3rd grading lp, epp iv

Upload: christopher-johnson

Post on 09-Mar-2016

968 views

Category:

Documents


31 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EPP LP

TRANSCRIPT

________________________________________________________________________________________________

EPP IV

I. Layunin: Nakikilala ang mga uri ng letra Natutukoy ang mga uri ng letra Napahalagahan ang gamit ng ma uri ng letra.

II.Paksang Aralin:Paksa: Mga Uri ng LetraSanggunian: Aralin 4 K-12 EPP4IA-Ob-2Kagamitan: tsart ng ibat ibang uri ng letra

III. PamamaraanA.Pagganyak:Ipakita sa mga mag-aaral ang mga larawan na may nakaukit na ibat ibang uri ng letra. Diploma Karatula Disenyo sa t-shirtB. Paglalahad:Ituro sa mga mag-aaral ang ibat ibang uri ng letra. Pansinin ang pagkakaiba ng bawat isa. GOTHIC ROMAN TEXT SCRIPTIpasanay sa mga bata ang pagguhit ng letra sa ilustrasyon sa ibaba. Tingnan sa Linangin Natin sa LM.

C. Pagpapalalim ng KaalamanIpaunawa sa mga bata ang kahalagahan ng sumusunod:Ang mga letra ay inuri sa sumusunod:1. Malalaking letrang patayo sa isahang istrok1. Maliliit na letrang patayo na isahang istrok1. Malalaking letrang pahilis na isahang istrok1. Malilit na letrang pahilis na isahang istrokDapat na sunding mabuti ang distanya ng mga titik kapag nagleletra. Kinakailangan ding gumamit ng mga linyang susundan.Itanong sa mga mag-aaral:1. Bukod sa sertipiko at mga diploma, saan pa maaaring gamitin ang estilo ng pagtititik na text?1. Bakit tinatawag na pinakasimpleng uri ng letra ang Gothic?1. Maaari bang pagkakitaan ang pagtititik o pagleletra?

D. PaglalahatSabihin sa mga mag-aaral Ang letra ay may ibat ibang uri. Ang bawat uri ay may kani-kaniyang gamit at kahalagahan

IV. Pagtataya:Ipasulat sa mga mag-aaral ang titik ng alpabetong English gamit ang ibat ibang uri ng letra.Isagawa ang Gawin Natin sa LM

V. Pagpapayaman ng Gawain:Sabihin sa mga mag-aaral. Ituloy ang di natapos na Gawain sa bahay.

________________________________________________________________________________________________

EPP IV

I.Layunin: Naipakikita ang tamang paraan sa pagbuo ng ibat ibang linya at guhit. Nakaguguhit ng ibat ibang linya at guhit Nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawa ng mga kaklase.

II.Paksang Aralin:Paksa: Pagbuo ng Ibat ibang Linya at GuhitSanggunian: Aralin 5 K-12 EPP4IA-Ob-2Kagamitan: tsart ng ibat ibang linya at guhit larawan ng mga istruktura na nagpapakita ng ibat ibang linya at guhit.

III. PamamaraanA.Pagganyak:Ipakita ang mga larawan na naglalarawan ng ibat ibang linya o hugis katulad ng gusali, tulay, puno, kalsada, tao sasakyan at iba pa.

B. Paglalahad:Itanong sa mga mag-aaral Anong mga linya ang nakita ninyo sa mga larawang ipinakita? Bakit ang mga linyang nabanggit ang inyong ang inyong ginamit?Ipaliwanag sa mga mag-aaral:Tumigin sa paligid, ilarawan ang mga linya o guhit na inyong nakikita. Kung ating mapapansin sa ating paligid, tayo ay napapaligiran ng linyang tuwid, patayo at pahilis. Mayroon ding mga pa-zigzag, pakurba at pabilog.Sa gawaing pang-industriya napakahalaga ang working drawing. Ito ay nagpapakita ng larawan o kabuuan ng proyektong gagawin. Ang working drawing ay binubuo ng alphabet of lines o alpabeto ng linya.Sundan sa Linangin Natin sa LM.

C. Pagpapalalim ng Kaalaman1. Ang linyang panggilid o border line ang pinakamakapal o pinakamaitim na guhit.2. Ang linyang nakikita o visible line ay para sa nakikitang bahagi ng inilalarawang bagay.3. Ang linyang di-nakikita o invisible line ay nagpapakita ng natatakpang bahagi ng inilalarawang bagay.4. Ang linyang panggitna o center line ay nagpapakita axis o gitnang mga hugis simetrikal tulad ng washer, gear at rimatse.5. Ang extension line ay ipinakikita ang pagkakatapat ng tanawin at hangganan ng mga sukat ng inilalalarawang bagay.6. Ang linyang panukat o dimension line ay nagpapakita ng kapal, lapad at haba ng larawan.7. Ang linyang panturo o leader line ay nagpapakita ng sukat o bahagi ng isang bagay.8. Ang linyang pantukoy o reference line ay tumutukoy ng isang bahagi ng inilalarawang bagay.9. Ang long break line ay nagpapakita ng pinaikling bahagi ng isang mahabang bagay na inilalarawan.

D. PaglalahatSabihin sa mga mag-aaral na ang bawat larawan ay binubuo ng mga guhit. Ito ay naglalarawan ng ibat ibang uri ng alpabeto ng linya. Ang alpabeto ng linya ay kailangan upang mabigyang-buhay ang lahat ng bagay sa ating paligid.

IV. Pagtataya:Pasagutan sa mga mag-aaral ang Gawin Natin sa LM. Kilalalanin ang mga linyang ito. Isulat ang pangalan ng bawat uri ng alpabeto ng linya.

V. Pagpapayaman ng Gawain:Sabihin sa mga mag-aaral na pag-aralan ang gamit ng bawat alpabeto ng linya sa pagbuo ng ortograpiko at isometric na drowing.

