5. člen – Šolski okoliš

Download 5. člen – Šolski okoliš

Post on 24-Feb-2016

46 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uredba o merilih za oblikovanje javne mree osnovnih ol (Uradni list RS, t. 16/98, 27/99, 134/2003) doloa merila za oblikovanje javne mree osnovnih ol in merila za doloitev olski okoliev. 5. len olski okoli - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Uredba o merilih za oblikovanje javne mree osnovnih ol (Uradni list RS, t. 16/98, 27/99, 134/2003) doloa merila za oblikovanje javne mree osnovnih ol in merila za doloitev olski okoliev.

Uredba o merilih za oblikovanje javne mree osnovnih ol (Uradni list RS, t. 16/98, 27/99, 134/2003) doloa merila za oblikovanje javne mree osnovnih ol in merila za doloitev olski okoliev.

5. len olski okoli

olski okoli je obmoje, na katerem imajo stari pravico vpisati otroka v osnovno olo, ki ima sede na tem obmoju.

olski okoli se doloi za vsako samostojno oziroma matino osnovno olo.

Praviloma je velikost olskega okolia usklajena z zmogljivostjo ole, to je z najvejim monim tevilom uencev1Vpis v 1. razred O POD GORO SLOVENSKE KONJICE2014/20152Obina Slovenske Konjice za O Pod goro doloa, da lahko ola soglaa s prepisom otroka oziroma uenca po obveznem predhodnem posvetovanju z drugo olo, in e to:

nima za posledico, glede na kadrovske normative, izgubo druge uiteljice v 1. razredu na oli v olskem okoliu, kjer otrok prebiva,nima za posledico, da ola ne bi mogla v zadnji triadi devetletke izvesti delitve uencev na ve skupin, glede na doloene normative pri vzgojnih predmetih,nima za posledico poveanja prevoznih strokov, ki se krijejo iz obinskega prorauna.6. len Vpis v 1. razred zunaj okolia

Stari vpiejo otroka v olo v svojem olskem okoliu, najkasneje v tirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vloijo pri oli, v katero elijo vpisati otroka, pronjo za prepis.

Stari lahko vpiejo otroka v prvi razred v olo zunaj olskega okolia, v katerem prebivajo, e ola v drugem okoliu s tem soglaa.

Pred izdajo soglasja o prepisu se ola, na katero stari elijo prepisati otroka, posvetuje s olo, v katero je uenec vpisan.

ola odloi o vlogi za prepis najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko prejme vlogo za prepis.

ola, ki izda soglasje za prepis, o tem obvesti olo v olskem okoliu na obmoju katerega uenec prebiva.

4ola lahko soglaa s prepisom otroka oziroma uenca, e:

s tem ni krena, glede na zmogljivost ole, primarna pravica drugih starev, da vpiejo otroka v olo v svojem olskem okoliu,

to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov,

3) se s tem v oli v olskem okoliu, kjer uenci prebivajo, ne zmanja tevilo uencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa ole ali njeno ukinitev.

56. a len

Pri razporeditvi otrok se upoteva:pravico starev, da je njihov otrok razporejen v olo na obmoju, kjer prebivajo (v okoliu),pravico starev, da je njihov otrok razporejen v olo na obmoju, kjer ne prebivajo (izven okolia),varnost poti in oddaljenost ole,morebitno vkljuenost brata oz. sestre v isto olo.

Vpis otrok iz drugih okoliev

ola, ki vpisuje v 1. razred, mora pri vpisu upotevati doloila 6. in 6. a lena uredbe in pred izdajo odlobe pridobiti pisno soglasje matine ole za vsakega uenca.

6Postopek vpisa otrok iz drugega okolia1. Izbrana ola preveri (ustno), ali so stari vpisali otroka v matino olo (vpis za 2014/2015 je 4. 2., 7. 2.,11. 2. in 14. 2.).2. Izbrana ola pozove stare, da (v 14-ih dneh po uradnem vpisu) vloijo pisno pronjo za prepis in navedejo razlog za prepis. 3. Izbrana ola zaprosi matino olo za soglasje za prepis (po izteku 14-dnevnega roka za vpis in prejeti pisni pronji starev).4. Matina ola izda pisno soglasje ali pa pisno zavrne vlogo (upoteva 6. len uredbe) izbrane ole (v 14-ih dneh po prejemu vloge za izdajo soglasja). 5. Po prejemu soglasja izbrana ola izda soglasje o vpisu v 1. razred (najkasneje v 30-ih dneh po prejemu pronje starev). 7

56. len Zakon o osnovni oli

e uenec obiskuje olo v svojem olskem okoliu, ima pravico do brezplanega prevoza: e je njegovo prebivalie oddaljeno ve kot tiri kilometre od osnovne ole, e pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogroena varnost uenca na poti v olo.

O nainu prevoza se ola dogovori s stari in lokalno skupnostjo.

Uenec, ki obiskuje osnovno olo izven svojega olskega okolia:ima pravico do brezplanega prevoza le v primeru, e bi jo imel v lastnem olskem okoliu in uporablja izkljuno prevoz, kakren je organiziran v matinem olskem okoliu.