทศ

Page 67: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

60 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

4) กจการรวมคา (Joint Venture) ไดแก กจการทด าเนนการรวมกนในทางคาหรอหาก าไร ระหวางบคคลดงตอไปน คอ ก. บรษทกบบรษท ข. บรษทกบหางหนสวนนตบคคล ค. หางหนสวนนตบคคลกบหางหนสวนนตบคคล ง. บรษทและหรอหางหนสวนนตบคคลกบบคคลธรรมดา จ. บรษทและหรอหางหนสวนนตบคคลกบคณะบคคลทมใชนตบคคล ฉ. บรษทและหรอหางหนสวนนตบคคลกบหางหนสวนสามญ ช. บรษทและหรอหางหนสวนนตบคคลกบนตบคคลอน

5) มลนธหรอสมาคมทประกอบกจการซงมรายได แตไมรวมถงมลนธหรอสมาคมทรฐมนตรประกาศก าหนดใหเปน

องคการหรอสถานสาธารณกศล 6) นตบคคลทอธบดก าหนดโดยอนมตรฐมนตรและประกาศในราชกจจานเบกษา ใหเปนบรษทหรอหางหนสวนนตบคคล

ตามประมวลรษฎากร

ฐานภาษในการค านวณภาษเงนไดนตบคคล

ภาษเงนไดนตบคคล ค านวณจากเงนไดทใชเปนหลกฐานในการค านวณภาษคณดวยอตราภาษทก าหนด ดงนน เงนไดทตองเสยภาษเงนไดนตบคคลหรอฐานภาษเงนไดนตบคคลนน โดยท วไปไดแกก าไรสทธทค านวณตามเงอนไขทก าหนด แต เพอความเปนธรรมและอดชองวางในการจดเกบภาษเงนได จงไดมการบญญตจดเกบภาษเงนได นตบคคล จากเงนไดหรอ ฐานภาษทแตกตางกน ดงน

1) ก าไรสทธ 2) ยอดรายไดกอนหกรายจาย 3) เงนไดทจายจากหรอในประเทศไทย 4) การจ าหนายเงนก าไรออกไปจากประเทศไทย

ทงน การค านวณจะคดแบบขนบนได คลายกบการค านวณภาษเงนไดบคคลธรรมดา

ในรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป ใหค านวณภาษในอตรา ดงน

ก าไรสทธ อตราภาษ (รอยละ) ไมเกน 300,000 ยกเวน เกน 300,000

แตไมเกน 3,000,000 บาท 15

เกน 3,000,000 บาทขนไป 20

Page 68: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

61 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การยนแบบแสดงรายการเสยภาษนตบคคล

หางหนสวนจ ากด บรษท หางหนสวนนตบคคลตามกฎหมายไทย กจการรวมคา บรษททตงขนตามกฎหมายตางประเทศท

ประกอบกจการในประเทศไทย นตบคคลอนทตงขนตามกฎหมายตางประเทศ

กจการของรฐบาลตางประเทศ องคกรของรฐบาลตางประเทศ บรษททตงขนตามกฎหมายตางประเทศทประกอบการ

ขนสงผานประเทศตาง ๆ รวมทงประเทศไทย มลนธหรอสมาคมทเปนนตบคคลซงมรายได

ทมา: http://www.rd.go.th/publish/841.0.html

ผมหนาทยนแบบฯ

แบบแสดงรายการ ทตองยน

ก าหนดเวลายนแบบฯ

ชองทางยนแบบฯ

สนง.สรรพากร www.rd.go.th

ธนาคารพาณชยไทย ทองท

ไปรษณย

ภ.ง.ด.51 ภาษเงนไดนตบคคลครงรอบ ระยะเวลาบญชแรก

ภายใน 2 เดอน นบแตวนสนงวด 6 เดอนแรกของรอบระยะเวลาบญช

✓ ✓ ✓

ภ.ง.ด.50 ภาษเงนไดนตบคคล ส าหรบรอบระยะเวลาบญช

ภายใน 150 วน นบแตวนสนรอบระยะเวลาบญช

✓ ✓ ✓

ภ.ง.ด.52 ภาษเงนไดส าหรบ รอบระยะเวลาบญช

ภายใน 150 วน นบแตวนสนรอบระยะเวลาบญช

✓ ✓ ✓

ภ.ง.ด.55 ภาษเงนไดนตบคคล ส าหรบรอบระยะเวลาบญช

ภายใน 150 วน นบแตวนสนรอบระยะเวลาบญช

✓ ✓ ✓

Page 69: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

62 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ภาษมลคาเพม ภาษมลคาเพมเปนภาษทเกบจากผขายสนคาในประเทศ การใหบรการในประเทศ และการน าเขาสนคา ผประกอบการทขายสนคาหรอใหบรการในทางธรกจหรอวชาชพเปนปกตธระ ไมวาจะประกอบกจการในรปของบคคลธรรมดา คณะบคคล หรอหางหนสวนสามญทมใชนตบคคล หรอนตบคคลใด ๆ หากมรายรบจากการขายสนคาหรอใหบรการเกนกวา 1.8 ลานบาทตอป มหนาทตองยนค าขอจดทะเบยนภาษมลคาเพมเพอเปนผประกอบการจดทะเบยน โดยค านวณภาษทตองเสยจาก ภาษขายหกดวยภาษซอในแตละเดอนภาษ ถาผลลพธเปนบวกใหน าสงภาษมลคาเพมกบกรมสรรมพากร แตถาไดผลลพธเปนลบสามารถน าไปขอคนภาษไดจากกรมสรรพากร ทงนหลกฐานการซอจะตองเปนใบก ากบภาษเตมรปแบบเทานน และตองพจารณาภาษซอตองหามประกอบดวย ซงภาษซอตองหามมลกษณะคอ

1) ไมมใบก ากบภาษ ใบก ากบภาษสญหาย ไมอาจแสดงใบก ากบภาษไดวามการช าระภาษซอ หรอ มแตไมถกตอง 2) ใบก ากบภาษอยางยอ 3) ภาษซอทไมเกยวของกบการประกอบกจการของผประกอบการ 4) ภาษซอทเกดจากคารบรองหรอรายจายท านองเดยวกน 5) ภาษซอทออกโดยผไมมสทธในการออกใบก ากบภาษ 6) และอน ๆ ตามประกาศอธบดกรมสรรพากรเกยวกบภาษมลคาเพม (ฉบบท 42)

การยนแบบแสดงรายการเสยภาษมลคาเพม

ผประกอบการจด ทะเบยนภาษ มลคาเพม

ผสงเงนทวไป ผรบโอนสทธในสนคาหรอบรการ

ผขายทอดตลาด สวนราชการขายทรพยสนทถกยด

ผมหนาทยนแบบฯ

แบบแสดงรายการ ทตองยน ก าหนดเวลายนแบบฯ

ชองทางยนแบบฯ

สนง.สรรพากร www.rd.go.th

ธนาคารพาณชยไทย ทองท

ไปรษณย

ภ.พ.30 (แบบแสดงรายการ ภาษมลคาเพม)

ตงแตวนท 1-15 ของเดอนถดไป ทกเดอน ไมวาจะมรายรบหรอไม

✓ ✓

ภ.พ.36 (แบบแสดงรายการภาษมลคาเพม)

กรณ ตงแต วนท 1-7 ของ เดอนถดไปจากเดอนทจายเงน กรณ ใหยนภายใน 30 วน นบแตวนรบโอนสทธ กรณหรอ ใหยนแบบตงแตวนท 1-7 ของเดอนถดไปจากเดอนทขาย

✓ ✓

Page 70: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

63 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ภาษธรกจเฉพาะ ภาษธรกจเฉพาะเปนภาษตามประมวลรษฎากรประเภทหนงซงจดเกบจากผประกอบการทท าธรกจเฉพาะอยาง ตาม แบบแสดงรายการภาษธรกจเฉพาะ คอแบบ ภ.ธ.40 ผประกอบกจการทมหนาทเสยภาษธรกจเฉพาะ มหนาทจดท ารายงานแสดงรายรบกอนหกรายจายทตองเสยภาษ และรายรบทไมตองรวมค านวณเพอ เสยภาษ โดยจะตองเสยภาษธรกจเฉพาะทกเดอน

ผมหนาทเสยภาษธรกจเฉพาะ

1) การธนาคาร 2) การประกอบธรกจเงนทน ธรกจหลกทรพย ธรกจเครดตฟองซเอร 3) การรบประกนชวต 4) การรบจ าน า 5) การประกอบกจการโดยปกตเยยงธนาคารพาณชย เชน การใหกยมเงนค าประกน แลกเปลยนเงนตรา ออก ซอ

หรอขายตวเงน หรอรบสงเงนไปตางประเทศดวยวธตาง ๆ 6) การขายอสงหารมทรพยเปนทางคาหรอหาก าไร ไมวาอสงหารมทรพยนนจะไดมาโดยวธใดกตาม

อตราภาษธรกจเฉพาะ

กจการ ฐานภาษ อตราภาษรอยละ

กจการธนาคาร ธรกจเงนทน ธรกจหลกทรพย ธรกจเครดตฟองซเอร และ การประกอบกจการเยยง ธนาคารพาณชย

- ดอกเบย สวนลด คาธรรมเนยม คาบรการ หรอก าไรกอนหกรายจายใด ๆ จากการซอหรอขายตวเงนหรอ ตราสารแสดงสทธในหนใด ๆ

- ก าไรกอนหกรายจายใด ๆ จากการแลกเปลยนหรอซอขายเงนตรา การออกตวเงนหรอการสงเงนไปตางประเทศ

3.0

กจการรบประกนชวต ดอกเบย คาธรรมเนยม คาบรการ 2.5 กจการโรงรบจ าน า - ดอกเบย คาธรรมเนยม

- เงน ทรพยสน คาตอบแทน หรอ ประโยชนใด ๆ อนมมลคาทไดรบ หรอพงไดรบจากการขายของทจ าน าหลดเปนสทธ

2.5

การคาอสงหารมทรพย รายรบกอนหกรายจายใด ๆ 0.1 การขายหลกทรพยในตลาดหลกทรพย

รายรบกอนหกรายจายใด ๆ 0.1 (ยกเวน)

การซอและการขายคนหลกทรพยทไดรบอนญาตจาก คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ ตลาดหลกทรพย

ก าไรกอนหกรายจายใด ๆ จากการขายคนหลกทรพย แตไมรวมถง ดอกเบย เงนปนผล หรอประโยชนใด ๆ ทไดจากหลกทรพย

3.0

ธรกจแฟกเตอรง ดอกเบย สวนลด คาธรรมเนยม หรอคาบรการ 3.0 หมายเหต: อตราภาษของการคาอสงหารมทรพยใหลดและคงจดเกบในอตรารอยละ 0.1 ส าหรบการจดทะเบยนสทธและนตกรรมทไดกระท าภายในหนงป

Page 71: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

64 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

วธการค านวณภาษธรกจเฉพาะ

น ารายรบทมไดหกรายจายใด ๆ ทไดรบในเดอนภาษมาค านวณภาษในอตรารอยละ ตามทประมวลรษฎากรก าหนดผลลพธทค านวณไดจะเปนภาษตองช าระ และจะตองเสยภาษใหองคกรปกครองสวนทองถนเพมอกรอยละ 10 ของ อตราภาษทจดเกบตามประมวลรษฎากร

การยนแบบแสดงรายการเสยภาษธรกจเฉพาะ

แบบแสดงรายการ ทตองยน

ก าหนดเวลายนแบบฯ

ชองทางยนแบบฯ

สนง.สรรพากร www.rd.go.th

ธนาคารพาณชยไทย ทองท

ไปรษณย

ภ.ธ.40 (แบบแสดงรายการภาษธรกจเฉพาะ)

ตงแตวนท 1-15 ของเดอนถดไป กรณขายอสงหารมทรพยเปนทางการคาหาก าไร ใหเสยภาษฯ ขณะทจดทะเบยนสทธ และนตกรรมทกรมทดนโดยไมตองยนแบบ ภ.ธ.40 ทกรมสรรพากรอก

✓ ✓

Page 72: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

65 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

อากรแสตมป อากรแสตมปเปนภาษตามประมวลรษฎากรประเภทหนง จดเกบจากการกระท า ตราสาร 28 ลกษณะ ตามทก าหนดไวในบญชอตราอากรแสตมป โดยทตองซออากรแสตมปมาตดไดจากส านกงานสรรพากรทองท สาขา โดยตวอากรจะมลายน าบอกปทผลต จงควรซอมาตดโดยทนททมการท าสญญาตาง ๆ ผมหนาทเสยอากรแสตมป เปนผทกฎหมายก าหนดไว ตามบญชอากรแสตมป 28 ลกษณะแหงตราสารสญญา การยนแบบแสดงรายการเสยอากรแสตมป