________________________________________________________________________________________________

EPP IVI.Layunin: Naibabahagi ang kaalaman ukol sa pagbuo ng linya, guhit at pagleletra gamit ang alphabet of lines Nagagamit ang alphabet of lines sa pagbuo ng linya, guhit at pagleletra Napapahalagahan ang gamit ng alphabet of lines sa pagbuo ng titik, guhit at letra.II.Paksang Aralin:Paksa: Paggamit ng Alphabet of Lines sa Pagbuo ng Linya, Guhit at Pagleletra.Sanggunian: Aralin 6 K-12 EPP4IA-Ob-2Kagamitan: lata ng gatas, bloke ng tabla, drowing ( aysometriko at ortograpiko), lapis, kopun (maliit), t-square, triangle, ruler

III. Panimulang PagtatasaItanong sa mga mag-aaral:1. saan ginagamit ang alphabets of lines?1. Ano-anong guhit ang ginagamit sa pagbuo ng ayosmetriko at ortograpikong drowing?

IV. Pamamaraan

A.Pagganyak:Itanong sa mga mag-aaral:1. Anong hugis ang makikita sa ibabaw at ilalim na bahagi ng isang lata?1. Anong alpabeto ng pagtititik ang naglalarawan sa ibabaw at ilalim na bahagi ng lata?

B. Paglalahad:Ilahad sa mga mag-aaral ( Pagpapakitang muli ng isang lata)ibabawibabaw

harap

harap

C. Pagpapalalim ng Kaalaman

Sabihin sa mga mag-aaral na ang bawat bahagi ng isang bagay ay magkakaiba. Kaya ang bawat bahagi ay iginuguhit nang hiwa-hiwalay upang Makita ang eksaktong hugis nito. Ito ay tinatawag na ortograpiko. Ang kabuuang hugis nito ay tinatawag na aysometriko.Ipaguhit ang mga bahagi ng bawat hugis.

A

B

D. PaglalahatSabihin sa mga bata na ang bawat larawan ay binubuo ng mga guhit. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng ibat ibang uri ng alpabeto ng linya.

IV. Pagtataya:Ipasagot sa mga mag-aaral. Tukuyin kung anong alphabet of lines ang ginamit sa larawan.

12

2

V. Pagpapayaman ng Gawain:Magpaguhit ng isang tanawin gamit ang tatlo sa mga uri ng alphabet of lines.

________________________________________________________________________________________________

EPP IV

I.Layunin: Nababanggit ang mga produktong ginagamitan ng basic sketching, shading at outlining. Nakaguguhit ng isang simpleng produkto Napahahalagahan ang kaalaman sa basic sketching, shading at outlining.

II.Paksang Aralin:Paksa: Mga Produktong Ginagamitan ng Basic Sketching, Shading at OutliningSanggunian: Aralin 7 K-12 EPP4IA-Oc-3Kagamitan: lapis, kopun (short) flower vase, flashlight

III. Panimulang PagtatasaItanong sa mga mag-aaral:Ano-ano ang mga produktong ginagamitan ng basic sketching, shading at outlining na nakikita ninyo sa pamilihan?

IV. Pamamaraan

A.Pagganyak:Ipakita sa mga mag-aaral ang isang flower vase na nakapatong sa mesa. Itanong, Ano ang masasabi ninyo sa inyong nakikita? Muling magpakita ng flower vase na may nakatutok na nakabukas na flashlight sa harap nito. Itanong, Ano ang kaibahan sa nakita ninyo sa una?

B. Paglalahad:Talakayin sa mga bata na kapag naiguhit ang isang bagay na may anino ay mas nagmumukhang tunay o buhay kaysa sa walang anino. Ito ang tinatawang na shading. Ang isang tanawin ay nagiging makulay at nagmumukhang tunay kung may shade. Ito ay inuumpisahan sa pag-ii-sketch, pag-a-outline at saka pag-shade.Ilan sa mga produktong ginagamitan nito ay:1. Painting1. Portrait1. Landscape1. Building design1. Architectural design1. Furniture design1. Damit1. Perang papel1. At iba pang accessories

C. Pagpapalalim ng Kaalaman

Ipaunawa sa mga mag-aaral na ang basic sketching, shading at outlining ay ginagamitan ng ibat ibang lapis o pen depende sa material na paglalagyan ng disenyo. May disenyo na temporaryoat may permanente.Pag-isipin sila ng isang tanawin at ipaguhit ito sa isang malinis na kopun.

D. Pagsasanib*Sining-Pagdidisenyo *Entrepreneurship

E.PaglalahatIpaliwanag sa mga mag-aaral na sa pagdidisenyo, dapat tandaan ang sumusunod:1. Tamang modelo1. Tamang tekstura na paglalapatan ng disenyo1. Tamang kulay na nababagay sa modelo1. Tamang kagamitan

IV. Pagtataya:Ipasagot ang mga tanong:1. Ano-ano ang dapat tandaan sa pagdidisenyo gamit ang shading, basic sketching at outlining?1. Anong mga kulay ang nararapat gamitin sa pagdidisenyo?

V. Pagpapayaman ng Gawain:

________________________________________________________________________________________________

EPP IVI.Layunin: Natutukoy ang mga tao o negosyo sa pamayanan na ang pinagkikitaan ay paggamit ng shading, basic sketching at outlining Napahahalagahan ang mga tao na ang hanapbuhay ay gumagamit ng shading, basic sketching at outlining.

II.Paksang Aralin:Paksa: Mga Tao at Negosyo sa Pamayanan na Gumagamit ng Shading, Basic Sketching at OutliningSanggunian: Aralin 8 K-12 EPP4IA-Oc-3Kagamitan: larawan ng mga pintor, mang-uukit, draftsman at engineer

III. Panimulang PagtatasaItanong sa mga mag-aaral ang sumusunod:1. Anong uri ng pamayanan mayroon sa inyong lugar?1. Ano-ano ang mga hanapbuhay o negosyo na makikita sa inyong lugar?Ipasulat sa pisara ang mga sagot ng mga bata. Paguhitan ang mga hanapbuhay na may kaugnayan sa sining na ito.

IV. PamamaraanA.Pagganyak:Ipakita ang larawan ng ibat ibang tao na may hanapbuhay na: Inhenyero Pintor Tattoo painter Nagtatatak ng t-shirt

B. Paglalahad:Ipasagot ang mga tanong: Ano ang Gawain ng isang inhinyero? Ano-anong mga paghahanda ang ginagawa ng isang pintor bago gumawa?

