princip inercije - unizg.hrphy.grf.unizg.hr/.../predavanje-sile-valovi.pdfelektro-magnetska sila...

of 98 /98

Author: others

Post on 28-Feb-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Princip inercije

  Ako tijelo ostavimo na nekom mjestu ono će

  ostati mirovati ili se gibati jednolikom brzinom

  po pravcu.

 • Razvio koncept dinamike

  Pretpostavio je da je gibanje tijela nečim

  uzrokovano

  Definirao tri osnovna zakona gibanja

 • Gravitacija

  Elektro-magnetska sila (Lorentz-ova)

  Jaka sila

  Slaba sila

 • + 38Elektromagnetska sila 10

  Gravitacijska sila

  proton

  elektron

 • Jaka sila veže

  protone

  i

  neutrone

  u atomskoj

  jezgri

 • n

  Slaba sila:

  Raspad neutrona

  +

  proton

  elektron

 • Opis gibanja u klasičnoj mehanici uključuje izbor

  referentnog sustava.

  Uključuje izbor:

  ◦ Prostorno ishodište,

  ◦ Prostorne koordinate koje odreĎuju poziciju tijela

  ◦ Vremensko ishodište – mjerenje vremena.

 • Dva referentna sustava se mogu razlikovati na više načina

  ◦ Različita vremenska ishodišta (istovremenost)

  ◦ Različita prostorna ishodišta i orijentacija osi

  ◦ Relativna brzina ili akceleracija

  Mudar odabir referentnog sustava može jako pomoći pronalaženju

  riješenja odreĎenog problema.

  Svi referentni sustavi nisu fizikalno ekvivalentni.

  ◦ Zakoni mehanike mogu biti formulirani u jednostavnoj formi u inercijalnim sustavima.

  ◦ Zakoni mehanike neovisni su o upotrijebljenom inercijalnom referentnom sustavu.

 • Masa tijela je mjera inercije, tj. otpor tijela promjeni

  brzine (akceleraciji).

  Mjerna jedinica (SI): kilogram

  Mjerenja mase

  ◦ Troma masa

  ◦ Teška (gravitaciona) masa

 • Inercija (tromost) je tendecija tijela da nastavi s gibanje kakvo je imalo prije promjene

  Masa je mjera tromosti, tj. otpor tijela da promjeni stanje svog gibanja uslijed djelovanja sile

 • Zaštitni pojas

  Inercija (tromost) je tendecija tijela da nastavi s gibanje kakvo je imalo prije promjene

  Masa je mjera tromosti, tj. Otpor tijela da promjeni stanje svog gibanja uslijed djelovanja sile

 • Neformalno: mjera djelovanja na tijelo koje uzrokuje njegovo pokretanje.

  Formalno: mjera akcije potrebne da se tijelo referentne mase (npr. jedinične mase) pokrene s odreĎenom akceleracijom.

  Mjerna jedinica (SI): njutn (N)◦ Newton je definiran kao sila potrebna da ubrza masu jednog

  kilograma akceleracijom od 1 m/s2.

  2

  kg mN

  s

 • “Tijelo će ostati u stanju mirovanja

  ili jednolikog gibanja po pravcu ako

  na njega ne djeluje niti jedna sila ili

  ako je zbroj svih sila koje djeluju na

  njega 0”

  To u stvari ponavlja Galileovu ideju inercije (tromosti).

  Prvi zakon je poznat i kao princip inercije.

 • “Akceleracija tijela je direktno proporcionalna

  ukupnoj sili koja djeluje na to tijelo, a inverzno

  proporcionalna njegovoj masi.”

  F m a

 • Demo: povlačenje stolnjaka

  stolnjak

  vaza s

  cvijećem

  naglo povući

  Zbog svoje tromosti vaza ostaje na mjestu jer skoro nikakva sila ne djeluije na vazu

  ako stolnjak povučemo brzo.

 • TakoĎer se može primijeniti i u 3 - dimezije◦ Akceleracija može takoĎer biti uzrokovana promjenom

  smjera brzine

  prikazuje vektorsku sumu svih vanjskih sila koje djeluju na tijelo.

  raspisano po komponentama u 3D

 • Što je veća sila koja djeluje na objekt, veće je

  ubrzanje tog objekta.