ตารางสรปแบบแสดงรายการ 28 ลกษณะแหงตราสารสญญา กรณทตองช าระเปนตวเงน

ล าดบ ลกษณะแหงตราสาร แบบแสดงรายการ

1 ลกษณะตราสาร 1 เชาทดน โรงเรอน สงปลกสรางอยางอนหรอแพ อ.ส.4 2

ลกษณะตราสาร 2 โอนใบหน ใบหนก พนธบตร และใบรบรองหน ซงบรษท สมาคม คณะบคคลหรอองคการใด ๆ เปนผออก

อ.ส.4

3 ลกษณะตราสาร 3 เชาซอทรพยสน อ.ส.4 ข 4 ลกษณะตราสาร 4 จางท าของ อ.ส.4 5 ลกษณะตราสาร 5 กยมเงน หรอการตกลงใหเบกเงนเกนบญชจากธนาคาร อ.ส.4 ข 6 ลกษณะตราสาร 6 กรมธรรมประกนภย อ.ส.4 ข 7 ลกษณะตราสาร 7 ใบมอบอ านาจ อ.ส.4 8 ลกษณะตราสาร 8 ใบมอบฉนทะส าหรบใหลงมตในทประชมของบรษท อ.ส.4 9

ลกษณะตราสาร 9 (1) ตวแลกเงนหรอตราสารท านองเดยวกบทใชอยางตวแลกเงน (2) ตวสญญาใชเงนหรอตราสารท านองเดยวกบทใชอยางตวสญญาใชเงน

อ.ส.4 ก

10 ลกษณะตราสาร 10 บลออฟเลดง (Bill of Lading) อ.ส.4 11

ลกษณะตราสาร 11 (1) ใบหน หรอ ใบหนก หรอ ใบรบรองหนของบรษท สมาคม คณะบคคล หรอองคการใด ๆ (2) พนธบตรของรฐบาลใด ๆ ทขายในประเทศไทย

อ.ส.4 ก อ.ส.4

12 ลกษณะตราสาร 12 เชค หรอหนงสอค าสงใด ๆ ซงใชแทนเชค อ.ส.4 ก 13 ลกษณะตราสาร 13 ใบรบฝากเงนประเภทประจ าของธนาคาร โดยมดอกเบย อ.ส.4 ก 14 ลกษณะตราสาร 14 เลตเตอรออฟเครดต (Letter of Credit) อ.ส.4 ข 15 ลกษณะตราสาร 15 เชคส าหรบผเดนทาง อ.ส.4 ก 16 ลกษณะตราสาร 16 ใบรบของ อ.ส.4 ข 17 ลกษณะตราสาร 17 ค าประกน อ.ส.4 ข 18 ลกษณะตราสาร 18 จ าน า อ.ส.4 19 ลกษณะตราสาร 19 ใบรบของคลงสนคา อ.ส.4 20 ลกษณะตราสาร 20 ค าสงใหสงมอบของ อ.ส.4 21 ลกษณะตราสาร 21 ตวแทน อ.ส.4

Page 73: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

66 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ล าดบ ลกษณะแหงตราสาร แบบแสดงรายการ

22 ลกษณะตราสาร 22 ค าชขาดของอนญาโตตลาการ อ.ส.4 23 ลกษณะตราสาร 23 คฉบบหรอคฉกแหงตราสาร อ.ส.4 ข 24 ลกษณะตราสาร 24 หนงสอบรคณหสนธของบรษทจ ากดทสงตอนายทะเบยน อ.ส.4 25 ลกษณะตราสาร 25 ขอบงคบของบรษทจ ากดทสงตอนายทะเบยน อ.ส.4 26 ลกษณะตราสาร 26 ขอบงคบใหมหรอส าเนาหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษทจ ากดซง

เปลยนแปลงใหมทสงตอนายทะเบยน อ.ส.4

27 ลกษณะตราสาร 27 หนงสอสญญาหางหนสวน อ.ส.4 28 ลกษณะตราสาร 28

(ก) ใบรบรางวลสลากกนแบงของรฐบาล (ข) ใบรบส าหรบการโอนหรอกอตงสทธใด ๆ เกยวกบอสงหารมทรพย ในเมอนตกรรมทเปนเหตใหออกใบรบนนมการจดทะเบยนตามกฎหมาย ** ช าระอากรแสตมป ณ หนวยงานทจดทะเบยนโอนกรรมสทธ (ค) ใบรบส าหรบการขาย ขายฝาก ใหเชาซอ หรอโอนกรรมสทธ ยานพาหนะ ทงนเฉพาะยานพาหนะ ซงมการจดทะเบยนตามกฎหมายวาดวยยานพาหนะนน ๆ

อ.ส.4 อ.ส.4 อ.ส.4 ข

Page 74: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

67 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ภาษเงนไดหก ณ ทจาย ภาษเงนไดหก ณ ทจาย เปนภาษทตองจายไปในทนทตรงททเรามรายจาย ผทตองจายคอผทใหเงน ซงในทางกฎหมายไดก าหนดไววาเราสามารถยนจายภาษหก ณ ทจาย นไดภายในวนท 7 ของเดอนถดไป นบตงแตเรามรายจายกอนนนเขามาพรอมทงน าสงภาษ แตถาหากวาวนท 7 ของเดอนถดไปนนเปนวนหยดราชการ เรากสามารถเลอนวนทเราตองจาย ภาษหก ณ ทจายออกไปไดจนถงวนแรกทเปดท าการหลงจากวนท 7 ผทตองจายภาษหก ณ ทจาย

นนคอ บคคลธรรมดา หางหนสวน บรษท สมาคม หรอคณะบคคล ทเปนผจายเงนใหกบผอน แตอยางไรกตามทางกฎหมายไดก าหนดไววาผทมรายไดในแตละครงนนถาไมถง 1,000 บาท กไมตองหก ภาษ ณ ทจาย และก าหนดใหมกรณทตองเสยภาษหก ณ ทจายและผทตองเสยภาษหก ณ ทจาย ดงน 1. เงนไดนนเปนคานายหนา คาแหงกดวลล คาลขสทธ

ผทตองเสยภาษหก ณ ทจายคอ บรษท หางหนสวนและมลนธหรอสมาคมท ไมมขอยกเวน ซ งจะ มการเสย ภาษหก ณ ทจายในอตราทแตกตางกนออกไป คอรอยละ 3.0 และ 10.0 ตามล าดบ

2. เงนไดนนเปนดอกเบยเงนฝาก ดอกเบยพนธบตร ดอกเบยหนก ดอกเบยตวเงน พนธบตรหนก

ผทตองเสยภาษหก ณ ทจาย คอ บรษท หางหนสวนไมรวมถงธนาคารพาณชยหรอบรษทเงนทนและมลนธหรอสมาคมทไมมขอยกเวน ซงจะเสยภาษหก ณ ทจายในอตราทแตกตางกนออกไป คอ รอยละ 1.0 และ 10.0 ตามล าดบ

3. เงนไดนนเปนคาเชาอาคารหรอบาน

ผทตองเสยภาษหก ณ ทจาย คอ บรษท หางหนสวน มลนธหรอสมาคมทไมมขอยกเวน และบคคลธรรมดา ซงจะเสยภาษหก ณ ทจายในอตราทแตกตางกนออกไป คอ รอยละ 5.0 10.0 และรอยละ 5.0 ตามล าดบ

4. เงนไดนนเปนคาจางท าของ

ผทตองเสยภาษหก ณ ทจาย คอ บรษท หางหนสวน และบคคลธรรมดา ซงจะเสยภาษหก ณ ทจายในอตราทเทากน คอรอยละ 3.0

5. เงนไดนนเปนคาโฆษณา

ผ ท ต อ ง เ ส ยภาษ ห ก ณ ท จ ายค อ น ตบ คคล แล ะ บคคลธรรมดา ซงจะเสยภาษหก ณ ทจายในอตราทเทากน คอรอยละ 2.0

6. เงนไดนนเปนคาขนสง

ผทตองเสยภาษหก ณ ทจายคอ นตบคคล และบคคลธรรมดา ซงจะเสยภาษหก ณ ทจายในอตราทเทากน คอ รอยละ 1.0

Page 75: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

68 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การยนแบบแสดงรายการภาษหก ณ ทจาย

นตบคคล บคคลธรรมดา

ผมหนาทยนแบบแสดงรายการ

แบบแสดงรายการทตองยน

ก าหนดเวลา ยนแบบฯ

ชองทางยนแบบฯ

สนง.สรรพากร www.rd.go.th

ธนาคารพาณชยไทย ทองท

ไปรษณย

ภ.ง.ด.53 ภายใน 7 วน หลง สนเดอน

✓ ✓ ✓

ภ.ง.ด.3 ภายใน 7 วน หลง สนเดอน

✓ ✓ ✓

Page 76: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

69 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ภาษปายภาษปาย คอ ภาษทเกบจากการแสดงปายชอ ยหอ หรอโลโกบนวตถใด ๆ ดวยตวอกษร ภาพ บนปายทวไป ปายบลบอรดตามตกตามทางดวน ปายผาใบ หรอปายไฟ ทใชเพอหารายไดหรอการโฆษณา ลวนตองเสยภาษปายทงสน

ขนตอนในการขออนญาตและตดตงปาย

ประเภทของปายทไมตองเสยภาษ

ตามกฏหมายแลวปายทตองเสยภาษคอปายใด ๆ ทแสดงชอยหอทใชในการโฆษณาหรอหารายไดบนวตถตาง ๆ แตวากฏหมายยงมขอยกเวนหลายขอ ซงผประกอบการสามารถใชวธเหลานในการตดปายแทนปายแบบปกตทวไปได โดยไมตองเสยภาษดวยวธดงน

1) ปายทแสดงไว ณ โรงมหรสพและบรเวณของโรงมหรสพนนเพอโฆษณามหรสพ 2) ปายทแสดงไวทสนคาหรอทสงหมหอหรอบรรจสนคา 3) ปายทแสดงไวในบรเวณงานทจดขนเปนครงคราว 4) ปายทแสดงไวทคนหรอสตว 5) ปายทแสดงไวภายในอาคารทใชประกอบการคาหรอประกอบกจการอนหรอภายในอาคารซงเปนทรโหฐาน ทงนเพอ

หารายได และแตละปายมพนทไมเกน 3 ตารางเมตรทก าหนดในกฎกระทรวง แตไมรวมถงปายตามกฎหมายวาดวยทะเบยนพาณชย

6) ปายของราชการสวนกลาง ราชการสวนภมภาคหรอราชการสวนทองถนตามกฎหมายวาดวยระเบยบบรหาร ราชการแผนดน

ตรวจสอบวาปายของเรา ตองเสยภาษหรอไม จากประเภทของปาย ทตองเสยภาษ

สามารถด าเนนการ ตดตงไดเลย

ค านวณภาษตามลกษณะปาย *ถาต ากวา 200 บาท ใหคดเปน 200 บาท

เตรยมเอกสารขออนญาตตดปาย

ยนแบบแสดงรายการภาษปาย

ตดตงปายไดเลย แจงเจาหนาทเพอรอช าระหนภายหลง

ไมตรงตามประเภทของปายทตองเสยภาษ

ตรงตามประเภทของปาย ทตองเสยภาษ

พรอมช าระภาษปายไดทนท ยงไมพรอมช าระภาษปาย

Page 77: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

70 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

7) ปายขององคการทจดตงขนตามกฎหมายวาดวยการจดตงองคการของรฐบาลหรอตามกฎหมายวาดวยการนน ๆ และหนวยงานทน ารายไดสงรฐ (เชน ปายของธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพอการสหกรณ และบรรษทเงนทนอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

8) ปายของโรงเรยนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรยนเอกชนหรอสถาบนอดมศกษาเอกชน ตามกฎหมายวาดวยสถาบนอดมศกษาเอกชน ทแสดงไว ณ อาคารหรอบรเวณของโรงเรยนเอกชน หรอสถาบน อดมศกษาเอกชนนน

9) ปายของผประกอบการเกษตรซงคาผลผลตอนเกดจากการเกษตรของตน 10) ปายของวดหรอผด าเนนกจการเพอประโยชนแกการศาสนา หรอการกศลสาธารณะโดยเฉพาะ 11) ปายของสมาคมหรอมลนธ 12) ปายตามทก าหนดในกฎกระทรวง (ปจจบนมฉบบท 2) กฎกระทรวงฉบบท 2 (พ.ศ.2535) ใหเจาของปายไมตองเสย

ภาษปาย ส าหรบ (ก) ปายทตดตงหรอแสดงไวทรถยนตสวนบคคล รถจกรยานยนต รถบดถนนหรอรถแทรกเตอร ตามกฎหมายวาดวย

รถยนต (ข) ปายทตดตงหรอแสดงไวทลอเลอน ตามกฎหมายวาดวยลอเลอน (ค) ปายทตดตงหรอแสดงไวทยานพาหนะนอกเหนอจาก (ก) และ (ข) โดยมพนทไมเกนหารอยตารางเซนตเมตร

