ผลงานเด่น smes - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น...

38
กลุ ่มยางและไม้ยางพารา กลุ ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กลุ ่มอาหารและเกษตรอุตสาหกรรม กลุ ่มแฟชั ่นและไลฟ์ สไตล์ กลุ ่มยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ ่มเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ ่มซอฟแวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ กลุ ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ ่มเครื่องไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ 1 ผลงานเด่น SMEs

Upload: others

Post on 03-Nov-2019

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

กลมยางและไมยางพารา กลมผลตภณฑเพอสขภาพ กลมอาหารและเกษตรอตสาหกรรม กลมแฟชนและไลฟสไตล กลมยานยนตและชนสวน กลมวสดกอสราง กลมพลงงานและสงแวดลอม กลมเครองจกรกลเพอการเกษตรและอตสาหกรรม กลมซอฟแวรและเทคโนโลยสารสนเทศ กลมเครองมอ อปกรณ และนวตกรรมทางการแพทย กลมการพมพและบรรจภณฑ กลมเครองไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศ

1

ผลงานเดน SMEs

Page 2: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

ยางและไมยางพารา

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

1 การเตรยมและคณสมบตของ Polylactic acid (PLA) / epoxidized natural rubber/organoclay นาโนคอมโพสท (นางสาวธารณ นามพชญ)

ระดบตนแบบ บรรจภณฑทสามารถยอยสลายไดทางชวภาพ มสวนผสมของยางพารา โดยบรรจภณฑทพฒนาไดจากงานวจยนมทงถงชวภาพ ฟลม และภาชนะบรรจประเภทถาดหรอจาน โดยถงชวภาพสามารถปรบปรงสมบตไดตามตองการ ตามปรมาณสารตงตนทใช โดยหากตองการลดตนทนใหมากและเพมความเหนยวใหแกผลตภณฑกสามารถท าไดโดยการเตมยางพาราในปรมาณทมาก เนองจากยางพารามตนทนทถกกวาพลาสตกชวภาพทน าเขาจากตางประเทศทใชกนในปจจบน

Page 3: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

ผลตภณฑเพอสขภาพ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

2 การพฒนาสารสกดมาตรฐานจากสมนไพรในพกดนวโกฐ (รศ.ดร.ดวงเดอน เมฆสรเยนทร)

ระดบตนแบบ พกดนวโกฐ เปนกลมเครองยาหลกของยาหอมนวโกฐซงถกบรรจในบญชยาหลกแหงชาต พ.ศ. 2556 ไดน ามาวจยบนหลกการ “การควบคมคณภาพ ความปลอดภย และประสทธผล” พฒนาเปนวตถดบของสารสกดมาตรฐานพกดนวโกฐพรอมขอก าหนดคณภาพ น ามาประเมนความปลอดภยในหนขาวตามแนวปฏบตสากล OECD พบวามความปลอดภยในหนขาวเมอบรโภคครงเดยวและเมอบรโภคในขนาดทก าหนดตอเนองไมเกน 3 เดอน การยนยนประสทธผลตอกลมอาการทางระบบไหลเวยนโลหตพบวาในขนาดทก าหนดสามารถเพมคาเฉลยความดนเลอด ความดนชวงหวใจคลายตวในหนขาวได และเพมการไหลเวยนโลหตทหางหนขาว

Page 4: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

ผลตภณฑเพอสขภาพ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

3 โมโนโคลนอลแอนตบอดมนษยส าหรบรกษาโรคไขเลอดออก (รศ.น.สพ.ดร.พงศราม รามสต)

ระดบตนแบบ การสราง MAb ของมนษยทสามารถยบยงเชอไวรส Dengue ทง 4 serotypes โดยใช Peripheral Blood Mononuclear cell (PBMC) จากผทแสดงอาการปวยเปนไขเลอดออก โดยสามารถสราง MAb มนษยไดทงหมด 20 โคลน ทยบยงไวรส Dengue 4 serotypes (Nutralizing human MAb; NhuMAb) โดยสามารถยบยงไดมากกวา 90 % (90% neutralization activity)

Page 5: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

ผลตภณฑเพอสขภาพ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

4 เครองวดมมเขา (นายเนรมธ จรกาญจนไพศาล)

ระดบตนแบบ ทดสอบภาคสนาม

การสรางเครองมอดานสาธารณสขส าหรบการวดการเคลอนไหวของเขาในการเดน ซงเปนหนงพารามเตอรทางเวชศาสตรฟนฟอยางมนยส าคญส าหรบการประเมนการเดนของผทมความผดปกตทางการเดนหรอผปวยโดยทวไป เครองมอโกนโอมเตอรและเครองมอส าหรบวดการเคลอนไหวของขอเขาเชงพาณชยมราคาแพงมากและมปญหาเรองความทนทาน ซงเครองมอวดมมเขานเปนเครองมอทมตนทนต าและมประสทธภาพด

Page 6: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

ผลตภณฑเพอสขภาพ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

5 การวจยพฒนาและผลตวสดและอปกรณของรากฟนเทยม (ผศ.ทพ.สรรพชญ นามะโน)

ทดสอบภาคสนาม รปแบบของรากเทยมและอปกรณทผลตขนจากการระดมสมองของกลมทนตแพทยผเชยวชาญทใชรากเทยมในการบ าบดรกษาใหแกผปวย จากนนจงท าการออกแบบผลตภณฑและสงใหโรงงานผผลตในประเทศสหรฐอเมรกาเปนผผลตและไดน ามาทดสอบทางกล Finite element ทดสอบหาความเปนพษของวสดทผลตในระดบเซลล แลวจงน าไปทดสอบในสตวทดลอง ซงไดผลดเปนทนาพอใจของสมาชกในกลมนกวจย จากนนจงเรมท าการทดสอบในมนษย โดยในขนแรกน าไปทดสอบในอาสาสมครทมสภาพกระดกเหมาะสมในการฝงรากเทยม ซงปรากฏผลส าเรจ 100% ในระยะตดตามผล 3 ป

Page 7: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

อาหารและเกษตรอตสาหกรรม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

6 ชดอปกรณสกดน ามนปาลมส าหรบครวเรอน (นายเฉลมศกด มไพบลยสกล)