  Sila

  mala sila

  velika sila

  ubrzanje

  malo ubrzanje

  veliko ubrzanje

 • Što je veća masa objekta, manje je njegovo ubrzanje,

  ako djelujemo na njega istom silom.

  mala masa

  velika masa

  veliko ubrzanje

  malo ubrzanje

 • Newtonov drugi zakon objašnjava zašto teški i laki

  predmeti padaju s istim ubrzanjem.

  Ubrzanje slobodnog pada

  Omjer sile

  teže i mase

  je uvijek isti

  (sila teža

  ovisi o masi)

 • • Svatko može sigurno leći ili sjesti

  na krevet od čavala, dok god ima

  dovoljno čavala da je sila po čavlu

  mala.

  • Težina od 100 kg(!?) se distribuira

  na preko 300 čavala. Sila po čavlu

  je 1/3 kg.

  • Trebate 5kg po čavlu da bi

  probušitl kožu.

  • Jedina stvar koju nikad ne želite

  učiniti s krevetom od čavala je

  skočiti u krevet!

  • Veliko usporavanje znači

  veliku silu!!!!

 • Tijelo se pod djelovanjem sile giba na takav način da je vremenska promjena (derivacija) njegovog momenta jednaka sili.

  dpF

  dt F

  Vektor koji opisuje veličinu i smjer sile

  koja djeluje na tijelo

  pVector koji opisuje veličinu i smjer

  impulsa (momenta) ili “količine

  gibanja” tijela.

 • p mvImpuls ili “količina gibanja”

  m Skalarna veličina koja opisuje količinu materije (ili tromost) nekog tijela.

  v Vektorska veličina koja opisuje brzinu i smjer gibanja nekog tijela.

  Definicija sile je kompletna i točna samo onda kad definiramo što je to “masa”.

  drv

  dt

  rVektorska veličina koja opisuje položaj i udaljenost tijela

  relativno prema odabranom ishodištu i osima našeg

  referentnog sustava.

 • Uobičajena formulacija Newtonovog drugog zakona

  Pretpostavimo li da je masa, m, tijela konstantna veličina možemo pisati:

  dp d dv

  F mv mdt dt dt

  Uobičajena formulacija Newtonovog drugog zakona:

  F ma

  dva

  dt

  Gdje je vektor akceleracije definiran kao

  vremenska promjena brzine

  a

 • Uvodimo simboličku pokratu:

  drr

  dt

  F mv

  v r

  a v

  2

  2

  d rr

  dt

  Newtonov drugi zakon i mnoge druge veličine mogu biti pisane na slijedeći način:

  a r

  F mr

  F p

 • Newtonov drugi zakon je vektorska diferencijalna jednadžba

  drugog reda.mr F

  U jednoj dimenziji reducira se na

  x(t) F(t) /mŠto se može integrirati

  x(t) 1

  mF(t)dt ( ) ( )x t x t dt

  Za konstantne sile dobivamo poznate izraze

  ( ) ( ) oF

  v t x t t vm

  x(t) F

  2mt 2 vot xo

 • “Ako tijelo A djeluje silom na tijelo B (akcija), tada tijelo B djeluje istom silom na tijelo A ali suprotnog smjera (reakcija). Ove dvije sile su iste veličine ali suprotnog smjera. Ovaj zakon vrijedi u zatvorenom sustavu”

  (Budite pažljivi s minus predznakom!

  Ovo je vektorska jednadžba!)

  A B B AF F

  2

  1

  F12

  F12 rF21

 • n i n’◦ n je normalna sila , sila kojom

  stol djeluje na TV

  ◦ n je uvijek okomita na podlogu

  ◦ n’ je reakcija - TV djeluje na stol

  ◦ n = - n’

 • Fg i Fg’

  ◦ Fg je sila kojom Zemlja djeluje na tijelo (TV)

  ◦ Fg’ je sila kojom tijelo djeluje na Zemlju

  ◦ Fg = -Fg’

 • Pretpostavimo da dva tijela tvore idealan izolirani sustav.