ประเภทของปายทตองเสยภาษ และอตราภาษ 1) ปายแบบทมอกษรไทยลวน

มลกษณะเปนปายทมแตตวอกษรไทยเทานน ไมมการใชภาพหรอภาษาอนเขามาผสม โดยจะคดภาษในอตรา 3 บาทตอ 500 ตารางเซนตเมตร (ในรปแบบนไมนบพวกอกษรยอหนาชอเชน ช. T.M. เพราะในสวนนจะน าไปคดราคาแยกตางหากในอกอตราหนง)

2) ปายอกษรทมอกษรไทยทปนกบอกษรตางประเทศ

ภาพ หรอเครองหมายอน ๆ มลกษณะเปนปายทม ตวอกษรภาษาไทย และม ภาษาอน ๆ รวมถงรปภาพเขาไปผสมได แตมขอแมวาอกษรภาษาไทยทกตวบนปายนนตองอยบนสด และหามอย ในต าแหนงต ากวาอกษรภาษาอน ๆ ซ ง ปายประเภทนมกไดรบความนยมเปนอยางมากในการท าปายบลบอรดตาง ๆ ทใชตวอกษรไทยอยดานบน และมโลโกอยดานลาง โดยปายดงกลาวจะใชอตราภาษท 20 บาท ตอ 500 ตารางเซนตเมตร

Page 78: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

71 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

3) ปายท ไมมอกษรไทยประกอบในปาย หรอมตวอกษรไทยอยต ากวาภาษาอน ๆ มลกษณะเปนปายทเสยภาษในอตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนตเมตร

เพมเตม

o ถาหากค านวณภาษตามอตราทวาแลว จ านวนภาษปายทตองช าระยงไมถงปายละ 200 บาท กตองเสยภาษในอตราภาษขนต าทปายละ 200 บาท

o ถามการเปลยนแปลงแกไขปายในบางสวน ใหค านวณภาษเฉพาะในสวนตางทเพมขนเทานน เชน ถาในตอนแรกใชปายในรปแบบท 2 ดวยปายทมขนาด 10,000 ตารางเซนตเมตร เปนจ านวนภาษ 400 บาท แตถามการเปลยนแปลงปายจนอยในคณสมบตตามขอท 3 จ านวนภาษปายจะเพมสงถง 800 บาท กใหจายภาษแคสวนตางนนกคอ 800-400 = 400 บาทเทานน

การยนแบบแสดงรายการเพอเสยภาษปาย

หลงจากไดรบอนญาตใหตดปายกใหเตรยมเอกสารหลกฐานประกอบการเสยภาษปายตอไปนใหครบถวน เพอเตรยมน าไปยนช าระภาษ o บตรประจ าตวประชาชน o ส าเนาทะเบยนบาน o ทะเบยนภาษมลคาเพม/ทะเบยนการคา o หนงสอรบรองหางหนสวน/นตบคคล o ใบอนญาตตดตงปาย หรอใบเสรจรบเงนจากรานท าปาย o ถาในกรณทเคยยนแบบแสดงรายการเพอเสยภาษปายไวแลว ควรน าใบเสรจรบเงนคาภาษปายจากปกอนมาแสดง

เมอไดเอกสารทงหมดพรอมตามนแลว เจาของปายนนจะตองไปยนแบบแสดงรายการภาษปาย (ภ.ป. 1) พรอมดวยหลกฐานทงหมดททางส านกงานเขต เทศบาล หรอองคการบรหารสวนต าบลทเจาของปายอาศยอย (ถามการเปลยนแปลงปายตองท าการยนแบบแสดงรายการภาษปายเพอท าการประเมนภาษปายใหมทกครง) และด าเนนการยนแบบแสดงรายการภาษ พนกงานจะด าเนนการได 2 กรณ คอ

กรณแรก เมอเราพรอมช าระภาษปายไดทนท เมอเจาหนาทไดท าการประเมนภาษทงหมดแลว กรณทสอง จะเกดขนเมอเราไมพรอมช าระภาษเมอไดรบการประเมนภาษปายทงหมดแลว เจาหนาทจะมหนงสอแจง

การประเมนและแจงหนทงหมดทเราตองช าระในภายหลง ซงจะมเวลาเพยง 15 วน นบตงแตไดรบ การประเมนในการช าระภาษปายน

Page 79: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

72 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ซงการช าระหนนน ถาเปนปายท เพงยนภาษเปนปแรก และไดรบการประเมนจากทางเจาหนาทวามภาษปาย เกน 3,000 บาทขนไป กสามารถผอนช าระได 3 งวด งวดละ 3 เดอน ในอตราเทา ๆ กน

การช าระภาษปายจะตองช าระเปนประจ าทกป โดยช าระภายในเดอนมนาคม - หากผประกอบการจงใจไมยนแบบแสดงรายการภาษปาย จะมโทษปรบตงแต 5,000 บาท ถง 50,000 บาท - ถาผประกอบการจงใจแจงขอความเทจ หรอพยายามหลกเลยงภาษ จะมโทษจ าคกไมเกน 1 ป หรอ ปรบตงแต 5,000 บาท ถง 50,000 บาท หรอ ทงจ า ทงปรบ

ทมา: ส านกงานเขตบางแค และคมอนกธรกจเบองตน โดย องควต

Page 80: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

73 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

SMEs Checklist เอกสารส าหรบการยนช าระภาษปาย ท าเครองหมาย เพอตรวจสอบความพรอมของเอกสาร

บตรประจ าตวประชาชน

ส าเนาทะเบยนบาน

ทะเบยนภาษมลคาเพม

หนงสอรบรองหางหนสวน

ใบอนญาตตดตงปาย หรอใบเสรจรบเงนจากรานท าปาย

ถาในกรณทเคยยนแบบแสดงรายการเพอเสยภาษปายไวแลว ควรน าใบเสรจรบเงนคาภาษปายจากปกอนมาแสดงดวย

Page 81: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

74 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ไขขอของใจเกยวกบภาษ

การไมช าระภาษในก าหนดเวลา หรอ ช าระไมถกตองจะมผลกระทบตอธรกจอยางไร 1. กรณไมช าระภาษภายในก าหนดเวลา

กรณไมช าระภาษภายในก าหนดเวลาจะตองเสยเงนเพมรอยละ 1.5 ตอเดอน หรอเศษของเดอนของเงนภาษทตองช าระนน นบแตวนพนก าหนดเวลาการยนรายการจนถงวนช าระภาษ เวนแตกรณท ไดรบอนมตจากอธบดกรมสรรพากร ใหขยายก าหนดเวลาช าระภาษได จะเสยเงนเพมรอยละ 0.75

2. ก รณ เ จ าพน ก ง านตรวจสอบออกหมายเรยก

กรณเจาพนกงานตรวจสอบออกหมายเรยกและปรากฏวามไดยนแบบแสดงรายการไวหรอยนแบบแสดงรายการไวแตช าระภาษขาดหรอต าไป นอกจากจะตองรบผดช าระเงนเพมตามขอ 1 แลว ยงจะตองรบผดเสยเบยปรบอก 1 เทา หรอ 2 เทาของเงนภาษทตองช าระแลวแตกรณ เงนเบยปรบดงกลาวอาจลดหรองดไดตามระเบยบทอธบดก าหนดโดยอนมตรฐมนตร

การไมจดทะเบยนขนทะเบยนพาณชยจะมผลกระทบตอธรกจอยางไร ?

มอายความคดภาษ 10 ป มโทษทงทางแพงและอาญา และเสยสทธตาง ๆ ตวอยางเชน การสนบสนนการสงออกหรออน ๆ ของรฐบาลอกดวย

หากมขอสงสยเกยวกบการเสยภาษ ควรท าอยางไร สามารถขอค าปรกษาจากสรรพากรทองท ได เพอความถกตองในการเสยภาษมากทสด

หากมการขอเขาตรวจสอบของเจาหนาทควรท าอยางไร ควรเตรยมเอกสารใหครบและใหความรวมมอกบเจาพนกงานประเมนใหมากทสด เพราะเนองจากอ านาจในการสงเบยปรบเงนเพมนนอยในดลยพนจของเจาพนกงานประเมนอกดวย รวมไปถงสามารถขอลดเบยปรบไดหากยงไมไดรบการตรวจสอบพบความผดภายในระยะเวลาทก าหนด อตราเบยปรบจะมตงแตรอยละ 5 จนไปถงรอยละ 20 ของเบยปรบ รวมไปถงสามารถคยกบเจาพนกงานเพอทจะ ขออนญาตใชขอบงคบบางอยางโดยเจาพนกงานจะสงเรองตอไปใหอธบดกรมสรรพากรเปนผอนญาตและค าสงอธบดกรมสรรพากรถอวาเปนกฎหมายและสามารถใชอางองได

Page 82: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

75 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ขอกฎหมายอน ๆ ทเกยวของในการประกอบธรกจ ประกนสงคม เปนการสรางหลกประกนในการใชชวตของลกจาง รบผดชอบในการเจบปวย คลอดบตร พการ ตาย ชวยเหลอบตร ชรา และวางงาน เพอใหไดรบการรกษาอยางตอเนอง ยนขนทะเบยนเมอใด

นายจางทมลกจางมากกวา 1 คน จะตองยนขนทะเบยนนายจาง พรอมกบขนทะเบยนลกจางเปนผรบผลประโยชนภายใน 30 วน และเมอมการรบลกจางใหมเพมขนตองแจงขนทะเบยนภายใน 30 วนเชนกน ทส านกงานประกนสงคมประจ าเขต หรอพนทจงหวดทกจการตงอย หรอสอบถามเพมเตมสายดวน 1506 ขนตอนการสมคร

1) นายจางตองยนแบบดงตอไปน โดยสามารถไปรบไดทส านกงานประกนสงคมในพนทของกจการ หรอ ดาวนโหลดผานเวบไซต www.sso.go.th/wpr/category.jsp?cat=812 o แบบขนทะเบยนนายจาง สปส. 1-01 o แบบขนทะเบยนผประกนตน สปส. 1-03 ส าหรบลกจางทไมเคยมประกนสงคมมากอน แตส าหรบลกจางทมประกนสงคมมากอนใหใชแบบทะเบยน สปส. 1-03/1

2) กรอกขอมลใหครบถวนและถกตอง ยนแบบประเมนขางตนทส านกงานประกนสงคมตามเขตพนทของสถานทประกอบการ สามารถเชคไดท www.sso.go.th

วธการค านวณเงนประกนสงคม

การคดเงนประกนสงคมคดจากฐานเงนเดอน รวมถงเงนหรอสวสดการทไดรบคงททก ๆ เดอน

กรณทคาตอบแทนเปนรายอาทตย ผประกอบการสามารถท าการหกเปนรายอาทตยได โดยตองเปนเงนทไดรบคงทเทานน แตการน าสงจะน ามารวมกนและสงไปครงเดยว

เงนเดอน เงนจายไมคงท

สวสดการคงท

น ามาคดรวมกนแลว x 5%

นายจางสมทบเทากบทลกจางจาย

กรอกขอมลใน สปส. 1-10 ทงสวนท 1 และ 2 ใหครบถวน และน าสงผานชองทางทก าหนด

ตวอยาง พนกงานไดรบคาจางเปนเงนเดอน 9,000 บาท ทงยงมสวสดการคารถ 800 บาทตอเดอน คาโทรศพท 300 บาท ทงนยงมคา Commission ทไดรอยละ 2 จากยอดขายแตละเดอน เวลาคดเงนคาหกประกนสงคมคอ 9,000+800+300 = 10,100 บาท หกออกจากลกจางรอยละ 5 ตามกฎหมายก าหนด ดงนน หกออกไป 505 บาท และนายจางจายสมทบเทากบ 505 บาท ไมน าคา Commission มาคดรวม เนองจากเปนรายไดทไมแนนอน สดทายแลวลกจางจะไดรบเงนเดอนเทากบ 8,495 + Sales Commission บาท ถามเศษสตางคมากกวาหรอเทากบ 50 สตางคใหปดขน

Page 83: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

76 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

การลดหยอนภาษ ผประกอบการสามารถน าการจายเงนสมทบไปหกเปนคาใชจายและเงนลดหยอนภาษตามรายละเอยดระเบยบการในประมวลรษฎากรของกรมสรรพากรได โดยเกบใบเสรจเอาไวเปนหลกฐาน วธสงเงนสมทบ

1) นายจางรบเอกสาร สปส. 1-10 จากส านกงานประกนสงคมในพนทจงหวดทกจการตงอยหรอดาวนโหลดท www.sso.go.th/wpr/category.jsp?cat=812

2) นายจางหกคาประกนสงคมออกจากเงนเดอนทจายใหลกจาง (ค านวณจากฐานเงนเดอนต าสด เดอนละ 1,650 บาท สงสด 15,000 บาท ถาเงนเดอนต ากวา 1,650 บาท กจะคดทรอยละ 5 ของ 1,650 บาทตอเดอน แตถาเงนเดอนเกน 15,000 บาท กใชฐานท 15,000 บาท) และน าสงเงนสมทบทนายจางจายเทากบทหกจากลกจางพรอมกบจ านวนทลกจางจายรวมกน พรอมเอกสาร o สปส. 1-10 สวนท 1 และ o สปส. 1-10 สวนท 2

