internship report/stageverslag

48
Stageverslag. Eindverslag beroepsspecifieke stage juni 2011

Upload: sjoerd-leppers

Post on 11-Mar-2016

247 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Internship report of my internship at Palmbout Urban Landscapes in 2011. Some pages with confidential information are deleted from this version. Written in Dutch.

TRANSCRIPT

Page 1: Internship report/stageverslag

Stageverslag.Eindverslag beroepsspecifieke stagejuni 2011

vouwenvoorkant

Page 2: Internship report/stageverslag

Stageverslag.Eindverslag beroepsspecifieke stagejuni 2011

vouwenvoorkant

Page 3: Internship report/stageverslag

Stageverslag.Eindverslag beroepsspecifieke stagejuni 2011

Periode B7/B8

Studiejaar 2010/2011

Sjoerd Leppers

Page 4: Internship report/stageverslag

4

Page 5: Internship report/stageverslag

INHOUD

Inleiding 06

1 Het stagebedrijf 08

1.1 Geschiedenis 08

1.2 Werkvelden 08

1.3 Werkwijze 08

1.4 Bedrijfsfilosofie 09

1.5 De mensen 09

2 Project 280 10

2.1 Projectomschrijving 10

2.2 Ervaringen 12

2.3 Producten 12

3 Project 288 16

3.1 Projectomschrijving 16

3.2 Ervaringen 18

3.3 Producten 18

4 Project 289 24

4.1 Projectomschrijving 24

4.2 Ervaringen 26

4.3 Producten 26

5 Overige werkzaamheden 30

5.1 Werkoverleg 30

5.2 Ontwerpersoverleg 30

5.3 Bureauavond 31

5.4 Excursie 31

6 Reflectie 32

7 Slotwoord 34

8 Bijlagen 36

8.1 Stageplaatsinformatie 36

8.2 Stageovereenkomst 37

8.3 Overeenkomst Palmbout Urban Landscapes 43

8.4 Motivatieformulier 45

8.5 Weekoverzicht 47

8.6 Tussentijdse beoordeling 49

8.7 Eindbeoordeling bedrijfsbegeleider 51

8.8 Eindbeoordeling stagebegeleider 53

8.9 Stageplan 55

Colofon 64

5

Page 6: Internship report/stageverslag

Op de afbeelding hiernaast ziet u mijn werkplek van de afgelopen 5 maanden. Een greep uit de producten die ik tijdens mijn stage heb gemaakt zijn verwerkt in dit verslag.

De opbouw van het verslag is als volgt: ik begin met de drie projecten waar ik aan meegewerkt heb, deze licht ik toe en ik laat zien welke producten ik voor het project gemaakt heb. Vervolgens schrijf ik over de overige werkzaamheden en overleggen, en wat ze voor functie hebben. Afsluitend volgt mijn reflectie en het slotwoord. In de bijlagen zijn de officiële documenten opgenomen.

INLEIDING

6

Page 7: Internship report/stageverslag

7

Page 8: Internship report/stageverslag

1.1 GESCHIEDENIS

De basis van Palmbout-Urban Landscapes is in 1990 gelegd door Frits Palmboom. In 1994 zijn Jaap van den Bout en Frits Palmboom een samenwerking aangegaan onder de naam Palmboom & van den Bout Stedenbouwkundigen. In 2008 is Jeroen Ruitenbeek als partner toegetreden tot de directie. Sindsdien opereert het bureau onder de naam Palmbout-Urban Landscapes. Bij Palmbout-Urban Landscapes zijn ongeveer 20 mensen werkzaam, waarvan er 4 stagiaire zijn.[bron: www.palmbout.nl]

1.2 WERKVELDEN

Palmbout-Urban Landscapes werkt aan ruimtelijke ontwerpen voor stedenbouw, landschap en buitenruimte. In zeer uiteenlopende situaties en op zeer uiteenlopende schaalniveaus: van regioplan tot straatprofiel, van binnenstad tot snelwegknoop, van studieproject tot bouwplan. De projecten omvatten onder andere grote stadsuitbreidingen als IJburg, Ypenburg en delen van Leidsche Rijn. Het bureau geeft vorm aan de vernieuwing van de naoorlogse stad in plannen voor de Lelylaan en de Staalmanpleinbuurt in Amsterdam-west en het Lijnbaangebied in Rotterdam. Bij de herontwikkeling van complexe stedelijke gebieden in onder andere Ede-Oost en Maastricht-Belvédère zijn medewerkers van het bureau langdurig betrokken als ontwerpers en supervisor. Verder word er gewerkt aan gedetailleerde inrichtingsplannen voor de buitenruimte, plannen op regionale schaal, aan nieuwe woonbuurten en aan studies voor de inpassing van infrastructurele werken.[bron: www.palmbout.nl]

1.3 WERKWIJZE

In het ontwerpproces hanteerd het bureau een beeldende werkwijze. Het bureau verbeeldt zowel de inbedding van het project in de grote schaal van stad en landschap, als de uitwerking in typologie, detail en materiaal. Er wordt gezocht naar een verhouding tussen houvast en flexibiliteit, die een goed stedenbouwkundig plan hoort te bieden.