  Pretpostavimo konstantne mase

  Akceleracije tih dvaju tijela su u suprotnom smjeru.

  Omjer akceleracija jednak je inverznom omjeru masa tih dvaju tijela.

  1 2

  1 2

  F F

  dp dp

  dt dt

  1 1 2 2

  1 21 2

  d dm v m v

  dt dt

  dv dvm m

  dt dt

  m2

  m1a1

  a2

 • Mjerimo relativnu akceleraciju tijela nepoznate mase i referentne (jedinične) mase.

  Usporedba težina na vagi.

  ◦ upotrebljavano F= ma & G=mg◦ g je novisno o masi tijela.

  ◦ ekvivalencija trome i teške mase !!

  a1

  a2 m2

 • Pretpostavke

  ◦ Objekti se ponašaju kao čestice (sva masa je koncentrirana u jednoj točki)

  Možemo ignorirati rotaciono gibanje (za sada)

  ◦ Mase opruga ili niti (njihalo) su zanemarive

  ◦ Zanimaju nas samo sile koje djeluju na tijelo

 • Troma masa:

  ◦ Masa tijela odreĎena akceleracijom koju tijelo dobiva pod djelovanjem vanjske sile.

  Teška masa:

  ◦ Masa odreĎena gravitacionim privlačenjem meĎu tijelima.

  Hipoteza da su te dvije mase ekvivalentne naziva se

  “princip ekvivalencije”.

 • 1. Prvi test principa ekvivalencije izveo je Galileo (Pisa).

  2. Newton je razmatrao taj problem koristeći njihala iste duljine imase ali načinjenih od različitih materijala.

  3. Recentni eksperimenti daju jednakost do na nekoliko djelova u 1012.

 • U stvarnosti je nemoguće imati izolirani sistem

  ipak…

  Treći Newtonov zakon implicira:

  1 2

  1 2

  0

  constant

  dp p

  dt

  p p

  Implicira zakon očuvanja količine gibanja

  Vjeruje se da striktno vrijedi pod svim uvijetima.

  Esencijalno se koristi kao postulat/osnova moderne fizike.

 • Zakoni gibanja imaju smisla samo u inercijalnim referentnim sustavima.

  Referentni sustav smatramo inercijalnim ako se u njemu tijelo na koje ne djeluje nikakva vanjska sila giba jednoliko po pravcu ili miruje.

  Ako Newtonovi zakoni vrijede u datom referentnom sustavu onda vrijede u bilo kojem referentnom sustavu koji se giba jednolikom brzinom relativno prema prvom sustavu.

  Promjena referentnog sustava koja uključuje konstantnu brzinu nemijenja jednadžbe.

  ( ( ) ) ( )od v t v dv tF m mdt dt

  Ovo se naziva Galilejeva invarijantnost ili princip Newtonovske relativnosti

 • Ne postoji nešto što bi mogli proglasiti

  “apsolutnim mirovanjem” ili “apsolutnim

  inercijalnim referentnim sustavom”

  I prostor i vrijeme se

  pretpostavljeju/zahtijevaju da su homogeni.

 • Drugi zakon za fiksno tijelo:

  dpF

  dt

  d mv dvF m mr

  dt dt

  ( )r r t

  Diferencijalna jednadžba drugog reda.Ako znamo F (silu) i početne i rubne uvijete ta jednadžbu možemo integrirati da bismo našli položaj tijela kao funkciju vremena:

 • Sila općenito može biti funkcija bilo koje kombinacije položaja, brzine

  i vremena.

  Općenito ju označavamo kao:

  Uz podsjetnik:

  • Bez vanjske sile tijelo ostaje na miru ili se giba jednoliko po pravcu. Činjenica da je vanjska sila jednaka nuli može takoĎer značiti da je suma svih sila koje djeluju na tijelo jednaka nuli.

  • Uz djelovanje vanjske sile tijelo dobiva akceleraciju koja je u smjeru sile i ovisi o masi tijela.

  • Svakoj akciji suprostavlja se reakcija jednaka po iznosu ali suprotnog smjera.