C. Pagpapalalim ng Kaalaman

Ipaliwanag sa mga bata na ang mga tao o hanapbuhay sa pamayanan na pinagkikitaan ang shading, basic sketching at outlining.Pamayanang RuralPamayanag Urban1. Pintor1. Pintor 6. Tattoo painter1. Nagtatatak ng t-shirt2. Draftsman 7. Guro 1. Modista3. Arkitekto1. Gumagawa ng muebles4. Modesta1. Guro5. Inhenyero

D. Pagsasanib*EPP/HE at AP-ibat ibang Hanapbuhay sa Pamayanan

E.PaglalahatMaraming Gawain o hanapbuhay ang makikita sa pamayanan na gumagamitr ng kasanayan ukol sa shading, basic sketching at outlining.

IV. Pagtataya:Pasagutan ang Gawain Natin sa LM.

V. Pagpapayaman ng Gawain:Pabigyang-pansin ang Pagyamanin Natin sa LM.

________________________________________________________________________________________________

EPP IV

I.Layunin: Natatalakay ang mga paraan sa pagdidisenyo ng proyekto Nakalilikha ng isang mahusay na disenyo Napahahalagahan ang pakinabang ng pagdidisenyo sa paggawa ng proyekto

II.Paksang Aralin:Paksa: Mga Paraan sa Pagdidisenyo ng ProyektoSanggunian: Aralin 9 K-12 EPP4IA-Od-4Kagamitan: mga halimbawa ng disenyo

III. Panimulang Pagtatasa Bakit kailangan ang pagkakaroon ng kaalaman sa ibat ibang paraan ng pagdidisenyo? Ano ang kahalagahan ng paglalapat ng angkop na disenyo sa isang bubuuing proyekto?

IV. PamamaraanA.Pagganyak:1. Ipasuri sa mga bata ang halimbawa ng disenyo o krokis sa Alamin Natin sa letrang A ng LM.2. Hayaan ang mga mag-aaral na sabihin ang kanilang mga palagay sa talakayan.

B. Paglalahad: Talakayin ang mga impormasyon sa ibat ibang paraan ng paggawa ng disenyo sa Linangin Natin, letrang A ng LM. Habang ang mga mag-aaral ay nagbibigay ng kanilang kaalaman sa pagdidisenyo, isulat sa pisara ang kanilang mga sagot.

C. Pagpapalalim ng Kaalaman

Ipasagot sa mga bata ang mga tanong na nasa Linangin Natin sa letrang B ng LM.

D. PagsasanibMagpagawa ng disenyo ng mga bagay sa paligid na ginagamitan ng pangunahin at pangalawang kulay na may malayang ekspresyon ng damdamin ( Integrasyon sa Sining)

E.Paglalahat Basahin at isaisip ang pangungusap sa Tandaan Natin sa LM.

IV. Pagtataya:Ipasagot ang mga tanong sa Gawin Natin sa LM.Susi sa pagwawasto:1. c1. c1. b1. c1. d

V. Pagpapayaman ng Gawain:Magpasaliksik sa mga bata ng iba pang paraan ng pagdidisenyo na maaaring gamitin.

I.Layunin: Nakikilala ang ibat ibang kagamitan sa paggawa ng krokis o disenyo Nagagamit nang wasto ang ibat ibang kagamitan sa paggawa ng krokis o disenyo Napahahalagahan ang tamang kasangkapan sa pagbuo ng krokis o disenyoII.Paksang Aralin:Paksa: Mga Kagamitan at Kasangkapan sa Pagbubuo ng DisenyoSanggunian: Aralin 10 K-12 EPP4IA-Od-4Kagamitan: mga halimbawa ng tunay na kagamitan sa paggawa

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Anong mga kagamitan ang inyong nagamit na sa pagdodrowing? Ilahad ito sa klase.1. Bakit mahalaga ang paggamit ng angkop na kagamitan sa paggawa ng krokis ng disenyo?IV. PamamaraanA.Pagganyak: Ipasuri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng ibat ibang kagamitan na nasa Alamin Natin sa LM. Magpakita ng totoong halimbawa ng mga kagamitan. Itanong sa mga mag-aaral kung alin sa mga ito ang nagamit na nila.

B. Paglalahad:1. Talakayin ang ibat ibang uri ng Kagamitan sa pagguhit ng krokis na nasa Linangin Natin 2. Bigyan ng pagkakataon na makisali sa talakayan ang mga mag-aaral. Tanggapin ang kanilang mga sagot.3. Isulat sa pisara ang kanilang mga kasagutan. ( magbigay ng Gawain para lumawak pa ang kanilang kaalaman)

C. Pagpapalalim ng KaalamanIpasuri sa mga bata ang Mystery Box Game na nasa Linagin Natin sa letrang B ng LM.

D. Pagsasanib*Itanong sa mga bata ang kahalagahan ng pangangalaga at paglalagay ng mga kagamitan sa wastong lalagyan matapos itong gamitin. (Pagsasanib sa ESP)

E.PaglalahatBakit mahalaga ang ibat ibang kagamitan sa pagguhit ng krokis o disenyo?Basahin at isaisip ang pangungusap sa Tandaan natin sa LM.

IV. Pagtataya:Ipasagot ang Gawain sa LM.Susi sa pagwawasto:1. E1. D1. A1. F1. C

V. Pagpapayaman ng Gawain:Magpasaliksik sa mga mag-aaral gamit ang internet para sa iba pang kagamitan na maaaring makatulong din sa pagbuo ng krokis o disenyo ng proyekto.

I.Layunin: Nalilinang ang kakayahan sa paglikha ng disenyo Nakasusunod sa wastong paraan ng pagguhit ng disenyo Nakalilikha ng disenyo o krokis ng proyekto

II.Paksang Aralin:Paksa: Pagguhit ng Disenyo o KrokisSanggunian: Aralin 11 K-12 EPP4IA-Od-4Kagamitan: t-square, bond paper, trianngulo at iba pang gamit sa pagdidisenyo

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Bakit kailangan ang disenyo ng proyektong gagawin?1. Ano-ano ang maitutulong nito sa gagawing proyekto?

IV. PamamaraanA.Pagganyak: Tanungin ang mga mag-aaral kung sino sa kanila ang mahilig gumuhit ng ibat ibang disenyo. Ipasuri sa mga mag-aaral ang ibaty ibang halimbawa ng krokis na nasa Alamin Natin sa letrang A ng LM. Ipatukoy ito sa mga bata.