น าไปใชในอตสาหกรรม เครองสกดน ามนปาลมขนาดเลกส าหรบเกษตรกรทสามารถสกดน ามนไดเองในระดบครวเรอน ขนาดของเครอง กวาง 80 cm ยาว 150 cm สง 150 cm ตวเครองใชเครองยนตดเซลขนาดเลกขนาด 8 แรงมา เปนเครองตนก าลงในการยอยผลปาลมรวงและแยกเศษขยะออกจากผลปาลมและยงเปนตนก าลงของชดสกรบบอดน ามน ขนตอนสกดน ามนเรมจากการสตารตเครองยนตตนก าลง โยกคนสงก าลง น าผลปาลมรวง หรอทะลายปาลมทผานการสบอยางหยาบๆ เทลงดานบนของชดอปกรณ เครองจะท าการยอยผลปาลมใหหลดจากชอทะลาย พรอมทงแยกเศษขยะ และเศษทะลายปาลมใหออกจากผลปาลม หลงจากนน น าผลปาลมทผานการคดแยกออกมาใหความรอนโดยการตม ทอด นงหรออบดวยไอน า ใชเวลาประมาณ 30 นาท น าผลปาลมทใหความรอนแลวมาเทลงในชองเตมของชดกรบบอดน ามน เครองจะท าการบบอดน ามนเพอแยกน ามนออกจากกากและเสนใยปาลม น าน ามนทไดไปกรองหยาบ แยกน า และกรองละเอยด เพอน าไปแปรรปในขนตอนตอไป

Page 8: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

อาหารและเกษตรอตสาหกรรม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

7 เครองดจตอลอมเมจเบสคลเลอรมเตอร (ผชวยศาสตราจารย ดร.ปรญญา มาสวสด)

ทดสอบภาคสนาม เครองดจตอลอมเมจเบสคลเลอรมเตอรนใชวธการถายภาพสของสารละลายตวอยางซง ถายดวยกลองวดโอขนาดจว (Webcam) ทมเซนเซอรรบภาพชนดทท ามาจากสารกงตวน าโ ล ห ะ อ อ ก ไ ซด ห ร อ เ ร ย ก ว า ห น ว ย ค ว าม จ า ซ ม อ ส (Complementary metal–oxide–semiconductor, CMOS) ซงมราคาถก และหาซอไดโดยทวไปตามทองตลาด เปนเซนเซอรในการถายภาพสของสารละลายตวอยางทตดตงไวภายในกลองควบคมแสง และประมวลผลคาสอารจบ (Red, Green, Blue; RGB) โดยใชเทคนคการจ าลองการจดจ าของสมอง (Artificial Neural Networks, ANNs) เครองดจตอลอมเมจเบสคลเลอรมเตอรน อาศยหลกการของความสมพนธระหวางความเขมขนของสารมาตรฐานกบสของสารละลายซงพบวาเมอความเขมขนของสารมาตรฐานเพมขน สของสารละลายนนกจะเพมขนดวย สของสารละลาย เหลานจะถกอานดวยโปรแกรมอานคาสแลวแปลงสทไดออกมาเปนคาสอารจบ ซงสามารถบอกความแตกตางของสไดมากกวา 16 ลานส เมอทราบคาสอารจบของสารละลายตวอยางกสามารถเทยบกลบมาเปนความเขมขนของสารประกอบเชงซอนทท าการวเคราะหได นอกจากนยงไดพฒนาเครองดจตอลอมเมจเบสคลเลอรมเตอรโดยจะถายภาพและประมวลผลดวยแอพพลเคชนบนโทรศพทเคลอนทอจฉรยะในระบบไอโอเอส (iPhone)

Page 9: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

อาหารและเกษตรอตสาหกรรม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

8 คเน ผงปรงครบรสเพอสขภาพ (นายคมชาญ เอกเตชวฒ และนางธญกร เอกเตชวฒ)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดสทธบตร

ค เ น เ ปนนวตกรรมผงปร งครบรสเพ อสขภาพ โซเดยมต า ใชแทนผงชรสและน าสตอก (ซป) ไมมเนอสตว ผงชรส ปลอดสารเคม ใชปรงอาหารกได หรอชงดมบ ารงสขภาพกดตอสขภาพ ผลตจากหอมหวใหญ ชวยปองกนความเสยงตอโรคอวน ความดน เบาหวาน หวใจ ตานสารกอมะเรง ลดการอกเสบของเซล ชวยชะลอความชรา มใยอาหารสง ชวยใหระบบยอยอาหารขบถายเปนปกต

Page 10: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

อาหารและเกษตรอตสาหกรรม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

9 กระบวนการผลตขาวตเอกเพรส (นางสาวดวงจนทร เฮงสวสด และนางสาวสมจต ออนเหม)

จดสทธบตรแลว หรออยระหวางจดสทธบตร

การน าขาวมาแปรรปเปนผลตภณฑ ขนมไทยกงส าเรจรปทางเลอกใหมทพฒนาจากภมปญญาพนบาน โดยการลดขนตอนและเวลาในการปรง ซงจะเพมความสะดวกสบายในการท าใหแกผบรโภค เพยงแคเตมน ารอนลงในสวนผสม คนใหเขากน และน าเขาไมโครเวฟ 3 - 4 นาท น าออกมาป นเปนกอนอดลงพมพ (มใหในกลอง) และรบประทานไดทนท

Page 11: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

แฟชนและไลฟสไตล

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

10 เครองประดบเงนจากนาโนซลเวอรเคลย (ผศ.ดร.พมพทอง ทองนพคณ)

ระดบตนแบบ เครองประดบจากนาโนซลเวอรเคลยผลตจากนาโนซลเวอรเคลยซงเปนวสดชนดใหมในการผลตเครองประดบเงนนาโนซลเวอรเคลยประกอบดวยอนภาคผงโลหะเงนระดบนาโนเมตรผสมกบตวประสานทท าหนาทคลายกาวและน า ท าใหผงเงนนสามารถป นขนรปไดเหมอนดนเหนยว (ซลเวอรเคลยไมมดนเปนองคประกอบ แตทเรยกวาเคลย เพราะมลกษณะคลายดนเหนยวเทานน) คณะวจยสามารถผลตไดทงผงเงนระดบไมครอนและนาโนเมตรซงมคณสมบตการป นและท าเครองประดบตางกน เนองจากลกษณะของซลเวอรเคลยทคลายดนเหนยว จงสามารถน าไปใชป นขนรปดวยมอโดยใชเทคนคอยางงายในรปแบบตางๆ กนได ไมตองใชเครองมอเครองจกรขนาดใหญทยงยากและลงทนสง เพยงใชเครองมอป นอยางงาย แลวน าชนงานเครองประดบทแหงไปเผาดวยเตาเผาอณหภมต ากวาการหลอมเหลวของโลหะเงนจะไดเครองประดบเงน สามารถเผาดวยเตาไฟฟา หรอเตาแกสได ท าใหนาโนซลเวอรเคลยสามารถน าไปท าเปนงานอดเรกส าหรบบคคลทสนใจทวไป