  , ,F r v t

  0ii

  F

  Fa

  m

 • Neke osnovne informacije

  Normalna sila, N:

  Kada se primjenjuju Newtonovi zakoni, interesiraju nas samo vanjske sile!

  Zašto?Jer, kao što je opisano Newtonovim prvim zakonom, objekt će zadržati svoje

  sadašnje kretanje, sve dok na njega ne djeluje neka vanjska sila.

  Napetost, T:

  Sila reakcije koja reagira na gravitacijsku silu. Njezin

  pravac je okomit na površinu tijela.

  Sila reakcije opruge na vanjsku silu na nju.

  Grafički alat koji je dijagram vanjskih sila na objekt te je

  izuzetno koristan analizu snaga i pokreta! Crta se samo na

  objektu. Dijagram slobodnog

  tijela

 • 45

  Dijagram slobodnog tijela• Dijagram sila koje djeluju na tijelo

  1. Odaberite točku na objektu (hvatište)

  2. Identificirajte sve sile koje djeluju samo na odabrani objekt

  3. Definirajte referentni sustav s određenim pozitivnim i negativnim osima

  4. Nacrtati strelice koje predstavljaju vektore sila u odabranoj točki

  5. Izrazite jednadžbu sila

  6. Izrazite sile po komponentama

  Što mislite koje sile djeluju na objekt?

  Gravitaciona sila Sila otpora koja dolazi od podloge

  Koje sile djeluju u dizalu?

  Gravitaciona sila Sila kojom dižemo dizalo (napetost)

  Što je s paketom u dizalu?Gravitaciona

  sila

  Normalna

  sila

  M

  gMFG

  NFNF

  gMFG

  TF

  gMFG

  NF

  gmF BG

  Me

  m

  TF

  gMFG gmFGB

  NF

 • MeĎusobna privlačna sila izmeĎu bilo koja dva tijela

  Izražena Newtonovim zakonom univerzalne

  gravitacije:

  1 2

  2g

  m mF G

  r

 • Ne mogu čitati

  jer moji nisu

  uplatili račun za

  gravitaciju

 • Iznos gravitacione sile koja djeluje na tijelo

  mase m u blizini Zemljine površine naziva se

  težina tijela G.

  Gravitaciona sila daje akceleraciju od g=9.81

  m/s2 što znači da je sila oblika

  Specijalni slučaj drugog Newtonovog zakona

  Primjer: gimnastičarka mase 51kg ima težinu od 500N

  (jedinice!!!).

  G mg

 • Težina nije inherentno svojstvo tijela

  ◦ masa je inherentno svojstvo

  Težina ovisi o lokaciji

 • Bez težine?

  • da li stvarno?

  (NASA)

 • Težina djeluje tako kao da joj je hvatište u težištu tijela

  Njoj se suprotstavlja normalna sila koja dolazi od podloge.

  Da li težina i normalna sila predstavljaju par akcija -

  reakcija?

  Normalne sile dolaze zbog

  odbijanja atoma

  Normalne sile su okomite na

  površinu

 • Napetost nit dolazi kod užadi ili

  opruga i ovisi o pojedinačnoj

  konfiguraciji sila.

  Za niti bez mase napetost je

  konstantna duž cijele dužine niti.

 • Pretpostavimo da imamo nit s masom, te je

  potrebno u računu uzeti u obzir i njezinu

  težinu. U statičkom slučaju:

  Zapamtite, težina je sila te je njen smjer

  važan!!

  1 2 RT T w zašto?

 • Razbijte problem na

  manje dijelove.

  Definirajte sile na manjim

  dijelovima problema.

  Obratite pažnju na parove

  akcija – reakcija.

  (VAŽNO).

 • Kolica mase mass m1postavljena su na kosinu

  nagiba 15o. Užetom su

  vezana s kantom pijeska

  kao na slici. Koju masu

  pijeska m2 moramo objesiti

  da bi se kolica gibala

  jednolikom brzinom?

  (pretpostavite da nema

  trenja)

 • Primjer dijagrama slobodnog tijela

 • Problem:

  Dijete drži sanjke na snježnoj

  padini (nema trenja) kao na

  slici. Ako sanjke imaju

  težinu od 77.0 N, naĎi

  napetost užeta T i normalnu

  silu n kojom sanjke pritišću

  podlogu.