B. Paglalahad: Talakayin ang mga impormasyon tungkol sa wastong paraan ng paggawa ng disenyo na nasa Linagin Natin, letrang A ng LM.

C. Pagpapalalim ng KaalamanIpasagot sa mga mag-aaral ang mga tanong na nasa Linangin Natin, letrang B ng LM.

D. Pagsasanib*Magpabuo ng ibat ibang simbolo ng anyong lupa at anyong tubig na ginagamitan ng angkop na disenyo ayon sa katangian nito. (Integrasyon sa AP)

E.PaglalahatBasahin at isaisip ang pangungusap sa Tandaan natin sa LM.

IV. Pagtataya:Ipaguhit sa mga mag-aaral ang disenyo na nasa Gawin Natin bilang 1 ng LM. Pahalagahan ito gamit ang rubric na nasa ibaba:Lagyan ng () ang hanay sa naaayon sa antas ng kahusayan ng pagkakagawa.

Antas ng KahusayanKraytirya 54321

1. Angkop ba ang pagkakagawa

1. Maayos ba ang pagkakagawa

1. Naisakatuparan ba ang bawat sukat ng disenyo

1. Maayos ba ang kabuuan

Batayan: 5- Napakahusay86-90%4- Mas Mahusay81-85%3- Mahusay76-80%2- Mahusay-husay71-75%1. Di Mahusay65-70%

V. Pagpapayaman ng Gawain:Magpagawa ng isang simpleng disenyo ng proyektong nais gawin ng mga mag-aaral.

________________________________________________________________________________________________

EPP IVI.Layunin: Natutukoy ang ibat ibang sanggunian na mapagkukunan ng wasto at makabagong impormasyon tungkol sa basic sketching, shading at outlining. Nagagamit ang internet, aklat at iba pang teknolohiya sa pagsasaliksik ng wasto at makabagong paraan ng basic sketching, shading at outlining.

II.Paksang Aralin:Paksa: Mga Paraan sa Pagsasaliksik ng Makabago at Watong Paraan ng Basic Sketching, Shading at Outlining.Sanggunian: Aralin 12 K-12 EPP4IA-Oe-5Kagamitan: tsart, kompyuter

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Sa anong mga paraan tayo maaaring makakuha ng ibat ibang impormasyon sa pagsasaliksik tungkol sa isang bagay?1. Bakit mahalaga na matutuhan natin ang ibat ibang paraan ng pagsasaliksik ng mga impormasyon?

IV. PamamaraanA.Pagganyak:1. Itanong sa mga mag-aaral kung naranasan na nila ang makapunta sa mga silid-aklatan. Ipalahad kung ano ang ginawa nila doon. 2. itanond din kung marunong na silang mag-computer at ano-anong site ang alam nila na mapagkukunan ng impormasyon.3. Ipasuri sa mga mag-aaral ang semantic web na nasa Alamin Natin sa LM.

B. Paglalahad: 1. Talakayin ang mga impormasyon na nasa Linangin Natin, letrang A ng LM. 2. Ipakita ito sa mga bata gamit ang computer upang lalo nila itong maunawaan.

C. Pagpapalalim ng KaalamanIpagawa sa mga mag-aaral ang Linangin Natin, letrang B ng LM.

D. Pagsasanib*Itanong sa mga mag-aaral ang tungkol sa wastong paggamit at pag-iingat ng mga aklat at iba pang mahalagang babasahin.( Integrasyon sa ESP)

E. PaglalahatPaano nakatutulong ang internet at mga aklat sa pagsasaliksik ng makabagong pamamaraan sa basic sketching, shading at outling?

IV. Pagtataya:Ipasagot ang Gawin Natin sa LM.

V. Pagpapayaman ng Gawain:Ipagawa sa mga mag-aaral ang Pagyamanin Natin sa LM.

________________________________________________________________________________________________

EPP IVI.Layunin: Natutukoy ang ibat ibang uri ng productivity tools na magagamit sa paggawa ng ibat ibang proyekto. Naipaliliwanag ang gamit ng ibat ibang uri ng productivity tools sa pagdidisenyo. Nagagamit nang may kawilihan ang ibat ibang productivity tools sa pagbuo ng angkop na disenyo sa isang proyekto.II.Paksang Aralin:Paksa: Ibat Ibang Productivity Tools sa Paggawa ng Ibat Ibang DisenyoSanggunian: Aralin 13 K-12 EPP4IA-Oe-5Kagamitan: tsart, kompyuter

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Paano ka makakalikha ng isang larawan nang hindi gumagamit ng lapis at papel?1. Bakit mahalaga na matutuhan ang paggawa ng isang disenyo gamit ang ibat ibang productivity tools?

IV. PamamaraanA.Pagganyak:1. Ipauri sa mga mag-aaral ang mga larawan na ginawa gamit ang ibat ibang productivity tools sa Alamin Natin, sa LM.2. Itanong sa mga mag-aaral kung ano ipinagkaiba ng mga ito sa free hand drawing.

B. Paglalahad: 1. Talakayin ang ibat ibang uri ng productivity tools na maaaring magamit sa paggawa ng disenyo na nasa Linangin Natin sa letrang A ng LM.2.Dalhin ang mga mag-aaral sa computer room at magbukas ng isang graphic editing tool tulad ng Paint. Hayaan silang tuklasin ang mga bahagi at katangian nito.

C. Pagpapalalim ng KaalamanIpagawa sa mga mag-aaral ang Linangin Natin, letrang B ng LM.

D. Pagsasanib*Itanong sa mga mag-aaral ang tungkol sa wastong paggamit at pag-iingat ng mga aklat at iba pang mahalagang babasahin.( Integrasyon sa ESP)

E. PaglalahatTanungin ang mga mag-aaral kung sa anong paraan pa nila maipakikita ang kanilang pagkamalikhain?

IV. Pagtataya:Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawain Natin sa LM.

V. Pagpapayaman ng Gawain:Magpasaliksik ng iba pang productivity tools na maaaring gamitin sa paglikha ng disenyo.

________________________________________________________________________________________________

EPP IVI.Layunin: Nalalaman ang mga panuntunang pangkaligtasan kaugnay ng mga gawain. Nakasusunod sa mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan habang gumagawa. Napahahalagahan ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa.