Page 12: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

แฟชนและไลฟสไตล

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

11 การจดการพฒนาเครองป นดนเผา ภมปญญาของ 3 จงหวดภาคเหนอตอนลาง (นายจรวฒน พระสนต)

ระดบตนแบบ การพฒนาตนแบบผลตภณฑจากเครองป นดนเผาของทมนกวจย นกออกแบบ และผเชยวชาญ รวมกบตวแทนจากกลมชมชนในพนทรบผดชอบของชมชนปฏบตการเรยนรทางดานศลปกรรมของ 3 จงหวด ภาคเหนอตอนลาง ประกอบดวย กลมเครองป นดนเผาบานมอญ อ าเภอเมอง จงหวดนครสวรรค กลมเครองป นดนเผาบานทาโพธ อ าเภอเมอง จงหวดพษณโลก กลมเครองป นดนเผาทงหลวง อ าเภอครมาศ จงหวดสโขทย กลมเครองป นดนเผาบานเกาะนอย อ าเภอศรสชนาลยจงหวดสโขทย การพฒนาเครองป นดนเผาของ 3 จงหวดภาคเหนอตอนลาง เปนเครองป นดนเผาทมการตอยอดจากภมปญญาทองถนและมลกษณะเอกลกษณรวมสมย จากคณะนกวจย นกออกแบบจากมหาวทยาลยนเรศวร ผประกอบการดานเครองป นดนเผา และศลปนพนบาน รวมด าเนนการตลอดทกขนตอนของการวจย 3 จงหวด ภาคเหนอตอนลาง สรป การพฒนาตนแบบผลตภณฑจากเครองป นดนเผากลม ชมชนในพนทรบผดชอบของชมชนปฏบตการเรยนรทางดานศลปกรรมของ 3 จงหวด ภาคเหนอตอนลางประกอบดวย ชมชนบานมอญจ านวนผลตภณฑ จ านวน 11 ผลงาน ชมชนบานทาโพธจ านวนผลตภณฑ จ านวน 9 ผลงาน ชมชนบานทงหลวงจ านวนผลตภณฑ จ านวน 19 ผลงาน ชมชนบานเกาะนอย จ านวนผลตภณฑจ านวน 25 ผลงาน และใชวตถดบจากชมชนมาพฒนาเครองป นดนเผาทมหาวทยาลยราชภฏพบลสงครามจ านวนผลตภณฑ จ านวน 36 ผลงาน

Page 13: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

แฟชนและไลฟสไตล

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

12 ศลปะภาพบนแผน PCB (นายวระยทธ อนตะยศ และนางสาวปวตรา จนจน)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดสทธบตร

เปนการสรางภาพศลปะบนแผน PCB (Print Circuit Board) หรอแผนวงจรพมพ ซงเปนอปกรณทใชในงานดานอเลกทรอนกสผลงานศลปะภาพบนแผน PCB จงเปนผลงานทน าเอาหลกวธการในการสรางลายวงจรอเลกทรอนกสบนแผน PCB มาใชในการสรางภาพโดยเปลยนจากวธการสรางลายวงจรอเลกทรอนกส บนแผน PCB เปนการสรางรปภาพทเราตองการขนมาแทน แลวท าการกดดวยกรดซงสงผลใหเกดเปนภาพ ลกลงไปในเนอโลหะทองแดงจากนนบดกรภาพดวยตะกวเงนใหนนสงขน

Page 14: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

แฟชนและไลฟสไตล

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

13 เทคนคเพมมลคาผาเมองดวยงานตกแตง (นายกอบกจ นาคะเสถยร และ อาจารยจรรยา นาคะเสถยร )

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดสทธบตร

ผาเมอง เปนผาททอดวยกกระตก หรอทอดวยเครองทอกงอตโนมต โดยใชเสนฝายเปนตวยน และตวพงทอลายขด แลวผานเทคนคการท าลวดลายเรยบรอยแลวน ามาตกแตงกบผาอนๆ เชน ผาใยกญชงหรอผาไหมอยางลงตว เพอเพมมลคาของงานนนๆ

Page 15: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

แฟชนและไลฟสไตล

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

14 การวจยและพฒนาผลตภณฑจากดนสอพอง (รองศาสตราจารย ดร. นนทนา แจงสวรรณ)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดสทธบตร

พฒนาผลตภณฑทท า จากดนสอพอง ซ ง เ ป นท ร พ ย า ก ร ท ม อ ย ใ น จ ง ห ว ด ล พ บ ร ไ ด แ ก เครองส าอางค เครองประดบ ของทระลก เปนตน

Page 16: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

ยานยนตและชนสวน

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

15 เครองเคลอบเงาสรถยนต ดวยระบบแสงยว (นายทพากร วรวทยา)

น าไปใชในอตสาหกรรม เทค โน โลย เ คลอบ เ งาส รถยนต แบบใหม ท ใ ชก า รเปลยนแปลงโครงสรางทางเคมของสารเคลอบ เพอน ามาทดแทนการเคลอบเ งาแบบเก า โดยการท างานจะประกอบดวย เครองอบแสงยวและ สารเคลอบเงาแบบยวเชนกนเปนเทคโนโลยเคลอบเงายวแบบพน ทยงไมมการน ามาใชภายในประเทศ โดยวธการเคลอบเงาดวยแสงยวดงกลาว ไดผานการทดสอบมาตรฐานทางดาน Cross cut adhesion : ISO2409 จากสถาบนยานยนตและ Salt Spray test : ASTMB117 (ท 1,500 Hrs. Calserve) ดวยวธการเคลอบเงาแบบน แตกตางจากเดมทใชระบบแลกเกอรเคลอบเงากลมโซลเวนทและ ระบบเคลอบเงาแบบครม ทมการระเหยของโซลเวนทและอายการใชงานทส น เมอพนสารเคลอบยวทม Photoinnisiator ผสมอยบนผวรถยนตแลวเมอฉายแสงลงไป แสงจะท าปฏกรยากบสารเคลอบ ท าใหสารเคลอบแหงและแขงตวในระยะเวลาอนรวดเรว (พนท 1 ตรม. ใชเวลาประมาณ 30 วนาท) โดยสารเคลอบนจะ set ตวทนทพรอมใชงานไดเลย

Page 17: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

วสดกอสราง

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

16 การพฒนาวตถดบทางเลอกใหมในอตสาหกรรมไม (การพฒนาไมผลเพออตสาหกรรมแผนชนไมอดเรยงเสยน) (นายทรงกลด จารสมบต)