Als ruimtelijk ontwerpers wordt er samen gewerkt met andere disciplines, met bestuurders, projectontwikkelaars, corporaties, gemeentelijke diensten, bewoners en gebruikers. Hierdoor wordt het plan gedragen door alle betrokkenen. Het ontwerp speelt hierbij een katalyserende, sturende en inspirerende rol.In het bureau zijn de disciplines stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur vertegenwoordigt. Afhankelijk van de omvang en de inhoud van het opdrachtenpakket wordt er samen gewerkt met een aantal freelance medewerkers. De huidige omvang biedt optimale condities voor overzicht, voor onderlinge wisselwerking en voor een duidelijke eindverantwoordelijkheid.[bron: www.palmbout.nl]

01 HET STAGEBEDRIJF

8

Page 9: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | HET STAGEBEDRIJF

1.4 BEDRIJFSFILOSOFIE

In de projecten zoekt het bureau naar een treffende combinatie van programma en locatie, van logische eenvoud en onnadrukkelijke poëzie. Een goed ontwerp is zowel ruimtelijk als tastbaar, begrijpelijk én verrassend, weids en intiem, tijdloos als veranderlijk. Dit zijn de inspirerende eigenschappen die prachtige steden en landschappen met elkaar delen.

De vragen die worden gesteld zijn doorgaans geformuleerd in de taal van woorden en cijfers. Het antwoord dat wordt geboden bedient zich van de taal van beelden. In dit spanningsveld tussen woord en beeld doet het bureau hun uitvindingen. Door schetsen en praten, rekenen en tekenen, door studie en dialoog wordt er een nieuw licht op de opgave geworpen. In een wereld die voortdurend verandert, maar ook plezierig weerbarstig is moeten de ontwerpen vernieuwing mogelijk maken, maar tegelijkertijd de lange duur kunnen trotseren.[bron: www.palmbout.nl]

1.5 DE MENSEN

Frits Palmboom Senior stedenbouwkundig ontwerper en medeoprichter en eigenaar van het bureau

Jaap van den BoutSenior stedenbouwkundig ontwerper en medeoprichter en eigenaar van het bureau

Jeroen RuitenbeekOntwerper buitenruimte en stedenbouw en partner

Jeroen van KesterenOntwerper buitenruimte en stedenbouw

Marcel van der MeijsOntwerper buitenruimte en stedenbouw

Sabien ThomaesStedenbouwkundig ontwerper

Monique MooijStedenbouwkundig ontwerper

Leonie RupertStedenbouwkundig ontwerper

Wolbert van DijkAssistent ontwerper stedenbouw

Bas van der VinneAssistent ontwerper stedenbouw

Claudia GorissenTekenaar en assistent projectleider

Ludo HartzemaTekenaar en web- en systeembeheerder

Joeke StoeckartGrafische vormgeving

Sannie HornmanBureaumanagement

Elsbeth BoerSecretariaat

9

Page 10: Internship report/stageverslag

cyclet

ours

cycletours

ONTWERPTEAMFrits Palmboom,Jeroen van Kesteren

IN OPDRACHT VANGemeente Zaanstad,Provincie Noord-Holland

IN SAMENWERKING METHoogheemraadschap,Oranjewoud

TIJD BESTEEDT AAN DIT PROJECT208,00 uur

2.1 PROJECTOMSCHIJVING

Dit project is een onderdeel van een groter ruimteplan. In Zaanstad wordt de Wilhelminasluis opgeknapt, waarbij de in- en uitvaartopeningen verbreed en bruggen vernieuwd worden. Zaanstad wil deze vernieuwing aangrijpen om de bestaande situatie te verbeteren, zodat de sluis meer dan nu onderdeel zal worden van de stad. De vernieuwing van de sluis vormt de uitgelezen kans om ook het profiel van de Peperstraat aan te passen. Dit wordt gedaan in samenwer-king met een lokale ontwikkelaar, om daarmee ook direct de aangrenzende bebouwing op te waarderen.

02 PROJECT 280 ZAANSTAD PEPERSTRAAT

10

Page 11: Internship report/stageverslag

cyclet

ours

cycletours

11

Page 12: Internship report/stageverslag

2.2 ERVARINGEN

Voor het project heb ik tal van verschillende werkzaamhe-den verricht, maar de ruime meerderheid van mijn uren heb ik besteedt aan cad-tekeningen. Zo heb ik vooral veel plankaarten getekend, waarbij het wegprofiel telkens anders ligt en de bebouwing van formaat veranderd. Bij deze plankaarten heb ik ook de passend profielen gete-kend, die ik vervolgens heb opgemaakt in Photoshop.

We zijn regelmatig naar Zaanstad geweest voor een bespreking. Deze besprekingen waren erg interessant, onder andere omdat het niet een voor de hand liggend plan team is. De lokale ontwikkelaar, Ruud Moes, claimt steeds meer grond en wil steeds meer gaan renoveren of opnieuw bouwen. Daarnaast wil hij van de Peperstraat een verkeersluwe winkelstraat maken. Vanuit de gemeente zit er de verkeersafdeling bij, zij pleiten voor een zo breed mogelijk profiel om een provinciale hoogwaardige ov-route door de straat te kunnen leiden. De stedenbouwkundige afdeling van de gemeente is vooral bezig om binnen het recent voltooide plan Inverdan te blijven en niet te concur-reren met dit plan. Een hoop verschillende professionals die elk met hun eigen agenda aan tafel zitten. Ook blijkt dat een planning maken niet gemakkelijk is, het plan was toen ik net begon met stage al in een afrondende fase. Nu, tegen het einde van mijn stage, zijn we weer op dat punt beland en komt de definitieve afronding in zicht.