II.Paksang Aralin:Paksa: Pangkaligtasan at Pangkalusugang Panuntunan sa PaggawaSanggunian: Aralin 14 K-12 EPP4IA-Of-6Kagamitan: tsart, plaskard

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Ano-ano ang mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan na dapat sundin sa paggawa?1. Bakit kailangang maging maingat sa paggawa?1. Bakit mahalagang sundin ang mga panuntunang ito habang gumagawa?

IV. PamamaraanA.Pagganyak:1. Ipauri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng ibat ibang uri ng kagamitan at kasangkapan sa paggawa sa Alamin Natin letrang A sa LM. Tanungin kung paano ginagamit ang mga ito.2. Ipabasa ang kasabihan na nakasulat sa Alamin Natin, letrang B sa LM. Hayaang magbigay ng kani-kanilang karanasan ang mga mag-aaral tungkol sa paggamit ng mga kasangkapang mapurol at matalas.

B. Paglalahad: 1. Talakayin ang mga panuto sa pangkaligtasan at pangkalusugang panuntunan sa paggawa sa Linangin Natyin letrang A ng LM.2. Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng sariling palagay tungkol dito.3. Bigyang-diin na dapat lagging isaisip ang mga panuntunang ito upang makaiwas sa sakunang maaaring maganap habang gumagawa.

C. Pagpapalalim ng Kaalaman1. Ipaayos ang mga kasangkapan sa EPP Shop ayon sa panuntunang pangkaligtasan2. Ipabasa at ipagawa sa mga bata ang Linangin Natin sa letrang B ng LM.

D. Pagsasanib*Hatiin sa apat na grupo ang iyong klase. Ipalista sa bawat grupo ang mga uri ng hanapbuhay sa kanilang pamayanan. Kailangang pag-usapan ng bawat grupo ang mga panuntunang pangkaligtasan sa bawat gawain. Bigyan ng pentel pen at manila paper ang mga mag-aaral para maiulat nang maayos ang kanilang ginawa. ( Pagsanib sa HEKASI)

E. PaglalahatTanungin ang mga mag-aaral kung ano ang kahalagahan ng pagsunod sa mga panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan. (Tumawag ng mga tatlong mag-aaral para gawin ito)

IV. Pagtataya:Ipasagot ang Gawin Natin sa LM.Susi sa pagwawasto:1. 1. x1. 1. x1.

V. Pagpapayaman ng Gawain:Magpagawa sa mga mag-aaral ng islogan tungkolsa mga dapat tandaan upang maging ligtas sa anumang gawaing isinasakatuparan.

________________________________________________________________________________________________

EPP IV

I.Layunin: Nababatid at nakikilala ang mga materyales na matatagpuan sa pamayanan Nakakapili ng mga materyales na matatagpuan sa pamayanan sa paggawa ng kapaki-pakinabang na proyekto Nakabubuo ng plano sa paggawa ng proyekto

II.Paksang Aralin:Paksa: Ibat Ibang Materyales na Matatagpuan sa PamayananSanggunian: Aralin 15 K-12 EPP4IA-Of-6Kagamitan: tsart, mga larawan

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Itanong sa mga bata kung may alam silang mga kagamitan na yari sa mga bagay na nakikita nila sa pamayanan.( Halimbawa: kahoy na sandok, upuang yari sa rattan at pamaypay na yari sa dahon ng anahaw).1. Itanong sa mga bata kung ano ang naiisip nilang proyekto na maaaring yari sa mga materyales na nasa paligid lamang nila.

IV. PamamaraanA.Pagganyak:1. Ipauri sa mga mag-aaral ang mga larawan ng ibat ibang uri ng kagamitan at kasangkapan sa paggawa sa Alamin Natin letrang A sa LM. Tanungin kung paano ginagamit ang mga ito.2. Ipabasa ang kasabihan na nakasulat sa Alamin Natin, letrang B sa LM. Hayaang magbigay ng kani-kanilang karanasan ang mga mag-aaral tungkol sa paggamit ng mga kasangkapang mapurol at matalas.

B. Paglalahad: 1. Talakayin ang ibat ibang uri ng materyales na matatagpuan sa pamayanan na nasa Linagin Natin sa letrang A ng LM.3. Ipalahad sa mga bata ang maaaring gawin sa bawat materyales na nabasa.

C. Pagpapalalim ng KaalamanPasagutan sa mga bata ang tanong na nasa Linangin Natin sa letrang B ng LM.

D. Pagsasanib*Tanungin ang mga mag-aaral kung bakit dapat nating pangalagaan ang mga natural na bagay sa ating kapaligiran. ( Integrasyon sa Science )

E. PaglalahatItanong sa mga mag-aaral kung amo ang nabatid nila sa araling ito. Gabayan sila na makabuo ng konsepto na may mga materyales sa pamayanan na magagamit sa kapaki-pakinabang na proyekto.

IV. Pagtataya:Ipasagot sa mga mag-aaral ang Gawin Natin sa LM.Susi sa pagwawasto:1. F1. E1. B1. A 1. D

V. Pagpapayaman ng Gawain: Magpasaliksik sa mga mag-aaral ng iba pang mga materyales na matatagpuan sa kanilang pamayanan na maaaring gamitin sa paggawa ng mga proyekto. Gumawa ng talaan at ng mga proyektong maaaring gawin. Magpaguhit sa mga mag-aaral ng mga proyektong maaarin gawin mula sa materyales na matatagpuan sa pamayanan.

\

________________________________________________________________________________________________

EPP IVI.Layunin: Natutukoy ang mga instrument sa pagtataya ng proyekto Napahahalagahan ang nabuong proyekto batay sa sariling puna at puna ng ibang mag-aaral Naisasagawa ang mga puna at suhestiyon ng iba

II.Paksang Aralin:Paksa: Pagpapahalaga sa Natapos na ProyektoSanggunian: Aralin 16 K-12 EPP4IA-Of-6Kagamitan: tsart ng mga halimbawa ng rubrics

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Sino-sino ang maaaring magpahalaga sa natapos na proyekto?1. Bakit mahalagang matutuhan ang wastong pagpapahalaga sa sariling gawa?