3) น าสงผานไปรษณย จะเปนการสงเงนสดหรอเชค ภายในวนท 15 ของเดอนถดไป หรอ ช าระผานธนาคารกรงไทย

ธนาคารกรงศรอยธยา หรอ ธนาคารธนชาต สาขาในจงหวดทสถานประกอบการตงอย หรอ น าสงแบบออนไลนกได โดยขอรบโปรแกรมไดทส านกงานเขตประกนสงคมทกสาขา หรอโหลดออนไลนผาน http://www.sso.go.th และน าสงเงนสมทบ ส าหรบคาจางประจ าเดอนจะตองน าสงภายในวนท 15 ของเดอนถดไป โดยน าสงท ธนาคารกรงไทย ธนาคารกรงศรอยธยา หรอส านกงานประกนสงคมทกแหงทสถานประกอบการตงอยหรอช าระเงนสมทบดวยระบบ E-payment ของธนาคารกรงศรอยธยา ธนาคารซตแบงค ธนาคารซมโตโมมตซย และธนาคารมซโฮ

บทก าหนดโทษ

กรณนายจางกรอกแบบแสดงการสงเงนสมทบ (สปส.1-10) ไมถกตองครบถวน พนกงานเจาหนาทมอ านาจสงใหนายจางกรอกแบบรายงานดงกลาวใหถกตองครบถวน หากนายจางไมปฏบตตามมความผดฐานขดค าสงของพนกงานเจาหนาท ตองระวางโทษจ าคกไมเกน 6 เดอน หรอปรบไมเกน 20,000 บาท หรอทงจ าทงปรบ กรณทน าสงเงนสมทบไมทนหรอสงไมครบ จะตองท าอยางไร

นายจางจะตองรบผดชอบจายเงนเพมในอตรารอยละ 2 ตอเดอน ของจ านวนเงนทไมไดสงหรอจ านวนเงนทขาดอย และจะตองไปช าระทส านกงานประกนสงคมกรงเทพมหานครพนท หรอส านกงานประกนสงคมจงหวดเทานน หนวยงานภาครฐทรบผดชอบเรองประกนสงคม ส านกงานประกนสงคม กระทรวงแรงงาน ทอย 88/28 หม 4 ถ.ตวานนท ต.ตลาดขวญ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพทสายดวน 1506 เวบไซต http://www.sso.go.th/wpr/home.jsp

Page 84: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

77 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ท เรอง สงทตองท า ธรกจคาปลก

ธรกจ แฟรนไชส

ธรกจ โลจสตกส

ธรกจบรหารสนทรพย

ธรกจราน อาหาร

ธรกจบรการเพอสขภาพ หนวยงานราชการ

1 การขออนญาตจดตง บคคลธรรมดา: จดทะเบยนพาณชย ✓ - - - ✓ -

กรงเทพมหานคร: ส านกงานทะเบยนพาณชยเขต ตางจงหวด: องคการบรหารสวนต าบล/เทศบาล

2 การขออนญาตจดตง นตบคคล: จดทะเบยนหางหนสวน/ บรษทจ ากด ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

กรงเทพมหานคร: กรมพฒนาธรกจการคา ตางจงหวด: ส านกงานพาณชยจงหวด

3 เครองหมายการคา จดทะเบยนเครองหมายการคา ✓ ✓ ✓ (ถาม) ✓ ✓ กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย

4 ภาษทองถน ภาษปาย/ขอเสยภาษปายครงแรก และ เสยภายในเดอนมนาคมของทกป ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

กรงเทพมหานคร: ส านกงานเขต ตางจงหวด: เทศบาล หรอ อบต.

5 ภาษทองถน ภาษโรงเรอน กรณน าทอยอาศย มาท าการคา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

กรงเทพมหานคร: ส านกงานเขต ตางจงหวด: เทศบาล

6 ภาษทองถน การขอนญาตจ าหนายอาหาร และสะสมอาหาร (ถาม) - - - ✓ - กรงเทพมหานคร: ส านกงานเขต

ตางจงหวด: เทศบาล

7 จดทะเบยนภาษมลคาเพม

กรณมรายไดต ากวา ปละ 1.8 ลานบาท: เลอกทจะจดทะเบยนหรอไมกได กรณมรายไดมากกวา ปละ 1.8 ลานบาท: ตองจดทะเบยน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ส านกงานสรรพากรพนท

กระบวนการและหนวยงานทเกยวของกบการเรมตนประกอบธรกจแยกรายธรกจบรการในความสงเสรมของกรมพฒนาธรกจการคา

Page 85: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

78 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ท เรอง สงทตองท า ธรกจคาปลก

ธรกจ แฟรนไชส

ธรกจ โลจสตกส

ธรกจบรหารสนทรพย

ธรกจราน อาหาร

ธรกจบรการเพอสขภาพ หนวยงานราชการ

8 จดทะเบยน เครองเกบเงน

ขออนมตใชเครองบนทกการเกบเงน (Cashier) ✓ (ถาม) (ถาม) (ถาม) ✓ (ถาม) ส านกงานสรรพากรพนท

9 ดานแรงงาน

การจดขนทะเบยนนายจาง (กรณมลกจางตงแต 1 คนขนไป) การยนขอบงคบเกยวกบการท างาน (กรณมลกจางตงแต 10 คนขนไป)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ส านกงานประกนสงคม กรมสวสดการและคมครองแรงงาน

10 การขออนญาตจ าหนายสนคา

จดทะเบยนสนคาทตองมใบอนญาตในการจ าหนาย 3 ประเภท ไดแก สรา ยาสบ ไพ โดยตองตออายในอนญาตจ าหนายทกป และแยกใบอนญาตสนคาในประเทศและตางประเทศ

✓ - - - ✓ -

กรงเทพมหานคร: ส านกงานสรรพสามตกรงเทพฯ ตางจงหวด: ส านกงานสรรพสามตพนทจงหวด

11 การขออนญาต ขนสนคา

การขออนญาตขนสงสราขามเขต (จ าหนายสรามากกวา 10 ลตร ขามจงหวด) ✓ - ✓ - - -

กรงเทพมหานคร: ส านกงานสรรพสามตกรงเทพฯ ตางจงหวด: ส านกงานสรรพสามตพนทจงหวด

12 การขออนญาตมบรการคาราโอเกะ การขออนญาตใหบรการคาราโอเกะ - - - - (ถาม) -

กรงเทพมหานคร: กรมสงเสรมวฒนธรรม ตางจงหวด: ส านกงานวฒนธรรมจงหวด

13 การขออนญาตเปดสถานประกอบการเพอสขภาพ

ขอใบอนญาตรบรองมาตรฐาน สถานประกอบการเพอสขภาพ และใบอนญาตรบรองผด าเนนการสปาเพอสขภาพ

- - - - - ✓

ส านกงานสงเสรมธรกจบรการสขภาพ กรมสนบสนนบรการสขภาพ กระทรวงสาธารณสข

กระบวนการและหนวยงานทเกยวของกบการเรมตนประกอบธรกจแยกรายธรกจบรการในความสงเสรมของกรมพฒนาธรกจการคา

Page 86: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

79 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ท เรอง สงทตองท า ธรกจคาปลก

ธรกจ แฟรนไชส

ธรกจ โลจสตกส

ธรกจบรหารสนทรพย

ธรกจราน อาหาร

ธรกจบรการเพอสขภาพ หนวยงานราชการ

14 การขอใบรบรองเปนกจการทมมาตรฐาน

ขออนญาตนวดเพอสขภาพขอจดทะเบยนและรบใบอนญาตเปนผประกอบโรคศลปะ (นวดเพอบ าบด วนจฉยโรค หรอฟนฟสมรรถภาพ)

- - - - - ✓

กรงเทพมหานคร: กองการประกอบโรคศลปะ ตางจงหวด: ส านกงานสาธารณสขจงหวด

กระบวนการและหนวยงานทเกยวของกบการเรมตนประกอบธรกจแยกรายธรกจบรการในความสงเสรมของกรมพฒนาธรกจการคา

Page 87: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

80 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

กระบวนการและหนวยงานทเกยวของกบการเรมตนประกอบธรกจ แยกรายธรกจบรการในความสงเสรมของกรมพฒนาธรกจการคา ธรกจคาปลกคาสง

การคาปลก (Retailing) หมายถง การขายสนคาใหกบผบร โภคคนสดทาย โดยการซอสนคาของผบร โภค มวตถประสงคเพอการบรโภคเทานน โดยสวนใหญการคาปลกจะด าเนนการคาผานผคาปลก (Retailer) ทงนผคาปลกจะซอสนคาจากผผลตสนคาโดยตรง หรอพอคาคนกลาง

การคาสง (Wholesaling) หมายถง กจกรรมทงหมดทเกยวของกบการขายสนคาหรอบรการใหกบองคกรทซอไป เพอการขายตอ หรอเพอใชในทางธรกจ แตไมไดขายสนคาในปรมาณมากใหกบผบรโภคคนสดทาย

ขนตอนในการประกอบธรกจคาปลกคาสง 1) เรมตนธรกจคาปลกคาสง เราสามารถเหนธรกจคาปลกคาสงไดทวไปตามทองตลาด ไ ม ว า จ ะ เ ป น ก า ร ค า ต ง แ ต ส น ค า อ ป โ ภ ค บ ร โ ภ ค ป ร ะ จ า ว น อ ย า ง รานโชหวยหรอรานคาโทรศพทมอถอ ธรกจเหลานตางเปนการซอมาขายไปทงสน สวนการเลอกสนคาทขายควรเลอกใหเหมาะสมกบความตองการของตลาด นอกจากนควรท าความเขาใจในตวสนคาเปนอยางด ขนตอนตอไปคอการตดตอผผลตหรอผจดจ าหนายสนคา รวมถงผจดสงสนคา ซงจะสงผลดตอธรกจ หากมชองทางในการตดตอท าใหธรกจมตนทนสนคาทต า และมเงอนไขในการด าเนนธรกจนอย เชน เงอนไขการช าระเงน เงอนไขการสงสนคา เปนตน

2) จดทะ เบยนพาณชย หนาททผ ประกอบการคาปลกคาส ง ตองปฏบ ต คอ การจดทะเบยนพาณชย ซงผประกอบการสามารถจดทะเบยนพาณชยไดในลกษณะของบคคลธรรมดาเจาของคนเดยว หรอหลายคนรวมกนในลกษณะของนตบคคล เชน หางหนสวนจ ากด หรอบรษทจ ากด ทงนจะตองด าเนนการจดทะเบยนพาณชยภายใน 30 วนนบแตเรมประกอบการ โดยสามารถยนค าขอจดทะเบยนไดท ส านกงานทะเบยนพาณชย กรงเทพมหานคร ซงตงอยในเขตทองททรานคาตงอย หากรานคาตงอยในตางจงหวด ใหยนค าขอจดทะเบยนไดทองคการบรหารสวนจงหวด หรอ ทส านกงานพฒนาธรกจการคาจงหวด

3) ขอใบอนญาตจ าหนาย สนคาทตองมใบอนญาตในการจ าหนาย ไดแก สรา ยาสบ ไพ 4) จดทะเบยนภาษมลคาเพม (VAT) กจการทมรายรบจากการขายสนคาเกนกวา 1,800,000 บาทตอป ผประกอบการ

จะตองยนค าขอจดทะเบยนภาษมลคาเพม ณ ส านกงานสรรพากรทองททรานคาตงอย 5) ขอใบอนญาตตดตงและช าระภาษปาย ธรกจคาปลกคาสงมกจะหลกเลยงไมไดส าหรบการมปายเพอแสดงเอกลกษณ

หรอการโฆษณารานคา ผประกอบการจะตองขออนญาตกบทางส านกงานเขต เทศบาล หรอองคการบรหารสวนต าบลทรานคาตงอยเพอใหเขามาตรวจสอบวาลกษณะปายปลอดภยหรอไม และตองช าระภาษปายเปนประจ าทกป โดยช าระภายในเดอนมนาคม

1) เรมตนธรกจคาปลกคาสง

2) จดทะเบยนพาณชย

3) ขอใบอนญาตจ าหนาย(กรณขายสนคาทตองขออนญาต)

4) จดทะเบยนภาษมลคาเพม(กรณมรายรบเกนกวา

1.8 ลานบาท/ป)

5) ขอใบอนญาตตดตงปายและช าระภาษปาย

(กรณทกจการมหนาราน)

6) จ าหนายสนคา

Page 88: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

81 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ปจจยสความส าเรจ (Key Success Factors) ธรกจคาปลกคาสง

1) การตลาด ตองเขาใจกลมลกคาเปาหมายของสนคาทเราตองการจะขาย เพอทจะใชกลยทธทางการตลาดใหเหมาะสมกบลกคาเปาหมาย

2) การเลอกท าเลทตงและชองทางการจดจ าหนาย สนคาและบรการทตางกนยอมใชท าเลทตง และชองทางการจดจ าหนายทแตกตางกน ดงนนจงควรเลอกใหเหมาะสมกบสนคาและบรการของเรา