ทดสอบตลาด การศกษาทดลองผลตแผนชนไมอดเรยงเสยนจากไมผล 5 ชนด คอ ไมมะมวง ไมเงาะ ไมทเรยน ไมลนจ และไมล าไย ม าทดลอ งท า แ ผ น ช น ไ ม อ ด เ ร ย ง เ ส ย นท จ ด เ ร ย งแบบ 3 ชน โดยใหไมบางเรยงเสยนไมตงฉากกนใชกาวฟนอล -รซอรซนอลฟอร ม าลด ไ ฮด (Phenol-Resorcinol Formaldehyde: PRF) และกาวโพลเมอรค ไดฟนลมเทน ไดไอโซไซยาเนต (Polymeric diphenylmethane diisocyanate : pMDI) ในปรมาณ 3 ระดบ ผลจากการน าไมจากไมผลมาผลตแผนชนไมอดเรยงเสยน พบวา ไมมะมวง ไมทเรยน ไมเงาะ ไมลนจ และไมล าใยมความเหมาะสมกบการผลตเรยงล าดบจากมากไปนอย และเมอเทยบสมบตกบเกณฑมาตรฐานมอก. 876-2547 มาตรฐาน JIS A 5908-1994 และมาตรฐาน BS EN 300-1997 พบวา เมอใชกาว pMDI ชนดไมทเหมาะสมในการผลตคอ ไมมะมวง ไมท เรยน และไมลนจ จากผลการวจยยงพบวาไมล าใยไมเหมาะสมในการน ามาท าแผนชนไมอดเรยงเสยน แผนชนไมอดเรยงเสยนทมสมบตผานตามเกณฑมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม และมตนทนการผลตต าทสด คอการผลตแผนชนไมอดเรยงเสยนทใชกาว pMDI มตนทนการผลตตอแผนเทากบ 53.41 บาท

Page 18: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

พลงงานและสงแวดลอม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

17 ซลกาแอโรเจล – วสดส าหรบอนาคต (นายสพรรณ ยอดยงยง)

ระดบตนแบบ Silica aerogel เปนฉนวนกนความรอนทดทสดในปจจบน (Guinness World Records) เนองจากภายในโครงสรางประกอบดวยรพรนขนาดเลกระดบนาโนเมตรจ านวนมาก (มากกวา 90%) ท าใหการถายเทความรอนผานแผน silica aerogel เกดขนไดชาหรอนอยมาก ดวยความหนาเพยง 3 - 4 มลลเมตร ซลกาแอโรเจลสามารถทจะใชท าเปนฉนวนกนความรอนทมประสทธภาพสงไดเปนอยางด นอกจากคณสมบตในการเปนฉนวนกนความรอนทดแลว silica aerogel ยงมคณสมบตพเศษอนๆ อกมาก เชน มรพรนสงมากท าให silica aerogel มความหนาแนนต า (0.05 - 0.1 g/cm3) มพนทผวสง (600-1,500 m2/g) เปนฉนวนกนเสยงทดมาก และมคณสมบตเปน hydrophobic จากคณสมบตพเศษตางๆ ดงกลาว ท าให silica aerogel สามารถทจะน าไปประยกตใชในอตสาหกรรมตางๆ ไดหลากหลาย เชน ฉนวนกนความรอน วสดเคลอบผวกนน าทมคณสมบตใส และเปน self-cleaning surface เปนโครงสรางส าหรบตวเรงปฏกรยา ตวน าสงยาภายในรางกาย ตวดดซบสารอนทรย หรอการก าจดคราบน ามนบนผวน า ใชเปน filler ในพลาสตก ยาง ยางรถยนตเพอใหยางหรอพลาสตกมคณสมบตตามทตองการ และนอกจากน silica aerogel ยงใชเปนองคประกอบในเครองส าอางตางๆโดย silica aerogel ทเตรยมดวยวธการททางผวจยพฒนาขนจะอยในรปของผงละเอยด สขาว น าหนกเบา ไมดดน า และเปนฉนวนกนความรอนทดมาก

Page 19: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

พลงงานและสงแวดลอม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

18 ถงรอน - ถงเยนทสามารถยอยสลายไดทางชวภาพ (ผศ.ดร.ธารณ นามพชญ)

ระดบตนแบบ ถงรอน - ถงเยนทสามารถยอยสลายไดทางชวภาพ โดยสามารถบรรจไดทงอาหารรอนและอาหารเยนซงผานการรบรองความปลอดภยส าหรบผบรโภคตามมาตรฐานสากล และผานการรบรองความสามารถในการยอยสลายไดทางชวภาพตามมาตรฐานการทดสอบระดบสากล เชนกน

Page 20: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

พลงงานและสงแวดลอม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

19 โครงการผลตไฮโดรเจน (Hydrogen) เพอใชกบรถพลงงานเซลลเชอเพลง(Fuel Cell) ชนด PEMFC (นาวาอากาศเอก เจษฎา ครรฐนคม)

ระดบตนแบบ ตนแบบระบบผลตแกสไฮโดรเจนโดยการแยกสลายน าดวยไฟฟา ดวยเซลลแยกสลายน าดวยไฟฟาชนดอเลกโทรไลตพอลเมอรของแขง มอตราการผลตแกสไฮโดรเจน 600 ลตรมาตรฐาน / ชวโมง จดเกบแกสไฮโดรเจนทผลตได โดยใชเครองอดแกสชนด Air Driven Gas Booster ซงขบดวยลมจากเครองท าลมทขบดวยมอเตอรไฟฟา อดเพมความดนของแกสไฮโดรเจน เขาเกบภายในถงเกบความดนสง โดยเกบแกสทความดน 2,100 ปอนดตอตารางนว เครองแยกสลายน าดวยไฟฟา สามารถเลอกใชพลงงานแสงอาทตย หรอ ใชพลงงานไฟฟาจากภายนอก ป มลมซงใชขบเครองอดแกสใชพลงงานไฟฟาจากภายนอก ระบบจายแกสมสองหวจาย ใชเตมไฮโดรเจนใหรถยนตพลงงานเซลลเชอเพลง ซงใชถงเกบไฮโดรเจนแบบอดความดน และใชถงเกบแบบโลหะไฮไดรด ผลการทดสอบระบบผลตแกสไฮโดรเจนทสรางขนโดยใชพลงงานไฟฟาจากภายนอก พบวาประสทธภาพอยในเกณฑใกลเคยงกบทมรายงานไวในตางประเทศ ผลการทดสอบเครองอดแกส พบวาการใช Air Driven Booster Pump มประสทธภาพต ามาก เมอเทยบกบการใช เครองอดแกสทขบดวยมอเตอรไฟฟาโดยตรง ชดแผงเซลลสรยะทตดตงในเบองตนนนมก าลงผลตพลงงานไฟฟานอยกวาก าลงไฟฟาทใชในการแยกสลายน าดวยไฟฟา แตสามารถน าพลงงานไฟฟาจากชดแบตเตอรส ารองมาเพอใชเดนเครองแยกสลายน าดวยไฟฟาอยางตอเนองได เพยงแตตองมชวงเวลาพกในระหวางทยงมแสงอาทตย เพอใหสามารถประจไฟฟาใหเตมชดแบตเตอรส าหรบการท างานในวนตอไป