 • • Odaberite koordinatni sustav takav da je x – os orijentirana duž kosine, a y-os je okomita na podlogu

  • Zamjenite gravitacionu silu s njenim komponentama

  Početni podaci:

  kut: a=30°

  težina: w=77.0 N

  Napetost užeta T=?

  Normalna sila n=?

  1. Uvodimo koordinatni sustav:

  Oy: y – okomito na podlogu

  Ox: x – duž kosine

  NNmgT

  mgTFOx x

  5.38)30(sin0.77)30(sin

  ,0sin:

  a

  0F

  NNmgT

  mgnFOy y

  7.66)30(cos0.77)30(cos

  ,0cos:

  a

 • Sanduk mase M se nalazi na kosini bez trenja koja je

  nagnuta pod kutom q.

  a) Odrediti ubrzanje sanduka nakon što je otpušten.

  F

  Dijagram

  Slobodnog

  tijelaqx

  y

  Fg

  n

  n

  F= -MgqPretpostavimo da je sanduk

  pušten na vrhu kosine duljine d.

  Koliko dugo treba sanduku da

  dođe do dna i kolika je njegova

  brzina pri dnu?

  d

  yF

  xF

  qsingax

  qsin

  2

  g

  dt

  xfv

  x

  y

  nFg am

  xMa gxF qsinMg

  yMa gyFn qcosmgn 0

  2

  2

  1tatv xix

  2 sin2

  1tg q

  tav xix q

  qsin

  2sin

  g

  dg qsin2dg

  qsin2dgvxf

 • Mikroskopski površine nisu

  idealno glatke već se satoje

  od neravnina.

  Te neravnine uzrokuju trenje.

  Koja sila u stvari uzrokuje

  trenje?

 • Metali imaju mnogo

  kompliciranije trenje.

  Kako površine dolaze u bliski

  kontakt atomi podliježu

  hladnom varenju. Razbijanje

  tih struktura doprinosi trenju.

  Broj atoma u kontaktu definira

  kako su jako plohe pritisnute

  jedna o drugu.

 • http://www.physics.usyd.edu.au/~gfl/Lecture

  Eksperimentalno je otkriveno da je iznos trenja proporcionalan komponenti težine normalnoj (okomitoj) na podlogu.

  Statičko trenje: sila trenja opire se sili koja nastoji pomaknuti tijelo.

  Kinetičko trenje: Sila trenja koja dolazi zbog gibanja tijela.

 • Kako se tijelo ne giba → nema sile

  gdje je s koeficijent statičkog trenja

  Sila trenja Ff uravnotežuje vanjsku silu do trenutka kad je F=Ff.

  Empirijska formula

  Sila otpora koja djeluje na tijelo sve do neposredno prije početka gibanja

  Što nam kaže

  ova formula? Sila trenja raste dok ne dosegne

  neku graničnu vrijednost!!!

 • Kinetičko trenje suprostavlja se gibanju tijela

  gdje je K koeficijent kinetičkog trenja

  Za razliku od statičkog trenja, kinetičko trenje ima fiksnu

  vrijednost i ne ovisi o vanjskoj sili.

  (Da li je to stvarno točno?)

  Izvan granične vrijednosti, nema više statičkog trenja, već imamo kinetičko trenje

  (trenje gibanja).

 • Općenito, s je veći od K (npr. čelik - čelik; s=0.74 and K=0.57)

  Nema

  relativnog

  gibanja

  Relativno gibanje

 • Nema klizanja

  Samo što nije došlo do klizanja Klizanje

 • y

  O Nf

  G mg

  q

  x

  sin

  cos 0

  x

  y

  F mx mg f

  F my N mg

  q

  q

  ali f N

  N mgcosq

  sin cosmx mg mgq q

  x g sinq cosq

  x g sinq cosq t

  x 1

  2g sinq cosq t 2

  Početni položaj x(0) = 0

  Početna brzina v(0) = 0

 • Konj tvrdi da “zbog trećeg Newtonovog zakona kako god ja jako vukao kola i kola

  će mene vući istom silom. Kako uopće ja mogu povući kola?!?”