3) พนธมตรทางธรกจ การสรางความสมพนธอนดกบคคาทงผผลตและลกคาของเราจะเปนสวนส าคญทท าให การประกอบธรกจของเราประสบความส าเรจ

หนวยงานทเกยวของกบธรกจคาปลกคาสง

1) กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เปนหนวยงานทเกยวของโดยตรงกบผประกอบธรกจทงขนาดกลางและขนาดยอม โดยมหนาทพฒนาศกยภาพของธรกจและเสรมสรางความรในการท าธรกจตลอดจนท าการเชอมโยงตลาด (Business Matching) เวบไซต www.dbd.go.th ทอย 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง

จ.นนทบร 11000

โทรศพท 1570 อเมล [email protected]

2) กรมสรรพากร

เปนหนวยงานทจดเกบภาษเพอเปนแหลงรายไดในการน าไปใชพฒนาประเทศ โดยธรกจคาปลกคาสงทมรายไดเกนกวา 1.8 ลานบาทตอป จะตองจดทะเบยนภาษมลคาเพม (VAT) ใหถกตองตามกฎหมาย ซงสามารถจดไดทสรรพากรในพนททสถานประกอบการตงอย เวบไซต www.rd.go.th ทอย 90 ซ.พหลโยธน 7 ถ.พหลโยธน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร 10400

โทรศพท 1161 อเมล webmaster@ rd.go.th

3) กรมสรรพสามต มหนาทหลกในการจดเกบภาษจากสนคาและบรการเฉพาะอยาง หากธรกจคาปลกคาสงน าเ ขาและจ าหนายสนคา

ตามทรฐมนตรประกาศก าหนดในราชกจจานเบกษา จะตองเสยภาษสรรพสามตตามทก าหนดไว เวบไซต www.excise.go.th ทอย 1488 ถ.นครไชยศร เขตดสต

กรงเทพมหานคร 10300

โทรศพท 0 2241 5600 อเมล [email protected]

Page 89: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

82 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

4) กรมศลกากร หากผประกอบการตดตอท าการคากบคคาจากตางประเทศ ไมวาจะในฐานะผน าเขาหรอผสงออกสนคา ผประกอบการ

มหนาทศกษาระเบยบขอบงคบในการปฏบตตลอดจนภาษศลกากรทตองช าระทกรมศลกากรก าหนดไว เวบไซต www.customs.go.th ทอย 1 ถ.สนทรโกษา เขตคลองเตย

กรงเทพมหานคร 10110

โทรศพท 0 2667 6000, 0 2667 7000 สายดวน 1164 อเมล [email protected]

5) กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ

เปนหนวยงานทใหขอมลเกยวกบขนตอนในการท าธรกจระหวางประเทศ รวมทงขาวสถานการณธรกจจากทวทกมมโลก นอกจากนยงมการอบรมในหวขอการท าธรกจแยกยอยประเภทตาง ๆ ทจะเชญผเช ยวชาญจากประเทศในหวขอการอบรมมาใหความรความเขาใจในสภาพแวดลอมการแขงขนจากประเทศนน ๆ เวบไซต www.ditp.go.th ทอย 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง

จ.นนทบร 11000

โทรศพท 0 2507 7999 สายดวน 1169 อเมล [email protected]

6) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ผประกอบการสามารถศกษาขอมลสทธพเศษทางการคา เชน การยกเวนภาษ ในการคากบประเทศตาง ๆ ไดจาก

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ซงกรมเจรจาการคาระหวางประเทศมหนาทใหความชวยเหลอแกผประกอบการผานการเจรจาตอรองลดหยอนภาษทางการคากบประเทศพนธมตร เวบไซต www.dtn.go.th ทอย 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง

จ.นนทบร 11000

โทรศพท 0 2507 7444 อเมล [email protected]

Page 90: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

83 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ธรกจแฟรนไชส

ธรกจแฟรนไชส คอ ธรกจทขยายตลาดและชองทางการจดจ าหนาย โดยด าเนนกลยทธใหผอนใชเครองหมายการคา ไดแก ชอสนคาหรอบรการ แบรนด หรอ โลโก โดยเจาของแฟรนไชส หรอ “Franchisor” จะถายทอดความร ความเชยวชาญ (Know How) เกยวกบการประกอบธรกจของตนใหกบผซอแฟรนไชส หรอ Franchisee โดยผซอแฟรนไชสตองมการจายช าระคาสทธในการเครองหมายการคา และ Know-how ทไดเรยนรใหกบเจาของแฟรนไชส โดยมรปแบบการจายช าระทแตกตางกนไปตามขอตกลงของผซอและผขายแฟรนไชส เชน จายช าระคาแฟรนไชสครงแรก หรอ หกคาสทธ Royalty Fees จากรายไดของผซอแฟรนไชส (Franchisee)

ขนตอนในการประกอบธรกจแฟรนไชส

1) สรางธรกจตนแบบใหประสบความส าเรจ การจะเรมการท าธรกจแฟรนไชส ผประกอบการตองเรมจากการสรางธรกจของตนเองใหประสบความส าเรจเพอดงดดใหผอนสนใจซอแฟรนไชส รวมถงสรางแบรนด เมอสนคาหรอบรการเรมเปนทรจกและประสบความส าเรจกถอเปนความพรอมในการเรมตน ขยายธรกจในลกษณะของแฟรนไชสได

• จดทะเบยนเครองหมายการคา ในระหวางการพฒนาธรกจของตนใหประสบความส าเรจ ผประกอบการควรน าเครองหมายการคาของสนคา บรการไปจดทะเบยนกบกรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย เพอปองกนไมใหมการน าสนคา บรการ หรอเครองหมายการคาของตนไปใชโดยไมไดรบอนญาต (ขนตอนในการจดทะ เบยนเครองหมายการคา สามารถดรายละเอยดไดทหนา หวขอการจดทะเบยนเครองหมายการคา)

2) จดท าคมอการด าเนนธรกจ เมอผประกอบการสามารถด าเนนธรกจของตนไดแลว ควรรวบรวมความร ความช านาญ

และวธการในการด าเนนธรกจใหประสบความส าเรจทตนไดเรยนร มาจดท าเปนคมอ เพอเตรยมถายทอดวธ การด าเนนธรกจใหกบ Franchisee ตอไป

3) จดท าสญญาแฟรนไชส ในการขายแฟรนไชสตองมการท าสญญาเพอ Franchisor อนญาตให Franchisee ใช

เครองหมายการคาทไดมการจดทะเบยนแลวได รวมถงยงมเงอนไขขอตกลงทควรระบ ในสญญาอยางชดเจน ไมวาจะเปนคาแฟรนไชส อตรา Royalty Fees ระยะเวลาในการอนญาตใหใชเครองหมายการคา ขอก าหนดทผซอแฟรนไชสตองปฏบตตาม เชน ตองใชวตถดบเฉพาะของ Franchisor ตองอบรมบคลากรตามระบบทก าหนดไว เปนตน อยางไรกตามในปจจบนยงไมมกฎหมายคมครองและก าหนดรปแบบสญญาแฟรนไชสอยางชดเจน ดงนนผประกอบการควรปรกษาผเชยวชาญดานกฎหมายในการท าสญญา และผซอแฟรนไชสควรอานสญญาใหละเอยดครบถวน เพอใหเกดความเปนธรรมทง 2 ฝาย

1) สรางธรกจตนแบบใหประสบความส าเรจ

• จดทะเบยนเครองหมายการคา

2) จดท าคมอการด าเนนธรกจ

3) จดท าสญญาแฟรนไชส

Page 91: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

84 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ปจจยสความส าเรจ (Key Success Factors) ธรกจแฟรนไชส

1) การควบคมคณภาพ ผประกอบการธรกจแฟรนไชสตองใหความส าคญในการควบคมคณภาพสนคาหรอบรการ เชน หากเปนสนคาบรโภค ตองควบคมคณภาพของวตถดบ ตองสะอาดและไดมาตรฐาน ส าหรบธรกจบรการ ควรม การฝกอบรมบคลากรใหมการใหบรการในมาตรฐานเดยวกน เปนตน

2) การก าหนดเงอนไขสญญาบทบาทหนาทและความรบผดชอบทชดเจน ผประกอบการธรกจแฟรนไชสตองค านวณตนทน และศกษาราคาทผตองการซอแฟรนไชสมความสามารถในการลงทน รวมทงควรก าหนดบทบาทหนาท ความรบผดชอบของทงสองฝาย เพอปองกนปญหาทอาจเกดขนจากการตกลงกนไมได

3) การเลอกท าเลทตง การเลอกท าเลทตงทเหมาะสมจะท าให Franchisee มผลประกอบการทด สงผลใหมผสนใจซอ แฟรนไชสมากขน อกทงยงชวยให Franchisor วางแผนการขนสงสนคาหรอวตถดบไปยงสาขาแฟรนไชสไดอยางมประสทธภาพ

หนวยงานทเกยวของกบธรกจแฟรนไชส

1) กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เปนหนวยงานทเกยวของโดยตรงกบผประกอบธรกจทงขนาดกลางและขนาดยอม โดยมหนาทพฒนาศกยภาพของธรกจและเสรมสรางความรในการท าธรกจตลอดจนท าการเชอมโยงตลาด (Business Matching) เวบไซต www.dbd.go.th ทอย 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง

จ.นนทบร 11000

โทรศพท 1570 อเมล [email protected]

2) กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย ผประกอบการทจะท าธรกจแฟรนไชสจะตองตดตอกบกรมทรพยสนทางปญญา เพอขอจดทะเบยนธรกจของตน

กอนจะขายแฟรนไชสใหกบผอน เพอปองกนไมใหมใครสามารถลอกเลยนแบบธรกจของตนได ผประกอบการสามารถ จดทะเบยนเครองหมายการคา ซงหมายถง แบรนด โลโก ของสนคาหรอบรการ เวบไซต www.ipthailand.go.th ทอย 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง

จ.นนทบร 11000

สายดวน 1368 อเมล [email protected]

3) ThaiFranchiseCenter.com เวบไซตทรวบรวมขอมลเกยวกบการท าธรกจแฟรนไชสอยางครบถวน ไมวาจะเปนขอมลการอบรม สมมนา งานแสดง

สนคา ชองทางในการโฆษณาธรกจ และขาวสารตาง ๆ เกยวกบธรกจแฟรนไชส รวมถงเปนแหลงรวบรวมรายชอพรอมชองทางในการตดตอรานคาทท าธรกจแฟรนไชส เวบไซต www.thaifranchisecenter.com ทอย 97/6 หม1 ซ.วดเลา ถ.พระราม2

แขวงทาขาม เขตบางขนเทยน กรงเทพมหานคร 10150

โทรศพท 02 896 7330 อเมล [email protected] Line ID thaifranchise

Page 92: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

85 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

4) World Franchise Associates (WFA) เปนหนวยงานทดแลเกยวกบธรกจแฟรนไชสระดบโลก โดยมการใหขอมลความร การจดงานมหกรรมเพอรวบรวมผประกอบการทท าธรกจแฟรนไชส และจดแสดงสนคาหรอบรการไปตามประเทศตาง ๆ ทวโลก เปนประจ า ทกป เวบไซต www.worldfranchiseassociates.com ทอย International Office :26 York Street,

London, W1U 6PZ, UK

โทรศพท +60 3 42662909 อเมล [email protected]

Page 93: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

86 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ธรกจใหบรการโลจสตกส ธรกจใหบรการโลจสตกส หมายถง ธรกจทใหบรการกจกรรมตาง ๆ ทางดานการขนสงและขนถายสนคา บรการคลงสนคา ตวแทนออกของ พธการศลกากร รบจดการขนสงสนคาระหวางประเทศ รวมถงการเคลอนยายสนคาและบรการ การเกบสนคา การบรการใหกบธรกจการคา การผลต การสงออก และการบรการทกประเภท โดยเปนสวนหนงของกระบวนการภายในหวงโซอปทาน (Supply chain) วางแผนการไหลเวยนของสนคาตงแตการขนสงวตถดบ ไปจนถงการสงสนคาใหกบผบรโภค ทงนเพอทจะบรรลความตองการของลกคาทแตกตางกนไป

ส าหรบผประกอบการธรกจใหบรการโลจสตกสในประเทศไทย สามารถจ าแนกไดเปน 5 กลมหลก ไดแก (กรมพฒนาธรกจการคา)