Page 21: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

พลงงานและสงแวดลอม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

20 โครงการสรางตนแบบพลงงานเซลลเชอเพลง (Fuel Cell) ชนด PEMFC ขนาดใหญ 11 กโลวตต จ านวน 6 ชด (66 กโลวตต) เพอน าไปใชขบเคลอนร ถ พ ล ง ง า น ไ ฟ ฟ า แ ห ง ช า ต ทคณะกรรมาธการการวทยาศาสตร วฒสภาเปนผก าหนดนโยบายและสงเสรม (พล.อ.ท.มรกต ชาญส ารวจ)

น าไปใชในอตสาหกรรม เซลลเชอเพลงขนาด Active Area ของ MEA 330 ตารางเซนตเมตร โดยสรางสวนประกอบ ไดแก Membrane Electrode Assembly (MEA) ซงประกอบดวย Gas Diffusion Layer ผลตจากกระดาษคารบอน เคลอบ PTFE แลวทา Catalyst ซงผลตจาก Platinum ตกสะสมดวยวธทางเคมลงบนอนภาค Carbon Black ม Proton Exchange Membrane ผลตจากวสด โคพอลเมอรของ Perfluorosulfonic Acid/PTFE, ปะเกน Gasket สรางจากวสด PTFE, Bipolar Plate สรางจากวสดแกรไฟต ดานหนงกดรองตรงส าหรบอากาศไหลผาน (Non-Pressurized) อกดานหนงกดเปนรองรปเขาวงกต (Serpentine) ส าหรบไฮโดรเจนไหลผาน, End Plate ปดดานหวและทายสรางจากวสด Engineering Plastic เซลลเชอเพลงประกอบเขาดวยกนโดยใชโตะประกอบและใชสลกเกลยวยด เซลลเชอเพลงนหนง stack ประกอบดวย 106 เซลล หลงจากนนท าการทดสอบเซลลเชอเพลง พบวาเซลลเชอเพลงมอณหภมสงสดไมเกน 70 องศาเซลเซยส ซงเปนอณหภมทเซลลท างานไดด ท าการวดคาแรงดนไฟฟา เมอไมมโหลดไดคา 92.2 โวลต และก าลง 12.11 กโลวตต เมอตอโหลดซงคอ มอเตอรขนาด 11.4 แรงมา (8.5 กโลวตต) ความเรวรอบ 2,800 รอบ/นาท ซงตอกบเพลาทอตราทด 1:12.315 วดแรงดนไฟฟาได 26 โวลต และเพมขนเปน 66.3 โวลต ในเวลา 10 วนาท และกระแส 55.9 แอมแปร มอเตอรวงเตมท ตอมา เมอตอเซลลกบโหลดโดยมบฟเฟอร เรมแรก วดแรงดนได 63.6 โวลต เมอตอโหลด แรงดนลดลงมาท 49.9 โวลตชวขณะ และกลบมาคงทท 55.6 โวลต ตลอดไป เมอน าเซลลเชอเพลง 1 ชด มาทดสอบการท างานการขบเคลอนรถพวงขนาด 20 ทนง บนถนน พบวา สามารถท างานขบเคลอนไดด

Page 22: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

พลงงานและสงแวดลอม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

21 โครงการสรางตนแบบพลงงานเซลลเชอเพลง (Fuel Cell) ชนด PEMFC ขนาดใหญ 8-10 กโลวตต เพอน าไปใชขบเคลอนรถพลงงานไ ฟ ฟ า แ ล ะ น า ไ ป ใ ช ง า นเอนกประสงค (พล.อ.ท. มรกต ชาญส ารวจ)

น าไปใชในอตสาหกรรม เซลลเชอเพลงขนาด Active Area ของ MEA 330 ตารางเซนตเมตร โดยสรางสวนประกอบ ไดแก Membrane Electrode Assembly (MEA) ซงประกอบดวย Gas Diffusion Layer ผลตจากผาคารบอน เคลอบ PTFE แลวทา Catalyst ซงผลตจาก Platinum ตกสะสมดวยวธทางเคมลงบนอนภาค Carbon Black ม Proton Exchange Membrane ผลตจากวสด โคพอลเมอรของ Perfluorosulfonic Acid/PTFE, ปะเกน Gasket สรางจากวสด PTFE, Bipolar Plate สรางจากวสดแกรไฟต ดานหนงกดรองตรงส าหรบอากาศไหลผาน (Non-Pressurized) อกดานหนงกดเปนรองรปเขาวงกต (Serpentine) ส าหรบไฮโดรเจนไหลผาน, End Plate ปดดานหวและทายสรางจากวสด Engineering Plastic เซลลเชอเพลงประกอบเขาดวยกนโดยใชสลกเกลยวยด เซลลเชอเพลงนหน ง Stack ประกอบดวย 80 เซลล เมอท าการทดสอบกบมอเตอรกระแสตรงขนาด 4.7 แรงมา ความเรวรอบ 4,200 รอบ/นาท ทตอกบเพลาทอตราทด 1:12.315 มอเตอรวงเตมท เซลลเชอเพลงใหกระแส 165 แอมแปร และแรงดนไฟฟา 48 โวลต ซงมก าลง 10 กโลวตต เมอน าเซลลเชอเพลงนมาตดตงกบรถยนตทใชมอเตอรไฟฟาขนาด 4.103 กโลวตต พบวาสามารถขบเคลอนรถไดโดยมความเรวประมาณ 80 กโลเมตร/ชวโมง

Page 23: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

พลงงานและสงแวดลอม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

22 โครงการสรางรถเมลขนาดเลกข บ เ ค ล อ น ด ว ย พ ล ง ง า นแสงอาทตยรวมกบพลงงานไฟฟาเ พ อ น อ ม เ ก ล า ฯ ถ ว า ยพระบาทสมเดจพระเจาอยหวเนองในโอกาสมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนวา 2550 (พล.อ.ท.มรกต ชาญส ารวจ)