IV. PamamaraanA.Pagganyak:1. Ipalabas sa mga mag-aaral ang isang natapos na proyekto sa nakaraang aralin.2. ipalahad sa mga mag-aaral kung sila ay nasiyahan sa nabuong proyekto. Itanong din kung kanino sila humingi ng suhestiyon upang mapaganda pa ang kanilang proyekto.3. Ipasuri sa mga mag-aaral ang isang halimbawa ng scorecard na nasa Alamin Natin sa LM.

B. Paglalahad: 1. Talakayin ang ibat ibang uri ng instrument sa pagtataya na nasa Linangin Natin sa letrang A ng LM.2. Hayaan ang mga mag-aaral na paghambingin ang ibat ibang instrumento ng pagtataya.

C. Pagpapalalim ng KaalamanHayaan ang mga mag-aaral na pahalagahan ang kanilang nabuong proyekto ayon sa scorecard na nasa Linangin Natin sa letrang B ng LM.

D. Pagsasanib*Itanong: Sa pagmamarka sa nabuong proyekto, bakit mahalaga na maging tapat ka sa pagpapahalaga sa ginawang proyekto?* Paano mo dapat tanggapin ang mga puna at suhestiyon ng iba tungkol sa iyong natapos na proyekto? ( Integrasyon sa ESP)

E. PaglalahatItanong sa mga bata ang kahalagahan ng paggamit ng ibat ibang instrument sa pagtataya sa pagmamarka ng natapos na proyekto.

IV. Pagtataya:Ipasagot ang Gawin NAtin sa LM.Susi sa pagwawasto:1. Mali1. Tama1. Tama1. Mali1. Tama

V. Pagpapayaman ng Gawain: Sabihin sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang proyekto sa mga magulang o kapatid at hingin ang kanilang puna o suhestiyon, ipatala ito sa kanilang kuwaderno.

________________________________________________________________________________________________

EPP IV

I.Layunin: Nasasabi ang wastong paraan sa pag-aayos ng mga produktong ipagbili at sa pagbebetnta nito. Naisasagawa ang wastong paraan sa pag-aayos ng mga produktong ipagbibili at sa pagbebenta nito. Natututuhan ang mga wastong paraan sa pag-aayos ng mga produktong ipagbibili at pagbebenta nito

II.Paksang Aralin:Paksa: Wastong Pag-aayos ng Produktong Ipagbibili at Pagbebenta NitoSanggunian: Aralin 17 K-12 EPP4IA-Oh-7Kagamitan: mga larawan ng mga produktong nakaayos sa lalagyan at mga larawan ng mga pamilihan ng mga ibat ibang produkto.

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Ano ang mga wastong paraan sa pag-aayos ng produktong ipagbibili at pagbebenta nito?1. Bakit kailangan na mailagay sa maayos na lalagyan ang mga produktong ipagbibili? Paano ito ibebenta?

IV. PamamaraanA.Pagganyak:Itanong sa mga Mag-aaral:1. Ano-anong mga produkto ang makikita sa mga pamilihan sa inyong pamayanan?1. Paano iniaayos ng mga may-ari ang kanilang mga produkto sa pamilihan?

B. Paglalahad:1. Pagpapakita sa mga bata ng mga larawan ng mga produkto na makikita sa pamilihan?2. Pagsasalaysayin ang mga piling bata tungkol sa karanasan kung sila ay nagbebenta at bumibili ng mga produkto tulad ng mga gift items, mga handicraft, mga laruan at iba pa.3. Talakayin ng guro ang mga paraan sa pag-aayos ng mga produktong ipagbibili at kung papaano ito ibebenta sa pamilihan gamit ang nakasanayang pagbebenta at ang paggamit ng ICT at ang paggamit nf ICT (Linangin Natin sa LM.)4. Ipagawa ang Gawin Natin sa LM.5. Sa paggawa o pagsign-up sa E-commerce site ng mga mag-aaral para maibenta ang kanilang produkto, ang account ay dapat nakapangalan sa guro.

C. Pagpapalalim ng KaalamanAng mga mag-aaral ay gagabayan ng guro sa wastong pagsasaayos ng mga produktong kanilang natapos.Paglalagay ng frame sa mga nagawang proyekto sa Sketching Outlining ShadingSa proyektong natapos sa Gawaing Agrikultura, ICT at Home Economics

D. Pagsasanib*AP- Ibat Ibang Produkto na Matatagpuan sa Pilipinas*EsP- Kahalagahang Moral sa Paggawa

E. PaglalahatIpaunawa sa mga mag-aaral ang kabutihang naidudulot ng wastong paraan sa pag-aayos ng produktong ipagbibili at tamang paraan ng pagbebenta nito.

IV. Pagtataya:Ipagawa sa mga bata ang isang tseklist ng mga produktong kanilang nagawa sa ICT, Gawaing-Agrikultura, Home Economics at Industrial Arts na maaari nilang ibenta.

V. Pagpapayaman ng Gawain:Magpahanda ng isang maikling dula-dula at ipakita ang mga natutunan sa aralin.

________________________________________________________________________________________________

EPP IVI.Layunin: Naipamamalas ang kakayahan sa pagtutuos ng puhunan gastos, at kinita Nakapagtutuos ng puhunan, gastos at kinita Naipakikita ang tamang katuturan at kahalagahan ng pagtutuos.

II.Paksang Aralin:Paksa: Pagtutuos ng Puhunan, Gastos at kinitaSanggunian: Aralin 18 K-12 EPP4IA-Oh-7Kagamitan: mga halimbawa ng imbentaryo ng paninda o produkto, tsart, kalkulator

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Ano- ano ang mga paraan sa pagtutuos ng puhunan,m gastos at kinita?1. Paano ang tamang paraan ng pagtutuos ng puhunan, gastos at kinita?

IV. PamamaraanA.Pagganyak:Ipakita sa mga mag-aaral ang mga nagawa nilang proyekto. Ipasabi sa kanila kung magkano ang kanilang ginastos sa mga materyales na ginamit sa kanilang proyekto. Itanong sa kanila kung nais nilang ibenta ang kanilang proyekto?