(1) ผประกอบการขนสงทางบก (2) ผประกอบการขนสงทางน า (3) ผประกอบการขนสงทางอากาศ

(4) ผประกอบการธรกจตวแทนออกของและตวแทนขนสง (5) ผประกอบการคลงสนคา

ขนตอนในการประกอบธรกจใหบรการโลจสตกส

1) เลอกรปแบบการใหบรการ การเรมตนธรกจจะตองเลอกรปแบบใหเหมาะสมวาจะใหครอบคลมการบรการ

ในเรองใดบาง เชน การขนสงทางบก การใหบรการคลงสนคา โดยกจการควรพจารณาทงปจจยภายใน ไดแก จดแขงของกจการ ตลอดจนทรพยากรทมอยวามขอไดเปรยบหรอความสามารถในการแขงขนในการบรการประเภทใด ควบคกบปจจยภายนอก ไดแก ลกษณะตลาด การแขงขน รวมทงคแขงในแตละบรการ โดยอาจเปรยบเทยบประโยชนทไดรบกบตนทนทตองใชในแตละรปแบบ (Cost-benefit Analysis)

2) ขอใบอนญาตทเกยวของกบการขนสงแตละประเภท ในการท าธรกจขนสงจ าเปนตองขออนญาตกบหนวยงานทเกยวของกบการขนสงอยางถกตองตามการขนสง

แตละประเภท ไดแก - ใบอนญาตทเกยวของกบการขนสงทางบกภายในประเทศ และระหวางประเทศ - การจดทะเบยนเปนผประกอบการพาณชยนาว - จดทะเบยนอากาศยาน และออกใบอนญาตในการเปนผประกอบการทเกยวของกบอากาศยาน

3) จดหาแรงงาน ขออนญาตแรงงาน และพฒนาบคลากร เนองจากการขนสงโดยทวไปจะตองใชบคลากรจ านวนมาก ไมวาจะเปนแรงงานตางดาว หรอแรงงานไทย ซงจ าเปนตอง

จดทะเบยนแรงงานอยางถกตอง และใหสวสดการตามนโยบายทกระทรวงแรงงานก าหนด นอกจากนการจางแรงงานตาวดาว มขอจ ากดในบางประการจงจ าเปนตองศกษารายละเอยดในขอก าหนดเหลานนดวย โดยสามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดทกระทรวงแรงงาน

1) เลอกรปแบบการใหบรการ

2) ขอใบอนญาตการขนสงแตละประเภท

3) จดหาแรงงาน ขออนญาตแรงงาน และพฒนาบคลากร

4) วางระบบและแผนการด าเนนงาน

Page 94: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

87 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

4) วางระบบและแผนการด าเนนงานใหมประสทธภาพ เพอความไดเปรยบในการแขงขนในธรกจใหบรการโลจสตกสจ าเปนตองใชระบบและวางแผนการด าเนนงานใหม

ประสทธภาพ ไมวาจะเปนระบบการวางแผนในการขนสงผานซอฟตแวรเพอใหวางแผนเสนทางการขนสงอยางมประสทธภาพ การใช GPS เพอตดตามเสนทางการขนสงตาง ๆ ควบคกบการควบคมเวลาการขนสง เปนตน

ปจจยสความส าเรจ (Key Success Factors) ของธรกจใหบรการโลจสตกส

1) ประสทธภาพของระบบขนสง การขนสงทแมนย า และการน าเทคโนโลย หรอระบบตาง ๆ มาควบคมดแลการขนสงจะชวยเพมประสทธภาพและท าใหตนทนการขนสงนนต าลง

2) การพฒนาบคลากร การพฒนาบคลากรใหมความเชยวชาญในการใชเทคโนโลยการจดการการขนสง จะชวยลดความผดพลาด และระยะเวลาทใชในการขนสงสนคา และเปนการลดตนทนทเกดจากความผดพลาดในระยะยาวได

3) การประชาสมพนธ การสงเสรมการประชาสมพนธหรอการสอสารทางการตลาดนอกจากจะชวยใหมผใชบรการมากขนแลวยงชวยลดตนทนจากการประหยดจากขนาดไดอกดวย

หนวยงานทเกยวของกบธรกจบรการโลจสตกส

1) กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เปนหนวยงานทควบคมดแลการประกอบธรกจของตางชาตทตองการประกอบธรกจในประเทศไทย ส าหรบธรกจ

ใหบรการโลจสตกสในทกรปแบบ ถอเปนธรกจทเกยวของกบความปลอดภยและความมนคงของประเทศ ซงคนตางชาตจะประกอบธรกจไดจ าเปนตองไดรบอนญาตจากรฐมนตรวาการกระทรวงพาณชย โดยเฉพาะธรกจทเกยวของกบ การบรการยกขนสนคา บรการจดสงพสด บรการคลงสนคา บรการใหค าปรกษาดาน โลจสตกส คนตางชาต จะประกอบกจการไดตองไดรบอนญาตจากอธบดกรมพฒนาธรกจการคา โดยจะมการพจารณาอนญาตเปน รายกรณ สามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดท เวบไซต www.dbd.go.th ทอย กรมพฒนาธรกจการคา

กระทรวงพาณชย (สนามบนน า) 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000

สายดวน 1570 อเมล [email protected]

2) กระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานภาครฐทดแลและคมครองในเรองของการท างาน โดยค านงถงความมนคงของชาต โอกาสในการประกอบ

อาชพของคนไทย และความตองการแรงงานตางชาตทจ าเปนตอการพฒนาประเทศ ส าหรบงานทหามไมใหคนตางชาตท าในธรกจใหบรการโลจสตกส ไดแก งานขบรถยนต หรองานขบขยานพาหนะท

ไมใชเครองจกรหรอเครองจกรกล ยกเวนงานขบขเครองบนระหวางประเทศ งานนายหนา หรองานตวแทน ยกเวน งานนายหนาหรองานตวแทนในธรกจการคาระหวางประเทศ สามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดท เวบไซต www.mol.go.th ทอย กระทรวงแรงงาน ถ.มตรไมตร แขวงดนแดง

เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10400

โทรศพท 02 248 3393 อเมล [email protected]

Page 95: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

88 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

3) กรมการขนสงทางบก เปนหนวยงานทมหนาทในการด าเนนการออกใบอนญาตขบข ใบรบรองการจดทะเบยน และใบอนญาตทเกยวของกบ

การขนสงทางบกภายในประเทศ รวมไปถงการออกใบอนญาตขนสงสนคาและผโดยสารทางบกระหวางประเทศ ส าหรบผประกอบการทประกอบธรกจการขนสงทางบกจะตองมการตดตอกรมการขนสงทางบก เพอด าเนนการ

ขอรบใบอนญาตประกอบธรกจขนสงทางบก ซ งประกอบดวย ใบอนญาตประกอบการขนสงประจ าทาง การขนสงไมประจ าทาง และการขนสงโดยรถขนาดเลก ตามพระราชบญญตการขนสงทางบก พ .ศ. 2522 และใบอนญาตขบรถใหแกพนกงานขบรถของกจการ ตามทก าหนดในพระราชบญญตรถยนต พ.ศ. 2522 สามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดท เวบไซต www.dlt.go.th ทอย 1032 ถ.พหลโยธน แขวงจอมพล

เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

สายดวน 1584 อเมล [email protected]

4) กองก ากบการพาณชยนาว กรมเจาทา เปนหนวยงานภายใตความรบผดชอบของกรมเจาทา โดยมหนาทในการออกใบอนญาตเกยวกบการประกอบกจการ

ทาเรอเดนทะเล การขออนญาตเชาหรอใชเรออนทไม ใชเรอไทย การขอช าระคาธรรมเนยมพเศษเนองจากไมใชเรอไทย การจดทะเบยนเปนผประกอบการพาณชยนาว ผประกอบการขนสงทางทะเล หรอผประกอบการอเรอ รวมถงการจดทะเบยนผประกอบการขนสงตอเนองหลายรปแบบ

กรมเจาทา เปนหนวยงานทมหนาทในการออกใบอนญาตขบเรอ ใบรบรองเครองยนต และใบอนญาตประกอบกจการขนสงทางน าภายในประเทศ มหนาท ในการควบคมและบรหารจดการการขนสงทางแมน าและคลองภายในประเทศ ออกกฎระเบยบเพอบงคบใชและควบคมการขนสงทางน า ก ากบดแลทาเรอภายในประเทศ รวมไปถง การควบคมและก าหนดสถานะของเรอในประเทศ สามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดท เวบไซต www.md.go.th ทอย 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดนอย

เขตสมพนธวงศ กรงเทพมหานคร 10100

โทรศพท 0 2233 1311-8 อเมล [email protected]

5) ส านกงานการบนพลเรอนแหงประเทศไทย

เปนหนวยงานทมหนาทในการด าเนนการจดทะเบยนอากาศยาน และออกใบอนญาตในการเปนผประกอบการ ผครอบครอง เจาหนาทตาง ๆ และผขบอากาศยาน การอนญาตใหกอสราง แกไขและเปลยนแปลงอาคารหรอสงปลกสรางภายในเขตปลอดภยในการเดนอากาศ สามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดท เวบไซต www.caat.or.th ทอย 333/105 อาคารหลกสพลาซา ชน 7

ถ.ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกส กรงเทพมหานคร 10210

โทรศพท 02 568 8800 อเมล [email protected]

Page 96: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

89 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

6) กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ

เปนหนวยงานทชวยสงเสรมการสงออกสนคาและธรกจบรการของไทย พฒนาและสรางมลคาเพมของสนคาและธรกจบรการสงออก ใหบรการขอมลการคาและเพมศกยภาพการแขงขนของผประกอบการไทยในตลาดโลก ปจจบนมภารกจหลกทจะสนบสนนการเพมศกยภาพดานการบรหารจดการโลจสตกส ตดตามขาวสารทนาสนใจไดท เวบไซต www.ditp.go.th ทอย 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง

จ.นนทบร 11000

สายดวน 1169 อเมล [email protected]

Page 97: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

90 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ธรกจบรหารสนทรพย เปนธรกจประเภทการบรการเกยวกบสงหารมทรพยและอสงหารมทรพยโดยไดรบคาตอบแทนจากการด าเนนการตาง ๆ ไดแก สวนแบงการขายจากมลคาสนทรพย คาธรรมเนยมการบรการตามทไดตกลงกนไว หรอการคาเกงก าไรในสนทรพย เปนตน ซงจะขอแบงประเภทของธรกจบรหารสนทรพย ดงน

(1) บรหารจดการอาคารชด ไดแก อาคารทพกอาศย อาคารส านกงาน (2) บรหารจดการทรพยสนแนวราบ ไดแก บานจดสรร (3) นายหนาและทปรกษาดานทรพยสน (4) บรหารสนทรพยดอยคณภาพของสถาบนการเงน บรษททประกอบกจการทางดานนควรมความรทางดานกฎหมายทเกยวของ การจดสรรทดนหรอการบรหารอาคาร

หองชด เพอใหด าเนนธรกจอยางราบรน รวมถง การท าสญญา ภาษ และคาธรรมเนยมในการโอนกรรมสทธในสนทรพย

ขนตอนในการประกอบธรกจบรหารสนทรพย

1) หาท าเลหรอสนทรพยทมศกยภาพ ธรกจจะตองมความสามารถในการหาท าเล หรอสนทรพยทมคณภาพเพอขาย

หรอท าก าไรจากสนทรพยนในอนาคต ซงราคาของสนทรพยอาจเกดจากพนฐานของสนทรพย ไดแก ขนาด ลกษณะเบองตนของทดน ขอจ ากดของสนทรพยทางดานกฎหมาย รวมไปถงความตองการของตลาด ทงนควรศกษาปจจยทอาจสงผลกระทบตอราคาสนทรพยในอนาคต ไดแก แผนลงทนดานคมนาคมของภาครฐบาล เชน โครงการรถไฟฟา ทางดวน ทางหลวงตดใหม หรอ การลงทนของภาคเอกชน ไดแก การสรางหางสรรพสนคา ศนยจ าหนายสนคา โรงงานอตสาหกรรม เปนตน

2) ดแนวโนมราคาตลาดและศกษากฎหมายทเกยวของ ในการประกอบธรกจบรหารสนทรพยเพอสรางก าไรจากการเกบคาธรรมเนยม

จากการบรการหรอสวนแบงจากราคาขายอาจใชประโยชนจากการเกงก าไรโดยอาศยการรบรขอมลทไมเทากนของผซอและผขายในเรองของราคาสนทรพย ท าใหสวนตางของราคานนเปนก าไรของธรกจ ทงนในปจจบนการตรวจสอบราคาเฉลยของสนทรพยสามารถคนหาไดงายขนจากการส ารวจราคาสนทรพยทใกลเคยงผานอนเทอรเนต ท าใหผใหบรการดานบรหารสนทรพยจ าเปนตองน ากลยทธทางการตลาดดานตาง ๆ มาใช

นอกจากการประชาสมพนธทางการตลาดแลว ยงตองมความรในเรองกฎหมายทเกยวของ ไดแก - การท าสญญา (ประมวลกฎหมายแพงและพาณชย วาดวยนตกรรมและสญญา) - การขออนญาตจดสรรทดน (พระราชบญญตการจดสรรทดน) - ขอก าหนดเกยวกบการจดสรรทดนเพอทอยอาศยและพาณชยกรรม - พระราชบญญตอาคารชด