ระดบตนแบบ รถเมลขนาดเลกขบเคลอนดวยพลงงานแสงอาทตยรวมกบพลงงานไฟฟานมขนาดตวรถยาว 6 เมตร กวาง 1.9 เมตร สง 2.7 เมตร 6 ลอ ความกวางประตทางขน 0.80 เมตร น าหนกรถ 3 ตน ภายในรถตดตงเครองปรบอากาศ เครองเสยง เครองรบโทรทศน ระบบสญญาณจราจร ระบบแสงสวางตามทกฏหมายก าหนด บนหลงคาตดตงแผง solar cell แบบ Multi-Crystalline Silicon Photovoltaic ขนาด 1.5 x 0.66 เมตร จ านวน 10 แผง ขนาดก าลงไฟฟาแผงละ 120 W, 12 V ตอแบบอนกรม 2 ชดๆ ละ 5 แผง แรงดนใชงานชดละ 60 V กระแสพกด 10 A เพอชวยสงก าลงใหกบมอเตอรกระแสตรงแบบอนกรมขนาด 11.4 Hp จ านวน 2 ตว และชารจแบตเตอรแบบ Deep Cycle ขนาดแรงดนแบตเตอร 6 V กระแสไฟฟา 225 A จ านวน 16 ลก (ตออนกรมเปนชด ๆ ละ 8 ลก) ขณะรถหยดวง และตดตงชดควบคมความเรวแบบโซลท -สเตท แหลงพลงงานของระบบไฟสญญาณและสงอ านวยความสะดวกใชแบตเตอรแบบ Deep Cycle ขนาดแรงดนแบตเตอร 6 V กระแสไฟฟา 225 Ah จ านวน 8 ลก นอกจากน ตดตงอปกรณ inverter ขนาด 8 KVA/4.8 kW ชนดแปลงไฟฟาระบบ 48 VDC เปนระบบ 220V 50 Hz ความเรวรถสงสดประมาณ 51 km/h

Page 24: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

พลงงานและสงแวดลอม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

23 โครงการวจยรถเมลขนาดเลก (Mini Bus) ขนาด 20 ทนง ขบเคลอนดวยพลงงานแสงอาทตยรวมกบพลงงานไฟฟา (พล.อ.ท.มรกต ชาญส ารวจ)

น าไปใชในอตสาหกรรม รถโดยสารขนาดเลกขบเคลอนดวยพลงงานแสงอาทตยรวมกบพลงงานไฟฟา ขนาดตวรถยาว 7 เมตร กวาง 2 เมตร สง 2.7 เมตร 6 ลอ 5 แถวทนง ความกวางประตทางขน 0.80 เมตร จผโดยสารได 20 ทนง น าหนกรถประมาณ 2 ตน ภายในรถตดตงเครองปรบอากาศ เครองเสยง เครองรบโทรทศน ระบบสญญาณจราจร ระบบแสงสวางตามทกฏหมายก าหนด บนหลงคาตดตงแผง solar cell แบบ Multi-Crystalline Silicon Photovoltaic ขนาด 1.5 x 0.66 เมตร จ านวน 10 แผง ขนาดก าลงไฟฟาแผงละ 120 W, 12 V ตอแบบอนกรม 2 ชดๆ ละ 5 แผง แรงดนใชงานชดละ 60 V กระแสพกด 10 A เพอชวยสงก าลงใหกบมอเตอรกระแสตรงแบบอนกรมขนาด 11.4 Hp จ านวน 2 ตว และชารจแบตเตอรแบบ Deep Cycle ขนาดแรงดนแบตเตอร 6 V กระแสไฟฟา 225 A จ านวน 16 ลก (ตออนกรมเปนชด ๆ ละ 8 ลก) ขณะรถหยดวง และตดตงชดควบคมความเรวแบบโซลท-สเตท แหลงพลงงานของระบบไฟสญญาณและสงอ านวยความสะดวกใชแบตเตอรแบบ Deep Cycle ขนาดแรงดนแบตเตอร 6 V กระแสไฟฟา 225 A จ านวน 8 ลก นอกจากน ตดตงอปกรณ inverter ขนาด 8 KVA/4.8 kW ชนดแปลงไฟฟาระบบ 48 VDC เปนระบบ 220V 50 Hz ความเรวรถสงสดประมาณ 51 km/h

Page 25: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

เครองจกรกลเพอการเกษตรและอตสาหกรรม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

24 รถตดออยแบบรถไถนาเดนตาม (นายทนงศกด มลตร)

ระดบตนแบบ ทดสอบภาคสนาม

รถตดออยแบบรถไถนาเดนตาม โดยการเพมเตมจากรถไถนาเดนตามทมใชกนอยทวไป ทประกอบดวย ระบบตดยอดออยทใชมอเตอรไฮดรอลกส เปนตนก าลงขบใบมดตดสามารถปรบระดบสงต าตามความสงของยอดออยดวยกระบอกสบไฮดรอลกส เมอตดยอดออยเสรจจะถกรดใบออยดวยเกลยวหมนทขบดวยมอเตอรไฮดรอลกสเปนตวตนก าลง และตดล าตนออยจะใชมอเตอรไฮดรอลกสเปนตวตนก าลงขบใบมดตด โดยสามารถปรบระดบสงต าของใบมดไดขนอยกบสภาพพนท และความตองการของผตด ดวยกระบอกสบไฮดรอลกส อปกรณตดออยทงหมดจะถกตดตงสวนหนาของรถไถนาแบบเดนตาม มชดควบคมการท างานของระบบตดออยอยดานหลงของคนทควบคม เพอสะดวกในการท างานและควบคมรถตดออยแบบเดนตาม

Page 26: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

เครองจกรกลเพอการเกษตรและอตสาหกรรม

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

25 การศกษาและพฒนาเครองคดแยกในการคดแยกขาวกลอง -ขาวเปลอกหอมทอง (นายจรญ มงคลวย)

ทดสอบภาคสนาม กร ะบวนกา รผลต ข า วหอมทอ ง ใน ร ะดบ ช ม ชน มประสทธภาพการท างานสงขนและเหมาะสมตอการใชงาน ซ งมอย สองข นตอนท ส ามารถ เพมประสทธภาพในกระบวนการผลตได คอ 1) การกะเทาะเปลอกใหมจ านวนครงลดลงโดยโครงการศกษาและพฒนาเครองกะเทาะเปลอกขาวหอมทองขนาดเลก 2) ลดการน าขาวทกะเทาะเปลอกแลวน ากลบไปกะเทาะซ าท าใหเกดการแตกหกและลดการคดแยกดวยแรงงานคน ซงเปนขอจ ากดผลการศกษาพฒนากระบวนการแปรสภาพการผลตขาวหอมทองทเหมาะสมส าหรบกลมวสาหกจชมชน คอ เครองกะเทาะแบบลกยาง ประกอบดวยลกยางจ านวน 3 ลก ท าการกะเทาะเปลอกขาวหอมทอง 2 ครง และเครองคดแยกขาวเปลอกขาวหอมทอง แบบโตะแยก ขนาด 68.5 x 80.9 เซนตเมตร จ านวน 5 ชองคดแยก มความสามารถในการท างานเทากบ 137.0 กโลกรมตอชวโมง