B. Paglalahad:Ipabasa sa mga mag-aaral ang Linangin Natin. Gabayan sila upang masagot ang kanilang mga katanungan.Palawakin ang talakayan at ipahayag nang mabuti sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng puhunan at kinita.Kapag natapos mo nang ipaliwanag ang konsepto ng aralin at naintindihan na ng mga mag-aaral kung paano ang tamang pagtutuos ng puhunan at kinita, bigyan ng manila paper ang mga mag-aaral, hatiin sila sa anim na grupo at ipagawa ang Gawain A na makikita sa LM. Ipaulat sa mga mag-aaral ang kinalabasan ng kanilang ginawa.Ang araling ito ay maaari mong isanib sa matematika.

C. Pagpapalalim ng KaalamanIpagawa sa mga mag-aaral ang Gawain A sa LM. Ipatuos kung magkano ang kinita.

D. Pagsasanib* Matematika- Pagkompyut sa kinita at ginastos sa proyekto

E. PaglalahatItanong sa mga mag-aaral upang mabuo nila ang konsepto:Kung ikaw ay kikita sa mga ibenenta mong proyekto, paano mapapahalagahan ang perang kinita mo?

IV. Pagtataya:Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawain B na makikita sa LM. Ipaunawa sa kanila kung paano nila sasagutan ito.

V. Pagpapayaman ng Gawain:Ipagawa sa mga mag-aaral mga gawain sa Pagyamanin Natin A at B. Maaari mong ipagawa ito sa bahay bilang takdang-aralin.I.Layunin: Naipakikita ang kasanayn sa pagpaplano ng proyekto gamit ang naunang kinita Nakagagawa ng plano ng proyekto gamit ang naunang kinita Napahahalagahan ang pagpaplano ng proyekto gamit ang naunang kinita

II.Paksang Aralin:Paksa: Pagpaplano ng Proyekto Gamit ang Naunang KinitaSanggunian: Aralin 19 K-12 EPP4IA-Oi-8Kagamitan: mga larawan ng ibat ibang proyekto, bond paper, lapis

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Bakit kailangang gu,awa ng plano sa proyekto?1. Paano gumawa ng plano ng proyekto gamit ang naunang kinita?

IV. PamamaraanA.Pagganyak:Pagpapakita ng mga larawang maaaring mapagkakitaan gamit ang naunang kinita sa mga proyektong ginawa tulad ng pamaypay, head band at iba pa.

B. Paglalahad:Patnubayan ang mga mag-aarakl sa pagbuo ng planong pamproyekto sa pamamagitan ng sumusunod na balangkas:1. Pangalan ng Proyekto1. Mga Layunin1. Mga Kagamitan1. Pamamaraan sa PaggawaPangkatin ang mga mag-aaral ayon sa kanilang napiling proyekto. Ipaunawa sa kanila ang kahalagahan ng plano ng proyekto. Magpakitang gawa sa pagpaplano ng proyekto

C. Pagpapalalim ng Kaalaman1. Gamit ang hakbang sa pagbuo ng plano ng proyekto, planuhin ang proyekto gamit ang unang kinita sa pagtitinda. Balikan ang nakaraang aralin para Makita ang listahan ng kinita2. Sagutan ang sumusunod na talaan.Pangalan:Baitang:Pangalan ng Proyekto:Petsa:

D. Pagsasanib* Pagkakaroon ng moralidad sa paggawa*Pagiging masikap at matiyaga upang matapos ang Gawain.

E. PaglalahatItanong sa mga mag-aaral:1. Ano dapat tandaan sa pagbuo ng plano ng proyekto?1. Tumawag ng ilang mag-aaral ipasabi kung ano-ano ang hakbang sa pagbuo ng plano ng proyekto.

IV. Pagtataya:Ibigay ang tamang sagot.1. Dito makikita ang halaga na kakailanganin sa pagbuo ng proyekto.1. Nagsasabi kung ano ang pangalan ng proyekto1. Ito ang itsura ng natapos na proyekto1. Dito makikita ang kagamitan sa pagbuo ng proyekto.1. Nagsasabi ng sunod-sunod na paraan sa pagbuo ng plano ng proyekto.

V. Pagpapayaman ng Gawain:Magsaliksik sa wastong pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran.

________________________________________________________________________________________________

EPP IVI.Layunin: Naibabahagi ang mga pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tungho sa patuloy na pag-unlad. Naisasaalang-alang ang pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tungo sa patuloy na pag-unlad at Napahahalagahan nang may pagmamalasakit sa kapaligiran tungkol sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tungo sa patuloy na pag-unlad.

II.Paksang Aralin:Paksa: Pagsasaalang-alang Pag-iingat at Pagmamalasakit sa Kapaligiran sa Pagpaplano at Pagbubuo ng Produkto tungo sa Patuloy na Pag-unladSanggunian: Aralin 20 K-12 EPP4IA-Oi-9Kagamitan: mga larawan, CD tape, manila paper, pentle pen

III. Pamamaraan A.Pagganyak:Ipaawit sa mga mag-aaral ang kantang kapaligiran. Pagkatapos itanong ang sumusunod:1. Ano-ano ang dapat gawin para mapag-ingatan ang kapaligiran?1. Ano-ano ang mga produkto ang maaaring magawa mula sa materyales na makikita sa paligid?1. Bakit kailangang magkaroon ng pagmamalasakit sa ating kapaligiran?

B. Paglalahad:Umpisahan ang talakayan sa pamamagitan ng pagpapakita ng ibat ibang larawan ng kapaligiran. Tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa mga nakita nilang larawan. Hayaan silang magbigay ng mga puna tungkol dito. Tanggapin ang kanilang mga sagot. Isulat ito sa pisara.Ipasalaysay sa mga mag-aaral ang mga dahilan kung bakit ginagawa ito sa ating kapaligiran. Hayaang mag-isip ang mga bata. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Linangin Natin sa LM at talakayin ito. Ipaunawa sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran.

C. Pagpapalalim ng Kaalaman1. Gamit ang litratong nakadisplay, gabayan ang mga mag-aaral sa pagbuo ng 5-10 pangungusap na nagsasaad kung paano iingatan ang kapaligiran.2. Dalhin ang mga mag-aaral sa hardin. Ipamasid sa kanila kung ano-anong mga halaman, puno at damuhan ang maaaring gamitin sa pagbubuo ng proyekto. (Pagsasanib sa EsP at AP)

D. PaglalahatItanong sa mga bata kung ano-ano ang dapat isaalang-alang sa pag-iingat at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpaplano at pagbuo ng produkto tuyngo sa patuloy na pag-unlad.