 • Sila na

  sanjke

  kojom vuče

  čovjek

  Sila kojom

  sanjke

  djeluju na

  čovjeka

  Sila trenja

  na sanjke

  zbog

  podloge

  Sila trenja na

  čovjeka zbog

  podloge

  Sila na

  podlogu

  zbog

  sanjki

  Sila na

  čovjeka

  zbog

  podloge

 • Newtonovi zakoni djeluju savršeno u inercijalnim sustavima

  Za promatrače koji miruju ili se gibaju jednolikom brzinom u odnosu na situaciju koju promatraju svi Newtonovi zakoni su isti premda su neke veličine koje opisujemo (npr. brzina) relativne.

  Ako pretpostavimo da imamo akcelerirajuće (ili rotirajuće) sustave (neinercijalne) tada Newtonovi zakoni više ne vrijede!!!

  ALI mi možemo učiniti da Newtonovi zakoni vrijede i u neinercijalnim sustavima ako izmislimo fiktivne sile koje u stvari ne postoje (pod time smatramo da ne postoji fizikalni izvor sile).

  Tako u rotirajućim sustavima možemo dodati centrifugalnu silu da uravnotežimo centripetalnu silu!

 • Općenito sile nisu konstantne. Primjer toga je Hooke-ov zakon za oprugu, gdje je sila dana izrazom:

  - k je konstanta opruge

  Da bi izračunali Newtonove zakone s ne-konstantnim silama, potrebno je integrirati

  razne vektorske veličine što je pipkav posao. U slijedećim predavanjima vidjeti ćemo da

  se takvi problemi mnogo jednostavnije rješavaju koristeći koncepte rada i energije.

 • Elastična svojstva tijela

  sila naprezanjaModulu elastičnosti

  deformacija

  Mi smo do sada pretpostavljali da tijela ne mijenjaju svoj oblik kada na njih

  djeluju vanjske sile. Dali je to realno?

  NE. U stvarnosti, tijela se deformiraju kako vanjske sile djeluju na njih, iako se

  unutrašnje sile odupiru deformaciji.

  Deformaciju tijela možemo promatrati kao:

  Naprezanje i deformaciju

  Naprezanje: veličina proporcionalna sili uzrokuje

  deformacije.

  Deformacija: Mjera za stupanj deformacije

  To je empirijski poznato da je za mala naprezanja, deformacija proporcionalna sili naprezanja

  Konstante proporcionalnosti se zovu moduli

  elastičnosti

  Tipovi modula elastičnosti1. Young-ov modul: mjeri elastičnost u jednoj

  dimenziji (duljina)

  2. Shear-ov modul: mjeri elastičnost u ravnini

  3. Volumni modul elastičnosti

 • Young-ov modul elastičnosti

  Vlačno naprezanje exF

  A

  Uzmimo šipku površine poprečnog presjeka A i početne duljine Li.

  Fex=Fin

  Young-ov modul definiran

  je kao

  Koja je jedinica Youngovog modula?

  Eksperimentalna

  zapažanja

  1. Za fiksne vanjske sile, promjena u dužini je proporcionalna

  samoj dužine

  2. Sila potrebne za generiranje deformacije proporcionalna je

  površini poprečnog presjeka

  Li

  površina poprečnog presjeka

  Vlačno naprezanje

  Lf=Li+DLFex Nakon rastezanja Fex

  Vlačna deformacija Vlačna deformacijai

  L

  L

  D

  Sila po površini

  Koristi se za

  karakterizaciju

  deformacije štapa

  ili žice kad ih

  rastežemo ili

  komprimiramo

  Granica elastičnosti : Najveće naprezanje koje se može primijeniti na tijelo prije

  nego što se trajno deformira

  YVlačno naprezanje

  Vlačna deformacija

  i

  ex

  LL

  AF

  D

 • i) Razumijevanje osobine valnog gibanja, posebice sinusne valove i jednostavna

  harmonička gibanja, te razumjeti matematički opis takvih valova;

  ii) Razumijevanje važnosti jednostavnog harmoničkog gibanja u velikom broju

  različitih fizikalnih situacija;

  iii) Razumijevanje principa linearne superpozicije valova i što se podrazumijeva

  pod konstruktivnom ili destruktivnom interferencijom; koherencija;

  iv) rješavanje jednostavnih problema putujućih valova.