2.3 PRODUCTEN

Op de pagina rechts ziet u een 3d-model van de sluis en de Peperstraat. Het model laat duidelijk zien hoe de verhouding tussen de massa’s is. De gebouwen die in de afbeelding bruin zijn gekleurd dienen gerenoveerd dan wel opnieuw gebouwd te worden. Het model is getekend in Autocad en verfraaid in Photoshop. De basis voor het model was er al, ik heb aanpassingen gemaakt aan onder andere de bebouwing, de trappen, kades en het bastion.

12

Page 13: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | PROJECT 280

13

Page 14: Internship report/stageverslag

14

Page 15: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | PROJECT 280

Op de afbeelding links en onder ziet u twee van de vele profielen die ik getekend heb. Veel varianten zijn de revue gepasseerd, met onder andere wegprofielen van 6 tot 11 meter en verschillende formaten bebouwing. De profielen dienden ter ondersteuning in de bijeenkomsten en een definitieve variant zal uiteindelijk in het SPvE verwerkt worden.

15

Page 16: Internship report/stageverslag

ONTWERPTEAMFrits Palmboom,Jeroen van Kesteren,Leonie Rupert

IN OPDRACHT VANProvincie Gelderland

IN SAMENWERKING METGemeente Brummen,Gemeente Voorst,Gemeente Zutphen,Waterschap Veluwe,Provincie GelderlandMinisterie van Infrastructuur en MilieuMinisterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,H+N+S Landschapsarchitecten,Roosemalen en Savelkoul Planeconomen

TIJD BESTEEDT AAN DIT PROJECT297,75 uur

3.1 PROJECTOMSCHIJVING

In dit project gaat het om het maken van een structuurvisie voor een nieuw te ontwikkelen woongebied binnen de gemeente Zutphen. Het plangebied ligt aan de westoever van de IJssel, terwijl Zutphen aan de oostoever ligt. Het huidige woongebied (De Hoven) bestaat uit ruim 1.000 woningen, de originele woningopgave bestond uit een uitbreiding met 3.000 woningen. Mede door de crisis is deze woningopgave terug-gebracht naar 100-150 woningen.

De complexiteit van dit project zit vooral in de samenhang tussen groen (landschap), blauw (water), rood (bebouwing) en grijs (infrastructuur). Alles hangt met elkaar samen, zo zou met het principe rood voor groen een grote ecologische verbindingszone aangelegd worden, maar ook die dreigt nu in gevaar te komen.

In het teken van Ruimte voor de Rivier zal er op korte termijn toch een plan moeten komen, ondanks alle veranderingen in de opgave.Naast dit alles wordt er ook getekend aan een nieuwe rond-weg die De Hoven in de toekomst moet ontlasten van de zware verkeersstromen.

Een statisch masterplan is van de baan, er wordt nu gewerkt aan een ontwikkelmatrix met per onderwerp verschillende koersen die onderling uitgewisseld kunnen worden om ook de tand des tijds te kunnen doorstaan.

03 PROJECT 288 IJSSELSPRONG MASTERPLAN

16

Page 17: Internship report/stageverslag

17

Page 18: Internship report/stageverslag

3.2 ERVARINGEN

Dit is een project van een heel andere schaal dan de andere twee projecten waar ik aan gewerkt heb. Doordat er ook met veel partijen samengewerkt wordt het een inge-wikkeld (maar ook erg interessant) project. Om het project toch snel op gang te krijgen zijn daarom verschillende zogenoemde ateliers georganiseerd. Een atelier bestaat uit één van de vier thema’s en wordt geleid door een voorzit-ter. De duur van een atelier is 1 dagdeel, dus of de ochtend of middag. Buiten deze ateliers hebben we ook een aantal keer een bijeenkomst gehad met het projectteam, waarin we samenwerken met H+N+S Landschapsarchitecten en Roosemalen en Savelkoul Planeconomen.

Waar ik mij vooral mee bezig heb gehouden is het analy-seren van de opbouw en kwaliteiten van De Hoven. Onder begeleiding van Jeroen van Kesteren en later Leonie Rupert, heb ik deze informatie in kaart gebracht. Dit laat zich vooral verbeelden in (opgemaakte) cad-kaarten, profielen en fotoreportages.

In mei is er ook een bewonersbijeenkomst geweest, waar-bij de plannen tot dusver zijn voorgelegd aan alle geïnte-resseerden. De bijeenkomst diende vooral om feedback te krijgen van de bewoners. Tijdens de bijeenkomst heb ik de rol van notulist gekregen.

Ik vind het leuk om aan dit project meegewerkt te hebben, omdat de ingrepen die besproken zijn (zoals de rondweg en dijkteruglegging) voor lange tijd vast komen te liggen.

3.3 PRODUCTEN

Rechts ziet u een kaart met daarop in kleur aangegeven de bebouwing van De Hoven. De verschillende kleuren representeren verschillen bouwperiodes, en door deze over elkaar te leggen krijg je een idee van hoe De Hoven is opgebouwd. Om tot deze kaart te komen heb ik eerst veel handtekeningen gemaakt waarop de infrastructuur, bebouwing en kavels in verschillende periodes zijn uit-gelicht. Een leuk feit is dat De Hoven in eerste instantie is ontstaan als compensatie voor de bewoners die grond moesten afstaan t.b.v. de constructie van de stadswal en singel. Doordat de boeren de grond bemesten werd deze vruchtbaarder en dus waardevoller. De boer werd, door de te stijgende pacht, gedwongen zijn land op te splitsen en een deel te verpachten aan iemand anders. De kaart laat ook de twee projectmatige uitbreidingen zien, waarvan één rond de jaren ‘60 en de ander rond de eeuwwisseling. Tot slot laat de kaart zien waar de belangrijke historische gebouwen staan.