IV. Pagtataya:1. Magtala ng maaari mong imungkahi para sa wastong pag-iingat sa kapaligiran.1. Pasagutan ang Gawin Natin at gabayan ang mga bata sa pagsasagawa nito.

V. Pagpapayaman ng Gawain:Magpagawa ng mga repleksiyon sa iyong mga mag-aaral tungkol sa pagmamalasakit sa kapaligiran. Ipagawa ito sa isang illustration board na may kasamang larawan.

________________________________________________________________________________________________

EPP IV

I.Layunin: Naiisa-isa ang mga gawi na dapat o di dapat isaugali upang makatulong sa patuloy na pag-unlad Natutuhan ang mga gawi na dapat o di dapat isaugali upang makatulong sa patuloy na pag-unlad Naitataguyod ang mga gawi na dapat o di dapat isa-ugali upang makatulong sa patuloy na pag-unlad.

II.Paksang Aralin:Paksa: Mga Gawi na Dapat o Di Dapat Isaugali Upang Makatulong sa Patuloy na Pag-UnladSanggunian: Aralin 21 K-12 EPP4IA-Oj-10Kagamitan: mga larawan talangka, walis tingting

III. Panimulang PagtatasaIpasagot sa mga mag-aaral ang sumusunod na tanong:1. Ano-ano ang mga Gawain na dapat o di dapat isaugali upang makayulong sa patuloy na pag-unlad?

IV. PamamaraanA.Pagganyak:Magpaskil ng larawan ng mga talangka na nag0-uunahan sa pag-akyat sa isang basket. Hayaan ang mga mag-aaral na magbigay ng kanilang ideya ideya tungkol sa larawan. Isulat sa pisara ang kanilang mga ideya.

B. Paglalahad:Ipakita ang paggamit ng walis tingting at isang pirasong tingting itanong sa kanila ang sumusunod:1. Ano ang ipinakikita ng mga talangka sa larawan habang sila ay nag-uunahan sa pag-akyat?1. Ano ang epekto kung buong walis tingting ang gagamitin sa pagwawalis?1. Papaano kung isang walis tingting lamang ang gagamitin sa pagwawalis?1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang Linagin Natin at ipaunawa sa kanila ang kanilang gampanin upang magkaroon ng patuloy sa pag-unlad.C. Pagpapalalim ng Kaalaman1. Ipaliwanag: No Man is an Island.2. Ipagawa sa mga mag-aaral ang Gawain sa nasa Gawin Natin3. Ipasadula sa kanila ang kanilang naihanda kinabukasan.

D. Pagsasanib* Pagsasanib MAPEH

E. PaglalahatAng patuloy na pag-unlad ay nangangahulugan ng tamang paglinang ng ating mga kakayahan upang makatulong sa sarili at pamilya at higit sa lahat, makatulong din sa ibang tao. Ito ay nagpapakita rin ng pagpapahalaga sa kinabukasan ng ating bansa tungo sa maunlad na ekonomiya.

IV. Pagtataya:TseklistOOHINDI

1. Kainggitan ang mga taong umaangat

1. Ayaw tumulong sa kapuwa

1. Purihin ang nakagagawa ng mabuti

1. Awayin ang marunong

1. Tumulong sa lahat ng pagkakataon

V. Pagpapayaman ng Gawain:Repleksiyon: Ang pag-unlad ng kapuwa ay hindi dapat kainggitan, bagkus ito ay magiging inspirasyon sa lahat na bawat isa sa atin ay magsumikap sa buhay.

________________________________________________________________________________________________

EPP IV

I.Layunin: Nalalaman ang ibat ibang mga regulasyon at kautusan ng pamahalaang lokal kaugnay sa napiling negosyong pang serbisyo at produkto Napahahalagahan ang pagtupad sa regulasyon at kautusan ng pamahalaang lokal kaugnay ng napiling negosyong panserbisyo agt produkto.

II.Paksang Aralin:Paksa: Mga Regulasyon at Kautusan ng Pamahalaang Lokal Kaugnay ng Napiling Negosyong Panserbisyo at ProduktoSanggunian: Aralin 22 K-12 EPP4IA-Oj-11Kagamitan: mga larawan, tsart

III. Pamamaraan A.Pagganyak: 1. Magpaskil ng larawan ng sumusunod na may namimili at nagbebenta:a. Botikab. Panaderyac. Sari-sari store d. Bilhan ng Pagkaine. Pampasaherong Tricycle2. Bigyan ng panuto sa pagbib igay ng sariling kuro-kuro batay sa kanilang namasdan sa larawan:B. Paglalahad:1. Bakit mahalagang nakauniporme ang mga nagtitinda?2. Bakit iisa ang kulay ng tricycle at nakapila sa pagsasakay ng pasahero?3. Sa paanong paraan isinisilbi ang pagkain sa isang fast food?

C. Pagpapalalim ng KaalamanIpabasa sa mga mag-aaral ang araling ito na nasa LM.Mga Kautusan at regulasyong local sa pagpapatayo ng isang negosyo1. Kumuha ng permiso sa napiling negosyo para sa operasyo Permit sa Barangay Permit sa Bayan/Munisipyo Permit sa Siyudad Permit sa DTI1. Magkaroon ng Sanitation at Health Permit kung ang negosyo ay may kinalaman sa pagkain Kantina Karinderya Restaurant Turo-turo

D. PaglalahatSa isang negosyong panserbisyo, dapat na sumunod ang mga negosyante sa mga regulasyong itinakda n gating pamahalaan.

IV. Pagtataya:

TseklistOoHindi

1. Kailangan ba ang lisensya sa pagmamaneho?

1. Dapat bang nakauniforme ang mga nagtitinda?

1. Puwede bang magtinda nang walang permit?

1. Kukuha k aba ng tauhang walang alam sa serbisyo?

1. Dapat bang malusog ang mga tindera?

V. Pagpapayaman ng Gawain:Sumunod sa mga regulasyon na ipanatutupad ng pamahalaan upang maiwasan ang aberya.