  Ciljevi:

 • • Mehanički valovi (vidi http://library.thinkquest.org/27948/waves.html):

  • Mehanički val je poremećaj koji putuje kroz neki materijal.

  • Čestica se u mediju giba na način koji ovisi o vrsti vala.

  • Transverzalni val: pomaci okomito (poprečno) na smjer putovanja vala, tj. val

  na niti.

  • Longitudinalni val: pomaci su u istom smjeru kao i smjer putovanja vala, tj.

  valovi u plinu (zvuk).

  •Plin u ravnoteži – nema poremećaja

  http://library.thinkquest.org/27948/waves.html

 • Zajedničke značajke valova:

  dobro definiran uvjet ravnoteže (npr. opruga ispružena u ravnoj liniji ili plin u

  cijevi ima konstantnu gustoću)

  Medij kao cjelina se ne miče: poremećaj putuje s dobro definiranom brzino v,

  brzina vala.

  mora se primijeniti energija na sustav da bi se generirao poremećaj.

  Poremećaj prenosi energiju iz jedne pozicije na drugu.

  Periodički valovi:

  Periodički valovi se generiraju ako se sila koja djeluje varira u vremenu na

  periodičan način. Oni imaju dobro definiranu:

  a) Frekvencija f: broj puta koliko seu sekundi uzorak ponavlja. (Jedinica: 1

  Hertz = 1 ciklus / s = 1 s-1)

  b) kružna frekvencija: (rad / s)

  c) Period: vrijeme izmeĎu ponavljajućih uzoraka.

  1 2 (s)T

  f

  f 2

 • Kada je x pozitivan

  F je negativna

  Kada je u ravnoteži (x = 0)

  F = 0;

  Kada je x negativna,

  F je pozitivna

  F kx

  QuickTime™ and aAnimation decompressor

  are needed to see this picture.

 • xF kx

  • Hooke-ov zakon: Sila opruge je proporcionalna produljenju ili kompresiji opruge od

  ravnotežnog položaja (za male x).

  ravnotežni

  položaj

  FX = 0 x

  x=0

  gdje je x pomak iz

  položaja ravnoteže i k

  konstanta

  proporcionalnosti.

  (konstanta opruge)

 • zamislite gibanje objekta (bez trenje) obješenog na idealnu

  oprugu (ona koja se ponaša u skladu sa Hookeovim zakonom).

  Kako se pomak, brzina i ubrzanje objekta mijenjaju s

  vremenom?

  Analogija:

  jednostavno harmoničko gibanje duž x

  ↔ x komponenta jednolikog kružnog gibanja

 • A : amplituda (duljina, m)T : period (vrijeme, s)

  A

  T

 • Sinusni valovi: kontinuirani slijed transverzalnih

  sinusoidalnih poremećaja.

  Valna duljina (l): duljina periodičnog oblika (m).

  Točka se pomiče gore-dolje uz period T, a križić

  pomaknut za t - x/v. To znači da križić ima isti obrazac kao

  u ranije vrijeme t - x/v.

  Marker se pomiče uzduž osi za udaljenost l u vremenu T.

  Prema tome brzina vala:

  Mi ćemo pretpostaviti da se v ne mijenja s l i f. Ovo ne vrijedi

  i za svjetlost koja putuje kroz medij jer brzina ovisi o frekvenciji

  (disperzije svjetlosti).

  fT

  v

  Primjer: Kolika je valna duljina zvučnog vala, ako je

  frekvencija f = 262 Hz (srednji C na glasoviru)?

  Brzina zvuka = 344 m / s m

  s

  ms

  f

  v31.1

  262

  3441

  1

 • Amplituda: A

  Period: T

  Frekvencija: f = 1/T

  Kutna frekvencija:

  A

  T

  x Acost

  T 2

  T 2

  , f

  2

 • Transverzalni valovi:

  Vertikalni pomak vala varira s vremenom.