18

Page 19: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | PROJECT 288

19

Page 20: Internship report/stageverslag

Op deze pagina ziet u drie afbeeldingen uit het onderzoek naar de impact van een dijkteruglegging. Het onderzoek bestaat uit 10 stappen, waarbij bij elke stap is onderzocht hoeveel winst het oplevert voor de IJssel en hoeveel impact (o.a. te slopen woningen en leefbaarheid) het heeft op De Hoven.

Op de pagina hiernaast ziet u de profielen die bij de dijk-verlegging horen. De profielen geven een duidelijk beeld van wat de gevolgen van de dijkteruglegging zijn, maar laten ook zien waar de kansen liggen.

20

Page 21: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | PROJECT 288

21

Page 22: Internship report/stageverslag

HET DORPSE “DE HOVEN”

DE HOVEN A/D IJSSEL

DE HOVEN A/H LANDSCHAP

CAFETARIAMEDISCH CENTRUM

CAFÉ

SUPERMARKT

CAFÉ/RESTAURANT

22

Page 23: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | PROJECT 288

Op de vorige pagina ziet u een kwaliteitskaart van De Hoven, deze is onder andere gepresenteerd tijdens de bewonersbijeenkomst. Deze kaart laat zien waar de kwaliteiten van De Hoven liggen en hoe deze opgave daar mee om wil gaan.

De reeks afbeeldingen op deze pagina geven inzicht in de kwaliteiten van het huidige aanzicht van De Hoven.

23

Page 24: Internship report/stageverslag

ONTWERPTEAMJaap van den Bout,Jeroen van Kesteren

IN OPDRACHT VANGemeente Deventer

IN SAMENWERKING METGemeente Deventer

TIJD BESTEEDT AAN DIT PROJECT93,75 uur

2.1 PROJECTOMSCHIJVING

Dit is een vervolgproject op “Deventer Stationsomgeving” waarbij nu ingezoomd wordt op een kleiner plangebied. De planlocatie bevindt zich in de buurt van het station, inge-sloten tussen de Handelskade, de Veenweg en het spoor. De huidige bebouwing bestaat uit een grote Hogeschool (Saxion), een ROC, het directiekantoor van Tauw en een Chinees restaurant. Doel is om van het gebied een kenniscen-trum te maken, met ruimte voor scholing, adviesbureau(s) en huisvesting (voor studenten). Het project blijft nog een beetje hangen door de discussie over het vorige project waarbij twee voorstellen gedaan zijn, een parkmodel (waarbij een verkeers-knoop opgelost wordt en een groene ruimte voor het station ontstaat) en het singelmodel (waarbij de singel doorgetrokken wordt).

04 PROJECT 289 DEVENTER STADSCAMPUS

[tekening: Jeroen van Kesteren]

24

Page 25: Internship report/stageverslag

25

Page 26: Internship report/stageverslag

4.2 ERVARINGEN

Op momenten dat ik wat meer tijd had, heb ik ook aan dit project meegewerkt. Het ingewikkelde aan dit project is dat het voortborduurt op een vorig project waarbij twee varianten gepresenteerd zijn. Dat zorgt er voor dat in dit project ook verder wordt gewerkt met deze twee varianten, dus alle plannen moeten in variant A en B gepresenteerd worden. Dat maakt het ook wel interessant, want je moet elke keer proberen om je eigen voorkeur niet op te leggen aan een ander, dus proberen zo neutraal mogelijk blijven.Wat het project verder interessant maakt is de locatie. Nu nog wordt de locatie van de binnenstad gescheiden door de singel, maar om de stadscampus onderdeel te laten worden van de stad is het nodig om de singel onderdeel te maken van het geheel.

4.3 PRODUCTEN

Op de afbeelding rechts ziet u een programma kaart. Deze laat duidelijk zien hoe de stad opgedeeld is en wat voor functies/programma in de stadsdelen aanwezig is. De kaart kan handig zijn bij het bepalen van het programma van de stadscampus. Bovendien geeft het de sfeer weer die in het gebied te verwachten valt.

De afbeeldingen hieronder laten het huidige profiel (klein afgebeeld) en het profiel voorstel voor de Verzetslaan en de Handelskade zien. Om de stadscampus onderdeel te laten worden van de stad is interactie tussen beiden nodig. De singel die de gebieden nu scheidt moet worden omge-vormd naar een singel die de gebieden verenigd.