ธรกจบรหารสนทรพย

1) หาท าเลหรอสนทรพยทมศกยภาพ

2) ดแนวโนมราคาตลาดและศกษากฎหมายทเกยวของ

3) ศกษาความเปนไปไดของโครงการ

4) ด าเนนการขออนญาต ตามกฎหมายทเกยวของ

5) วางแผนกลยทธการตลาด

Page 98: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

91 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

3) ศกษาความเปนไปไดของโครงการ จากการประเมนผลตอบแทน ความเสยง และคาเสยโอกาสอนเกดจากการลงทนในโครงการทวางไวเปรยบเทยบกบ

การลงทนดานอน ๆ วามความคมคาหรอไม ทงนอาจเปรยบเทยบภายในกรอบการลงทนทบรษทวาง ไว เชน ลกษณะของสนทรพย ท าเลทตง กลมตลาด ราคาของสนทรพย เปนตน

4) ด าเนนการขออนญาต ตามกฎหมายทเกยวของ การด าเนนการทางดานกฎหมายในการโอนถายความเปนเจาของในสนทรพย ซงมแนวทางปฎบตทแตกตางกนไป เชน

การท าสญญาเชา ซอ/ขายสนทรพย เปนตน

5) วางแผนกลยทธการตลาด ธรกจจ าเปนตองมความสามารถในการเขาถงกลมผซอหรอนายทนสนทรพย โดยผานการวางแผนทางการตลาด

อยางเหมาะสม โดยค านงถงการเขาถงกลมลกคาหรอเจาของสนทรพยเปนหลกขนอยกบร ปแบบของกจการทม ความหลากหลาย ท าใหสามารถท าก าไรจากสนทรพยไดยงเปนการชวยใหเขาถงเจาของสนทรพยรายใหม ๆ ไดมากขน ภายใตขอบเขตการบรหารและอยบนตนทนทเหมาะสม

ปจจยสความส าเรจ (Key Success Factors) ธรกจบรหารสนทรพย

1) การประเมนและคดเลอกสนทรพย ความสามารถในการคดเลอกประเมนมลคาพนฐานของสนทรพย ราคาตลาด และปจจยทสงผลกระทบตอราคาในอนาคต จะเปนตวสรางผลก าไรใหแกกจการในอนาคต

2) การวเคราะหลกคาและออกแบบผลตภณฑทางการเงน ธรกจบรหารสนทรพยจ าเปนตองเขาใจความตองการของลกคา เพอออกแบบผลตภณฑใหตรงกบความตองการของลกคาและเพอสรางประโยชนสงสดจากสนทรพยทลงทน

หนวยงานทเกยวของกบธรกจบรการโลจสตกส

1) กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เปนหนวยงานทควบคม ดแล และพฒนาผประกอบการธรกจในประเทศไทย นโยบายส าคญ คอ การพฒนาศกยภาพของผประกอบการใหดยงขน ซงธรกจบรหารสนทรพยสามารถขอค าปรกษาหรอหาขอมลเกยวกบการจดทะเบยนจดตงกจการได เวบไซต www.dbd.go.th ทอย กรมพฒนาธรกจการคา

กระทรวงพาณชย (สนามบนน า) 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000

สายดวน 1570 อเมล [email protected]

2) กรมทดน กระทรวงมหาดไทย

เปนทหนวยงานใหด าเนนงานออกหนงสอแสดงสทธในทดนใหราษฎร ใหบรการจดทะเบยนสทธและนตกรรมเกยวกบทดน และอสงหารมทรพยอยางอน ท ารงวดและแผนท ผประกอบการสามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดท เวบไซต nam.dol.go.th ทอย ศนยราชการเฉลมพระเกยรต 80 พรรษาฯ

ถ.แจงวฒนะ แขวงทงสองหอง เขตหลกส กรงเทพมหานคร 10210

สายดวน 02 141 5555 อเมล [email protected]

Page 99: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

92 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

3) สมาคมบรหารสนทรพยแหงประเทศไทย เปนองคกรรบรองคณภาพมาตรฐานการจดการทรพยสนทมความรอบร รวบรวมขอกฎหมายทเกยวของ จดการอบรมวชาการ สรางฐานขอมลดานวชาชพ เผยแพรความรใหสมาชกและรบใชสงคม เวบไซต pmathai.net ทอย 1500 อาคารธนภม ชน 12 ถ.เพชรบร

แขวงมกกะสน เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 10400

สายดวน 02 652 9837 อเมล [email protected]

Page 100: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

93 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ธรกจรานอาหาร

ธรกจรานอาหาร หมายถง การประกอบกจการใหบรการอาหารและเครองดมพรอมรบประทาน โดยอาจจดเตรยมทนงใหผบรโภคไดรบประทานภายในสถานททใหบรการ หรอ การใหบรการบรรจอาหารเพอใหผบรโภคน า ไปรบประทานทอนได ปจจบนการประกอบกจการรานอาหารมหลากหลายรปแบบ ทงนกระทรวงพาณชย แบงประเภทรานอาหารออกเปน 4 แบบ โดยใชหลกเกณฑจ าแนกตามการออกแบบตกแตงเปนหลก ไดแก

(1) รานอาหารระดบหร (Fine Dining) (2) รานอาหารระดบกลาง (Casual Dining)

(3) รานอาหารทวไป (Fast Dining) (4) รานรมบาทวถ (Kiosk)

ขนตอนในการประกอบธรกจรานอาหาร 1) วางแผนรปแบบของรานอาหาร เนองจากธรกจรานอาหารเปนธรกจทมคแขงจ านวนมาก ผบรโภคมทางเลอกทหลากหลาย ดงนนสงทจ าเปนตองค านงถง คอ ผบรโภคอาหารของเราเปนกลมไหนเปนหลก จะตองสอดคลองกบท าเลทตงของธรกจและคแขงในบรเวณนนดวย หากเปนกลมคนท างานทมก าลงซอสง อาจสงเกตพฤตกรรมเพอตอบสนอง ความตองการในการนดพบปะเพอเขาสงคมหรอบรรยากาศท เหมาะสมกบการเจรจาธรกจ หรอหากใกลชมชนทเปนครอบครวใหญอาศยอยมาก อาจเปนลกษณะรานทขายอาหารทเนนคณภาพ มเมนทหลากหลายเพอตอบสนองความตองการของครอบครวทมารบประทาน เปนตน โดยรปแบบการจ าหนายอาหารนนควรสอดคลองกบความตองการของผบรโภคกลมหลกทเราตองการจะขายสนคา

2) สรางเอกลกษณของรานอาหาร เมอพจารณารปแบบของกจการไดแลว สงทตองคดตอมาคอ เอกลกษณของกจการ หรอสงทผบรโภคจะนกถงเปนสง

แรกเมอจะใชบรการรานเรา ทงนไมมขอจ ากดตายตววาจะเปนเมนอาหาร การบรการ หรอบรรยากาศ เพอใหงายเกดการบอกตอปากตอปาก (Word of Mouth) หรอการประชาสมพนธทางการตลาดเพอใหเกดการจดจ าน าไปสการใชบรการซ าในอนาคต

3) ขอจดทะเบยนจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหาร เนองจากการเปดรานอาหาร หรอรานขายอาหารเปนธรกจทอาจกอใหเกดอนตรายตอสขภาพผบรโภค หรอกอใหเกด

ความร าคาญแกผอยอาศยขางเคยงได เพอประโยชนในการควบคมหรอก ากบดแลรานอาหาร ทางกรงเทพมหานครจงไดออกขอบญญต เรองสถานทจ าหนายและสถานทสะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ผประกอบการกจการรานอาหารทมพนทของรานไมเกน 200 ตารางเมตร ตองยนค าขอเพอขอรบ “หนงสอรบรองการแจง” มคาธรรมเนยม 1,000 บาท และรานอาหารทมพนทตงแต 200 ตารางเมตรขนไป ตองยนค าขอเพอขอรบ “ใบอนญาต” มคาธรรมเนยม 3,000 บาท

การยนค าขอใบอนญาต การตออายใบอนญาต และการขอหนงสอรบรองการแจง ใหยนไดทสวนราชการตาง ๆ ดงน

- ส านกงานเขตของกรงเทพมหานคร - ส านกงานองคการบรหารสวนต าบล

- ส านกงานเทศบาลส าหรบรานอาหารทตงอยในเขตเทศบาล - ส านกงานเมองพทยา

1) วางแผนรปแบบรานอาหาร

2) สรางเอกลกษณของรานอาหาร

3) ขอจดทะเบยนจดตงสถานทจ าหนายอาหาร หรอสถานทสะสมอาหาร

4) ขอใบอนญาตและจดทะเบยนอน ๆ ทเกยวของ

Page 101: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

94 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

4) ขอใบอนญาตและจดทะเบยนอน ๆ ทเกยวของ

• การขออนญาตจ าหนายสราหรอยาสบ ส าหรบผประกอบธรกจรานอาหารทจ าหนายสรา หรอยาสบ ตองไดรบอนญาตจากกรมสรรพสามต โดยสามารถขออนญาตไดท - กรงเทพมหานคร: กรมสรรพสามต กระทรวงการคลง - ตางจงหวด: ส านกงานสรรพสามตอ าเภอ/กงอ าเภอ

• การขอออนญาตเผยแพรลขสทธเพลง การเปดเพลง ฉายภาพวดทศน หรอ การฉายภาพถายทอดสด ทมเจาของลขสทธในการถายทอดอย จ าเปนตองขออนญาตจากเจาของลขสทธดวย โดยอตราคาธรรมเนยมขนอยกบแตละเจาของสขสทธเปนผก าหนด ทงนผประกอบการจะตองขออนญาตไมวาจะเปนการเปดจากแผนบนทกเส ยงแททมลขสทธถกตอง หรอเปดผานอนเทอรเนตกตาม

• การขอประกอบกจการสถานบรการ สถานทจ าหนายอาหาร สรา หรอเครองดมอยางอนจ าหนาย โดยจดใหมการแสดงดนตรหรอการแสดงอนใดเพอการบนเทง ซงปดท าการหลงเวลา 24.00 น. สถานทเตนร าหรอมการเตนร า การอนญาตใหพนกงานหรอนกแสดงนงกบลกคา มการจดอปกรณการรองเพลงประกอบดนตรใหแกลกคา ถอวาเขาขายสถานบนเทงตองขออนญาตตามหนวยงานทก าหนด (สรปจาก: พระราชบญญตสถานบรการ (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕) - กรงเทพมหานคร: สถานต ารวจทองท หรอ ทกองบญชาการต ารวจนครบาล ส านกงานต ารวจแหงชาต - ตางจงหวด: ทอ าเภอทองท ทสถานบรการนนตงอย (ทท าการปกครองอ าเภอ) สอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท - ส านกงานจงหวด ซงตงอย ณ ศาลากลางจงหวดทกจงหวด - กองตรวจราชการและเรองราวรองทกข ส านกงานปลดกระทรวงมหาดไทย

• จดทะเบยนภาษมลคาเพม (VAT) ผประกอบการหากมรายรบเกนกวา 1.8 ลานบาทตอป กฎหมายบงคบใหตองจดทะเบยนเปนผประกอบการภายใน 30 วน นบแตมรายรบเกนกวา 1.8 ลานบาทตอป ทงนกรณใชเครองบนทกการเกบ จะตองขออนญาตการใชเพอออกใบก ากบภาษตามประมวลรษฎากร

• ขออนญาตตดตงปายเพอเสยภาษปาย ภาษปาย คอ ภาษทเกบจากการแสดงปายชอ ยหอ หรอโลโกบนวตถใด ๆ ดวยตวอกษร ภาพ ไมวาจะเปนบนปายทวไป ปายบลบอรดตามตกตามทางดวน ปายผาใบ หรอปายไฟ ทใชเพอหารายไดหรอการโฆษณา ลวนตองเสยภาษปายทงสน ดงนนถาผประกอบการเปดรานกาแฟทมปายหนารานกตองเสยภาษ ดวยอตราภาษทขนอยกบรปแบบและขนาดทก าหนด

ปจจยสความส าเรจ (Key Success Factors) ธรกจรานอาหาร

1) รสชาต สงแรกทผบรโภคค านงถงในการเลอกใชบรการรานอาหารคอรสชาตอาหาร จงจ าเปนทตองมการจดการระบบควบคมทดเพอควบคมคณภาพและรสชาตใหดอยเสมอ

2) การบรการ ผบรโภคจะสะทอนความคาดหวงตอการบรการควบคไปกบราคาของสนคาและบรการ กลาวคอ หากราคาสนคาสง ลกคาจะมความคาดหวงตอบรการมาก แตหากเปนรานอาหารทวไปผบรโภคอาจคาดหวงตอบรการแคการบรการทรวดเรวเทานน

3) การประชาสมพนธ การประชาสมพนธหรอการสอสารทางการตลาดอยางเหมาะสมและถกชองทาง จะเปนปจจยส าคญในการดงดดใหผบรโภคมาใชบรการ