  U odreĎenom vremenu, val ima dobro definiran profil a pomaka je različit za

  različite čestice.

  Amplituda A je maksimalni pomak u smjeru y (m)

  Matematički opis valova

  tAtT

  Atxy

  sin2

  sin),0(

  y

  T3T/4T/2T/4 t

  - A

  A x=0

  Vertikalni pomak s vremenom. Profil vala u t = 0.

  kxAtxy sin)0,(

  y

  l3l/4l/2l/4 x

  - A

  At=0v

  Valni dijagram (val s lijeva na desno):

  Sinusoidalni val je najjednostavniji primjer periodičnog kontinuiranog vala i može se koristi za

  konstrukciju složenijih valova

 • Definiramo valni broj k: (radian/m)

  2k

  )sin(),( kxtAtxy

  Valna funkcija (val putuje s desna na lijevo):

  Vremenski pomak je t + x/v.

  Dakle, valna funkcija je:

  Faza valne je: (u radijanima)

  )sin(2sinsin),( kxtAx

  T

  tA

  v

  xtAtxy

  kxt

  Valna funkcija (val putuje s lijeva na desno):

  Općenito valna funkcija ovisi o x i t:

  y = y (x, t)

  U trenutku t, čestica je pomaknuta od x = 0 za t-x/v

  x

  T

  tA

  v

  xtAtxytAtxy 2sinsin),(sin),0(

 • Valna funkcija

  pretpostavlja da je vertikalni pomak y nula u x = 0 i t = 0, a na to ne mora biti slučaj.

  Ako nije, izražavamo općenitu valnu funkciju u obliku

  Često se faza φ uključuje da se brijeg (vrh) vala prebaci vremenu:

  sin( )y A kx t

  sin( )y A kx t

  Faza od 90-stupnjeva mijenja sinus u kosinus

  cos t

  2

  sin t

 • Kad je ubrzanje objekta proporcionalno njegovom pomaku iz ravnotežnog

  položaja i usmjereno je u smjeru suprotnom od pomaka, objekt se giba

  jednostavnim harmoničkim gibanjem.

  Položaj x jednostavnog harmonijskog oscilatora mijenja periodično u

  vremenu prema izrazu

  cos( )x A t

  22

  2

  2 2

  sin( )

  cos( )

  dxv A t

  dt

  dv d xa A t

  dt dt

  v A x

  • Brzina i ubrzanje jednostavnog harmoničkog oscilatora su:

 • a

  x

  v Brzina je 90° “izvan faze” s

  x: Kad je x u maksimumu, v

  je u minimumu ....

  Ubrzanje je 180° “izvan

  faze” s x

  F ka x

  m m

  T

  T

  T

 • kx ma

  kAcost mamax cost

  amax Ak

  m

  x Acost

  v vmax sint

  a amax cost

  Nađite vmax pomoću zakona očuvanja E

  Nađite amax koristeći II Newtonov zakon F = ma

  1

  2kA2

  1

  2mvmax

  2

  vmax Ak

  m

 • kružno gibanje sa stalnom

  kutnom brzinom

  Jednostavno

  harmoničko gibanje

  Projekcija na os

 • f 1

  T

  2 f 2

  T

  x Acos(t )

  v Asin(t )

  a 2A(cost )

  k

  m

 • • Progresivni val giba se u odreĎenom smjeru i pritom se energija prenosi sa

  čestice na česticu.

  • Stojni val je takav val kod kojeg neke čestice titraju, a neke stalno miruju.

  Suprotno progresivnom valu, pri stojnom se valu energija ne širi prostorom.

  • Valni paket je valno gibanje ograničeno na odreĎeni dio prostora Dx.

  • Dok čestica napravi jedan puni titraj, val prevali odreĎeni put koji zovemo

  valna duljina .

  • Fazna brzina vala (njom se širi odreĎena faza vala) povezana je s valnom

  duljinom i frekvencijom, v=f.• Brzina vala ovisi o osobinama sredstva kroz koje prolazi. Brzina i valna

  duljina se mijenjaju, ali frekvencija ostaje ista.

  • Brzina širenja energije zove se grupna brzina.