26

Page 27: Internship report/stageverslag

Stadscampusstudentenhuisvesting

P+R

Havenkwartier

Binnenstad

leerbedrijvencultuur

horeca

werken

theater

gewild wonen

erfgoed

g

stadskantoor

terrassen

wonen

restaurants

horeca

winkelen

schouwburg

detailhandel

retail

kennisbedrijven onderwijs

STAGEVERSLAG | PROJECT 289

27

Page 28: Internship report/stageverslag

28

Page 29: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | PROJECT 289

Op de linker pagina ziet u de verkeers-stromen zoals deze naar verwachting zullen lopen wanneer het parkmodel gerealiseerd wordt. Om de afbeeldingen overzichtelijk te houden zijn de langzaam verkeer routes gescheiden van de gemo-toriseerd verkeer routes. Als onderlegger is een luchtfoto en een handtekening van Jeroen van Kesteren gebruikt. Bas van der Vinne heeft de eerste tekening gemaakt, deze heb ik op enkele plekken aangepast en de buslijn ingetekend.

Op deze pagina ziet u twee foto’s van de maquette. De maquette bestaat uit twee delen, één deel op de grondplaat is de huidige situatie en een uitwis-selbaar deel waarop de nieuwe situatie gebouwd is (het deel met de blauwe parkeergebouwen).

29

Page 30: Internship report/stageverslag

5.1 WERKOVERLEG

Elke maandag begint de week met een werkoverleg om 09.15uur. Afwisselend vind er een kort of lang werkoverleg plaats. Tijdens een lang werkoverleg wordt begonnen met algemene punten, denk hierbij aan taakverdeling, gelezen boeken/artikelen en overige zaken. Daarna volgt een uitgebreide bespreking van alle lopende projecten. Een kort werkoverleg begint kort met algemene punten en vervolgens wordt elk overleg beëindigd met het doorspreken en afstemmen van elkaars agenda. Vaak wordt op het einde nog kort aangekondigd welk onderwerp het ontwerpersoverleg zal hebben en hoe laat dit zal beginnen.

5.2 ONTWERPERSOVERLEG

Het ontwerpersoverleg vindt volgens de regel elke week plaats, mits er een spreker en een onderwerp is. Het overleg begint meestal om 11.00uur en sluit daarmee aan op het werkoverleg. Tijdens een “OO” kan van alles aan bod komen, maar meestal gaat het over een van de lopende projecten. Tijdens een overleg wordt veel feedback gegeven over de voortgang van het project en het scherp stellen van de opgave.

05 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

30

Page 31: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | OVERIGE WERKZAAMHEDEN

5.3 BUREAUAVOND

Wanneer er tijd en aandacht voor is wordt een bureauavond ingepland, iedereen is vrij om te komen of niet. Een bureauavond staat in het thema van een van te voren bepaald onderwerp, mensen die het leuk vinden bereiden deze avond voor. Tijdens de stage heb ik twee avonden bijgewoond over duurzaamheid en één over het afstuderen (aan de academie) van een collega.

De avonden over duurzaamheid stonden in het teken van kennis vergaren en onderzoeken wat het bureau kan doen om zich het thema meer eigen te maken. Aan het einde volgt een discussie over hoe verschillende mensen hier over denken en over hoe het bureau zich meer bewust kan worden van het thema.

De avond over het afstuderen van Bas van der Vinne, die het onderwerp “Voorbij de vangrail” heeft gekozen, gaat in op het landschap aan en naast de provinciale weg. De insteek van de avond was om feedback te krijgen over de voortgang van het project. Daarnaast was het ook een goed moment om de opgave opnieuw scherp te stellen zodat niet te veel van het hoofdonderwerp afgedwaald word.

5.4 EXCURSIE

In week 20 zijn we een dag op excursie geweest. De excursie bracht ons eerst naar Zevenaar, waar het bureau een masterplan heeft gemaakt voor een uitbreidingswijk die grotendeels gerealiseerd wordt volgens (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dit project is al gedeeltelijk gerealiseerd en kan dienen als referentie voor nieuwe projecten.

Vervolgens zijn we naar Doorwerth geweest om een interessant project van Mecanoo te bekijken (zie foto’s op de vorige pagina). Het gaat om de herstructurering van een jaren ‘60 buurt, waarbij de situatie van portiekflats en strokenverkaveling omgevormd is naar een parklandschap met veel wandelpaden, autovrije binnenruimtes en speelplekken voor kinderen. De originele bomenstructuur is zoveel mogelijk in stand gehouden.

De volgende stop was Wageningen, waar druk gewerkt wordt aan de realisatie van een nieuwbouwwijk (zie foto van de maquette hieronder). Het masterplan hiervoor is door Palmbout-Urban Landscapes gemaakt en sluit aan op de huidige tijd van crisis doordat het is verdeeld in een aantal separaat te ontwikkelen fases.

31

Page 32: Internship report/stageverslag

“Never look back, unless you are planning to go that way.”- Henry David Thoreau

Aan het begin van de stageperiode heb ik een stageplan gemaakt (bijlage 9, blz. 54) waarin ook een aantal doelstellingen en competenties verwerkt zijn. In dit hoofdstuk ga ik evalueren of ik aan de doelstellingen en competenties voldaan heb en welke ervaringen ik verder nog op heb gedaan.

Mijn persoonlijke doelstelling was een moeilijke doelstelling om aan te werken, omdat in teamverband wordt overlegd met professionals. Ik vind het ongemakkelijk om me dan te mengen in discussies, dus heb ik vooral goed geluisterd. Na de bijeenkomst, tijdens de terugreis, kon ik dan een nabespreking houden met mijn begeleider (in de meeste gevallen Jeroen van Kesteren en anders Leonie Rupert). Wat verder bij deze doelstelling komt kijken is de communicatie met externen. Een aantal keer heb ik contact (via mail of telefoon) gehad met externen om bijvoorbeeld afspraken te controleren of informatie te geven. Een van de waardevolste ervaringen die ik heb opgedaan vind ik het omgaan met externen en de manier van communiceren. Het is mij opgevallen dat je heel zorgvuldig om moet gaan met de informatie die je verstrekt en je (woord-/ontwerp)keuzes goed moet afwegen.