Page 27: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

ซอฟแวรและเทคโนโลยสารสนเทศ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

26 ระบบจดเกบภาพเอกซเรยขนาดเลกส าหรบโรงพยาบาลทวไปหรอคลนก (นพ.นนทกานต นนทจต)

ระดบตนแบบ ระบบการจดเกบภาพเอกซเรยขนาดเลกเปนระบบทสามารถน าไปตดตงทโรงพยาบาลขนาดเลกหรอคลนกทมเครองสรางภาพรงสเอกซเรยแบบดจตอลอยกอนแลว โดยสามารถเชอมตอกบเครองสรางภาพเอกซเรยและบนทกในสอบนทกขอมล เชน ฮารดดสกภายนอกได รวมถงผใชงานสามารถทจะเรยกดไดจากเครองคอมพวเตอรสวนบคคล รวมถงอปกรณพกพาอนๆ เชน Smartphone, Tablet เปนตน ระบบจดเกบคลนไฟฟาหวใจส าหรบเชอมตอกบระบบโรงพยาบาลเปนระบบตวกลางทจะเกบรปคลนไฟฟาหวใจของผปวย โดยลกษณะการท างานเชนเดยวกบระบบการจดเกบภาพเอกซเรย ระบบดงกลาวจะชวยลดการสญหายของคลนไฟฟาหวใจของผปวยและไมเลอนหายไปเมอเวลาผานไป กลองคดกรองผปวยโดยใชความรอนราคาประหยด เปนการน าเอาเซนเซอรทใชสรางภาพมาประยกตกบการตรวจจบความรอน และแสดงภาพทผานการประมวลผลแลวออกมาเปนบรเวณทตรวจพบความรอนเกนคาทก าหนดไว โดยตนทนการผลตมราคาต ากวาแบบส าเรจประมาณสบเทา และสามารถตดตงและประยกตใชไดมากกวากลองแบบเดม เนองจากเปนการน า Single board computer มาใช

Page 28: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

ซอฟแวรและเทคโนโลยสารสนเทศ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

27 ระบบการสอสารขอมลแบบไรพรมแดน (นายสทศน อาจหาญศรวงศ )

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

ระบบอปกรณทท าใหการสอสารขอมลแบบ DIGITALกาวขามพนขอจ ากดตางๆ ของตวกลางการสงขอมล ท าใหทกอปกรณทเชอมตออยกบระบบนสามารถสงขอมลตางๆ ระหวางกนได ทงอนเตอรเนตแบบสาย และผานเครอขายระบบ 3G โดยเนนการใชงานแบบ MOBILE, ระบบ Logistics, ระบบ Security และการใชงานสงขอมลทวไปขององคกร เปนตน

Page 29: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

เครองมอ อปกรณ และนวตกรรมทางการแพทย

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

28 ไอโซนาร : เครองบอกเตอนสงกดขวางส าหรบผพการทางสายตา (นายสรพล วรภทราทร/มหาวทยาลยแมฟาหลวง)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

เครองบอกเตอนสงกดขวางส าหรบผพการทางสายตาเปนเครองบอกเตอนสงกดขวางในระดบเอวถงระดบศรษะไดอยางแมนย า เมอใชรวมกบไมเทาน าทางของผพการซงใชในการตรวจสอบสงกดขวางระดบพนลางใชงานไดทกสภาพแวดลอมทงภายในและภายนอกบาน สามารถตรวจจบสงกดขวางไดอยางมประสทธภาพเครองมขนาดเลก น าหนกเบา สามารถชารจไฟไดไมตองเปลยนแบตเตอรบอยๆ อปกรณมราคาตนทนการผลตทต า

Page 30: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

เครองมอ อปกรณ และนวตกรรมทางการแพทย

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

29 น วต ก ร ร มก า ร ผ ล ต จ ล ผ ล กเซลลโลสจากซงขาวโพด เพอการขนรปเมดยาส าหรบอตสาหกรรมเภสช (รองศาสตร ดร.ศรกลยา สวจตตานนท และคณะ)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

นวตกรรมการผลตจลผลกเซลลโลสจากซงขาวโพด เพอการขนรปเมดยาส าหรบอตสาหกรรมเภสช เปนการน าเอาวสดเหลอทงทางการเกษตรมาเพมมลคา โดยกระบวนการทางวศวกรรมศาสตร ซงผลตภณฑ ทผลตไดจากซงขาวโพด ไดแก Micro Crystalline Cellulose (MCC) จลผลกเซลลโลสทผลตไดมคณภาพเทยบเทากบของตางประเทศ โดยมเปาหมายในการทดแทน และลดการน าเขาจากตางประเทศ

Page 31: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

เครองมอ อปกรณ และนวตกรรมทางการแพทย

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

30 อปกรณชวยหวสมภาระ (นายภฤศ ศรสวสด)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

อปกรณชวยหวสมภาระออกแบบมาเพอชวยในการหวสมภาระตางๆ ลดการเจบ และปองกนการอกเสบของเอนและปลอกหมเอนนวมอ ซงเปนสาเหตของการเกดโรคนวลอกจากการหวถงทมน าหนกมากหรอหวเปนเวลานานๆ มลกษณะเปน สวนโคงรบกบองนวมอพอดท าใหเกดการกระจายน าหนกทกดลงมาทวทงองนวมอ เปนการปองกนไมใหน าหนกกด เฉพาะจดใดจดหนงและยงมสายรดยดขอมอเพอชวยในการรบน าหนก และผอนแรงกดทองนวมอใหนอยลงท าใหสามารถหวสมภาระตาง ๆ ไดสบายยงขน

Page 32: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

การพมพและบรรจภณฑ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

31 บรรจภณฑถงพลาสตกชวภาพเพอยดอายการเกบรกษาพชผลสด (รองศาสตราจารย ดร.อนงคนาฏ สมหวงธนโรจน และคณะ)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

บรรจภณฑถงพลาสตกชวภาพทพฒนาขนมความสามารถในการเลอกผานแกสตางๆ ทเหมาะสมเพอใชในการยดอายการเกบรกษาพช ผลสด นอกจากนไดมการประยกตใชฟลมพลาสตกชวภาพทพฒนาขนในสตรทท าใหการซมผานของแกสตางๆ ต าในการเกบรกษากลวยตาก แทนการใชซองพลาสตกหลายชน โดยฟลมบรรจภณฑทพ ฒนาขน นสามารถขนรปดวยเครองเปาฟลมพลาสตก ทมอยในโรงงานเปาฟลมทวไปในปจจบน ท าใหผประกอบการทสนใจผลตไมตองลงทนดานเครองจกรใหม