Page 102: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

95 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

หนวยงานทเกยวของกบธรกจรานอาหาร

1) กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เปนหนวยงานทเกยวของโดยตรงกบผประกอบธรกจทงขนาดกลางและขนาดยอม โดยมหนาทพฒนาศกยภาพของธรกจและเสรมสรางความรในการท าธรกจตลอดจนท าการเชอมโยงตลาด (Business Matching) เวบไซต www.dbd.go.th ทอย กรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

(สนามบนน า) 563 ถ.นนทบร ต.บางกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000

สายดวน 1570 อเมล [email protected]

2) กรมสรรพสามต กระทรวงการคลง เปนหนวยงานทบรหารจดเกบภาษมลคาเพมและภาษสนคาและบรการซงควรรบภาระภาษสงกวาปกต เชน บรโภคแลว

อาจกอให เกดผลเสยตอสขภาพ และศลธรรมอนด เชน บหร เครองดมแอลกอฮอล ไนตคลบ และดสโกเธค ผประกอบการทตองการจดทะเบยนภาษมลคาเพม หรอตองการจะจ าหนายสรา บหร ในรานอาหารซงตองขอใบอนญาตจ าหนายสราหรอยาสบ สามารถสอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท เวบไซต www.excise.go.th ทอย 1488 ถ.นครไชยศร เขตดสต

กรงเทพมหานคร 10300

โทรศพท 02 241 5600 อเมล [email protected]

3) ส านกสขาภบาลอาหารและน า เปนหนวยงานทจดท าเกณฑมาตรฐานการสขาภบาลอาหารและน าบรโภคของประเทศ เชน มาตรฐานอาหารสะอาด

รสชาตอรอย Clean food Good taste รวมถงจดอบรมเพอสงเสรมใหผประกอบการรานอาหารสามารถด าเนนธรกจอยางถกสขอนามย ผประกอบการสามารถสอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท เวบไซต foodsan.anamai.moph.go.th ทอย 88/22 หม 4 ต.ตลาดขวญ ถ.ตวานนท

อ.เมอง จ.นนทบร 11000

สายดวน 02 590 4188 อเมล [email protected]

Page 103: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

96 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ธรกจบรการเพอสขภาพ

ธรกจบรการเพอสขภาพ เปนหนงในหลายธรกจทมบทบาทส าคญตอการพฒนาภาคบรการและเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ นอกจากจะเปนแหลงสรางรายไดเขาสประเทศแลวยงกอใหเกดรายไดตอเนองกบอตสาหกรรมอน ๆ อกดวย ธรกจบรการเพอสขภาพ ประกอบไปดวยธรกจตาง ๆ ดงน

(1) ธรกจบรการทางแพทย (2) ธรกจสปา (3) ธรกจนวดแผนไทย (รกษาโรค) (4) ธรกจอน ๆ ทเกยวของ

ขนตอนในการประกอบธรกจบรการเพอสขภาพ

1) ก าหนดกลมเปาหมายและออกแบบธรกจทแตกตาง กอนทผประกอบการจะเรมตนท าธรกจบรการเพอสขภาพนน ควรก าหนด

กลมเปาหมายใหแนชด เชน ส าหรบธรกจสปา ควรก าหนดวาลกคาจะเปนระดบบน กลาง หรอลาง กลมลกคามลกษณะอยางไร ทงอาย อาชพ การใชชวต หลงจากการก าหนดกลมเปาหมาย จะเปนขนตอนการออกแบบธรกจ รปแบบของรานและจดเดน ทท าใหมความโดดเดนแตกตางจากทอน อาจจะเปนวธการท าสปาแบบใหม การตกแตงท ไมเหมอนใคร โปรแกรมเสรม อน ๆ ทสามารถดงดดลกคาได เปนตน โดยสงทส าคญเปนอยางมากส าหรบธรกจบรการเพอสขภาพ คอการออกแบบประสบการณของลกคาตงแตเขามาในราน จนกระทงใชบรการเสรจสนวาในแตละขนตอน ประสาทสมผสทง 5 ของลกคาจะตองไดรบประสบการณอยางไรบาง

2) หาท าเลทตงทเหมาะสม ผประกอบการควรเลอกท าเลทใกลจดพกอาศย หรออยใจกลางออฟฟศ ซงในการท าธรกจบรการเพอสขภาพ ท าเล

เปนสงทมความส าคญอยางมาก ท าเลทดจะตองงายตอการมองเหน งายตอการมองหา และไมดลกลบ เพราะจะตอง ท าใหลกคาเชอมนเรองความปลอดภย นอกจากนทจอดรถกเปนสงส าคญเชนกน หากกลมลกคาเปนคนทขบรถมาใชบรการ

3) จดหาและพฒนาบคลากร หวใจส าคญของการบรการเพอสขภาพ คอ บคลากรทมความสามารถมารวมงาน ผประกอบการควรคดเลอก

พนกงานใหบรการทมใบอนญาตในการประกอบวชาชพ จากสถาบนทคนทวไปใหการยอมรบ เชน ส าหรบพนกงานนวดแผนไทย ตองไดใบอนญาตเปนผประกอบโรคศลปะ ซงอาจจะไดรบการอบรมจาก โรงเรยนแพทยแผนโบราณวดพระเชตพนฯ (วดโพธ) หรอ โรงเรยนฝกอาชพกรงเทพมหานคร เปนตน โดยผประกอบการจะตองใหคาตอบแทนทเหมาะสม เพอจงใจพนกงานในการท างาน รวมทงมการสอนขนตอนการใหบรการทชดเจน

1) ก าหนดกลมเปาหมายและออกแบบธรกจทแตกตาง

2) หาท าเลทตงทเหมาะสม

3) จดหาและพฒนาบคลากร

4) ขออนญาตการประกอบธรกจ

Page 104: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

บทท 3 กระบวนการจดตงธรกจ

97 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

4) จดทะเบยนขออนญาตการประกอบธรกจ ในการประกอบธรกจบรการเพอสขภาพจะตองขอใบอนญาตตาง ๆ ดงน

• ธรกจบรการทางการแพทย และธรกจนวดแผนไทย เชน คลนกเวชกรรม คลนกทนตกรรม คลนกกายภาพบ าบด คลนกแพทยแผนไทย จะตองขอรบใบอนญาต 2 ประเภท คอ o ใบอนญาตประกอบกจการสถานพยาบาล ตออายทก 10 ป o ใบอนญาตใหด าเนนการสถานพยาบาล ส าหรบผใหบรการในสถานพยาบาล ตออายทก 2 ป

กรณทสถานพยาบาลตงอยในเขตกรงเทพมหานคร ใหยนค าขอทส านกสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลปะ กระทรวงสาธารณสข กรณทคลนกตงในสวนภมภาค ใหยนทส านกงานสาธารณสขจงหว ด โดยผขอรบใบอนญาตจะตองเปนผทมใบอนญาตประกอบวชาชพ หรอใบอนญาตประกอบโรคศลปะเทานน

ส าหรบธรกจนวดแผนไทย หากการนวดเปนการกระท าเพอบ าบดโรค วนจฉยโรค ฟนฟสมรรถภาพ กถอเปนการประกอบโรคศลปะ ผทจะท าการนวดได ตองขนทะเบยนและรบใบอนญาตเปนผประกอบโรคศลปะ สาขาการแพทยแผนไทยหรอเวชกรรมโบราณ จากคณะกรรมการวชาชพกอน และตองด าเนนการในสถานพยาบาลทไดรบอนญาตแลวเทานน

• ธรกจสปา การท าธรกจสปา ทง 3 ประเภท สปาเพอสขภาพ นวดเพอสขภาพ นวดเพอเสรมสวย ผประกอบการจะตองยนค าขอใบรบรองมาตรฐานสถานประกอบการเพอสขภาพหรอเพอเสรมสวย (มาตรฐาน สบส.) เมอไดรบการอนญาต ผประกอบการจะไดรบใบรบรองมาตรฐานสถานประกอบการ และสญลกษณทผานการรบรองมาตรฐาน โดยเครองหมายสญลกษณนจะตองแสดงไวในทเปดเผยและมองเหนไดชดเจน ณ สถานประกอบการ

ส าหรบสถานประกอบการทไมไดขอใบรบรอง จะเขาขายเปนสถานบรการ ตาม พ.ร.บ.สถานบรการ ตองระวาง

โทษจ าคก 1 ป หรอปรบไมเกน 60,000 บาท หรอทงจ าทงปรบ

การยนค ารองขอใบอนญาตสถานประกอบการเพอสขภาพหรอเพอเสรมสวยนน ผประกอบการจะตองตดตอหนวยงานหลกทงหมด 3 หนวยงาน ดงน - ส านกงานสาธารณสขจงหวด ยนขอใบรบรองมาตรฐานสถานประกอบการเพอสขภาพ หรอเพอเสรมสวย ณ

ส านกงานสาธารณสขจงหวดของจงหวดทตงสถานประกอบการ - องคการบรหารสวนต าบล หรอ เทศบาล ยนขอจดอนญาตกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ และใบอนญาตใช

อาคาร - ส านกงานพฒนาธรกจการคา กรณผประกอบการเปนนตบคคล และยงไมไดจดทะเบยนกจการในรปแบบ

หางหนสวนจ ากด บรษทจ ากด ตองด าเนนการจดทะเบยนนตบคคล ณ ส านกงานพฒนาธรกจการคา เมอยนค ารองแลว คณะกรรมการจะออกตรวจสถานประกอบการ ซงจะตรวจทงในดานสถานท ผด าเนนการ

ผใหบรการ คณภาพของการบรการ และความปลอดภย ถาสถานประกอบการผานเกณฑการประเมนทงหมด คณะกรรมการจะออกใบอนญาต รวมระยะเวลาในการด าเนนงานภายใน 130 วน

Page 105: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท

กระบวนการจดตงธรกจ บทท 3

98 คมอการใหค าปรกษาธรกจ SMEs โครงการสรางนกการคามออาชพ (SMART THAI BIZ)

ปจจยสความส าเรจ (Key Success Factors) ธรกจบรการเพอสขภาพ

1) ท าเลทตง ผประกอบการควรก าหนดกลมเปาหมายของธรกจบรการใหชดเจน เลอกท าเลทกลมลกคาสามารถใชบรการไดงาย และมคาเชาทเหมาะสมไมสงจนเกนไป

2) คณภาพการบรการทดและมเอกลกษณชดเจน คณภาพของการบรการเปนปจจยทส าคญทสดในธรกจบรการ นอกเหนอจากการบรการทดแลว การตกแตงและบรรยากาศจะเปนการสรางเอกลกษณและจดขายทชดเจน และแตกตางใหกบธรกจบรการของเรา

3) บคลากรทมคณภาพ ธรกจบรการควรมการฝกอบรมพนกงานอยางสม าเสมอ และพนกงานควรพดไดอยางนอย 2 ภาษา เพอดงดดลกคาตางชาต

หนวยงานทเกยวของกบธรกจบรการเพอสขภาพ

1) กรมสนบสนนบรการสขภาพ กระทรวงสาธารณสข เปนผจดท าเกณฑการรบรองคณภาพ สถานประกอบการสปาเพอสขภาพ โดยพจารณามาตรฐานจ านวน 5 ดาน คอ ดานบรการ ดานบคลากร ดานผลตภณฑเครองมอและอปกรณดานการบรหารและการจดการองคกร และดานสถานทและสงแวดลอม นอกจากนพนกงานผทตองการขอขนใบทะเบยนผประกอบโรคศลปะ กสามารถขอทหนวยงานนเชนกน เวบไซต hss.moph.go.th ทอย กรมสนบสนนบรการสขภาพ

กระทรวงสาธารณสข ถ.ตวานนท อ.เมอง จ.นนทบร 11000

โทรศพท 02 193 7999 อเมล [email protected]

2) สมาคมสปาไทย

เปนสมาคมทจดตงขนเพอสนบสนนธรกจสปาและพนกงานทท างานในธรกจสปา ผประกอบการสามารถรบขอม ลขาวสาร หรอเขารวมสมมนาตาง ๆ เกยวกบธรกจสปา หรอรวมออกบธในงาน World Spa & Well-Being Convention ในเดอนกนยายนของทกป นอกจากนสมาชกยงสามารถประกาศรบพนกงานในต าแหนงตาง ๆ บนเวบไซตของสมาคมไดอกดวย เวบไซต www.thaispaassociation.com ทอย สมาคมสปาไทย ชน 6 อาคารฟโก เพลส

ถ.สขมวท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร

โทรศพท 02 381 4441 อเมล [email protected]

3) กรมพฒนาฝมอแรงงาน

มการเปดอบรมหลกสตรทงการนวดแผนไทย นวดกดจด และอบรมไทยสปา ผประกอบการทสนใจเขารวมอบรม เวบไซต www.dsd.go.th ทอย กรมพฒนาฝมอแรงงาน ถ.มตรไมตร

เขตดนแดง กรงเทพมหานคร

โทรศพท 02 248 3393

Page 106: คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs · คู่มือการให้ค าปรึกษาธุรกิจ SMEs รวบรวมและจัดท