Mijn professionele doelstelling is zeker behaald. Zoals ik ook al in mijn tussenreflectie schrijf heb ik weer leren werken met Autocad. Intussen heb ik mijn vaardigheden verder uitgebreid en heb ik ook leren 3d-tekenen in Autocad. Ook heb ik beter leren werken met de verschillende programma’s van Adobe; Illustrator, InDesign en Photoshop. Ik kan de programma’s nu beter gebruiken voor wat ze bedoeld zijn; Illustrator voor tekenen, InDesign voor macro opmaak en Photoshop voor het bewerken van afbeeldingen. Dit zijn zeer functionele vaardigheden die ik ook in de toekomst nog veel zal benutten en uitbreiden.

Zoals ik ook bij mijn persoonlijke doelstelling heb toegelicht, heb ik in het teken van mijn algemene competenties geprobeerd aan mijn communicatieve vaardigheden te werken. Ik blijf het moeilijk vinden om (onvoorbereid) voor meer dan 3-4 mensen te spreken, dus dat verdient in de toekomst nog wel aandacht. In een kleine groep, zoals bijvoorbeeld het projectteam, heb ik daar minder moeite mee. Communicatie via e-mail is voor mij geen probleem, zonder problemen kan informatie halen uit e-mail of informatie overdragen via e-mail. Het maken van aantekeningen tijdens besprekingen kan nog wel beter, het kort samenvatten en schrijven met steekwoorden vergt nog aandacht.

Aan mijn domeinspecifieke competentie heb ik ruimschoots voldaan. Ik ben gedurende de stage vooral bezig geweest met het aanpassen van tekeningen. Deze aanpassingen komen meestal voort uit een eerdere bijeenkomst, maar ook tijdens het tekenen zelf ben ik regelmatig een detail tegengekomen dat om aandacht vroeg. In zo een situatie werd in overleg met Jeroen van Kesteren besloten hoe het detail verder uitgewerkt kan worden.

Over het algemeen ben ik heel tevreden met deze stage. Ik heb het gevoel dat ik veel geleerd heb en in de toekomst zal ik nog vaak terug vallen op de ervaring die ik hier heb opgedaan.

Op de kaart hiernaast is te zien waar ik tijdens mijn stage geweest ben voor bijeenkomsten, locatiebezoeken, excursie of het afleveren van een inzending voor een prijsvraag.

06 REFLECTIE

32

Page 33: Internship report/stageverslag

Legenda

P280 projectnummer

H5.4 hoofdstuknummer

thuis

kantoor

inzending prijsvraag afleveren

Reizen tijdens de stage

Auto 1.161 km

Metro 213 km

Voet 363 km

Trein 195u. 26min.

STAGEVERSLAG | REFLECTIE

33

Page 34: Internship report/stageverslag

Mijn stage bij Palmbout-Urban Landscapes heb ik als zeer leuk en leerzaam ervaren. Ik ben blij met de mentaliteit van de mensen bij het bureau, ze proberen je als stagiaire echt bij het project te betrekken. De sfeer die op het bureau hangt is goed en zorgt ervoor dat iedereen gemakkelijk te benaderen is.

Zoals ook al in mijn verslag is terug te lezen heb ik tijdens deze stage veel geleerd. Er is één ervaring die waardevoller is dan alle anderen, en dat is dat ik de goede beroepskeuze heb gemaakt. Het beroep van stedenbouwkundige heeft na deze stage voor mij veel meer vorm gekregen; ik kan me nu een duidelijk beeld schetsen van waar een stedenbouwkundige zich mee bezig houdt.

Ik wil graag iedereen bedanken met wie ik heb samengewerkt, voor de tijd die zij in mij hebben gestoken hebben, de informatie die zij met mij hebben gedeeld en de feedback die zij mij hebben gegeven.

07 SLOTWOORD

34

Page 35: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | SLOTWOORD

35

Page 36: Internship report/stageverslag

8.1 STAGEPLAATSINFORMATIE

08 BIJLAGEN

36

Page 37: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | BIJLAGEN

8.4 MOTIVATIEFORMULIER

45

Page 38: Internship report/stageverslag

46

Page 39: Internship report/stageverslag

STAGEVERSLAG | BIJLAGEN

8.5 WEEKOVERZICHT

Kalender-weeknr.

Stage-weeknr.