Page 33: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

การพมพและบรรจภณฑ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

32 แผงกนแดดไมไผ (ดร.นวลวรรณ ทวยเจรญ และผชวยศาสตราจารย ดร.วนารตน กรอสรานกล)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

แผงกนแดดทท าจากวสดไมไผ ซงมรปแบบกลองโดยมเกลดไมไผทตดตงมความกวาง 5 ซม. และเอยงท ามมกบแนวตง 30 องศา และ 60 องศา โดยขนาดองคประกอบและรายละเอยดตางๆ มลกษณะเปนโมดลา สามารถปรบเปลยนตามขนาดของหนาตาง และสามารถผลตโดยแรงงานทองถนภายใน 7 วน และตอประกอบไดภายใน 15 - 20 นาท นอกจากนยงมการใชน ายารกษาเนอไมไผจากวสดธรรมชาตซง ไดแก น าสมควนไม

Page 34: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

การพมพและบรรจภณฑ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

33 เครองบรรจสญญากาศ (อ.เชาวลต ถนอมสวย)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

เครองบรรจสญญากาศใชบรรจแบบธรรมดาและสญญากาศได โดยบรรจขาวสาร 1 กก. แบบสญญากาศใชเวลา 1 นาท มเกจบอกความดนเปนสญญากาศราคาถก บ า ร งรกษางาย อะไหลมภายในประเทศ สามารถซอมบ ารงไดเอง เหมาะส าหรบ OTOP หรอ SMEs มตวกกน าและกรองฝนไมใหเขาไปในเครองใชไฟฟา 230V Hp 2.0 CFM ลวดความรอน 230V 450w ปรบความรอนได

Page 35: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

เครองไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

34 เครองควบคมอณหภม และความชนในโรงเหดระบบปด (นายสรศกด ผาสขรป และ นายพระพงษ จนเขยว)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

เครองควบคมอณหภมและความชนในโรงเหดระบบปดชวยลดปญหาในการเพาะเหด โดยใชโรงเหดระบบปดเขามาแทนทจ ะควบคม อณหภม ความชน และสเปรน าใหโรงเพาะเหดผานระบบควบคมความชน และสเปรน าใหโรงเพาะเหดแบบอตโนมต โดยมกลองควบคมจะท าหนาทในการสงงานตามสภาพอากาศทเปลยนแปลงในโรงเรยนเพอปรบอณหภมใหเหมาะสม

Page 36: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

เครองไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

35 ระบบควบคมสภาพภมอากาศภายในโรงเรอนแบบอจฉรยะ และประหยดพลงงาน (ผชวยศาสตราจารย ดร. ธรยศ เวยงทอง และ ผชวยศาสตราจารย ดร. ภานวย โภไคยอดม)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

ระบบควบคมสภาพภมอากาศโรงเรอนแบบอตโนมต ทผวจยไดพฒนาขนน น สามารถควบคมสภาพภมอากาศ เชน อณหภม ความชน กาซ และแสง ใหเปนไปตามตองการไดเปนระบบทมคณลกษณะเดนด า นค ว ามส าม า รถ ในก า รตด สน ใ จ เพ อ เ พ มประสทธภาพในการท างาน และประหยดพลงงาน โดยการเกบเกยวพลงงานรอบตวมาใชใหเกดประโยชนได โดยไมตองสรางขนเอง ซงทงหมดน สามารถท าไดทงแบบออนไลนผานระบบเครอขายอนเตอรเนต หรอแบบออฟไลนกได

Page 37: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

เครองไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศ

ล าดบ เรอง ระดบความพรอมงานวจย สรปรายละเอยดโดยยอ

36 เครองตรวจวดอะฟลาทอกซน แบบรวดเรว ขนาดพกพา ราคาถก พรอมชดน ายาแลมปเคมไฟฟา (ดร.อดสร เตอนตรานนท และค ณ ะ / ศ น ย เ ท ค โ น โ ล ยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต)

จดสทธบตรแลว หรอ อยระหวางจดทะเบยน

เครองตรวจกรอง (Screening Test) สารอะฟลาทอกซนทปนเปอนในผลตผลทางการเกษตร ผลตภณฑเกษตรแปรรป รวมไปถงผลตภณฑอาหาร อาหารสตว โดยใหผลการตรวจวดรวดเรว ขนาดเลกพกพาสะดวก และมตนทนการผลตต า โดยน าเทคนคการตรวจวดแบบปฏกรยาเคมไฟฟาของขวไฟฟาเคมมาใชในการตรวจวดสารอะฟลาทอกซนเปนครงแรกในโลก กระแสไฟฟาทว ดไดจากปฏกรยาดงกลาวจะถกค านวณเปนความเขมขนของสารอะฟลาทอกซน และแสดงผลผานจอแสดงผลบนตวเครองอยางถกตองและรวดเรว

Page 38: ผลงานเด่น SMEs - rlc.nrct.go.th¸œลงานเด่น SMEs...ยางและไม้ยางพารา ล าดับ เรื่อง ระดบัความพร้อมงานวิจยั

ค าอธบายของระดบความพรอมงานวจย ระดบตนแบบ เปนผลงานวจยหรอสงประดษฐทมการทดสอบหรอทดลองแลววาผลส าเรจของงานอยในระดบการเปนตนแบบทจะน าไป พฒนาหรอตอยอดเพอการใชประโยชนในระดบตางๆ ระดบทดสอบภาคสนาม เปนผลงานวจยหรอสงประดษฐในระดบทมการน าตนแบบมาทดสอบในภาคสนามหรอพนทหรอชมชนแลวในระดบหนงวา สามารถใชประโยชนไดในพนททดสอบหรอควบคม ระดบน าไปใชในอตสาหกรรม เปนผลงานวจยหรอสงประดษฐทมการแปลงเปนนวตกรรมเชงพาณชยเพอน าไปผลตในระดบอตสาหกรรมได ระดบทดสอบตลาด เปนผลงานวจยหรอสงประดษฐทมการน าไปทดสอบตลาดเปาหมายเพอส ารวจความพงพอใจของผบรโภคหรอผใช ประโยชน หากผประกอบการทานใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอยดไดท ฝายประเมนผลการวจยของประเทศ (ปว.) กองประเมนผลและจดการความรการวจย (กปจ.) ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาต (วช.) โทรศพท 0-2561-2445 ตอ 569, 594 โทรสาร 0-2579-1354 E-mail : [email protected]

38

ผลงานเดน SMEs