Periode - weeknr. Datum Dag

Gewerkteuren Werkzaamheden

31-jan maandag 8,00werkoverleg + algemene uitleg computersystemen

1-feb dinsdag 8,25 DE inlezen2-feb woensdag 7,75 DE inlezen en historische kaarten bekijken3-feb donderdag 8,00 DE start opzet schetsboek4-feb vrijdag 6,00 (*) in orde maken stageformulieren en opstellen

stageplan 38,007-feb maandag 8,00 werkoverleg + ZU inlezen8-feb dinsdag 8,00 ZA inlezen + wijzigen SPvE en plankaart9-feb woensdag 7,75 ZA wijzigen SPvE en plankaart

10-feb donderdag 8,25 ZA cad-tekeningen aanpassen11-feb vrijdag 2,00 (*) bijwerken eportfolio 34,0014-feb maandag 8,00 werkoverleg + terugkomdag15-feb dinsdag 8,00 ZA cad-tekeningen en SPvE aanpassen16-feb woensdag 8,00 ZA (3d)cad-tekening aanpassen17-feb donderdag 8,50 DE startbijeenkomst en locatiebezoek18-feb vrijdag 32,5021-feb maandag 8,00 werkoverleg + ZA wijzigen SPvE, uitprinten

documentatie + DE presentatie paneel maken22-feb dinsdag 9,00 ZA op locatie overleg met verschillende partijen23-feb woensdag 7,75 ZA cad-tekening maken van parkeergarage en profiel

+ DE presentatie paneel maken24-feb donderdag 7,75 ZA cad-tekeningen aanpassen en nieuwe profielen

maken25-feb vrijdag 1,00 (*) bijwerken eportfolio 33,5028-feb maandag 8,25 werkoverleg + ZA aanpassen profielen1-mrt dinsdag 8,00 ZA aanpassen profielen + ZU eerste overleg2-mrt woensdag 7,75

ZU voorbereiden locatiebezoek + ZA aanpassen profielen en referentiemateriaal zoeken van rolbrug

3-mrt donderdag 8,00 ZU locatiebezoek4-mrt vrijdag 32,007-mrt maandag vrij i.v.m. carnaval8-mrt dinsdag vrij i.v.m. carnaval9-mrt woensdag vrij i.v.m. carnaval

10-mrt donderdag 8,00ZA schetsboek maken en 3D-cad tekeningen maken

11-mrt vrijdag 7,75 ZA 3D-cad tekeningen aanpassen + ZU historischonderzoek 15,75

14-mrt maandag 8,25 werkoverleg + ZA locatiebezoek15-mrt dinsdag 9,00 ZU historische analyse + afleveren aanbesteding

Kerkrade16-mrt woensdag 7,75 ZU historische analyse17-mrt donderdag 7,50 ZU historische analyse18-mrt vrijdag 32,5021-mrt maandag 8,50

werkoverleg + ZU intern overleg + ZA intern overleg22-mrt dinsdag 8,25 ZU historische analyse + DE intern overleg23-mrt woensdag 8,25 ZU voorbereiden presentatie24-mrt donderdag 8,00 ZU atelier in Apeldoorn25-mrt vrijdag 33,0028-mrt maandag 8,25 ZU verwerken gegevens vorige atelier en voorbereiden

nieuw atelier29-mrt dinsdag 8,00 ZU atelier in Apeldoorn30-mrt woensdag 7,75 ZU historische analyse + bedrijfsbezoek van Leo van

Beek31-mrt donderdag 11,75 ZU historische analyse + BA "Duurzaamheid"

1-apr vrijdag 35,754-apr maandag 8,25 werkoverleg + ZU historische analyse5-apr dinsdag 8,00 Terugkomdag (excursie + masterclass)6-apr woensdag 8,00 ZU historische analyse7-apr donderdag 7,75 Schoolwerkzaamheden + ZU historische analyse8-apr vrijdag 32,00

11-apr maandag 8,25 werkoverleg + ZU historische analyse12-apr dinsdag 8,00 ZU locatiebezoek13-apr woensdag 8,00 ZA aanpassen plankaart en profielen14-apr donderdag 10,25

ZU ontwerpbijeenkomst HNS + BA "Duurzaamheid"15-apr vrijdag 4,00 ZA aanpassen plankaart en profielen + ZU historische

analyse 38,50

3.3

3.4

3.5

3.x

3.15

6 3.2

1

2

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

11

12

13

14

7

8

9

10

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

47

Page 40: Internship report/stageverslag

18-apr maandag 8,25werkoverleg + ZA aanpassen plankaart en profielen

19-apr dinsdag 8,00 ZU historische analyse20-apr woensdag 8,00 ZU voorbereiden presentatie21-apr donderdag 8,00 Atelier in Zutphen22-apr vrijdag 7,50

ZU dichtheden-kaart en profielen dijkverlegging maken 39,7525-apr maandag 8,00 2e Paasdag26-apr dinsdag 8,25 ZA aanpassen profielen + ZU historische analyse27-apr woensdag 7,75 ZU IJsselfront tekenen in Illustrator28-apr donderdag 8,00 ZU dijkprofielen tekenen in autocad29-apr vrijdag 4,50 ZA aanpassen plankaart 36,502-mei maandag 8,25 werkoverleg + ZU tekenen dijkprofielen en overleg +

ZA overleg3-mei dinsdag 7,50 ZU dijkprofielen tekenen in autocad4-mei woensdag 8,00 ZU dijkprofielen tekenen in autocad5-mei donderdag 8,00

ZU ontwerpbijeenkomst HNS + ZA profielen aanpassen6-mei vrijdag 8,25 ZA 3D-cad tekening aanpassen 40,009-mei maandag 8,00 werkoverleg + ZU onderzoek dijkverlegging +

bespreking10-mei dinsdag 8,00 ZU presentatie dijkteruglegging11-mei woensdag 8,00 ZU presentatie dijkteruglegging12-mei donderdag vrij i.v.m. vakantie13-mei vrijdag vrij i.v.m. vakantie 24,0016-mei maandag 8,00 werkoverleg + ZU presentatie dijkteruglegging17-mei dinsdag 8,50 DE maquette maken18-mei woensdag 8,00 DE maquette maken19-mei donderdag 8,00 ZIEK20-mei vrijdag 7,50 ZIEK 40,0023-mei maandag 8,50 werkoverleg + ZU kwaliteitskaart24-mei dinsdag 9,00 ZU kwaliteitskaart25-mei woensdag 11,75 Stageverslag + ZU locatiebezoek + ZU

bewonersbijeenkomst26-mei donderdag 7,50 ZU notulen uittypen + DE schetsboek27-mei vrijdag 4,00 DE schetsboek afmaken 40,7530-mei maandag 8,00 werkoverleg + DE overleg op locatie31-mei dinsdag 8,00 ZA uitwerken cad-tekening

1-jun woensdag 8,00ZA overleg op locatie + DE aanpassen tekeningen

2-jun donderdag 8,00 Hemelvaartsdag3-jun vrijdag 8,00 bureau gesloten 40,006-jun maandag 8,00 werkoverleg + DE aanpassen tekeningen en

schetsboek7-jun dinsdag 8,00 DE aanpassen tekeningen en schetsboek8-jun woensdag 8,00 DE programma kaart samenstellen9-jun donderdag 11,00 ZA cad kaart aanpassen + ZU fotocollage maken + BA

"Voorbij de vangrail"10-jun vrijdag 6,50 ZU fotocollage maken + Stageverslag 41,5013-jun maandag 8,00 2e Pinksterdag14-jun dinsdag 9,50 ZA overleg op locatie + aanpassen plankaart + (*)

Stageverslag15-jun woensdag 8,00 ZA aanpassen plankaart + ZU fotocollage16-jun donderdag 7,50 ZU fotocollage17-jun vrijdag 8,00 Excursie 41,0020-jun maandag 8,00 werkoverleg + ZU fotocollage maken21-jun dinsdag 8,00

ZU fotocollage + Stageverslag + ZA overleg op locatie22-jun woensdag 8,00 ZA aanpassen profielen, plankaart en SPvE23-jun donderdag 8,00 Stageverslag + ZA aanpassen plankaart24-jun vrijdag 6,50 ZA 3d-cad model aanpassen + (*) Stageverslag 38,5027-jun maandag 10,00 ZA 3d-cad model aanpassen + (*) Stageverslag28-jun dinsdag 7,75 ZA 3d-cad model aanpassen & SPvE29-jun woensdag 9,50

ZA plankaart aanpassen & SPvE + (*) Stageverslag30-jun donderdag 8,00 ZA SPvE + afronding stage

1-jul vrijdag 0,00 bureau gesloten 35,25

Totaal aantal stage-uren 774,75 (*) thuis gewerkt aan stageopdracht/verslag/eportfolio DE = project Deventer stadscampus

Totaal aantal stage-dagen 96,00 ZA = project Zaanstad sluis ZU = project Masterplan Ijsselsprong BA = bureauavond

19

20

15

16

17

18

12

13

14

26 4.10

23

24

25 4.9

4.7

4.8

21

22

19

20

21

22

16

17

18

4.3

4.4

4.5

4.6

4.1

4.2

4.x

48

Page 41: Internship report/stageverslag

8.6 TUSSENTIJDSE BEOORDELING

STAGEVERSLAG | BIJLAGEN

49

Page 42: Internship report/stageverslag

50

Page 43: Internship report/stageverslag

8.7 EINDBEOORDELING BEDRIJFSBEGELEIDER

STAGEVERSLAG | BIJLAGEN

51

Page 44: Internship report/stageverslag

52

Page 45: Internship report/stageverslag

8.8 EINDBEOORDELING STAGEBEGELEIDER

Handleiding Beroepsspecifieke Stage AB&I Pagina 36

Bijlage 7: Eindbeoordeling stagebegeleider(als pdf in je e-portfolio plaatsen)

Algemene informatie

Naam stagiair:Studentnummer:Opleiding en locatie:Naam stagebedrijf:Naam bedrijfsbegeleider:Naam stagebegeleider:Stageperiode:

Stageplaatsinformatie

Onderdeel aanwezig Niet aanwezig

StageplaatsinformatieformulierStageovereenkomstWeekoverzichtenBeoordeling Voldaan Niet voldaanOpmerkingen:

E-portfolioOnderdeelStageplan inclusief motivatieformulier O V RV G ZGVerslag 1 = gericht op de bedrijfsoriëntatie O V RV G ZGVerslag 2 = reflectieverslag O V RV G ZGVerslag 3 = eindverslag O V RV G ZGEindbeoordeling O V RV G ZGOpmerkingen:

STAGEVERSLAG | BIJLAGEN

53

Page 46: Internship report/stageverslag

COLOFON

STAGIAIRSjoerd Leppers

STUDENTNUMMER2020013

KLASRBST

INSTELLINGAvans Hogschool AB&I

OPLEIDINGCiviele Techniek - Stedenbouwkunde

STAGEBEGELEIDERLeo van Beek

STAGEBEDRIJFPalmbout-Urban Landscapes BEDRIJFSBEGELEIDERJeroen van Kesteren

Handtekening

Plaats, datum

Handtekening

Plaats, datum

Handtekening

Plaats, datum

64

Page 47: Internship report/stageverslag

vouwenachterkant

Page 48: Internship report/stageverslag

vouwenachterkant